Yaslarda osush bar! (Turkmen cagalary ABS' de)

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ynha size yene yokumlymy bilemok welin bir genje habar, hany bir okap gorun!

wickedlocal.com/concord/news/education/x635408972/Home-away-from-home-Towns-welcome-Turkmen-students

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "chyndanam gowy habar!"
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "GOwy!"
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Parahat shuny achanyn uchin sag bol.Bizin uchinem bu bir tazelik boldy."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Kop sag bol! Gaty gowy

Kop sag bol! Gaty gowy habar! Gulnara we Wepa okuwynda ustunlik we jan saglyk arzuw edyan!

Haçandan bäri Gülnar

Haçandan bäri Gülnar Gulnara boldaý?!
Päh...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bash dushum:

Bash dushum: Gulnar;
Yonelish dushum: Gulnara :)

edit: wiy men habara seretmandirin, diplomatyn aydanyna diydinmikan oydupdirin :))

şolaň ikisem şol 1 at bn

şolaň ikisem şol 1 at bn bärde-de agza dälmi näme?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hawa Ata aga

Hawa Ata aga biz shu yerde 3 hepdeden bari agza

hormatyňa minnetfdar,

hormatyňa minnetfdar, jigim!

Bärde siz ýaly olup, US-a gidenler bar, meselem, turkmengyzy we Hatije.
oLARYŇ TEJRIBELERINDEN PEÝDALANSAŇYZ WE görelde alsaňyz amatly bolar, jigilerim!
Kiçijek maslahat tutsaňyz!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Makalan bashynda

Makalan bashynda deginyan zady: "Ikisem 16 yashlarynda, Turkmenistan in sonky bolup SSSR'den chykan badyna dogulanlar"...SSSR'den nadip chykanymyzy, name uchin chykanymyzy, chagalaryn ene-atalarynyn chagalaryny "Uraaa, SSSR'den chykdyk, gelin indi chaga yasalyn" diyen dushunje bilen yasap-yasamandyklaryna chenli yazaymaly ekenler !!

Nahili samsyk we 1 taraply, her zadyn ichine oz propagandalaryny sokyan metbugatchylyk dushunjesi...

Mergen Aga

Salam Mergen Aga.Bizem olara "ikimizem 16 yasymyzda, Turkmenistan in sonky bolup SSSR'den chykan badyna doguldyk" diyip aydamyzok, yone biz olara 16 yashymyzdadygymyzy aytdyk, 1991-nji yylda hem Garashsyzlygy alandygymyz barada gurrun berdik.Ozun bilyana Habarchylaryn nahilidigini.Hemem ol interwyu alan adam oran yahsdy, belkide name yazjagyny bilen daldirdaaa.Egerde bashga soragyn bolsa shu yere yazyp bilersin

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Yokla, men sizi tankyt

Yokla, men sizi tankyt etmedim, yone makalany yazan adamyn shular yaly zatlaryn 1 ujuny hem SSSR'in dargamagynyn 1 plusy yaly gorkezjek bolyandygyna uns chekdim, hamala SSSR dargandan son dogulan nesil beter bagtly, birgiden mumkinchilik we etc bilen upjin yaly(SSSR dovri dogulanlardan tapavutly yagdayda)...

shol Gulnara bilen Wepa shu

shol Gulnara bilen Wepa shu tayyk agza:)
______________________________
Live in the present, not in the past

nadip bildingay we nireden

nadip bildingay we nireden tapdyng, onda yokardaky düşünülmezlikleng hemmesini sorap boljakda haa?

men olar bilen telefonda

men olar bilen telefonda gepleshyan:))) ikisinem men tanayan :)) barde hem inetda hem gepleshyan
______________________________
Live in the present, not in the past

:D barde dine "men", "men"

:D
barde dine "men", "men" bolup baryala
_________________________________________________
*cennet bahchelerinin gulleri yuzunuze, bulbullerin nagmeleri dilinize, Allah sevgisi gonlunuze ve shu guzel gunun bereketi uzerinize olsun! CUMANİZ mubarek olsun!

byah 2sem obadaş eken-a..

byah 2sem obadaş eken-a.. :)
Wepa eyyam futbolda özüni görkezipdir , tüweleme. :)

hawa ol dogrydyr

hawa Orazdurdy.Biz obaadash hemde klasdash.Men Wepanyn oyunlarynda kop bolup gordum, ol ozuni oran chaalt aldyrdy.Ol bu yerdaki oyunchylara garanynda oran gowy oynayar.

Gulnar onadash diydigi,

Gulnar onadash diydigi, orazdurdy agamyz hem balkanly, shondan diyyar :)
______________________________
Live in the present, not in the past

Balkanly!!!!!!!!!

dogrudanam orazdurdy agamyz hem Balkanlymy?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "howwa"

hmm, onuň

hmm, onuň (Orazdyrdy-Ga1taman-Jenap Che-Che - Myrat Wekilow) bn söhbetdeşlik bardy. Men oňa sorag sorapdym iň soň welin, onam ýa "unpublish" etdiripdir ýa-da "delete"

Elbetde, bir ýa birnäçe sebäbi bardyr-da, ýogsa şol ýerde ony has gowy tanap bilerdiň!

Bähbit bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

orazdurdy agana bilemok

Orazdurdy agana bilemok, yone, Ga1taman oz garyndashym bolup chykaydy.Menem gozledim shol sohbetleshlikleri, yone tapmadym.

Ata aga wrote: Myrat

Ata aga wrote:

Myrat Wekilow

Ata aga, Myradyn familiyasy Weliyew.. duzedenime gaty gormersiniza. bashgaraklygy goze ildi :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "düzedeniň üçin!"

salam Hatyja

Hatyja senem Balkanlymy?

oň ýerine men şu

oň ýerine men şu ýerdäki bilýänje Balkanly agzalarymyň atlaryny ýazaýaýyn-la:

1- Hatyja;
2- Orazdurdy;
3- Gulnara;
4- Wepa;
5- Harezmi;
6- Feya;
7- Han;

başga-da bardyr welin, men bilemok ýa-da ýada düşenok.
Tüweleme, baram ýaşlar we ösýäler - blogyň ady boýunça-laý :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Sag bol Ata aga!"

Ata aga, sag bolun Gulnara

Ata aga, sag bolun Gulnara yazanynyz uchin. tuweleme kopimizi sanapsynyz.
Ata aga, yone nadip Islam'y yazmansynyz ? :)
ony unudyp bolmaza.

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • ata 4 telpek goyyar we yazyar: "Yslamammy :)"

Reschik hem Balkanly

Reschik hem Balkanly öydyan.
(satan yaly boldym welin, bagyşlan Resul aga) :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýatladanyň üçin :)"

Ay gowy temada

Ay gowy temada satylsan zyyany yoklay::)) Ata agada gaty aladaly bolanson her sapr meni yatdan chykaryarda, martdaky dushushykdaky yaly::))(Ata aga degishmedir:)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Bagyşla, Resul aga!"

eý, men garrapdyryn,

eý, men garrapdyryn, çaltrak öýleneýin indi :))

Resul aga, 1 stakan ganymy geçeweri, kämahal şeýle säwlik bolýar, aýratynam, saňa gelende bar-a :)

Ehh, men size aýratyn geldim-ä myhmançylyga oň deregine :)

Bukam hasap dälmi ýa :) Söz-ä berdik, ölmän-ýitmän dursam, enşallah, ýerine ýetirerin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa, üns bermändirin!

hawa, üns bermändirin! Minnetdar, jigim! Sendenem bir gaty görüp bolarmy?! Telpek welin, wajyp boldy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Baybow, men "meni

Baybow, men "meni tanamasynlar" diyip nikimi üytgedyan, siz bolsanyz, familyama çenli yazyp çykayypsynyz. :D
ay tüweleme.
bahbit bolsunda. :D
soragyny başga temada sorayyn, şol blogda aşa köp şahsy zatlarym bar eken, ön razyçylyk beripdim, indi beremok.
bagyşlan.

Munyn aydyp yoren zadyny

ayyyy sen adyny uytgetsenem seni tanamayan yokdyrlay.Egerde sen familyan yazylanyny gen goryan bolsan, men senin 7 arkany bilyan.Ony yazsam ona name diyersin.Onam hemme kishi seni oran gowy tanar yaly.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 2 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme:)"

sen men tarapymda bolmaly

sen men tarapymda bolmaly dalmay?
gaytam garşyma gityande, jan dogan :)

Offtop!! Profile'indaki

Offtop!!
Profile'indaki "Track" diylen yerden, ya-da alyp-beren telpeklerinden kimdigin goni bildiryar Myrat, beyle gara chynyn bilen tanalmak islemeyan bolsan, onda 0'dan taze agza bolmakdan bashga charan yok !!

Shundan son "sen kim, men kim ?!" gurruni dovam etse, gaty gorsenizem pozjak !!!