Conventional Logic

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Surady gördüm birhili saytdaky kabir davalar yadyma düşdi. size bu surat nama anladýa ?

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "menem shony pikir etyan"
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Surat Uchin:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bu surat kabir derejede

Bu surat kabir derejede dogry, emma hemme yagdayda dal! Sebabi, kabir zatlary, alymlar hem ylmy taydan dushundirip bilmeyarler, belli bir dereja chenli dushundiryarler galanyny bolsa chaklama we ynam bilen kabul edilmegi talap edyarler. Dunyaning, yagny shu barlyk bolan dunyaning nireden emele gelendigini hem dushunidirip bilemyarler, dine bir uly chaknyshyk yagny birzadyng yarylmagy netijesinde shu bar bolan owadan we kada kanunly dunya emele gelipdir diyyarler, big bang teoriasyna ynanmakdan Gudratly bir Yaradyjy yaradypdyr diyilene ynanmak has logika layyk gelyar!
Ondan bashgada ruhy manyly zatlary ylmy dilde dushundir diyip talap etmek nadogry bolyar. Ylahy kitaplar hich hachan hem ylmy kitap hokmunde yazylmady. Olara dushunmek uchin ylmy chemeleshme kanbir yardam etmeyar. Olar koprak hem taryhy-yuridiki faktlara esaslanyar, yagny taryhyng bir wagtyndan bolup gechen wakalar, aydylan zatlar bilen bagly!
Emma elbetde dindarlaryng yokardaky suratdaky yaly reaksiya bildiryandigi welin gynansakda hakykata layyk!
hormat bilen,
Sylap

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • kemaltm 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hm, men-a surata goshulamok

Hm, men-a surata goshulamok :)), name diysenem dini dushunje we dunyadaki maddy zatlar bn baglanshykly dushunjeler den dal.
Diplomat ildesh :)) dogry bellapdir yokarda.

Belkem bu bahsga ynanclarda

Belkem bu bahsga ynanclarda bolup biler.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

mendenem kabir

mendenem kabir suratlar:


_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Şu suratlaryň

Şu suratlaryň fotoşoplanany haýsy, bilip Yslama garşy din duşmanlarynyň ýasany haýsy...
Bolýa-da. Dinde dünýäniň bar problemasyny tapýanlara gynanýan. Siz dinsiz bagtly bolsaňyz, ýoluňyz açyk! Häzir dinsizleriňem ýagdaýlaryny gürrüň berýän suratlary goýalymy?
Many we maksat ýok bu işde. Adam şol eşiklerde we şol ýagdaýlarda özüni bagtly duýýan bolsa, seň işiň näme şol adamyň şahsy durmuşyna garyşmaga?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • kemaltm 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Goldayan Bayram aga Be a

Goldayan Bayram aga
Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

dine sonky fotoşoplanan

dine sonky fotoşoplanan bolaymasa. beylekileri çyn. türkiyede bolyan zatlar.
sonkynyn fotoşopdygyny bilsedim goymazdym.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Ymamy Agzam Ebu Hanifani

Ymamy Agzam Ebu Hanifani tanamayaningiz azdyr.Bizing mezhep ymamymyz.Eger shol bir zat aytsa hemme zat achyk subut eder eken.Yagni without support aytmaz eken.Aydan zadynam garshysyndaka kabul etdiripdir.Hem logiki hem-de spiritual tarapdan.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

goşulmanam

goşulmanam duramok.
Italýanlar we türklerem gyzma diýýäler, internetde kä degişli suratdyr animasiýalar bar bolmaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"