Sowda etmek barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Halal sowda edip bayamak gaty kyn bolya, haramlygy gatsan welin pul onat gazanylya. Shu umumy zat, sowda-da halal ishleyan adam tapmak gaty kyn bolyar.
Sheyle eden adamlara telpek goyaymaly. Sizin pikirinizche shu problemamy? Eger sheyle bolsa nadip chozmeli?
Bizin sowdagarler spirte, spirtli ichgilere suw goshyalar, bahany kelleden alyalar, satyan zatlarynyn hilini pes edyaler... Name etmelika?! In barkisi, narkotik satyanlaram geroine menzani uchin hek garyp satyamyshlar... Ay olardan onem halallyga garashamokdym welin gulkimem tutya.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Menem kawagt seyle bolyan.

Menem kawagt seyle bolayn.Bir gezekbazara gitdim ejem bilen.Onson bir gelneje basga bir sowdacy gelneje bilen gygyrysyp dur.Ondan sogan alypdyr.olam 5 kilogarm bolmagyn yerine 4 bolup cykypdyr.Ay onson olam yzyna getirse name sowdanyn kanuny seyle diyyar.BIlyansiniz bazara barsanyz gel kilam arassadyr diyyandirler ilki bilen.Asyl ol kile hakda gurrin bolmaly dala.bahasy arzan yone kilesinden iyyaler.Name tapawudy bar.ondan azajyk gymmadam bolsa doly kile edip berda.

Hasap guninde shol bazardaky

Hasap guninde shol bazardaky kg'lary dogry chekip bermedik dayzalarin vay gunune, yaman gynanyan sholaryn hallaryna,olar uchin yorite yazilan ahyry :(

kartoşka 5 mün manat, doly

kartoşka 5 mün manat, doly kile aljak bolsan 6 mün :D. Utanman aydyalaray..

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Tagan mena dushunmedimlay...

Tagan mena dushunmedimlay... :D O nahili kilesi 5 mun bolup doly kilesi 6 mun? Doly diymek nameka?

Bazarda kartoşka alanda

Bazarda kartoşka alanda sorayalara, kilani doly(dogry, kartoşkaçydan kartoşkaça üytgeyar sözün ulanylyşy :D) çeksem 6 mün, standart baha 5 mün.. :D
Ya sen maryly dalmi? :D Maryn bazara şeyle, başga yerlerini biljek dal.
ŦΛГΛН Эль-Мерви

McMurry

Prezident gaty dogry aydyan...
Maryda-ha yagday seylerak... Beyleki welayatlary bilmedim.

Marylam bolsam bazardan zat

Marylam bolsam bazardan zat satyn alamok, yilda ya iki yilda bir gezek diyaymesen... Marynyn oz bazaryndaha 10 yilda 20 yilda bir gezek alyan :D

Bah...

BAyram 10-20 yilda bir bazardan sowda edyan bolsan onda yashin-a
ep-esli bardyr. D:

Sebabi menin shol MArynyn

Sebabi menin shol MArynyn bazarynda dine 1-1.5 gezek sowda edenim yadima dushya :D

Shu yerde birje bolan wakany

Shu yerde birje bolan wakany aydyp bereyin. Haysy tomus bilemok bazarda gezip yordum, uzulen sagadyma bag gozlap yordum. Ay nabileyin, aklygymdanmy, eshigimdenmi okayanlygym belli bolandyrda... Bir dayza "oglum gel barik name gerek" diyip suyji dili bilen bal kolune batyrdy meni. Oglumam okaya diydimi, okady diydimi, ya garyndashym okady diydimi garaz girdi kella. Shu dayzadan alayin diydim, sebabi yashuly gorundi, bilemok nebsim agyrdymy. Garaz aldym 10 000 manada. Son bazardan chykyp baryarkam yone gyzyklanyp yene birinden soradym, bahasy shol bir zadyn 2 000 manat diydi. Beren 10 000 manadyma gysganamok, nesip etsin. Emma shu yerde gynandym, sheydip bir topar yalan yashryk sozlemek yashuly dayza uslypmyka? Bahasyny 5 esse, diline ansat 5 esse galdyryp satmak utanch dalmi? Men bilmamde huday bilyara! Shony 2 000 satsa-da bir peyda galyandyra, sebabi beylekilera 2000den satyalar.
Garaz, sowdagarlerin yalanchy dali diyenin sheyle bolup chykya...

Ay mena indi bazar'dan olar

Ay mena indi bazar'dan olar yali zatlar alamok, ustunde bahasy yazilan ve ynamdar magazinlerden alyan koplench yogsa poddelka zatlaryny sokushdyryalar ya-da yokardaky yazilan yali aldap gymmat satyalar...
Onsonam men kamahal dushunip bilemok bazar'daki dayzalara...Gechen tomus ejem elime spisok berip meni bazara iberdi pamidor,kartoshka,gavun,garpyz ve sh.m. zatlary almana,menem yani Rumyniya'dan gelemson hemme zat 5-6 esse'den arzan, garpyz gavun dagy 20 esse dagy arzan bolanson in govylaryny saylap alyan 6-7 mun manat tapavut bolsa-da, onson pamidor aljak bolyan velin hemmesi bir hili ezigirak bolushyp durlar, menem bahalaryna'da seretman satyanchidan "Gymmadyrak bolsa-da has govylary yokmi ??" diyip soradym velin ol menin yuzumi alyp goyberdi "Name shulary kem goryanmi ?? Shular yali arzan zady hem govy gorenok..." diyishdirip.. Menina yaman gaharym geldi,dayza'da tas sovyadim yone borda diyip kellami yaykap gaytdim..
Menin pikirimche bizin bazarymyzda goze durtulyan in uly kemchilik satyan zatlaryny in govy halda satmayandiklari...Ors bazar zat govja shu vagt,yone bashga shaherlerin kopusinde ne arassachylyk govy saklanyar,ne-de ol onumlerin hili... Name satsan hem in govy halynda, alyjynyn govnune yarar shekilde satmany basharmaly, olaryn expectation'laryna gora bolmaly yone bizde beyle dal, arzan diyip musur hem satjaklar sholar...Halka hem gymmadyrak bolsada hili has yokary zatlary almany ovretmeli, ezik pamidor ya-da chuyruk muyruk kartoshka alsan onyn yarisi musora gidyar ahyry,vseravno shol bir hasap bolyar...Sagat,kovush,egin eshik ve sh.m. zatlary alanda-da kachestva ayratin uns bermeli,yogsa olar 1 sezon hem geydirmezler ve renki gider,vallarar ve etc... Kachestva'ny 1-nji plana surmeli, arkasy yuvash yuvash bolar,hich kim onat harydyny hapa yerde goymak islemez ve gigiena'da geler yuvash yuvashdan...

Bayram, Sowda sozi gaty gin

Bayram,

Sowda sozi gaty gin soz, yone senin name diyjek bolyanina dogrymy aytsam mena doly dusunmedim,

Asyl senin soragyn sowdade halallykmyka diyyan, yone beren mysallaryn araga suw gosyarlar yada geroyina hek gosyarlar diyip mysal beryan:) basgarak mysal yokdymay, haram zatlaryn icinde halallyk gozleyane menzapdir...

Sowda hakykatdanam gaty gyn is, yone onun yali haram is dal, bereketin %70 sowdade diyarler, Yone yslamyyetde sowdanem oz kada kanuny bar, doly yadyma dusenok welin, bir zat satyan bolsam sonun arassa girdeyjisi zadyn bahasyndan %20 kop bolmali dal oydyan.

daysa mysaly; %20 den kopurak diyan senin aydysyna gore, yone 10 mun manat icinde galypdyr, su yerde blog edip acmagada azyragam bolsa sebap bolupdur... yadyndan cykar beyle zatlary, dayza belki bir pul gerek bolandyr.

Sowdadaki hallalygam adama gora, eger adam halal isleyan bolsa hemme zatdada halal islar, belki ka bir yerde utularam yone dunya synag dunyasi, yrsgy beryanem alyanam yokardakyn ozu, onun ucin elinden gelyanca halal bolmali.

Yenede bir zat yatladayin, sen su wagt umumy adamlar tarapdan yazgarylyan zatlary aydyan we haram is edyarler diyan, hemme kisi ozune seretse has govy bolar, in bolmanda ka bir adamlara sapak bolup bileris, biz ozumiz bilman edyan bir suru haramlyklarynmyz bardyr...

mysal, isrip haram diyarler, issiz aydim dinlap yatmak, wagtyn isribidir...

men bu sozleri umumy pikir bolsun diyip yazdym, hic kime sahsyyetini goz onude tutmadim.

sag bolun

Serdar aga sen onler tovuk

Serdar aga sen onler tovuk biznes'i edipsin ahyry, birazajyk gurrun berda TM'de nahili gidyanini olar yali sovdanin...?!
Mena shu tayda halal et,kolbasa,sosis,sucuk zat tapmakda zorlanyan, kamahal butin ay et iyemzok ve hakyt sunklerim govshap gidya,TM baranymda'da beter iyesip gelip baranok indi, iysem hem son pikir edip yatirin "tovuga yaziklidi velin halalmyka bari" diyip...Menin nesip bolsa Halal et onumleri magazini achmak niyetim bar,yone tehniki tarapynyn nahili kyn boljagyny entak bilemok,yone nesip bolsa 5-6 yildan bir girmek niyetima bar shol biznesa,bizar boldugarov etsiz zatsyz yashap,chagalarymyz bir arkayin iysinler !! Yimpash'daki sucuklar zatlar yaman gymmat TM bazary uchin, 100.000--120.000 manat zat olaryn ortacha bahasy ve 1 kg'de yetenok ,egrelipjik dur!
Turkiye'de et gymmat bolanson ol sheyle gymmada dushyar,yone biz TM'de achsak sholar yalija fabrika,shol bir sucugy halkymyza 40-50.000 manada berip bilerismika diyyan!!

TM'daki et onumlerini doly

TM'daki et onumlerini doly bilemok yone kabir unsumi cekyan zatlara bar, mysal ucun usa'da hemme towuklar halal kesilenok, bizem ka bir magazynlardan alyas, yone tm'de towuklar su yerden gidyar yalnysmayan bolsam, bazarlar tuwuk budundan doly, hemme turkmenler diyen yali alyar iyyar,

Mena plan zat diyip biljekdal.

Su yerde esasy bellemek isleyan zadym, towulara sunk un edilip, yada et un edilip berilyar, bu zatlar adamyn saglygyna tasir eder.

Esasy zat su wagt dunyade ylmy sowesler bar, bizin usa'dan alyan towuklarymyzy nahili yetisdirdiler, iyen adamlara nahili tasir edyar...

Bir adam iyyan zadyna gora saglygam utgeyar, turkmenler su wagt hic pikir etman usa'dan getirilen tuwuklary hezil edip iyyarler, mena su zatlar ucin ylmy gozleg edilyanini esitmedim.

Su sozler hem bardy, towuk kop iysen towuk yali gacak(gorkak) bolarsyn
Balyk iysen Balyk yali duygur bolarsyn diyarler.

Turkmenler goyuny arassa govy kesyarler, oz meydanymyzda organiki yetisen goyunlar, in govysy somyka oydyan, towuklarada hokumetimiz bir azajyk gumrukde aksis goysyn, goyun etleri gecip baslar bazarlarda, su wagtam govy welin halk has kop iyer.

Tovuk etinden has kop olaryn

Tovuk etinden has kop olaryn budy ziyanli, TM'de olara "lashke" diyyaler.. US'de ve beyleki osen yurtlarda tovuklary yorite etleri uchin yetishdiryaler t.e. yumurtasy zady diyip duranoklar ve olara garmon'laryny has basym gelishtirer yali dermanlar ve himikatlar berilyar, sheydip tovuklar has semiz bolyalar YONE ol himikatlaryn organizme gerek bolmadik bolegi olaryn ayaklarina t.e. butlaryna(lashke) gidyar ve adamlar olary iyende onyn ichindaki garmon uytgediji himikatlaryda iyyar.. Shu yaman ziyanli saglyk uchin, shonyn uchin hem US zat export edyar olary !! Halal'lyk hakda vopshe gurlabem oturmaly dal, 95% halal daldir,olary mashynkalar kesya hich hili "Bismillah" siz..Tok urduryp olduryanler hem bar diyip eshitdim, ola gonimel haram bolyar!! Turkmenistan'da maldarchylyk yaman govy biznes,menin bir garyndashymyn 2000'den kop goyuny bar,600-700 sany hem iri bash maly bar, her 6 ay son yetishn 600-700 goyuny satyar ve bu adamyn ayina 100 million manatdan yetyar, obada yashasa-da 3 etaj oyi,jip mashyny zady bar...Halal ve govy ishlemanin onumi hemme zat hem, yanina barip hal hatyr sorayan velin 1-2 sany goyun berip goyberyar suyji ya-da shokolad beryan yali,mendi indi barmana-da chekinyan "goyun almana geldi" diyaymesinler diyip:D

Laşkeler ABŞ-dan

http://sjsusa.com/tm/ bu siteye girip görayin

KOMPANIÝA HAKYNDA

SJS USA Inc. - ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anjeles şäherinde ştab-kwartirasy bolan amerikan korporasiýasydyr. Korporasiýanyň işiniň esasy ugry – iýmit önümleriniň giň assortimentini senagatda gaýtadan işlemek hem-de ilata bölekleýin satmak üçin öndürmek we eksport etmekdir. Eýýäm 12 ýýl bäri SJS USA, Inc. Orsyýediň, Baltika we GDA ýurtlarynyň bazaryny iýmit önümleri bilen üpjün etmek boýunça ýöriteleşip gelýändir.

Hile gözegçilik, çalt getirmeklige kepil geçmek, ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginiň we import ediji ýurtlaryň döwlet edaralarynyň talaplaryna berk eýermek korporasiýanyň ilkinji nobatdaky meseleleri bolup durýar. Korporasiýanyň ähli öndürýän we eksportirleýän önümleri gerekli weterinar we fitosanitar şahadatnamalaryna, gelip çykyşy (öndürilişi) we hili baradaky şahadatnamalara eýedirler, bu bolsa biziň hyzmatdaşlarymyzyň ýükleri gümrükhana we weterinar gulluklaryndan çalt geçirmekligini üpjün edýär. ABŞ-daky Rus dilinde gepleşmegi başarýan işgärler düzümimiz we ýerlerdäki wekillerimiz elmydama sargytçylara hyzmat etmäge taýýardyrlar.

Serdar Aga, aydyanlaryn

Serdar Aga, aydyanlaryn dogry! Men ol haram zatlary mysal getirmegimin sebabi gulkunch bolsun diyip gatdym ara. Yogsam olardan halallyk omur Alla garashamokla...
O dayza temasy bolsa yatda galan. Adyny ozuni bilmamson gybata bolanok, hakymam halallayan. 10000 manat bilen bay bolyan bolsa, kynchylygyny chozyan bolsa jany sag bolsun! Emma shonun mysaly yatda galdy, shol wagt hayran galyp tas erenim yere degyadi. Indi shol wakany mysal edip ulanjak, dayzada meni bagyshlasyn sheydyanim uchin :D
PS Umuman aydanimda, oz yuzumem yuwamok, sowda edyanin 100% halal edyani gaty az, menin ozuma gozum bilen gormedim.

Mysal bolmak barada bolsa

Mysal bolmak barada bolsa shuny aydasym gelya. Men kop islesemem onat musulman adam dal. Shona ozumem dushunyan kop sebaplere gora. Emma welin menin turkmenchilige we bir topar moral principlerine hormatym, sholara uymagym bar. Onson yanky bu zatlary yazgarmak barada aydanymyzda bolsa... Mena internedi bir sohbet yeri diyip goryan, oz aramyzda kynchylyklar barada gurrun edip otyrys. Shu kemchiliklerin ustunden basmasan ozleri duzelmeya. Adamam, hemme zadam entropiyanyn ulalmagyna, bitertipligin kopelmegine ymtylya. Elbetde ustunden basyp bir guych bermesen tertipleshmeya.
Shu yerde asyl shu temany achmagymyn sebabi shu yalanchylyk hazir adamlaryn arasynda owulyan zat. Shona janym yanya. "Ay pylanynyn ogly alyp yolup barya, sowda etsen sheyle bolmaly" zat diyip. Yagny adamlar sonunda hemme zady pula eltip soyeyaler, shony aldap gazansanam uly berekella, yone halallyk diyip harama bash goshmadyk bolsan "agzyna sinek gonduran" bolyan... :)