Saylawa ses bermek barada maslahat

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar.

Gecenlerde bir yerde gozume ilishdi Dekabrda saylaw boljakmish yone namenin saylawi ony bilemok. Yenede bir zat dashary yurtda yashayan rayatlar ses berip bilyarmish yagny Turkemnistanin ilchihanasina gidip. Men ozum ses bermani planlayan emma kime ses berjegimi bilemok ve kimler saylawda yarishyandiginida bilemok. Menin asil niyetim barde dovlet ishinde yokarda oturan garynlaklarin ve boyniyoklarin indi turkmen yashlarinin nameler bolup gecyaninden habardardigini bildirmek ve olara belkide bir bildirish bermek diyyan. Yone bilmedim na derejede dushunerler.Siz bu yagdaya nahili garayaniz. Maslahatlara gapy acik...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Naman saylowydygyny bir

Naman saylowydygyny bir bilelida, yogsa etrap dagy derejesinde 1 zatlar bolsa, ses berdin-bermedin bir bolaymasa !!

Hokumet partia saylawy eder yaly, bizde 8 sany partia yok, President saylowyna yene 2 yildan kop bar, Berdimuhammedow'yn 2-nji gezek saylanjagam 2 uchsyz yaly 1 zat, gechen ayda konstitusia girizilen uytgetmelerin arasynda "Etrap hakimlerini President bellar" yaly 1 punkt gozume ilen yaly boldy, dogry bolsa, onda indi Etrap hakimi saylowam halk'a degisli dal. Onda naman saylowyka bu ?? Ya onki "oba sovet" diyyaninin yerini tutyan, "etrap sovet"-ine saylanjak 12 adamy saylamakmy ?

Mejlis deputatlarynyn

Mejlis deputatlarynyn saylawy,
ön 50 deputat bardy , şony 125e çykardylar.
we şol 125 deputat saylanylyar, nira naçe deputatdygyny bilemok, yöne ilata göra bolmagy mümkin.
belkide dengje welayatdyr. dineje TDP giryar saylawa.
her 5 yyldan geçirilyardi. sonky gezek 2004de geçiril(ip)di(r). emma bu yyl 2008,
çaklamalara göra, indiki saylawda yagny 2013dakide köp partiya girmegi mumkin. yagny 5 yyl wagt bar..

sag bol maglumat üçin.

sag bol maglumat üçin. çeşmesi nire habaryng

turkmenistan.gov.tm :)

turkmenistan.gov.tm :)

Shu wagta cenli hic hili ses

Shu wagta cenli hic hili ses berip gormedim. Sagbolsun basga biri bizin ucin ses berya :)

Saýlaw barada

Saýlaw barada turkmenpress-de ýazgy bar ekeni, ynha:

"Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň Esasy Kanunyna girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda özüniň taryhy wezipesini ýerine ýetiren Halk Maslahaty ýatyryldy. Onuň ygtyýarlyklary we wezipeleri Türkmenistanyň Prezidentine we Mejlisine geçdi. Bu diňe bir döwlet institutlarynyň we dolandyryş guramalarynyň tutuş ulgamyny düzgünleşdirmäge däl-de, eýsem olaryň arasyndaky gatnaşyklaryň has netijeli we ygtybarly mehanizmini ýola goýmaga mümkinçilik berdi. Başgaça aýdanyňda, Türkmenistanyň häkimiýetiniň ýokary guramalarynyň täze hukuk derejesi kanuny taýdan berkidildi hem-de häkimiýetiň wekilçilikli we ýerine ýetiriji guramalarynyň arasynda anyk çäkler bellenildi.

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy M.Garryýew mejlisi açyp, Merkezi saýlaw toparynyň agzalarynyň aýratyn jogapkärçiligini belledi. Çünki ..."

Doly okamak üçin: turkmenpress.com/index.php?news=1234

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yokarda Orazdurdy yalnyş

Yokarda Orazdurdy yalnyş yazypdyr.
Saylawa giryan kandidatlar, Partiya agzalygyndan çykmaly bolyar.
Yagny TDPe agza bolsan we deputatlyga kandidat bolsan, başda partiyadan çykmaly, ondan son kandidat bolup bilyan. Mejlis partiyalara bölünmeyar-da.

Deputat sany hem Ilata göra öydyan, şona göra In köp Mary, son Lebap, Son Ahal, Daşoguz, son Aşgabat şaheri, Sonunjy bolsa Balkan bolup duryar. Marynyn ilaty, Balkanyn 3 essesi. Emma deputatlar hem beyle 3 essesi dal öydyan, başda dengje welayatlara san berilyar, ondan galanlaryny bolsa ilata göra paylaşylyar.
Yagny Balkan 20 deputat bolsa, Mary 60 dal-de, 35 töwerek.

*Men eşidişime göra şeyle. Belki yalnyşyandyryn.

Quote: Yokarda Orazdurdy

Quote:

Yokarda Orazdurdy yalnyş yazypdyr.

Komediýalaý durşuna... Nämehow, öz-özüň bilen ylalaşyp bilmän başladyňmy halypa?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

"Saylaw"

"Saylaw" geçirildi,
Mejlis:
Aşgabat 13, Balkan 11, Ahal 19, Mary 28, Lebap 26, Daşoguz 26 deputatdan ybarat.
Lebapdan 2 deputatlygy tazeden saylaw geçiriljekmiş, şonluk bilen Lebap hem 28 bolyar.

Dashoguz nadip 26 bolupdir

Dashoguz nadip 26 bolupdir dushunip bilmedim.. Ol yerin ilat sani marynyn yarisindan sahel gowrak bolaymasa.. A deputat sani bolsa pochti bir diyen yali..