Ing suyji yatlamalar

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam agzalar
geling shu tayda , kopumiz opshytda , yada kwartirada bolandyrys , oglanlar oglan bilen gyzlar gyzlar bilen , her kim gulkinch wakasyny yada , gynanchly wakasyny gurrung bersin:) shu wagt oler yalak ichim gysyar :(

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýeke özüň alyp çykýaňmy:)"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah sana sabyr-takat bersin..!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ilki ozumden bashlayyn, men

ilki ozumden bashlayyn, men okuwy gutaramdon song , nirede mary ili diyip HTTU da tayyarlanmana gaytdym:) shonda kwartirada gyzlar bilen boldum, ilki 5 dik song 4 gyz bilen bir yyl boldum:) shol yylamy hich hachan yatdan chykarman:)
betchilik hem etyadim
ine bir gezek chyra oshdi, bir gyzymyzyng yorwany sheyle gowydy , chyra ochende yuwashlyk bilen umsumlik bilen , yorwany aldym , yumshashyk yaman yumshajyk , onsang ashajygyma yazyp yatdym oz yorwanyman yokaryma yapdym, yatyryn bildirtman olam yer dorup sowunyar, hany meng yorwanym diyip , menem sesimi chykaramok , yatan kishi bolyan , chyrada ochuk:) bir gyzdan gordi sen aldyng diyip olam toba diy men alamok , garangky bolansong gornenok, ay sogunip yatdy , ahyryn chyra gelende , menem yylgyrypjyk yatyryn , olam hayt bezatja diyip yorwany sypyryp alyp gitdi:))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hemishe gyzlar bilen guyydan

hemishe gyzlar bilen guyydan suw dashayadyk , ir bilen turup akelyadik uly bir gok bochka , iki sany bedre bilen:) shonda chapyshyadyk , kim birinji gelmeshek diyip mende koplenech bedre goteryadim korpe bolamsong:)) menem at goyadm toyata , mercedes diyip:)) kim birinji barmashak diyip:)
men hemishe dezurna bolamda dinge pamidor gowurylan etyadim, ejem tayyar iberyadi , dinge gyzlary ash etyadim, olaram ey bashga nahar eday diyip yalbaryadylar , menem iysengiz kayyl bolung at dakmang ; sogeninen bolyadym:) bir gunem makoron etdim , birinji gezek edishimdi, shonda olam mantasha bolayypdyr, onda da yalapjyk goydular:)
her 6 gun elimiz bosh bolansong gyzlar bilen dolamam etyadik, dinge gokden , tas ozum gom gok bolyadym allajan :) koplench dolama etyadik:)) her kiming etmeli ishii bardy , bir gyzymyz hamyr edip yayady,onam gyzlar owyadi welin gyz beter ereyadi , gulagyna munim yaydyryadyk:)) iki gyzymyz bukyadi , men bolsa manty gazany alyp shol yaga bylashyp otyryadym:)) yag chalyanchydym:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

bir gezek bir gyzymyz chalt

bir gezek bir gyzymyz chalt ajykyady howlukyady, bir gezek gokden somsa etdik, bishirdemizde shonga bishirdik, olam chalt bishirip ichini bishirmandirn, shonda yadyma dushyar sogunip iyenimiz , iki guna chekdi shol nahar:)) wah gyzlar nahili goresim gelyar sizi , allajan yene gormek manglayymda bar bolsa sizi yekeje gezek gorsem sizi:))) wah entagem bar welin yadyma salmaly

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Da_KING 1 telpek goyyar we yazyar: "shu gyzlardada oyun köday:)"

meng bir adam demikdirmek

meng bir adam demikdirmek hasiyetim bar , yatan adamyng burnuny gysyan, demikdiryan, huday saklasyn shol hasiyetimi entagem goyyyp bilemok:)) Maya bilyandir , mayany kop kosapdim:)) yatyrman:)) demikdirip gaytyadym:)
barde maryda bolyakam bir gyzymyzy bir gezek elim gijam durup bilmedim, yatyrdy menem baryp yuwashlyk bilen , buruny gysym , ol pahyrym bir angyryk bir barik bolyar:)) yangky oyanjak boldy wlin , menem yatan boldum , shol gyzy pahyrjjygy kop kosapdim:)) shol hasiyeta goymaly birindan uly sharpyga alaryn men :)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme! gaty nejis gyz :))"
 • Da_KING 1 telpek goyyar we yazyar: "wah menem jigilem şeýtýär"
 • soyunov 1 telpek goyyar we yazyar: "goyjak diyenin üçin bolmasa menin yalı uhusı ağırların başına yetersin"

bir türk filmde görüpdik

bir türk filmde görüpdik we kä wagt etýädik ýöne hiç netije alyp bilmedik!
ýatan biriniňgulagynyň ýanynda bir stakandan beýleki stakana suw guýýadyk :))

dogrydanam

Dogrydanam bizem enche gezek barladyk ýöne shola bolyan zat dällay.
__________________
Yürekden yürege

Wah shol gunler

Mekdep yyllar aslynda adamyn ömründe iň gyzykly döwürlerinden 1i eken.gülüň biten yerinde gadry yok diylishi yaly shol wagtlar ol günleň ol dostlamyň gadryny bilmändirin.
Yadyma düshyar 1gezek mekdepden gachyp igrateka gidipdik dostlam bilen
sheyle 1 oyna gyzypdyryn hatda arkamda duran mugallymy hem duymandyryn...
Mugallymlaň gaty erbet gahary gelipday.Menem kichi bolamsoň gaty gorkypdym.

Yürekden yürege

Bashkent ttm

Bashkent ttmde okayardym.Gije köplench yatyp bilemok meň şeylerak häsiyetim bar.Ine 1gün yenede öňküler yaly yatyp bilemok.1 seret sem atamyrat diyp gosdym yatanok eken.ilki bilen iki bolup yatanlan yuzune pasta
bilen surat chekip oynadyk.Son gürledip ugradyk olary.(egerde 1i yatan bolsa inda onuň yüzüne chalaja azajyk suw sepsen elin ujy bilen onda ol ne oya nede uky yagdayda bolyar.) we bizem sheytdik.Gaty gülkinch bolupday.

__________________
Yürekden yürege

parallel klasymyzda meniň

parallel klasymyzda meniň ýaly ady diňe betlikler bilen agzalýan bir oglan bardy, adyny aýtmaýyn welin birem gülkünç(güldirýän) türkmen taryhy we geagrafiýasy sapagyna girýän bir mugallymymyz bardy, onsoň türkmen taryhy sapagynda ýaňky bezzat okuwçy made in china kalkulýatorynyň "jyyk" diýip ýigrenji sesini etdirýädi, mugallymam "bes ediň indi şony" diýýär welin ýene jygyldatýady, mugallym ýerinden turup ýaňky okuwçyny tagta tuzurýa, olam kalkulýaturyny kurtkasynyň ýeňine salýar, mugallym ýaňkyny tagta çykaryp, silteýä welin kalkulýator ýere gaçýa, soňam hemmä mälim :D

ýaňkyň kellesini stena urýa, urup durka da "stena ursak prowodalaň çakyşaýmazmyka" :)

okuw yillan chyndanam gaty

okuw yillan chyndanam gaty gyzykly gechyarday, her hili aydilmasi utanch yagdaylaram bolyardi:) bor , o yerlere girman barrakden aylanarin.
*tayarlik synpyndakak terbiyechimiz bilen her hepde koridorda onun bilen urshup oynayadik. 30 sany mayda-chuda bolup terbiyechimize garshy... terbiyechimizi yere yatirip hemmamizem ustune... son terbiyechimiz yeniliberse suwse alyp chykyadi(oyun edip uryardi, bizem chagi gechemzok), gaty gyzyklyday shol ilk gunler.
*6. klasda taze terbiyechi gelipdi. her gun irden "suw gelyar, suw, suw" diyip, gygyryp turuzyardi. son onu gorseler prikol tutup "suw gelyar, suw" diyip gygyryardilar. her 4. gunem klas bolup otyryshyk, party edyadik, gamburger yasap iyyadik shol yila. bir gezegem partyde terbiyechimizin gaty gahary geldi, elinde wilka, onunde-de gamburger uchin ketchupli tabak bardy. gygyryp wilka bilen tabagy urup goyberdi velin, tabak uchup gitdi pyrlanip. hemmekishinem yuzu ketchup, gyp gyzyl, ank-tank bolup otyr klas:) shondan son teribyechimize "ketchup gelyar, ketchup" diyip lakap dakdylar(shol vagt lakap dakyan klasdashlarima gaty gaharim gelyardi, shu vagt hem bu yatlamalar bir tarapdan ajy, bir tarapdanam suyji yatlamalar...)
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

ha-ha, Baýram gowy bilýän

ha-ha, Baýram gowy bilýän şu ýagdaýy, ýöne men ýeňlemokdym-da 25 hem bolsalar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hää... şeý diýsene. Aý

hää... şeý diýsene. Aý ondan döwür üýtgedi :D Indi uraryslaý seni :)
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

25 sany pöwhe bolubam, urup

25 sany pöwhe bolubam, urup bilmejek bolsaňyz, onda özüňizden görüň diýjekdim tas - ýöne diýjek däl :))

aý, indi Döwlet ikiň gelseňizem ýeňersiňiz-laý men. Indi mende öňki kuwwat, sizde-de öňki çagalyk ýok :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Muay tai öwrenmeli

Muay tai öwrenmeli etdinizay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

aý, näme öwrenseňem

aý, näme öwrenseňem senden gorkmanmykam diýýän:)
eý, sylarsyň-a şonda :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ti

yene yadyma dushyan zatlardan aydayyn:))
men hemishe chyra oshse sheyle begenyadim:))) sebabi gyzlar bolup herkim, bir wakany gurrung bermeshek etyadik:))) bir gezek sheyle chyra ochmegini dilapdim:)) sebabi ertiri egzamin bardy , menem yadowdym , chyra ochse goni bahanada chyra oshdi mugallym, diyaymeli:))) ay kop dileyadime, yone gysh dowurleri kop chyra ochyadi:))) gyzlar manga sogunyadiler shey diysem :)))
birem men oylan gunde sapagym bolansong, beyleki gyzlangky koplench bolmayady, menem name gaty yoreyan bolmaly, gyzlardan kop kayinch alyadym, bir gezek bir gyzymyz uky arada sheyle sogupdi, song okuwdan gelemde gurrung berdim welin pahyr bilenok eken :)) kawagtlar bilgeshleyin etmek hasiyetim hem bardy:))) men yatmasam ileram yatyrmokdym:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

aishwaryanyn meni ogshan

aishwaryanyn meni ogshan pursadyny olsemem yadymdan chykarmaryn.

ps.kashka koprak shon yaly dushler gorsedim:)

Şalpy-şaram bolduňmy

Şalpy-şaram bolduňmy ýa?
PS Bagyşlaň, meň ýaly biedebi, emma momenti sypdyrsam prikol bolmaz :D
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

ay sena sorama menem

ay sena sorama menem aytmayin:)

oyuny bir gyra tashlasak

oyuny bir gyra tashlasak gyzlar bilen kan masgara bolyardym onler,yone okunemok sho bolup gechen zatlara,gowy tejribe boldy hemmesi.
2 sany orta derejeli utanch wakalary aydayjak.
bir gezek agshamrak bir gyzy kafe chagyrdym.geldik kafe,iyip ichere zatlar zakaz etdik.naharlaryn gyrasyndan ola ozune bir-tuyslek kokteyl,menem bi chaynek gara chay zakaz etdim.iyip-ichip gurleship otyrs,chayim gutardy yene zakaz etdim.getirdiler,birazdan bizem chykdyk uje kichrak bolupdy,yone onam gutaryp yetishipdim.ay biraz yorap aylanayaly diydik,dashary gysh,yorap gurleship baryas,meninem siyesim gelip bashlady.ozem agsham sagat 10.yorap gurlehsip baryas,menem hema ona bildirmejek bolyan,hemem eylame beylame seredip tuwalet tapjak bolyan usullyk bilen.ay yone biraz gechmani ol bildi vse ravno."ha name boldy?name gozleyan?"-diydi."tuwalet gozleyan"-diydim.chalaja yilgyrdyda "yany gidaymeli ekeninda"-diydi.yzyndan "chydap bilyanmi?",menem "ay hawa chydarn".yolumuza dowam etdik.asyl utanch yeri indi bashlady.ondan mundan gurleship baryas,chala pauza bolyar welin "hana shol agajyn arkasyna gechay bolmasa,men barde yola seredip durjak"-diyyar.menem "ay yoklay,barde ushedern"-diyip sypjak bolyan."men seretjek dal,arkayin bol","yoklay,sen seretsenem,seretmesenem tapawudy yok...".eydip-beydip sypyan.son yene gurleship baryas,birden duryada "sen meni dinleyan dalmi? aydyan zatlarymy eshidyan dalmi?"-yaly soraglar sorayar.ozem sorayshy,ses tony,yuz mimikasy-drujesko izdevatelski,chala yilgyryp yuwashjadan sorayar. erbet utanypdym bildirmesemem...sheydip-sheydip zordan uch ayagyn yanyndaky tualede yetdik.

7-nji klasdakam gonshy mekdepden bir gyz bilen vstrechatsa edyadim.onsan bir gezek sholan mekdebinde skameykada otyrys gurleship,dasharda peremena chagalardan doly.birden yanky gyz(G):
G-sho chunkde duran gyzy goryanmi?
Men-haysy?
G-hana chunkde dur-bir gyzy gorkezyar.
M-hawa,ha name?
G-sho gyz owadan gerek?
gorkezyan gyzy chyndanam owadan.
M-yoklay,bir-hili gorkunch gyzlay.
gyz gulyar:-owadana,name uchin beyle diyyan?
menem dushundirip bashladym:
M-ay sereda gozlerine,tilkin gozlerine menzeyar.name diyip name pikir edyaninem bilip bolmayar beyle adamlaryn.yuzunem shpaklevkalapdyr mel suren yaly.agzam towshanynka menzeyar,seret yilgyryshyna edil towshan yaly...towshan-tilki mutanty yaly..(yzy gowy dowam edyar)...men-a tanyshmak islemezdim beyle gyz bilen.biderek gyz gerek?
G-yok,gowy gyz.
M-chyndanam? nadip bilyan?
G-menin jigim!

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "1-njine telpek....zuahaha :)))"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "eý, däli boldum-ow:)"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "LOL"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "toba"
 • soyunov 1 telpek goyyar we yazyar: "phhhahahaha güldürüp bildin"

fenerin sevillany yenen

fenerin sevillany yenen günü agşamy şeyle bir süyji, hezil uky bolupdy, hazirem yadymda.. :)

obadaky klasdaşlam mydama

obadaky klasdaşlam mydama öwünyadiler:
-sygyrda şuny oynadyk,muny oynadyk .. diyip
menem atamlaryn sygryny alyp bakmaga gitjek boldum,atam 1-2 gün iş edinip sygryn önünden yöremelimi yzyndan yöremeliden başlap çopançylyk öwretdi.
Son menem gitdim sygra,bakybam bilemok dine sürin yzyndan gityas,men sygrym garady,futbol oynayas,kart oynayas garaz keyp edip yörkak.Birgün men sygrym yitdi,howsala düşip 1 dostum bn gözledik jan edip.görenimden sorayas,gara sygyr emjegi gyzyl diyip,agşama çenli tapmadym,sonam gorkup öye barsam ,asyl sygyr barypdyr ekena:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ha-ha-ha, çopan :)"

:-)

biz 6 gyz bolup kwartirada galyas.olaryn birem dish dogtarchylygynda okayady.onson birgun gyzlar kotlet bisiripdirler.(hudaya shukur men o gun yokdym)birhil kotledin renki uytgeshik onsonam gaty bolupdyr...natsin ac chagalar iymekden bashga alaclary yok.iyipdirler.gowy bolydyr da gowy bolupdyr bolshyp:)onson ertesi dish dogtary holodilnige goyan gipsini gozleyar. tapdy welin yarysy yok.kim aldy diyip gygyryar. gorup otyrsak un diyip gips goshayipdirlar kotlede.hezil edip 1 ay guldumay:)))))

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: ":D :D"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "eý, güldim-eý, sagja bol:)"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha"
 • Da_KING 1 telpek goyyar we yazyar: "comedy bolupsynyzay"

Menem sheyle wakany gurrung

Menem sheyle wakany gurrung berayin diydim chagalygymdan:
Birinji klasdadym yangy okuwy bashlapdyk, indem harp yazmany owrenyardik. Bir gun molumam meng "k" harp yazanymy halaman, ay biraz sogdi-da! menem oye geldinm indi, gaty oykelekdim-da> Sumkamy bir yana zyngyp men indi shol mekdebe gitjek dal diyip durun. kakamam "name boldy?" Menem ustune goshup molum kitap bilen arkama urdu-da "K" harpy gowy yazamok diydi. menem kakamyng lalijek gyzy, elbetde, kakam ozi direktoryng yanyna girip zaloba edipdir.
Bashlangych molumym bilen songlar gowy jora bolup, gowy gulushyadigem! Shol waka name uchindir kelleden chykanok!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

yanymdaky gyz Taiwanly ,

yanymdaky gyz Taiwanly , kan nahar bishirip bilenok eken , ashaky gatda hem oz dostlary yashayar, olar aldap sach beripdirler ashagynada salfetka goyup bishir diyipdirler , et bir hili uzyn ete mengzesh zada bishirdi , menem nahar iyip otyryn, seredip otyryn , tuse chykyp bashlady menem seredip otyryn, yangky hemme yer tuseden doldy , yangky signal bashlady , menem elim mata alyp yelpeyan sesi yatyrjak bolup , gulup , name uchin beytding diysem , dostum shun yalak edip bishir diydi, diyip aytdy hazir men ony oldurjek diyip gahary geldi:D menem gulup hezil etdim:D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "hehehe ))) prikol uchin recepti yazyp almaly"

okuwyn sonky yylydy.serdar

mekdebin sonky yylydy;Serdar yolun yanynda bir zada achylyady. bizin mekdebem achylyshyga gatnashmalydy. dan sagat 4 de mekdebin onune uyshmeli edilenson,13 sany klasdash gyzlar bolup hemmamiz 1 gyzyn oyunde yatyp, irdenem uyshup baraly edishipdik. Gije gyzlar bilen gep edip gich yatypdyk we budilnigi duzmegi yatdan chykarypdyrys. sagat 5 de turup ala goh boldy: banya ochered, eshigini duzuwli geyip yetishman, yarym ukyda mekdebin onune bersak eyyam gidipdirler.Bizem taxa mindik, serdar yoluna yakynlamyzda yolda sakladylar "ondan anyryk mashynda gitmek bolanok" diyip, bizem taxiste yalbaryas eydip beydip bizi eltsin diyip, sonabaka lak atyp bashlapdyk:)) ay yetdik, binany ashdylar. Indi yza gaydara ne awtobus bar, ne-de pul bar taxa. Ay bizem nadeli?- pishkom yoredik.Ozumizem ach bolanson tut agachlaryna munup tut iyip, eshek yaly gyz bolsagam hezil bolyaday. buzly koshgin toweregine yetip 7,500 manada taxi tutduk -kichijek mashyna 6 gyz:))