Omrunizde in kyn zat name ??

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Omrunizde in kyn zat name siz ucin?????...
Elbetde ahli adam ucin kyncylyk bolup bilyar..Kynchylyksyz yashamayanyz yokdyr ...,elbet-de.
Men omur boyy Amerika gelmegin arzuwyndadym,gunde irden kop=kop dilegler etyardim,bir gidip bileysem bolyar diyyardim...Ine bir gun,mekdepden geldim,telefonyn sesini eshidip ylgap bardym,Eshidn zadyma ozum yananmadym,Amerika gitya diydiler,ekzaminden gecipdirin,gaty begendim,govnume shol men ucin in govy gun bolan yaly..
Gunde gozegime getiryardim,name etjegimi,oz "amerikan durmushumy"..Ana indem men shu tayda,hudaya shukur edyarin,gaty begenyarin,okuwlaryma govy yetishyarin..Hemme zat govy yaly..Yone.....yone bir zat yetenok....NAme??????
Elbet-de sen nirede bolsanam,oz Watanyny kuysap gezyan,ejemi,kakkamy,jigilerimi,hemmesini goresim gelyar...Shu wagt ozume "Men bular yaly gozegime getirmandim "diyyan..Shol wgtlar govnume hic hili kyncylyk boljak dal yaly-dy welin,indi hemme zadyn gadyryny bilyan...Hemme zada dushunyan,natsemem Turkmen,....Turkmenleri kuyseyan...
Shonyn ucinem her nace shu gunlerim govy bolsa..her nace uytgeshik zatlary gorsemem,shonda-da,oz oyumi kuyseyan..
Mana hemme dashary yurtda okayanlar dushunse gerek...Dashymyzdan goreymage hezil edip yoren yalydyrys welin,edil onyalam dal...
Kuyseyan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Telpekler (4 kisiden 6 sany)

Bu yazgi ucin

 • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty dogry yazypsynyz!!!!!!!!!!!! "
 • batyok 3 telpek goyyar we yazyar: "Wah aytmasana!!!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gordngmi?! Watan watan bolyar! Dertdesh ekenik! Birem gowy yazypsyng!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Okan..

men pikirim,ylalashmanam bilersiniz...

Omrumde in kyn zat mayda

Omrumde in kyn zat mayda ishleri etmek.
1. Nahar bishirmek
2. Gap-gach yuwmak
3. Supurmek
4. Arassalamak
Sroçno=gyssagly öýlenmeli öýdýän :D Bolmasa men nerwniý bolup ölerin!

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ýöne Gülnar, men saňa

Ýöne Gülnar, men saňa göwünlik bereýin. Men eýýäm bu stadiýadan, bu bölekden geçenime gaty kän wagt bolsa-da, ýene ýadyma düşýäninjesinden aýdaýyn. Azajyk berk bolsaň, özüňiň berkdigiňi özüňe aýtsaň, özüňi hiç haçan ejiz kabul etmeseň, kynçylyklaryň baryndanam geçersiň, nesip bolsa!
Güýçlidigiňe özüňi ynandyr!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Gepimi uzadyp oturman, shu

Gepimi uzadyp oturman, shu gunler kop dinleyan aydymymy goyayayin :)
(Birazajyk uytgeshik many bolsa-da, govy)

Michael Nuble - Home !

May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh, I miss you, you know

Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky, I know
But I wanna go home
Mmmm, I’ve got to go home

Let me go home
I’m just too far from where you are
I wanna come home


GAty govy yazypsyn MErgen

GAty govy yazypsyn MErgen

Hawa

Hawa atdash senin bilen ylalashyan.Menem shu yere gelmezimden ozal oran begenyardim, shu wagtam gynznyan dal, yone senin yaly otumizi, turkmenleri, goresim gelyardaa.Gelen gabatym erbet bolyardym, yone indi tmolympiady tapyp wagtymyn nahili gechenini bilmeyarin.Shu sayty achanlara kop koppppppp sag bolsun aytyarynnnn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

men ilki shu tayyk gelemde,

men ilki shu tayyk gelemde, airportdan dushemde , ichimden aytyan ,men name uchin shu tayyk gaytdym diyyan, song bir hepde yanak bir hili bolup gezdim:)yone gelnejem agam bolansong yene yuregim gingedi, uzak gun tmolympiada otyryp aglayadym:0 yone kabir agzalra alla alla razy bolsun gowunlik berip , yuregim gingelyardi:) sheydip gechip geshdi, indi owrenshipdirin, gunde ejemi goresim gelyar , yone yanymda kakam bolansong kan ozat bolamok::)yone hudaya shukur shu gunler gunum gowy gechyar:)
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Selbijan menem senin bilen gurleshmesem hich hachan kararym tutmazmyka diyyan."

Amerikdada kimdigingi bilip

Amerikdada kimdigingi bilip bolyar, sen nahili adam, sen kim shu dunyade, ana shony men shu yerik gelip bildim. Men chynym aytsam o diyen aglap kuysap baramok, onam birje sebabi bar men ozume guyjlidigimi ynandyrjak bolyan (dokazat hochu). Bolmasa oyde eziz ejem, kakamjan, birem oz janymdanam eziz goryan iki sany oglan jigim bar. Yone men zak gunumi bir ish bilen meshgul bolyan, onsong kysemage wagtam yok, dinge olup yadap yerime gechip, tarp yatyan...
Ondan bashgada shu sayt yaman govy eken, ozmi trkemnistanda duyup gidyan...
Kynchylyk barada aytsam shu wagta name diyjegimi bilemok...megerem ertir kellame bir zat girer.
Kyn zat yok, biz dine ka wagt ansat zadam kyn edip goryasda, seretseng welin ap ansatjak bu durmush.

Leyla

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata22 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Dogry yashamak

Omrumde in kin zat men uchin dogri yashamak.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "mengkam"

hemme zat hem kyn, angsat

hemme zat hem kyn, angsat zat tapamok, hemme zatda many gözleyan, daş töweregim sorag belgiden doly, jogap hem tapamok we bir gysym bolyp galyan,
name üçin? name üçin? name üçin beyle,
sogallar daşymy gurşapdyr bu gün
dünki arkayynlyk nira gitdikan,
sahalçe zad-da ynjayar göwün,

sowallar daşymy gurşapdyr bu gün,
jogap tapmak üçin peleseng uryan,
göwnüme bolmasa özüm hem kem-kem
sorag belgisine öwrülüp baryan:(

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Jogap bar soraglara!:)"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!Hermiona derek goyayaryn! "

molodes

GAty govy yazypsyn.......

hmm sag bol telpek bolmasada

hmm sag bol telpek bolmasada yenede sag bol:):):)!

säwlikler we dogry görnüşleri :)

aslymarly wrote:

1- sogallar;
2- bu gün;
3- zad-da;
4- öwrülüp.

1- soWallar;
2- bugün;
3- zadA-da;
4- öwrülIp.

PS: Käbirleri alňasap ýazaňsoň, şeýle bolana mezeýär :))
PS2: Goşgyň gowja bolupdyr, ýöne telpege hantama bolma menden :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 4 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: ":):):):)"

ay kyn-kyn diyip, işi

ay kyn-kyn diyip, işi kynlaşdyrmaly dalmika diyyan.
her zatdan lezzet aljak bolmaly.
şonda yenilmeyan.

Kynchylyk yok, ejizlik bar dunyade

Kynchylyk yok, ejizlik bar dunyade
Duyn Gulnar bilen telefonda gurleshdim, welin ol men commentimde yazan sonky setirlerimi okap, shu setirler yadyna dushdi. Kimdigina yadymyza dushurip bilmedik , kerim gurbannepesovmy, ya gurbanazar ezizov biri bolmaly oza.
Sorag, sorag bizi gurshap alandyr, uzak omur biz yone soraglara jogap gozlap yormeli...sholam durmushyng bar manysy bolaymasa... yone, govja gozlesengiz jogap edil yanynyzdadyr, gowja sereding...dinge siz shol jogaby tapyp bilersingiz, bashga hich kim...
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "G. Ezizowynky.. Berekella!"

kynchylygam bar ejizligem

kynchylygam bar ejizligem bar..

lol

Gulnara
Thank u honey

wahh atdash

Atdash beter kararyn tutmasa shu yere gelaymeli eken.menem shu yerden chykamok kan, ona sonra mashgalam zeyrenip otyr, shol yere kan girayn diyip.Sende-de shonun yaly yagday bolayrmy?

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata22 2 telpek goyyar we yazyar: "tmolympiad :))"

men yagadyimda internet

men yagadyimda internet wagtym dine 30 minut zordan yetishan, ozumem barik koprak giresim gelyar,mekdepde bir az girjek bolyan oza elim degse, mugallymlar gormaka ana, men chekyan kynchylygym :):):)
Leyla

hmm

tuweleme nace sany Gulnar atly kopelipdiray:) uyshaymis bir yerlere, hosh gelipsiniz!

hany dertleri gozgamalyn-la

hany dertleri gozgamalyn-la :)
men onem iki-uch gezek aytdim, yene-de aydibermeli, we shonun uchin bir nache telpegem aldym:)
shu sahypa edil bir mashgala yali, oyuni, watanyny kuysesen shu yere gelayin, dunyan ginap gider...
*edil yanja bir egzamenden chykdym. egzamen gaty gowy gechdi, shikayadim yok velin, bir kijijik, emma oran mohum bir yalnish goyberipdirin-da:( fizicheski kynchylyga name bolsa-da doz gelip bolyar, we wagtyn gechmegi bilen yadawlygynam ayrilyar. emma shu yali bir eden yalnishin uchin yzyndan chekyan ahmyryn gaty agry degyar we in kyn yeri hem shu tayi: tazeden ozuni ele alyp bilmek...

shu vagt indi menem oz ozume gowunlik berjek bolup otyryn...
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "ekzamenden gechenine gutlayan! galanynam bir zady bolar :)"

Towshana dogduk

Towshana dogduk depe...
elbetde oz doglan, oz onup-osen yerini kuysemeyan yokdyr.. yone durmushda kabir zatlar gazanmak ucin kabir zatlardan uzaklashmaly bolyar..

Adamyň öz dogulyp ýaşan

Adamyň öz dogulyp ýaşan ýerlerini küýsemek bu ynsana berilen zatmyka diýýän, ylaýtada hemişe bir ýerde oturymly bolan halk üçin has hem güýçli duýgy! Emma şol bir hatarda, dogdyk depäňde wagtyň bolsa başga bir ýerlere gitmek küýsegi hem adamda bar bolýan zat, bu bolsa ynsanyň içindäki boşlugyň hiç bir zat bilen dolup bilmeýändiginden we ruhymyzyň bolandygy üçin ruhy mekany, ýagny Hudaýyň ýanyndaky öýi küýseýänligindenmikä diýip düşünýän! Bu sebäpden biz tä baky öýümize barýançak bizde beýle küýsemeklik bolar! Bu dünýäde bolsa dogry we manyly ýaşamak üçin bolsa bize hakykata bolan iman gerek! Mukaddes Ýazgylarda şeýle sözler bar, ýagny bizden öň ýaşap geçen iman gahrymanlary Habyl, Hanok, Nuh, Ybraýym, Yshak, Yakyp,Sara we başgada kän gahrymanlar barada aýdyp söňunda hem olar hakynda şeýle diýýär: "Bu adamlaryň bary ölýänçe imandan dänmedi. Wada edilenlere gowuşman, olary uzakdan görüp, hoş garşylap, özleriniň ýer ýüzünde ýat hem mysapyrdyklaryny boýun aldylar. Beýle gepleýänlr özleriniň bir watan agtarýandygyny açyk görkezýärler. Aslynda olar çykyp gaýdan ýurtlaryny ýatlaýan bolsalar, onda yzlaryna dönmäge pursatlary bolardy. Emma olar has gowusyny, ýagny asmandaky watany arzuwlaýardylar. Şonuň üçin hem Hudaý Özüni olaryň Hudaýy diýip atlandyrmakdan utanmaýar. Çünki olar üçin bir şäher taýarlady!"
Iň esasy sorag: biz şol Hudaýy tanaýarysmy we Onuň döreden şäherine girip biljegimize bolan iman bizde barmy?
Çünki biz nirede ýaşasak hem, nähili ýaşasak hem bir güni bu wagtlaýyn dünýäden gitmelidiris we bakyýetde -iki ýeriň-birinde -ýa dowzahda -ýada Hudaýyň şäheri bolan -jennetde boljakdyrys?! Biziň ruhymyzyň küýseýäni hem şol baky öý!
Her biriňize şol Hudaýyň baky şäherine bolan ýoly tapmaga we düşünmäge we ol ýola iman edip Hudaýyň şäherinde her biriňiz bilen görüşmegi arzuw edýärin!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "mujahid :))"
 • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Gaty owadan hem dogry yazypsynyz!Berekella!"

Mena, sizing yazyan

Mena, sizing yazyan zatlarynyzy okabam yetishemok, Sylap aga!
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:):)"

Ata ildeş! Sen hem barmyň,

Ata ildeş! Sen hem barmyň, şeýle kämahal habarlaşyp dur! Telpegiň üçin hem minnetdar, mümkin boldugyndan saňa-da telpek bererin-dä!:):)
Mujahid...diýipsiň welin şoňa düşünmedimle?:)
sylag-hormat,
diplomat

aý, men ýaşaýan-laý.

aý, men ýaşaýan-laý. ýa "öldi" habarym bardymy siz taraplara :))

Mujahidiň manysy başga bir blogda bardy welin, bor-da, ol ýerini aktiw etmäýin:

"Şübhesiz Allah müminleriň janlaryny we mallaryny(baýlygyny)
özlerine beriljek Jennetiň ýerine(deregine) satyn alandyr. Artyk, olar Allah ýolunda söweşerler(hyzmat ederler),öldürerler ve ölerler. Allah muny Töwratda, İnjilde we Kuranda takyk ýagdaýda wada berendir. Allahdan has gowy sözüni tutan başga kim bar?! (hiç kim, elbetde.) Şeýle bolsa, onda eden bu söwdaňyz sebäpli begeniň! Ynha, şu beýik başarnykdyr(gazançdyr)!" (Toba süresi, 9/111)

Ynha, şu ýerde mujahitler barada aýdylýar. Käbirleriniň pikir edişiniň tersine, mujahid gylyç bn kelle kesip ýören däl-de, ynha, seň ýaly öz ynanjyny beýleki ynsanlar bn oňat ýagdaý we usullar arkaly paýlaşjak bolýan, Allahyň razylygyna talyp bolan ynsanlara diýilýär :) Elbetde, bu asyryň şertlerine eýerip ädimini ätýänler iň amatlysy.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, diplomat'yn her

Ata aga, diplomat'yn her mowzukda shol 1 gurruni aylap-dolap getirmekchi bolyanyna dushunmek sheyle kynmay ?? Bilmeyandir, ya-da bilesi gelse bilip bilyan daldir oydyanmi Mujahidin'in namedigini ?? Name beyle naiv bolup, aylanyp dolanyp itin ichegesi yaly din gurrunini dovam edyaniz on shol 1 zatlary degisli mowzuklarda 8 gezek yazanam bolsanyz ??

Diplomat, sana-da duydurysh, yadatdyn her yerde aylap dolap din propagandany sokup. Indi sheyle provokasialy yazgylaryny, yzyndanam uzap gidyan offtop'y gorsem, unpublish etmerin, hepdelap ban'larin, Habaryn bolsun! Degisli mowzuklarda yaz name yazsan!

Pikri name bolsa zikrem shol.

Mergen wrote:

Diplomat, sana-da duydurysh, yadatdyn her yerde aylap dolap din propagandany sokup. Indi sheyle provokasialy yazgylaryny, yzyndanam uzap gidyan offtop'y gorsem, unpublish etmerin, hepdelap ban'larin, Habaryn bolsun! Degisli mowzuklarda yaz name yazsan!

Pikri name bolsa zikrem shol.

oz inancini propaganda etsede dogri zatlaram az yazanok.
Senem dali domruldaki dali yaly koprun ustunden gechsen 2 manat ashagindan gechsen 3 manat.
Yeter how dos bardaki adamlaram chaga dal. Kopruden gechsenem gechersin gechmesenem gechersin diyer yalak name alip berip bilmedigin bar ?
saydinda agza bolmadik bolsa Diplomady bashina tach ederdin. bugun birazacik saydin papulyanisti artdi diyip edyanmi ya?
Akli bolan name ve kime inanjagni govi bilya. Diplomadam oz davasina hizmat edyan hakiki dindar. Biz ondan misal almali alip bolyan bolsa. Onarsak bizem sheytmeli. emma bar onaryanimizam ugrajat eden bolmak yada akil satmak, yada erkelik dersi berjek bolmak .. Yada bir bolgusuz blogyn 3 seryasini achmak...
Barde hristyanam yahudem, but perestem hemmesem bir mashgala yalak dos,jigi dogan yalak bolsalar has govi atmasvera dorardi. sen yalak gorenine akil satmani bes etsede birazajik hoshgoruli bir sayda owrulerdi ..

Kemal, Mergen, elbetde,

Kemal, Mergen, elbetde, gerekli jogabyňy berer, ýöne senem indi süýreme şu ýagdaýy.
Agzybirligi ündeýän ikiňize-de, ýogsam, ne sen, ne-de Mergen gazanar. Bärde jogapkärlik taýdan Mergen has üstün bolsa-da, özüçe degişli çäreler gňrse-de, gahar bn hereket edäýse, olam, senem utularsyňyz!

Soňky döwür şu çäreler köpeldi, muňa men-ä biynjalyk bolýan

Uzadyp durmaň-da, garaz!

öňki ýazgylardan bir bölek:

"...agzalar bu yerde kop oyun edyaler, oran az cakyndan gecilyar ya-da gecdi diyip yalnysh pikir edilyar. Oyunlarynyn yzyndan elmydama ":)" ysharaty goyulyar diyen yaly, anha, shonda, mumkin bolsa, calt gaharlanmajak bolmalymyka diyyan, yagny sabyr bn anygyna yetip, onson jogap bermek has amatly bolar, yogsam "Gahar bilen yerinden turan, ziyan bilen yerine oturar!" diylen nakylyn netijesi yuze cykyp biler!
Menki bir icgepletme ya hayish diyen yaly!"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hany onda, ata aga ucin bes

hany onda, ata aga ucin bes edin shu gurruni :)), goryaniz-a nahili kosap yorsuniz ullakan adamyny, gowumy sho? :))
ps: Kemal aga, sizinki yaly yazgylaryn (awtory bir bolsa, hasam) bir blogda yazylmagyny has gownejay goryan men, sebabini "hatly" temada aydypdym. (her yerden gozlap yormeyan-da bir klasa degishli yazgylary.)

Name uchin 1 bloq'da

Name uchin 1 bloq'da yazdyrjak olary ?? Ayry bloq'da yazany bilen sen pulyn gidyami ?? Sana name ziyani bar ?? :)

kemaltm wrote:

kemaltm wrote:

saydinda agza bolmadik bolsa Diplomady bashina tach ederdin.

:)))
Alla sana ynsap bersin, bashga name diyjegimi bilemok mena! Ha, yadyma dushdi, birazajygam dushunje elbetde !
Sahypa menkimishin, adam bolmadyk bolsa kim gelse-de bashyma tach etjekmishim !! Hawa, men adam sanyna gora pul gazanyan, moder bolanym uchinem pul alyan, gelyan adamlar nahili bolsa-da men minnet chekmelem bolsa olary bashyma tach ederin, sebabi men 1 zatlar gazanyan how bu sahypan usti bilen !!

Beyle "akyl satyn almak" kyn degyan bolsa, senem biderek yere satjak bolup dyzama, oz-ozune ters gurledigin bolar. We her dinden bolan adamlar bilen nahili yashamalydygyny senden owrenmage matach dalmikam diyyan, sebabi sholaryn arasynda gul yaly yashap yorus we shikayat edyan yok, yone biz kabirleri yaly dinlemek islemeyan zatlaryny gozlerine sokamzok, bizaram edemzok ozumize gora dogry bolan zatlary her goren yerimizde aydyp/yazyp, hemme zady oz yerinde, oz wagtynda aydyp bilmek hemme zatdan mohum!

Sana oturyp uzin uzin

Sana oturyp uzin uzin yazardim velin goryan velin sen gepin gati uzajaga menzeya....

Hemme zat pul bilen olchelmeya mergen.

Bu mesele bize galmandir. sen oz yoluna men oz yoluma...
Men yolda yoreyshimi halamasan block goyay..

Boldi indem shu gurrun yapildi.

umuman, dogry

umuman, dogry ýazypsyň.

Asyl men hem şol jedelli blogy aktiw etmäýin, soňam mujahit barada ýalňyş pikire eýe bolmasyn diýen niýet bn goýaýdym.

Garaz, "gan gerek däl!" :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Menem

Menem shu yyl nesip bolsa bashga yurda.
Gitmeli yone sizin yazanlarnyzy okap 1hili islegim azalyar.

maslahat bereryin giding,

maslahat bereryin giding, yaman kop zada akyl yetiryang, kyn bolsada men shu yerik gelenime birem gynanamok.
Leyla

Salamlar! Hawa shol yazyn

Salamlar!
Hawa shol yazyn zadynyza menem dyushyunyan... Onsanam men hem Amerikada boldym bir yyl, onsan begenip oz myahriban Turkmenistanyma bardym, hyazirem Kazakstanda shondada kuysyap olyup baryan, men diyjek bolyanym biz nyache oz yurdumyzdan chyksagam shonda-da kuysyaris oz myahriban yurdumyzy, Ata-Watanymyzy...
With the best wishes, Merjen!

Yone yene-de sizin

Yone yene-de sizin aydyshynyz yaly, bashka yurda gideninde bar zadyn gadyryny bilyan...
Eger biz bashka yurda gitmyan, gyormyan, duyman, shol zatlaryn gadyryny hem bilmeris.
Hem bashka yurda gidende ruhym gyuychlenyar, omryunde chyndanam kim hem name gerekdigini dyushyunyan!
With the best wishes, Merjen!

ömrümde iň kyn zatlaryň

ömrümde iň kyn zatlaryň biri ynsanlar bn düşünişmezlige düşmek. Agzala bolup gezmek, ýürek agyrtmak we agyrdylmak we ş.m.

Şoň üçinem, geliň, şol zatlardan uzak duralyň!

Indi bolsa, azyrak güleliň azyrak gynançdan soňra:

1- aA agadan:

azajyk ýylgyryň.

---
Ependi bilen aýaly unaş iýýämişler. Aýaly pahyr şapbyldap iýýämiş.
Ependi gahary gelip, çemçesi bilen aýalyny urýamyş. Aýaly:
-Nämä urýaň, toba?
-Şapbyldaman iý...
Aýaly indi şapbyldaman iýmäge başlaýar. Birsalymdan Ependi ýene-de aýalyny urýar.
-Indi näme üçin urýaň, kakasy?!
-Şapbyldaýşyň ýadyma düşdi!

2- Baýat Hajydan:

yene birazajtk yylgyryn:

Ependi bilen ayaly corbany hopurdadyp/shapyrdadyp icyan ekeni. Bir gun agshamara, bularyn oyune ogry girip, birtopar zadyny goterip gidyar. Ertesi gonshusy sorayar:
-Name, oyde yokdunyzmy?
Ependi:
-Wah, bardyk welin, sho wagt corba icyadik-da...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dynnym yaljak ömrümde

dynnym yaljak ömrümde kynçylyk ya kan bolmady (Hudaya şükür)yada yadyma düşenok(toydan son yadym kütelip başlady).Mena ömrümde in kyn zat sünnet edilemde boldy oytyan , sapa atly dostum bizar etyadi,agyrya,ganaya, diyip şondan gorkandyrynda belki Bayramala tarap gaçanym halyn arasyna dolanyp gizlenenim,araba degrenim ...uffff...yadymdan çykanok,şol boldy öytyan ...kühükhükhk (şu çilimem helak etyaray:))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

marydan -turkiya

salam!agzalar we GULNARA!
Mena marydan -turkiya okuwa gaytmakdan kyn zat gormedim mena:(Ashgabada gelip bilet almaly..mara yzyna gitmeli...goshuny duwmeli..goshuni duwen sonam halashyanyn yanynda bolmaly agsham gaytyanchan..oye gelsenem yuzlerini turshardyp oturan yakynlarymy bardyr ,gashlaryny chytyshyp; gitjek gunin bir oyde bolaymaly diyip gulagyn etini eredyaler...gaytjak wagtynam yurek jyzz edya...yene de Ashgabada,ashbatdan istanbula..3-3,5 sagat kellan chiship gitya..son gelyan istanbula dunyan uytgan yaly bolyan her adimden passportyn hany diyip duran yok..sonam biletini alyp izmire 8-9 sagat avtobusda yemsherip gityan...ine shulardan kyn zat bolsa mena shona chykaryp telpek goyyan..:)

Beh... muny has detally

Beh... muny has detally ýazyp bolmazmy?
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

tm'dekam shun yali bir

tm'dekam shun yali bir goshgy okapdym. goshgyda-da edil shun yali kyn zatlari sanap chykyar we in sonky setirlerini yadimda galypdyr, shonu yazayin:

"bularyn hemmesem, bir tarapdan kyn zat
emma gurramsaklan onunde bashyny egenden ansat..."

sozlerin yeri uytgan bolup biler, yada kem galan yeri bolup biler, kan bir yadima dushenok, emma manysy shudy.
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

salam

menin uchin in kyn zat hazirki yagdayda okuwlarym gaty kyn bolup dur beyle kynchylyga entek dushmandim (okamaly hem-de yashamaly yashamak uchinem pul tapmaly)

.......

birine söz berip shol sözi tutmak we birine garashmak :P