Aydymlaryng haysy gornushini dinglemegi halayarsynyz?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
klasika
26% (11 votes)
halk aydymlar
23% (10 votes)
r'n'b
23% (10 votes)
rock
21% (9 votes)
rep
7% (3 votes)
Jemi 43 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hany pop nirday?

hany pop nirday?

LOL

ozun name dinlemelidigini bilmeyanmi name??????
NAme diyip sorayan?

Hemmesini ya her janrdan

Hemmesini ya her janrdan halayanlar name diyip ses bermeli?
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

bayram aga gozeginge getir,

bayram aga gozeginge getir, 5 gyz bar, birinem gelin edip almaly, hemmesinem gelin edip alyp bilengok, eydip beydip ahyr bir netija gelersinga, shol yerde has yurege yakyny haysy?

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Eý ýaman bet mesele

Eý ýaman bet mesele berdiň. Göz öňüme getirýän:
Aişwariýa Rai
Jessika Alba
ýene başga üç sanysy...
saýlap bolanoga, ýatyp jan bermek ýeňil düşäýmese. Men ilki birini saýlardym, soň ýene birini, soňam ýene birini. Tä bäşisinem dadyp görýänçäm :D
Aýdymam şoň ýalyda, barysynam diňläp gördüm, dadyp gördüm. Jogap nähili?
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Be Bayram aga guldurdinay, "

Be Bayram aga Bellenin beren

Be Bayram aga Bellenin beren shu soragyna name jogap bererkan diyip garashyp yordum, oran gowy jogap beripdirsinay

Hm...kan bolmazmy? Ay, siz

Hm...kan bolmazmy? Ay, siz musulman dalmi? 5 ayallylyk bolanokmyka diydilay? Bay, bet-ow siza! :)D

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Musulmançylyk 4 aýala

Musulmançylyk 4 aýala çenli rugsat berýär+gyrnaklar.
Onsoň ol bäşiniň 4-üsine öýlenip, bäşinjinem gyrnak etseň näderkä?! :D
Umuman, degişýänlaý. 5 aýal alsaň, altynjam özüň bolarsyňda. Ýöne dogry zada dogry diýmeli, göz diýýän zat doýanok. Biri, ikisi bilenem kaýyl bolanok. Hol öýlenenem bolsaň, reklam plakatlara seretseň, içiňden pikir geçýän bolmagy mümkin
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

если б я был

если б я был султан - Юрий Никулин

Если б я был султан, я б имел трех жен
И тройной красотой был бы окружен
Но с другой стороны при таких делах
Столько бед и забот, ах, спаси Aллах!

Не очень плохо иметь три жены
Но очень плохо с другой стороны

Зульфия мой халат гладит у доски
Шьет Гюли, а Фатьма штопает носки
Три жены красота, что не говори
Но с другой стороны тещи тоже три.

Не очень плохо иметь три жены
Но очень плохо с другой стороны

Если даст мне жена каждая по сто,
Итого триста грамм- это кое что!
Но когда на бровях прихожу домой
Мне скандал предстоит с каждою женой!

Не очень плохо иметь три жены
Но очень плохо с другой стороны

Как быть нам султанам ясность тут нужна
Сколько жен в самый раз? Три или одна?
На вопрос на такой есть ответ простой-
Если б я был султан- был бы холостой!

Не очень плохо иметь три жены
Но очень плохо с другой стороны.
==============================================================================
indi şu düzelt diýýän ýere girmäne gorkýanam welin,,, salgy ýalňyş gidipdirdä!
==============================================================================

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "şurik :)"

altynjam özüň

altynjam özüň bolarsyňda

????
Hazir ylgadym!
Azyangyz Bayram aga! :)D

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Sen mana dushunmedinmi, men

Sen mana dushunmedinmi, men sana dushunmedimmi...
Ol sana yuzlenme daldi, ozumin ichimi gepletmegimdi "Eger bash ayalyN bolsa, altynjysam ozun bolarSYN-da". Sen barada gurrun gidenokdy.
Yone yola dushen bolsan men diyip, onda geliber :)
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Guldurtdiniz ow! Ha,

Guldurtdiniz ow! Ha, sheydisenizlang men bolsa dushunman eyyam bashga zat pikir edip otyryn.
Siz haysy shtatday?:)D

P.S. Ay, men indi boldy edayin oynungam chaky bardyr.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Oyunynam chaky yagshy, goni

Oyunynam chaky yagshy, goni Delaware shtatyna gelginin! :D
Azyndan chay berip goybererin!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

baraymagyn , gizlin gapydan

baraymagyn , gizlin gapydan chykaryp kowup goybar:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Girende-de gizlin gapydan

Girende-de gizlin gapydan girer, öňünden aýdýan :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hayt :D"

Bayram aga yere

Bayram aga yere dushung!
Bolmanam bararyn oydyangmi selbishka?! Gerek bolsam ozi colorada gelaysin!:)D men indi oglanalng yzyndan ylgamalymyshynmy? Nirde gorlen zat!:)D

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Ýöne-möne oglan

Ýöne-möne oglan dälä-how biz. "Şokoladnyý zayec" diýýäni hol ors aýdymçynyň :D
Degişýänle, meň oýunlarymy oýun kabul ediň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ohow leylajan bizem oyun

Ohow leylajan bizem oyun etyas, ozi manga shey diyip di menem shony aytyan::)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Saňa näme diýipdim?

Saňa näme diýipdim? Jypdyrma gyz, seni gelseňem çagalar bagyna ugratmakçy :D
Meň ýaly gönümel bilen çaý başynda hem dawalaşarsyň :D Özem meň aýdýan geplerime toba edip içiňe tüýkürip, içiňem suw edersiň :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

way toba , jigim diyening

way toba , jigim diyening bilen hich zat bolasy yok:)ong bir bolkda bardy :)) aydypdynga:))
gowudygyna chagalang yanyna gityanmi:))ing erbedem men dawalashyp bilmeyan , ulylardan gorkyan sesini gataltsalar:))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Onsoňam, seň Koloradoň

Onsoňam, seň Koloradoň itiň ölen ýerinde ekeni :)
Biz siwilizasiýa ýakyn ýerde ýaşaýas, East Coast RULES! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

NAME siz iting olen yerinde

NAME siz iting olen yerinde bolaymang! mena ajayyp tebigatyng yanynda! gelde goraying onsong name diyersingiz? Way, gaharymy getiryangiz, shu baryp gaydarynmykam diyyan Delaware! Yanym bilen 1 chaynek chay alyp."shokoldaniy zayac" bar bola!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Mygygygy... gel, hökman

Mygygygy... gel, hökman gel!
Çaý bir çäýnek däl, bedre alyp gitseňem bar-how!
A East Coast bolsa East Coast-da, başga goşara zat ýok :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

halk aydymy!

mena aydym dinlemekdenem aytmany gowy goryan.Mekdepdekam bir aydym aydyadym,aydym aydyadym....halk aydym,pop :)tapawudy yok.mikrofony aldygym boldy.okuwcylar bizar bolyady menden. ata aga bilyandir ;) sholary ucurumynam sowup beripdim :) mugtca.yas bolamson mugt gidyadim konsertlere.bilmandirsda.indi bolsa aytmany goydum.kutelip gitdi ukybym(talant)(selbishka ucin:)).pop aydymlaryny gowy goryan.nace aydym saz bilen mesgul bolsamam shu Kustdepdini halap bilmedim.in yigrenyan sazym,tansym :)
bilemok shona garsy hic bolamok.
Yone halk aydymy adamy meymiredya.kawagt halk aydymy acyp yatyp galyan :)
Ozumin in gowy goryan(kanem aytdym) aydymym "pas eder seni"
Magtymguly Pyragynyn gosgusyna...
sagbolun,saglykda goruselin!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"

ongem bir yazgyngda dush

ongem bir yazgyngda dush geldim selbishka uchin diyip on name manyny beryar?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Selbishka hem dushunsin

Selbishka hem dushunsin diyip, skopkang ichinde manysyny takygrak, achyp yazyar:)
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

ata aga sizä derrew uçurum

ata aga sizä derrew uçurum bolup halas bolduňyz şol warryk sesden, men sizden soň 2 ýyl mekdepde, ondan soňm 1 uniwersitede düşdim, şol warryk ses bilen.

şol sesi eşidemde Allajana şükür etýän, meň sesimiň iň nejis ses däldigine.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "beý diýme-how :)"

ay goyaaa :)

Cerium sen BTTM de wagtyna naharhanada "dabavka" durmakdan yana meni dinlemage elinem degenokdy.dayzalar tanshyn bolanson gutarsa da sana galan gacan tapyadylar.(natjek bolmasa gaydanog-a gazanyn bashyndan:)))
Ay bolyada yene sen diyenin bolsun!
edil universitetde wagtyna meni kan gorenokdynam:)bir bolumde bolsagam.men aydym aydan wagtlam sen internette oturan bolaymaa??

ha-ha, gowy

ha-ha, gowy düşünişýäňizmi:)

Menadaglyň aýdym aýdanyny men eşidipdim, ýöne ýekeje aýdymyny, olam ýada düşenok, 1998-de bolmaly. Haýsy aýdymdaý ol, jigim?!

Serdar degişýändir-ow, jigim:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kardeslik turkusu :)

hepimiz kardesiiiizzzz....
bu ofke ne diyeeee :)
gulagymda shynlap dur entegem 3 yyl gygyrdymow ansat dal :)
be arada men bilen den gygyryshan Arslan Dosnabat bardy...
HAYDİ SOYLE sarkisi :)
haydi soyleeee
onu nasil sevdigimi
haydi soyleeee
ruyalarda gordugumu....

neyse , gencligimi hatrlattiniz tesekkurler abi

Tagtabazarlymy:) Hawa, indi

Tagtabazarlymy:)

Hawa, indi ýadyma düşdi ikiňiziňem aýdymlaryňyz. Biz gutarjak bolup ýörkäk aýdypdyňyz ikiňem. Arsaln ýygrarakdy öýdýän hasam?!

Ehh, aslynda, men hem siz ýalydym-ow. Mekdepde ilahi zat aýtmaly bolsa, men hem bardym, ýöne köpçüligiň içine kän çykmadym. Saz bn aýdymy gabatlaşdyryp bilemokdym takyk ýagdaýda.

Ýöne Tagtabazarly Mekan Jumageldiýew dutar çalýardy, men hem aýdym aýdýardym, synpymyza-ha hezil berýärdik şeýdip kämahal :)

Men halk aýdymlaryny we ilahileri gowy görýän. Aýtmagy hem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men hemme aydymlaram erbet

men hemme aydymlaram erbet goremok gowy chykan bolsa esasan gynanchly aydymlary gowy goryan , men marydakam gygyryp aydym aytyadym gyzlary bizar etyadim shol bir aydym gaytlap gyzlaram , hayysht etyardi , kasetany chalshay diyip:)) , gyzlar bilen bolmak nahili gowy, shol yatlamalar hich hachan yadymdan chykmaz , allajan yekejek gezek yene bir gezek sachakda oturmak niyesser etsedi sholar bilen:(
yat boldy indi dashymdan aytmak , indi aydasym hem gelenok, yada kakama shu gun aydyp berayermikam:))) shu guna ichim gysyar:)) ejemi goresim gelyar
ongler dashymdan aytyadym , indi akyylanyanmy aytmamy goydum, :))way ejem yadyma dushup gitdi,
kichikam aglasam ejem manga sen uly gyza diyyadi , menem dogurdanam uly gyzmykam oytyadim:)) samsyjak ekenim:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Rock, (hardy bilen bile :)),

Rock, (hardy bilen bile :)), heavy metal) sonky 3 hepde rock-dan bashga zat dinlanim yadyma dushenok, yone zyyanly bolmaly rock, nerw oyjuklerini olduryami ya sholar yalak bir zad-a bolmaly.
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

Rammstein? Du Hast?

Rammstein? Du Hast? :)

-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

rock, sonky günler SOAD,

rock, sonky günler SOAD, dinleyan "toxicity" albomy.. gowyja :)
slipknot, my chemical romance, LP, ironmaiden, placebo hem halayanlarymdan..

hemme

hemme aydymam oz yerinde erbetdal gerek yerlerinde hemmesinam dinleyarin

in kan dinleyan sazlam

in kan dinleyan sazlam aslinda dance trance electronica yada house dinleyan. irdenler kamahllar hic zat dinlasim gelmeyar emma yol uzak bolan yagdayinda 15-20 minutlap accuostic dinleyan ve gazetde habarlara goz geciryan(Londonda name kan free gazet kan, Metro,City AM)Lene Marlin, Sarah connor yali aydimcilar hemishe komek edyar.turkche aydimlardanam gabat gelse ilahi dinleyan onson bashlayar dance music, DJ Sash, ATB, Darude, Faithless, DJ Tiesto, Paul Van Dyk ve yeneler.

ay gowja heng bolsa bolyar,

ay gowja heng bolsa bolyar, sungaty halayan..

ses berlişik gowy bolupdyr.

ses berlişik gowy bolupdyr. Seçiljek görnüşleriň sany az (5) bolany üçin, aslynda, ýene 1-2 görnüş girizilip bilerdi, meselem:

6- hemmesi;
7- başga

başga bir görnüş hökmünde "hiçbiri" hem goýlup biler welin, ses berlişigiň manysy hem birini seçmek bolany üçin, kän şony goýmajak bolýadym men-ä:)

"Başga"ny yşaratlanlar üçinem bellik goýulsa amatly "onda haýsy görnüş we näme sebäpli" diýen ýaly welin, onam kän edip bolanok öýdýän ses berlişik açylanda. Ýöne soňky kommentlerde/ýazgylarda bellenip geçilip biler.

Bu meň pikirim, gaty göräýmäň-how :)

PS: şu ses berlişik edit edilse, onda netijeler näbelli bolýar, şoň üçin edit edilmese gowy. Mundan soňky ses berlişikler kämil ýagdaýda döredilse iň amatlysy - ynha, şulam meň başaryp bilmedik ýagdaýymdy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

meniň gowy görýän

meniň gowy görýän stillerim ýokrda ýok
pop (esasy ortaýer deňiziň gyrasyndaky ýurtlaryňky; ispan, italýan,,)
techno
trance
cillout
beat
ambient

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bäý-bäh :D"

bay bah

Ceriumjan sen aslynda Afrikan aydymlary dinleyadin dalmay?:)
yuuuuhuuuuhuuu....waahaaaahaaa.....huuhuu ....huuhuu
:))
biz barde uytgeshigrak aydymlar barada gurrun edyas
Sana degisli aydyma yok yone GELGESEL goybereyin islesen?:)
afrikada cekilen...
Yada İzmirde Afrikanlaryn bolyan yeri bar.sholardan sorayyn sen adyna?utanma howww demokratiyany osdurmek ucin pikirlerini gonumel yaz!
yuuu...huuu...waaa...haaaa :)
(Cerium dusunaymese muna;)

hmm bäh, asyl şeýle

hmm bäh, asyl şeýle diýsene. sen diýýän bolsaň artykmaç söz gerek däl, dogrydyr.
hawa, afrikanlardan Bob Marleyiň " No woman, No cry" aýdymyny gowja görýän.

wii ýatdan çykmanka aýdaýyn, Baýramalydaky buluç bagşy barda, Aýdogdy, şol täze albom çykarjakmyşyn. seň nomeriňi ýitiripdir, maňa jaň etdi, şoňa habar bersene diýip. seň buluçça aýdan aýdymyňy albomyna Bonus Track hökmünde goýmaga rugsat soraýa!

Offtopic welin, bashga nira

Offtopic welin, bashga nira goyjagymy bilmedim.
Korey opera aydymcysy Turkmenistanyn gimnini yerine yetiryar:


men-a telpek goydum.
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "men hem börük goýdum-ow:)"
 • stalin 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy ekeni"

Ata aga ony dogry aydynyz,

Ata aga ony dogry aydynyz, men yazedymda publish etman goydum, song mergen publish etdi oydyan, sebabi 5 az, shol wagtam bashgalary yadyma dushmedi, ay borla indi shung bilen ongarsynyzda.

Mena klassika dinglemani gowy goryan, sebabi yurek ynjalyp gidyar, gozegime-de sheyle ajayyp suratlar gorunip bashlayar. klassikany dinglesem jennet barada pikir edyan, yaman owadan sazy.
tans etmek uchin r'n'b, pop, rep hem dingleyan. Beyonce, madonna and justin timberlake, enrique iglesias, sh.m.
rogam dingleyan, yone soft, hard gaty "hard" meng uchin. duyn ine breaking benjamini dingledim.
sonky dowur yone turkleng we turkmenlen aydymyny dingleyan,
DJ Beggang "zalym" aydymyny dinlesem, yurejigim gyylyp gidyar, mundan ong djbegga dinlamokdym, yone turkmen aydym kan dinlesim gelenok, sebabi sazy ozleri duzenok.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

shong haky turklengkini

shong haky turklengkini dingle has gowusy ,men ilki chykanda dinglapdim, ozume kichidim, 7 klasmy yada 8 klasmy doly yadyma dushunok, gygyryp hem aytyadym:) yaman gowy gorupdim:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Be shu gitaraly aydymlar

Be shu gitaraly aydymlar haysy topara degishli, mena shu gunler gitaraly aydymlary oran kop dinleyan, esasanam Palwan Halmyradowy.Yone gitaranyn haysy topara degishlidigini bilemokda

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Pälwan Halmyrada!"

gitaralylara :)

Yaman kyn sorag welin yenede cozup bildim.
men pikirimce gitaralylara girya.
ansatjak ekenlay :)
sebabi icinde "gitara" sozi bar.
basym Belle dagy taze shekil girizmekci shol gornushlere.Hayys et "gitaralylar"am goshun diyip.gosharlar gowy yashlara :)

dineje yeke gitara bar bolsa

dineje yeke gitara bar bolsa onda "pop"a giryar.
eger yanynda, deprek, bass gitar, zat bolsa, onda eyyam rock"a geçip gidyar.

ay on aydyany akustik

ay on aydyany akustik gitara, gapdalyna turkmenin 72 saz guralyny goshsanam bilmedim-ow rock cykjagyny :)
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

YOgey shu mana rok bir

YOgey shu mana rok bir diymaweriiii, duyn bir joram bilen konserte gitdim, olaram rok aytyan bolsalar natjek, wah janym yandyda, gulagymydagy deshdiler, toba etdim gidenime. Ol aydyp duranyn sesi dagy chykanoga, ol deprek, bass, gitarlardan yana. Ayy garaz menin aytyan gitaram yekeje gitara popa giryan bolsa dogry ses beripdirin. Gowy goryanda shu gitaraly aydymlary.

Barde kanbir bolanok rok

Barde kanbir bolanok rok konsert, ayda 1 ya 2 gezek, sholara dagy garashyp-garashyp zordan yetyan :). kawagt-a 1-2 aylap bolanogam :( sonky sapar gecen hepde Norwegiyadan "blitz factory" diyilyan bir grupp-a geldi, yash oglanlar, tazerak (2006) gruppa eken, onda-da gowja sazlaram, aydymlaram...
umuman, erbet dal rock, koprak dinle, gowy gorup bashlarsyn :)

Men Adaglyny dinleyan yokmay?:)

haysy topara giryanina bilemok welin Men adaglyny dinleyan bamyka?in erbet aydymlardan birimika diyyan.

al onda - erbedem däl ýaly?!

www_tmhits.com/music/tmp.php?song=42542-833

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Kakageldi Toylynyn "MEn

Kakageldi Toylynyn "MEn adaglysynymy????????"

ana soramaly wagty geldi,

ana soramaly wagty geldi, seng niking name uchin men adagly, sen adagly bolsang bugushlayangmy yada gynanyang, adamlang seni gorende gynanmagyndan keyp alyangmy, bugushlayan bolsang hem name oz hususy durmyshyngdaky zatlary paj edip yorsing- bir azajyk gizli tut.. chynym bilen sorayan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "görmedigiň ogly boldy, ............... diýýälerä! şoňa meňzeşiräk ýagdaý :))"

säwlikler :)

bugushlayan -> buşlaýan;
paj -> paÇ;
yorsung - ýörsÜň;
gizli -> gizliN

neme, gaty gördüki ýokdur :)

aýdymda säwlik ýok, sözde bolup bilýär şu blog üçin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga siz tuwelemelay, men

Ata aga siz tuwelemelay, men okap yetishmok siz bolsa yalnysh tapyp yetishyazinay tuweleme

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "aý, men-dä, nätjek :D"

arap tans "tykyr tykyr"

arap tans "tykyr tykyr" aydymlary dinleyan koplench. ol haysy kategoriya giryar? arasynda medlenny aydyanlaram bar.

Arabesque !

Arabesque !

ay belli birini dinlap

ay belli birini dinlap yoremok, haysynyn sazy, sozleri gownume yarasa sholam has gowusy. yone halk aydymlar has yakynrak oydyan, sebabi oyde koplench turkmen kanallarda aytdyranlarynda bile hinglenen wagtym kop bolya.

rnb,rap köp dinleyadim

rnb,rap köp dinleyadim welin sonky yarym asyrda jazz(chet baker,johann pachelbel) dinlap başladym , haladymam
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

mana nastroyeniya gora aydym

mana nastroyeniya gora aydym dinlemegi halayan, keypli wagtyn bir aydymy yurek gysgync wagty bir aydym dinlasin gelyar

mena shu bolumlere

mena shu bolumlere dushunemok, kan gyzykmanson :)
dine turkmen halk aydymymlaryny bilyan, bashga rnb diydi jazz, rock, rep hich tapawutlandyryp bilemok.
tunlap - gecemiz diyen aydymy nama degishli? iiing gowy goryan aydymym shol, koplench sho hili aydymlar gownume has yaraya.