Gurhan,Islam,Hadyslar,kabir gapma-garshylyklar we meseleler.

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrdan ildeshler we agzalar!
Ilki bilen bu blogy achmakdaky maksadymyn hich kimin gownune degmek,ynjytmak yada kicheltmek daldigini nygtasym gelyar.Maksadym kabir meselelere uyship diskussiya arkaly chozum tapmak we iki-taraplayin taze zatlary owrenmek.Gurhanda we hadyslarda gaty kop peydaly we dogry zatlar yazylgy we menin indiki getirjek myssallarymyna menin dushunishimden ters we dogry dushundirish gelse men dine begenerin.
Blogyma bashlamazdan yene bir zady bellap gechesim gelyar.Gelin oglanlar shu tayda tersleshmali. "Dushunjesiz","samsyk","sen kim bey diyer yaly"-zatlardan ozumizi dashda saklamana,sylashygy saklamana chalyshaly.In sonky belligimem soraglardan,diskussiyadan uzak bolan "wayey yadadym","Allan ozi dogry yola salsynda" yaly yazgylary gaty gorman pozjakdyryn.Umyt edyan gyzykly blog bolar.

Gurhanda shey diyyar:
10:15 Öldükten sonraki dirilişi bilmeyenler ayetlerimiz açık açık okunduğu halde; Ya bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir, diyorlar. De ki; Onu kendi isteğimle değiştirmem olacak şey değildir. Ben bana bildirilenden başkasını söyleyemem, büyük günün azabından korkarım.
39:27. Ant olsun ki öğüt alsınlar diye her türlü misali verdik,28. Anlasınlar diye kendi dillerinde indirdik.
55:1. Rahman;2. Kuran’ı indiren,3. İnsanı yaratan,4. Ve ona anlayış verendir.
26:192. Şüphesiz ki Kuran Rabbinden gelmektedir,193. En güvenilir bilgi kaynağı olan gerçekleri,194. Anlatıp uyarman için gönderilmektedir.195. Hem de anlayabileceğin apaçık bir Arapça ile!
yokardaky ayatlardan gorushiniz yaly,ayatlaryn uytgedilmezligi,achyk,dushnukli yazylanlygy we uytgedilmezli(10:15) aydylyar.Yone Gurhanda kabir ownuk we/yada uly,ylmy we taryhy yalnyshlyklar bar. Olara nahili dushunmeli?
kichi bir mysal:
16:69 Sonra Rabbinin geniş yollarında yayıl ve türlü meyvelerden ye, diye ilham etti. Onların karınlarından da farklı lezzetlerde ballar çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette düşünen insanlar için bunda da bir ibret vardır.
Barde yalnyshlyk bar.Arylar baly(gullerin nektaryny) iyenoklar,olary bir torbajyga yignap ary keteklerine boshaldyp yignayarlar.Muna name diyersiniz?
Mulk(Madde) suresinde sheyle diyyar:
67:5 Ant olsun ki biz en yakın göğü kandillerle donatıp şeytanların hedefi yaptık ve yine onları cehennem azabının ateşi olarak hazırladık.
aslynda yildyzlar asmanda dal kosmosda we bizin bilyan gogumiz(ondada in yakyny) yildizlarla donatylgy dal.
sheytanlary hedef yapmak/atmak sozuni nahili yorumlayanyz?

Islam,Gulchulyk we Ayyallar.
Gurhanda sheyle gechyar:
4:3 Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

23:5 Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;6 Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.

33:50Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini Peygamber'e hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helal kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.:51 Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halîmdir.

4:24(Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Gorushiniz yaly Gurhanyn surelerinde kop(has dogrusy 4) ayalyn bilen we gyrnaklar bilen gatnashyga rugsat berilyar."Dolayisiyla" gullugada rugsat berilyar. Siz shu meselelere nahili seredyaniz?
Islamda her erkege 4 ayal almaga rugsat berilsede dine Muhammed pygambere dushunishime gora isledigi sanda ayal almaga rugsat berilipdir we taryhchy Al-Tabara gora Muhammed pygamberin 13(kabirleri bilen ayrylshyar) ayaly bolanmyshyn we bir wagtda 9 ayaly bolan wagty bar ekeni.(Buhari 5,no-282)
Ayallarynyn kabirleri(gyrasynda cheshmesini yazjak,kabir cheshmeleri yazmazlygym ahmal):
1.Hatyja(Sahih Muslim,Buhari)
Muhammed pygamber 20 yashyndaka sho wagt dul bolan Hatyja oylenyar.
Ayshe Hatyjany gabanypdyr:
"... Narrated 'Aisha: Once Hala bint Khuwailid, Khadija's sister, asked the permission of the Prophet to enter. On that, the Prophet remembered the way Khadija used to ask permission, and that upset him. He said, "O Allah! Hala!" So I became jealous and said, "What makes you remember an old woman amongst the old women of Quraish an old woman (with a teethless mouth) of red gums who died long ago, and in whose place Allah has given you somebody better than her?"(Buhari 58,no-168)
2.Sauda(Sahih Muslim,Buhari)
Muhammed pygamberin ikinji yada uchunji ayaly.
Sauda garranda Muhammed pygamber ayrylshar oydyar we oz gezegini Ayshe beryar (Sunan Abu Dawud no-2130)
3.Ayshe(Sahih Muslim,Buhari,al-Tabari)
Ebu-Bekirin gyzy.Muhammed pyagmbere chykanda alty(yada yedi) yashynda ekeni,dokuz yashynda Muhammed pygamberin oyune giripdir we Muhammed pygamber aradan chykanda Ayshe 18 yashynda ekeni.(Ibn-i-Majah)
(pygamberden dul galanlary almaga rugsat berilmeyanligini hem bellap gechesim gelyar).
Ayshenin gaty kop guly bolupdyr we ol kyrka golayiny boshaldypdyr.(Buhari 56,no-708)
4.Umm' Salama(Sahih Muslim)
Muhammed pygamberin dordunji ayaly,pygambere durmusha chykmazdan on dul ekeni.Birinji ari Abu Salama 4.A.H yilda yogalypdyr.(Al-Tabari,175s)
Umm Salamanyn Muhammet pygambere barmazdan on ogly bar ekeni we Muhammet pygambere chykan wagty gowreli ekeni,sonam gyzy bolupdyr(Sahih Muslim,3539-3544)
5.Hafsa(Abu-Dawud,Ibn-e-Majah)
Hafsanyn 18 yashyndaka ari Khunais urshda yogalyar.Hafsanyn kakasy Hafsany Utmana bermek islapdir,emma Utman Pygamberin Hafsany almak isleyanligini bilip almandyr.Hafsa Aysheden 4 yash uly ekeni.(Sunan Nasa'i 1#32,117s)
6.Zeyneb(Sahih Muslim,Buhari)
33:36 Allah ve Resûlü bir konu hakkında hüküm verince, inanmış bir erkek ve kadının kendiliklerinden seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.:37(Resûlüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlatlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.
Muhammed pygamberin ogullugy Zaid Zeynebin birinji aridi.Son ayrylshyarlar we Zeynebi Muhammet pygamber alyar.
7.Juwairiya(Buhari,Sahih Muslim,Al-Tabari)
Soweshde alynypdyr.
8.Umm Habiba(Sahih Muslim,Ibn-i-Majah)
Muhammed pygamberden 23 yil yash bolupdyr.
9.Safiya(Buhari)
Muhammet pygamber Safiyany Khaibardaky soweshde Safiyanyn arini,doganyny we kakasyny oldurenden son alypdyr.(Buhari 14,no-68;52,no-143;52,no-280)
Muhammet pygamber Safiyany yedi gula satyn alypdyr.(Ibn-i-Majah,no 2272)
"Narrator: Narrated Anas ibn Malik

The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) passed Hamzah who was killed and disfigured. He said: If Safiyyah were not grieved, I would have left him until the birds and beasts of prey would have eaten him, and he would have been resurrected from their bellies. The garments were scanty and the slain were in great number. So one, two and three persons were shrouded in one garment. The narrator Qutaybah added: They were then buried in one grave. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) asked: Which of the two learnt the Qur'an more? He then advanced him toward the qiblah (direction of prayer)."(Abu-Dawud no-3130)
10.Maimuna(Sahih Muslim) we yenede birnache "potential" ayallary bolupdyr.

Name uchin pygamberin kop ayaly bolupdyr,name uchin sahabalaryn arasynda ayrylshmak yaygyn bolupdyr?
Sasanam name uchin Aysheni beyle yash wagtynda alypdyr,ustesinede Ayshenin beyle yash wagtda hemishelik galjagyny bilibem(bilyandirle?)?Name uchin Hafsany,Zeynebi alypdyr?
Siz bu barada nahili pikir edyaniz?

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme, ýaltanmadyňmy:)"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Getiren faktlaryň üçin we ýazgyň üçin minnetdar!"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Şunça yazanyn üçin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mekan, men häzir doly

Mekan, men häzir doly okamadym şu blogyňy. Ukym bar, häzir çala göz aýlap, köp aýallylyk barada soranyňa gözüm ilişdi. Öňem Myradyň açan blogynda Sylaba ýazan degişli jogabym bardy, ony bärä-de goýaýyn we başga-da käbir degişli ýagdaýlar üçin linkini goýaýyn, şol ýere ýene bir gezek jyklap gör, azda-kände bir pikir berernikä diýýän:

"...Ynha, yslam tarynyna görä pygamberimiziň ýanýoldaşy bolma bagtyna gowuşan zenanlaryň jemi sanawy:

1- Hz. Hatyja (r.a);
2- Hz. Sevde binti Zem’a (r.a);
3- Hz. Aişe (r.a);
4- Hz. Hafsa binti Ömer (r.a);
5- Hz. Zeynep binti Huzeyme (r.a);
6- Hz. Zeyneb binti Cahş (r.a);
7- Hz. Ümmü Seleme (r.a);
8- Hz. Ümmü Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) (r.a);
9- Hz. Cüveyriye binti Hâris (r.a);
10-Hz. Safiyye binti Huyey (r.a);
11-Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (r.a);
12-Meymûne binti Hâris (r.a)

Ilki bilen-ä, görşüň ýaly, 30 däl-de 12;

Ikinjiden, 30-am bolsa, onuň belli bir maksat, hikmet we haýry bar, nädip?! Ynha:

1-Yslamyýeti birnäçe kowumlar çaltlyk bn kabul edýärdiler. Olara mugallymlyk etjek kämil musulmanlar gerekdi, aýratyna, zenanlar üçin bu kyn ýagdaýdy, şoň üçinem her kowumdan bir zenanyň pygamberimiziň maşgalasynda ýanýoldaş bolup ýaşap, yslamyň zenanlar üçin hökümlerini öwrenip, kowmundaky zenanlara bu babatda görelde, mugallyma we ýolgörkeziji bolmak gerekdi;

2- Allahyň ynsanlaryň içinden seçip, "söýgülim" adyny beren, ynsanlaryň we jynlaryň pygamberi yglan eden, dünýäde Allahyň "Emin, Rauf, Rahym" atlaryna eýe bolan, ahyretde "Makam-y Mahmud, Kewser howuzy, Şefaat-y Uzma" mertebelerine eýe boljak Hz.Muhammed Mustapa (SAW) üçin, Yslamyýeti kabul eden haýsy kowmuň serkerdesi ýa ynsany özüniň gyzynyň oňa ýanýoldaş bolmagyny islemez?! Garyndaşlyk bagynyň bolmagyny islemez?! Isläpdirler we bolupdyram;

3- Oňa (SAW) ýanýoldaş bolmak bn, dünýe we ahyretde Oňa ýanýoldaş bolmagy, musulmanlaryň eneleri/ejeleri adyna eýe bolmagy, şol wagtyň haýsy musulman zenany islemezdi?! Isläp, göwnäp gelipdirler we şol mertebä eýe bolupdyrlar, diýmek.

Üçünjidenem, pygamberimiziň köp zenana öýlenmegini nebsiniň islegi boýunça diýilmegi nä derejede dogry?! Eger şeýle bolsa, onda 25 ýaşyna çenli zenanlara gabagyny galdyryp bakmanlygy, 25 ýaşyndaka 40 ýaşyndaky dul zenan bolan Hz.Hatyja(r.a.) öýlenmegi we ol wepat edýänça, hatda, wepatyndan belli bir müddet soňam hiç bir zenany ýanýoldaş edip almanlygy, soň ýene-de diňeje dul zenan bolan Hz.Sewde(r.a.) bn 3 ýyl boýunça ýaşaşmagy munyň tersine aýdyň subutnama we şaýat dälmi?!

Türkçe ýazgy goýmakçy bärik:

Quote:

...
Şayet Hz. Peygamber, bu dönemde birçok güzel kadınla evlenmiş, sonradan onları terkedip daha başka genç güzel kadınlar almış olsaydı, şehvanî hisleri tatmin yolunda ileri sürülen iddialar bir dereceye kadar haklılık kazanmış olurdu. Oysa o böyle yapmamış, tam tersine hayatının son on yılı içinde (53-63) aralarında Ümmü Seleme gibi yaşça ilerlemiş, ve birçok çocuğu olanlar da dahil, aldığı hanımları ileri yaşlarda ve dul olarak almıştır. Meselâ, Hz. Sevde 53 yaşında ve dul. Hz. Zeyneb binti Huzeyme, 5O yaşında ve dul. Ümmü Seleme 4 çocuklu ve 65 yaşında bir dul. Ümmü Habibe dul ve 55 yaşında, Meymune 2 çocuklu ve dul.

Bir başka tarihî gerçek de şudur. Bu hanımlardan eceli gelip ölenlerin dışında hiçbirisinden de ayrılmayı düşünmemiştir.

Gençlik çağı geçtikten sonra nefsanî ve şehvani arzularda gerileme olduğu inkar edilemez bir fıtrat kanunu ve yaratılış gerçeğidir.

İşte Peygamber Efendimizin çok evliliklerini tahlil ettiğimizde karşımıza bu ibretli tablo çıkmaktadır.
...
...
...Şayet Hz. Peygamber, bu dönemde birçok güzel kadınla evlenmiş, sonradan onları terkedip daha başka genç güzel kadınlar almış olsaydı, şehvanî hisleri tatmin yolunda ileri sürülen iddialar bir dereceye kadar haklılık kazanmış olurdu. Oysa o böyle yapmamış, tam tersine hayatının son on yılı içinde (53-63) aralarında Ümmü Seleme gibi yaşça ilerlemiş, ve birçok çocuğu olanlar da dahil, aldığı hanımları ileri yaşlarda ve dul olarak almıştır. Meselâ, Hz. Sevde 53 yaşında ve dul. Hz. Zeyneb binti Huzeyme, 5O yaşında ve dul. Ümmü Seleme 4 çocuklu ve 65 yaşında bir dul. Ümmü Habibe dul ve 55 yaşında, Meymune 2 çocuklu ve dul.

Bir başka tarihî gerçek de şudur. Bu hanımlardan eceli gelip ölenlerin dışında hiçbirisinden de ayrılmayı düşünmemiştir.

Gençlik çağı geçtikten sonra nefsanî ve şehvani arzularda gerileme olduğu inkar edilemez bir fıtrat kanunu ve yaratılış gerçeğidir.

İşte Peygamber Efendimizin çok evliliklerini tahlil ettiğimizde karşımıza bu ibretli tablo çıkmaktadır.

Dördünjiden, durmuş guran zenanlarynyň içinden ýekeje Hz.Aişe (r.a.) toý gyzdy we olam özüniň, ejesiniň we kakasy Hz.Ebu Bekiriň(r.a.) islegleri boýunça Pygamberimizi äri hökmünde kabul edipdi. Medinä hijret edilmänka, 9 ýaşynda diňeje nikah gyýylýar, Medinä hijret edilip, 2 ýyl geçensoň, ýagny, 11 ýaşynda bile bolýarlar. Araplarda 11 ýaşyndaky bir gyzyň, umuman, beden we aň taýdan örän oňat ýetişýänligi hemmämizer mälim bolsa gerek?! Ýaşlarynyň 11 bolmagy olaryň şol ýaşda durmuş gurmagyna päsgel bolup bilmez! Sebäbi, hemme taraplaýyn ýetişen bolýar bu babatda.

Bäşinjiden, bir aýaly (Hz.Zeýnep(r.a.) üçin Allahdan görkezme/buýruk gelýär. Ynha, aýatyň türkçesi:

Ahzab suresi: 37-40 aýatlarynyň türkçe manysy:

Quote:

"(Resûlüm!) Hani Allah’in nimet verdigi, senin de kendisine iyilik ettigin kimseye: Esini yaninda tut, Allah’tan kork! diyordun. Allah’in açiga vuracagi seyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asil korkmana lâyik olan Allah’tir. Zeyd, o kadindan ilisigini kesince biz onu sana nikâhladik ki evlâtliklari karilariyla iliskilerini kestiklerinde (o kadinlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasin. Allah’in emri yerine getirilmistir."

degişli aýatlardan ýene birisi:

"Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babasi degildir. Fakat o, Allah’in Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her seyi hakkiyla bilendir."

Garaz, ýene-de birnäçe sebäpleri aýtsa bolar, ýöne ýokardakylar ýeterlikmikä diýýän..."

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Ata aga gowy yazypsyn.Hz. Zeynebi almaginin sebabem, ileride o konuda boljak karishikligi onlemek maksatlimika diyyan, yagny owey chagalaryn oz chagalar bn den daldigimika diyyan..."
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

galan kä degişli ýazgylar

galan kä degişli ýazgylar aşakdaky link arkaly göz gezdirip bilersiň:
http://tmolympiad.org/?q=node/3351#comment-76656

Soňam has ymykly okap, gerekli jogaplary bermäge synanyşjak, Mekan!

Häzir men "bokowoýa" diýýälermi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bizin shu dovrumizin

Bizin shu dovrumizin mentalitedi bilen osen adamlaryn Pygamberimize(sav) in kop pritenzia bildiryan yagdaylarynyn biri Hz.Asha'nin Pygamberimize yash wagty nikalanmagy. Yone men meselem shu wagtky musulmanchylygy hz.Ashe'siz goz onune getirip bilemok...Name uchin ?? Sebabi ol adamlara Pygamberimizin omrunden, shahsy durmushyndan sapak alynmaly zatlary yetirip duran 1-nji adam bolan, 1000'lerche hadysy bilen, olary 1-nji agyz bolan, Pygamberimizden eshiden, oz yash we zehinli kellesi bilen on eden her hereketini analizlap, dushunmedik yerlerini ondan sorap, dushunip, sonam musulman ayal/erkeklere dushundiren ayal !! Galyberse-de, adamyn aklynyn in bir goyalyan dovri, terbiyani Pygamber adamdan almak, nahili yzyndan yetip bolmajak mertebe we bagt ?? Ayalyna oz hereketleri bilen mysal, akyl payhasy bilen gorelde we okaljak kitap bolup bilyan erkek bilen bolmak, nahili bagt ??!! Men bilshime gora Hz.Ashe Pygamberimiz bilen 8 yil doly durmush, yagny bile yashadylar...Onda adam ozune sorag beryar: "Eger ol shol yashynda Pygamberimize durmusha chykmadyk bolsady, onda biz on rovayat eden hadys'laryny kimden sorardyk ??"...6-7 yil son, ulalanson Pygamberimizin ayaly bolanynda, yagny 1-2 yilda ol nache zat owrenip yetisherdi ?? Galyberse-de, Pygamber terbiyesini alardymy ??

Gaty kichiligi shu wagtky dovurin kabul etmeyan zady, onki dovur bu OK bolan zat, sebabi gyzyn aybashy haly bashladymy, diymek ol uly gyz, we eyyam chaga doguryp dagy bilmage ukuply, we shol dovur bu yashda eyyam chykmak adaty bolan !! Gaty dasha, yagny araplara gitmek gerek dal, men size oz rumyn okuwchylarymdan mysal berip hem bilerin...5-8 arasynda okuwchylarym bar, olaryn arasynda-da gyz kop...6-njy synplarymdan(11 yash) 1 gyz men bilen den boyly, ozem agras birzat, seretsen 9-10 dagy diyersin...Yagny, shol gyz bilen TM'de durmusha chykyp yoren 17-18 yashly gyzlaryn kabirini deneshdirsen, shol hich 1 kriteria gora yza galmayar. Onda gep yashda dalda, gyzyn yetiship yetishmanliginde-da ?!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Muna entak doly yanit,ona

Muna entak doly yanit,ona chenli beyleki soraglarym barada nahili pikir edyan?

Haysy soraglary goz onunde

Haysy soraglary goz onunde tutdyn ?? Men mowzugyn bashyndaka gora oz pikirimi yazdym, yagny Hz.Ashe bilen baglanyshykly mesela. Beyleki ayallary bolsa 40-50-60 yashlarynda, onda-da dul hallaryna, + 3/4 chagaly almagynda "keypine edendir" diyen netije barybir chykanokmyka diyyan, hersinin "hikmetini" 1-1 oturyp yazmaga bolsa yaltanyan !! Gadymky sebaplerin kopusi biz turkmenlerde-de bar bolan, yagny 1 sogushli yer bilen toy edip, arany govulamak we sh.m. yagdaylarda olarynkam !

sagbol Mekanjan. :) Şunun

sagbol Mekanjan. :) Şunun yaly blog açmak isleyadim, yöne dogry-düzgün yazyp bilmanson, yada "sylagsyz" yazaryn öydüp, pozarlar diyip çekinyadim,
Senin yazmagyn gowy boldy. 2nji ses. we senin yazanyny pozarlar diyip pikir edemok, sebabi gaty mylayym we düşünjeli yazypsyn.
Men yazanlaryna goşant goşasym gelyar, birnaçe nokatlarda:

1. Gurhanda gaty köp "cariye" sözü geçyar, yagny türkmençe gyrnak, yada has düşnükli aytsak, "ayal gul". Köpüsi, uruşlardan miras galyar, yada başga birlerinden satyn alyp bolyardy.

Quote:

23:5 Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;6 Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.

Bu ayedin başynda, gowy adamlar hakynda gürrün berilyar. Yagny "ol gowy adamlar" dine ayallary we gyrnaklary bilen yatmaga rugsat berilyar, diyilyar.
Görşüniz yaly şol döwür, dineje öz ayallaryn bn dal-de gyrnaklar bilen hem nikasyz yatmaga rugsat berilyan eken. Gyrnaklary hyzmatçy edip ulanyalar, başga birine sowgat beryaler, hatda satyp hem bolyar.
Gurhanda gyrnaklyga Alla rugsat beryar. Taryh boyunça medeni kanun gelmezden önünça birnaçe ayal ömrüni gyrnak bolup geçirdi. Bardaki gyzlara soragym. Siz gyrnak bolmak islarmidiniz? Gyrnaklar uruşdan yesir alynan ayallar diyipdik. Olaryn hemmesi öylenmedik yada dul daldi. Olaryn arasynda nikaly, we durmuşa çykanlar hem bardy. Olaryn adamlary ya uruşda ölendir yada gaçandyr. Garaz ayal musulmanlaryn eline düşdi we gyrnak bolmaly boldy. Indi şol durmuşa çykan gyrnaklara name edilyan eken, Gurhandan öwreneyli.

Quote:

4/24- (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı.

Birinji sözleminde, "gyrnaklardan daşgary, durmuşa çykanlar size haramdyr." Yagny barde gyrnaklar beyleki ayallar bilen deng tutulmayar, olara islanini edibermeli.
yene bir gurhandan ayet:
33- Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Allah’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
yagny gyrnaklary zorlaman, diyip maslahat beryar. Emma yzyndan, "eger zorlasanyz Alla sizi bagyşlar" diyilyar. Men-a name diyjegimi bilemok.

Yene bir ayet, bu ayetde Muhammede öylenmek gadaganlanyar, yöne nahili gadagan, seredin:

Ahzab/52. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetler.

Yagny barde, Muhammet pygambere öylenmek gadagan edilyar, emma gyrnak almaga rugsat bar.

Muhammet Pyagmberin azyndan 12 ayaly bardygy belli. Emma naçe gyrnagy boldyka?? sanasan sogaby bar..
seredin gurhanda name yazyar:
ENFAL:
1. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.
41.”Ganimetlerin beşte biri allahın ve peygamberindir”
FETİH:
21. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah’ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.

Uruşdan alynyan talanlaryn 5de biri Alla we Pyagmberinkidir, diyilyar. Başgada "mundan başga hem talan yerler bardyr" diyilyar. Munun terjimesi, "hazir önümizde uruş köp boljakdyr, talanymyz köpdir" diymek. Mundan sonra hem her yerini basyp almaga başlayalar. Alla we Pygamber üçin.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Myrat shu yere

Myrat shu yere seresaplyja bolda seretsene...

Quote:

Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
yagny gyrnaklary zorlaman, diyip maslahat beryar. Emma yzyndan, "eger zorlasanyz Alla sizi bagyşlar" diyilyar. Men-a name diyjegimi bilemok.

Ganimetlerin 5de 1i Alla ve Resulune aittir diyilyar, men barde Allaha aittir sozunden anladigim onun yolunda ulanilmasi uchin diyip pikir edyan.Resulune aittir diyyar, zaten Pygamberimiz ol ganimetleri yslam yolunda ulanyady. Egerde beyle bolmasady gunlerce ach gezen wagt bolmazdy.
Henuz elde edemediginiz bashka ganimetlerde bar diyilyar, olam gelejegi Alladan bashga hichkimin bilip bilmejegini dushundiryar.
Maslahat okanda on yargili dalde, unslije seresaplija, art niyet gozleman, oz ejizligini(bir garynjadanam) goz onune getirip oka...

on uns bermandirin barik,

on uns bermandirin barik, Myrat o tayda "zorlanmalarindan sonra Allah (onlar icin)cok bagishlayici ve merhametlidir" diyya, shu sozi nadip "zorlasaniz-da" diyip dushunyan, bardaki "onlar" cariyelere degishli bolmaly (oydyan. menem expert dal yone dini meselelerde)

musulmanlar gyrnaklygy geng

musulmanlar gyrnaklygy geng görmeyarkalar, musulman bolmadyklar şeyle wejera we yaman adamlarmydy??
Hawa, kabir gyz öldürme yaly geng dapler bardy.
Emma gowy adamlar yok daldi.
Meselem.
1. Hakim bin Hizam, henüz İslamiyet ortalarda yokken, yüz köle satın almış ve onları azad etmişti. Ayrıca sadaka olarak yoksullara yüz deve verdiği de İslami kaynaklarda gecer. -Buhari, Itk 12 - Vasaya 9 ; Edep 16 ve Tecrid-i Sarih, Diyanet tercümesi no: 705 ve 709 -
2. Yahudi olan ve henüz muslüman olmayan Sad bin Ubade'nin babası ve dedesi her gün çağrıda bulunup "kimin evinde yemek, et yoksa gelsin bizim evde yesin" diyorlardı. - Askalani, el Isabe, no:3175 -
3. Hatta o dönemde öyle duyarlı insanlar vardı ki, kız çocuklarını ebeveynlerinden alıp, büyüttükten sonra yeniden ebeveynlerine iade ederlerdi. Ayrıca o kız çocuklarını iade ederlerken, ailelerine bir miktar mal/eşya da verirlerdi. Örnegin Hakim bin Hizam bu şekilde yüz kızı büyüttükten sonra onları iade ederken ailelerine 360 deve vermişti. Yani o dönemde genel olmamakla birlikte, her toplumda olabilecek olumsuzluklar yanında, fazlasıyla olumlu şeyler de vardı. Fakat yönetim, böylesi duyarlı insanların elinde değildi. - İbni Habib, Muhabber 141, Isbahani,el Agani 21/280 -

Yokardaky Gurhandan başga, Muhammet pygamber gullar we gyrnaklar barada nahili hadyslar aydypdyr?
1. "Merkebe, ata ve köleye zekat düşmez!" "Kim bir cariye ya da köleyi efendisine karşı örgütleyip de, ona karşı kışkırtıyorsa o bizden değildir." Karılarından biri olan Meymune, kocası Muhammed'e haber vermeden kendi cariyesini azad edince Muhammed: "Keske onu azad edeceğine, dayılarından birine hediye etseydin" der. "Şayet bir köle esaretten kurtulmak için efendisinden kaçarsa, ondan koruma garantisi kalkmıştır. Onun namazı da kabul edilmez." - Kütüb-i Sitte 12-11, Müslim İman no:68/70, Ebu davud, Hudud no:4360
2. Sahabe'den Abdullah bin Ömer anlatıyor: "Peygamber Beni Mustalık üzerine gece baskını yaptı. Onlar ansızın yakalanmıştı. Hayvanları da su başında sulanıyordu. Peygamber savaşabilir durumda olanlarını öldürttü, çocuklarını da tutsak olarak aldı. O sırada Cuveyriye'yi kendine seçti." - Buhari, Kitabu'l-Itk/13; Tecrid, hadis no:1117 - Henüz daha 13 yaşında olan Cuveyriye'nin gerçek adı Berre idi. Muhammed'in malı olduktan sonra Cuveyriye (cariyecik) adını almıştı.

Gurhanyn hiç bir ayedinde, gulluk, gyrnaklyk gadagan edilmeyar, hatda yamandygy hem aydylmayar.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

ay hjenap jenap çe baryny

ay hjenap jenap çe baryny okadym welin garym gatym edipsinga how name diyjek bolaynyng düşünmek gaty kyn özüng özüng bilen hem çaknyşyanga how

Onem yalnyshmasam ata aga

Onem yalnyshmasam ata aga yazypdy oydyan, musulmanlaryn elmydama soweshe onuncha dushmanyn bashlamasyny, we egerde dushman ustune gelyan bolsa, bolyar erkekler dushmanlyk edyar we seni basyp aljak bolyarlar, we seni basyp alayan yagdayynda ayallary gyrnak diyyanmi iymeseler razy bolay...We shol dushman goshunynyn hataryndaky ayallar name, olar ol dushmanlara shariklik edenoklarmy, ya ola akja juyje bolyalarmy...

bäh, bahana tapyp, bärik

bäh, bahana tapyp, bärik girmän ýörünmi :)

beýleki bloglara seretdim şu wagt. Indi bir bäri we öz açan blogym galypdy.
Gowy deliller getiripdirler GaraDag hem, Jenap Çhe hem, tüweleme!

Men häzir ýene gitmekçi, ýöne gysgaça birnäçe sahypa arkaly ýokarky soraglara gysga wagtda jogap bermäge synanyşjagymy aýdaýyn. Şol sahypalardan 1-2 link:

1- www_sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=9364
2- www_kurandaara.com

Häzirlikçe men ýatmaga :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yazda ata aga.

yazda ata aga.

nesip bolsa, Mekan! Men

nesip bolsa, Mekan!

Men gaharly ýazýan-da, bulam bolanok, ýagny, dogry däl.
Mergen, Gadyr we Resul agalar gowy we agras ýazýalar.

Men ýene-de ýazaryn, enşallah, ýöne häzir ýatmaga :) Men entäk ýatmadym we bärde sagat irden 6.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

jenap-che menin kop zat

jenap-che menin kop zat owrenmegime sebap bolyar sheyle soraglari soramak bilen.. Minnetdar.. Bu zatlari bilmeyanimi acik boynuma-da alyan..

Aslinda beyle zatlari soramak ayip dal eger niyetde "inkar" maksadina derek "bilmek" islegi eye bolsa yureklerde..

Barde guycliler bar bu babatda.. Men sholardan sorap zat edip ing gysga wagtda jogaplarin nesip bolsa..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "inkar dalde bilmek uchin sorayanlygyn uchin.Bilmemek ayip deil,sormamak ayip."

Eger sen dineje şol

Eger sen dineje şol "güyçliler" diyaninden sorasan,
onda pikrimçe ol senin öwrendigin dal-de özüni kanagatlandyrdygyn bolyar.

Men geçen yyla çenli dine bir tarapdan öwrenip geldim 19 yyly.
Mekdepde dine dini propoganda edilyar, kitaplar, kinolar, seriallar we ş.m.
Sonky 6 aylykda, dünyadaki we esasan bilimin ösen günbatar yurtlarynyn bizin dinimiz barada name pikir edyandigini, we name üçin hazire çenli, "ol jana-jan yslam dinini" kabul etmeyandigini soraşdyryp, okaşdyryp öwrenip başladym.
we netije: 19 yylym (beterem sonky 7-8 yyly) yalan zada ynanyp geçiripdirin.

* gadyr sen şol "güyçlilere" kiçikak bize mekdepde öwredilen: ayyn 2a bölünmegi we bir bölegini Hira dagynyn üstüne, beyleki böleginin hem başga dagyn üstüne düşmegi barada hem sorasana.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Sen bilen ikimizin

Sen bilen ikimizin tapawudimiz bar.

Sen ozune yolgorkeziji hokmunde "akyly" alipsin we shonun yolunda-da sonki "aydin" dowruni yashap yorsun. Yone menin pikirimce akilin baryan yeri, barjak yeri, baryp biljek yeri gaty bir uzak dal. Ol gaty cakli zat. Bedreden suw guylanda bedranin suwunin hemmesinin bir stakana sygyp bilmeyshi yali birzat. Shu yagdayda bizin aklimiz stakanin suw kabul edish mukdari yali menin kabul edishime gora; we "suw icime sygmadi" diyip stakanin bedra sowmegi, ony peseltjek bolmagi onun suw kabul edish mukdarini hijem beygeltmeyar..

Adam aklinin baryp biljek yeri caklidir. Gapyny biri kakyar diyeli. Akil "gapyny birinin kakyandigini, ony kakyan birinin shu shu sypatlara eye bolup biljekdigini, kakysh usulindan yene pylan pylan zatlari" caklap biler dine. Aklin butin "beyikligi" sho yerde gutaryar. Ondan anry yekeje adim hem adip bilmeyar. Ondan son bolsa shol gapynyn arkasindaki "gapy kakyan" barada oz caklayshina gora in ygtybarli maglumatlari aydyan yorelga tabyn bolmali bolyar. Sebabi ondan bashga cikalga yok..

Men sorarin soramali zatlari.. Yone Yslamda kemcilik gozlemek ya-da bashga bir niyet bilen dal. Dine hakikady bilmek uchin.. Ol guyclilerden Doly we ozumi kanagatlandirji jogap aljagimdan shubham yok.. Senin bolsa bu gidish bilen (menin pikirimche) kanagatlandiriji netije tapmagin gumana, hatda mumkin dal.. Lupa bilen gok jisimlerinin gozlegine cikipsin sebabi..

Bellik: Ahtimal gowne degishlikler zerarli hazirden otunc sorayarin..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

sen hiç-hili göwnüme

sen hiç-hili göwnüme degenok, barde mana garşy yazylanlaryn yanynda sen yazanyn kiçijek zat. :)
sagbol.

Senin beren mysalyn bilen razylaşamok.
Sebabi meselem gapyn anyrsyndaky diyip mysal beryan. Emma Gurhan, pygamber, Gudrat diyilyan zatlar bu dunyade bolan yaşan, we "gapyn barsindaki" zatlar. Men şol gapyn barkisindakilerin yalandygyna ynanyan. Anyrsyndaky bolsa, Ölümden sonrakydyr.
Men "Alla yok" diyemok, "Alla bolmagam mumkin, bolmazlygam mumkin, muny adamlar, bilim,akyl hiç haçan bilip bilmez." Ana men ynanjym şol.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

"inkar dalde bilmek uchin

sorayanlar uchin" boljakdy, bagyshlarsynyz :)

intizar gonşy

intizar gonşy blogda:
gurhanyn Firawon barada aytyandygyny,
şol jesedin hem londondaky muzeydedigini aytyar:
şony googleden gözlap tapdym,
gyzyklanyanlar oka biler:
http://www.haber7.com/haber/20051121/Firavun-cesedi-efsanesi-de-fos-cikti.php

yok, okamak islamok diyseniz, gysgaça aydayyn;
şol tapylan jesed, sonky 5 asyrda ölen puhara obaly birininki.
"O tarihte British Museum yetkilileriyle ayaküstü yapmış olduğum sohbette kendilerine malûm cesetle ilgili söylentileri anlattığımda, gülerek bana şu karşılığı vermişlerdi: ´Müze envanterimizde bunlardan en az on-on beş tane daha kayıtlı. Hepsi de aynı bölgede ve İngiliz arkeologlarca bulunmuş doğal mumyalar. Ne yani, bunların hepsi mi firavun, hepsi mi dinsel mucize? Eğer bu adam kutsal kitaplarda anlatılan firavun olsaydı, onu zaten Müslümanlardan önce Musevîler kutsal bir ziyaretgâh noktası ilan ederlerdi!´"

mekdepde öwredilen, kapitan Kustonyn musulmandygy we firawun wakasy yalan bolup çykdy.

"Dünyade ing uly gudrat, garyplyk içinde dul ejanin çagalaryny adam edip yetişdirmegi bolsa gerek.."

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Sapagyna gowy tayyarlanipsin

Sapagyna gowy tayyarlanipsin jenap!:)

Sana hormat goyyan!

haha

sen haysi dir bir wankin aydan zadyny getirip goyyan:))
menden sorasana shol firavunu gorenler bar, shol muzeyde nahili dushundirilshini bilesin gelse gidip goray we dinlay: hergezek google achyp isleyshin yali zat gozlesene sholar yali hem tapylar:

ile "wank" diymezden

ile "wank" diymezden önünça, şol yazylan habary,makalany okap görsen gowy bolardy.
Şony yazan 1nji bilen-a Yeni Şafak . Yenigazedinin yazyjysy Şafak hem türkiyede Nur jemagatynyn we conservative(muhafazakar) bir gazet.
2njidenem anyrda şol muzeydaki arkeologlaryn hem aydan zatlary bar:
bir arkeolog şeyle diyyar:
"Jesedin faraondygy barada hiç bir subutnama yok."
Sen name daşyndan seredakam. "ana şu faraon" diydinmi?? Sen karar berişin şumy? Subutnamanmy şol?

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

men yadadim senden

men yadadim senin hich hili mana bermeyan sozlerinden:)
yone shu sana gapak bolsun seret.
1. sen bize bir saytin linkini goyupsyn:
2. Habar shu yerde
ine shu saytin ashagyna seret shol yerde bir yazgyda gurrun edilyan mumyani kodlanan nomer bar>
shu kodlanan mumya shol nomere gora British museum da saklanya:
3. men shol nomere gora gozlek etdim we gulup hezil etdimmm we shukur etdim
4. sebap: gurrun gidyan mumya shu ::
Google books

shu sayta girende sana kitap chykar: kitabyn 35 sahypasynda eger inglis diline gowy dushunyan bolsan mumyanin nirden tapylandygny dushudurya:(Gebelein- South Egypt)(shallow sand graves).

5. shunun netijesinde gurrun edilyan mumya shol dal eken: we senin nirden tapyp yazan bolsalar hem mana bildiryan yeri yok: Yeni shafak.... ozi bir kanal7haber wankda: yenede shhol:

6. yalnish bilgiler bilen adam sokmak gaty angsatda:

7. menin su wagt 1 sagadym gitdi we ertir 2 ekzamen we 2 sany essay(duzme) yazmali eger shonu yetishmesem sana...

8. islesen british museum gir saytina gozle mumyani we gorersin name hakda grrun edilenin

9. we menin dostum britsh museunda bolup goren we gurrundesh hem bolan, gynansakda senin diyyanlerine 1 gram uyanok.

10. shu tema barada GaraDag hem gurrun achipdi bulam belki ony kanagatlandyrar.

11. shulary oka we dushun sonra jogap yaz yada hich yazmaaa.

12.men doydum shu zatlardan men bu yere sizlerin din barada debate lariinizi okamak dalde, okuw bilim barada gurrungler okamak uchin gelyan..

sagblygyn we ulanyan sozlerini dykkat et(speculation etme)(mysal: yeni shafak, nurcular...).

:)))

yakinda

yakinda shuna jan edip hem sorarayn insaallah

Shu yerde

shu yerde nomeri bar adamyn shu temadan jogapkar!!!

çynymy aytsam, "faraondygy

çynymy aytsam, "faraondygy barada" birzatlar tapypdyrow diyip pikir etdim.
yöne yazanlaryn boş. bagyşla.
Men haçandan bari; faraon-bilen jeset uymayar diyyan, gapdalyndanam birnaçe jesedin tapyp bolyandygyny aytyan. Sen bolsan, öz dostyn aytyany bilen uyanok diyyan.
Şol dostyn kim bolsa, nama göra "faraon" diyipdir şony ayday?? yekeje bir çeşme barmy muzeyde duran jeset we şonun musa pygamber döwründe gyzyl denizin içinden çykanlygy hakynda?? tapyp bilmedin.
6. Men name yalnyş bilgi goyupdyryn, hayyş edyan ayday??
7. wagtyny boşa gitdiripdirsin, we yzyndan goyan "şona yetişmesem sana.." diydigin name bolyar? şol nokatjyklaryny özüne sowgat edyan. :)
nur jemagaty diyip naçe uly sylanyşyk bilen yazsamam, senin "ulanyanlaryna dykgat et" diyşine hayran.
Sen ya ukysyz galypsyn, yada başga.
Dynjyny al, arassa kelle bilen gel.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

sen

sagbol, senden kompliment soramok, dushunesin gelse oka tazeden dushun, yogsam hem ukysyzmy dalmi zatlar senin probleman dal:)
hachan gidip gelinjegini hem ozum chozmekchi,
yenede oke- kine galmasyn ichinde,
sen oz pikirini goldarsyn menem ozumkini:) yone eyt- beyt bolmaz:

Quote: 12.men doydum shu

Quote:

12.men doydum shu zatlardan men bu yere sizlerin din barada debate lariinizi okamak dalde, okuw bilim barada gurrungler okamak uchin gelyan..

okasyn gelse okama,kim sana oka diyyar.

Quote: 10. shu tema barada

Quote:

10. shu tema barada GaraDag hem gurrun achipdi bulam belki ony kanagatlandyrar.

meni kanagatlandyrmady,hazir ozum sho muzeye jan etjek,son gurrunumizi shu tayik yazarn.

goreli:

goreli hany gayratyny:)

Jenap che tuweleme

Myrat tuweleme sen Islam dini hakinda diysen kan zat okapsin goz degmesin. Ellerimi galdirip no comment diyyan.Men Farao barada aytsam shol ilki yillarda goylanda kan musulmanlar gitmage bashlapdir ve arasinda basga dinden adamlarda gorup hakikada inanip bashlapdirlar. bu bir fact sana. Son muni ayiryarlar elbette halkdan ve birnace muslim associationdan arz-shikayat gelenson yenede orta cikarmali bolyarlar. men ilki gelen yilim yokdi meselem 6 ay son gidilmeyan yerinde goyupdirlar ve henizem shol yerde. Bashga zatlara seredende ginishleyin information yazilgi emma muna gelende bolsa hakiki jeset ve 2-3 mun yillik diyip yazilgi. Shu yazilan zatlar hic kimide inandirmaz.Men meselem ozumce shona ynandim emma sen inanmagyn ucin bolsa bashgaca deliller gerek. Onsonam Inlisler beyle zatlari hic hacanam aytmazlar shoni bir yerde bellap goy ve hic hacan yadindan cikarma.

Jenap-Che wrote:

Eğer bu adam kutsal kitaplarda anlatılan firavun olsaydı, onu zaten Müslümanlardan önce Musevîler kutsal bir ziyaretgâh noktası ilan ederlerdi!´"

Geleyin shu soze. Musewiler muni kabul etmek bn Islami ve Qurani kabul etdikleri bolar shol bir vagtda bu Hristiyanlarda degishli eger olarda bu dogri diyse Islami ve Qurani kabul etdikleri bolar. Emma olar etmezler muni.

Senin bar aydanlaryn gury

Senin bar aydanlaryn gury türklerin çykaryan geplerine menzeyar. yewreylermiş, palanmyş,palanmyş.
hiç-hili delil yok. Yokardaky makalada bu barada ahli zat aydylyar. Okamansyn, özem imanly biri yazyar şony.

Sen bir zady unytyan: inlis bolsyn, hristiyan, yewrey bolsyn. Eger şol çyndanam faraon bolsa. Şol alymyn özi başda musulman bolardy. Ony gizlejek bolmazdy. Sebabi ondada yürek bar, gorky bar. Musulman bolmadyklar yalançy, görenine ynanmayanlar dal.
Şonça musulman associon arza-şikayat yazanmyş. Mana birje deliljik yada hat-kagyz getiray, şol jesedin faraona degişlidigi barada. Yokdyr. gaytam "olar gizleyaler, aytmak islanoklar, üytgedipdirler" ş.m. aydarsyn. Bu aytyanlaryn bolsa seni gülkünç yagdaya düşüryar. Bu gülkünç yagdayy şol musulman conservative "nur jemagatyndan" bolan yazyjy yokarda gowy edip düşündiripdir. Tazeden okap göray.

*Hemem gurhanda, herkime mysal hökmünde görkeziler diyilmeyarmi??
Sen bolsa ing bir gidilmeyan yerinde goyupdyrlar diyip şikayat edyan. Hiçkimin hem habary yok.
Şu yerde hem terslik bardygy belli. ;)

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Eger basgada jesetler bar

Eger basgada jesetler bar bolsa onda name ucin olar yokda yeke shu bar muna name jogabin bar. Ya bolmasa informationda name ucin bu jeset basgada birnace jeset bn shu yerde tapildi diyip yazmandirlar. Imanli biri oz dushunjesi yazyar menem oz dushunjami yazyan barde.Onsonam her alim musulman bolar diyip kanun yok barde. gechenlerde mergen sana yazdi ginshy blogda Deedat hakinda youtube'da gor diyip.Hic birine seretdinmi??? Haysi biri bn gurleshende adamlari deliller bn yalnish yaldadigin subutlayar shondada Hristiyanlar kabul edayenok. Yenede bir zat. Quranda sheyle yazilgi diyip bularda edil tersini etmeyanini nirden bilyan sende subutlar barmi.

Kiçijek zatda şeyle köp

Kiçijek zatda şeyle köp duryanyna düşünemok. Elimizde şonun faraondygy barada hiç-hili ylmy, taryhy delil yok, dineje gury gepden başga.
Emma faraon daldigini aytyan alym, deliller bar. Şol yokarky linkde muzeyin, şol jesetden jogapkar alymyn iberen haty bar. Okap gör hayyş edyan. (Jogapkarin aytmagyna göra, jesedin gapdalynda gap-çanaklar barmyş, yagny obalydygyny anladyar we tapylan yeri hem Gyzyl Denize 300 km uzaklykda)
Men muzeye gidip gören adam dal. Sen gidipsin nameler gördün bilemok. belkide 2miz başga başga jesetler barada aytyandyrys. Sebabi şeyle tebigy-jesetler birnaçe muzeyde barmyş.
Men hristiyan dal, we Deedatyn hristiyanlyk baradaky delilleri hiç gyzyklandyranok. (diplomada aydyp bilersin :D)
Sen Gurhana ynanyan adam. Alla hem uly sen gözünde, aydan sözünin yzynda hem durar.
Gurhanda onyn jesedinin bozulmazdan ahli halka mysal hökmünde görkeziljekdigi yazylyar. Eger Alla şeyle diyyan bolsa, bir yalançy inlisin eden işine yenilermi? Alla aydan bolsa. gutardy, bolmaly. Alla aydan sözünin yzynda durup, ony dsüşnükli edip halka görkezmekden hem ejizmi?? Yok, beyle daldir-a..
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Quote: Eger basgada

Quote:

Eger basgada jesetler bar bolsa onda name ucin olar yokda yeke shu bar

kim aytdy dine shu bar diyip,dunyade yuzlerche mumiya bar,sho british muzeydede nache durli mumiya bar.

garadag eger muni mana yazan

garadag eger muni mana yazan bolsan onda british muzeyde edil shun yali bashga hic biri yok. Eger sen bashga yerde bardigini bilyan bolsan getir suratini ve taryhyny getir bizem okap goreli. Senin dushunyan mumiyan gadymy dowurde adamlar tarapindan yasalan mumiyalar barde gidyan gurrun british muzeyde hemme zadi original yagny hic adam eli degman dondurulan diysemmi yada donup galan bir jeset bar ve shonun derisi ve sachi gornup dur ve information tagtasinda dine 2-3000 yillik natural body diyip yazilgi.Musulmanlar munu Hz Musaya garshy giden faraon diyyarler ve bashgalarda ol day diyyaler. Men heniz vagtim bolanda gidip muzeyde yada kitaphanalarda 1980'li yillarda cikan gazetlere seretmekci eger habarlar bar bolsa sholari getirip goymakchi.Myradin aydishina gora yada has dogrisi british muzeyde ishleyanlerin aydishina gora sheyle 10 sani barmish ve gen galdiriji zadi hic biri display edilip goyulmandir.

Myrat

Jenap-Che wrote:

*Hemem gurhanda, herkime mysal hökmünde görkeziler diyilmeyarmi??
Sen bolsa ing bir gidilmeyan yerinde goyupdyrlar diyip şikayat edyan. Hiçkimin hem habary yok.
Şu yerde hem terslik bardygy belli. ;)

barde hich hili terslik yok.Sen sheyle pikir edyan bolmaly. Gurhanda gechyar diymek bu dunyanin belli bir yerinde herkime acik yerde ine shol Hz Musaya garshy cykan faraonin jesedi diyip goylar diyip pikir edyanmi???
Gurhanda yazilan zatlari gonu manysyny terjime etsen sheyle yollara akidip biler seni. Men pikirimche barde asyl manysy her musulmana yada her Allaha inanyan adama mysal hokmunde diyen many bar. meselem birgiden musulmanlar shonun shol faraondygyny ynanyan bolsa bu eysem olar uchin mysal hokmunde goyulmanmi.

Men sana gaty hayran

Men sana gaty hayran. Yeni shafak yazari diyyan, yene name nameci diyyan, we onun yazanlaryny ozune delil getirip, yazyan askyl almaz zatlaryna fakt edip ulanyan. Dimek sen onun yazyanlaryna ynanyan.Yone name uchindir bilemok sen onun shu ashakdaki yazan zadyny okamansyn, yadanam dineje goz gezdirdinmi?
`Sözün özü, Allah´ın varlığına ve birliğine inanmak için mucizelere ihtiyacımız yok. Çünkü, görebilen gözler için insanın bizatihi kendisi, ruhu ve bedeniyle zaten en büyük mucizedir.`

Gadyrly Resul, senin hayran

Gadyrly Resul,
senin hayran galyşyna asyl men hayran. :)
Men "solcu" Cumhuriyet gazedinden getirsem, sizin name diyjeginiz önünden belli bolany üçin, size yakynrak gazetden goydym.
Ol gowy faktlar, we datallary bilen makala yazypdyr.
Sonky söz onyn öz şahsy pikiri we men ona goşulamok.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Taryhy fakt diyilyanler

Taryhy fakt diyilyanler men pikrimche 100% dogry dal...birem ozuni ishinde yokary chekenden son adam name diyse beylekiler ynanyp biler..Sen ozune dinsiz diyyan, egerde beyle dimedik bolsadyn sana bir zat okamagy maslahat bererdim...Bolyar Myratjan her goyun oz ayagyndan asylar, senem, menem...Sen birem Turkiyedaki gazet ve TVlerin oyunlaryna aldanma...

Hawa, taryhy fakt

Hawa, taryhy fakt diyilyanler 100% dogry dal bolup bilyar. Yöne bu diymek dal, ahli taryh yalnyş. Meselem sen öz Muhammet Pygamber taryhy, yslam taryhy barada hem oylanyp gördünmi? Men oylandym we köp "öwgüli" sözlerin 14 asyr boyunça şona ynanyanlar tarapyndan toslanyp biljekdigine göz yetirdim. Ol makala bulara menzanok, elinde bir jeset bar, we tapylan yeri belli, labarotoriyadan hem naman namedigini bilsen bolyar. Şol taryhy ylmy fakt "Hz. Omar hyzmatçysyny azat edipdir" yaly taryhy faktlardan gaty uly tapawytly. sebabi 2njini herkim öz-özünden yazsa bolyar, emma 1nji beyle etmek kynrak.
türkiyan gazet tvlerin oyny kandir, yöne haysynyn oyun , haysynyn daldigini sen nirden bilyan?? Şol yokarky oyunmy sen pikrinçe. Sana haysy zat yakymsyz gelse, "oyun" bolayyamy? Ol-a bolanok.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Hz.Muhamed(SAW) baradaky

Hz.Muhamed(SAW) baradaky ýazgylar, aýratynam, käbirler eserlerdäki maglumatlar toslama däl, Myrat. Hadyslar gönüden-göni öz beýanlary. Aýatlar Allahyň kelamlary. Soňam käbir güýçli eserler gelýär şu babatda. Ynha, şolara-da "toslama öwgi" diýseň, onda örän ýalňyşarsyň! Elbetde, erk seňki, ýöne bu babatda "7 ölçäp 1 kesseň!" has amatly. Bizden öň gelip geçen ençeme güýçli adamlar, olaryň içinde köp sanly güýçli alymlar, filosoflar we ş.m. Onuň beýikligini, görkezen mugjyzalaryny kabul eden bolsalar, onda bizem şu zatlary pikir etmeli.
Men bu babatda öz açan blogymda giňişräk düşündirdim seň ýazgyňy jogaplamda, şol ýere bir jykla, Myrat jan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: Hz.Muhamed(SAW)

ata wrote:

Hz.Muhamed(SAW) baradaky ýazgylar, aýratynam, käbirler eserlerdäki maglumatlar toslama däl, Myrat. Hadyslar gönüden-göni öz beýanlary. Aýatlar Allahyň kelamlary. Soňam käbir güýçli eserler gelýär şu babatda. Ynha, şolara-da "toslama öwgi" diýseň, onda örän ýalňyşarsyň!

Ol toslama diymandir ata aga! "Toslama bolup biler" diyipdir.. Takik netije dal-de, ahtimallik penjiresinden seredipdir mesela..

Ikisi gaty tapawutlimika diyyan..

Men sana mysal bereyin

Men sana mysal bereyin, Sahabalar, yada olardan sonky gelenler, her hadys diylene srazu ynanman, ony arashtiripdirlar, bir mysal(yazysh usulymda yalnyshlyk bolsa men ustume okla,waka dalde...):Bir sahaba ady yadyma dushenok, Musurde biri bir hadys eshidipdir diyse atlanyp gidyar ol yere shol hadysy owrenmek uchin...Barandan son goni soramayar, onuncha ol adamy ideshdiryar, yashayshyny goryar, hakykatdanam ynanyp boljakmy, muna doly goz yetiren sonam onun yanyna baryp ol hadysy owrenyar.
Indi geleyli shuna, sen diyyan Hz.Omar yada yene bashga sahaban eden ishinin dogry yada daldigini biljek bolsan yashayshyna sereday...Sen achysh eden adamyn, yada shol British museumdaky yetkilierin yashantisina seret...Bilyan sen mana , sen name olaryn yashantisini ideshdirdinmi goni yargilar yali diyersin...In azyndan shu dowrumizde dinini yashayan adamlarin yashantisina seret...son kellani iki elin arasina alda gowja oylan, haysy bolsada bir tarapa gechme babatynda dal, duran yerinde dursanam radikal bir shekilde oylanyp gor...
Gapdaldan baryan iki adam giden bir sutiden saylanyp ol surini yamanlayan bolsa, menche shol iki adamda bir problema barmyka diyyan....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sürili mysalyňa!"

Buhari bolmaly öýdýän

Buhari bolmaly öýdýän şol hadysly waka, has takygy, köpdür-de, has rowaçlaryndan biri şol bolmaly. Buhari sahabalardan soň gelen, ýagny, ýa tabiin ýa-da tebe-i tabiinlerden.

Sürüli mysalyňy örän ýerlikli gördüm, minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yokarda "hadyslar toslama

Yokarda "hadyslar toslama bolup biler"; diyen söze yene "hadys" bilen jogap berişine hayran.
tüweleme, dowam et. :)
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

sho jesetli gurrunem kan

sho jesetli gurrunem kan delil edyaniz tuweleme,bir cheshme getirip berayin sho faraonun mumiyasy barada menem okap goreyin,chynmy-yalanmy bileli.

jenap wrote: Sen bir zady

jenap wrote:

Sen bir zady unytyan: inlis bolsyn, hristiyan, yewrey bolsyn. Eger şol çyndanam faraon bolsa. Şol alymyn özi başda musulman bolardy. Ony gizlejek bolmazdy. Sebabi ondada yürek bar, gorky bar.

Jenap, shu aydanlarina goshulamok..

Aslinda bu diskussiyalarin

Aslinda bu diskussiyalarin bashi menin pikirimce "iman" meselesinde problema bolany uchin yuze cikyarmika diyyan! Sen shu tema nahili garayan jenap? Hudaya ynanjin nenensi? Ya bu barada on pikirlerini yazan yerini gorkezsenem bolya?

Sen pikirince "Hudayin barligi, yoklugi gumana" bolsa alemdaki bu duzgun-tertibi nadip kesgitlap bolar?

PS: Yonekey bilesigelijilikli bir sorag..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry!"

1. Anyk sorayan zadyna

1. Anyk sorayan zadyna düşünmedim. Onsuzam, imanlylar beyle disskussiya edip duranok, "imansyzlar" bir etsin-da.
* Aslynda munun yaly disskussiya "aşa imanly" bolandyklary üçin yüze çykyar; diysem hem gelişip dur öydyan. :)
Yagny siz meni; "Huday yok diyip beynine yazypdyr we nirde bir zat bolsa, tersden gelyar" diyip pikir edyan bolmagynyz mümkin. Menem siz barada; "Beyinlerine, düşünjelerine "Huday Bar" yazylypdyr we nirde bir zat bolsa, dininki dogry, huday edyandir" yaly göryaniz diyip pikir edyan. Düşündirip bildimmi bilemok. :)

2. Hudaya ynanjym, "belki bardyr, belki-de yokdyr, ony bilip bolmayar." Hudayyn dinlerine bolsa hiç ynanjym yok. Dünyade yekeje din bolsady, onda ynanmagym mümkindi. Başyndan 3 sany Tanryly din bar, we 3sem üytgeşik şertler, üytgeşik emirler, buyruklar aydyar. Şular meni dinlere ynanmagyma pasgel beryar. elbetde başga birnaçe köööp sebapler bar. Olary elim degdiginden ayry blog hökmünde yazmakçy. Şeylelik bilen foruma energiya geler, trafika köpeler.

3. "ahli zat, özleşe-özleşe emele geldi we hazirem özleşmegine dowam edyar" pikri mana dinlerin düşündirişinden has yakyn.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Shubhejilik gowy zat.. Ol

Shubhejilik gowy zat.. Ol ylmy osushlerin ahlisinin diyen yali sebapkari.. Muny elbetde "bilesigelijilik" nukday nazardan dernesenem bolarmika diyyan.. Yagni bilesigelijilige alip baryan "shubhejilik" ylmy osushleri gamchiladi. Bu bolmasa hic hili one gidishligem bolmazdi..

Yone bu mowzugy bashga yerlerde ulanmak kawagt islenmedik netijelere alip baryp bilyar.. Meselem munun tersi "ynam" adam gatnashiklarinda yaman derwayis bolup duryar. Her Bir ishi bitirip bermegim uchin mana pul berip sonam her kopugine chenli "elmidama" hasabat sorap yoren adamin mana inanmayanligi aydin goze ilyar. We bu yagday mana cinimi aytsam yaramayar.. Icimden kawagt "ynanmayan bolsan ozun et, ya-da bashga adam tap" diyip goyberesim gelip gidyar.. Sho yagday mana yakanok we hickime-de yakar oydemok.. A onun yerine sana inam edip butin pulhanalarin acarlarini sana ynanyan adama sen has yakin we yurekden baglanyan.. Bu gaty acik we takik yagday..

Ynam etmek kawagt ogryny hem palinden el cekmage mejbur edermika diyyan..

PS: name diyjek bolanima dushunensin diyip umyt edyan.. Ozuma doly we takik dushundirip bilmedim..:)

Quote: Başyndan 3 sany

Quote:

Başyndan 3 sany Tanryly din bar...

Şu diýýäniňe düşünmedim, ol haýsy dinkä?

Hooool gayraky obadaky,

Hooool gayraky obadaky, "Batyr baptissss"-in dini !!!

Mergen bäh, seň obaňyň

Mergen bäh, seň obaňyň golaýynada Hoş Habaryň gelip ýetendigi we ony kabul edenleriň bardygy meni begendirdi!:) Bu habaryň üçin sagja bol!

Haha...Ana ozun boyun aldyn

Haha...Ana ozun boyun aldyn gurruni gidyan dinin "Hosh habar"-ly dindigini, men palan diymedim, dine tutulyan prikoly yazdym !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:)"

:):)Dogry aýtdyň, meniň

:):)Dogry aýtdyň, meniň gürrüňini edýän iman hakynda gürrüňim HOş Habarlydyr!:)

Sylap dogry aydyan

Sylap dogry aydyan, ol 3 diyipdir (Ylahy din diyjek boldy menche), yone bu san sana gora uytgeyarmika diyyan...

bagyşla diplomat.. men 3

bagyşla diplomat..
men 3 sany "yeke Tanryly din" bar, diymek isledim, yagny yewreyler, musulmanlar we hristiyanlar.
Yagny hristiyanlarda "3 tanry bar" manysynda dal.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Myrat sen jogap bermänkäň

Myrat sen jogap bermänkäň jogap ýazyp ýetişipdirler özä!:) Sagbol anyklandyranyňa!
Reshçik ildeş Isa Mesihe ynanýanlaryň Birhudaýlyga ynanýandygyna diňe bir dini çeşmeler däl-de dünýewi çeşmeleriň hem güwä geçýändigini men öň hem köp aýdyp geçdim. Bu sebäpden maňa görä üýtgänok!

Sylap sen men yazanymy

Sylap sen men yazanymy yalnysh dushunipsin...Ynha men sheyle yazypdym;
tSylap dogry aydyan, ol 3 diyipdir (Ylahy din diyjek boldy menche), yone bu san sana gora uytgeyarmika diyyan...3 sany Ylahy din bar, yone sen yslamy kabul etmanson, sen uchin bu 2 bolup biler diyjek boldum...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! ha indi düşündim!"