Dinge gyzlar uchin

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Yshtapyl
15% (2 votes)
Pommah
38% (5 votes)
Keteni
23% (3 votes)
Yrzyn shpon
0% (0 votes)
Gulli shpon
23% (3 votes)
Jemi 13 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men ozume guli shupony gowy

men ozume guli shupony gowy goryan, sebabi bir hili gowy hemde owadan gorkezyar
______________________________
Live in the present, not in the past

beh, gaty geň waka, bu

beh, gaty geň waka, bu "publish" edilse-de, meňki durlaý umumy ýerde :)))
Elbetde, meňki mundan soň açylan bolmaly, diýmek, onuňkyny wagtynda "publish" etmänsiňiz :)

Mergen-ä gitdi, indi soňkuja jogapkärimiz otyr online, şol meňkini "unpublish" edäýse, onda şu ses berlişik baş sahypa çykar, ýogsam çykmaz :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hachan ashdam , ong achypdym

hachan ashdam , ong achypdym yone chykmady diyip yordum , ay borla halem chykypdyr:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ha-ha, men geň galyp

ha-ha, men geň galyp oturdym şu poll-a laý, asyl başga has geň ýagdaý hem bar ekeni:)

Serediň:

Baş sahypada "Meniň bukjam" diýen link bar, şoň üstüne "haysymata" diýip täze link/bölüm goşulypdyr. Selbishkaň açan ses berlişigi, gönüden-göni şol ýere ýerleşäýipdir öýdýän "publish" edilensoň :))

Ol "Haýsy mata?!" adynda poll bolup, aýry bölüm bolmaly däl öz-ä :))

Gerekli görülse düzediler-dä jogapkärler tarapyndan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

selbishka kop matalryna mena

selbishka kop matalryna mena dushunmedim, marlylalr bashga diyyar dami ona bommah name bolyar/ mena mikrobalgar gowy goryan.
publish edelimi? yone oglanlar uchin gyzykly bolmaza
Leyla

eýýäm publish edildi, sen

eýýäm publish edildi, sen entäk tejribesizräk bolýarsyň-da :))

subutnama:

1-Submitted by ata on Thu, 2008-10-30 02:22.
2-Submitted by selbishka on Sat, 2008-10-25 00:26.

ýagny, meňkiden öň açypdyr şu ses berlişigini, meňki "publish" boldugy müddetçe, oňky baş sahypada görünmez!

ýokarda düşündirip ýazandyryn ýagdaýy :)
birem, "marly" diýmäňsene-how, uzyn hekaýa/žanrlar arkaly pýesalar ýazybam, dogry görnüşi bolan "Maryly" ýazyp bilmesek, onda-da Maryly bolup:)

"bombah" - "pombarht" bolýarmaý, men-ä bilemok takyk :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

howwa jan dogan shol bolyar

howwa jan dogan shol bolyar

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

onsuzam oglanlar girsin

onsuzam oglanlar girsin diyip achmadym , onsuzam sholar gelmesin , gyzykly bolmasada ine geljekler bardyr, has gowuda oglanlar gyzykly bolmasa:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ata aga shu wagt men sapakda

ata aga shu wagt men sapakda shondan iki ishing arasynda jogap beryan. publish etmek barad bolsa, onda name durmaly yerinde-dal
ay, borla shu wagt dorjelemane wagtym yok.
ozuniz bolmasa moder bolaymaly ekeninizda!
Leyla

jigim, gatyrganmasana, men

jigim, gatyrganmasana, men seni tankyt edemog-a!
men moder bolupdym, şoň üçinem gowy bilýän şu ýagdaýlary.
+
men ýagdaýy we çäräni ýazypdym bu babatda diňeje, aslynda, Mergen öwredipdi-le maňa-da şu ýagdaýlary, ol menden has gowy bilýär, bärä gözi düşse paçak eder welin :)
Senem öz üstüňe alynypsyň bar-a! Bolýar-da, men-ä diňeje aýdaýdym we çykalgany salgy beripdim, beýdip öýkeläp durjak bolsaň, indikide pikirimi özüme saklaýaryn!

Bagyşla, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay, borla ata aga,menem yone

ay, borla ata aga,menem yone oykelap gorayin diydim-le!:)D
owrenyas bizem oza!
Leyla

mikra yokmay? yaman owadan

mikra yokmay?
yaman owadan mata ekeni esasanam gyzyly ak gyzlara gowy gelişyar bahasy in gymmady oytyan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

mikro diymek yatmayan

mikro diymek yatmayan pomahda shol

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

haysy mata halayanymyz

haysy mata halayanymyz hakyndamy poll?
hemmesem gowy mata eger gowja edip tikinsen we hersini gerek yerinde geysen.
yone ozuma owadanlygy, uytgeshikligi boyuncha ketenini halayan.

menem hemme koynegi gowy

menem hemme koynegi gowy goryan, hersi bir yerde owadan!
shu wagtam ejem yashyl tafta ugratdy, amerika tikin gelengde geyersing diyip.
Leyla

men ejemden yshtappyl bilen

men ejemden yshtappyl bilen bir galyngja koynek sargadym turkmenn stilde :)) yakaly , barde turkler yaman gowy goryarler yaklay koynegi , sarganam bar ,
men kultur merkezine turkmen yakaly koynekde gitdim welin, hemmesi seredip sarganlar hem bar :))yone barde gadyryny bilyang tm koyneging:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

seret gymmat baha keteni bar

seret gymmat baha keteni bar alajaly , yaman goway:) ozem metr 200 mung manat, jemi doly dikinmek uchin 1mln 200manat yone shu wagt arzanlan hem bolsa mumkin
yone eyleki ketenler 500 mung manata dushuyar , mikroda 500mung manatad dushuyar yakasy oz isleginge gymmat baha diyseng gowalary bar , elde edilen yakalar gymmat bolyar:)
gaty gowy bolar keteni geyseng:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

yrzyn shopan, suynayere ,

yrzyn shopan, suynayere , :))) guuli zady hem bara gulli pomah:) setka angyryng hem chalaja gorunjek bolyara:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Tikinchi

Gyzlar, siz mana komek edin, yada mana maslahat berayin. Govja tikinchi tanyshynyz bar my Ashgabadta. Men 1-2 gezel koynek tikdirip , govy bolman chykyp, geyemogam indi и желанием yok. Yone govy bir tikinchi tapsam govy bolardy .

Haa ystapelden govy zat yok, tomus aylarda shony geyip спасалась от жары

tak ony myllaym gowy

tak ony myllaym gowy bilyandir, mena ozum dikyadim, galany bilmedim
yone Dunyaden yada Mylayymdan sora sholar has gowy blyandir

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

:)

Sagbol, menem yittim gyzlary menem nache gunden byari goremok. Sagbol, gyzlar GUKKKKK