Haýsy laptop HAS amatly?!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
DELL
15% (13 votes)
TOSHIBA
17% (15 votes)
HP
12% (11 votes)
ACER
6% (5 votes)
SONY
25% (22 votes)
ADVENT
0% (0 votes)
APPLE
21% (19 votes)
PACKARD BELL
0% (0 votes)
EI SYSTEMS
0% (0 votes)
COMPAQ
1% (1 vote)
başga
3% (3 votes)
Jemi 89 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Apple'in Macbook'laryna

Apple'in Macbook'laryna yetip bilsen, ona yetesi zat barmy :)

P.S. Bayat-Hajy'nyn gelip yazjak zady: "Lenovo hany ?" :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :D"

haha, Mergen, gapdaldaky

haha, Mergen, gapdaldaky polly gorenden seretdim, lenovo yok, "o na ony yazmansynyz?" diyeyin diyip otyrdym, yetishiklay senem :D
Men entek ses beremok, ata aga, tazele munyny :), gosh lenovonam :)
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

lenovo-da laptop'yn bir

lenovo-da laptop'yn bir gornushimi?

Hawa, ay ol bir bize

Hawa, ay ol bir bize menzeshlerin ulanyany-lay :)
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

Siz guychliler bolyanyzmy

Siz guychliler bolyanyzmy yada dayawlar bolyanyzmy?:)))

garamayaklar :D

garamayaklar :D

Lenovo öňki IBM. ýöne

Lenovo öňki IBM. ýöne laptoplaryny halammok. firmadan birini berdiler, ulanar ýlay zat dällaý.

ýöne LG goýulmandyr! ata aga LG-nem goýsana. ulanyba göremmok welin daş keşbi ýaman göwnime ýaraýa. özem arzan bolany üçin amatly :)

goni "onki IBM" diysek

goni "onki IBM" diysek yalnysh bolar, yone IBM-i satyn alanson has meshhur bolup bashlady lenovo. size berenlerininem nahilidigini bilemok, owjek bolub-a aydamok welin, "ulanar yaly zat dallay" diyyanine goshulamok. barde kursdashlardan asus, acer ulanyanlar yone jalob edip yorler, mend-a beyle zat bolanok, traktor yaly janawer :D

lenovoň klawişinde Fn

lenovoň klawişinde Fn düwmejigi Ctrl-niň ýerine goýulan, köplenç köp zatda uly ýalňyşlar goýbertýä, beýlekilere öwrenşeňsoň

geçen ýyl Fujitsu-Siemens ulanypdym, şol hem gowy marka

Fujitsu-Siemens ulanypdym

Fujitsu-Siemens ulanypdym diýipdim, şol kompiýuteriň arkasynda sim kart salynýan ýer bardy, adaty telefonlaryň sim karty salynýady! şonuň näme üçindigini düşünip bilmän geçdim! bilýäniňiz barmaý?
Maru Şahu Jahan

lenova berk laptop,

lenova berk laptop, dizaynyna kan uns berenoklar welin yöne çydamlylygy güyçli

Wah, Güýç jan, eýýäm

Wah, Güýç jan, eýýäm 24 ses berlen ekeni, indi örän giç :)
Düzetmäýin indi.

Lenowo-ny hiç eşitmedim, ýöne aşakda Serdar ýazan ekeni oň köne IBM-digini. Meň kelläme gelipdi IBM, ýöne iberemsoň-da. Aý, men güýçli bolmamsoň, gidip, açyp, düzedip bilmedim, täzeden ses berlişik açmaga-da ýaltandym, bähbit bolsun, ýeneki ýyllara/ses berlişiklere :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Lenovo nadip kone IBM

Lenovo nadip kone IBM bolyaray ?? Lenovo 84'den bari bar firma, IBM'em 81. Lenovo 2005'de IBM'in hemmesini dalde, PC bolumini satyn alyar, we olaryn tehnologialaryny hem ulanmaga hak gazananson, has tanymal bolyar we birazajygam "Made in China" gornushinden chykyar !!

hawa, aşakda göni

hawa, aşakda göni ýazaýypdyr-a:)
Oňa jogap ýazaýyn-la aşakda.

Apple'in Macbook'laryna men-ä düşünemok, ýagny, gögele bolamsoň bu babatda. Ýöne olarda Miçrosoft Offoçe prg ýok öýdýän?!
Şoň üçin halamok! Aslynda, Apple-iň bir görnüşini ulanyp görüpdim, hiç halamadym. Kiçijek, ýeňiljek, naşyja bir zatdy, mümkin, tiz we gowy hem işleýärdi, ýöne men-ä gowy ulanyp bilmedim şony.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mac'ler uchin Office bar.

Mac'ler uchin Office bar. Yone PC'lerde ayratynlykda, MAC'lerde hem MAC OSX, hemem windows ishledip bolyar. Tazelikde 1 govy zat yasadylar, t.e. mac'yn OS'ini ulanyp otyrkan birden windows'ynky gerek bolsa, 1 dugma basyan, windows desktop'yn gelyar onune :) T.e. "Beyle gerek bolsa, al sana windows'am" diyyaler...PC'e bolsa mac'in OSX'ini gurup bolanok, "Hackintosh" diyip bir zat chykarypdylar, yone olam gorgi we resmi zat dal !

Windows'dana Linux'am govydyr welin, biz kichilikden owrenishemizson, birden gechmek kyn dushyar. Yone MAC'in UI'i Linux'kydan has friendli, owrenishenson Windows'danam has peydaly we ulananda has yakymly/ansat ! Windows donup yatyra how, mena bizar shun sheytmeginden..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "düşündireniň üçin!"

aý, oň ýaly dagyn bolsa

aý, oň ýaly dagyn bolsa Apple gowy ekeni :)
Men bilemok, bu babatda yza galak we ýalta :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tak, Mergen, mac osx, linux

tak, Mergen,
mac osx, linux dagy windows'dan gowy bolsa, onda nadip windows beyle yokary dereja yetip bildi?
dunyade windows ulanyanlar ol beylekileri ulanyanlardan has kop bolmaly (bir ceshma esaslanyp aydamok, yone pikir edyan, shu wagta cenli mac osx ulanyan birje adam gordum, galan dost, kursdash, tanysh-bilish hemmesi windows). name ucin ol beylekiler beyle meshhur dal?
ps: men windows gowy diyip aytdygym dal muny, yone shu soraglar kella geldi yokarky yazgyny okap? ozun bilyan, men kompyuter ugrundan gomuk :D

Bu soraglaryna irden

Bu soraglaryna irden kompyuterin basyna gecenimde arkayin jogap bererinda, yogsa yatan yerinden el yaly ipod'da okuz yaly text yazmak ansat dalow :)

IPod, Pocket Pc, telefon ýa

IPod, Pocket Pc, telefon ýa da PSP ýaly zatlarda internete girmek ýaly nejis zat ýok, däli etýä adamy, senem hazir bol :)

Mena ipod touch'ym bilen

Mena ipod touch'ym bilen onusyan, indi 2 elimi ulanyp yazmaga-da owrenisip baryan. Umuman internetde surf ucin super device, yone kop yazmaly bolsa kynyrak.

ojagaz ekranda nädip 2 el

ojagaz ekranda nädip 2 el ulanýaňaý :))
touchable bolsa ýene boljak welin, PSP-de ýazmak üçin aşak-ýokaryk-gapdala geçirilýän düwmejikleri ulanmaly, anha iň nejisi şol

Multitouch bolmasa men

Multitouch bolmasa men alasym yokdyla muny, yone barmaklar bilen ulalt, kicelt, sayla, bas yaly isleri yerine yetirmek gaty ansat we hezil, yazanynda-da 2 sany bas barmagyn bilen yazsan basymjak yazyan, yone men yaly, SMS yazmagy hem yigrenyan adam ucin solam kosenc...

Tazelikde istanbulbilişim

Tazelikde Stambuldaky istanbulbilişim atly magazine Sony vaio laptop geldi(gelişi yaly bir hepden içinde gutardy). Yaman amatly ekeni.Ya-da şu Sony Vaio VGN-NS serilerinin kalitesi gowy dal? Beyleki modellerine göra yaman arzan satyarlar...
http://www_istanbulbilisim_com_tr/SONY-VAIO-_VGN-NS130E-S-3-GB-NOTEBOOK,6832.html

bäh!! menem arzan diýdimle

bäh!! menem arzan diýdimle şolara, ýa çyndanam gaty gowy dälmikä! aslynda ony aslymaryly ulanyp görendir, bilýän bolsa aýtsa

Sizden uly hayysh

Sizden uly hayysh ceriumoxide teswiringizi ika bolup yazmak hokman dal, yazyan satirleriniz 10-da yetenok, eyyam 2-3 yerde sheydipsiniz.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Belle, jigim, ol "jogap"

Belle, jigim, ol "jogap" ýazypdyr, yzly-yzyna "teswir" däl, şoň üçinem yrsaramasana :)

Garaz, seň şeýtjek bolmagyň dogry däl şu ýerde. Yzly-yzyna 2 sany gysga "teswir" ýazsa, onda sen mamla bolarsyň welin, ol beýtmändir.

Azyndan 10 setir diýibem "limit"/serhet goýmaň ýazgylara! Kämahak "5 telpegi 1 gyňaja daňyň git!" diýdirýän teswirlerem bolup bilýär, meselem, meň ýalyň biri roman ýazar 4-5 sany, ýöne, ynha, sen gelip 5 setir ýazgy ýazarsyň, meňkiden has täsirli we gowy ýazgy bolar!

Şu ýagdaýy bir göz öňünde tutaweriň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bah gaty gen adamay

Bah gaty gen adamay sen.Sen diyyanini etdirjek bolsan onda her kime oz yazan yazgysyny islan mahaly edit edip biler yaly edin. Birem adamyn aklyna hemme pikir bir bada gelenoga, birem ol ayry ayry yazgylara jogap yazypdyra...

(No subject)


SONY Vaio hem örän oňat

SONY Vaio hem örän oňat we meşhur laptop, iň arzanlary 500$ töwerege düşdi öýdýän bu taraplarda. Ýöne aýratynlyklary hem şoňa görä pesräk bolar, ýöne ýene Gadyr agaň Dell-inden-ä has beýikdir aýratynlyk babatda :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Salam. ata aga, mana gerek

Salam.

ata aga, mana gerek mowzugy achypsynyz kop sag bolun.

laptop-lara geleninde men birneme sorashdyrdym welin, "apply" kabirleri owduler kopsi dowduler. name uchindir bilemok owenden dowen kop boldy oydyan.

Dovyanlerin arasynda

Dovyanlerin arasynda kompyuter'i profesional shekilde ulanyan barmydy ?? Hawa bolsa, ugurlary name ??
Mac ulanyanlaryn arasynda 1 soz bar: "Once you go Mac, you never go back" diyip, yagny, PC'ler bilen deneshdireninde mac'ler edil duran yerinde dovyar, shon uchin maslahat bermeli bolsa "pc al" diyyan adam ya mac ulanyp goren daldir, ya-da pulyna gysganyandyr, mac'in hili boyuncha beyle zat diyip bilaymez!
Mac'lerinem tankyt ediljek tarapy kop, yone pc'ler bilen deneshdireninde, tonnalap azdyr!

P.S. Apply dalde, Apple !

Mergen salam! men name uchin

Mergen salam!
men name uchin dowenlerina bilmedim aslynda yadyma hem dushenok, ol wagt kan gyzyklanmanson.

P.S. apply diyip yazanymyn sebabi hem howlukmach bolanson yalnysh gidipdir, apple-y diyjekdim welin, goni yazyp gidiberipdirin, sag bol duzedenin uchin!

Waleýkim salam,

Waleýkim salam, Feýajyk!

Aý, men-dä, nätjek - açyberýän kämahal şeýle gowja ses berlişikleri, kän gowy görmeselerem, göwünleri ýetmeselerem käbirleriniň :)))

Apple laptop barada ýokarda Mergene jogap ýazypdym, şol ýeri bir oka ilki. Bärde-de gysgaça şeýle diýeýin:

Apple laptopy alma! Çünki öwrenşip bilmersiň! Öň Apple markadan başga desktop ýa laptop ulanan bolsaň, onda hijem maslahat beremok. Professionallyk ýagdaýy bar Mergeniň aýdyşy ýaly. Garaz, alma-da şony!

Aljak bolsaň DELL, SONY, TOSHIBA ýa HP-dan birini alaý. Meň elimden birnäçe DELL geçdi, men-ä baryndanam hoşal. AÇER näzigräk DELL-e görä. SONY gymmadrak, HP boljak, TOSHIBA hem şeýle resmi bolansoň, kä "gaçak"(öz ýasan) ÇD-leri okanok, "'reader'-inden bir "parçajygy" aýyrmaly okatjak bolsaň" diýýäler. Garaz, DELL her şertlerde gowja laptop, men-ä şony maslahat berýän! Aýratynlyk babatda, häzir aşakda men özümiňkini goýjak. Ýöne meňkide webkamera ýok, şolam bolsa amatly boljak ekeni.

Baýramyň hem Laptopy DELL, Gadyr agaňky hem, başga-da birnäçe agzaňky hem şeýle :))

Mergeniň Apple-i mahabat edeni üçin, eýýäm görkezme/sipariş/zakaz beräýdiňmi ýa -ýalňyşarsyň şeýtseň:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hmm mac barada kan bilgim

Hmm mac barada kan bilgim yok yone alan adam mac ucin yazylmys yorite software ler ulanmaly bolaymasa
Mac ler ucin crack programlar barmy bilmedim

şu ýerde Garabekewul hem

şu ýerde Garabekewul hem Aplle ulanýardy, oňam problemalary bolupdy öýdýän wagtynda, ýöne häzir düýpli ulanyp bilmän ýör :(

Garaz, Apple-i diýýänleri anygyna-şänigine ýetip alsynlar-da, soň dyzlaryna urup ýörmesinler ellerini :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay mena gaty kop

Ay mena gaty kop ideg etdim Laptop aljak bolup, dashary yurtdan sargan kishilerim kabir sebaplerden getirip bilmedi, ay menem son TMden masausti alaydym.Yene 1-2 yyldan pul tapsam belki kanbir gymmat bolmadyk laptopam alma pikrim bar, dine anryk abrik gideninde bilgi dashamak uchin, ya nesip:)))

wayey mana tapawudy yok, bir

wayey mana tapawudy yok, bir laptobym bolsa bolyar, gaty gymmat bolyarlar ol kompyuterin uc bahasy bolyar, Hytaya zakaz etjek bolsan 1500$ dollardan bashlayar diydiler bahasy, onson arzuwymy goyaydym mena

bolya sana laptop satayyn

bolya sana laptop satayyn 300 dollara?
tapawudy yok bolsa:)ulanylan yöne gyrasan çalaja syçan iyen
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

sycan

sycan iyen bolsa hem name tapawudy bar,ishlese bolyarda:) yone seretda ustune sok doksem son bejerip bolarmyka bu laptop diyilyan zady:))))))

onçasyny sok dökenson

onçasyny sok dökenson aydayaryn fewralyn ortalaryna baryan laptop-y eline beriben 300 dolaryny alyan
razy bolsan elini uzat?:
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Bu gurrunleri jygyldyk

Bu gurrunleri jygyldyk mowzugynda dovam edin, yzy uzasa ayirjak ! Barde umuman marka we model yaly zatlary gurleshelin, t.e. minus, plus, baha, ichi, dashy we etc..

Jorajan tapawudy kan

Jorajan tapawudy kan ahrym!
men ozumden bir mysal getireyin: ilkinji telefonymy aljak bolanymda tapawudy yok ishlese bolya diyip bir nokiajyk aldym, son sonlar kop zatlaryna dushunip bashlanymdan son wah diydim. Yone uytgetdim, ine laptop-da hem sho hili, gowudan gowusy bar. shoncha pul berip alanyna gora gowusyny saylap almalyda!

Mylayym wrote: Hytaya zakaz

Mylayym wrote:

Hytaya zakaz etjek bolsan 1500$ dollardan bashlayar diydiler bahasy,

Kim diyday beyle zat ?? Govy edip gulagyna depjek bolupdyrlar !!
Laptop'laryn bahasy indi 500-600$ toverekden bashlayar, eger profesional dal bolsan, t.e. eyle-beyle, internet, kino gormek yaly zatlar uchin ulanjak bolsan, 800$'a-da alyp bolyar, 1000'e chenlirak. Yok, agyr programmalaram govy ishletsin diysen, onda 1100-1300$ toveregine-de govjalaryny alyp bolyar, ondan yokarsy eyyam gaty pro'lar ya-da puly kopler uchin :)

500-600$-a gowja laptoplar

500-600$-a gowja laptoplar alsa bolýar şu wagt US-dan, belki-de UK-danam. EU we RU taraplarda biljek däl welin, TM-da 300$ Desktop alsaň begenäýmeseň :)
Garaz, azyndan 1500$ gerek diýip kim diýenem bolsa, ýa seni gowy edip aldapdyr, ýa-da olam aldanypdyr, ýa-da gadym döwürlerde ýaşap ýör ol we ş.m. :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga gechende birine

Ata aga gechende birine desktop aldyk:
- Duo Core 2.2
- 1 GB RAM
- Gigabyte anakart
- 256 Mb Ekran karty (onboard)
- 160 Gb HDD
- Sychan, klavye, kolonka (in arzanlaryndan)
- Case (300Watt guch kaynakly)
- 19" Sumsung widescreen monitor
: 535 Dollar (1 yyl garantiyaly)

Mundan 4-5 ay on:
- Quadro 2.4 (1066)
- 2 Gb Ram
- P35 Gigabyte (1066dan yokary FSB CPU we RAM daksanam bolyar son)
- Geforce 8800 512 Mb Video Card
- 120 Gb HDD
- Sychan, klavye, kolonka (in arzanlaryndan)
- Case (300Watt guch kaynakly)
- 19" Sumsung widescreen monitor
:1110 Dollar (1 yyl garantiyaly)
Son ustune tazeden 500 Watt Guch kaynagy, IEEE 1394 port ,wireless mouse bn 1340 Dollar bolyar...Men pikrimche normalmyka diyyan...

Gymmat !! Men barde

Gymmat !!

Men barde ashpez'imize Desktop alyshdym, 1000$'danam arzanraga dushen zatlar :

- Quadro 2.4
- 4 GB RAM
- Geforce 9200GS - 512 dedicated
- 1 TeraByte HDD (Ohohooo....)
- Sychan, eyle, beyle..
- 19 inch widescreen, markasy yadyma dushenok, BenQ bolup biler !

Onson sen yokardakyn 1100'e degip degmeyanini hasaplaber ! Bizinkiler dubay'dan arzan alyalar, ustune-de nalog az, shonda-da nadip shol pula yetiryaler, men hayran !

Mergen ol 5 ay yaly

Mergen ol 5 ay yaly ondi, shumahal 100 dollar toweregi gachandyr edil shol kompyuter. Yone TMde in yokarky ozelliklerin bar yanyndaky ozeliklerde,we TMde in arzan dushyan bahasy shol.We barde kop zady geregem bolsa tapyyp bolanok, mysal IEEE 1394 yok, USe sargadym... Yone in esasy rol oynayan CPU, Video Card, ve anakartmyka diyyan (baha taydan), sebabi RAM 4 Gb chykarsan 50 dollar ustune munyar, yone bu yagdayda Windows 4 gormeyar oydyan...HDD 1 teraByte bahasyny bilemok, belki yokduram..Yone men 10milyonyaly peydam boldy, sebabi dolar 14e gachanson aldym...

IEEE 1394 standart'ynyn

IEEE 1394 standart'ynyn gozbashynyn Apple'den gaydyandygyny bilyamidin ? :))
Firewire diyyar Apple ona, we hemme laptop/iMac'lerinde bar. iMac alan bolsan
olam yany bilenjik gelerdi :) Yone sana on yaly tiz transfer rate nama gerek boldy ?? T.e. sargap getirden bolsan, 1 gaty mohum sebabin bardyr, shony sorayanlay :)

10 mln bolsa shol komp'dan galan peydan dalle Resul aga, sen shol komp'y almadyk bolsan gidip 1100$ satyn alyp bilerdin elindaki manat bilen t.e. ol pul sen oz peydan, komp bilen baglanyshygy yok.

Yokarda men goyan zatlarymyn senkiden hemmesem beyik, 1 TB uchin sen yene-de 150$'dan kop bermeli bolardyn, video card has sonky model, Ram kop.. T.e. hemme zady has pes, yone shonda-da 150$ dagy gymmat, ozem TM'de, yagny nalog'laryn bardakiden haaas az yeri, ustune-de dubay'dan getirilen. Shon uchin gymmat diydim...

Elbetde dashary yurtdakylar

Elbetde dashary yurtdakylar bn dneshdirende gymmat.Aslynda mumkinchiligim bolmady yogsa 1300-1400 gozden chykaryp laptop aljakdym, sonam pikir etdimde grafika uchin masausti gowy bolar belki diydimde shony aldym...Yone ozum uchin idelny diyip pikir etdim, elbetde bahasy (TM gora), we TMde bar bolan parchalaryna gora sheyle pikir etdim...
Kompdan galan peydabarada dushunmansin oydyan.Dolar chalshmanka elimde manat bardy, dollar chalshmanka alan bolsadym yene shol 1110 dollara alardym yone 24mln manat giderdi.Chalshanson alamdan son 1110 dollaryn 14.5 mln toweregi boldy:)) Barde men peyda diyjek bolyanym, dashary yurtdan gelyan zatlaryn bahasy shol onki dollarlygynada galdy...
Firewire (IEEE1394) almagymyn sebabi sifrovoy video kameram bardy, shonda cheken zatlarymy kompa gechirme arzuwum bardy, internetden gozleshdirip shol yoly tapdym...Yone shol zadyn Appledan gaydyanynam inetden okapdym(bir zat almankam inetden sonuna chenli gozleyan, beylekilen pikirlerinem okayan:)))...Kart bn kabeli yalnyshmasam 100 dollara dushdi,kabeli gymmatdy kartdan sebabi universaldy, tabshyran kishim yeke camera uchin bolanyny tapman universal alypdyr:)))Yhna shu sebapden gerek bolupdy:)))

VGA card

Mergen senin diyyan ekran kartin GS modeli, olar arzan ve profesianal dal. 8800GT ekran kartlarinin performasi uly ve grafika ishlejek bolsan ideal. bahasi hem gowyja :)

***********************
Sen! - Sen bol...

Sana goshulyan

Sana goshulyan, menem internetden kop gozleg etdim, 9600lik(yzyndaky kodyna bilemok) modellerdenem 8800lik GT modeller gowy, GTS yada GTXmi name hasam gowy diyip yazypdyrlar.Mana hatda 8800GTnin bahasyndanam arzan 9600lik teklip etdiler, menem munda hokman birzat bardyr diyip shubhelendimde almadym, shumahala hich hili problemam yok....

Ey 1 TeraByte bamay? Ong

Ey 1 TeraByte bamay?
Ong eshitmandim...

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Resul aga, aýratynlyk

Resul aga, aýratynlyk taýdan gowjarak ýaly ikisem, ýöne 1-njiň baha taýdan adaty welin, 2-njiň gymmat ekeni, ýöne 1 ýyl dagy öň alan bolsaň, onda adatyrak öýdýän, birem alan ýeriň TÇ ýa TM bolsa. Daşary ýurtlarda has arzanrak bolup biler.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gaty Gymmat

Bu bahalar gaty gymmat.
1 yyl mundan onem bu bahalar yokdy turkmenistanda.
Kim beren bolsada bu bahalary garantiyasy bilen bashyna yapsyn.
Beylede baha bolarmy, desktopa-1110$. Azyrak sabyr edip US alsan ayni ozellik laptop alarsyn.
Bu bahalar real bahalar dal.

Men TMde gaty

Men TMde gaty kop ideshdirdim, we shu baha tapan in arzan baham..Edil shol bir zatlary, 100-200$ artikmach satyanam bardy.Men yone TMnin kop yerine satyan yer bar shol yerden tapdym...

ASUS hem yok

ASUS hem yok eken,
türkiyede moda şol.
_____________

ACER-e ses berenem barmaý

ACER-e ses berenem barmaý :D, ACER, MSI, HP COMPAQ ýaly markalary baý bolsaň, köýen puluňa gynanmaýan bolsaň almaly

ASUS-y hem goşmaly ekeniň,

ASUS-y hem goşmaly ekeniň, ýokarda Jemşit ýazypdyr welin, ses berlişige goýar ýaly hem däl ol-a :))

Aslynda, HP we COMPAQ bir marka diýseňem bolýar, şol bir firmaňky. Mümkin, ýokardakylardan şeýleleri ýene bardyr?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ACER shu wagt

ACER shu wagt price/qonfiguration boyuncha in arzan marka, we ACER ulanyp yoren oglan kop, we shikayat edip yorenoklar. T.e. taze kompyuterleri beren puluna gora erbet dal, Sony dagy aljak puluny shona sindirsen, sony'nkiden haaaaas guychlisini duzup bilersin, we bu-da govy ishlemekligine getirer!

Garaz, marka boyuncha Sony govy elbetde, yone ACER'i hem govy duzsen, ulanmaz yaly zat dal, puluna gora olam 1 erbet dal gornush !

TOSHIBA:)diyyan mena..

TOSHIBA:)diyyan mena..

ay mena shu wagt Gateway

ay mena shu wagt Gateway ulanyan :)) bilemok nahilidigini ulanan bolyan , yone programa Vista bay yigrenyane, Windows XP gowy goryan :)ong bir yyl sony ulandym , erbet daldi yone men pahyra zordan chydady (ichinde inglis dili owrenipdim):))ilki chykanda rengksizi ulanypdyr men kichidim , ichinede men kart oynayadym , pahyryng bir gun boynuny omardym , gaty gynandymay shonda shonga
yone kakam siemens ulanyar welin mena haladym shony, gowy gordum mena

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

SIEMENS ýazmandyryn.

SIEMENS ýazmandyryn.

Windows Vista täze çykan ähli laptoplarda bar diýen ýaly. "Online" (internetden) satyn alsaň, onda Windows XP seçip bolýar Vista-ň ýerine.

Men-ä Türkmençe klawişasy bolany üçin, Wistany haladym we şu wagt öwrenişdim. Ýogsam, Atamyrat (atdaş) gülüpdi başda "2-3 gün soň "üýtgetjek" diýseňiz, maňa guk diýäýiň, kömek ederin!" diýip :))

GATEWAY laptopyň 1 görnüşimi?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

huday bilsin nachinji

huday bilsin nachinji gornushi , yone ay erbet dal oza, boljak , yone shu vistany bay yigrenyane, yone uytgetmeli ichina , gaty owrenipdirin Windows XP , halem owrenishdim munga , ilki bada yaman helak bolyadym:(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hawa, GATEWAY laptop ekeni,

hawa, GATEWAY laptop ekeni, ynha:

Gowja zat eken-aý bolsa-da!

vista öwrenişseň erbedem däl maňa-ha!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

howwa edil ozi shuny

howwa edil ozi shuny ulanlayn:))
agyr programma goryan vistany :) halamok:( natjekda

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

men öz laptopymyň

men öz laptopymyň aýratynlyklaryny goýjak diýipdim, ynha:

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ishimde ulanyanym DELL.

ishimde ulanyanym DELL. sholam erbet dal diydinmi Ata aga? oymuzde Toshiba dur. ony kakam bilen kate jigim ulanyar.
beyleki modelleri ulanyp goremok, shon uchin haysy has amatlydygyny bilmedim entak.
menem taze yyla ozume sowgat edip taze sony laptop alasym gelyar nesip bolsa :)

AY menem bir gezek kofe

AY menem bir gezek kofe dokdum:))) hich zat bolmady halem, :)
menem taze yylyma name allarkam , kakama shu wagtdan kakdryp aydaysamykam:)))
ey men laptok halamok , beyleki komp halayan, sychansyz ulanyan welin ilki bady sheyle kyn dushyardi, indi owrenishipdirin:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Sychanjyklar arzana how,

Sychanjyklar arzana how, 10$'ada birgideni bardyr, yone 25$ dagy bersen kicirajik, wireless'lerini alsa bolyar, yone olarynam batareyleri is bolya-da gutaryp.

indi sychansyz

indi sychansyz owrenipdirina:)) indi gerek dal:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

aý, men-ä razy, Baýram

aý, men-ä razy, Baýram nägile ekeni, Gadyr aga nähilikä :))

Illeňki hezill-laý, özüne täze ýyl sowgady hökmünde laptop alyşan bolup ýörler, onda-da öňem bar bolsa :))

Gutlyş öňünden her ikiňe-de (Hatyja we turkmengyzy)!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Pulyň ýetse MacBook Pro

Pulyň ýetse MacBook Pro diýýämi 2800$lyk laptop almalylaý. Dynamite!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ay siz "kompyutersizlik"

ay siz "kompyutersizlik" derdini dadyp gormedik bolmaly :)) (Bayram, dine sana dal, yokardaky yazylanlara-da), birje yyl bir dadyp gorseniz, onson apple, sony diyip yorman, name tapsanyz shukur edip yorerdiniz :))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :) lenova yapyshardyk onda :)"

Ýo, mende "osrak" DELL

Ýo, mende "osrak" DELL barla, ýuwaşlygyna janym ýanýa. Mende hem Apple MakBook alara pul ýokla.
Bolsa şony alardym, bolmasa... ýene bir arzanja Dell alardym. Sony, Toshiba zada gyzygamok. Olara pul çykarmagy göwnüňe düwseň, onda azajyk goşda Apple alaýda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

name alsamam dashary yurda

name alsamam dashary yurda gatnayanlara pul berip getirtmek amatly bolarmyka diyyan. barde gymmada dushaymese.

ay mena-a COMPAQ'dan bashga

ay mena-a COMPAQ'dan bashga laptopun barlygynam bilemokdym.
men-a shony ulanyan, gownume yaraya. owadanlygy,amatlylygy ve ozbolushly dizayny bilen menin gownumden turdy...

salam. oglanlar gyzlar,

salam.

oglanlar gyzlar, haysi laptop y ulansanyz ulanyn yone HP den uzagrakda durun. Sebabi gaty nazik. Gorunishi, ishleyshi, bahasy ylalassa boljak yone yene-de baha, ishleyish, gorunish boyunca toshiba HP bilen denrak. Eger HP diyip dyzap yatan bar bolayanda-da toshiba alar yalak diydip aytyan-da :)

Men ikisini hem ulandym. Shu wagt HPde yone 'disappointed'. Duran yerinden monitor zayalandi. Garantiyaly bolanson calysdylar yone 'display' gaty erbet. Yene calysmaly diydiler. Birem sowadyjysy gaty asakda, olam kopm. gaty gyzdyrya. Sheylelik bilen HP maslahat beremok hic kime.

HP'nin haysy modeli ?? Has

HP'nin haysy modeli ?? Has takygrak yazaysan :)

Mergen men ulanyanym HP

Mergen men ulanyanym HP pavilion dv 2000 seriasyndan.

Sony ulanyanynyz yokmay?

Sony ulanyanynyz yokmay? Yagdaylaryny gürrün bersenizlan?

Taze MacBook'laryn

Taze MacBook'laryn design'ini halamadyk adam barmay ? :))
Shuny halamasan, namani halajak, mena bilmedim...Ozem laptop'yn klaviaturaly bolegi
tutushlayin 1 alumin boleginden yasalan, yagny bolek-buchek zatlaryn shurup bilen berkidilen haly dal, shon uchinem gachyranynda chagshap gitme ahtimallygy hem yok, dine ichindakiler sarsylmagy mumkin, yagny beyleki laptop'lardan bu mowzukda-da esse-esse ygtybarly !

Bellap gechilmeli yene 1 zat bar, oda taze macbook'laryn touchpad'ler MultiTouch tehnologiasyna gora yasalan, yagny 2 barmagyn bilen surat kicheldyan, 3'si bilen gechiryan we etc...Men taze Ipod touch'ymda-da bar, yaman hezil zat ekeni :)

(Suratlaryn ustune bassanyz ulalar)

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "indiki arzuwym :D"
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Agzym achyk:))) MEnem arzuwlarymdan, yone entega nesip bolanok:))"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy!"
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Arzuw edyanda shuny"

Mergen aga bahasy nacheka

Mergen aga bahasy nacheka munun???

1300$ + Tax tolap alyp

1300$ + Tax tolap alyp bilyan !

uuuuuuuuu bu baha name

uuuuuuuuu bu baha name howww, ay meninki dine arzuwla, oran gymmat ekenlay, yogsam yokardan birini oklaga diyjek boldum :)

birwagtlar toyota alyp

birwagtlar toyota alyp bolyady tm-de:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

MacBook super

Ata Aga mende arada Toshiba A200 seriyasy bardy, ep esli wagt ullandym. Agyrdy emma berk we gowudy, yone sonky wagt klawiaturalary oz ozunden gopyp bashlady. Toshibanin bashga zatda hiline zos yokdy. Vista OS geldi ozunde, takilan wagtyny gormedim.

Emma yone yakynda ony satyp yerine yokardaky BacBook-dan aldym SUPER, soz yok MacBOK-a.
Taze BootCamp diyip bir menusy bar, MacOS bilen Windows-y bile ishledip bolyar. islendik wagt biri birine gechip bolyar. office podderjivat edyar.
Arada guychlinin biri USA gidende alyp gelipdir, emma barde onyn bilen internete girip bilmani arzanjak satdy. 1000$-a bana kapandy. Yashuly dine internete girip bilemok diyip satdy MacBook-y. Apple-in oz beren barmak yalijak modemi bilen, olsen hem TM-da dial-up bilen internete girip bolanok. Ozumde bar bolan onden bari desktop-da ullanyan US ROBOTICS USB External modem-i install etdim, internetede girip dur, hemme zadam gowy.
Toshibadan gowy tarapy:
1-13" ekran
2-uzyn batareya omri
3-Agramy yenil
4-karizma durshyna, dizayni super
5-Klawiturasy yenil we gowy
6-Esasy zady ishlan wagty hich hili sesi yok, gaty sessiz ishleyar, hayran galaymaly

MacBook dizaynina soz yok. Gaty gowy chykarypdyrlar. Mac programa sikintisi olabilir, gerekli programalaryny ozune yedeklap goymali.

Mena MacBook-dan gaty hoshal, Apple ses berenlerin 1-i men shonyn uchin.
Hemmanize almak nesip etsin

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Maglumatlara"

Bäh, Mena MacBook almaly

Bäh, Mena MacBook almaly etdiňiz :)

Maglumatlar üçin sag bol, Maksat aga!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Shu wagta chenli goren kemchiligim 1 sany

Agam shu wagta chenli 1 kemchiligini gordum, olam Wireless Network cart-y ejizirak.
Kan bir dashdaky wirelessleri tutyberenok. Yakyn aralykda gowy tutyar, yone dashda bolsa tutanok kan bir. Wireless cardy Toshiba gowudy diyip biljek.
Hormatlamak bilen

Macbook'lary ulanyp

Macbook'lary ulanyp gormamson biljek dal welin, menin ipod touch'yma bir yerde tutulyan zat bolsa tutyar hudaya shukur :))
Onsonam, sana 1000$'a edil yokardaky, yagny macbook'yn taze modelini satdylarmy ?? Haysy akylly 1300$ + tax tolap alan zadyny, ustune-de amerikadan getirdenini 1 modem sebapli 1000$'a satyaray ?? Ya ol macbook'yn kone modeli bolaymasyn, shu wagt 999$'a satylyan ??

Menin alan adamym jubisinden

Menin alan adamym jubisinden pul berip alan yada bu puly bilini agyrdyp gazanan adam dalle, uly bir holdingin jogapkar bir yolbashchylarynyn biri. Amerika baranynda alyp gelipdir,yada shol yerde sowgat edipdirler ona, ullanjak bolupdyr bolmandyr, sonam menin bashlygyma berip gidipdir, al name etsen et, diyip. Bashlyk pahyram sesini chykarman almaly bolypdyr. Bashlygam name etsin 2-3 sanysyny, aljakmy diydi, menem puluny taksit edip berjek diyip, alyp goyberdim. Onkimam ishdeshlerimin birine satdym.

Menin alanyma 2 ay boldy, olam menden on 2 ay yali ullanjak bolupdyr. hawa shu wagt 999$-a satylyandan meninki. 1000$-am men :-)))) APPLE-in bahasyny dushurmayin diyip aytdym ,aslynda ondanam arzana ylalashdym bashlyk bilen :-))))))).

Nesibedir. Nesip etsin esasy.

Sanada , hemmade nesip etsin. Gowy notebook ekeni.

Wireless-ine gelende, elbetde US yada UK yada EU-da her yerde wireless doly.
Wireless-i TM-da test etjek gumanynam yok. Hich yerde yok sebabi.

Yone dashary yurtda bolyan otelimde onki Toshibamda 3-4 etajyn wireless-ini tutyan bolsam munda 1 yada ka wagtlar 2 etajyn wireless-ini tutup bilyan.
Shondan menin pes ekeni diyenim.
Ka wagtlar WI-FI leri gowy alyp bilenok, aeroportlarda yada kafelerde.

Professional test edip yada barlap goren zadym dal, dine onki bilen deneshdirende yuze chykan kemchiligi.

Elbetde shu wagtky 999$'lyk

Elbetde shu wagtky 999$'lyk modellerem govy, yone taze chykanlary duybinden bashgalay :))
Onkiler 1100$ wagty men aljak bolupdym, yone graphics card'y GMA x3100 bolanson oncha pul beresim gelmedi. Tazelerinki yene ok, yone dedicated aljak bolsan pro'lara seretmelidigi entagem gymmadyrak dushyar.
Yone kone modelinden tapavutlylykda, tazanin ram'y 1066 MHz'lik DDR3'ler, we cpu'nyn fsb'sinin tizligi hem 1066 MHz, onkiler 800'likdi !

adaty ýagdaýda 30-50

adaty ýagdaýda 30-50 metrden tutýandyr-da, ondan uzakda hiç birem tutmaýmasa?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu ol wireless internedin

Bu ol wireless internedin cheshmesine-de bagly ata aga, t.e. nache metr radius'a paylap biljegi router we sh.m. paylayan zatlara bagly 1-nji bilen !

aýratynlyklarynda

aýratynlyklarynda ýazýar-la, aslynda, meselem, ýokarda meňkide:
http://tmolympiad.org/?q=node/3651#comment-86553
şeýle:
Wireless 3945 802.11 a/b/g Mini-Çard ýazýar.
Metri zadam ýazylýardy diýip bilýädim, bärde ýok ýaly. Garaz, aýratynlyklarynda berilýän bolmaly! Sen has edebi/tehnik taýdan düşündiripsiň :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mergen agang goyany gorup

mergen agang goyany gorup ozumikini ulanasym gelmedi:(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

suratda on yaly gowy

suratda on yaly gowy gorunenok,chyndan gorsen hasam owadan.
men-a Macbook alsam ayamda goterip gezern oydyan,bashga shekilde goz-onume gelenok:D

in gowysy SONY meninki SONY

in gowysy SONY meninki SONY VGN-CR353 amatly we gowy laptop.gornisham gowyja:)))

COME CLOSER!

shu vagt ASUS eeepc chykan

shu vagt ASUS eeepc chykan bolmaly, sholam gowja zat, hem kichijek, hem yeniljek. program ishletmejek bolsana shondan alaymaly, emma turkiyede bahasyny uchurypdyrlar. dasharda arzanrak bolup biler
________________________________
sherigatda shu seninki, bu menki
hakykatda ne seninki ne menki

netbooklara pul bereniňe

netbooklara pul bereniňe degmezlaý, bu gün programma işletmern diýersiň, ertir işletmeli bolarsyň, beren pulyň biderek bolar :)
Maru Şahu Jahan

MacBook fan club

MacBook fan club achaymaly.
SONY-FZ seriadan ulanyan ( Mergen saylamaga, komek beren uchin sagbol) hemme zadym govy -yone agyrrak bolya.
MacBook tazesi chykyp men просто влюбилась. Design beter uytgeshik.

Ýene degişli bir

Ýene degişli bir sorag:

Egerde men shu yerden kompyuter alsam Turkmenistanda ishe yarar oytyan:(
Nahili kompyuteri maslahat beryaniz, yone kop pul yok ol Apple kompyuter alar yaly:)
700$ nahili onat kompyuter dusher diyip pikir etyaniz?

US-däki tejribeli agza ýa-da agzalarymyz barmyka diýýän bu babatda, şolardan aýratyn haýyşt- ýagdaýy bolşy ýaly ýazaýsaňyz!

Maňa galsa DELL ýa SONY Vaio hem düşermikä diýýän şol baha US-da?! Şeýle bolsa, şolaram gowy laptop diýip bilýän, aýratynam, SONY.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem taze laptok alnasym ,

menem taze laptok alnasym , gelyar , barde bir magazine gitdim , agzymy achyp gaytdym , yaman gowlary bar eken , olary gorsengiz , oz komp seredingiz hem gelenok, ay yone konejam den aylanayyn diyyan biz pahyra sholam bolyar , yone arzuw edip bir yatayyn , belki bir gun alaryn , yone biri bar eken yaman gowy , 1000$ yokarda , 2000$ yetenok , sheyle gowy allajan :)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

İnni men aytjak zatlam

İnni men aytjak zatlam laptop hakkynda...
ahammm ahamm....
Mac ve Sony kan söz yok yöne gymmat beyleki laptoplardan in az 200-300 dollar tapawudy bar, pulun bar bolsa al anyrybaşy mac yada sony 2-3 yyllap işine yarar..
Toshiba bn Dell'e gezek gelende bolsa eyyam kan onki modalygy galmady men pikirimçe,
Hawa Toshiba laptopy ilki çykaran firma we özündaki abrayyny yitirmejek bolya yöne yenede bize göra gymmadyrak bolsada az maz, işleyşi we dizayni ortaça.. Dela gezek gelende bolsa ulansan anry gitse 1 yyl adam yalak arkayyn ulanyan son yrsarap başlaya..
Sebabi DELLam toshybada özüm ulanyp gördüm..
İnni bolsa HP geleli, HP'in dizainde ve satma grafikasynda ösüşler boldy hasam 2007'de yöne HP pavilion seriyasyndaky laptop alanlary ulanmaga başlanyndan az wagyt geçeip geçmaka puşmanlyga çykardy.. Garaz şuwagyt laptop alsanyz HP'am kan öwerlik dalda..
Acer saylap alyp bilsen yada acer we beylekiler barada kan zat aytmayynda..
Size hazir alyp boljak in gowja marka laptopy aydayyn olam ASUS hasam F yada P seriyalary..
Ata aga ana vote da sol markany unudupsyn ASUS goymaly ekenin !!! ;)

ASUS ýatdady şu ses

ASUS ýatdady şu ses berlişigi açamda, ýöne "hili beýlekilere görä şeýle pes" diýen maglumat sebäpli, ozy özüm bilip goýmadym. Mümkin, ýalňyşandyryn. Bu sagatdan soňam edit-läp oturmaýyn, hatda, islesemem edip bolanok öýdýän indi :)

Garaz, ASUS hem gowy diýýäň-dä şu ýerdäki köp LAPTOP-dan?!

Bäh, maňa görä-hä beýle däl!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata akga !!! Realist bolsana

Ata akga !!!
Realist bolsana biraz !!!
Dogra dogry diymeli bar bolany !!! ;)

haysy laptop nirede gowy?

Amerikada : MacBook (Apple nimetlerinden peydalanmak mumkin)

Basga dowletlerde: Sony Vaio (risovka ucin)

Turkmenistanda: Laptop vabshe gerek dal (adamlar goni pocket pc 'a gechtiler)