Mini yubka vs. Tűrkmen köýnek

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men yangy biraz pikrilenip su blogy achmagy makul bildim, sebabi bilyan “eshik” tema kan gurrung edilyar, esasanam gyzlang eshik geyinshi barada. Her kim durli pikirdedir elbetde, yone menem ashakda oz pikrimi yazayin sizem bu tema barada name pikirniz bar bolsa aydibermeli, oglanlaram arkayin goshulyp biler, sebabi men ozum bilyan kopuniz gyzlang eshigi barada kan alada edýärsiňiz.
Menä şeýleräk pikirde, ine, häzir Tűrkmen gyzlaň köpűsi Tűrkmenistanda jynsy ýa dyzdan, käte mini ýubka geýýärler, menä çynym aytsam şeydip ýörler welin göwnämok, eger-de gyzlar bärde araňyzda şeýle geýinýän bar bolsa, ol siziň işiňiz elbetde, menden gatam görmäň, bu bir meň pikirimdir.
Ine, Amerikada geýseň bolýar, jynsy, ýubka,ýöne onda-da “skromnirak” bolsaň gowy. Bir gowy nakyl bar “Rimde rinliler ýaly etgin” Amerikada bolýa ilden tapawut etmez ýaly Amerikanlar ýaly geýin, ýöne Turkmenistanda tűrkmen ýaly geýinmälä!
Dűýn Gurbansoltan eje zurnalda Şöhrat Agaliýewiň bir goşgusy bar eken, şondan bir topbak getireýin mysal:

Saňa ähli köýnek gelişýär weli,
Has beter ýaraşyar uzyn keteni,
Şol köýnegiň keşde bilen ýakasy,
Bezelende, sen tűrkmeniň gyzysyň.

Hany, diňläli siz näme diýersiňiz…

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "minnetdar!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men oglan bolanym üçin

men oglan bolanym üçin menin üçin türkmen köynek geyilmegi has gowy, hatda aşagyndan türkmen balak hem ondanam gowy :)

yup

DA dorogaya ya soglasna..Her halkyn dinine yrymyna gora bolmy.Tam u na skultura drugaya ,u nih tut sovsem drugaya..TAk shto nirde bolsanam,dine abrayyny saklap gezmeli...

Turkmenche ??

ay yok men goldamok, mena

ay yok men goldamok, mena shulang dine omur girmeyan, allajan omur shulang daplerine itden beter yigrenyan, shu gunler tutush amerikanlara jynym dushyar,hachan gorseng itleri bilendir , chaga seretmen
mena hich goldamok, shu lang geyinishlerine, ashaga shortik yokarsam gowy galyng geyyinen , ayagam shypykly , way bir ay borla
alla gorasyn shulardan !
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme..."
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "alkysh turkmen gyzyna!"
 • ceriumoxide1 1 telpek goyyar we yazyar: "Amerikanlara garaýşyň üçin"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "hakyky turkmen gyz uchin, yone amerikanlanam arasynda gowylary bar!"

menem amerikanlang

menem amerikanlang geyinshini goldamok, bir soz bilen "bezvkusa" diyip bolyar.
Yone amerikanlang bir yeri bar, olang hemmesi biri birine mengzesh dal. shong uchin aralarynda gowylaram bar.
Ine-da bizing problemyz shu FLEX programma name uchin doredildi? Biri birimize dushunmek uchin siz bolsa bey diyyaniz?!
Eger biz olara mengzemeli diyemok, dinge gowy zatlary owrensegem kemem dal.
Bir birimize(amerikanlar & turkmenler) dushunjek bolalyng.
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

shu lardan name owrenjek ,

shu lardan name owrenjek , daplera huday saklasyn, ozlerem yalanchy, onsang geyinshinimi yada , o mashagala gurlushyny? yada name chaga seredishinimi , yada gujuge seredishini, yada dinlerineme , yada gulum yalyp edip yzyndan etyanimi, men shularda gowy hasiyet tapyp bilmedim ? ya men erbet yada shular ,
HICH ZADYNAM GOLDAMOK SHU TAYYNG!DININEM , ESHIGINEM , DAPLERINEM !
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Onda name uchin yashap yorsung, gaydaymaly ekeninda, gelmeli hem dal ekening!:)"

Selbijan, Selbijan... ayyng

Selbijan, Selbijan... ayyng gara tarapam yagty tarapam bar how. Seng aydyanlaryny goldayan, ozumem chynym aytsam kate yigrenyanem ozume yone gowunlik berip gowy zadam bardyr diyyan.
OWRENMELI ZADYMYZ: Amerika name uchin sheyle gullap osen, olar oz geregini alyp geplap bilyaler(freedom of speech), bizde beyle dal.
barde "opportunity" kan birem, sport haysy gornushi diyseng bar, kitaphanada diyen kitabyng bar, magazinde gozlan zadyng bar...shony owrensek, bashga zat Huday saklasyn!
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy aydipsin"

ol dogry , mekdep sapak

ol dogry , mekdep sapak bershini bilyangmi, mena geljek de shular oser oydemok!
bular dinge dashyndan guychli adam yygnayar , ozleri bosh bulang , ay bilmedim , geljekde chokaymese bulang bu okadyshlaryna bilmedim!
Enshalla bizing TURKMENISTANYMYZ oser diyyan mena:))))
Yone sizing aytyanyngyz hem dogry , wagtynda osupdirda bulam:)
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "shunga tarapdar"

Ay, yone plan diymang

Ay, yone plan diymang shulang mekdeplera hawa"bosh". yone uniwersitetlerine hayran galaymaly, nadip beyle bolyar diyibem soragam beryan ozume. harward, yel diydi dunyade 1nji orunda dura...
Leyla

olam dogry yone menem geng

olam dogry yone menem geng galyan , mekdepleri yaman angsat , yone universitetlerini bilmedim , yonemenem geng goryan ,
arman shu wagt dilden kosenyan , kop zadyna dushunip bilemok, manga usa govement , usa history , English III sapaklar gaty agyr gelyar , ay borla bulam gecerle
______________________________
Live in the present, not in the past

Temadan gityas, barde tema

Temadan gityas, barde tema eshik bolmalydy dami?
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bolya"

men barik dil owrenmane

men barik dil owrenmane geldim , okamana geldim , keypine oyunjak oynamana gelemok , yada shulang daplerini yada geyinishlerini owrenmane gelemok, menem oz watanymdan ayrylysym gelenook
Menem bilimi artyrmana geldim!
______________________________
Live in the present, not in the past

'bir gun duza 1000 gun

'bir gun duza 1000 gun salam' diyilya Turkmenlerde..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "salam, sagbol"

Umumy manyda "bolan ýeriňe

Umumy manyda "bolan ýeriňe görä ýaşamak" pikiri dogrydyram welin, emma bu 100% amerikan bolmaklygyň manysyny berenok. Eşigem wajyp, musulman bolsaň, amerikan ýaly geýnip bilmeýäň.

Indi geleli ýubka we türkmen köýnek meselesine. Ýubka geýilmeginiň asyl manysy we maksady näme. Ýewropada mundan 1 asyr öň ýubka, onda-da mini-ýubka barmydy? Ýok. Nädip peýda boldy? Bu zatlaryň hemmesiniň jynsy manysy we maksady bar. Eger biri mini-ýubka geýmegi saýlaýan bolsa, şoň jynsy many we netijelerine durmuşynda gabat gelse, haýran galmaly däl. Bilýän, gyzlar "owadan eşik" diýibem geýýändir. Emma asyl ýubkanyň çykmagynyň netijesi erkekleriň ünsüni şeýle çekmek. Aý çekersiň, netijesi özüňe ýarasa bolýa :)
Bilemok düşündirip bildimmi :D
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Menem shol pikirde! Amerikanlara hichem mengzap bilmerin, chunki turkmenchilik ganymda bar!"

bir hili bu tayda okamak,

bir hili bu tayda okamda , arasynda aytyang allajan gozumi al , shun yanak erbet zatlara gozum dushyanligi uchin diyyan, shu wagtda gaty agym tutyar,
yada zalda huday saklasyn bolup duryalar , angyra seretsengem shol , baringe seretsingem shol, mena indi nira seretjigem bilemok:((( dinge barde azgynchylyk , meslik, bir shulary ach dangsanga , bir choreging gadyryny bilerler,
yerde chorek yatandyr hachan gorseng , yada oglanlar balak geyinishleri , bir elinde balagyny saklayar bir elinde sumkasy , gashak ol, :(((
tazeden shulara bir jynym dushyar , shu wagta otyryp aglasym gelyar , ay borla,
nirede meng Turkmenistanym , Toga gyzyl berjek biriliant berjek diysede oz turkmenistanymy oz dinimi chalyshman ,oz dabi , allajan ozung gora bele beterden hemme ynsanlary :((((
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "'Allajan gozumi al , shun yanak erbet zatlara gozum dushyanligi uchin ' diyip bilyanin uchin"

Ylalashyan senin bilen hanym

Selbi aytyan zatlaryn bilen ylalashyan, elbetde earasynda gowylaram, asyllylaram bar, yone beylekileri gorenimde menem senin yaly pikir etyan. Nirane seretsenem gujaklashyp, ogshashyp durlar, yone ol yeri dushushylyan yer dal, mekdep ahyry diyip pikir edyan. Shu gun bir-iki sanagy yolda ogshashyp dur welin, gapdalyndan direktor gechip baryar, ona bardyram diyenoklar, bildiryan yeri yok.Yada bolmasa kop oglanlarynyn balagy gachyp yetyr,ol namanin modasyka.Yone ony diysenem bularyn yashayyshlary shonun yalyda.Shu gun bir zada yaman gaharym geldi, bir kino seretdik welin(South Amerikada kabir adamlaryn garyp yashayan yerleri hakynda)bir gyz yerinden turyp (Amerikan):"Bize bashga dowletden adam gerek dal, her kim oz yerinde yashasyn, biz achlaryn garnyny doyuryanlar dal"diydi.Meninem yaman gaharym geldidaa.Ozem otyrypdyr han yaly bolup, sebabi olar kynchylygy gorenokda, olarda hemme zat bar, hemme zatlar olaryn elinde.Hachanda bir dowum chorege zar bolanlarynda bilaymasalar garyplyk diyen zadyn namedigini, hor yashamak diyen zadyn namedigini.Ayyyy bolyarla on host mashgalama gaharym gelip otyr onkuden beter gaharlanmayyndayyy.Ozuminem musulman bolanyma mun shukur edyan.Allajn Turkmenistanymyzdan ayyrlawersineyyyy.Uffff indide Turkmenistany goresim gelip bashladyda.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yazipsin!"

Gulnara seniň gaharlanýan

Gulnara seniň gaharlanýan zatlaryň dogry zatlar! Men hem şeýle zatlary görenimde gaharlanýan, emma bu üçin bütin halka garhalanmak gerek däl we ähli adamlary şeýledir diýip öýtmek gerek däl. Bu ýaş nesil elbetde ata-bablarynyň kynçylykdan we agyr günlerden geçip döredenlerini ýykýarlar we gadryny bilmeýärler we bular hemişe şeýle bolupdyr diýip düşünýärler bu sebäpden hem garyby görende käbirleri rehimi gelmeýär, emma garyba rehimi gelýän, alada edýän we ýardam edýän we özlerindäki bereketleriň agyr zähmet bilen dörändigine düşünýänler hem gäty kän we Amerikanyň halkynyň köpüsi gaty elaçyk we bary bilen paýlaşýan halk we eger habarly bolsaň dünýädäki ekonomiki problema ýada betbagtlyk bar bolsa ýönekeý halk şolar üçin alada edýär we olara ýardam ýollaýar!
Ünsüňi erbet zatlara kän berme, mümkin boldugyndan gowy zatlary öwrenjek bol we saňa ýagşylyk edip getirip bu ýurtda okamak mümkinçiligini döredenleri üçin minnetdarlygyňy ýitirme! Başga bir maslahat, bular hristian bu sebäpden hem şeýle erbet diýýän düşünjäň dogry däl diýmek isleýän, men muny Selbi jigimize hem düşündiripdim aşakda!
HOrmat bilen,
Sylap:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "menem sizing pikirinizi goldayan! yaman gowy amerikanlara kan dushdum!"

Sylap aga sag bol

Sylap aga men shu yere gelenime mun shukur edyan.Ondada ansatjak gelmek, ekzamen tabshyrmany gelmek, bu bir menin durmushymda uly waka boldy.Senin pikirlerin bilenem razylashyan, yone men olaryn hemmesi sheyle diyemok ahyry.Yone mana maslahat berenin uchin sag bol, men elmydamada ulylar maslahat berende oran kop zat owrenyan.maslahatlaryn uchin sag bol Sylap aga.

Gulnara, maslahatymy kabul

Gulnara, maslahatymy kabul edeniň üçin minnetdar! Maslahaty diňleýän häsýetiň hem seniň asylly gyzdygyňy görkezýär! Şeýle asylly ýaşamagyňy dowam etdir!:)

sylap dost jelaleddin

sylap dost jelaleddin rumynyng bir hekayati bar ruhnamada hem bardy:
korler bir gun gelip pili barlap gorupdirler.ayagyny ellan uly agaj,hortumyny ellan koruge we etc
adam kichijik bir bolekde hemmani gormek isleyar.shu zat hemme wagt yatdan chikyar.bir gamide 9 erbet 1 gowy bolsa biz shol gamini batyryp bilmers.
amerikalylangam aglabasy bizing yashayish medeniyetmize we ynanjymyza ters bolanlygy uchin sheyle pikir edilmegi gaty adaty zatmyka diyyan.
Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "dogurdanam ol gaty adaty zat, yone biri birimize dushunmek gerek!"

Quote: [Amerikan):"Bize

Quote:

[Amerikan):"Bize bashga dowletden adam gerek dal, her kim oz yerinde yashasyn, biz achlaryn garnyny doyuryanlar dal"

Irony=Ironiýa bilýäňmi nämede?! Amerikanlar başga döwletleriň garnyny doýurýan däl, olary ýalaňaç we aç goýýan!
Döwründe kommunizm kapitalizmden has halandy. Sebäbi näme?! Sebäbi kapitalizm diňe baýy goldaýan sistema. Esasanam häzirki görnüşi. Dünýäniň ekonomikasy we syýasady şeýle gurlan welin, Amerika dünýäň iň garyp döwletlerindenem zat "ogurlap", halkyny aç-ýalaňaç goýýa. Hytaý ýaly ösüberse, derrew uly gaýgy bilen seredýäler...
Ýöne seň aýdýan ol beýnisiz gyzyň muňa düşünmez. Götündäki boky süpürip bilenokdyr häli görseň welin, hamala dünýä sözi ýetýän ýalydyr.
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "iki elim bilen goldayan"

Klip goýýan we offtopa

Klip goýýan we offtopa gidýän dostlara ýüzlenme!
Siz zerarly indi menem flud etsem Mergen filtrleýä. Öňler meň fludyma degýän ýokdy :D
Siziň fludlaryňyzy, tema bilen bagly däl ýazgylaryňyzy görüp halys bolduk. Doýduk. Bara, 2-3 günläp banlap başlajak menä. Selbi saňa duýduryş. Ýene göräýsem, banlajak. Özüň üçinem peýdaly bolar, kän girýäň sahypa. Aşa kän.
Diplomat senem her gürrüňi "Hoş Habara" çekmeli däl. Seň üçin duýduryş däl. Sebäbi sen Selbä görä az flud edýäň. Garaz saňa duýduryşyň duýduryşy, toftologiýa üçin bagyşlaň!
Seýleräk ýagdaýa.
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

?

Bayram wrote:

. Selbi saňa duýduryş. Ýene göräýsem, banlajak. Özüň üçinem peýdaly bolar, kän girýäň sahypa. Aşa kän.

shu;a erbet pikir dal , mengkini banlesene hayysht, banle

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Bolýa, men seniň nikiňi

Bolýa, men seniň nikiňi banlaýan. IP'den banlap bilemok birinjidenä, ikinjidenem, häzirlikçe gerek däl.
Sen gaty görme. Ýagdaý şeýle. Ine gitdiň
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Eşik temasynda ýene bir

Eşik temasynda ýene bir pikir.
Siz bu temany ýubka bilen çäklendirmeli däl ekeniňiz. Ýubka ýubka welin... Amerikanlaryň bilinden üstüne geýýän zatlary näme?! :D Bilemok Türkmenistanda edil häzirki döwür näme geýýänlerini welin, menä Orsýetde-de şeýle aç-açanlygy görmändim.
Bulam edil manysy şol erkekleri özlerine çekmek üçin döreden eşiklerden alýar. Sorag, netijesine razymy?! Razy bolsaň, geýibermeli!
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

men yone "to catch attetion"

men yone "to catch attetion" edip mini yubka diyip tema goydum, yone bashga eshik hakda umumy gurrundeshik achykdyr.
Leyla

Senin yashyna gora

Senin yashyna gora yazmayshyny gaty haladym. Mekir oydyan yaman sen :)
"To catch attention" hehe
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

zurnalistler sheyle

zurnalistler sheyle ishleyar-da...gazet bir uytgeshik bir zat bolmaly, yogsa kim okasyn, bir "skandalniy" tema diysek bojak oydyan.
Leyla

turkmen koynek onam gyzylja

turkmen koynek onam gyzylja mikrasy has owadan ekeni(öylensen bilyandaray atlarynam)

mini yubka türklerem kan geyya welin gelişenok şulara orslara has gowy gelişyar...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Shu Turkmen koynek

Shu Turkmen koynek mowzugy Tmolympiad'da in kop gurleshilen mowzuklaryn biri bolmaly, gozlap gorseniz 100 durli argumentli yazgylar taparsynyz, ozem birgiden mowzukda...

"When in Rome, do as the Romans do" sozlerine gelsek:
Herkimin oz ahlak we edep limitleri bar, ol limitler yer, wagt, yagdaya gora uytgese-de, fundament'indaki zatlar "Rime geldik" diyip uytgedilmeli zatlar dal !! Geyim gejimem shu logika gora geyilmelimika diyyan. Yagny: Sen US'e gidip Turkmenistandaky yaly uzyn koynek geyip bilman bilersin, we TM'de ozune goyan limitlerini biraz gineldip, jynsy-eyle-beyle geyersin. Yone bu limitler nira chenli gineler ? Baryp direnyan yeri nire ? Ynha, shu soraga jogap tapmak mohum ! Yokarda "ahlak we edep fundamenti" diyenimin eshige degishli bolegi, bedenin yapmaly yerlerini yapmagy bilen bagly zat ! Ok, turkmen koynek geyme yagdaylar sebapli, yone turkmen koyneginin "ishini" edyan eshikler gapyshypdyrmy ? US'de ya-ha mini yubka, t.e. bedenin birgiden yerini gorkezyan eshikler geymeli, ya-da yalanach gezmeli diyen zat barmy ?? Birgiden jynsylar, bilden ashagy we yokarsy ayry, uzynrak yubkalar, ustunden geyilyan zatlar dagy gapyshdymy ?? Name uchin mini yubka ya-da shol kategoriadaky eshikler goni 1-nji choice bolya-da duruberyar ?? TM'de onup yorduna shonsyz, indi name boldy ?? Ya sen TM'de mini yubkany il yazgaryar diyip geyenokdynmy, US'de yazgaranoklar diyip geyer yaly ?? T.e. bu sizin terbiyanizin, edebinizin bir bolegi dalde, "pokazuha", "il name diyer" yaly sebapler uchin geyilyan eshikmidi ??

Menin ozumem TM'de "ayip" diyip biljek eshiklerini geyyan, yone in azyndan ol eshikler oz etmeli ishlerini, yagny men yapmaly bar yerimi yapyar, 1 tarapdan garnym, beyleki tarapdan sallanyp duran balakdan gotumin yarysy gorunip duranok.

Gepin tummek yeri, Rime, Rumyniya, Us'e, ya-da haysy gabyr-gore gitsenem oz ahlak standartlaryn minimum'yny hem depelap, olar bilen den boljak bolmaly dalde, senin durmushyny kynlashdyrmazlar yaly, olaryn kabul edip bilyan eshiklerini, oz edebine uyduryp geymeli, we dunyan hich yerem absolut masgarachylygy standart edip alanok, hemme yerde-de adamlaryn "adaty" eshik hasaplayan, kop yerini ortyan eshikleri bar !!

"Sen" diyip yazanym hich kime yuzlenme daldir, soraglaram ritoriki, shona gora-de "mana diyyamika ?" diyibem oturman, hich kim goz onunde tutulan dal!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gotun yarsy gorunmeyani ucin :D"

telpek goyardym welin, sizde

telpek goyardym welin, sizde ol yeterlikmika diyyan. Menem ana shony dushundirjek boldumda! Bolmanam mena Huday diy mini yubka geyibem biljek dal. Bor, ejem kakam gormez welin, huday bar ahyr.
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Belle diyyar "Huday diy" || Mergen diyyar "Huday" :)"

Gelin başgasynyn geyim-gejimine stil biçmalin!!

Tüweleme herkimden bir ses çykyar. Bu çykyan seslerin bary-da biri beylekisinden tapawytly yaly yanlansa-da aslyny agtarsan barynyn düybinde-de bir tüysli ses yatan yaly.

olam; beyle geyinmeli, şeyle geyinmeli, ya-da şeylesi dogry, beylesi nadogry, şeyle bolsa has gowy bolar...we şm yaly başgasynyn geyim-gejimine stil biçmage yeltenyan ses.

Netijede, köplenç orta şu ya-da beyleki köpçülikde şeyle ya-da beyle geyinilmeli(dal) yaly düşünje döreyar we wagtyn geçmegi bilenem şol düşünje kök urmak bilen bolyar. Yayran yerinde-de özünden başga düşünjanin dogmasyna-da may bermeyar.

Mysal bizin köpçüligimizde ayal maşgalalar uzyn köynek geyaymeli ya-da dyzdan yokarsyny örtmeyan yupkalar geymeli dal yaly düşünje yayran. Ana şol düşünje hem köpçüligin beyninde kök uryp, heryany eyelani sebapli başga düşünja yer tapylanok. Hat-da adamlar dogmasyna-da garşy yaly. Yagny uzyn köynege gözi öwrenişen atasy gyzynyn mini yupkaly, bili açyk bluzka geymegine garşy çykman durup bilmeyar.

Bu yagday hökümet kabinetlerinde-de; mysal ministirler kabinetinde-de göze batyar.

We yene-de gynansagam bizde gumanitar bilimler özgermanligi sebapli şu hili yagdaya at göymakdanam ejiz galyas. Emma türkler bizden bir adim öne geçip adyna MAHALLE BASKISI diyipdir.

Bir köpçülikde döran yagşy/yaman MAHALLE BASKISI'na garşy çykmak-da, deryanyn akymyna garşy durmak manysyna gelip bilyar. Sebabi siz yeke, emma ol herwagt, heryerde kölege yaly yzarlamak bln bolyar.

Elbetde her köpçülikde bolşy yaly bu MAHALLE BASKISI'nyn gurbanlarynyn aglabasy ayal maşgalalar bolyar. Şol sebapli sizden hormatly agzalar yeketak arzym bar, olam; in azyndan şu sahypada MAHALLE BASKISI hilinden yagdaylaryn yüze çykmagyna may bermezlik.

Şu gozgalan mowzukda-da başgasynyn geyim-gejimine stil biçmek yerine, her kimin vyboryna yene-de türkler aytmyşlayin hoşgörü bln garşy alyp hormat goymak has yerlikli.

put on a happy face

Sen gurrunleri

Sen gurrunleri shahyslara dayayan, barde bolsa umuman dushunjan gelip chykma yeri barada gurrun etdi kop adam. T.e. 1 gyz mini yubka geyenson ony yazgarmak, ya-da ona "mahalle baskisi" bilen gun gorkezmezlik barada dalde, shol gyzda shol yubkany geyme islegini doreden sebapler, argumentler barada gidyar gurrun ! T.e. gurrun "Agyz, name uchin mini yubka geydin" dalde, "Name uchin mini yubka geyilyar ?" manysynda. Mun niresinde zor bilen 1 zat etdirmek yaly zat goryan ?? Shahyslar bilen dalde, olaryn pikir edishi bilen baglanyshykly sorag, bu bolsa her yerde-de adaty! T.e. mini yubka geyyanlerem hijab ya-da turkmen koynek geyyan gelin/gyzlara "Name uchin hijab/turkmen koynek geyilyar ? Palan etsen, pismidan etsen has govy dalmi ?" yaly soraglary berip bilerler, munyn diskusiasyny hem alyp baryp bilerler, bu olaryn haky, garshydakyn hereket haklaryna burnuny sokmasa, hemme zat adaty!

Yone "mahalle baskisi" diyilyani hem belli 1 mochberde gerek, sebabi hemme adam oz limitlerini ozunden bilenok, yagny "common sence" meselesi. Name uchin ?? Sebabi sen azatlygyn, sen durmushyny yashaysyn, illerin durmush yorelgesine zeper yetirmeli dal, yagny kopchuligin kabul etjek minimum'larynyn ashagyna dushsen, olar oz haklaryny, oz minimumlaryny basgylatmazlyk uchin senden orta yoly tapmagyny talap edip bilerler. Yagny, Men kochamde goti achyk gyz gormek islemezlik men hakym, we men ol gyzyn gotuni gorkezip gezme hakyny belli 1 mochberde kemeltmage hakym bar, sebabi koche her adamynky, men "Hazir ol gyz yene gotuni gorkezer" diyip, yere seredip gitmeli bolmak islamok !! Eger shol yerdaki kopchulik sheyle gezmegi makul bilyan bolsa, we men uchin bu kabul edilmez zat bolsa, onda ol yerde yashamazlykdan bashga chare yok, sebabi hemme zat "hosh goru" bilen garshylap bolanok, herkimin minimumlary bar, we ol minimumlar birinji bilen hormat goyulmaly, a yarym yalanach gezmek islemek, we bu hakyny talap etmek, ilin minimum haky basgylanyaka prioritete eye dalmika diyyan!

Kompromis meselesi hemishe minimumlar bilen baglanyshykly, yagny sen ozune gorkezilmeli minimum hormaty talap etmage hakyn bar, ondan anyrysy eyyam yagdaya gora, dash toveregindakilere gora bolunmaly, yagny diyeli gap-chanak obshiy bolsa, onda "men donuz iyemok, gayrat edip gap-chanagynyzy, bishiryan zatlaryny menkiden ayry tutun" diymage hakyn bar, sebabi bu olaryn sana bolan hormatlary sebapli edaymeli minimum zatlary, yone "donuz duybinden iyman" diymage hakyn yok, sebabi bulam olaryn haklary! Men adamlaryn eshigi bilen ishim yok, yone men minimum hakym bolan koche-de arkayin yoreme hakyma pasgel bolmasynlar, erkekler koche-de yalanach gezip "islemeyan seretmesin" diymeyaler, onda gelin-gyzlaram gorkezmeli dal yerlerini gorkezip, "islemeyan seretmesin" diymeli dalde, yagdaya gora, adamlaryn haklaryny basgylamajak shekilde geyinmeli!

Ine, shu wagt bir yagday

Ine, shu wagt bir yagday yadyma dushdi. Biz FLEXler bolup shu wagt her birimiz her yerde, bir tanysh oglan song bilen aralykda telefonda gurleshdim, ol kaliforniyada. "Ozum utanyp gidyan diyyar, mini yubkalary bilen hich zady yapanogam diyaymeli, yokarsynda-da bikini" Elbetde, beyle zady telewizorda goryas welin baran badymyza goz owrenship bilenok, ol oglan onsong "Turkmen gyzlardan aylanayin" diyip otyr. Orsyede baramda-da edil beyla geyinenoklar, bardakiler gaty achyk zat asha achykla. Mena indi genem goremok, men ishim dal, name geyseler shony geysinler diyip oz okuw ishim bilen bolup gezip yorun. Her halkda-da durli adamlar bar, arasynda "gowy", medenyetli geyinyanlerem kan.

Leyla

Belle wrote: mini yubkalary

Belle wrote:

mini yubkalary bilen hich zady yapanogam diyaymeli, yokarsynda-da bikini"

Bet reklama edyan-ay, gidesim gelip gitdi :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

Yazgymyn mazmunyna düşünmansiniz...

Görnüşe göra siz yazgymy okan wagtynyz tankyt bln çemeleşeniniz üçin mi ya-da yazgymyn pikir bitewiligini göz önünde tutman yazgymy böleklap ele alanynyz sebaplimi ya dalmi bilmedim emma siz menin yazgymyn mazmunyna doly düşünmansiniz öydyan.

Sözümin başynda birzady bellap geçmekçi; yokardaky yazgymy yazmankam agzalaryn şu bloga yazan kommentlerine göz gezdirdim we netijesinde-de agzalaryn ullanan dillerine, uslyplaryna esaslanyp yazdym.

Yazgymyn mazmuny we asyl maksady-da agzalaryn beyanlarynda ullanan/ullanyan dillerine, uslyplaryna we netija dykgat çekmekdi.

Netijede yazgymyn 1 gyzy mini yubka geyenson ony yazgarmak, ya-da "mahalle baskısı" bln gün görkezmezlik bilen baglanyşygy-da yokdy. Mahalle baskısı'ndan söz açmagym hem agzalaryn yazgylaryndaky ullanayn dillerinin nenensi netijeleri dogryp biljegini görkezmek sebaplidi.

Emma barde yene-de birzada dykgatynyzy çekesim gelyar, olam;
agzalaryn yazgylarynyn aglabasynda sizin beyan edişiniz yaly şol gyzda mini yubkany geyme islegini döreden sebapler hakynda dal-de amerakanlaryn günlik yaşayşyny yazgarmak we türkmen gyzlarynyn türkmençilikden uzaklaşmaly daldiklerini ündemek yer alyar.

Şol sebapli men sizin diyşiniz yaly yazagan yagdayimda-da meseleden yrak galdym hasaplanylmayan. Barden çykarylyp bilinjek ikinji bir netije bar, olam; sizin agzalaryn yazgylaryny doly okaman mowzugy şeyle ya-da beyle diyip özünize göra mowzugy şekillendirendiginiz yüze çykyar.

Aslynda men sizin yazgynyzy okan badyma özümden şüphelenip agzalaryn yazgylaryna tazeden göz aylamaga başladym, emma netije üytgemedi.

Gepin gysgasy siz menin yazgymyn mazmunyna doly düşünmansiniz, ya-da men düşündirmekden ejiz galdym.

Size önki yazgyma yene bir-iki gezek göz gezdirmeginizi teklip edyan, egerde yazgym sizde yene-de yokarda yazanlarynyzdan üytgeşik bir pikire yşyk tutmasa onda günami ötün, düşündirip bilmekden ejiz galdygym bolyar.

put on a happy face

1-njidena, her yazgynda

1-njidena, her yazgynda ozune gora gaty mohum yerleri underline ya-da bold bilen yazmak hokman dal, yagny, her 3 sozlemin birini garshydaky adamyn gozune durtjek bolup durmak gerek, gerek adam hemmesini okaram, netije-de chykarar !

2-njiden: "Aglabasy" diyyan adamlaryn arasyndan Selbishka'ny ayirda, son yene bir gezek oka yazylanlary, shonda-da US'in palany, pismidany yaly netije chykyamy ?? Ol ichlerinde bolanson oz pritenzialaryny yazypdyr, on ishi, yone bu mowzugyn asyl ugruny gorkezenok !

Barisi forum, we bolmanda herkim oz pikirini yazar, pikir yazylan yerde herkimin oz dogry hasaplayan zadyny yazmaga-da haky bar, ony argumentirlap, maslahat bermage-de. Yone bu sana "illerin name geymelidigini aytjak bolyan yazgylar" diymage rugsat beryami ?? Kim ilin nahili geyinmelidigini aydyar ?? T.e. moral pressure men duyamok shol yazgylardan, goy mini yubkalylaram gelip edil oz duyyan, dogry hasaplayan zatlaryny yazsynlar, ony maslahatam bersinler, bu-da olaryn pikiri we shu forum'da olara-da turkmen koynek geyilmegini goldayanlar bilen den-derejede yer bar, we olar muny ozlerine zorluk diyip kabul etmezler(kelleleri bolsa!) !!
Gepin tummek yeri: Biri 1 zat barada pikir yoretmek, beylekisi ony isleg bolmasa-da etdirjek bolmak. Barde 1-njisi barada gurrun gidyar, sen yazgyn tutushlayin diyen yaly 2-njini etjek bolyanlar barada, eger bizin yazanlarymyzdan shol netijani chykaryan bolsan, onda attitude'ini uytgedibem 1 okap gor, belki shonda 1-nji yagdaydaky halda yazylandygyna dushunersin!

MAHALLE BASKISI olm name

MAHALLE BASKISI olm name diydik, mena dushunmedim doly...dushundiraying!
Leyla

Mahalle = District(Belli 1

Mahalle = District(Belli 1 yerin(kvartal) yashayjylary manysynda ulanylan)
Baski = Pressure

Yagny, dash toveregindaki, bilerak, gonshyrak yashayan adamlaryn sana edyan tasiri, oz pikirlerini sana kabul etdirmek, ya-da sen hereketlerini/geyinishini/bolushyny shol toverekdakilerin bolshy yaly etjek bolmak uchin sen shahsyna bolan moralniy zorluk yaly 1 zat! Yagny, diyeli sen kochan biraz turkmenchil, anyrda-da 1 mini yubka geyyan gyz bar, onda eger shol kochan adamlary gyza erbet seredip, ya-da erbet zat aydyp, ya-da umuman yazgaryp, ozunin 1 bolegi yaly kabul etman kosese, onda shu "mahalle baskisi" bolyar !!

geyibersinler,mena garshy

geyibersinler,mena garshy dal.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:)"

senkem dogrydyr yone...

Esasy shu meselani gozgan gozel gyz, elbet-de ol sizin oz pikiriniz. yone toweregimizde bolup gecyan bular yaly kopciligin taryna kakyp biljek meselelere beyle dar dushunje bermek bolmaz.
Biz Turkmenistandamy ya-da dashary yurtdamy onun parhy yok. Biz ozumizin asylky keshbimizde bolsak gowy bolardy. Yene bir zat, biz nahili eshikde bolsak hem bizin icki dunyamiz shol onkiligine duryar. Dogrysy men oz milli geyimlerimizi juda gowy goryan. ozumem hemishe milli yakaly koynekleri bejerip geymekligi halayan sholar yalak hem geyyan. Bu bizin saylan "wkusymyz" yone biz olaryn hem oz bolushly ozlerine mahsus "wkuslarynyn" bardygyny unutmaly dal. Onsonam bir zady unutma dashary yurda gidib-a yarym-yalanac geyinip yorsen buyere gelip hem pakize syrap milli geyinip yorsen onatmy ol bizin dushunjamize gabat gelermi? Bu hakda onatja oylanmak gerek...
Menin pikirimce-ha eshik esasy zatdal esasy zat bizin icki dunyamiz. Biz balaklymy ya-da milli koyekli tapawydy yok biz shol bir ozumiz. esasy zat bizin ozumizi kalp hem-de maral taydan pakize saklamagymyzdyr. onsanam islesek islemesek hemme zat osushde shol sanda medeniyet diyen zat hem osyar. Goz onune getirip gor: Akyp yatan derya bizem shol deryanyn yuzundaki haysy hem bolsa bir zat diyip goz onune getirelin. Derya bizi oz akymy bilen alyp gider. Durmusham ozgeryar gowy zatlaryny erbetleri bilen kabul etmeli bolyas Shonun ucin Yewropa biciwli geyimleri geyyanleri hem yazgaryp bolmaz.

Men pikrimche geyim

Men pikrimche geyim adamyn ichki dunyasini belli bir derejede yuze chykaryar, ka adamlary geyimine gora birazajygam bolsa tanasan bolyar.Men balakly hem bolsam ichim gowy bolsa bolyada diyip yorsenem bolmayar. Elbetde hemme zat osushde, medeniyet hem sheyle, yone medeniyet diydigin yarym yalanach gezmek daldir.Bu babatda bir sozem bardy yone doly yadyma dushenok, ` Medeniyet dedigin achik sachik gezmekse, hayvanlar bizden daha medeniyetli`. Derya meselesine gelsek, derya kok tutup bilmedik zatlary ozi bn alyp gidyar, kok salan otdur, agachlary, yada agyrlygyny goyan dashlary oz akymy bn alyp gidip bilyan daldir...

ay gyz bolsanga gyz yaly

ay gyz bolsanga gyz yaly geyin, erkek bolsang hem erkek yaly geyin, şolang ikisi bir garyşmasyn, şolar garyşmaga başlasa meng janym yanyar.. elbetde din hem yaşayyşyng bir görnüşüdür, ong diyyanlerini yerine getiryanlere hem hormatym bar getirmeyanlerede, yöne welin gyzlar bilen erkekler birine mengzemese bolyaray...

Bay bow depa mundurersiniz

Bay bow depa mundurersiniz onda, siz yalylary gozlap yoren 1-2 sany jorama bardy. :)D
Leyla

"Siz yalylar" bolanda nahili

"Siz yalylar" bolanda nahili bolyaka ?? T.e. aslymarlyn yazgysyny okap, belli 1 erkek gornushi goz onume gelmanson, sen haysy manyda ulananyn dushnuksizrak boldy.

men ony garadaga

men ony garadaga diydim!
Leyla

ehm... tanyshdyrda onda!

ehm...
tanyshdyrda onda!

wah, eyyam gich-da! Leyla

wah, eyyam gich-da!
Leyla

Men hem ka yarym sheyle

Men hem ka yarym sheyle bir turkmen gyzlara gabat gelyan olary gorup sheyle bir gynanyan.
Bir gun yolda baryakam biri adymy tutyp gygyrya.Bu taylarda kim meni tanayarka diyip bir eylame,bir beylame bakdym kimden ses chykyanyny bilip bilman yene yolyma dowam etdim.Yenede yanky ses bir gyz balakly,sachy diysen jynam ony gorse gachyp gider,yuzu diysen chalypdyr bilse bilmese bir kile kraska gaty gatydan yorap yanyma yetdi.Gelip salamlashdy,halyagdayymy,okuwmy sorady.Menem onun hal yagdayyny soradym.Indi yanky gorushup duran gyzymyn yuzine seredip kim diyjegimi bilman biraz durdum.Olam tanamadynmy gyz diyip erbedinden guldi.Menem ozumden shuwhelenip gorkup bashladym anym kutelship bashladymyka diyip.Seni bir yerden goren yaly diydim.Yanky gyz kimligini aydanda sheyle bir genlik bilen seredip galypdyrn.Yanky maskaly yuzinin anarsynda oz hakyky yuzini gozledim emma tapar yaly dal.Ol gyzy gormanime 5 ay yaly bolypdy.Ony ilki gorenimde sada oba gyzydy keshdeli uzyn koynekli.Ichimden yanky gyzyn jyn yaly sachlaryndan tutup bir gowja temmisini bersenda diyen pikrin nadip gechip gidenini bilmandirin.Mana tanamadynmy diyip guleninde hamala sheyle keshbine guwanyan yalydy.Mena shol gije dushume girer oydup gorkdym,namedem bolsa girmedi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "mygygygy :D Prikolaý sen, türkmen-dä :D"

Bah, bula hekaya yaly boldy

Bah, bula hekaya yaly boldy )))

aslynda mini-yubka geyilse,

aslynda mini-yubka geyilse, oglanyn ünsüni çekyar, herkim seredyar diylip, kan bir köpçülikde halanylmayar.

mundan başga, meselem türkmenistanda, kan "türk-tip" "başörtü" (yagny yaşmak,) dakmak hem oglanlaryn ünsüni çekyar dalmi??
we şol dakylanda gyzlaryn kabirleri owadan görünyar. ona nahili garayanyz?? name sebapden, bir gyz köpçülikden (türkmen köpçüliginden) ayratyn "türk-tip" geyinmek islarka?

eger biri başyny örtýän

eger biri başyny örtýän bolsa, onda ol owadan görünjek bolmak däl-de, Allahyň emirlerine/buýruklaryna tabyn bolmak üçinmikä diýýän.

Elbetde, her kime birhili görnüp biler, meselem, dine garşy bolan paranoidler şeýle pikir edip biler.

Ýene bir zat, elbetde, örtünýänleriň içinde-de az sanly-da bolsa görünjek bolmaklyk bolup biler, şu ýagdaýda olar niýetlerine görä netije-de alarlar.

"Türk tip" ýa "tm tip" - haýsy bolanda-da tapawudy ýok, bärde niýet Yslamy usullara görä mümkinçilikler çägnde baş örtmek bolýar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

?

ata wrote:

Ýene bir zat, elbetde, örtünýänleriň içinde-de az sanly-da bolsa görünjek bolmaklyk bolup biler, şu ýagdaýda olar niýetlerine görä netije-de alarlar.

kim shu wagt gorunmek uchin ortuner, adamlar nahilay/. kim shu wagt gorunmek uchin ortuner, gyzlarada angsat oytyangizmi ? ortunmek , nahili pikir etyangiz? name uchin shey diyil yar men dushunemok
bir gezek maryda okayakam, bir tanysh gelnejem, bilen bir yerik baryadym , shonda ongumizden bir gyz chykdy ortungeli , shonda yanymdaky gelneje aytdy " way wahabist , ortunmek name gereka diydi" sheyle bir erbet boldum , shey diyyeni halamadym, yone bey diyme hem diyip[ bilmedim ,ozumden uly gelnejea bey diyme diyip bilmedim, yone shong sheyle sho gyza sheyle pikirini halamadym.Bizing obamyzda ortunsengda goni wahabist diyyarler, bilibering onsang ! men gaty gynanyan sheyle dushunyanleri uchin
men aslynda menem kapanayyn diyip durdum, indi kapanjak dal, adamlar ters dushunerler, diyyan:(

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

bärä-de soň jogap

bärä-de soň jogap ýazaýyn.

Ýaş bolýaň, jigim!

Biriniň 1 zat diýeni üçin päliňden dönýän bolsaň, onda sen ýetişmedik, ejiz bolarsyň!
Soň düşündirerin, enşallah. sen kämahal ýalňyş düşünýäň kä ýazgylara!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmmm

ata wrote:

Biriniň 1 zat diýeni üçin päliňden dönýän bolsaň, onda sen ýetişmedik, ejiz bolarsyň!

hmmmmm,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

jogaplar...

selbishka wrote:
ata wrote:

Ýene bir zat, elbetde, örtünýänleriň içinde-de az sanly-da bolsa görünjek bolmaklyk bolup biler, şu ýagdaýda olar niýetlerine görä netije-de alarlar.

kim shu wagt gorunmek uchin ortuner, adamlar nahilay/. kim shu wagt gorunmek uchin ortuner, gyzlarada angsat oytyangizmi ? ortunmek , nahili pikir etyangiz? name uchin shey diyil yar men dushunemok

Men TM üçin däl-de, TÇ üçin ýazypdym, sebäbi, bu ýagdaý TM-de ýa ýok, ýa-da ýok diýiljek ýagdaýda azmyka diýýän. A TÇ-de bolsa, birnäçe görnüş aýtsa bolar. Meselem:

1- her-hili betniýet adamlar we guramalar bar. Olar Yslamy we musulmanlary garalamak, kiçi düşürmek üçin, her-hili pyssy-pujurlyklara baş goşýarlar. Meselem, ýörite hakyna tutulan bir ýa birnäçe gyzy örtündirip, olarada wejera zatlary etdirip ýa görünjeňlik we ş.m. zatlar etdirip, onam öz medýalary arkaly halka görkezýäler, şeýdibem ýalňyş bilinýär arassa/päk niýetli ähli örtünen gyzlar käbir halk bölegi üçin. Bilýänler, elbetde, dogry ýagdaýy bilýäler, ýöne köp adamam olaryň alyna ynanýarlar - ynha, şulam erbet ýagdaý.

2- Hakykaty görüp, çyndanam, Allahyň razylygyna talyp bolanlar we päk niýetliler. Allah olardan razy bolsun we olary ähli bela-beterlerden gorap saklasyn we sarpaly etsin, enşallah!

3- Ene-atalarynyň ýa-da mähelle täsiri arkaly örtünýänler. Bularam belli möçberde oňat diýip bolýar, sebäbi, şeýle-de dowam edýälermikä diýýän aglabasy, ýöne olardan az sanly-da bolsa: "azatlyga gowuşdym, indi nä derkaryma" diýip çykarýanlaram bardyr, pikirimçe.

Munyň daşynda-da bardyr käbir görnüşler bu babatda welin, men esasy ýokarky üçüsini gördüm TÇ-de. 1-nji ýagdaýy aýtmak isläpdim ýokarda-da, senem ot aldyň bar-a :)

Quote:

Bizing obamyzda ortunsengda goni wahabist diyyarler,

erbet we pes düşünjeli ekeni obaňyzyň şeýle niýetli adamlary ýa-da sowatsyz. Her ikisem gowy däl. Ýöne näme üçin örtünýänini bilýän bir gyz, birnäçe kynçylyklara duş gelip biljegini hem göz öňünde tutup, sabyr bn bu niýetini amala aşyrmalymyka diýýän. Sebäbi, netijede Allahyň razylygy bar. Bu ýagdaý üçin bolsa, öň bir ýazgy goýupdym, ähmiýeti boýunça, bärä-de goýaýyn:
"Allah senden razy bolansoň, bütün dünýä senden närazy bolanda näme?! Bu dünýäde az muşakgatly, hunabaly, kyn ýagdaýlara sabyr bn tap getirmeli bolup bilersiň, ýöne ahyretde baky hözüri gazanarsyň Allahyň razylygy sebäpli. Allah närazy bolansoň, bütün dünýä senden razy bolanda näme?! Dünýäde gowy ýaşarsyň, a ahyretde halyň nähili bolar?! Ynha, şu ýagdab dünýä-ahyret bn baglanşykda örän wajyp. Allah bir bendesinden razy bolsa, onda ol beýleki bendeleriniň hem şol bendäni söýmeklerine sebäp bolup biler. Hadysda şeýle beýan edilýär. "

Quote:

men aslynda menem kapanayyn diyip durdum, indi kapanjak dal, adamlar ters dushunerler, diyyan:(

Men ýokarda-da ýazypdym bu babatda. Gowy amallaryň duşmanlary hem bolar, miweli agajyň daşlanyşy ýaly. Şeýtan weswese berer. Käbir ynsanlar seni bu pikiriňden dändirmek üçin, 100 dürli hilä baş goşarlar, haýbat atarlar, ýalbararlar, kä zatlary wada bererler, şantaž ederler we ş.m. Eger Allahyň razylygyna talyp bolsaň, onda bu zatlaryň hötdesinden hem gelip bilersiň diýmek bolýar. Elbetde, goldawçylara-da mätäç bolup bilersiň bu babatda.

Garaz, ejiz ynsan şeýle beýik niýetleri amala aşyryp bilmez. Karar berdiňmi, onda ýerine ýetir we berk dur! Kimdir biriniň (meselem, meň ýaly) berjek birnäçe weswesesi üçin, haýyr niýetiňden dänip ýörme!

Şunam unutma:"Ata münmek 1 aýyp bolsa, atdan düşmek 2 aýypdyr!" birem, "Amalyň az, ýöne hemişelik bolany has haýyrlydyr!" - munam unutma!

Päk niýetiňde kararlylyk we berk erk dileýan Allahdan, jigim!

Salam we dileg bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

meng pikirim

ata wrote:

Ýene bir zat, elbetde, örtünýänleriň içinde-de az sanly-da bolsa görünjek bolmaklyk bolup biler, şu ýagdaýda olar niýetlerine görä netije-de alarlar.

[/b]

mena ilden kan tapawutlanyp durasym gelenok!
_________
Leyla

bäh, senem

bäh, senem örtünýämidiň?! Berekellah, şeýle bolsa! Bu babatda berk durmagyňy hem-de Biribardan şoňa laýyklykda ýa esse-esse sogap bermegini dileýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sen jogaplary

sen jogaplary düşünişinde terslik bar öydyan??
Nirde örtünyrdim diyipdir.
Men yokarda "türkmenistanda "türk-tip" başörtü geyilmegi barada" yazyan sen bolsan, "türkiyede bet-paller" diyip başlayan.
Türkiye nirden çykdy??

:))) "Elinden we dilinden

:)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wahey, gynadyrjak sizi ata aga!

ata wrote:

bäh, senem örtünýämidiň?! Berekellah, şeýle bolsa! Bu babatda berk durmagyňy hem-de Biribardan şoňa laýyklykda ýa esse-esse sogap bermegini dileýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Manga diyyan bolsanyz, gynandyrjak ata aga, yok. Men tapawutlanasym gelenok diyyan, yagny men ynamym hakda her kim bilmesede bor.
Leyla

gynandym :) aý, ynsanyň

gynandym :)

aý, ynsanyň öz erki bar-la, men muňa doly ynanýan.
Bir mahal, belki, senem kä zatlara düşünersiň we amal edersiň diýip umyt we dileg edýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wiý, ýaglyň daňynmak

wiý, ýaglyň daňynmak US-da "tapawutlanmak" bolup biler umumy ýahdaýda, ýöne muny edýänlerem az däl, ýöne TM-da welin, durmuşa çykansoň, "tapawutlanma" ýaly aýratynlyk bardyram öýdülmän daňynylýan bolmaly. Bilmedim-dä, men-ä şeýle diýip bilýärdim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

geyeris yalyk

ata wrote:

wiý, ýaglyň daňynmak US-da "tapawutlanmak" bolup biler umumy ýahdaýda, ýöne muny edýänlerem az däl, ýöne TM-da welin, durmuşa çykansoň, "tapawutlanma" ýaly aýratynlyk bardyram öýdülmän daňynylýan bolmaly. Bilmedim-dä, men-ä şeýle diýip bilýärdim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

nemele, chyksam bolmanam yalyk geyjek!
Leyla

Näme üçin? Syr bolmasa

Näme üçin? Syr bolmasa aýtsaň
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Elbetde syr dal::))

Elbetde syr dal::)) Turkmenlerde durmusha chyksan bashyny ortmeli, turkmenchilik bolany sebapli:))

Düşünmedim... köneler

Düşünmedim... köneler asyl durmuşa çykmanam örtýän ekenler kellesini. Indi näme üçin durmuşa çykmak şeýle bir üýtgeşik wagt?!
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Sen koneler diyyanin

Sen koneler diyyanin epesli wagt onmika diyyan, in azyndan 60-70 yyl onkiler.Yadanam oba yerdakiler.Indiki dowrunkiler dine durmusha chykansonlar, olam gayyn ata, gayyn aga garshy sylag bolsun diyip ortyarlemika diyyan (Men pikrim)..40-50 yashlaryna gelip ortunmeyanlerem bar. Mena durmusha chykmanka bashyny ortup yoren kop gyza gabat gelemok, sanasan sogaby bardyr :))

60-70 ýyl-a däl, 20-30

60-70 ýyl-a däl, 20-30 ýyl öňem toý (durmuşa çykmadyk, ýetişen we azyndan 16-20 ýaşlaryndaky) gyzlar ýaglyk daňynýadymyka diýip bilýädim. Iň azyndan obalarda.

Elbetde, zamanany biziňkiler hem üýtgetdi, indi aňsat bolmaýmasa şol ýagdaý. Maňa-ha daňynmaklary has gowy welin, erk, ygtyýar özlerinde.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

zaman bashga

ata wrote:

Elbetde, zamanany biziňkiler hem üýtgetdi, indi aňsat bolmaýmasa şol ýagdaý. Maňa-ha daňynmaklary has gowy welin, erk, ygtyýar özlerinde.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sholda-da ata aga zaman uytgedi, yone chykansonglar geyseler kayyl bolungda oturyng!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "urmasaň bolýa :)"

Dushunmedim, bu

Dushunmedim, bu buyrukmy?!
"Kayil bolmak" pikiri yaman minimalist we yza galak pikirlay. Baryna shukur etmeli, emma yagdaya kayil bolmaly dal hich hachanam, ine idealda sheylerak bolmaly.
Mundan 20 yil on obada dodagyna gubnushka chalany uly il masgara edyadiler, a onson "kayil boldular". Son balak geymek zat galdy, indi gyzlar turuskaly gezseler, yone uzyn koynek geyseler "kayil bolundy". Onson indi hem truska, bagyshlan, hemem yubka geyseler, "ay beterini etmese kayil". Edil hazirki dowurde, obada jinsi geyyani haysy, garny chagaly are baryany haysy, yalykdyr balaga kopden bari yok. On dashyndan, eyyam birinin ikinjisi bolup yorenler haysy, on are baryp yany ayrlyshyp gelen gyzlary alyp yorenler haysy...
Bizem shol "kayil bolup yorus".
Turkmenler "kayil bolyan halk". Dowledem sonky dowur name etse, biz "kayil bolyas". Hany goreli bakaly, kayil bolmak sonunda bizi gowy durmusha getirermi...
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Telpekler (4 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ha-ha, ýüregim bol-a:) "
 • Reschik 2 telpek goyyar we yazyar: "Goshulyan"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "wuahaha..:) Galamina berekella..:)"
 • azat 2 telpek goyyar we yazyar: "Turkmenler "kayil bolyan halk". "

dursana , bizing obamyzda

dursana , bizing obamyzda munyanak zat yok , mena sizden eshtyan , ey yaman goedk yazypsyzngyz bayram aga , boraaaaaaaaaaa shunyanak yazmanyngyzda

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Men düzelip bilemok,

Men düzelip bilemok, gödekligim dur hemişekisi ýaly...
Nädeýin?!
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

men hemishe shol sizing okan

men hemishe shol sizing okan yeringiz Rossiyany gunaleyan, shondan goryan ,heyazak ur bir zadyng yazylysh zady bar , barde mun yanak zat yasak , turkmen diymek name gerek , men barde bizar shun yanak zatdan , shu gundagy telpek goydumow, ach achanlyk gepleyarler, Mugallymlaram ,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Malyşlar beýle tema

Malyşlar beýle tema girmesinow, bar sen gitde ýat. Maňa nirede näme bolanyny özümem bilemok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

nahili yat toba, yatmak

nahili yat toba, yatmak dowrum geshdi meng:))) edil kakam boldunglayt, wah shu wagt oler yalak gorkyan , oyde yeke ozum :))) gorkak bolsangam gunung kyn , halem shunga giren bolup batyr bolan bolup otyryn:(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

2 ýaş wejera bolup otyr

2 ýaş wejera bolup otyr diýsek, al petimden alypdyň bar-a, jigim :)
bärde menden 5 beter bolup otyrsyň :)

Berekellah, goldaýan!

Ýöne gyzlar şuňa ketjallyk diýip däl-de, asyllylyk, ar-namys, gözel ahlak ündewi diýip düşünmeli, ýogsam "ters depip" biler pikirimçe:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

UNYTMALY DAL , barde

UNYTMALY DAL , barde kichiler giryanem , on yanak gurrungi pm gepleshsengiz hem bolyar ,
yone shu yallyk dakmak meselesi bizing obada ong dakyardylar , doganlamda goryadim dakynyadylar:) epesli pulung yalyga hem gityale:)ine bu wagtky yashlar dakynmayar,1985 dakilerden ashakdaky gyzlar dakynanok, shondan yokardakylar dakyndy , yone name uchin gichiler dakynmayarka? entagem obada biz azajyk tertip duzgun bar, shaherem ay bilmedim:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

alan terbiýesine we

alan terbiýesine we ahlagyna görä 85-den soňkylaram daňynýar ýaglygy.
Ol islege we Biribaryň buýruklaryna tabyn bolmaklyga we däp-dessurlarymyza baglylyga bagly.

Bärde bu zatlar ýazylýar, juda betgelşik sözler bn beýan edilmese, hakykat aýdylsa bolýar. Ýöne ýeňles we ýigrenji bihaýa sözler bn betpäl niýet bn ýazylsa, ynha, şonda erbet bolýar we çäre görülmeli, pikirimçe!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Obadakylar shaherlileri gechdi

Obadakylar shaherlileri gechdi sen nirede uklap yorsun?

Hany durung Bayram aga, siz

Hany durung Bayram aga, siz bashga tarapdan sereding shunga:
Onki dowurler turkmenlerde nahilidi gyzlang durmushy? Baryp 15,16 yashyngda chykararlar bir garra, ya baya, umuman senden sorajak zatlary yok. Aglap engrap gidersing "kayyl bolup". Hazirki dowur bilen bile aytsak ine, toyda-da gelin bolup kurte diydi, guppa diydi, tomusda dagyn chykaysang bishersing, songundan shondan yanga kellang agyryamy, agyrdami, diyjek yok, senem shol kurtang ashagynda "kayyl bolup" otursyng.
Bir az owrenship, adamynga ishe gider, myhmanchylyga senem bashagay bolup kir, diydi nahar diydi, songam chaga chuga seretmeli, myhman gelse ylgap chay aber. Yadadyngmy? dynch alay diyjek yok, senem shol "kayyl bolup" otyrsyng.
Bir zat dagyn bolsa, otur seng pikiringi dinglejek yok, seng name oylanyanyngy biljek bolyan yok, sokulyp oturmaly dinge. Ozleri chozyar hemme zady. senem yene shol "hkayyl bolup" otyrsyng.
Hawa, Bayram aga, biz-da shol uzak omur "kayyl bolup" otyrys, biraz azatlyk beraying?! Jul Wernden sorayalar(olam meng ing gowy goryan yazyjym), seng ing gowy goryan zadyng name? "Dengiz we azatlyk" diyyar. Mena azatlyk barada pikirem edemok, arzuwam edeniming peydasy yok. Hazir kakam name diyse oturyan sesimi chykarman, gorde otur songam bashga biri tapylar, plan etme muny et, buny beyt, barik goshulma diyip. Sabyr kase doldyhow!
Manga azatlyk berseler menem edil jynsy geyip edenim etjek yorjek diyemok, ol eyyam azgynlyk bolyar.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme, gyzlarymyzda ösüş bar. :)"

ana ana, meng yurejigim

ana ana, meng yurejigim boldung:)))namele uchin biz yone kayyl bolmaly , oglanlar yekeje zada kayyl bolmana sheyle kyn goryarler gyzlar bolsa sheyle kop zada kayyl bolmaly bolyas, yone bir gezek pikir edip gorung , oz ornungyzy ejengize goyup gorung , nahili kyndygyny shonda bilersingiz , hemishe ejeler hemme zada kayyl bolyarlar ,
entagem shukur et how Leylajan , entagem biz azat shu wagt:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Yuregim bolaaa"

Aytmasana selbishka, shu

Aytmasana selbishka, shu wagt biri yadyma dushdi, ol gyz bugalter bolasy gelyadi, erkek doganlary boldurtmady, gyzyng ol yerde name ishi bar? diyip. shu wagt mellek agdaryp yor, iki chagajygyna seredip. Yaman gynanyan sheyle gowy gyzlar, firma zat achyp dowlete komek edip bilerdiler welin, yok "gyzlang olar yaly yerde ishi yok" diyip bashlayarlar.
Ay, borda, men yene gyzyp bashladym...

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "kyn mesele"

erkek doganym edil ,

erkek doganym edil , arkadagyng bolyar , hemishe gorag yaragyng bolyar!mende iki sanjak erkek doganym bar , hersining pikir garayshy uytgeshik
Meng uly doganym kop zat owretdi manga, ilki mekdebe gitmakem gijelerine yatyrman A harpy owretdi , song songlaram sheyle okuwyma uns berdi, hemishe aytyady , kellengde okuw, okuw bolsun diyip , yone name uchindir gulluga gidip uytgedi, songa baka gyza okuw name gerek diyip bashlady, oyyn edip men seng yeringde bolsam otyryp tikin tikerdim diyyadi:)
meng kichi doganym bolsa gyza okuw hokman gerek diyyar , dinge ozungi gora jigim, nirede okasanagam ,hem diyyar sheyle begenipdi men bu tayyk gaydamda:)
ikisem hem tapawutly , yone iki sany arkadagym bar da:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Men hazir yazyp bashlasam

Men hazir yazyp bashlasam pikirimi ach-achan, Selbishka aydar "shun yaly yazmak hokman dal, Orsyet gunakar". Yone men sana aydayin, sexual harassment bolmayan ish az. Buhgalter bolsan, shondan gechmesen yanyma gelay. Minimum flirt ederler, maksimumy oz berkligine bagly. Bir-iki sany chaga sowgat etmeklerem mumkin buhgalterlikden.
Name, brazil seriallardaky buhgalterleri gorenokmy? Ayallaryn in talantlylaram nirelerden gechyanini bilyanmi? Sen Amerikada bolup shony gorenokmy?
Bey diydigim, ol jorana sheyle zat bolardy 100% diydigim dal. Yone doganlary elbetde sheyle riske giresleri gelenok. Oz firman bolsa, gyz jigini buhgalter et. Emma dowlet ishinden her kimin habary bar. Sen joran buhgalter bolup $$$ gazanayjak yalydyr, emma ishde garshylashjak zatlaryny men shu yerde sanamayin. Amerikada yene-de suda bersen bolya sexual harassment uchin, a bizde? Arzyny kime aytjak? Ishden kowularsynda! Men ozum bilyan shu yagdayi, sozume ynansan.
Onsonam sen self righteousness'ine men hayran. Sen mellek agdaryan iki chagaly jorana nebsin agyrar yaly, onun bagtlymy daldigini nireden bilyan? Ya buhgalter bolsa has bagtly boljagyny nireden bilyan? Mena bilemok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

wah, shukur edyanle!

selbishka wrote:

entagem shukur et how Leylajan , entagem biz azat shu wagt:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Menem shonga shukur edyan! Olup olup ugratdyla kakam bu yerik! Ugratmasa bolanokdy, sebabi mena goni olerdim, kitap, ylym, bilimsiz!ay, mena bilmedim manga name bolardy, shol gyzyngky yaly ishing yok diyseler...

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Belle: Men bir zada berk

Belle:
Men bir zada berk ynanyan, adam mentalitedine we dunyagarayshyna gora hereket edyan jandar. Eger mentalitedinde we dunyagarayshynda bar bolsa, olar senin yigrenayjek zatlarynam gowy goryaler. Hytaylardan mor-mojek iymani gaty halayany bardyr, bize bolsa yigrenji gelyar. Ya Afrikadaky kabir taypalarda owadanlyk boyunlaryna salnan halka boyuncha olchelya we gyzlar shol halka gechirmegin aladasynda. A men ozumche seredyan, mutant yaly yarym metr boyunly jandar...

Edil sheyle-de,

Quote:

Hazirki dowur bilen bile aytsak ine, toyda-da gelin bolup kurte diydi, guppa diydi, tomusda dagyn chykaysang bishersing, songundan shondan yanga kellang agyryamy, agyrdami, diyjek yok, senem shol kurtang ashagynda "kayyl bolup" otursyng.

pritenziyan gechersiz diyyan. Sebabi belki ol dowurin gyzlarynyn bir arzuwy, bir modasy we bir halayan zady, goz onune getirip, oz toyuny arzuwlanda goryan hyyallary sheyledir?!
Men amerikanlar bilenem, esasan jora gyzlar bilenem, gaty kan jedel etdim. Olar turkmen gyzlar nadip ony halasynlar, muny halasynlar diyip aydyp otyrlar. Gysga jogap, olar sheylani halaya. Sheyle onup osupdirler, sheyle mentalitedi bar we sheyle dunyagarayshy bar. Men barde Turkmenistandan gelip amerikan ari bilen yashap, shonam kan ozune tay gormeyan gelni hem gordum. Olam kichiliginden turkmen stil mashgalany goz onune getirip yoren adam, amerikan stil mashgala ters yaly...

Aytjagym, sen kurte we gupba bilen probleman bar bolsa, mundan onkulerin problemasy bolandyr diymek dala?

Ondan son sen bashlayan turkmenlerde ayalyn orny barada gurrunine. Eger sen hakykatdanam shol ayalyn oyunde edyan ishini kan goryan bolsan, gaty yalnyshyan. Sen amerikanlaryn ishleyshini bilyanmi biljek dal, OLDIR YALY ishledyaler, hepdede 60-70 sagat. Kir yuwmak, ony-muny etmek stress we dawleniyaly ish dala? Sen shony kop goryan, Alla bar, sen nahili yalta adam?! Iki ayagyny galdyryp yatayjakdynmy ya? Sholam seni halys eder, ynanay mana!
Yadadynmy... eger erkek sen sanan ishlerini etse, oyde galyp, bir ayal kayil bolmaz. Ya "yalta", ya "heleyinin arkasyndan eklenyan", ya "heley" ya "heleyguly" bolar we bu ady dakanam oz heleyi bolar ilki bilen! Gunin dowamyndaky 24 sagadyn ichinde kir yuwmak, arassachylyga gozegchilik etmek we babege seretmek agyr dushyan bolsa, onda shondan yalta adam yok!
Amerikan heleyler in bagtly heleyler bolaymaly, sen aydanyna seretsen! Seret bagtlymy? Ya bagty sheyle goz onune getiryanmi?! Eshek yaly ishleyaler, oz mashgalasyna hem wagtlary yok. Son bolsa karyerasam biderek bolyar, nalanyp yorler yetiship bilmeyanlerine. Eger gownunde karyera etmek bar bolsa, are barmasan has gowy.

Azatlyk... sen azatlygy gaty chalt eline alyp bilersin. Emma halarsynmy bilmedim. Eger sen gownune azatlyk amerikan stil durmushda bar bolsa, bash ustune, gozuni dashyna ayla. Eger shu yerinin ayallaryny bizinkiden has gowy gorsen, eline baydak. Sheyle durmushda yashamak kyn dal, ozun dash edersin
PS A woobshe, shu yazgyn feministiki yazgy. Selbishka ikiniz tuys feministlerin klubyna girmeli ekeniniz...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Yuregim boldungay dost!"

toba diy

Quote:

Selbishka ikiniz tuys feministlerin klubyna girmeli ekeniniz...

shu tayda uly deming bilen toba diy!

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Belle, yazanlaryna erkek

Belle, yazanlaryna erkek adam hökmünde goşulyan.

Düyn "300 spartaly" kinosyna seretdim.
Şeylede "pars" ilçisi spartanyn patyşasy bilen gürleşip durka; spartaly patyşanyn ayaly, gürrüne goşulyar, "pars" ilçisi, spartaly adamsyna; "Name üçin ayallar ara goşulyar barde?" diyyar. Şonda ayaly jogap beryar:
"Sebabi Spartan ayallary "Erkek" dogyryar".
Türkmen gyzlary Spartan ayallaryndan kem göremok. Hatda yokarda, edep, ahlak taydan.
_____________

Turkmen ayallary

Turkmen ayallary spartan'kydan beyikmi, dalmi biljek dal, sebabi spartanlaryn ayallaryny gormedim, yone takyk bilyan 1 zadym bar, oda turkmen gelinlerin adamsy 1 bashga erkek adam bilen gurleship otyrka, olaryn ortalaryna sokulyp girmeyandikleri !! Erkek doguryp bilersin, yone bu seni erkek pozitsiasyna getirenok !! Edil sholar yaly hem, Turkmen erkek 2 sany ayalyn gurrunin ortasyna sokulmayar, gyz dogurtsa-da olam ayal dal !!

Nahili samsyk pikir. Shu

Nahili samsyk pikir. Shu woobshe gepe sokulmak ayala yarashanok, erkege-de. Her zadyn oz yeri bar. Ayallardan pikir soralya we maslahat alynya. Emma iki erkek gurrun edip durka ayal sokulsa, ol ayaly gowy gorkezenok. Tersine, iki ayalyn gepine goshulan erkegem heley yaly goryaler.
Bu mentalitet ishi. Sen Spartanlardan mysal aljak bolsan, olaryn libidosynam yada sal. Olar "erkek doguryany" uchinmika sheyle hasiyetleri?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ekiz ogyl dagy dograysa onda

ekiz ogyl dagy dograysa onda nahili bolarka:))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

...

el_mariachi wrote:

ekiz ogyl dagy dograysa onda nahili bolarka:))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Hm...

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Shu wagta chenli

Shu wagta chenli goren in gysga jogabym:))

Mergen, Bayram, Men aslynda,

Mergen, Bayram,
Men aslynda, "ayalyn pikirini soralyandygyny" nygtamak islanim üçin yazdym. yalnyşrak mysal bolayypdyr öydyan, sebabi siz "gepe sokulyan ayal" hökmünde seredipsiniz.

Spartanlar diylip zat bolandygam belli dal, kino hem mitologiyalaşdyrylan fantastik zat.

nadingizay?

Bayram wrote:

Mundan 20 yil on obada dodagyna gubnushka chalany uly il masgara edyadiler, a onson "kayil boldular". Son balak geymek zat galdy, indi gyzlar turuskaly gezseler, yone uzyn koynek geyseler "kayil bolundy". Onson indi hem truska, bagyshlan, hemem yubka geyseler, "ay beterini etmese kayil". Edil hazirki dowurde, obada jinsi geyyani haysy, garny chagaly are baryany haysy, yalykdyr balaga kopden bari yok. On dashyndan, eyyam birinin ikinjisi bolup yorenler haysy, on are baryp yany ayrlyshyp gelen gyzlary alyp yorenler haysy...
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Men bu gyzlara jogap berip biljek dal. erkinlik bermeli yerinde bering, yone shol problemada erkinlik berilyar welin kopusi azyp ugrayar. Shong uchin erkinlik bermeli yerinde ya-da kime bermelidigini bilip berseng bolar.
jynsy, yubka geymeging mena voobshe tarapdary dal! Uzyn tukrmen koynekden gowy zat yok, ozum ine shol jynsy geyesim gelip olup baryadym, ejemden sorayan welin olam "yok" kakang bir zat diyer diyip eger eger geydirmediler, indem amerika gelip geyip gordum, uytgeshik zat dal, turkmen koynek gaytam ykjam! (wah, oler yaly koynek geyesim gelyar)
Garny chagaly barada menem olar yaly zada gozungizi yumung diyemok. Huday, shu kabir gyzlar oz yuzumi gyzardyar. kelleleri niredeka, soygi diyip uchyar oydyan, ozlerine erk edip bilenoklarmyka? samsyklyk edyarler! Olar yalam bolmaly dal, il name diyse diysin diyyan bolsalar, Hudaydan bir gorksunlar-da!
Ikinjisi birining, Huday saklasyn shu dunya nirak baryar?!
Menem kayyl bolung diyemok, yone name edip biljek bashga alajyng barmy?
Uzyn koynek geyyalerdami? Shukur et!
Balak barada aytsam menem shol zady geymek niyetim yok. ejemdagada "bir zat etjek dal" diyyan welin, bashlayalar leksiya okap, shu yazanymam gorseler kellamden sypalajak zatlary yok. Yone plan diymayin, "yngk" etman shol balagam geydireler, senem "kayyl bolup" oturarsyng!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Yo, mana galsa isleyan Adam

Yo, mana galsa isleyan Adam Atanyn bilen How enanin eshiginde gezsinler. Nudistler sheyip gezip yorlar. Ol oz ishleri.
Men sen umumy maksadyn nahilidigine dushunemok. Ine sen kellandaki ideal dunyade maksat name? Ayallar hokum suryami? Nahili dunya? Sen bir shondan habar ber. Hazirki yagdaydan nalayan, bolya, a emma sen namani goldayan? Name gowy? Sen mana shol dunyanin suratyny chyz.
Onsonam ayt, shol bolup biljek zatmy?
Hany bir gayrat et!

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bu dowurdaki gyzlara

Bu dowurdaki gyzlara bashyny ortsen owadan gorunyan diysen ustunden gulerler, olara yarym yalanach gezsen gowy gelishyar diysen bolsa ynanarlar....

Yok, "Bu döwürdaki gyzlar"

Yok, "Bu döwürdaki gyzlar" akylly.
Nahili oglanyn gözüne girmegi gowy bilyaler. Elbetde hemmesei dal, yöne bolup biljekleri aydyan.
Meselem bir oglan, "başyny örtyan" barada name pikir edyar??
"-Byah, gyz namysly bolmaly, edepli, ahlakly... we ş.m." diyip pikir edip bilyar. Ine şu yagdaydan peydalanmak üçin, geyyanler, geynişjik bolyanlar bar.
Men özüm tanayan, öylerinde naharda otyrkak, "wiiiy, men namaz wagtym geçip baryar" diyip, edil nahar saçygyn yanynda namaz okayar. Başga yer yok yaly?!

Belki seň aýdýanyňda hem

Belki seň aýdýanyňda hem jan bardyr. Emma hemme adam bir däl. Diňe göz üçin bir gün oň ýaly ýaşap bolar, iki gün... günde ýyllar boýy beýtjek bolmaz. Adam diýeniň häsiýedi eňinde-soňunda ýüze çykýar. Meselem, şol gyzyň käbir taraplary seniň ýanyňda hem ýüze çykypdyr.
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

ohooo hemme taze

ohooo hemme taze gelenlerlere Salam! tuweleme! menin pikirimce kim name geyse oz ishi,
Her kim ozi saylayar name geymekligi Amerika hem gidip oz turkmenciligini yitirmeyanler bar, barde yashap oz turkmenciliklerini yitiryanler bar, her kimin ozune bagly name geyesi gelse,

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "marsdan hosh geldin :)"

Milka, bu

Milka, bu senmaý:)
tüweleme, şeýle çeper beýan edipsiň welin, kelläňe erbet taýak degipdir öýdýän :)

ýazanlaryňa-da goşulýaryn, ýagny, şeýle ýagdaý bar, hakykatdanam!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

a turkmen geyimlerini her

a turkmen geyimlerini her durli fashion edip tikinip geyilyanine name diymeli?
turkmen gyzlaryna haya, uyat we millilik yaly duygylar zandynda (ichinde) bolmagy gerek.
gynandyryjy bir goren yagdayy aydayyn, kop turkmen student gyzlary okuwyny okamaga bermeli unsini eshige beryar. edil eshik basleshikde gezip yoren yaly. elbetde, bu hemmesi uchin beyle dal. yone agdyklyk edyani belli.
mini'den kan tapawutly dal achyk we goze dushmek derejesi boyuncha. turkmen gyzlarymyzyn milli geyimi diylende birinji bilen sadalygyn we hayasynyn alamaty bolmagy gerek.
her kim oz geyyanine, sozlanine we edyan hereketine ozi jogapkar elbetde. prosto yarty matany ya-da jynsy ayyp gorup, sonam ozleri millilik diyip goz chykaranlarynda, turkmen koynegi bolmalysyndan beter her durli zat edishdirip gunebakar yaly chykanlarynda janyn yanyar.
gepin, gysgasy turkmen gyzlaryna sada turkmen koynek yarashyar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Umuman goldaýan. Biz

Umuman goldaýan. Biz elbetde logiki tarapdan, azyndan, türkmen köýnegi goldaýas, sebäbi gyzlar üçin hakykatdanam +lary kän.

A beýleki dürli eşik geýýäni bolsa indi menä ýazgaramok. Ýöne oň ýaly adam barada, aý islesem islemesem, kellämde awtomat pikir döreýä. Onsoň şol pikirler, elbetde nebsem itergi berýä, prizma bolup dur. Şoňa görä seredýäň gyza. Dogrymy bu pikirler? Belki däldir, belki gyz gaty ahlaklydyr, we umuman beýle duýgular döresin diýip geýýän däldir, emma bizem adam, duýgam, pikirem döreýä. We oň öz gezeginde pikirlenmedigi üçin, birden netijesi tersräk bolaýmasa sal-sal eşigiň ýa mini-ýubkanyň.
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Onda erkeklerin unsini

Onda erkeklerin unsini chekme niyeti yok bolsa, menche shu niyet bardyr: Il sheyle geyinyar, men il yaly geyinmesem ustumden gulerler(den-dush we sh.m.) we shu dowurde shol eshikler bn medeniyetli bolunyar, Yewropadaky halklaram sheyle geyinyar sebabi olar medeniyetli, we sh.m.

Bize in gowusy turkmen

Bize in gowusy turkmen koynek gowy gelishyarle, shu gun mekdebe turkmen koynek geyip bardym weli hemmesi hayran galdylar, oran gowy gorduler, 17sine chykyshymyz bar turkmenistan hakynda shonda yenede turkmen koynek geyinip gitjegaa

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy hereket.Name uchin biz oz milli geyimlerimizi geymekden utanmalymyshyn..."

basym bizizng hem

basym bizizng hem chykyshymyz bar , shongada menem dash bolum mikro geyip gitjek , wah yone tahya alyp gaytmandyrynda:))) :

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Mena tahya dalde gupba alyp

Mena tahya dalde gupba alyp gaydypdym. Egerde chykyshynda geyjek bolsan ugradayyn Hanym. Menema chykyshymda geyesim gelyar yone oran agyrrak goryandaa. Egerde shony geyesin gelse alo diyay, ugradaryn samolyodym bien ugradaryn.

ay yokla how gubalap zat

ay yokla how gubalap zat edip oturmayynla:))) kop sagbol:))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Aslynda mini yupka geyyan

Aslynda mini yupka geyyan "turkmen" gyzlara yalnysh diyjek, menin hakym bolmasada bizin dinimize gora, dabimize gora, sungatymyza gora shol zat yalnysh! Elbetde bashga yurtlarda mini yupka dal, jinsy balak geysin ona hich garshylyk yok, yone oz Watanymyzda beyle zat gelishmeyar ahrym. Turkmenistan bashga yurtlar yaly osen dal shonun uchin siz dushunenizok diyilyan dushunjeler hem dogry dal! Turkmenimizin milli geyimi turkmen uzyn koynekler ine biz nache ossek hem shol turkmen koyneklerimiz bilen osmeli, a mini yupka ya yene bashga zat bilen dalde!. Oz milli turkmen koynegimizi durli nagyshda keshde... bilen tiksen ana senin milli eshiginem oser.
men ozuma sonky wagt koynek tikinsem hokman yeni uzyn, yakasam hokman oylanan bolmasa bir hili bir zadym yetmeyan yaly bolup duryar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpeg-aý, jigim!"

mysal

mysal yaponlar-koreyler-hytaylar
öz samsyk sal sal eşiklerini bal etyaler naçe mün dollara hem satyalar ekeni

bizem türkmenler bolup dine şony geyip bal etsek nyrhyny köpeltsek gowy bolmazmy...
hem mini yubka,jeans etc köp geyiliberse türkmen köynegin bahasy azalar,tikinçi gyzlar az gazanar:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Men aklyma bir sorag

Men aklyma bir sorag gelyar...Mini yupka bn turkmen koyneginin arasynda komfort taraplayyn seretsen name tapawut bar, we haysy komfortnyka?

ikisinem geyip gorenler has

ikisinem geyip gorenler has gowy bilaymese :)
dine komfortlylyk uchin koynek geymeyanlerem barmyka? ay, yok, onun uchin mini gerek dal, namesi rahat bolup biler onun?! onda yanly koynegem ajayyp rahat gerek bolsa. ustesinede bedenin hemme yerini yapya.

Bar kriteria shol "komfort"

Bar kriteria shol "komfort" bolsa, tomusyn guni sholaryn 2'sinem zynyp, ich eshikli aylanyp yorenler bilen garshylashaymasan :) Barisi kurort shaher bolanson, tomusda minimum esik, yagny in ayip yerlerini yapjak shekilde geyinyan kop...Mini yubka ya-da shorty dagy geyseler govy entagem :)

Yo, jynsy bilen turkmen

Yo, jynsy bilen turkmen koynegi ya balagy denesena, turkmen koynek we balak has gowy. Bir hili ginish, shemal gechip duran eshikda :D Aytmayin welin, woobshe eshiksiz yaly, yone bir matajyk bar.
Jinsini bir gey, esasanam gysyp durany bolsun...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bora bayram aga"

Bayram wrote: Yo, jynsy

Bayram wrote:

Yo, jynsy bilen turkmen koynegi ya balagy denesena, turkmen koynek we balak has gowy.

Geyip goren yaly edip suratlandyrypsynla how ? :D

Gyzlaryn kyonegini geyip gormamson 100% palan diyip biljek dal, sebabi olaryn minuslaryny bilemok, yone umuman ashagy achygrak, gysyp durmayan zat geymek tomusda has govy(Ginirak shorty geyishimden bilyan). Turkmen koyneklerem chyndanam inchejik birzat, ashagam achyk, yakasynda-da ventilyasianyn beyleki ujy bar, onson howa 1 yandan girip, beyleki yandan chykyp, hezil berip oturandyr ?! :)
Jynsyda beyle zat yok, ashagyndan giryan howada yok, bilin yany hem yapyk, onson govurlyp oturmaly. Incherak, giniragini gozlap bashlayan onson...

Haj'a gidip gelen tanyshlaram aydyadylar "Araplaryn geyyan zatlary hezil ekenay, o yssyda jynsyly aylanmakdan 100 esse govy" diyip, Turkmen koyneklerem sholaryn has "hezil" gornushidirda :)

Mergen komfort diylende

Mergen komfort diylende akla dine yalanach gezip endamyna shemal chaldyrmak gelyarmi:)) Baran yerinde arkayyn oturup turup bolmaly (elbetde hemme zadyny zynsan oturup turup bolar), yone utanman geyip bolyarmyka...pikrimche utanman geyip bolyan zatlar komfort bolyar pikrimche...Onha her adamyn we halkyn geyim komforty uytgeshik bolyada:))

Yokardaky beren

Yokardaky beren kesgitleman dine metafora sheklinde alsan belli 1 derejede hakykat payi bolsa-da, "komfort" sozunin asyl manysy dalmika diyyan. Utancam, komfort'am subjectiv pikirler, herkime gora uytgeyan zatlar, we barlerde 1 eshigin rahat ya-da daldigi utanja gora dalde, bedenin shol eshikde rahat bolup-bolmanlygyna seredyaler, utanch kan bir mohum faktor dal bularda. T.e. kabir kursdashlar uly gyz bolsalaram tomuslaryna ekizlerine tahya = bra = sutyen = byustgalter'siz gelyan wagtlary bar, ozlerini sheyle rahat duyyalar, sheyle-de gelyaler, utanmalymy, dalmi, pinlerine-de dal. Garaz, ayryrak zatlar utanc we komfort, we hokman biri-birine ters proporsional derejede bagly bolanok!

komfortlysy

Reschik wrote:

Men aklyma bir sorag gelyar...Mini yupka bn turkmen koyneginin arasynda komfort taraplayyn seretsen name tapawut bar, we haysy komfortnyka?

turkmen koynek!!!!!!!!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Belle wrote:

Belle wrote:

ozum ine shol jynsy geyesim gelip olup baryadym, ejemden sorayan welin olam "yok" kakang bir zat diyer diyip eger eger geydirmediler, indem amerika gelip geyip gordum, uytgeshik zat dal, turkmen koynek gaytam ykjam!

Jennifer Holliday'yn "And I Am Telling You I'm Not Going" aydymyny dinledinmi ?? Shol aydymyn 2 topbagy bar, soyyani we oz azatlygy'ndan haysysyny saylayandygy we soyyanine bolan baglylyk derejesini dushundirme sheklinde:

And I am telling you I'm not going
You're the best man I'll ever know
There's no way I can ever go
No no no, no way
No no no, no way I'm living without you
I'm not living without you
I don't want to be free
I'm staying, I'm staying

And you, and you, you're gonna love me
You're gonna love me

Tear down the mountains,
Yell, scream and shout
And you can say what you want
I'm not walking out
Stop all the rivers,
Push, strike, and kill
I'm not gonna leave you
There's no way I will

Senem yokarda yazypsyn "Jynsy namedir oydyadim, yone ene-atam rugsat bermanson geyemokdym, ynha bare gelip geydim, uytgeshik zadam dal ekeni, turkmen koynek has rahat gayta" diyip. T.e. sen shol ishi edip gordun we dushundin beyle howes eder yaly zat daldigine. Yone durmushda hemme zat jynsy geyen yaly dal, kabir zatlar "edip gor, bolmasa yene onki halyna shukur edip gezersinda" diydirenok we has complex, shon uchinem bashdan ene-atana gulak asmakda extra plus barmyka diyyan! "Azatlyk gerek" diylen sozun jogaby hem subjectiv zat, t.e. hemme gyz/oglan rational pikir edip adenok her adimini, yone eger "sen azat, name etsen oz ishin" diyyan bolsalar, onda olar shol yalnyshlary etman durup bilmezler. Yok, biri shol wagt biraz kayap, rugsat berman shol ishi etdirmese, onda chagalaram son-sonlar dushunerler isleglerinin yalnyshdygyna we ene-ata sagbolsun aydarlar !!

1 hekayajyk bardyr bu mowzuga degisli:
1 tikinchi ejan 3-4 yashynda kichi chagasy bar, olam ejesi tikin tikyaka tovereginde duran gurallar bilen oynap otyryar, we ahyry gidip gaychyny alyar. Ejesi oturan yerinden "oglum, goy ony" diyyar, yone chaga dinleyami name ?! Oynamagyny dovam edyar...Ejesem borla diyip, kayap duranok. Yanky chaga-da gaychyny achjak bolanda, gatyrak chekyar we gaychyn 1 ujy gozune giryar...Sheydip chaga 1 gozsiz galyar. 20-30 yil son ejesine "1 gozumin yokdygyna sen gunakar, eger gaychyny alanymda "name etse etsin" diyman, urup-sogup bolsa-da elimden alan bolsadyn, belki aglardym, enrardim, yone in bolmanda 1 gozsiz galmazdym" diyyar !!
Shon uchinem, 1 gozumizi chykarmankak ene-atan diyenine gulak asalyn, goz chykanson ene-atanyn gynanjam, sen yalnyshyny kabul edeninem gozi yzyna getirenok !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy hekaya"

yene 30 yıldan!

Türkmenistan kanun çıkarıp milli buysanjımız keten köyneği geymeği mecbur etmese ,ine name bolar!
Daşarı yurtlara eyyam eşikden zattan hoşlaşarlar,
bizinkilerem hoşlasmasada şona barabererler..Sebap bizin özümüzde bir hasiyet bar..

Yewropanı gönümel alayyarıs..meselem aydımın sazını alyarısda ,sözüni türkmençeleyaris..
onson oba yerde Beyonce,shakira,Jay-Z ayttırıbam tans edyaris.Yada wals edilyar,obanın gumaşak yolunun üssünde..

Yalan bolsa yalan diyinda?!

Shu wagt size jogap bereyin

Shu wagt size jogap bereyin diyip denverde bolshuma kompyuter tapdym. Ozumem yadaw, shonda-da men size bir zat aydayyn :
Biinjiden, bayram aga yokardaky pikirlem faminist edip meni gorkezen hem bolsa, men 100% men feminist bolup bilmerin, sebabi men oglanlary yigrenyan diyemok, donge size ka wagt kabiringize yaman gaharym gelyar, bar bolanja gelningizi bir ayap saklayyn, soyup! Bey diymegiming hem sebaleri bardyr, menem goren eshiden zadym kan.
Hawa, shol gyz ondanam bagtly bolup bilerdi, yone men edil bugalter bolup diyjek dal, ing bolmany bir yerjikde okadan hem bolsalar, shu gunki gununden yagdayy gowy bolardy, ol pahyr plan zat diyenogam kayyl bolup gezip yor,barja zadyna shukur edip.
Ikinji zat, men yokarda azatlyk barada gurrung etdim, men yekeje zady bilyan "MEN hichem azat bolup bilmeyan, azat bolasymam gelenok!Mergen goyan aydymyngyz edil men hakda-da.
Ogorram men goy sha guppa geyeyin, agramy tonna bolsun; ketenem geyeyin, kurtede, tomusyng ing yssy gunde chykayyn;oyde-de kir yuwayyn, nache yadaw hem bolsam myhmany yylgyryp garshy alayyn, "yaltalyk" diyilyan zady men yigrenyan, janym gaygyrman ishlap bereyin; yone shol ishlanim uchin bir azajyk minnetdarlyk bildirip, sag bolsunam aytsadylar! Shony, oglanlar kopungiz edengzok! Gozum bilen goryan ozem!Shukur eding bolanja gelningize!
jemshit size goldaw uchin uly minnetdar, shey diyenem bolsuna!
Bolmanam men goshulmaly dal yerinde goshulyp burnum sokup yoremok, yone kate erkekler sheyle pikirde "ayallang ishi dinge gazjaymysh". Men ozum butin omrume bagyshlang welin, gazjayda gechirip bilmerin.
Sholda-da kabir erkekler maslahat salmak uchin bizing akylymyz yetenok oydyami kim bilyar, shona kate edenoklar! oz diyenlerini yoretjek bolup bashagay!
Bor, mena indi, yadaw, uzak gun ayakda, yatmana gitjek, yone yekeje zady aydayyn:
Meng oglanlara garshy hich zadym yok(oz ikisany oglan jigim bar, olaryngam harakteri nache nejis bolsa-da, janymdan beter soyyan!) yone siz shol Spratanlylar yaly bolman, kate bizem dinglang, sylang, ayal kishiler gowni nazikdir, mahre zardyr!
Yaman gownume dengdingiz, name indi turkmen gelinler Spartanlaryngkycha yokmy?! Men sheyle ejeleri goryan, ozum hayram sheyle kynchylyklardan gechip yashyarlar!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "Belle sana goşulyan! biz erkekler mi ?? Gödek bolupdurus.."

Tak, menem jogabyňy

Tak, menem jogabyňy äbereýin, ertir okaý :D

Quote:

yokardaky pikirlem faminist edip meni gorkezen hem bolsa, men 100% men feminist bolup bilmerin, sebabi men oglanlary yigrenyan diyemok

Feminist diýmek, "erkegi ýigrenýän" diýmek däl, sen ýalňyş düşünipsiň bu termine. Feministiň asyl tarypy "A person who supports the equality of women with men"

Quote:

ing bolmany bir yerjikde okadan hem bolsalar, shu gunki gununden yagdayy gowy bolardy

Bolsady... bolardy... Bilýäňmi, orslaryň gaty hapa sözi bar, "esli by u babki byl (*№, to ona byla by deduşkoý". Aýdanym üçin bagyşla, başga dilde ekwiwalendini tapmadym. Garaz, bolsady gürrüňi... ýagny okan gyzlar bagtly bolýamy? Okap şyrrygy çykan gyzlaram gördüm. Okamak bilen bagt woobşe näme baglanyşygy bar zatlar?
Men umuman sowada garşy adam däl, özüň belki duýýansyň, meselem, seň sowadyňa uly hormat goýýan. Emma Türkmenistanyň okuwyna giden azyp gelýä, bulam statistika. Biziň obamyzdan Aşgabada okuwa giden gyzlaryň köpüsiniň ýagdaýyndan habardar... Bizde okuw ýok, "gitdim eşek, geldim eşek" bar, özem oglanlar bilen keýpli ýagdaýda. Hindi söýüşikli, käbir ýerinde kän hindi däl söýüşikli.

Quote:

yone shol ishlanim uchin bir azajyk minnetdarlyk bildirip, sag bolsunam aytsadylar! Shony, oglanlar kopungiz edengzok! Gozum bilen goryan ozem!Shukur eding bolanja gelningize!

Şony etmeýän oglanlar ýalňyşýa. Gyzyňam göwni awlanar, käwagt romantik bolarsyň, ýasamaja bolsa-da, sag bolsun aýdarsyň! Men muňa garşy dälä?! Gyzlar gowja! :D

Quote:

Sholda-da kabir erkekler maslahat salmak uchin bizing akylymyz yetenok oydyami kim bilyar, shona kate edenoklar! oz diyenlerini yoretjek bolup bashagay!

Ine bularam ýalňyşýa. Maslahat etmeli, karary bolsa erkek almaly! :D Ýo, hakykatdanam, maslahat etmek gowy zada! Ýöne heleýleriň köpüsi ärine öz aýdanyny etdirjek bolup, ol pahyry heleýguly edäýýäler :D Bir berkje mujik adam heleýgula öwrülýär "häzir aýalymdan sorap geleýin" diýip durda :D Maslahat soramak we pikir alyşmak şeýle bir edilmeli welin, erkegä heleýe öwrülmesin, heleýem erkek ýaly bolmasyn!

Quote:

Yaman gownume dengdingiz, name indi turkmen gelinler Spartanlaryngkycha yokmy?! Men sheyle ejeleri goryan, ozum hayram sheyle kynchylyklardan gechip yashyarlar!

Spartaňkylar ýaman pesde, türkmen gelinler beýikde. Türkmen gelinleriň beýikligi olaryň mertliginde-dä. Spartanlar ýaly erkek kommunizmine ynanmaýşyna. "Hemme erkekler hemme kişiňki" ýaly bir hili üýtgeşik pikirlerem bolupdyra Greklerde we şol töwereklerde :)

Quote:

kate bizem dinglang, sylang, ayal kishiler gowni nazikdir, mahre zardyr!

Eşitmeýänler eşidip galyň!
Menä tagam pikir soramagy halaýan. Hemme* zat maslahada we pikir alşyga açyk!
*Hemme zat diýen ýaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Göwnüňe degen bolsam,

Göwnüňe degen bolsam, bagyşla! Ýa seň üçinem barmak çapmaly boljakmykam men pahyr?!
Haýpyňyz gelsin-how, bary ýogy 20 barmagym bar, göwne degýän wagtym bolsa, kän... :(
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bolyala ylalashdyk

Bayram wrote:

Göwnüňe degen bolsam, bagyşla! Ýa seň üçinem barmak çapmaly boljakmykam men pahyr?!
Haýpyňyz gelsin-how, bary ýogy 20 barmagym bar, göwne degýän wagtym bolsa, kän... :(
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hm...bagyshlajak dal-a barmagyngy chapmasang! :)D
oyun edyanle, shu wagt nastroyeniye gowy.buda gecher...

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Quote: Sholda-da kabir

Quote:

Sholda-da kabir erkekler maslahat salmak uchin bizing akylymyz yetenok oydyami kim bilyar, shona kate edenoklar! oz diyenlerini yoretjek bolup bashagay!

Ola ayalyn bilen maslahatlashmakmysh, men kakama arasynda biz, yagny chagalary bilenem maslahatlashyady :) Barde mohum bolany mowzugyn kimleri 1-nji bilen gyzyklandyryandygy barada gidyar, t.e. bizin bilen baglanyshykly 1 karar alynjak bolsa, kakamam, ejemem bizin pikirimizi sorayadylar, son oz aralarynda maslahat edyadiler we karar alyadylar ! Eger gurrun pul ya-da satyn almaly zatlar barada gitse, onda ya ayry, ya-da biz yanlarynda bolsak orscha maslahatlashyadylar, biz dushunmez yaly :)) Yone bu kichirak wagtymyzda, 6-7 yashdan son bashga jaya gitmeli bolyadylar bizem orschany govy bilemizson :)

Name govnune degenini biljek dal, yone bizin maksadymyz turkmen gelin-gyzlaryny yere sokmak daldi oza, beyle yere sokulmaga, ustunden bok guyulmaga layik gyzlar hasap edyan bolsadyk, oylenmage gezek gelende "Turkmen gyz bolsun" diyip durmazdyk, gayta "Turkmen gyz bir bolmasyn" diyerdik! Yone ejelerimizi, bajylarymyzy gorup yorus, hemmesinin mashgala agzybirligi, rahatlygy uchin chekyan zahmetlerini hem, we oz yerini bilyan gelinlerin, ejelerin onunde telpek chykarman bolanok!

Turkmen ayallarynyn Spartan ayallarycha barmy, yokmy, nadip takyk aydyp biljek?? Bu meselede objective bolmak kyn, sebabi herkim "beyik"-lik kesgitlemesini oziche edyar, we men ozum, ejem turkmen bolup durka, Spartan ayallary beyik diyip bilmerin, sebabi kriterialarym turkmen mentalitedinden yola chykyp shekil alan. Objective dalde, subjective pikirimi sorasalar, elbetde Turkmen gelin-gyzlary #1 !!

Bayram aga ylalashdyk

Bayram aga ylalashdyk oydyan.
Bolyar feminist dal men shonda-da sebabi erkek kishi bilen ayal adam deng bolup bilmez, bolsa eyyam ol oglan "heleyguly" bolyar, menem bular yaly oglanlary halamok. Men bilmedim erkek adam shonda-da bir basganchka yokarda, yone men aytjak bolan zadym,bizem sylap,hormatlap soyung! Maslahat hem elmydama salmaly, ine bir waka aydyp bereyin chyndan bolan, magazinlerinde bir yygnanshyk bolmaly, adamsam oz diyeni yaly edip goyudyrtyar, stoo diydi, o bu diydi, ayalam beydip goysak bolanok diyip name dushundirsede, yok, oz diyenim bolar diyip dyzap dur. Songam bashga ulurak yashuly bu durshy bolanok diyip edil ayalynyng diyshi yaly edip goydurtya, umuman sheydip kate dinglemejek bolyanlar kan.
Okuw okap azyanlar barada, ozunge bagly elbetde! Il bilen deng boljak bolsang yagdayyng kyn. Men aytjak bolan zadym ing bolmanda shaherde yashap bir mugallymjyk bolan bolsady, megerem ondan bagtly bordy.
Hudayta shukur edyan kakm jan meni suhu yerik iberenine men dagyn olerdim, ine, meng uchin 50% bagtlyk okuwda.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "yalnış.Heleyimin gulı diymek ,öyümin gülı diymek. Name erbetmi heley gulı.."

Quote: Men aytjak bolan

Quote:

Men aytjak bolan zadym ing bolmanda shaherde yashap bir mugallymjyk bolan bolsady, megerem ondan bagtly bordy.

Yene bolsady ekyanda...
1. Men kasha iyen bolsadym, Arnold Shwarznegrden has guychli bolardym
2. Men ishennir bolsadym, Bill Gatesdan has bay bolardym
3. Men kop okasadym, Nobel bayragynyn yenijisi bolardym
4. Men gayrat etsedim, 4 ayala oylenerdim
Dowam edibermeli
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Quote: Men bilmedim erkek

Quote:

Men bilmedim erkek adam shonda-da bir basganchka yokarda, yone men aytjak bolan zadym,bizem sylap,hormatlap soyung! Maslahat hem elmydama salmaly

Bu zatlar hem sana hem garshyndaka bagly, sen ozuni hormat goylujak kishi edip yetishdirsen, dushmanynam seni hormatlap sylar.Dine garshyndakydan garashma.Egerde sen adamyna gowy ayal bolup bilmesen(mysal), adamynam seni sylamaz. Maslahat hem edil shonun yaly...

belle ..Gowı yerik değindin

Biz türkmen erkekleri ruslara yakınrak hasiyet edinipdiris.Munı türkiya gelenimde gördüm.Özümizi erbet alıp baryarıs mıkak diyip pikir edyarin..uyalarımıza garşın..yöne biz düzelmeseğem çağalarımıza övredip bileris.. bu yerde umumı aydılar.hiç kim özünede çekmesin,çeksede yarası bolan gojunar diyip bir söz bar.

türkler nadip ayallarını sylap,söyüşlerini bir görseniz..hi goya..mena onı etmek üçin kursa zada gatnaymasam..
yöne mendede bir hasyet barda..söyyan bolsamam söyyan diyip yüzüne aydıp bilemmok.Ejeme bir gezeğem seni söyyarin diyip bilmedim..name üçin biz şeylekakak??? rusça MAM ya tebya lyublu..diysen gelşip dur..
Eje men seni söyyarin diysen welin mana bir hili gelişman dur...

LOL

1. Heleyguly=oyumin guly

1. Heleyguly=oyumin guly diyen pikirine ylalashamok
2. Hakykatdanam, turkmenler "soyyan" diymegi basharanok. Emma "soyyan" diyip bilmek kan wajybam dal. Orslar "soyyan" diyip yorler. Emma ene-ata soygusi, ayallaryna soygusi bizinkiche barmy name? Diyip bilen diysin, turkler oz ene-atalaryna soyyaninem gorkezyalerem, berjayam edyalerem, olara telpek. Olaryn shuny basharyanlary esasan has guychli musulmanlygyndan. Yslamyn terbiyesi gowy. Emma soz soz, amalam ondan has uly zat.
Her gun biri-birine "honey"=ary balym diyibem, gunde "soyyan" diyibem 5 gezek oylenen adamlar bar. Butin omrune "soyyan" diymegi 2-3 gezek basharybam, bir ayaly bilen yashayanlar bar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.