shukir etmek!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,
sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,
kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,
"ilde gelen,toyda bayram"şükür edelin hudaga.
.............
owal ata bilinden damla-damla yol alyp,
sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,
giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,
yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga.
...........
ilkibashda ümbilmez günasizje chagadyk,
sonra durmush yollarynda hata baryn yashadyk,
bakyp bir gun geçmişe,oturuplar agladyk,
gecsin diyip günälerimiz,toba edelin hudaga.
.............
dokuz aylap goterip,ak suyt berip ulaldan,
bu dunyade barlygyňy ilki b/n owreden,
"ene"beyik keramatdyr,goy olara yaradan,
bersin uzak yashlary,yalbaralyn hudaga.
..............
"ata gazaby"yaly diyerler her bir zaman,
söyer ol perzendini,söygüsini bildirman,
zuryat dowam etse yolun,galmaz onda hich arman,
galmasynlar armanda,sejde edelin hudaga,
...........
gör neneňsi hezildi,okuw-mekdep yyllarymyz,
ylmy bize owreden,eziz mugallymlarymyz,
goy bizlerde elmydam,olar u/n soygimiz,
egsilmesin yurekde,dileg edelin hudaga.
.............
dokuz yyllap bile okan,mährem deňi-duşlarymyz,
ussatlardan ak pata.alyp guş dey ushduk biz,
hazir bolsa uzakda,bilmen nirde galyp siz,
aman-esen gezin siz,ynanyplar hudaga!!!

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek! Berekellah"
  • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme.. kim yazanam bolsa menden telpek"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

...

tuweleme gowyja goshy ozing yazding mi?
kimem yazan bolsa gowy yazipdir. mena haladim.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

sagbol "busa" ay howwa

sagbol "busa" ay howwa kawagt yeke oyde oturan wagtym,yazyp-pozmam bar!!

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

gaty gowy goshgy welin yone

gaty gowy goshgy welin yone bir blog achyp ichine goshgular yygyndasy diyip achaymaly ekening bir topar blog achyp yoreningden , bagyshla yone meng pikirim,
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme, tuf tuf :D"

Garabekewul: Goshgylaryn

Garabekewul: Goshgylaryn gowy tuweleme, berekella, yone gayrat etde hemmesini 1 blog'da yaz, yagny ozun 1 at sayla(ex: Palan goshgylar), son blogyn ichinde kop goshgy-post bolup, sygmaberende "Palan goshgylar 2/3/4..." dagy diyip achybermeli, yogsa 1 goshgynyn tarypy uchin 1 blog'da gaty az post yazylyar, bu bolsa az post'ly kop blog'yn achylmagyna yol achyar!

garabekewul, bolgyn adynda 1

garabekewul, bolgyn adynda 1 harp yalnyshlyk gidipdir. "shukur etmek" diyip yazsan dogry.

Aslynda, şu goşgyň her

Aslynda, şu goşgyň her bir topbagy barada aýratyn mowzuklar açylyp, ýazylyp we ş.m etse bolar. Ýöne agzalaryň hem goşulmagy has peýdaly we gyzykly bolar.

Meselem:

"dokuz aylap goterip,ak suyt berip ulaldan,
bu dunyade barlygyňy ilki b/n owreden,
"ene"beyik keramatdyr,goy olara yaradan,
bersin uzak yashlary,yalbaralyn hudaga."

Ynha, şu topbakda mähriban enelerimiz barada ýokardaky agzalan aýratynlyklary boýunça degişli ýagdaýdyr wakalary ýazyp, paýlaşyp bileris. Mundan öňem açylan bolsa, link berip, şol ýerlerden kä maglumatlat goýlup biler we ş.m,

Eneler barada özüm-ä az blog açmadym. Ýöne gyzykdyrmagy hem ada-kände başarypdym öýdýän ýa agzalar aşa köpdi şol wagtlar we höwesliräkdiler :)

Umuman, gowy bloglaryň goldanmagy we ol ýerlerde pikirdir ýazgylaryň ýazylmagynyň tarapdary men, ynha, şu blogyň bolşy ýaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"