Haýsy görnüşdäki filmleri has halaýarsyňyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Romantika - Romantic
16% (11 votes)
Aksiýa - Action
14% (10 votes)
Gynançly - Drama
4% (3 votes)
Gülkünç - Comedy
20% (14 votes)
Gorkunç - Horror
3% (2 votes)
dokumanetal - Documentary
3% (2 votes)
Taryhy - History
17% (12 votes)
Bilim - Science fiction
14% (10 votes)
Fantaziýa - Fantasy
1% (1 vote)
Başga
7% (5 votes)
Jemi 70 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Quote: Romantika -

Quote:

Romantika - Romantic
Aksiýa - Action
Gynançly - Drama
Gülkünç - Comedy
Gorkunç - Horror
dokumanetal - Documentary
Taryhy - History
Bilim - Science fiction
Fantaziýa - Fantasy
Başga

Agam haýyşyň boýunça muny publish etdim welin... aksiýa näme bolýaraý?! Nämehow, birjada işleýäňmi? :D
Documentary - Dokumental bolýar how :D "Dokumanetal" näme?
Men trillerleri halaýan, öňünden aýdaýyn. Nämä basmaly? :) Aksiýamy? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ""birjada ishleyami? " :D"

hawa, thriller üçin

hawa, thriller üçin aksiýa basmaly :) Men hem şony yşaratladym :) Jek Çan we Jet Li daýylaň kinolarynyň muşdagy men :)

Men başda "thriller"i hem goýjakdym, ýöne aşa köp bolansoň, "aksiýa"nyň içinde hasap edäýdim. Birem, aksiýa ýerine "hereket" ýazjakdym türkmençeläp welin, aşa gülkünç bolaýmasyn diýip aksiýa gýdum :) Ýöne sen gülýäň welin, ynha, seň bu babatda ýazan bir ýazgyň:

Bayram wrote:

Şu ýerde iň halanlaryňyzy ýazyň we gysgaça sebäbini ýazyň.
Kime ekşn/triller/detektiw ýaraýan bolsa, "Gone baby, gone" diýen kinony görüň. Edil soňuna çenli gyzykly, super kino ekeni.

ekşn=aksiýa :)

dokumental diýjekdim başda men hem şeýle bilemsoň, ýöne gözletdim welin, dokumentary çykdy, men hem goýup goýberdim :) "dokumanetal" ýalňyş gidipdir, onam "edit" etjek däl, sebäbini sen gowy bilýärsiň :) Ýöne publiş edäýen badyňa düzediş girizen bolsaň gowy bolardy hiç kim ses berip ýetişmäkä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Ekşny" men göni iňlis

"Ekşny" men göni iňlis dilinden aldym. Aksiýa diýmek orsça başga manyda. Orslaram ekşn diýýäler. Aksiýaň düýbünden ýalňyş.
Orslar ýene "ostrosyujetniy fil'm" hem diýýäler.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Taryhy kinolary gowy

Taryhy kinolary gowy goryan.
Actioanlaram gowy goryan welin, birine ses berip bolyan eken. Gong Kongyn action kinolaryny edil olemen bolmasa-da bari yany :) gowy goryan. On kan bilemokdym, bir kinolar baradaky postda Garadag "Flash Point" diyip yazypdy, shondan son gowy gorup bashladym. Gong Kong yaman gowy dushurya kinolaryny, maslahat beryan.
ps: kicikag-a dine "tashashma"ly (urushly) kinolary gowy goryadim :D...

dost sho "flash pointy"

dost sho "flash pointy" tapyp bolmazmay hich yerden?bar bolsa share edayda.

inliscesi yok oydyan,

inliscesi yok oydyan, internetden-a tapyp bilmedim, terjime edilmedik bolaymasa.

Tapyp bolar, name bolman

Tapyp bolar, name bolman :)
torrent ulanyan bolsan, shu adreslerden inlis dilinde alyp bilersin:

mininova.org/com/1422641
btjunkie.org/torrent/Flash-Point-2007-DvDrip-English-Dubbed-aXXo/389023a384dc68e381da446fd79a4e6c89f4b02c25f8

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! SAGBOL"

sagja bol-ay :), Garadagyn

sagja bol-ay :), Garadagyn ozi maslahat berenine gora, ozem bir goraysedi diyip yordum :)

Agam şu terminleri

Agam şu terminleri türkmençä terjime edip bilmeseň täze söz oýlap tapman, azyndan bir iliň düşünjegi dilde ýazaýsaň. Meselem, şeýle bolup bilerdi:

Quote:

Şahruk Han, Aişwariýa we Madhuri üçüsi bile okaýalar- Romantic
Rembo bilen Arnold magazine kükürt almaga barýalar- Action
Garamaňlaý hindi gyzy - Drama
Tentek - Comedy
??? ("Uzyş" beýleki wariant) - Horror
Gadymy Merwiň taryhy barada programma- Documentary
Aýgytly ädim - History
Elektronika (täze nesil üçin "X-files") - Science fiction
Spiderman, Superman - Fantasy

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Aygytly Adim :) gowy mysal.

Aygytly Adim :) gowy mysal. menem history- taryhy flimleri halayan diyip ses berdim.

menem taryhy kinolary

menem taryhy kinolary sechdim, "troya" yali filmleri goz onumde tutyan.
wii yogsa-da Ata aga, men golymy tazeledim, taze golum uchin telpek berjek dalmin? :)))
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Hemmesindenem gowy kinolar

Hemmesindenem gowy kinolar bar-a..
dine birini saylap bolmayar..
Komediya seredemde, we gowy edip güldürip bilse, şonda wagtym gowy geçyar.
Cem Yılmaz'yn "AROG" kinosyna sabyrsyzlyk bilen garaşyan. :P

way, menem haysysyny

way, menem haysysyny saylajagymy bilemok... romanitakan, dramanam, milordamanam halayan...onsonam action kinolary govy goryan (onsuzam bir kino bomy?!) "Mission impossible", mysal uchin. Fantastikanam halayan...
Shu wagt Garri Pottering 6njy bolumine sabyrsyzlyk bilen garshyan. Huday yol berse, kino teatra gidip gorjek!
Leyla

onler tragediya, drama

onler tragediya, drama kinolaryny gowy goryardim welin,bugunler garrapdyrysmy namemi, yurek goterenogey....
shonyn u/n komediya gecdim bugunler:):)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

BRİGADA haysy film grubuna

BRİGADA haysy film grubuna girya?

men comedy gorsem hich

men comedy gorsem hich gulkim tutmayar namedenka? hich gulkim tutmayar , beter yuregim gysyp bashlayar , yone shu tayda vote comedy diyip tykladym:)
romantic kinolaram , hindi kinony ong halayadym, gije yatman goryadim, indi gownum bir yany , gyzygam alyp bilemok, hindi kinodan , hich gyzygamok:)
Horror gorgunch kinony erbet goremok, yone men gaty gorkak, ilki goryan gorjegimi, bir iki gun gorkup gezyan onglere shon yanakdym, indi bilemok nahilidigimi, hachan kino gorenimem yadyma dushenok, yone Gorkunch kinolary erbet goremok, shu wagt hem bolsa , gorjek yone yanynda adam bolsa:)
bilimli kino erbet goremok, achylysh bir zat oylap tapsa
Taryhy kinolaram erbet goremok
Fantasiany bir yigrenyan
chagalng kinosyny has gowy goryan, chaggalar hakdaky kinolary , hemde sha gyzy sha oglany, yada kollej barada yada universitetda bolyan wakalar bolsa erbet goremok,
bay shu wagt kino goresim gelip gitdi
multik gowy goryan , esasanam kino yanak multikleri:) gechen dynch guni hezil edip Shrek gordum:) shrek gowy goryan esasan eshegi gowy goryan:)
shu wagt ejem yadyma dushup gitdi, nahar iyemizde irden ,iki oglan doganym men multik gorup , angalyp otyryadyk, ejem bolsa gygyryady, utanongzokmy siz ula, kichiler goryar multik, bol chaltyrak nahar iying diyyadi, sebabi wagty bilen sachakdan ayyrylmayadyk hayal iyen bolup bahana bilen multik goryadik:)) ejem onsang chagajyklam diyyadi bay ejemi goresim gelip gitdi:(((

______________________________
Live in the present, not in the past

komediýäny men hem

komediýäny men hem halamok

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kabir komediya seretyang ,

kabir komediya seretyang , guler yaly zat yoga ufff ay borla, shu wagt bir zat kino goresim gelyar::))
syrlar dunyasi bolaysady
______________________________
Live in the present, not in the past

A name ucin dini filmler

A name ucin dini filmler yazylmandyr?

dogurdanam dini filmler

dogurdanam dini filmler yok,
ine men syrlar dunyasini gaty halayadym, sheyle goryadim, aglamaly yerinde gaty gowy aglayydym , gaty gowulay shu syrlar dunyasi
______________________________
Live in the present, not in the past

kellä gelmändir, indi

kellä gelmändir, indi üýtgetmäýin-le!
ýa üýtgedeýinmi :)

başga-ny yşaratlasa-da bolar, ýöne isleg gelse edit-läýerin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "tapawudy yok manga "

men triller-gerilim

men triller-gerilim filmlerini halayan,barde gynansagam yok ekeni,onsan trillere in yakyny ujasy basdym.ujasam halayan yone.
on belli bir dowur elime 30-40 sany ujas kino dushdi,menem sho wagt bosh bolamson bir chetden gorup bashladym hemmesini.bashda birden chykanlarynda gorkyadym,son owrenshdim,gan,saz,gykylyk gorkuzanokdy.gunde 3-4 kinodan bir hepde gordum welin...sheyle bir duyshler gorup bashladym.kinodaky zatlar jajek ekeni diydiryar,gozumi yummana gorkyadym.uzynly gije uhlap bilmani,krowatda chabalanyp,birden tisginip turyadym yada diwary susyadim,krowatdan yikylyadym...ay garaz zordan dan atanda uhlap galyadym.shondan bari ujas kinolary kan goremok,her goremde chala yakymsyz duygy bolyar ichimde,yone chynymy aytsam kop ujas kinolar voobshe gorkuzanok.halkany gordum "ringu" gorkunch dal,"shutter" biraz gorkunch,2-3 yerinde chyndanam gorkyan. "exorcism of emily rose" gaty gyzykly kino ekeni,on yaly gorkunch bolmasada bay syujetli kino.saw-lar horrora kan bir degishli dal,olar triller.
men gerilim,napryagat edyan,nerv damarlary chekip uzjek uzjek bolyan trillerleri halayan. in halanymam "hard candy".kinony gorup durkan chydaman pauza basyp dasharda aylanyp el yuzuni yuwup tazeden gorup bashlayan.bet kino.

Gowi kinolari gowi

Gowi kinolari gowi goryan.

Misal uchin, starikam tut ne mesto, chelovek kotorogo ne bilo, kriminalnoye chtivo, odnajdi v amerike,ridley scottin, Soderbergin,David Fincherin,Guy ritchienin, Fellininin,Scorcese,Bulat mansurovin Shukur Bahshi sam, gowi. Garaz gowi bolsa-ha gati gowi kinolari gowi goryan.
Titanik,Troy,yali kinolari duybinden halamok

Quote: Titanik,Troy,yali

Quote:

Titanik,Troy,yali kinolari duybinden halamok

Bularyn janr'yma bir dal, beydip 1 kategoria goyupsyn welin ?!

Menem shoni aydyanda, men

Menem shoni aydyanda, men uchin janr mesele dal lyuboy janr bolsada esasi gowi ish bolsa kabul.Music de de sheyle, rock, metal, pop, rap tapawudi yok yone gowi bolsa bolya

menin pikirimche troyada

menin pikirimche troyada titanigem gowy kinolar. ozem dine men beyle pikir edemok,pochti tutush dunya sheyle pikir edyar.

Sen yazgyn ol manyny

Sen yazgyn ol manyny berenok, yagny "yaly" diyyan bolsan ya kinolaryn 1 janr'da bolmaly, ya-da shol 2 janr'daky filmleri halamayan bolmaly...Anyways, indi dushnukli !

comedy

salam agzalar! tuweleme COMEDY-Gulkunch kino seretyan agzalarmyz kop ekenow..bolmanda kinodan peydara yok,hasam sonky dowrin kinolaryndan.gulip peydasyny goraymesen...dogry dalmi?

wii kino diyeninizde yadyma dushdi...nirden kino download edip bolya bilyanje sahypalarynyzy yazaynda gayrat edip..(gormk uchin daldir,dine download etmek uchindir)

täze ses berlişik açýan

täze ses berlişik açýan ýok-maý?!
Özüm açmaly boljak öýdýän ýene-de:)
aý, bolýar, ýene biderek ses berlişiklerimden birini açyp goýbereýin onda:)

PS: Mergen, Belle bilmeýän bolup biler, şu "publish" ýagdaýyny oňaryň goýberersiň-dä özüň :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nobat'da selbishkan "dine

Nobat'da selbishkan "dine gyzlar uchin" yasan poll'y dur, shondan son publish ederis senkini :)

Poll dine gyzlara degisli bolany uchin, sahypada 2 gun durjakdyr, yok, kopurak dursun diyilse, oglanlaram ses bersin nahili mata halayandyklaryna :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bora:))"

ok! sen oňkuny açyp

ok!

sen oňkuny açyp goýber. Men hem ýazdym.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"