Haýsy reňki has gowy görýärsiňiz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
ak
7% (3 votes)
gök
31% (14 votes)
gyzyl
20% (9 votes)
sary
4% (2 votes)
ýaşyl
22% (10 votes)
gara
11% (5 votes)
mele
2% (1 vote)
çal
2% (1 vote)
gülgüne
0% (0 votes)
Jemi 45 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gyzyl rengki gowy goryan,

gyzyl rengki gowy goryan, kop gyzymam gyzyl rengki gowy goryan bolmagy mumkin, hemde yashylam erbet goremok:)))
______________________________
Live in the present, not in the past

gara göz, gara saç.

gara göz, gara saç. :)
gara renki halayan.

gara

gara yurek...:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

yüregim gara dalde; goyy

yüregim gara dalde; goyy gyzyl ganly.

oyun etdimlay, gaty

oyun etdimlay, gaty gorme
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "menem degişyan-da.. yogsam öz yüregimi göremok :D"

Men bolsa gok diyen renke

Men bolsa gok diyen renke sesimi berdim. Gaty owdan gyoryan shol renki.
Gok diyilende, gyozegime asudalyk, arassalyk, owadanlyk, yagtylyk,
ruscha-da yazayynda: Грациозность,Величественность.
Shul hyasiyetnamalar gyozegime gelyar.
With the best wishes, Merjen!

aslynda, men gök reňki

aslynda, men gök reňki köp ulanýan. Şol reňki gowy hem görýän. Ýöne sünnet bolan meläni hem gowy görýärin. Hatda, mele köwüş, mele şarf we ş.m. alýan kämahal. Häzirki köwşümem şol niýet bn aldym :)

Garaz, mele-dä gowy görýän reňkim. Soňam gök :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga mele diyaning nahili

ata aga mele diyaning nahili rengk bolyar?
______________________________
Live in the present, not in the past

Brown bolyar öytyan

Brown bolyar öytyan inglisçesi:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "kop sagbol"

yone men onga gongur

yone men onga gongur diyyan:) menem gowy goryan gongyry, koplench kop zadym gongur:)
______________________________
Live in the present, not in the past

gongyr reng hakykatdan hem

gongyr reng hakykatdan hem adamy seryozni(türkmençe?) görkezyar, enem halayan, we şol gongyra başgaça maryda has hem MELE hem diyilyar..

men hemishe gongur diyemsong

men hemishe gongur diyemsong , maryda howa diyilyar oytyan, yadyma dushenok:)) mele diyip chirnile dushundim, chirnile name diyilyar turkmenche , shu wagt yadyma dushunok
______________________________
Live in the present, not in the past

Ineda zehinlije turkmen

Ineda zehinlije turkmen balasy.

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

manga

manga diyyangmi?:)
______________________________
Live in the present, not in the past

öwrenipsiň öýdýän indi

öwrenipsiň öýdýän indi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena nurun renkini gowi

mena nurun renkini gowi goryan. shol nahili renkkanay? Yaman ozune chekiji renk...

ak zat alnynga

ak zat alnynga yagşy:)
renksiz yok eken jogaplarda, men suwyng renkini halayan:D

Hokman gowy goryan renkinde

Hokman gowy goryan renkinde eshik geymeli diyen zat yog-ow :)), men umuman gyzyl renki gowy goryan, yone egin-eshikde gok, doygun gok, cal, mele-de bolya, etc. renkleri gowy goryan.

Gyzyl rengk ozune chekiji

Gyzyl rengk ozune chekiji owadan bolyar.Yone goyi gyzyl renk gowy dal.Kabir yerde ony satanistleng simwoly hokmundede ulanyalar oydan(not exact)

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

Hmm, natdin-ay? men goyy

Hmm, natdin-ay? men goyy gyzyl renki gowy goryan-da...
Satanistlerem men bir zady gowy gorsem yapyshyar-ay olaram shona :)), rock gowy goryan, ona-da satanistlen aydymy/sazy diyyaler :))

goýy gyzyl we sary

goýy gyzyl we sary halananok, umuman. Sarynyň "aýrylyk" manysynyň barlygyna ynanylýar welin, asyl şol iki goýy reňk göze erbet "batýar". Şoň üçinem, şu iki reňk hadysda-da maslahat bermändiri diýip eşidipdim, ýöne takyk çeşme zat görmedim. Umumy ýagdaýda şol 2 renkiň goýusam, açygam kän gowy görlenok öýdýän. Ses berlişikde-hä beýle däl ýaly ýöne:)

Sary ýok entägem :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sary bagul menin bilshime

Sary bagul menin bilshime gora dostlugy anladyar, a "ayrylyk" diyilyanini men bilshime gora guyz'de baglaryn solup, yapraklaryn saralyp dushup bashlayshy bilen manydash edyaler, yone guyz'i govy goryan adam gaty kan, shol orange-sary renkin ayry owadanlygy bolyar :)

hawa, bir wagt feýamy biri

hawa, bir wagt feýamy biri açyp, soňam şu iki manyny hem ýazypdylar.. Umuman, sary bägül aýrylmak islenilýänini beýan edýär dýip kellede galypdyr.Dostluk hem bolup biler welin, ýöne "sary reňki halamok-da" diýip ýazypdylar öýdýän gyzlardan käbirleri ýa ölüm-ýitim ýa aýrylyk sebäpli :)

Birem, seremän ýok diýipdim welin, sary üçinem 1 ss berlen eken-ä, mümkin, dostluk diýilýäni şol düşünidrer :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena saryny gowy goryan:0

mena saryny gowy goryan:0 shu yyl ashgabatda sary moda boldy:) oytyan. kop kishi sary geydi:) her yyl bir rengk moda bolyardy , ondan ongkuyyl , gyzyl moda boldy , hemme yerde dinge gyzyl zatlar satylyardy, kop kishi gyzyl zat kop geyyadi:) gyzyl ey goryande:)
______________________________
Live in the present, not in the past

ay name, ejesinden,

ay name, ejesinden, ata-watanyndan ayra dushen chaga-da:) shonun uchin saryny ozune has yakin goryansin...
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bay ulap gepledow:)))))D"

men bugün bir zat "print"

men bugün bir zat "print" etdirjek boldum. Kagyz renkleri we harp renklerini sorady. Meläni gowy görsemem, kagyzda kän gowy bolman biler diýip pikir etdim, şoň üçin harplary goýy gök, kagysy hem açyk gök etdirdim :)

Eý, şu ýeri ýadyma düşüp gitdi

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gara renki halayan!!! ahli

gara renki halayan!!! ahli esiklerimi hem sona gora alyan diysem yalan bolmaz!!!!!!

....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

Quote: Ya Bolsun Yaly

Quote:

Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol

:D ya bolshun yali geyin, yada geynishin yali bol(geyimin renkini goz onunde tutdum)
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...