::edil şu wagt name edesiniz gelyar::- 3nji seriyasy

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hemme agzlar , :) yene men :))
ongemshun yanak blog bardy , bulam 3 seriyasy

.. edil şu wagt.. şu yazgylary okap otyrkanyz name edesiniz gelyar.. elbetde hemme kişin kellesindaki pikirler, etsem goysamlar üytgeşikdir.. gyzykly bolayjak yaly..
geling bashlalyng:)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

edil shu wagt ejem bilen

edil shu wagt ejem bilen telefonda gepleshesim gelyar , yone ..... wah , ejem jany goresim gelyar
hemd joralam bilen chula gidip otyryp sadaja gurrungler edip , chishlik iyesim gelyar:) cola bolsada kem bolmaz:))
edil shu wagt tamdyr somsa iyesim gelman hem duranok:D hemde doganymyng toyunung kasetasyny goresim gelayar , hemde ertir okuwa gidesim gelenok , yaltan yan:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

shu wagt oler yalak ajykyan

shu wagt oler yalak ajykyan sagat hem gije 11:48 iyesim gelyar yone , ,, yaltanyan gidip tayyarlap iymane , ondan ongayynla , ay yok iyeyyin , ay yok yokla iyeyinle ashgazana name bolsa sho bolsun:) kino goresim gelyar , hindi kino shruhk khann chykan taze kinosyndan:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

men bagtly diller sayrayar ,

men bagtly diller sayrayar , sachlarymy shemal oynayar:) way men yaman baglty shu wagt, way shu gun yanak , hemme gunem shun yanak bolaymala , allajan:) way men bagtly shu gun:) dalireyan hazir:))))
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

näme boldy-how saňa beýle

näme boldy-how saňa beýle :)
paýlaş-a, bizem begeneli-dä, onsoň begenjiňem köpeler!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yangy jang geldi , irden den

yangy jang geldi , irden den bari garashyp otyrdym:)) okuwa gitman:)) way men goresim gelyarde , gyz jigim bolda way alajjjan :) way chagajygy goresim gelyar :) indi dishlemane ,gyjyklamana yanyma yoldash tapdym:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýaşy uzyn, bereketli, haýyrly bolsun jigiň!"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Ahyry bagtly boljagow! Ona men bagty gozleyan diyip sermenip yordunda!?"

Gözüňiz

Gözüňiz aýdyň!

Tüweleme, Biribar uzyn, bereketli, haýyrly ömür bersin gyz jigiňe!

Indi hem ejeň, hem gyz jigiň hem US-a ýanyňyza gelip bilerler, enşallah!

Içiňem gysmaz onsoň :)

Gutlaýan, jigim!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sag bol ata aga:) meng

sag bol ata aga:)
meng dwayurny doganymyngky boldy , olar barde college stationda , way men shu wagt gorseng, ozume yoldash gozlap yordum:)))) way meni gorseng meni:))))
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hmm, men ýalňyşypdyryn

hmm, men ýalňyşypdyryn .

Bähbit bolsun! Ýokarky dileglerimi doganoglanyň gyzy üçin kabul et onda!

Goý, saňa gowja ýoldaş we güýmenje hem bolsun :) Çümmükläp, dişläp maýyp edäýme-how birden ýöne :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

way alkash bolyan hazir ,

way alkash bolyan hazir , yaman kop ishdimlay:)))
ay bilmedim , manga mengzaymese yone :)) meni kop gorenem mendir :))) way manga mengzese ish berer College stationy:))))
dogrurdanam dishlesem mayyp bolarmay , :)) way eyjejik dirlay , way goresim gelyar , indi gurjak oynamanymy tashlajak , hakyky gurjak geldi:)))
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "way chagajyk, yashy uzak bolsun!!!!!"

wah, çagajyk

wah, çagajyk :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "aytma begenjimden aglap otyryn:) way gyzjagaz:)"

shu wagt begenjimden hem

shu wagt begenjimden hem aglayan hem begenyan , hemishe gyz jigim bolsady diydim, hemishhe sheyle gyzlary gowy goryan:) dwaryurny doganymky boldy , indi men way chagajygyng eljagazy , way gulushi , way yatyshy :) bu dunya nahili. chaga adamyny bagtly edyare , allajan hemmamize nesip etsin , chaga zar bir etmesin
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "zaviduyu! mangada gyz jigi gerek! oyde dinge iki sany bet oglanjyk bar!yashy uzyn bolsun!"

Aytmasanan Ata aga, mena

Aytmasanan Ata aga, mena hazir yatasym gelip dur, bu nirden cykday!? Bizde sagat
3:00 a.m. Yone bu wagt men irrak yatyan wagtym , kate 3;30 da da yatayyan.

seň bolýan ýeriň bn

seň bolýan ýeriň bn US-iň wagt aratapawudy, belki, 5-6 sagat bardy, şoň üçinem US-da gije 10-11 töweregi bolmagy ahmal - diýmek, bu ýagdaý tebigy :)

Ýöne edil çagajyk ýaly-da ýazgylaryny okasaň onuň :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wah, bir yerim cagjygy

Wah, bir yerim cagjyga menzese menden bagtlysy yokla, cunki cagalar gunasiz bolyar, hazir men ustumi silkelesen 5-6 tonna guna cykarmyka diyyan!

Dogurdanam gijirak habarym

Dogurdanam gijirak habarym boldy, yashy uzun diyman, HAYYRLY OMRI bolsun diyeyin! 1000 yasangda name hayyrsyz bolsang! Birem DININE, WATANYNA, MILLETINE sheylede ahli dogan gardasyna, yakynlaryna wepaly, BUTUN YNSANLARA peydaly adam bolup yetishsin ENSHAALLAH! Ay, kan samrap durmayyn, in sonuny sheyle jemlemek isleyan:"Hem bu dunye, hem o dunye arzuw-myrady hasyl bolsun. Allajan bizem sol bagytlylaryn arasyna goshsyn. Amin."

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "amin"

way shu wagt gordum , ozum

way shu wagt gordum , ozum shu wagt banisada , way bir gowja :) bir eyjejik:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ejemjanyň bişiren

ejemjanyň bişiren böregini iýesim gelýä, howuzhanda suwa düşesim gelýä, adžyka bilen balyk iýesim gelýä , Maryda dostlar bilen bilýard oýnasym gelýä, birem ýatasym gelýä, elimden gelýänjesem şol şuwagtlykça

!

ceriumoxide© wrote:

, Maryda dostlar bilen bilýard oýnasym gelýä,

shu oyny men haram goryan , asly din tarapdan shul oynamak bolyamy, men oz tarapymdan haram goryan shul oynany bir yigrenyan , gaty gorme welin oz pikirmi yazdym
ajyga menem iyesim gelyar , palow bilen yandan soganjyk dograp way agzym suwjarya:(
______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

haram dälle how jigim,

haram dälle how jigim, nätdiňaý muny! ýöne bilýard esasy piwnuşkalarda bolany üçin şeýle görünýändir. onda golf hem haram bolýamy!

ay bolmedim klipde goremsong

ay bolmedim klipde goremsong halamok, sho zady yigrenyan:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

haram daldir-lay, Selbi,

haram daldir-lay, Selbi, menem gowy goryan-how bilyardy :), haram zat diyiberme :D
ps: onsonam, name ucin haram diyyanay ona?

oynamang shony ongarsangyza

oynamang shony ongarsangyza :)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

beh, onda men hem

beh, onda men hem goýaýsammykam bilýard oýnamagymy :)

nireden eşidip ýörsüň-aý, jigim :)

wagtyňy öldürýär diýäýmeseň takwa taýdan, ýöne ynsan adaty ýagdaýda bir zat edip, aladalaryny azaltjak bolmaly, oýun bolar, kino bolar we ş.m.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga, senem bilyard

ata aga, senem bilyard oynayan? :D
hmmmm....

näme, men adam dälmi

näme, men adam dälmi :)

erbet oýnaýan özem şol oýny - özüňe göwnüň ýetýärmi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok-la, men gowy oynamok,

yok-la, men gowy oynamok, kawagt bir zada guymenen bolmak ucin oynayan.

:)

ata wrote:

erbet oýnaýan özem şol oýny - özüňe göwnüň ýetýärmi :)

utsam name goyyang ata aga

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

gyzlar bn oýnamok men,

gyzlar bn oýnamok men, geljekki gelnim islese - ol başga :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: gyzlar bn

ata wrote:

gyzlar bn oýnamok men

Gyzlary kemsitme atam! Olaryn namesi kem?! :)

Kemmi? :D

Kemmi? :D

hmmm

Tagan wrote:

Kemmi? :D

shu tayda dayow adam bar , sizi urjak diyyar:) ol kim diyyeyinmi meng kakam:)) kakama aydaryn shu gyzlary kemsidaysengiz:) ata aga :)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

ata aga gyzlara gownuniz

ata aga gyzlara gownuniz yetenokmy?
bliyard mena oynamok,has dogrusy oynap goremok, yone kart weli...
Leyla

ha-ha, eý, bu gyzlara

ha-ha, eý, bu gyzlara seriň-aý, kartam oýnaýalar-aýt :))

Belle, jigim, şuny berk belle: Meni gyzlar-a däl, oglanlaram aňsat-aňsat ýeňiň bilmez 6 kartda :))

Ynanmasaň aşakdaky linke-de bir seredip gör:

http://www.tmolympiad.org/?q=node/2877#comment-76256

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem angsat angsat

menem angsat angsat utdyramok oglanlarad-da!
yone...gyzlar kart oynap yorse bolmaz, menem katejik oynayyan.
Leyla

bäý-bäh :) "Elinden we

bäý-bäh :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:0

ata wrote:

gyzlar bn oýnamok men,

utuljyganyngy ongunden boyun alaydyngmyzymy?:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

ha-ha-ha 2 me :)) "Elinden

ha-ha-ha 2 me :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

edil şu wagt 10 noýabr,

edil şu wagt 10 noýabr, sagat 09:05 AM, Atatürküň ölen wagty, her ýyl şu sagatda Turkiýada gaty nejis ses bilen sirena çaldyrýalar, şol sesiň çaltrak dynmagyny isleýän

Menem

menem shuwagt jigim bilen futbol oynasym gelyar.Sonam hemisheki yaly oturyp kola ichmek,jigimin prikollarny dinlemek isleyan.
Yone arman arada 100leche kilometrler yatyr.

egzamen bar 1 sagat song

egzamen bar 1 sagat song şondan 100 alasym gelyar..

ucasym gelya

ucasym gelya

xa xa xa

loverman wrote:

ucasym gelya

saklayan barmy?

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

yer chekimi

Yer chekimi saklayar oytyan..
---------------------
Yürekden yürege

grawitasiye guyji

grawitasiye guyji diysene!
Leyla

turkmenche

Mena turkmenchelaydimda

Yürekden yürege

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

ucup yorsenem Kepderimi-ka

ucup yorsenem Kepderimi-ka diyip awlaymaklary mumkin awcylaryn..
kashka ganatsyz ucup bolyan bolsa..

"internet arkaly

"internet arkaly söyüşesim" gelyar :D
nahili zatka?

maslahat

kellani agyrtma!
Leyla

men sana name

men sana name etdim?
düşünmedim.

o tayda "kellangi agyrtma"

o tayda "kellangi agyrtma" diyen bolmaly, yone shol "ng" harp bolmanson...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol, optimist gardaş :D"

kelläňi agyrtma!

kelläňi agyrtma!

:)))

Jemşit wrote:

"internet arkaly söyüşesim" gelyar :D
nahili zatka?

sizi saklayan barmy?
______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Way, shu gunde 48 sagatbolsa

Way, gunde 48 sagat bolsa bolmayamydy?!
Jiglerimi owshapjyk alsadym, arman on uchin, tutush Atlantik okeyany sokmeli.
Shu wagt yadawlygymy gitmegini isleyan, 4 sagtjyk yatdym, shong bilen adam onyan bolsa bolmayadymy?!
Ah....(uludan demini alyar)
Leyla

a men bolsa ejemi goresim

a men bolsa ejemi goresim gelyar
hemde shu wagt 3 gunden bari kellam agyryar , shol gowlashsa

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

menem ejemi goresim gelyar,

menem ejemi goresim gelyar, yone durmush sheyle-da. kella agryna menem nadip ayyrjagymy bilemok? ukymy alsam ayrylar welin wagt yok ongada.
Leyla

menem siz yaly ukymy doly

menem siz yaly ukymy doly alyp bilemok, yone bashga problema bar shu tayyng howasy yaranok, allajan kelle yaryldy shu wagt saglygym bolsa bashga zat gerek dal:) shony isleyan

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

haysy romandan aldyn bu

haysy romandan aldyn bu sözleri?

adam pahyr hor bolmajak

adam pahyr hor bolmajak bolup semreyamish...

Öye gidesim gelyar,

Öye gidesim gelyar, yegenimin yilgyrşyny göresim gelyar

way gyjynyan , bu chagajygy

way gyjynyan , bu chagajygy , wah shu wagt chag bolsady , yangagyny dishlap dishlap

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

yegenime bir degme ))

yegenime bir degme ))

:)))

Tagan wrote:

yegenime bir degme ))

esasanam yegeningizi dishlasim gelyar:D
______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

men shun yanak chagajyk

men shun yanak chagajyk yanak bolsadym, belki ........

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

wah , wah wah , shu wagt

wah , wah wah , shu wagt name isleyan ozum hem bilemok, wah. shu wagt NEW YORK gidesim gelyar , gowy edip kochelerinde aylanasym gelyar:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

shu wagt myam maym , yagy

shu wagt myam maym , yagy akyp duran manty way , manty waaaaaaaaaay manty janymy aldy , bir ay boldy shuny iyesim gelyar, way ,manty, wah ichinde etjagazlar yagjagazlaram arasynda , soganjykklar gatyk garyp iyyang welin ashgazanda gowy erapjik gityar myam ach shu wagt oler yalak:(

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

illeň-ä gelnejeleri

illeň-ä gelnejeleri ýanynda, şonda-da mantyny düýşünde görjek bolup ýör-aýt, a daşary ýurtlarda kaňkap ýören we maşgalasyndan hiç kimi bolmadyk sallah oglanlar näme etmeli :)Gyzlar-a ýene bir zat edip, özleri bişirerlermikä diýýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

way aeta aga chekinyan ,

way aeta aga chekinyan , geleneje manty iyjek diymane , yone ondan gowy naharlary etyar gelnejem baramda , gunde 5 gun 7 gunler sholarda bolyan , bay semreyan onsang gunde teyli naharlar:)) yone galan gunler bir wagtyna iyip ichemsong , biri hili bolyan ol gunler :))

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

:))

selbishka wrote:

yone galan gunler bir wagtyna iyip ichemsong , biri hili bolyan ol gunler :))

kakan ac saklayar oydyan :D

+1 :))) "Elinden we

+1 :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

toba :)) uzak gunem okuwda

toba :))
uzak gunem okuwda oyan 5 de gelemsong , amerikanlang naharyna iyemok , onsang koke moke iyip gechyan:((( ejeeeeeeee
oylan gelip nahar iyyan shong bilen ongy beryan, song iyemok , gok pok iyen bolyan owrenemsong indi, gelnejemlere baramda kyn bolyar , iydirjek bolyarlar , menem doydum indi iyjek dal diysem doganym name figura saklayangmy diyyar:0 menem figura geregime dal ishdam bolsa diyyen bolyan:) ay hany ejeming unashy , hany ejeming palowy :))) hany ay borla indi gooyayyn:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

kakamy men ach saklamasam,

kakamy men ach saklamasam, ol meni saklasy yokla
kakam pahyr manga idermek aldasy dinge:)ay basym enshalla ejemi getirmek meyilnama bar :)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

kim manty iyesi gelayn

kim manty iyesi gelayn bolsa, geling, colorada men bishirip bereyin! myhmanlary gaty gowy goryan!
Leyla

beytme de leylejan wah menem

beytme de leylejan wah menem bishirip bilyan , yone edemsong ozum iyesim gelenok, ine shong uchin birinig bishireni isleyan:) bize gowusy ozung gelaysene ::)))
shu wagt bir hili palow iyesim geldi dogaram bilen

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

ay, mena bishirip bereyin

ay, mena bishirip bereyin diyyan! sen bishirip bilenok diymedima!Palaw iysem menem kemem dal.
Leyla

Nesip bolsa, Colorda yolum

Nesip bolsa, Colorada yolum duşse guk diyerin.
Yadynyzdan cykarman!!!
(Manty iymanime bir yyldan gowrak wagt boldy...)

salam

Ata aga senem sallahlardanmy

Bay-booow, bilenokmy :)), ol

Bay-booow, bilenokmy :)), ol salkomyn (sallahlar komitetinin) bashlygy :D
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Salkom'yn agzalaryna yalkymly salam :D"

bäh, özümem bilmän

bäh, özümem bilmän ýördüm şeýledigimi, görüň-ä, iller meni menden has gowy bilýär ekeni :)

SALKOM-yň başlygy ekenim-ä how:)

Hawa, onsoň SALKOM-lylar, indiki maslahat näme?! Nämeler edeliň?! Dawaýyň, içimizden birini öýlendireliň :))

Toý göresim gelýär :))))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga wrote: Dawaýyň,

ata aga wrote:

Dawaýyň, içimizden birini öýlendireliň :))

agzalary birleshikden zorluk bn cykarmaga hakynyz yok :)
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

rast, men başlykmy?! Onam

rast, men başlykmy?! Onam özüň aýtdyň/seçdiň/kabul etdiňmi, onda aýagyma çolaşjak bolma :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

içimizden 1 gurban beresim

içimizden 1 gurban beresim gelýär :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bu yylky "gurbanlygymyzy"

bu yylky "gurbanlygymyzy" berdik eyyam, el_mariachyny :))
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bolýar-da:)"

Ola ozuni hodurlap otyr,

Ola ozuni hodurlap otyr, senem "berdik-de berdik...".
Salkom'yn agzasy yeterlik, kowup bilsen kowmaly bir ujyndan bashlap :)

ýok-how, özüm däl,

ýok-how, özüm däl, ynanaý :)
meňki belli däl, ýa 1 ýyl, ýa 2 ýyl soň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

chagyrasynyza? :)D Leyla

chagyrasynyza? :)D
Leyla

şu ýerde umumy yglan

şu ýerde umumy yglan beräýmegim gaty ahmal :)
berilmese-de, siz/agzalar arkaýyn geliberiň, şu wagtdan aýdýandyryn :)

Turkmengyzy, Mylayym, Feya we käbir başga jigilerim aýdypdy öz-ä "Toýuňyzda elek bn suw daşarys" diýip:) Maňa elek bn suw daşandyklary gerek däl, ýöne gelen gyz agzalara seretseler ýa "bize-de aýratyn serediň!" diýmeseler bolany :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga

Ata aga ozun bashlap goybersene sony biz bilen

ýa nesip, jigim! dilegde

ýa nesip, jigim!

dilegde boluň, enşallah! Haýyrlysy bn bolsun-da hernä!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hormatly bashlik Ata

Hormatly bashlik Ata aga!

Meni oz islegim boyunca SALKOM agzaligindan "azat" etmeginizi hayist edyarin! (Halys yadadim..)

PS: Oylenenlen KOM'y yokmay? Ong bashligi kimka?! Shon bilen dostlashmali indi.. SALKOM "kone erteki" indi menin uchin nesip bolsa..:)

hanha Anna agam bar:))

hanha Anna agam bar:))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ha-ha, ynha, birinji

Ha-ha, ynha, birinji gurnbanymyz :))

Eh, Gadyr aga, seň toýuň meň toýumyň öň ýany bolaýmasa, şoň üçin ilkinji gurban sen däl-de, bärde başga bir agza bolaýmsa :) Ýene 1 aýdan diýen ýaly özem:)
Ýöne aýtjak däl, çünki syr:)

Tiz wagtdan Gadyr aganyň SALKOM-lyga bolan agzalygyndan boşadylmagy arzasyny kabul edýärin. Gysga wagtda gol we möhüri hem basyp, bu babatda doly ygtyýary size bereris!

Indi içiň rahatladymy :))

Wiý, ÖÝKOM-laň başlygy hökmünde aA agany goýaýalyň, öz-ä bugünler ýok welin :)
Gezende aga/uýa hem biçem däl, olam-a 1968-de doglan ekeni :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

her sözünin sonunda

her sözünin sonunda yylgyryş baray
bah baaaaaaah:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

meň şu wagt ýüregim

meň şu wagt ýüregim gysýar, online bir ýylgyraýyn-da how, jigim jan :)

Eh, meňem wagtym ýetip başlady öýdýäm gyzygyp başladym şu işe :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

toba:)))tobaaaaaaaaaaa, ey

toba:)))tobaaaaaaaaaaa, ey shu amerikanlar yaman utanshsyzayt

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ha-ha-ha :) eý,

ha-ha-ha :)

eý, bildirenok-maý :)) Hawa, men hem sallah, ýene-de 1-2 ýyl soltan bolup gezermikäm diýýän :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata men size kichijik

ata men size kichijik maslahat bereriyinmi?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ýeri, onsoň?! :) "Elinden

ýeri, onsoň?! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ehm ehm mugt ishlemeyanimi

ehm ehm mugt ishlemeyanimi ongem bilyan bolmaly ata aga

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "haý, bezzatjyk:)"

hany, maslahat?! Muzdynam-a

hany, maslahat?! Muzdynam-a aldyň :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

muzdymy yatdan chykarypsyng

muzdymy yatdan chykarypsyng oytyan ata aga , bir hili utanyan hem welin ay borda aydayyn ehm ehm snikers

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

wiý, berdim-ä ýokarda

wiý, berdim-ä ýokarda "bezzatjyk" diýip :)

bar isleýäniň 1 snikers bolsa, onda maslahatyňy beriber :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wi ata aga Gulserenden name

wi ata aga Gulserenden name habar?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ol näme diýdik

ol näme diýdik bolýar-a?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu sozi bir yerde Tagan

shu sozi bir yerde Tagan agamyz aydypdyr:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hmm, degişendir-dä ol

hmm, degişendir-dä ol garagol :) Tanamok beýle birini, mümkin, bärde agza bolandyr 1 wagtlar?!
garaz, maslahat diýýäniň näme?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

haysy maslahat menga eyyam

haysy maslahat menga eyyam yadymdam chykdy:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

wajyp däl-laý, azyrak

wajyp däl-laý, azyrak ýokarda ýazan ekeniň öz-ä welin, şeýle wajyp bolmany üçin, ýadyňdan çykana meňzeýär, onda şeýle bir ähmiýeti hem ýok maňa-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bir gun aydayyaryn:)) syr"

bah şuwagt name edesiniz

bah şuwagt name edesiniz gelyar bloguna---ala bşle şuna kan yazypsynyzay ata aga öylenmek hakda...

psiholog sagja bol toyda köp kömek etdin.gyzlaram geljekde güljek diyyaler welin çagyranymyzyn yarsy geldi
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

düşünäý-dä, ýaş

düşünäý-dä, ýaş ýetdi, jigim :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga chaltyrak oylensene,

Ata aga chaltyrak oylensene, bir bokelile toyundaa., tmolympiadlylar bolup.Mena nesip bolsa senin toyuna bararyn egerde chagyrsan, elek bilen suw dashaman, hyzmat etman gurruni bolmaz, gaygy etme jigin barka

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýa nesip!"

agzy suwjartdyn-ow

agzy suwjartdyn-ow sen-a.
bir zat gurrun bereyin...bir gezek oglanlar bilen borek bisirip iyjek bolyas. indi hemme zadyny alyshdyrdyk hemme zat tayyar yone hamyryny edip bilyan yok.oglanlaryn biri men edyan diyip boynuna aldy. bizem ynandyk yanka.. bizem stoly nakrywat edishdirip, borek iyjek oglanlar-da.
bishdi diyip habar berdi,nahary guyduk, iydik-iydik ,ay name ac oglanlar-da.. yanky borek diyip iyip oturan naharymyz dine hamyr bolup dur bir seretsek.. shonda-da iymeli boldy. ondan son ya makaron ya yumurtga we s.m. iyilya dine..

menden habarsayz

menden habarsayz bişirseňiz şonuň ýaly bolar :D, meň bişiren böregimi iýip gördüňmi, ýaşuly gürrüň berendir belki :P gurbanlykda barjak izmire, belki bişireris, börek bolmasa da öňki ýaly çişligä ederis! hä!!!

hey senem diyyan... chishlik

hey senem diyyan...
chishlik eders diyip gacip gitdin..
men bolsa sozumde durup 5kg et getirdim :)
anha pishiklere chishlik boldy ol etler...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) oňa derek Körpe bilen zeýtun ýagly palow iýdim :("

ay dost hany shule iydik

ay dost hany shule iydik diyipdin-lay :)
gecen gezegem borek iyeli diyip corba icipdik :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "hyýal palowdyda :))"

Edil suwagt senin doly

Edil suwagt senin doly yazjak hatyny okamak isleyan .Birje mionut unsuni manada beray .Sol inetdakiler hacanam bolsa bara men bolwsa wagtlayyn .Garagozlim bolaysana.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "wah-wah, yaman gynancly yazypsyn :))"

gara gozunge doneyin men siz

gara gozunge doneyin men siz chykansyzngyz oydutdimda:) garajam :)) melejam

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

yatasym gelyar! we gityan :D

yatasym gelyar! we gityan :D

GARYN DOYDY , GAYGY

GARYN DOYDY , GAYGY YOK:)
shu wagt sheyle yatasym gelyar , pishik yanjak myrlap ,:)
shu wagt hich chorek bishiresim gelenok:((( yaltanyan:(((((( garyngyng doysa ish edesing gelenogayt , ukyng janyngy alyp baryar:(

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

:D

selbishka wrote:

GARYN DOYDY , GAYGY YOK:)

Mary'da GARNY DOKA, BELA YOK diyyaler

- Nie kanvule, sunkutu -

gulak galdy:))) birinji

gulak galdy:))) birinji gezek eshdyan , menama bir yyl boldum sho tayda:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

senem haçan görseň ýa

senem haçan görseň ýa ýatasyň gelýä, ýa nahar iýesiň gelýä, ýada çaga dişläsiň gelýälaý!

shu wagt yaman ashda, bir

shu wagt yaman ashda, bir zat iyesim gelyar, :(( oyde bolsa iyere zat yok:((( yatasym hem gelnok, ufffffff ertir weekend yigrenyande shu weekend
hazir bol dow bolup baryp iyaymegim ahmal sizi
tok tok edip dalak iydim, bok bok etdim, bowrek iydim
seni iymanjik name

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Men shuwagt

Men shuwagt gaty erbet 1ini goresim gelyar?!

Yürekden yürege

:)

Da_KING wrote:

Men shuwagt gaty erbet 1ini goresim gelyar?!

Yürekden yürege

bizem siz yaly:))

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Siz kimi goresiniz gelyar..

Siz kimi goresiniz gelyar..

Yürekden yürege

:)

Da_KING wrote:

Siz kimi goresiniz gelyar..

Yürekden yürege

birini:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Mena

Mena 4disini

Yürekden yürege

Da

Da_KING wrote:

Mena 4disini

Yürekden yürege

Kakamy,ejemi we 2sany jigimi gaty goredsim gelyar.

Yürekden yürege

shu egzamenler bir gowja

shu egzamenler bir gowja gutarsa... shu yerde, koprak okap, koprak yazgi yazasim gelyar...
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Men shuwagt

men shuwagt gaty erbet sachda bishenmanty iyesim gelyarda.

__________________
Yürekden yürege

Mara gidesim gelya:(

salam agzalar!!mena edil shuwagt oye yakynlarymyn yanyna gidesim gelya:(sonam gyzgynjak dograma iyesim gelya..guysana yaglyja yerindenem guysana..dogramadan sonam toyuny gorup bilmedik dosslarymyn toy kasetalaryny goresim gelya:(

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 2 telpek goyyar we yazyar: "meňem şol ýere gidesim gelýä"

.....

mena hiç zat edesim gelenok!

Eddil su wagtmy?Hazir yarym

Eddil su wagtmy?
Hazir yarym sagatdan futbol oynamana gidyas, gowy oyun bolmagyny isleyan , pasly , one-two edip oynalmagyny isleyan , bir goldan kop urasym gelenok , ortarakda duryp pas yasap beresim gelya , kontro attaka (gaytargy hujum) lerem yzyndan yetip sypyryp alasym gelya bolany! :)

aldynyzla hemmaniz yone toy

aldynyzla hemmaniz yone toy diyip!
Leyla

edil şu wagt bärden

edil şu wagt bärden çykyp, ertir namazymy okap ýatasym gelýär :)
Juma namazy bar-ow bugün, irräk ýataýmasam, Arap Reýhan ýaly ýataryn ikindä çenli, onsoň Juma-da gaçar, keýpimem :)

Bolýar onda, "wadaýyň!" :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ajy gök çaý içesim

Ajy gök çaý içesim gelýär, eger-de biri taýynlap berse...

Future starts today.

salam

edil shu wagt nanemjanyn gyzgynjak tawa boregini iysem diyip pikr edyan nanem bilen gurleship

salam

he he bize-de hodur etsene
naneng kim bolyar, ejenizmi? ya mamanizmi..?
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

türkmençesi "ene",

türkmençesi "ene", türkçede "anne", inlisçesi "mother".

men shu wagt wah shu wagt

men shu wagt wah shu wagt english III bolmasady , uf yigrenyane shol sapagy , wah shu wagt fizika sapagy bolaymala:)yaman sheyle soyane fizika mugallymy

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hazynanyn ustunden barasym

hazynanyn ustunden barasym gelyar

uxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

uxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Dreams are sweet

Dreams are sweet diyyalermi?
Biderek arzuw edening peydasi bamay?Bolanoga bolmanam.Meselem shu wagt Maryda Zelyonning parkynda(taze achilan koshgung yaninda) akan suwa seredip soygulim bilen gurleshesim gelyar.Impossible :(

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Ullakan gutuda satylyan

Ullakan gutuda satylyan maroznydan alyp gizlin bir yerde iyesim gelyar .Cunki birini gorsem hodur etman onmayan .Sonam tabagyny yalap galyan :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "=))"

Iki guty alay, ozune

Iki guty alay, ozune gowusyny, gymmadyny. Beylekisinem gelene hodurlarsin, gelen bolmasa onam ozun iyersin :D

edil shu wagt yadyma dushdi,

edil shu wagt yadyma dushdi, 3-4 gunlikde yurdumyzda dashary yurtlaryn we oz mekdep yashlarymyzyn arasynda kompyuter ylymy boyuncha olimpiada gechirildi. yalnyshmasam dine kompyuter dersi boyuncha, has takyk bilemok. bilyanlerin habary bardyr.

TV'de yarysh barada sohbetdeshligin bir bolejigini gorup galdym. gurlap duranlaryn biri bardaki adminimiz Atamyratdyr oytdum. gaty menzesh biri.
son seretsem jigisi Agajan eken :) ekranda adyny yazanson Agajandygyny bilip galdym :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Agajanh üçin:)"

netijäni öwrenen bolsaň

netijäni öwrenen bolsaň ýazsana, jigim! Ýa-da kim bilýän bolsa!

Agajanh-ny dogany atdaşym Atamyrat taýýarlan bolmagy mümkin, şu ýagdaýda men-ä ondan umygigärräk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yok, netijeden habarym yoga,

Yok, netijeden habarym yoga, Ata aga. Sho mahal shol chykysh edenler yenijilerdir oytdum.

Menem onirak netijelerini

Menem onirak netijelerini yazandyrlar diyip resmi sahypalaryna seretdim welin(www_icpo2008_org), entagem "palan wagt tm'de boljakdyr" diyip dur. Ahow, oza barmagyn bilen sanaymalyja sahypa bar welin, shonam update edip bolanokmyka bir ?? index'inin design'i we kategorialaryn yazylan "button"-larynyn islemeyshi dagy barada ha gurlabem oturjak dal...Agajan aga eden daldir diyip umyt edyan, yogsa tyrryjak 3'lige-de degenok !

Agajan aga?! Ol kiçı

Agajan aga?! Ol kiçı dälmaý?

"agajanh" dal, aA ya-da

"agajanh" dal, aA ya-da Agajan aga diyip tanalyan, TTM'lerin designeri ! Yone ol sahypanyn tehniki tarapyna seretmeyan bolup biler, on asyl ishi design !

Düşnükli!

Indi düşnükli! Gürrüñ iki aýry adamlar hakynda gidýän eken..

haa menem yadyma dushdi,

haa menem yadyma dushdi, Agajanjygy menem gorup gygyrayypdyryn "Agajan-a ol viiiy" diyip, ejemdagy gen galyp seredenleri yadyma dushya.

hmmmm....

mowzugy gorup bolsady eksem bolayjak yali begendim.....edil 1 sagatdan yagny 5.40 da sinavim var o sinavdan 100 alasym gelyar.....hmmm yenede edil shu wagt bara ashgabadyn aerpordundan yuklerimi alipjik chikasym gelyar...onsonam bara ay men kan zat edesim gelyara...:(yone shu onumdaki slaytlary okasim gelenok:)(ders slaytlary::::((((( )

Mena edil şuwagt biri bn

Mena edil şuwagt biri bn gepleşesim gelya... içim gysya....
Meselem.. Senem bolup bilersin... :)

hany ol 55 perişdelere name

hany ol 55 perişdelere name boldy:):):):)toydaka zada:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Sen toyundaka my _? :)) Men

Sen toyundaka my _? :))
Men yokduma ?
Perişde namay _?
55 wapse yada düşenok _? :))

allamasanay:) borda syryny

allamasanay:)
borda syryny paş etmayin:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yazyp bolamsan yadyma

yazyp bolamsan yadyma düşdile asyl perişdeler :D
Şeydip yatladyp dura how..:))
Bolmasa TM boş baryp boş gaydan yalak bolup durdy göwnüme :P
;)

edil shu wagt Gara dow bolup

edil shu wagt Gara dow bolup Ayguli alyp gacasym gelya :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Japbak bolup, seni eşekli ozasym gelýä :))"

Edil hazir joramy gatydan

Edil hazir joramy gatydan gujaklap, doglan gununi gutlasym gelya! Gutlysh!!!