"Miwе köp bоlsа egеr..."

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Bеr, bеrеkеdiň аrtsyn!" bu kаkаmyň köp gаýtаlаýan, gоwy görýän düşünjеlеrindеn biridi. Emmа mеn bu pikirе gаrşy gidip bilmеsеmеm içimdе bir çiglik duýýardym. Bеýlе bir gysgаnyç bоlmаsаmаm, eli аçyklаrdаnаm dwldigimi bilýän. Hаwа, il-günе bеrip bilsеň оňа ýеtеsi zаt bаrmy, ýönе bеribеrsеň zаdyň аrtmаn kеmеljеgi görnüp durmаnmy? Mаtеmаtikа ylymyndа-dа bir zаdy köpеltjеk bоlsаň gоşmаgy ulаnmаly, аýyrmаk hеmişе düýp sаny аzаltmаk bilеn bоlýar. Bu hеmmämizе mälim, üýtgеwsiz kаnun. Оndа nämе üçin bеrmеli?! "Bеrеkеt" diýilýän zаdy аýyrmаk-gоşmаk ýaly аnyk görüp bоlаnоk. Bu ýеrdе gеp оwаdаnlаmаk, аdаmlаry аdаmkärçiligе, jоmаrtlygа çаgyrýan şygаr mysаly bir öwrümjik bаr ýaly. Türküräk, sаdаrаk bоlsаň, bu gеpе-dе аldаnsаň gаzаnаnjаňy ilе pаýlаr ýörеrsiň-dä. Bеrеkеdеm bеrеkеtdir, wеlin, оnyň-оnyňа zоrdаn ýеtip durbеrmеsе?
Siz bu barad name pikir edyaniz?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ine bu temaňda sorag bar.

Ine bu temaňda sorag bar. Ýöne soragdan öň ýazylan sözler bir hili çuňmy, ýa aýlawlymy.
Sada türkmen dilinde, "mus mus" diýmän, "Mustapa" diýseň näder?!

Bermek meselesi gowy mesele. Menem sahylygy kiçilikde şeýle halaýadym, Hatamtaý barada näme tapsam okaýadym we özümiň 1 million dollarym bolsa, nädip ile paýlajagymyň planyny çyzýadym. Soň bir görýäň welin, az-kem puluňam bar welin... ÝETENOK. Ýöne çykybam ýatyr. Onsoň bermek agyr düşýä, "aý köpräk bolsa bererin". Ine pikir. A aslyýetinde näme?! Aslyýetinde meniň ýene 1 million dollarym hem bolsa, şony sowara gowja ýerem tapyp biljek.
Amerikada öý - 300 000 - 600 000$. Bir gowy maşyn, 50 000 - 100 0004. Adamyň bir ulagy bilen ýaşara öýi bolmalydyra?! Özüme gerek tehnikalar, ýeneler... görýäň welin, million dollaryň bolsa-da, bermek kyn...

Şoň üçin, barjasyndan bir bölek beribermeli. 100 manat bolsa, 2-3 manat, 1000 manat bolsa, 40-90 manat we ş. m. Eger bermek ýaly aladaň bar bolsa.
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

baylyk bilen bereket bir

baylyk bilen bereket bir birinde has ütgeşik zatlar, mysal üçin husyt bay bilen sahyng arsynda bolyşy yaly, bereket name, bereket- adama manevi huzur( türkmençesini bilyan yazaysyn) beryan baylyk IMHO, manevi huzuru bolsa töweregeingdakilerden gysganyp elde edip bolanok, sahylygyng garşylygy bolsa sanga halk we adamlar tarapyndan sanga garşy bir sylag hormat we yagşy duygylar kemala getiryar, ol hem pozitiw durmuşa yol açyar, pozitiw durmuşda adam wyjdan azabynda uzak bolyar we berekedi bilen yaşamaga başlayar,
yenede bir mysal, Pygamberimiz wagtynda 2 adamlyk nahar bilen 100-lerçe adamlary doyurmak bir berketdir, paylanyng bilen zadyng azalsada,yza galan az zadyng berekedi artyar.. Yöne esasy zat YNANMALY. Allatagala Kerimdir..

Salam oglanlar! Bermek ,

Salam oglanlar!
Bermek , bereketlenmek meselesini matematika yada haysydyr bir zahiri yagny goze gorunyan emma cunnur bir manysy bomadyk dusinje bilen denemalin oglanlar!
Bu meselede enceme ayatdyr hadislerde deliller bar.
Emma aydysyn yaly cyndanam bermek ansat dal, sebabi goraymane hic-hili girdeji yok bu isde , seyle dusinyas sonun yaly hem bolyar , haysy zada yuregin bilen ynansan sona gorade bolyar....
yzyny son aytjak nahar bisdi.

Şu bermek, eçilmek ýaly

Şu bermek, eçilmek ýaly ýagdaýlar Yslam dini gelensoň, has ornaşan ýaly türkmen halkymyza-da. Şoň üçin Pygamberimizden bir mysal getirmek isleýän bu babatda:

In onat maslahatlar ucin Bir hadys:

Bir adam pygamberimizin yanyna gelip:

-Size dunya we ahyret barada sorajak soraglarym bar – diydi. Pygamberimiz:
-Name soragyn bar bolsa soraber – diydi. Shonda ol adam soraglaryna bashlady:

(Mundan son Adam=A, Pygamber=P)

A – Ey, Allanyn Resuly(ilci)! Men ynsanlaryn in alymy, in bilimlisi bolmak isleyarin. Munyn ucin men name etmeli?
P – Alladan haky bilen gorkup, takva(oran dindar) cyzgysyna girsen, ynsanlaryn in alymy bolarsyn!
A – Ynsanlaryn in bayi bolmak isleyarin!?
P – Kanagatly bolsan ynsanlaryn in bayi bolarsyn!

A - Ynsanlaryn in hayirlysy(gowy) bolmak isleyarin!?
P - Ynsanlaryn in hayirlysy, ynsanlara (in kop) peyda edyandir, sen hem ynsanlara peydaly bol!
A - Ynsanlaryn in adalatlysy bolmak isleyarin!?
P – Ozun ucin isleyan (ahli) zatlaryn ynsanlar ucin hem islesen ynsanlaryn in adyly bolarsyn!
A – Ynsanlaryn icinde Allaha in yakyn, O’nun in ayratyn soyguli bendelerinden bolmak isleyarin!?
P – Allahy kop yatlap, O’ny owsen, hamdetsen/shukur etsen, shonda sen Allahyn in ayratyn soyguli bendelerinden bolarsyn!
A – Yhsan edenlerden(maddy komek) we hayir-sahabat edenlerden bolmak isleyarin!?
P – Allah Tagala, Ony goryan yaly ybadat et, her nace sen Ony gormesenem, Ol seni (hemishe her yerde) goryar!

A – Imanymy kamil dereja yetirmek isleyarin!?
P – Gozel ahlakly bolsan, imanyn kamil dereja yeter!
A – Allanyn emirlerine boyun egen onat bendelerinden bolmak isleyarin!?
P – Allanyn parzlaryny yerine yetir, boyun egenlerden bolarsyn!
A – Allaha gunalerimden tamizlenip arassaja bolup gitmek isleyarin!?
P – Jenup bolanda, ter-tamiz boljak yagdayda gusul/boy abdesti(taret) al, kiyamet guni sende hic bir guna bolmadyk yagdayda Allaha gowusharsyn!
A – Kiyamet guni nur icinde hashr bolmak(cagyrylmak) isleyarin!?
P – Hic kime zulum etme, kiyamet guni nur icinde hashr bolarsyn!
A – Rebbimin mana merhamat etmegini isleyarin!?
P – Ilki ozune we ynsanlara merhamet et ki, Alla-da sana mehamat etsin!
A – Gunalerimin azalmagyny isleyarin!?
P – Toba edip gunalerin bagyshlanmagy ucin Alla yalbarsan gunalerin azalar!
A – Ynsanlaryn in kerimi(sahabat) bolmak isleyarin!?
P – Alla bendelerini shikayat etmesen, ynsanlaryn in kerimi bolarsyn!
A – Ryzkymyn kop bolmagyny isleyarin!?
P – Tamizlige dowam etsen, ryzkyn kop bolar!

A – Alla we Resuly tarapyndan soyulmek isleyarin!?
P – Onda sen Alla we Resulynyn soyenlerini soy, soymediklerini soyme!
A – Allanyn mana gazaplanmagyndan ozumi goramak isleyarin!?
P – Hic ime gaharlanmasan, Allanyn gahar we gazabyndan hem gutularsyn!
A – Dilegimin Kabul edilmegini isleyarin!?
P – Haram (we gunalerden) uzak dursan dileglerinkabul bolar!
A – Allanyn meni beyleki ynsanlaryn yanynda rusway(masgara) etmezligini isleyarin!?
P – Namysyny gorap tamiz bol ki ynsanlaryn yanynda rusway bolmarsyn!
A – Allanyn sawliklerimi, ayiplarymy ortmegini isleyarin!?
P – Doganlaryn(ynsanlaryn) ayiplaryny ortsen, Alla-da senin ayiplaryny orter!
A – Menin gunalerimi name tamizlar!?
P – Gozyashlaryn, huduwyn(Alla hormat we isleg bilen ybadat etmegin) we hassalyklar!
A – Allanyn nazarynda haysy hayir has beyikdir!?
P – Gozel ahlak, kicigowunlilik, belalara sabyr we kysmata razy bolmak!
A – Alanyn nazarynda in uly guna haysydyr!?
P – Erbet ahlak, Allanyn emirlerine gorkezilen jimrilik(gysganclyk=islegsizlik)!
A – Rahman bolan Allanyn gazabyny name dindirer!?
P – Gizlin sadaka bermek we silayi rahim(garyndashlaryny ziyarat edip olara seretmek)!

A – Jahennem(dowzah) odyny name sondurer!?
P – Oraza(agyz beklemek)

(Aly el-Muttaki, Kemzul Ummal, 16/127-129)

ýokarda garaldyp görkezen ýerlerim blogyň mowzugy bn degişli ýa degişliräk bolmaly, umuman. Bu blog barada öňem "sadaka" ady bn birnäçe blog açylan bolmaly, şol ýerlerden degişli ýazgylar bärä-de goýlup biler. Oňat ýazgy görsem, bu ýere-de goýup bilerin.

Onuň daşyndan aýat arkaly şu sadaka/zekat barada şeýle diýilýär many taýdan:"Allahyň beren ryzkyndan, ýene-de Allahyň razylygy üçin mätäç ynsanlara/ýerlere ryzkyň berilmegi" (Bakara, 2/3)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hiz zadam aytjak dal , Ata

Hic zadam aytjak dal , Ata aga hemme zady cozdi,nahili nahar iysemem sunca yazyp bilmezdim, basga name gerek , delil isleyane artygy bilen yetya sol!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "goldawyň üçin:)"