UNUT!!!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

UNUT!

Unut seni ursalar hem söwseler hem unut söýseler hem unut.Unut saña aýdylan ähli ajyly sözleri.Unut saña atylan ähli töhmetleri,unut.Yatdan çykarma bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullaryna diýilipdi.Bil bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullary hem eşidipdi.
Diñe erbet sözleri däl saña diýilen gowy sözleri hem unut.Bizi asmana göterýñn öwgüli sözleri,ganymyzy joşduran ataşly sözleri hem unut.Unut hakykat üçin yitiren,utulan wagtlaryñy.
Unut saña dünyäni sowgat edenleri,unut saña dünýäni bagyşlaýanlary.We git yoluñ nirä eltse-de.Yzyñda goýan baýlygyñy,döwletiñi unut.Bagyñy,mellegiñi unut.Unut ebedi baýlyk gazanmak üçin.Unut ebedi sagadata(bagta) ýetmek üçin.
Unut hemem şeýle unut, unudanyñyda unut,unudylanyñyda.Diñe özüñ üçin däl milýonlar üçin unut.Yöne nämäni unutsañam hakykaty unutma.Nämänı unutsañam adalaty unutma.Durmuşyñy,ömrüñi şolara görä yaşa.
Unut seni ursalar hem söwseler hem unut söýseler hem unut.Unut saña aýdylan ähli ajyly sözleri.Unut saña atylan ähli töhmetleri,unut.Yatdan çykarma bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullaryna diýilipdi.Bil bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullary hem eşidipdi.
Kaynak:Zaman Azerbeyjan

Telpekler (8 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bay-ba! kyn-a!"
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "gowja zat eken.sag bol"
 • Jonnuk 1 telpek goyyar we yazyar: "Allayalkasin"
 • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • viva_forever 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Ishsizingem gurrungi kan bolyarow"
 • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Birinji gezek zat terjime

Birinji gezek zat terjime edip goryan.Agzalar yalnislik bolup biler.Komek eding.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

Kym gorman terjime edenin

Kym gorman terjime edenin uchin kop sag bol yene bir gezek. Terjimanem kadaly yagdayda edip yorsen has gowlashar.

Inshalla!!! Aslyndan ongden

Inshalla!!!
Aslyndan ongden bari pikir edyardim.Shu wagt nesip eken.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

Hay batyok öylense ne toy görelile??

kellandaki pikirleri bilmeyandiris öytme :D

- Nie kanvule, sunkutu -

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: ":) Name bilyang uytgeshik? ;)"

Alym bolmak aňsat Adam

Alym bolmak aňsat
Adam bolmak kyn
Sagat gijäň ýary bolupdy.Çalt çalt ýöreýşinden bir zada gaharlanýandygy bellidi.Sägindi we birnäçe ýyl öňi ýatlady.Şo wagt ogly 14 ýaşyndady.Gowy bilim almasy üçin hemme zady etsede onuň hereketleri janyna ýaramanardy.Hatda bir gün “Oglum senden adam bolmaz” diýipdi.Ine ençeme ýyldan soň ogly häkim boldy.Ogly bu habary gijäň ýary eşidip kakasyny aýagyna getirdip:
”Kaka seret sen adam bolmarsyň diýdiň welin men häkim boldym“ diýipdi.Ogly buşluguny aýdanda begejinden däliräpdi.Özüni saklap bilmän kakasyny gujaklady.Kaksy bolsa hem gaharlydy hemem bolşuna haýran galýady.Oglunyň edýän hereketlerini gahar bilen syn edýärdi.Özüne erk edip bilmän birnäçe gezek şapbatlady.Ýöne ol entegem özüne gelip bilenokdy.Ýaşuly iň soňunda şeyle diýdi:
-Oglum häkim bolupsyň ýöne adam bolmansyň.Eger adam bolsadyň gijäň ýary ataňy birahat etmezdiň.Ataňy yanyňa getirtmän onyň dyzyna giderdiň.Wezipäň ulaldykça göwnüňi kiçelderdiň diýip gahar bilen gapypny ýapyp ýoluň ýarsyna ýetende zordan aklyna aýlanypdy.Gynanýady terbiýeli çaga ýetişdirip bilmändigi üçin.Emma näçe isläpdi edebi terbiýesi bilen hemma mysal bolmagyny.“Nätjek?” diýdi.”Allam kömek etsin“...
Birnäçe ýyl soň...
Wezipesiniň üytgeýändigini eşidenine bir hepde bolupdy.Ilkinji işlän ýerinde aýrylmak kyn gelýärdi.Goşlaryny maşyna ýükleýänlere seredip durka birden oýa batdy.4 ýyl öň şähere gelende öňki häkim bilen tanyşypdy.Zordan salym tapypdy tanyşmak üçin.Sebäbi ony ugratmaga gelenleň sany sajagy ýokdy.Aralarynda aglaýanlar hem bardy.Indi özi gidip barýar welin aýaly we çagalaryndan başga hiç kim ýokdy.Şul ünjüleň içindekä halkyň hormatlaýan il yaşulysynyň sesi bilen özüne geldi:
-Näme boldy ogul?
-Bärden gitmek gynandyrýar, diýdi.
Gynanjynyň esasy sebäbini aýtmandygyny ýaşuly hem düşündi.
-Aýt ogul sen bir zada müýnürgäpsiň.
Soňunda häkim saklanyp bilmedi:
-4 ýyldan bäri işläp ýörn.Köp adam bilen tanyşdym gatnaşdym.Ýöne şu wagt hiçisem görnenok.Öňki häkim gidip barýarka men köpçülikden içeri girip bilmändim, diýdi.
-Oglum sen okapsyň tijinipsiň işläpsiň welin uly wezipelere ýetipsiň.Ýöne adamlara hormat goýmasaň uluny kiçini tanamasaň şeýle bolar.Häkimem bolsaň patyşada bolsaň adam bolmany öwrenmelisiň, diýdi.
Ýaşuly aýdýanlary hakykatdy.Janyna ýaramasada dogry aýdýardy.Ýerinden turdy.Yaşulyň elinden öpdi we nesihatlary üçin köp sagbolsun aýtdy.Soňam kynlyk bilen ýylgyryp:
-Wezipäň hemme zat däldigini düşündim.Mundan beýle adamlar bilen gatnaşyga üns bererin, diýdi.
-Il ogly bolsaň halk seni söýer, diýdi we ýaşuly özüne mahsus ädimler bilen gitdi.
Erkan Otman

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "azabyň üçin!"
 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

batyr kaka tüweleme(UNUT!),

batyr kaka tüweleme(UNUT!), ay name diyjegimi UNUTDYM:),galamyng ujy yiti bolsy(UNUT!)

Kop sagbol Ashyr Kan dowam

Kop sagbol Ashyr
Kan dowam edesima gelenok yone.Adamyng ichine umytsyzlyk gelyar.Turkmenche kitap koprak okasaga bolaram welin bir saytlardan okayas.Olangkam belli bir wagta chenli...

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

atamyrat Atabayyng bir

atamyrat Atabayyng bir goşgysyt bar ene dil hakynda,
başga dilde aydym aydyp bilsem hem
başga dilde goşgy yazyp bilemeok
diyyar şahyr, ene dilimizde öz pikirlerimizi beyan edip bilmeyan bolsak hiç bir dildede edip bilyan daldiris, egerde pikirlerimizi beyan edip bilmeyan bolsak hem kemçilik bar ortada
taraşlap şaglagyn köngle gelleni,
senden songkylara yadygar galsyn!!
angsat bolyar diyip her dilde yazsak taşalamadygymyz bolyar!!
mengem yazgylama üşüp gitdi welin bir gün yaltanmasam blog açmakçy nesip bolsa

aslymarly wrote: ene

aslymarly wrote:

ene dilimizde öz pikirlerimizi beyan edip bilmeyan bolsak hiç bir dildede edip bilyan daldiris

Shu setirlerine goshulamok.. Adam haysi dilde ozuni rahat duyyan bolsa shol dilde has gowi eserler yazyar.. Bu adamyn yetishme stili, sredasy, cagalik dostlary yali gonuden goni tasir edyan faktlar bilen yakindan baglanishiklidir.. Muna ing aydin mysal Cingiz Aytmatow.. Girgiz dilinde-de eser yazyardi, yone ozunin sha eserlerinin ahlisini diyen yali ors dilinde garalapdi..

pikirimi ütgetdim we sanga

pikirimi ütgetdim we sanga goşyldym..

Politika name?

Syýasatçyň biri garyp adamyň ýanyna baryp ”Seň ogluňy öýlendireli, wagty bolandyr“ diýdi.Garybam:”Ýok men oglumyň durmuşyna hiç hili goşulmadym”, politik :” Gyz Mersedes firmasynyň eýesiniň gyzy”,diýende garyp: “Bäää onda bolar”, diýýär.
Soň politik Mersedesiň başlygynyň ýanyna gidýär we :”Gyzyňyza gowy är tapdym”, diýýär.Başlygam: “Entek men gyzymy çykarjak däl, ol yaş ” diýip garşy çykýar.Onda politik: „Ýöne ýigdimiz dünýä bankynyň 1. Orunbasary “ diýende bolar diýýär başlyk.
Iň soňunda politik Dünýä bankynyň başlygyna barýar we “Başlyk size gaty gowy kömekçi tapdym”.Onda başlyk :“Bolar welin meň onsuzam gül ýaly kömekçim bar” diýende politik :”Ýöne bu ýigit Mersedes firmasynyň başlygynyň körekeni” diýse başlyk “Ola gaty gowy bolar“ diýýar.
Ine syýasat, ine politika...

Maksat soygi ugrunda olmek dal
Ugrunda olunjek soygini tapmakdyr

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "hmm!!!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bäý-bäää :))"
 • DIKTOR 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Soygi hasraty...

Kiçijek gyz Gülnar ejesi bilen mekdebe barýardy.Birden sägindi we ýagyşdan ýüzi suwjaran äýnegini çykaryp tigirli(welosiped) kakasy bilen mekdebe barýan gyzjagaza seretdi.Gyzjagaz ýykylmajak bolup kakasynyň biline elini salyp çyny bili gujaklaýardy.We sogukdan gyzaran ýüzjagazyny kakasynyň arkasyna goýupdy.Kakasynyň käwagt yzyna seredip aýdýan sözleri kiçijegi hikir-hikir güldürýärdi.Gülnarjyk muňa seredip durka ejesi gördüde:
- Gyzym kakaň seni her gün ir bilen 10 minudyny saňa aýyryp mekdebe getirip gidýär.Hemem Mersedesli.Höwes etseň belkem kakaň tigirli getirerdi, näme diýýäň? Diýip gyzyna ýüzlendi
- Ýürekden islärdim,diýdi gyzjagaz.Belkem bahana bilen kakamy gujaklardym.

Maksat soygi ugrunda olmek dal
Ugrunda olunjek soygini tapmakdyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"

Gadyrly agzalar sizden

Gadyrly agzalar sizden hayish men terjime edemde kop yalngish goyberyan (chicken translation) bolansong duzeltsengiz aytsangiz gowy bolar....

Maksat soygi ugrunda olmek dal
Ugrunda olunjek soygini tapmakdyr

shuna menzesh bir gysgajyk

shuna menzesh bir gysgajyk yazgi okapdym, yatlap bilyanjami yazjak bolayin:
2 zady unut: eden yagshiligini ve sana edilen yamanlygy,
ve 2 zady unutma: eden yamanlygyny ve sana edilen yagshiligi

shunu onem bir yerde yazipdim, ve Ata aga shunun uchin telpek hem beripdi oytyan(menem mana edilen yagshiliklari unutmajak bolyan)
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýene telpek:)"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "yazyp alayyn bir yerik , asyp goyayyn:)"
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy hem dogry"

offtop yazyan velin

offtop yazyan velin bagyshlarsiniz..!
bir yerdena kop telpek gelipdir, moderler beren bolaymasa, 4-5 sany galypdy velin eyyam 19 bolupdyr.
ishlerinize yenillik bersin..!
____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

Bir ogryň portredi

Ýaş slowýan suratkeş Arpad Sebesy trilýoner Elmer Keleniň suratyny çekmek işini bolýnuna alypdy.Berlen iş kyndy sebäbi Kelen diňe 3 gezek durjak diýdi.Ýagny dowamly dälde arada salym salym durjak diýýär.Sebesy portredi ýatdan çekmeli bolýar.Näçe kynam bolsa ol işi başarýar.Ýöne trilýoner surat maňa meňzänok diýip puluny tölemekden boýun gaçyrýar.Yaş suratkeş suraty çekmek üçin näçe sagat sarp edipdi.Ýöne muny görkezýän delil ýokdy.Elmer Kelen çykyp barýarka “ Portrediň size meňzemeýändigi bildirýän bir hat ýazsaňyz men sizden razy“ diýýär.Kelen bolsa sag aman pulsuz sypanyna begenip haty ýazyp berýär.
Birnäçe wagt soň Budapeştde Slowýan suratkeşleriň guramasy tarapyndan sergi geçirilýär.Şol wagt trilýonere habar gelýär.Şol surat bu sergide asylypdy ýöne üstünde “ Bir ogrunyň portredi” diýip ýazylgydy.Elmar Kelen gelen badyna suraty görýärde müdüriň ýanyna baryp gohlap başlayar.Suraty aýryň ýogsam sizi prokratura berern diýip haýbat atandan müdir şol ýazan hatyny görkezýär.Trilýoneriň suraty satyn almakdan başga alajy ýokdy.Bahasyna seredende bolsa hakyky bahasyndan on esse gymmatdygyny görüp şeýle bir ahmyr edýär welin ýöne soňky tüýkülik sakgal ezmez diýlenidä.Şol pursat yaş suratkeşiň bolsa begenjiniň çägi ýokdy.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "wajyp usul!"

bolsa-da akylly ekeni ol

bolsa-da akylly ekeni ol ýaş sungatçy.

Ylmy işlerde çeşme, söwda reçeipt/fatura/kwitansiýa(?!)/delilnama(?!), öýleneňde nika haty we ş.m. wajyp. Olam şeýdipdir, diýmek:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

MALE EXPRESSIONS

"I'M GOING FISHING"
Means: "You boring woman, I'm going to drink myself dangerously stupid,and stand by a stream with a stick in my hand, while the fish swim by in complete safety."
IT'S A GUY THING"
Means: "You women never understand, it's just fun. There is no rational thought pattern connected with it, and you have no chance at all of making it logical".
"CAN I HELP WITH DINNER?"
Means: "Why isn't it already on the table?"
"UH HUH," "SURE, HONEY," OR "YES, DEAR..."
Means: Absolutely nothing. It's a conditioned response. If anything, it means; "I haven't heard what you said."
"IT WOULD TAKE TOO LONG TO EXPLAIN"
Means: "I have no idea how it works."
"I WAS LISTENING TO YOU. IT'S JUST THAT I HAVE THINGS ON MY MIND."

"TAKE A BREAK HONEY, YOU'RE WORKING TOO HARD".
Means: "I can't hear the game over the vacuum cleaner."
"THAT'S INTERESTING, DEAR."
Means: "Are you still talking?"
"YOU KNOW HOW BAD MY MEMORY IS."
Means: "I remember the theme song to 'F Troop', the address of the first girl I ever kissed, and the vehicle identification numbers of every car I've ever owned, but sorry, I forgot your birthday."
"I WAS JUST THINKING ABOUT YOU, AND GOT YOU THESE ROSES".
Means: "The girl selling them on the corner was a real babe."
"OH, DON'T FUSS, I JUST CUT MYSELF, IT'S NO BIG DEAL."
Means: "I have actually severed a limb, but will bleed to death before I admit that I'm hurt."
"HEY, I'VE GOT MY REASONS FOR WHAT I'M DOING".
Means: "And I sure hope I can think of some pretty soon."
"I CAN'T FIND IT."
Means: "Help, it didn't fall into my outstretched hands, so I'm completely clueless."
"I HEARD YOU."
Means: "I haven't the foggiest clue what you just said, and am hoping desperately that I can fake it well enough so that you don't spend the next 3 days yelling at me."
"YOU KNOW I COULD NEVER LOVE ANYONE ELSE."
Means: "I am used to the way you yell at me, and realize it could be worse."
"YOU LOOK TERRIFIC."
Means: "Please stop trying on any more dresses, I'm starving."
"I'M NOT LOST. I KNOW EXACTLY WHERE WE ARE."
Means: "No one will ever see us alive again."
"WE SHARE THE HOUSEWORK."
Means: "I make the messes, she cleans them up."

Durmush yarihstir

Her sabah bir ceylan uyanir Afrika'da.
Kafasinda tek bir düsünce vardir.
En hizli kosan aslandan daha hizli kosabilmek.
Yoksa aslana yem olacaktir.
Her sabah bir aslan uyanir Afrika'da.
Kafasinda tek bir düsünce vardir.
En hizli kosan ceylandan daha hizli kosabilmek.
Yoksa açliktan ölecektir.
Ister aslan olun, ister ceylan; hiç önemi yok.
Yeter ki günes dogdugunda kosuyor olmaniz gerektigini,
hem de bir önceki günden daha hizli kosuyor olmaniz
gerektigini bilin.

Zhizn piwetsya srazu...
Bez 4ernovinka...
xo4ew ti etogo ili net...

E-MAİL

Ey Allah’ın kulları, bugünün genç Müslümanları her gün sabırsızca bekliyorsunuz; “Bana e-mail geldi mi?" diye günde birkaç kez online oluyorsunuz... Mutlu oluyorsunuz "Bir mailiniz var!" yazdığında. Okumak için sabırsızlanıyorsunuz. Bazı mesajlar gerçekten güzel; arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sıcacık... Fakat çoğu öylesine gelmiş, alakasız. Sadece zamanınızı alıyor... Derhal siliyorsunuz.
Biliyor muydunuz, yaklaşık 1400 yıl önce Allah size uzun bir e-mail gönderdi. Meleği Cebrail aracılığıyla elbet; Elçisi ve Kulu Muhammed'den (asm) forwardlayarak...
Açtınız mı bu e-maili?
Subject : Kur'an, "Kuşku Barındırmayan Rehber"
Download ettiniz mi dosyayı?
Kalbinize 'bookmark'ladınız mı?
Hayatınızın 'sık kullanılanlar'ına eklediniz mi?
Her sabahınızın 'başlangıç sayfası' yaptınız mı?
Açtıysanız bu e-maili; hepsini okumuş olmalısınız... Gönderilen elçilerin kıssalarını... Helak olan kavimlerin öykülerini... İnsanlığa mesajları... Günlük hayatınızın rehberini... Geleceğe dair güzel haberleri, müjdeleri... Allah’ın sizden 'reply' beklediğini... E-mail olarak iyi amel beklediğini.
Şimdi, her sabah uyandığınızda. ilk bu e-maili okuyun. Kur'an'da 'save' edildiği şekliyle hatırlayın ve ona göre 'reply' edin.
Sevgili genç Müslümanlar,
Dini hayatınızın geleceğine 'enter' leyin...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Devranus 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme. Gowy harmanlapsyng!"

берекелла!!

яшлара гора бир дил билен айдыпдыр.

Telpek goyjakdym welin...

Telpek goyjak welin önküdenem kan barlerde sürünersin öydyan...Has peydalyrak eden işlenne telpek goymak islardim...
"Bu dünyade merdem yaşa merdem geç"