Jedel

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men iňlis diliniň kada-kanuny boýunça bir dostum bn jedel etdim ýaňy-ýakynda. Ýöne iki taraplaýyn däl-de, bir taraply, ýagny, "eger men ýeňsem, onda sen hiç zadam etme, ýöne sen dogry bolaýsaň, 20$ seňki!" diýipdim. Ol ýeňdi. Men hem sözümi tutdym :)

Sizde-de bolýarmy şeýle ýagdaý?!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

way men kan jedel etyadim,

way men kan jedel etyadim, yone shol endigi halamok, barik gelsem jedel etmane adam tapamok:) shonung uchin etmeyanime begenyan::)
______________________________
Live in the present, not in the past

Jedel günde günaşa

Jedel günde günaşa edýän. Emma pula jedel edenim ýadymda däl. Meselem "haýyş" sözi barada etdik we edýäris edil häzir.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ahgabatdaky pula jedel

ahgabatdaky pula jedel etyadim, gyzlar bilen gaty gitse 10 mung manat,, :)) shonam kop berip baramok yada gaty jedelime gownum yetmese goni 50 manat diyyan:) koplench jedelden utulyan:)
______________________________
Live in the present, not in the past

Menden saňa maslahat, hiç

Menden saňa maslahat, hiç haçanam jedel etme!
Jedele azart diýýäler orslar, narkotik ýalydyr. Göreňokmy Golliwudyň kinolaryny? Käbirinde jedel edip, karz pula batyp, söňem mafiýalar tarapyndan öldürilýäni azmy? Olar jedel etmän oňup bilenoklar!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay yokla barde jedel edemok

ay yokla barde jedel edemok :))) jedel edere adam yok :) ing songky gezek hachan edel etdim yadyma dushuneok:)
oye gidesim gelyar, tazeden shu tayy yuregime dushyar:( ejeeeeeeeeeee
______________________________
Live in the present, not in the past

Jedeliň biderekligi barada

Jedeliň biderekligi barada wakalar.
1. Türmede uzak wagtlap ýatanlar içi gysyp kart ýa şuňa meňzeş zat oýnaýamyşlar jedele. Soň bu hassalyk bolýa, her dürli zat üçin oýnaýalar. Soňunda herhili ýagdaý bolýar, hemmesini ýazmaýyn, medeniýedimizi gorap. Emma meň sowet türmesi barada okan kitabymda aýdýar, käbirleri kartda janyny hem utdyrýalar ekeni. Bulara "torpedo" diýýän ekenler. Olar kime utduran bolsalar, bir jan borçly. Ýagny ýa öz janyny ýa başga bir jan. Nädipmi? Mesele jany ýeňen adam "şuny öldür" diýip bilýäler, torpedo öldüräýmeli. Olaryň köpüsiniň janlary wor w zakone'lara degişli bolýalar.
Torpedolardan hemme türmedäkiler gorkýalar. Sebäbi bilýäler, torpedonyň öz jany özüne degişli däl
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýazgylaň üçin"

Şunun yaly waka; ön

Şunun yaly waka; ön kiçikak nebitdagda yayrapdy; belki aldandyrlar.
men 6njy klasdym öydyan. nebitdagda (yagny klasdaşlarym gürrün beryardi, belki çagalaryn gürrünidir) şeyle gürrün yayrady:
"taze yyl güni; narkomanlar kart oynajakmyş; we kim yenilse, birini "öldür" diyseler öldürjeklermiş;" kabirleri has anyrrak gidip" şol öldüren adamlarynyn etinden çişlik edip iyjeklermiş" hem diydiler. :D
şol gün daşaryk çykmandym.. :D

bir gün 7 sagatlap dagyn

bir gün 7 sagatlap dagyn kartda utulan gidip suwa düşmela oyndayk, suwa düşengde hem saçyng şampunlamaly we endamyngda gury yer galmaly dal, şol güna arassaja bolupdym:), ay umumy yaşayyş jaynda yaşasang okuw bolmayan wagty her hili zat tapylyarda, şonda bir oglan 13 sapar suwa düşüpdi, şondan song lakamyna arassa diyyas öz aramyzda:D

Jedeliň biderekligi barada (dowamy)

2. Käbirleri jedelsiz oňup bilenoklar. Olar at jedeline girýäler, futbol jedeline girýäler, kazino... Soňam kinolardaky ýaly bulaşyp ýörler bergileri bilen.
3. Türkmenistanda pully kart oýnap kynçylyga girýänler kän. Ola ol diýseň, karty azart bilen oýnap, pulsyz kartda hem kyn ýagdaýa düşýänler bolýalar.
Meselem, biziň obamyzda käbirleri şeýle bir gidişýädiler jedelde, edip bilmejek zatlaryny aýdýadylar. "Men senden ýeňilsem, gaýdyp karty elime almaryn". Ýeňlensoň bir hepde geçenok, öz sözüni gorap bilmän ile gülki bolup ýörler.
Men oglankam käbir goňşy oglanlaryň aýdan gürrüňi ýadyma düşdi. Kart oýnapdyrlar, ýeňlen truskasyny çykaryp öýüň içinde ylgamalymyşyn... Ine azardyň getiren ýeri :D Häläm öýüň daşynda ylgamaly däl ekeni :D
4. Obada bir oglan, ýaş mugallym, başga bir tanyş oglan bilen jedel etdi. Tanyş oglan görmegeý diýip tanalýardy, her kim jalaýja görýärdi. Bu ýaş mugallymyň kellesi işlänokmy, nämemi, bir gün ýoldan geçip barýan iki gyzyň birini yrsaňmy ýa pylan zat aýdyp bilseňmi "men (bagyşlaň) taşşagymy kesip taşlaryn" diýipdir. Garaz "sendenem jalaý bormy, yrjak bolsaň hana barýan şol gyzy yr, şuny aýt. Eger edip bilseň, taşşagymy kesip taşlaryn" diýipdir. Ol oglanam... gidip gyzy şaňk yrypdyr.

Ine jedel şoň ýalyrak. Etmäň jedel. Etseňizem, ýerine ýetirip biljek zadyňyz barada jedel ediň! Birinjisi elbetde has gowy :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

onson? kesipdirmi?

onson? kesipdirmi?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "::))"

Ýok, kesermi? Gaýrat

Ýok, kesermi? Gaýrat barmy? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Jedel etjek bolsang,

gyzlar bilen hezil bolyar. Gyzlar üçinem oglanlarmyka diyyan?
Sebabi gyz-gyz bolsa, songy erbet goh bolayjak yaly :)

- Nie kanvule, sunkutu -

Yoklay hich hili peydali zat

Yoklay hich hili peydali zat dalle how.
Kakam gurrung beryadi jedelde wagtynda 1 mashynyng puluny utyar.Yash oglan wagty.Ondon song kart oynayanlary oyunde yatiranoklar.Hemme wagt gelip oynasy gelmese hem akider ekenler.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty