Iňirdemek, zeýrenmek, panika girmek barada

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adamlaryň şu häsiýedini bilýäňizmi? Men gaharym gelse, gelen wagty gelen ýerinde göni aýdýan. Süýräp ýörmäge nerwim çatanok, kelläm agyrýa. Men wagtyň köp bölegini şähdaçyk, şadyýan geçirmegi halaýan.
Ýöne dünýä giň, dünýä geň. Her hili adam bar. Käbirisi başagaý. Her wagtam ylgap ýörler bir zada ýetişmeýän ýaly. Käbirisi arkaýyn, hiç gyssanmaýalar, men ýaly. Käbirisi gidiren her köpügi üçin hasap edip, ýatyp bilenoklar, käbiri gidiren puluny çalt ýatdan çykarýa, ýene men ýaly.
Erbet ýeri şu iki tipli adam bile bolmaly bolsa, meň pikirimçe. Bu iş bolsun, maşgala bolsun, başga zat bolsun. Sebäbi biri iňir, başagaý bolsa, ýagny "drama queen", beýlekini görüp hasam gyjynýa. A beýlekiňem bolsa keýpine päsgel berýä :D

Şu ýagdaýa durmuşda göz ýetiriň. Meň şefim, professorym drama queen hakyky. Hiç mydyr-mydyr, sähel sebäbe-de. Bir gün paýyş sögüp ýumrukly urşa gireris :D Şol hümürdenip aýlanyp ýör. Ahyra aýdaryn "seni heleýiň nädip çydaýa" diýip :)
Borda... ola maňa çydaýa, menem oňa... Gowy tarapy, 2-3 ýyldan, inşalla, biz aýrylyşýas :D Bolmasa menem özi ýaly drama queen etjegoow...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dine men dal ekenima Profesoryna gahar edip yoren

Bayram govja tema deginipsin. Menem Prof'ym kawagt seyle gaharymy getiryar eden isimi kritizasiya edende. Her uysmelenden son amerikaly partnerym bilen oturyp bula yene etjegini etdi diyip bir birimize gowunluk berjek bolyas. Men Prof'ym hindistanly ozi. Gaty garry. Dine su bizin universitedimizde eyyam 26 yyl geciripdir. Men dogmakam eyyam adam universitedde birzatlar edip yor:) Su blogy okayanlarada maslahat, Prof'ynyz garry bolsa gorjeginiz bar. Yenede so pul beryaler diyip aydanyny edip yormekden basga alac yok.

Menem nerwniy welin, oz

Menem nerwniy welin, oz problemamy ozum cozyan/cozjek bolyan, mun ucin bashgalara inirdap yoremok. Dogry, kawagt belki sahelce zadam ganymy depame cykarya :D, sholar yalak wagt das-toweregimdakiler mana azar bermeseler bolya :)), yone olaram (yalnyshyp) ters bir zat diyayse, ozleri ucin gowy bolanok :))
Yone menem gaharym gelen wagty diyjek zadymy goni diyyan, sonundanam kine saklap yoremok, yatdan cykaryan. Shu hasiyetime cydamayanlar bolya kawagt, bilemok, haysy dogry, onun gowni diyip icinde saklap gezibermelimi ya? Men ucin-a goni aydanyn; godegem bolsa...

wiy, panika barada, nerwniy

wiy, panika barada, nerwniy bolsan panika giryanem bolyan diyen zat yokmuka diyyan; men-a panika edemok, howlukmayan... ya men hakyky nerwniy adam dal bolmagymam mumkin :)), yash gecdikce ozum-a biraz spokoynyylashyanymy duyyan :))

sizden maslahata garashyan

sizden maslahata garashyan, sheylerak waka:
mugallym yashrak erkek(30 yash), kanbir tejribesi yok nahili ders bermek barada ol gonuden goni bildirya, we ikide bir her herekete gaharlanyp gysgajasy yr saraya, gyz-oglan tapawudy yok. shondan dine men nagile dal, eysem aglaba studentler garshy.ilki gelen badyma garshy chikip jogaplar berip shonun netijesinde ekzamenden fail(2) olam menin uchin gowy bashlangich bolmady. sonra bir studentin maslahaty bilen gysmaly yerimi gysyp oturdym klaslarda, garshy chikmadim, gorseniz meni 2 ekzaminin sonunda sheyle bir owdi(gutlady) ozum utandym., bir yarim aydan semester gutarya yone yene ara bozuldy yakinda?
we bashgada birnache studentler bilen sheylerak boldy?
Indi siz aydin men name edeyin? shunu ? yene gysyp semestir gutaranson asmalymy namemi?
Dogry aytsam men beyle yagdayi dine Turkmenistandaki uniwersitetde gorupdim, yone US'de beyle zatlar garshy gelerin oytmadnim.???

Uniwersitedine goradir. Eger

Uniwersitedine goradir. Eger Amerikada sheyle bolsa, we hakykatdanam professor biderek bolsa, ony shikayat edip bilersiniz. Esasanam dine ozun dal, hemmeler narazy bolsa. Yok, aydyp diyere zadynyz bolmasa, gayrat edip okan, name diyeyin?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

us-dakiler wzyatka

us-dakiler wzyatka alanoklarmy?

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

angliyadaky

angliyadaky alyamy?
______________________________
Live in the present, not in the past

Käbirleri maksimalno erbet

Käbirleri maksimalno erbet görýäler her zady. Meselem bir kiçijik detal döwüldimi, panika başlaýa. Ol oň ýaly boldy, biz şonam edip bilemzok, başgalar edýäler. Olam muň ýaly. Näme bolar...
Diňe panika. "Olam döwüldi, indi aljak bolsak 300-400$". Soň 1 gün geçýä, ony bejerdim bolýar ekeni mugt. Şonça sagat gürrüň, biderek gep, kelle agyry biderek. Ölen öýjükleri yzyna getirip bolanok. Edil tutup depesim gelýä şonda. Borda...
Özüm professor bolsama şeýle bolmaryn!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Professorlar, manajerler

Professorlar, manajerler bilenem gowy ara saklamali! :)

Konflikt peyda bermez, profy uytgetchek bolsan onda dostlashyp uytgedip bilersin...

menem gaharym gelen wagty

menem gaharym gelen wagty gaty erbet adam bolyan, yone angsat angsat gaharym gelenok:) gaharym gelende oz ozum aglap gaharymy yatyryan, yada bir zat dowsem gaharym yatyshyar:)
kawagt kabir adam gahary getirya , hich chydar yanak edenok, bir gezek kitap bilen berseng diydirya, yada akyl satyanlary halamok, ozu shol ishi edenok , yene manga owretyar , bir gaharyng gelyar shonda,:)) ay yone gahar diylen zat yaman erbet , gaty gaharjang bolsang birine bir zat edaymegim mumkin:)
kabir adamlar gatygyzma bolyar , kabirleri ingirdewuk,:)hemmesinden dinge myllayymlyk gowy welin olam kawagt bashartmayarda :)
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 3 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme :)"

haý, Baýram, senem

haý, Baýram, senem oňuşman geçjeg-ow :)
diş gyjyrdatýany haýsy, horlaýany haýsy, şapbyldap iýýäni haýsy, bagyşlaň, osurýany haýsy, iňirdisi haýsy we ş.m. - bile bolýanlaň saňa, senem olara iş bolýaň öýdýän :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Mygygygy :D Dogry shu how,

Mygygygy :D
Dogry shu how, dalireyan men :D
Dish gyjyrdadyany yatdan chykdy, kimday ol?
Shapbyldap iyyane bolamok yone, "yensesinden ber" diyya ichimden gelyan ses :D
Osuryanam utananokhow, ankadyp yor. Aytsan ozuni utandyrjakhow. Menem gaharyma aydyan kawagt
-Shu gezek gaty we suwuk jisimlerem gelendirow gaz bilen
diyip, nadeyin!? :D
Horlayana yok, ozumlay, irrilin aty yaly.
Umuman, men shonda-da keypim kok. Durmushda her zada gynanyp yorsen, gechip olaymeli.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty jisim :)))"

beh, joşaýypsyň-la how -

beh, joşaýypsyň-la how - 5 telpek birden hem-de :)))
minnetdar, jigim!

diş gyjyrdatma barada şol "şapbyldap iýýänler" blogyňda ýazylypdy öýdýän :) Ýada şeýle düşensoň ýazaýdym-laý.

Ýöne sen ýene gowusyny edýäň öýdýän, ýagny, geçirimlilik we sabyr :)
Bulam geçer, Baýram jan! Şony pikir et we iň oňat ýagdaýda ýaşamaga çalyş!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he, agam size

he he, agam size hayranay:)
aslynda shun yali tapawutly-tapawutly adamlar bilen bile bolup gormek hem bir bagt, son her hili yagdaydan bashy chykyan adam bolarsynyz(eyyam bolup barandyrsynyzam).
in gowysy hem yene-de sizin edyaniniz, ichinizden bir ses kellesine shapbyldadyp ber diyyanem bolsa shonu etman, sabyr gorkezmek
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "goluň üçin:)"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy yazipsin! Berekella!"

goluň

yhlas wrote:

cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

bir ýerde-hä aýdan ekeniň, ýatdan çykmaka şu owadan goluňa-da telpek berip galaýyn, soň ahmyrly bolup galmaýyn :)

Gollaryňa telpek bar-a, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

seň dünki ýazgylaryň

seň dünki ýazgylaryň aglabasy aşa gülkünçdi, soň myhman bolup okamda-da gülüp samsyk bolupdym tasdan :)

Telpegiň ýokarda şonuň üçinem:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men shu yatamda, yada

men shu yatamda, yada oturamda, yanymda nahar iyseler, yada sakgych cheyneseler mengki bolanokda,
bir hor chekyanlerem halamok, yone uns bermeyan , eger yanymda yatan hor chekse goni , bir gezek uryanda, ozum yatan kishi bolyan:)))

______________________________
Live in the present, not in the past

eý, şu ýazgyny okap,

eý, şu ýazgyny okap, açdygym ýadyma düşüp gitdi. Ýeke bolsaň kyn eken-laý...

"Mooo, ajygýan!" - diýýärmi multikde :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dertesh ekinow , menem ajykyan"
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "wah, golejik, ajykdynmy???"

Men bu blogy achdym, a

Men bu blogy achdym, a gonshy blogda Selba inirdeyan. Kynow... ozumin halamayan zadymy edyan :D
Ay men bilemok, adamam yaman gen zat :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sen fleksibl-laý ýene:)"

ha-ha, özüň goşgy

ha-ha, özüň goşgy goýupsyň blogyňda:

"Zelili, bar zatdan, ölümdir gaty,
Ölümden-de gaty kişi minneti,
Mollalar öwerler ol kyýamaty,
Goýsalar, bu ýagty jahan ýagşydyr"

senem şeýdýärmiň :)

"diýenini et, edenini etme" diýen ýaly :))

PS: Magtymgulyň goşgusydyr öýdýärdim, Zeliliňki eken-ä?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aslynda menem goshgylaryn

Aslynda menem goshgylaryn kopusune goz aylamda hayran galdym. Magtymgulyny akyl we filosofiya tarapdan has ustun gorup beyleki shahyrlary bolsa dine belli bir ugurda ussat hasaplayardym. Meselem, Seydinin watanchylygy yaly. Emma gorlup otursa, sheyle gin, din, durmush pikirli goshgularam bar ekeni Seydinin. Zelilem sheyle, beylekilerem.
Men shu klassiki shahyrlaryn derejesinde goshgy yazan beyleki turkmen shahyryny gormedim. Her kimin bir oz halayan usuly bar, emma men yene-de Kerim Gurbannepes bilen Gurbannazar Ezizi klassiklerden bir basganchak yzda goryan. Magtymguly hemmesinden 5 basganchak onde!
PS Bu offtop yazgy boldy
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

aytmasana beyleki blokda

aytmasana beyleki blokda manga :))))
meni ulaltjak bolup , men ichi bolsam gowy dalmi:) alajan hemishe kijik olup galsadym, ulalasym gelenokda:) 3 yashyndaky chaga bolsadym shu wagt:)
______________________________
Live in the present, not in the past

howlukman ýazsana,

howlukman ýazsana, jigim!
şu ýokardaky ýazgyňa 1 seret, iň azyndan 10 ýalňyş-a taparyn :)
aýratynam, many säwligi bolýar 1 harp ýalňyşsaň, ynha:

kijik olup galsam <-> kiçijek bolup galsam;

birinde ölmek , beýlekide bolmak bar ýaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :D"

10 aşa köp eken-laý,

10 aşa köp eken-laý, yzyna gaýdyp aldym :)

1 tonnajyk ganymy geçeweri, jigim :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sesimi chykamarsama kop

sesimi chykamasam :) gechermikam, hany shu gun pikirleneyin:)
chuyji beray :) yada majorna belki gecherin:)
ey mena gitdim okamana
______________________________
Live in the present, not in the past

jigim, myhman bolup

jigim, myhman bolup okaýansyňdyr bärini, belki.
Hany, derrewjik gelip, iň soňky ýazgyňy "edit" et, şoň üçin hem "reply" etmedim saňa. Düzetmeseň birgiden gürrüň bolar soň :))

PS: Baýram, bolmasa sen edit-läý :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay borlay agam, yalnysh

Ay borlay agam, yalnysh bolsa, ziyani yok. Editlemegi halamok. Prinsipde.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hmm

hmmm, ertir shonun uly murty bardy, Hallowen bayramchiliginda maskali baryp murtyny oda tutjak.(off topic)

Mena nahili yol dogry

Mena nahili yol dogry bilemok, yone koplench gaharymy gorkezemok, kabir kishi yaly gonumel bolup bilemok. Yone, indi dushunip bashladym shong uchin gerekli yerinde gonumel bolmasada aylanyp baryan welin aytmaly zady aytyan, sebabi sona baka chydap, chydap kasam dolya-da, nadeyin. Panika dushmek welin, mena bilemok olar yala bolup goremok, “spokoyniy” harakterimdenmi namemi.
Shu wagtam bir waka yadyma dushdi. Men ol wagt 6njy klasda okayardym, bizing bir garyja algebra mugallymymyz bar, ozi sapagyny gay gowy bilyar, kop mugallymlar ong yanyna gelip maslahat ya jogap sorayardylar, yone garry we biraz keselli bolansong oglanlarymyz diyenini edenok, ol pahyr kan ishledi olary duzetjek bolup bolmady. Shu klasa girseng go-galmagal “koshmar” bir soz bilen aytsam, menem okajak bolyan adam, o gohda bolsa zat okap bolyamy, chynym aytsam songa baka kellamem agyryp bashlayar. Klasdashlaryma hayisham etdim oturaying diyip, kate dingleyadilerem. Ay, bir gun chydamadym 2-3 joram bilen sapaga barmadyk(men ozumem bolsa klasgom) bir zat edilyancha barjak dal diydik. Bolmady, direktoryng ozi giring sapaga diydi, bizem nadeli?! Sheydip shol yyly tamamladyk, indiki yyl yangky mugallymyng ozi bizi almady.

Leyla

menin komnatdaşym

menin komnatdaşym tanzaniyaly "negr" (garayagyz) oglan.
Başda begenipdim, inlisçami praktika etmane gowy bolar diyip, sebabi dine inlisçe gepleyar, yöne 1-2 sagat geçdi welin, examenim bardy şona okap bilemok, sebabi özümi psihologiçeskiy erbet duyup başladym, ön hiç negr adam bilen galyp görmandim, yanynda üytgeşik jandar otyran yaly duyyan özüni, Huday bagyşlasyn. :)
ol-a hiç diyeli, öwrenişsen bolyar.
negr'lerin üytgeşik beden yslary bolyan eken, erbet ys gelyar, şon üçin otagda azyrajyk bolup başladym, muna-da jydasan bolyar.
in erbet tarapam, olaryn agyz-dil gurluşynyn bizlerden üytgeşik bolmagy eken, meselem, ol oglan gyzgyn zat iyip-içip bilenok.
çay içenok, suwly nahar bolsa, gyzgyn bolsa iyip bilenok.
beyleki naharlaram, dodagy uly bolanson, şapbyldap iyyar. menem gyjyrdayan onun şapbyldadyşyna, şon üçin nahar iyip durkak güyçli ses bilen aydym goydum, aydym goysamam ol "menin dinimde aydym dinlemek gowy dal" diyip başlady.
men-a name etjegimi bilemok, mejbur bolmasam gitjek welin, şol menin komnatdaşym we uzyn wagtlyk mejbury bile yaşap, onaymaly bolyaryn.
Öyüm dowzah yaly boldy. :)

1. meselan (ozunem bellap

1. meselan (ozunem bellap gecipsin) psihologiki tarap bilen baglanisikli bolaymasa.. Owrenishmek bilen yakindan baglanisikli birzat.. Gaty bir mohum dalmika diyyan. Shol zada kan uns bermek esasli emele gelyan bir pikir. Ustunde kan durmasan owreniship gidyan. Meselem 2nji klasdakam dishim gyshyk osyandigi uchin agzima dishi dograldiji bir apparat(?) goydular. Ilki bashlarda yaman erbet bolyardim, hemishe gijinip sogunip gezip yoryardim. Son sho zada uns bermezligi owrendim we bu yagday oz-ozinden gechip gitdi..

2. mesele beden yslari barada. Muni dinge negrlere degishli birzat yali edip goymagin yene yalnish.. Men negrler bilen yashashyp gormedim elbetde, yone seninem "negr'lerin üytgeşik beden yslary bolyan eken" diyip bilmegin uchin, bile yashap gormeli negrlerin sanini shuwagt hasaplap oturmaly; millionlarcadygy ikucsiz. Uytgeshik beden yslary bolyan akyagiz, bugdayrenk adamlarin hem bardigini ozum takik bilyan.. Hatda bu barada "adam ysy" diyip bir blog hem acipdim.. Garaz "generalize" etmegin dogry dal imho.. Ya menki yalnishmika?? Mumkin!

3. mesele hokmunde olaryn shapbildap iymegi yagdayina azda-kande goshulsa bolyarmika diyyan! Agyz gurlushlarina bagli birzat.. Yone olam bizin owrenishmegimiz bilen baglanisikli birzatmika diyyan..

beden yslary abrada;

beden yslary abrada; kinolarda göryadim; "aklar" negrlere şol yslary sebapli söwyadiler.
menem şondan ys gelenden; "dogrydanam şol kinodakylar dogry aytyan eken" diydim..
*ay indi öwrenişdimday :D