Salam agzalar!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar. Men Türkiyede okayan. Dijek bolyan zadym Öng meselem Seljukly-Atalarymyz döwründe, bir adamyn güna işlemesi üçin ullakan kynçylyklar aşmaly. Emma barde bolsa, arassa boljak bolsan görgi.
Türkmenistan namede bolsa daşary yurt bilen arasy üznerak, yagny öz dap dessurlaryna bagly bolansan name de bolsa gowy. Emma ylymda bolsa pesirak. Name etmelay?
Men şeyle eşitdim. Kim namysyna eye çyksa, alan gyzy yada gyzlar üçin baran oglany hem şeyle bolyar. Men aljak gyzymyn ellenilmedik bolmasyny isleyan. Çagaryn ejesinin arassa. Men name etmeli?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Ahli gyzlar namyssyz dala gowularam bara"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay turkmen aljak bolsan,

Ay turkmen aljak bolsan, beyle howsala batyp oturasy zat yok. ya turk zat aljakmy?

bu sorag

bu sorag bir hili chylshyrymly ya-da men dushunmedim
dine sen dal ellenmedik gyz isleyan hemmede shuny isleyar turkmen gyzlaryndana mena arkayyn, olardan uytgeshik zat cykmayar.

Ay indi her goren

Ay indi her goren Tm gyzynada ynanybermeli dalmika diyyan...

onynam

onynam dogry yone bashga milletlere garanda gowy
kimin kimdigini biljek bolsan bir yerrakde yashayan jalayja oglanlardan sorasan aydarlar nahili gyzjagazdygyny

Hiçkim hiçkiminkini

Hiçkim hiçkiminkini ellemesin, bar bolany :D..

oglanyng ozi dek bolsa gyzam

oglanyng ozi dek bolsa gyzam gowydyr, meng pikirmche allajan yureginge gora gyz saylayar:)
______________________________
Live in the present, not in the past

Dogy

dogry
yone elletmeseler hic kim ellemeyar

ichim yandy:))) ay mena on

ichim yandy:))) ay mena on yanak zady bilemok, yone ilki oglan dek durmaly, pikir etmeli hemme zady, eje, uya , gelin , dayza, ene, mama, hemme kishide bar, oynejak gyzzynam seredip, sholara dengap gormeli:)
______________________________
Live in the present, not in the past

menin

menin barde diyjek bolyan zadym hemme zat gyzyn ozune bagly

Oglan yüz bermese gyz şon

Oglan yüz bermese gyz şon yzyna düşesi yok, yenil kelle bolmasa.

Oglan bilen gyzyn roluny

Oglan bilen gyzyn roluny chalyshyp yazdynmy ? :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "Menem seyle diyjekdim ya-da Tagan gyzmy"

Goysanay selbishka gyz

Goysanay selbishka gyz akylly bolsa oglan name etsin.Elliki urunsada peydasi bolmaz

Life is like a rumour
Everyone talks about it
But no one truly knows

:(

batyok wrote:

Goysanay selbishka gyz akylly bolsa oglan name etsin.Elliki urunsada peydasi bolmaz

Life is like a rumour
Everyone talks about it
But no one truly knows

oglanlar akyyly gyzlar samsyk! oglanlar dogry aytyar, gyzlar nadogry!
siz mamla , aslynda bar oglanlar mamla, gyzlar mamla dal, oglanlar gowy, name uchin gyz boldumyka:( oglanlar gaty gowy:(

______________________________
Live in the present, not in the past

Selbishka mena seng name

Selbishka mena seng name diyjek bolanynga dushunmedim.
Meng bilen ylalashyangmi yada yok?.Yada gynanch bilen ylalashyangmi(zorunlu olarak)?

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

Toty, sana 3-njin gezek

Toty, sana 3-nji gezek duydurysh!
Ayda yilda 1 gezek gelip, onda-da 4-5 setirli, forumyn eyyam 100 yerinde bar bolan mowzuga degisli blog achyp gitsen, banlenersin !!
Men sana onem 2 gezek aytdym shol 1 zady, indi mowzugyny yapmak bilen yetinjek dal, yzynam ozun gor !!

Ay dost yagdayyna seret...

1-) Sen name manga sprawka beryang mi? Bizin obamyzda sprawka bir gezek berilya.
2-) Bary yogy 1 MG de tutyan daldir. Haaa, Sizing yeriniz kiçi, başarmayan bolsangyz ayt, men gayrat ederin.
3-) Men syyasat yazmadym. Bardakilering %60-y bu sayta Türkmençiligi küysap giryar. Biderek zat üçin kelle agyrdyşmaly.
4-) Bardakilering %90 öylenmeli, şong üçin yazylya. Biznes barada %10 töweregi gyzyklanya.
A name şujagaz yere ylmy açyş barada yazaryn öytding mi?

- Nie kanvule, sunkutu -

Sana oturyp tehniki detallar

Sana oturyp tehniki detallar barada hasap bermekchi dal, soraglaryny hem ritoriki kabul edyan, sebabi olary yazyshyndan jogabyna garashyana menzanok !!
Name yazsan shony yaz, yone blog'lary doldurmaly!
bu mowzuk'dan on achan blog'yna seretdinmi ?? Kim yazdy sho tayda ??
Mana tapavudy yok name/kim barada yazyan, oylenmeli bolsan oz ishin,
yone shu yerde blog achmazdan on birinji barmy-yokmy gyzyklanmaly, olar
eyyam birgiden bolup giden bolsa tazesini achmaly, yogsa achmaly dal!!
Ynha, in sonky 3 post'lyk mowzugyna seredip sapak alyp bilersin !!
http://tmolympiad.org/?q=node/3469

Yorite

Yorite ici gysyp sogushesi gelyanler ucin tema acsak nahili bolarka shol yerde sogusup urshsak gowy bolmazmy yogsada temanyn sony uytgap gityarey

sss

G..... guyrugyny bulamasa, kopek yzyna dushmez. Yone yere aydylanok shu sozler.

"Gyz yüzbermese, oglan

"Gyz yüzbermese, oglan yzyna düşesi yok.."
Dogrydyr.
Yöne gyzlar robot dal ahyryn. Olarda hem yürek bar. Bir oglan, görmegeyje, belki pulluja, yada dilewar.
1 gezek yüz bermersin, 2-3 son ahyryn; gyzyn yüregi oglana garşy yakynlaşyp başlayar. Yagny oglany söyyar, ynanyar.
Sonra name bolyar, oglan gowy edip islanini edyar, gyzam elbetde yalnyşsyz peri dal. Toydan ön oglana ynanyp bilyar. Yagny şol işi edenden son hem yene oglan ony alar diyip pikir edyar. Bir gün oglan gidyar. Netijede gyz aldanyar. Şu yerde hemme güna gyzdamy?
Men oglan. we men bir gyza "seni söyyan" diyip edenimi edip, sonra hem gitsem; gyzda hiç hili güna gürmerin. Hemme güna mende diyip hasap ederin.
Elbetde gyz şol yalnyşy, yagny toydan ön ahli zady garantilan yaly ynanyp otyrmaly dal; yöne barde oglanyn payy hem gaty uly.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Dogry zatlary bellap gechipsing!"

Sen belki Hemme gunani

Sen belki Hemme gunani ozunde diyip hasap edersin,yone yzyndan gyzy alsan bu dogry bolar...Hemme guna gyzda dal elbetde.Yone halk arasynda gunakar gyz hasaplanyar...Gyzy aljak biri muny bilse, gyzy almayar...
Ashakda garatelpegem bellap gechipdir, gyz naman garantisini alypdyr ol oglanyn ozuni aljagyna...Onda oglanlarynky hezilda, her gun birini soyyan yada men sana oylenjek diyip etjegini edibermeli,sonam yalandan guna mende diymeli..Menche birinji bn gyzda chozulyar shu zat....Chozyan gyzlaram kop towerekde...

behh..

Men shu site kan giremok sebap nete dine ishim bolang vagtynda giryan ve kate kate girip seredyan turkmen yashlarynynam pikirini dinglemek uchin...
bu movzugynyz menin unsimi chekdi 1-2 agyz menem yazayin didim ''oglan ellemese, gyz elletme'' diyyaniz velin bu zatlaryn hemmesi mening pikirimche mashgaladan alynan terbiya ve adamyn gursagyna guyulshyna gora bolyamykan diyan haa.. bu dowurde yashlar dowurebap yashasy gelya ve gyzy yada oglany gunalemek dogry pikirmi bularyn hemmesi belli dal diyeli gyz oglana ynandy oylenjek diyenson name gyzlar gulagyny yapyp yada gozuni yumup yashayamy towerekde bolyan zatlardan habary yokmy yada oglanam sheyle herkim bolyan zatlardan habary bar oglanlar ozuni nahili alyp barya yada gyzlar, bu meselede hichkim hichkimi gunalemesin gyzam oglany tanaman etmesin biderek zat yada oglanam gyzy tanaman oylenjek diymesin yone dunyade hemme zat gul yali bolup dursa yaman zatlaram bolmasa govynynam gadyry bolmaza..))))
hemmenizin bagtynyz achyk bolsun

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah! Oňat analiz!"

Bir hili käwagt

Bir hili käwagt hakykatdanam halaşýanlar bolýa. Ýöne iki zat bar:
1. birden halaşma döwri gutaraýsa, yzy erbet gyz üçin ilki bilen. Sebäbi Türkmenistanda abraý däl
2. halaşma döwri gutarmasa-da, oglanyň ýa gyzyň maşgalasy, ýa başga sebäpler muňa garşy bolup bilýär. Awariýa, ölüm, başga ýurda gitmek, birden maşgala eklärlik ýagdaý bolmazlyk, onsoň ýa-da oglanyň (Türkmenistanda gyt däl şu ýagdaý) kellesine gyzyň ýeňilkelleligi gelse, ýagny toýdan öň söýüşenligi, diňe özi bilen söýüşenem bolsa. Bularyň hemmesi bolup bilýär. Şu ýagdaýlarda ýene aragatnaşyk gutarsa, gyza erbet.
Sebäbi oglan biziň döwrümizde söýüşip abraý ýitirenok, gyz bolsa... Özüňiz bilýäňiz.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "umuman, dogry!"

5 minut

gaty gyzykly tema dal ekeni:)
sonky yazilan commentleri goldayan:
ing gowysy bu blogy soyuship gorenler jogaplasyn:)

Hormatly agzalar :)) gelin

Hormatly agzalar :))
gelin barde bir-birin gowne degmejek bolalyn;
moderatorlar birine duydurysh bereni bn ya agzalan keypini bozayjak yazgyny pozany bilen olaryn jubusine bir kopugem pul girenok. sizem bir dine oz tarapynyzdan dal-de, moderatoryn tarapyndan ya bolmanda bitarap tarapdan :)) (men yaly :)) seredip, olcerip gorun ahyry... moderler hemme agzan gowulygy ucin, ya-da sahypan gowulygy ucin edyaler shu zatlary... bir ozunize ters geleni bn, barde dine siz dal ahyry, nadende kopculige gowy boljak bolsa, sholam edilmeli, gaytam biz goldamaly dalmi name sheydilmegini?
meselem diyeli, bir X agza, tmolympiada girmage wagty az, onda-da yazgylaryny gyzykly gorup okamaga gelya, gowy goryan temasy barada-da blog acylypdyr diyeli, icinde 70 komment bolsa, yarsy ya ondanam kopusem offtopic bolsa, X agza barden sowashmazmy? Onun ucin gyzyklydyr oydyanizmi sho bir 2-3 agzan arasynda chat yalak bolup giden kommentleri okamak?
Indem argumenti yazmak barada, men hazir gelip "3 ayakly haywan bar dunyade" diysem, agzalaram subutlar getirip yok diyseler, menem hic subut gorkezman sho bir aydan zadymy birnace kommentde gaytalap, "siz yok diysenizem bar shol" diymek gurrunin gyzygyny gacyrya gerek?
Selbishka, senem yalnyshyan, has dogrusy yalnysh pikir edyan, aydyshym yaly oz tarapyndan dal-de, neytralnyy tarapdan seret-de goray, has dogry netija gelersin diyip umyt edyan.

:(

Bayat-Hajy wrote:

Hormatly agzalar :))
gelin barde bir-birin gowne degmejek bolalyn;
moderatorlar birine duydurysh bereni bn ya agzalan keypini bozayjak yazgyny pozany bilen olaryn jubusine bir kopugem pul girenok. sizem bir dine oz tarapynyzdan dal-de, moderatoryn tarapyndan ya bolmanda bitarap tarapdan :)) (men yaly :)) seredip, olcerip gorun ahyry... moderler hemme agzan gowulygy ucin, ya-da sahypan gowulygy ucin edyaler shu zatlary... bir ozunize ters geleni bn, barde dine siz dal ahyry, nadende kopculige gowy boljak bolsa, sholam edilmeli, gaytam biz goldamaly dalmi name sheydilmegini?
meselem diyeli, bir X agza, tmolympiada girmage wagty az, onda-da yazgylaryny gyzykly gorup okamaga gelya, gowy goryan temasy barada-da blog acylypdyr diyeli, icinde 70 komment bolsa, yarsy ya ondanam kopusem offtopic bolsa, X agza barden sowashmazmy? Onun ucin gyzyklydyr oydyanizmi sho bir 2-3 agzan arasynda chat yalak bolup giden kommentleri okamak?
Indem argumenti yazmak barada, men hazir gelip "3 ayakly haywan bar dunyade" diysem, agzalaram subutlar getirip yok diyseler, menem hic subut gorkezman sho bir aydan zadymy birnace kommentde gaytalap, "siz yok diysenizem bar shol" diymek gurrunin gyzygyny gacyrya gerek?
Selbishka, senem yalnyshyan, has dogrusy yalnysh pikir edyan, aydyshym yaly oz tarapyndan dal-de, neytralnyy tarapdan seret-de goray, has dogry netija gelersin diyip umyt edyan.

a
tak shto men aytmaly shony ayt :)pikiri yazmak bolmayarmy, oz pikiringi,
yada sh soz gowumy yuz bermesengem elleshdirip gidenler boldumy, shu soz gowumy , ayt shu soz gowumy , janyng yanmazmy shey diyseler, ondada gyz mashgala , bolya oglan oglan bolyar , gyza shun yanak diyse gowumy! men nache gezek bagyshla diyip gezdim , gezek bolya diydim
yada manga ellenmedik gyz gerek , kaputda hemme gyz ellenipdir , gowumy shu soz , men dushunyan yokardaky yazgylara, name diyjek bolyana dushunyan, yone yone yazyp dursa ozungem saklanyp bilmersing gaharyngy getiryan zatlar yazsa

______________________________
Live in the present, not in the past

Selbishka, Mergen o tayda

Selbishka, Mergen o tayda goni manyda aytmandyr sana, "sende beyle zat bolup gorenog-a, shonun ucin sen bilmeyan bolup bilersin" diyen many bar...
ps: Mergen, sho tayda senem godegrak yazypsyn yone, hemme kishi dogry dushunman biler, yalnysh pikir etdirjek gornushde yazmajak bol.

umumy tema gelsek, "ellenmedik gyz gerek" diyyanlere, olar ucin "ellenmek" namelerden ybarat? eger on hic kim bn halashyp gormedik diyyan bolsalar, bu pikir-a men ucin gulkunc, halashsa halashypdyr-da... yone swidaniyada gujaklashmak-ogshasmak yaly zatlar bolan bolsa, onda pikirlendirya bu mesele :)) gynansagam, hazirki dowurde, turkmen gyzlarynda-da bolmayan zatlar dal bular, shonun ucin "ellenmedik gyz gerek" diyip yorendirler :))

!

bar name etsengiz shony eding, name diyesengiz gelse shony diying! bar gyzlary yamanlang , indi goshuljakdal

:))

Hehe, Selbi nirden cykaryan biz bar gyzlary yamanlapdyrys diyip, ozunem gaharlanma kan, men yaly semrap bilman yorersin son :))
sen gowsy birki gun barik girman, son gaharyn yatyshanson yene bir gezek girip okap gor shu tayyny, beydip gyzara zat yog-a, ustesine men sana gaharlanar yaly hic zat aydamog-a.