Çöldaki sagat menzetmesi..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Quote:

Çölde yörap baryarkanyz, yerde bir sagat tapdynyz diyeyli. Siz şonda sagadyn öz-özüne gumlardan we daşlardan özleşe-özleşe emele geldi diyip pikir edersinizmi yada sagat ussasy tarapyndan yokary zehin bilen yasalyp sonra hem çöle gaçyryldy?

Hawa, bu aydylana hemmamiz elbetde "ussa yasap gaçyrdy" diyip jogaplarys. Yöne asyl mesele; şu wakany jandarlar bilen menzedilip, sonra hem "diymek jandarlary Huday yasapdyr." diylende başlayar.
Bu menzetme öran gowy oylanylyp tapylypdyr we köp adamy "Hudayyn bardygyna" ynandyryp bilyar. Ansat-ansat jogaplap bolmayar. Emma meselan biraz anyrragyna yetip başlanda menzetme göni çökyar.
Bu menzetme yalnyşdyr. Dermanhanadan pamyk bilen bint ("yara saralyan") aldynyz diyeyli. 2sem yymşak, yaran üstüne basylyar, 2sem ak yaly menzetmeler edip, sonra hem bint fabrikden çykdy diyip pamyk hem fabrikde yasalyar, ekinden dal diymek bolmaz.
Aslynda sagat hem taryh boyunça özüni özleşdirdi. Ilki başda yere agaç dikip wagt bilinyarka, indi modern elektronik sagatlar çykdy.
Gudrat, mugjyza, jady bilen yokardan sonky hallary bilen gaçmady. Şonun üçin bellemeli zat; sagat üytgeyar. Jandarlar bedenlerini daş-töwrege göra özleşdiryaler, daşardan materyal alyp şolary ulanyp guryalar. Jandarlar özüne menzeşini dogyryp bilyar, emma sagat dogyryp bilenok. Şonun üçin "emele gelme" meselesinde 2sini menzedip bolmaz.
Eger yokarky menzetmani kabul edyan bolsak, onda yene birnaçe zatlary hem kabul etmeli bolyarys:
1. Sagat yok yerden bar bolup bilmez. Onda alem hem bolup bilmeyar.
2. Sagat Bir adam tarapyndan yasap bolmayar. Diymek alem hem Yeke Tanry tarapyndan yasap bolmayar.
3. Sagat 10 adam bilenem, 50 adam bilenem yasap bolyar. Diymek alem hem şeyle bolmaly.
4. Sagada seredip onyn naçe adam tarapyndan yasalandygyny bilip bolmayar. Aleme seredip göni 1 Tanrydygyny bilip bolyarmyş!?
5. Sagat alemden alyan energiyasy bilen işleyar. Alem yoklykdan.
Görşüniz yaly, bu menzetme düybünden yalnyş.
Eger şu menzetme kabul edilyan bolsa, onda kella "Hudayy hem biri yaradypdyr" meselesi yüze çykyar.
Yene başga zat; eger bir sagat çyndanam gaçyrylan bolsa; we sonra başga biri gelip şony men gaçyrdym diyse ynanjakmynyz? yada anyrsyna yetip, çyndanam eyesimi, belki aldayandyr diyip pikir edermisiniz?

* Saglygynyz. Yazgyny men yazmadym, bir yerden peydalanyp terjime etdim, azajyk öz goşantlarymam goşdym.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "adyngyz gaty owadan eken"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hmmmm mena hich zada kan

hmmmm mena hich zada kan dushunmedim, name yazanyng ]masyny alyp bilmedim, bagyshla welin
______________________________
Live in the present, not in the past

Salam Çişik! Oňatmyň?!

Salam Çişik!

Oňatmyň?! Sahypa hoş geldiň!

Çişik, göwnüme bolmasa sen öňki agzalardan bolup, täze agzalyk arkaly öz pikirdir ynanjyňy biz agzadyr myhmanlar bn paýlaşmak isleýän ýaly göründiň?!

Bir seretseň, Allahyň Bar we Birligini (Biribar) kabul edýän ýaly, bir seretseň tersini. Umuman, Biribar barada şüpheleriň bar öýdýän?!

Hiç bir zat öz-özünden bolanok, şol-a hakykat. "Bolýar, meselem, duran guma ýagyş ýagyp, palçyk emele gelýär we ş.m" diýjek bolsaňam, ol gumlary we ýagyşy ýaradan we gönükdirýän Biri Bar!

Şu sagat mysalyň has hem aýdyň bolýar bu babatda. Mehaniki bolsa, onuň dillerini, çahlaryny, nomerlerini, demirini, bagyny we ş.m. ýasamak erksiz tebigatyň edip biljek işi däl. Şeýle bolmagy üçinem, birnäçe sebäp we närseler gerek. Ynha, şol sebäpleri-de, närseleri-de ýaratan Allah. Ynsanlary we olaryň döredenlerini hem ýaratan Allah bolýar şol mynasybetli.

"Sagat meňki" diýen üçin bolsa, men-ä pikir ederdim "hakyky eýesi şumyka ýa däl?!" diýip, hatda, özüne-de sorardym we delil islärdim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "menem 1nji gezek okamda sheyle geldi:)"

ata aga chisik bir diyme

ata aga chisik bir diyme onga
menem hayran gele gelmane din hakda aydyp bashlady, bir gorseng owyami, bir gorseng bashga zatlar , kellame dushunmedi, bagyshlang
______________________________
Live in the present, not in the past

profile-ynda adyny

profile-ynda adyny ýazmandyr, onsoň men näme diýip ýüzleneýin?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

Gen galdyryjy

Gen galdyryjy...menem zat dushunmedim, name diyjek bolyanyny gowy beyan edip bilmansin oydyan menin yaly::))

Resulyň jogabyny okap,

Resulyň jogabyny okap, ýazgyňa göz aýladym. Uzyn bolany üçin ýaltanyp otyrdym.
Çişik hoşgeldiň! Emma şu temada soňky döwür gaty kän ýazgy bar, mowzuk bar, şolaryň içinde ýazmaly ekeniň jogabyňy gadyrdan!
Seň analogiýaň ýenäň bilen jedel etmäge ýaltanýan, emma şu ýagdaý ýene gaýtalansa, ýagny biriniň ýazgysyna aýratyn temada jogap berseň, pozular seň açan mowzugyň.
Şeýleräk.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Sizing yazan zadyngy

Sizing yazan zadyngy dushunmek uchin gaty unsli okamaly boldum… yone filosofiya bilen naglanshykly hemme yazgam sholar yaly…
Men sizing aytjak bolyan zadyngyzy dushundim oydyan oza…
Bu jedel eyyam hachandan bari gelyar, hol arada-da bir amerikan bilen shu jedele girishdik, yagny ol size baglylykda bir guyjung bardygyna ynanyar, yone olumden song zat yok diyyar, yagny jennet ya-da dowzah, birem ol ewolusiya diyen zada ynanyar.
Meng pikirim bolsa sheyle: ine, Oparin binache elementlerin(hayslary doly yadyma dushenok, bagyshlang) biri biri bilen tasiri netijesinde emele gelipdir, yone shu yerde yene bir sorag yuze chykyar: olary tasirleshdiryan zat name? herekede getiryan zat name? mena bilemok, yone Hudaydan bashga name bolsun?
Ewolyusiya hakda aytsam bolsa, mena adam maymyndan gelendir oydemok; ol tapyndylar meng pikirimche gadymy wagtlarda adamlardan bashga yashan bir jandarlar bolmaly ya-da adamlar,yone shol “adamlary” onda Huday yaradandyr, bizi Huday yaradanda sheylerak edendirda.
Ay, men shu temany kan gozgasym gelenok…gaty kellami agyrtyar…

Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yazipsin"