Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Allahyň salamy we merhemeti hemişe Allaha ynananlara we ynanjaklara bolsun!

Bismillah - bu her haýryň başydyr. Men hem şonuň bn, ýagny, Allahyň ady bn başlaýaryn!
Hem şonuň şanyna, soraljak soraglara doly, dogry, delilli we kanagatlandyryjy jogaplaryň biz tarapyndan berilmeginde bizi başarnykly etmegini Biribardan dileýärin!

Ýaňy Jenap Çhe-niň açan "Dini bloglar barada geneşelin.." atly blogynda diplomat-yň soran dini soragy üçin, aýry blog açyp jogaplajak diýipdim, ynha, şu blog hem şol mynasybetli açyldy. Aşakda:

sorag:

diplomat wrote:

Ata jogabyň üçin minnetdar!
Saňa bir sorag, Hudaýyň Sözi pygamberlere nähili gelipdir, olar kitap görnüşinde aşak inipdirmi? Bu barada islamyň düşünjesi we seniň düşünjäň nähili?

jogap:

ata wrote:

Sylap, bu blog gereginden köp uzady, şu soragyňa we başga-da soraljak dini soraglara jogap bermek üçin, aýratyn blog açmakçy! Enşallah, şol ýerde jogaplaryn. Enşallah, peýdaly bolar we ýüzüme-gözüme bulaşdyrmaryn! Allah meniň we maňa bu babatda goldaw berjekleriň kömekçisi bolsun! Allah, bu babatda gaýrat edenlerden razy bolsun we Habybyna, Jennetine we Jemalyna wasyl etsin/gowuşdyrsyn! Ämin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Blogyň adyna "Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2" diýdim, sebäbi, mundan öň hem şuňa meňzeş bir blog GaraDag tarapyndan açylypdy "kabir soraglar,ata uchin...." ady bn.

Indi şu ýerde öňem käbir soralan dini soraglara "...jogap bererin soňra, enşallah..." diýsemem, jogaplamadygym şol soraglary hem getirmekçi bu ýere we jogaplamaga synanyşmakçy, enşallah.

Bu babatda men şeýle bir güýçli däl, aýratynam, delil getirmek babatda, şoň üçinem güýçli gören agzalarymdan goldawa garaşýaryn. Men käbirlerini şu ýerde sanap geçäýeýin, iň azyndan, " aralaryndamen ýok ekenim" diýmezleri ýaly: aA, Gadyr, Baýram, Mergen, Monte_Kristo, Hatyja, Akgül, Islam, Jonnuk, Slawa, Intizar we beýlekiler.

Bu blogda soralan we soraljak jogaplara başda aýatlar, soňam hadyslar we ylmyhaldaky dini hökümler arkaly jogap bermäge synanyşjak, enşallah.

Häzirlikçe, şulary aýtmak bn boldy edeýin. Gerekli görsem, ýene käbir ýagdaýlary, şertleri aýdaryn.

Sag boluň!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "Ata aga gaty gowy etdin! Alla razy bolsun Enshalla/"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

diplomat wrote:...Saňa

diplomat wrote:

...Saňa bir sorag, Hudaýyň Sözi pygamberlere nähili gelipdir, olar kitap görnüşinde aşak inipdirmi? Bu barada islamyň düşünjesi we seniň düşünjäň nähili?

jgp:

Bu babatda şu ýerde,
şu ýerde,
şu ýerde we
şu ýerde türkçe giňişleýin maglumatlar bar. Men aşakda gysgaça terjimesini goýaýyn:

Wahyý näme?! Nädip gelipdir? Perdeli/sebäpli we perdesiz wahyý näme? Hadys-y kudsy wahyýmydyr ýa dälmidir?!

Wahyý, sözlükde, gizlin gepleşmek, pyşyrdamak, ylham etmek, emretmek, seslenmek, yşarat etmek manylary bilen barabardyr. Allahyň kelam sypatyna degişlidir, ýagny, Allahyň geplemegidir. Allahyň bir emri ýa-da gadagan zatlary bendelerine bildirmegidir. Allahyň, bendelerine maglumat bermegidir. Jenab-y Hak şeýle diýýär: “Allah bir ynsan bilen kalbyna ylham etmek, ýa-da bir perde arkaly sesini eşitdirip gepleşer, ýa-da Rabbiniň rugsady bilen wahyý etmegi üçin, oňa melek iberer.`1

Pygamberimize (SAW) üýtgeşik ýagdaýlarda Wahyý gelendir:

1- İlk Wahyý sadyk/dogry düýşler arkaly gelendir.2 Hezret-i Aişe(ra) şeýle diýýär: `Allahyň Resulüne gelen Wahyý, öňürti ukyda gören sadyk düýşler bilen başlapdy. Gören her düýşi irden bolşy ýaly çykardy.`3

2- Pygamberimiz (SAW) ilki jaň sesine meňzeş bir ses eşiderdi. Yzyndan ses kesilende, Peygamber (SAW) özüne gelen Allahyň sözlerine düşünerdi. Pygamberimiz (SAW) şeýle diýýär: `Wahyý maňa kämahal jaň sesi ýaly gelerdi, meň üçin iň agyry budur. Menden aýrylanda näme diýenine düşünerdim. Kämahal hem melek bir erkek görnüşinde maňa geler, gepleşer. Men hem onuň diýýänine düşünerin.`4

3- Jebraýyl Aleýhissalam kämahal hem asyl şeklinde görünip, Wahyý getirerdi. Jebraýyl Aleyhissalam bu ýagdaýda iki gezek görünendir. İlkinjisi, Pygamberligiň başlan wagty Hira gowagyndadyr. Bu ýerde Peygamberimiz (SAW) tolgunyp çaşypdy. İkinjisi bolsa, Miraç/magraç wakasynyň dowamynda Sydretü`l-Müntehada bolup geçdi;

4- Jebraýyl Aleyhissalam kämahal ýaş bir ýigit şeklinde görünip wahyý getirerdi.5 Iň aňsat wahyý bu görnüşde gelerdi. Hezret-i Jebraýyl(as) köplenç Dyhýe atly sahabanyň ýüz-keşbinde görünip gelerdi.

5- Kämahal Pygamberimiz (SAW) oýaka, Jebraýyl Aleyhissalam hem görünmän wahyý Peygamberimiziň (SAW) kalbyna dgoýulardy. Pygamberimiz(SAW) şeýle diýýär: "Ruhu`l-Kudüs(Jebraýyl), kalbyma, "hiçbir nepes rysgalyny gutarman ölmez" diýip üfledi. Şu halda Allahdan gorkuň! Rysgaly gowy özläň!"6

6- Kämahal Peygamberimiz(SAW) oýaka, gönüden-göni Allahyň sözüni eşidendir. Pygamberimiz(SAW) Miraç wakasynda şu ýagdaýda wahýa eýe bolupdyr. Namaz bu ýagdaý arkaly parz kylynandyr, Bakara Süresiniň soňky üç aýaty bu şekilde gelendir.

7- Kämahal Peygamberimiz (SAW) ukudaka Jebraýyl Aleyhissalam oňa wahyý getirerdi. Kewser Süresiniň bu şekilde wahyý gelendiği rowaýat edilýär. Kuran durşy bn Wahyý eseridir. Hatda, Jenab-y Hak: "Biz saňa şeýle Arapça bir Kuran wahyý etdik"7 diýýär.

Her bir Kuran aýaty bu şekillerden birisi bn gelendir.
Wahyý ya Hezret-i Jebraýyl Aleyhissalam arkaly we ilçiligi bilen gelendir, ýa-da göni we ilçisiz Jenab-y Allahdan ylham şeklinde gelendir. Hezret-i Jebraýylyň (as) ilçiliginde gelen Wahyýlara sebäpli wahyý diýlip biler we wahýyň köpüsi bu şekilde melek ilçiligi arkaly gelendir.

8. Pygambermiziň (SAW) göni Jenab-y Allahdan alan wahyýlaryna-da ulagsyz/sebäpsiz/perdesiz wahyýlar diýlip biler. Ýöne bu iki görnüş arasynda güýç, dogrulyk we emir kuwwaty taýdan hiç tapawut yokdur. Kurana giren her bir wahyýlaryň biziň üçin deň derejede emir kuwwaty/täsiri bardyr. Pygamberimize (SAW) Kuran sözüniň daşynda-da wahyýlar gelendir. Bu wahyýlaryň manysy Allaha, sözi Peygamberimize (SAW) degişli bolan kelamlardyr we bu hil kelamlara Hadys-y Kudsy diýilýändir. Hadys-y Kudsylar Wahyýdyr; ýöne aýat däldirler. Namazda okalmazlar; ýöne hakykaty bilen amal edilerler.

Çeşmeler:
1- Şura Suresi: 51.
2- Mektubat, s. 332.
3- Buhari, Sahih, 1/3.
4- Buhari, Sahih, 1/2.
5- Buhari, Sahih, 1/3.
6- Suyuti, El-İtkan, 1/46.
7- Şura Suresi: 7.
8- Şualar, s. 116.

Tekwir süresinde wahyý getirýän Jebraýyl perişde barada:”Ol emin bir ilçidir/melekdir” diýilýär (Tekwir süresi, 81/21)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Türkçe welin, ýene-de

Türkçe welin, ýene-de degişli bolansoň we şeýle oňat düşündirensoň, aşakdaky aýatlary hem goýaýyn diýdim:

1, 2. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

3. O, nefis arzusu ile konuşmaz.

4. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5, 6, 7. (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

8. Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

9. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

10. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

12. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

13. Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

14. Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.

15. Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.

16. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.

17. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.

18. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

2

diplomat wrote:

Men hemmeler zorluk bilen musulman boldy diýemok, emma köp ýerler gorky we zorluk bilen boldy. Çünki ilkinji gezek islam arablaryň arasynda ýaýranda hem boýun bolmadyk taýpalar öz gününe goýulmady, bu sebäpden hem Medineden Mekka harby ýöriş edildi, ilki ultimatum goýuldy, kabul etmänler bolsa gylyçdan geçirildi. Bu diňe bir millet bilen däl birnäçe milletler bilen şeýle boldy. Käbir ýagdaýlarda hristianlara we ewreýlere bu meselede başgaçarak çemeleşdiler, ilki bilen olary özleriniň kada kanunlaryna boýun bolmaga ultimatum goýdular,munuň sebäbi hem olaryň birhudaýlyga ynanýandygy üçin, öňki kitaplaryň olara berilendigi üçin şeýle çemeleşildi, emma olar hem diňe aýratyn salgyt salynmak esasynda dinlerinde galmaga rugsat berildi, öz dinleri barada asla gürrüň etmezlige mejbur edildiler. Bu sebäpden heniz hem ilsamdan başga dine geçmek şariat kanunlaryna laýyklykda ölüm bilen jezalandyrylýar. Hatda şaria kanunlaryna esaslanan musulman jemgyýetlerinde başga dini wagyz etmek gadagan edilen, şeýle wagy eden adamlara ölüm jezasy berilen. Eger islam zorluk bilen ýaýradylmadyk bolsa, onda näme üçin şeýle kada kanunlar gerek bolýar? Ondan başgada, islam orta çykyp başlan ilkinji döwürlerinden harby goşun döredildi, harby ýörişler edildi. Goşun bar ýerde, harby ýörişler bar ýerde elbetde zorluk we gan döküşlik bolýar. Bularyň hemmesi taryhy faktlar dälmi eýsem!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Men hemmeler zorluk

Quote:

Men hemmeler zorluk bilen musulman boldy diýemok, emma köp ýerler gorky we zorluk bilen boldy. Çünki ilkinji gezek islam arablaryň arasynda ýaýranda hem boýun bolmadyk taýpalar öz gününe goýulmady, bu sebäpden hem Medineden Mekka harby ýöriş edildi, ilki ultimatum goýuldy, kabul etmänler bolsa gylyçdan geçirildi. Bu diňe bir millet bilen däl birnäçe milletler bilen şeýle boldy.

Türkmenler üçin-ä ýazypdym "ilkinjiler" atly blogymda, ynha, linki:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/3511#comment-81357

Beýleki milletler üçin ýagdaý üýtgeýär, ony senem ýazypsyň aşakda. Men Mekke söweşi barada ýazaýyn gysgaça:
Muhajir musulmanlar ejiz bolandyklary sebäpli, öz ýurtlary bolan Mekkeden ilki Hristiýan ülke bolan we padyşasy Nejaşi adynda biri bolan ülkä, soňam, ikinji tapgyrda bolsa, ilki "Ýesrib" adynda bolan, soň "Medinä" öwrülen şähere hijret edýärler/göçýärler.

Mekkäni basyp alman, eýsem-de bolsa, öz şäherlerine yzyna dolanyp gelýärler. Mekkedäki zalymlygy, ejize ganymlygy, zynany, ogrulygy we ş.m. erbet zatlary ýok edýärler. Gylyçdan geçirildi diýýänleriň sany näçekä?! Ýöne şolar dälmi ilki goragsyz musulmanlary gylyçdan geçiren, olaryň baýlyklaryny ellerinden alyp, öýsüz-öwzarsyz goýan, zenandyr çagalaryny gul-gyrnak edip ulanan we ş.m.?! Sylap, şeýle ýazgy ýazaňda şu zatlary pikir etmeli dälmiň, eýsem?!
Beýleki taýpalar diýipsiň, Yslam taryhyna seretseň, şol beýleki taýpalar diýýäniň musulmanlara ilkinji günlerinde duşman çykyp, olary düýpli ýok etmegiň kül-külüne düşenler bolmaly aglabasy. Ynha, şolar bn hasaplaşylýar. Köpüsi özleri çozýalar we ýeňlişe sezewar bolýarlar. "Hendek" söweşine çenli gün görkezmejek bolup jan edýäler, özlerem üýşüp. Näme, indi olara garşy çykmaly hem dälmi?! Hz.Isa ýaly "bu çekgäme urduň, al, beýleki çekgäme-de ur!" diýmelimi?! Kesgir gylyjyň aşagyna boýunlaryny uzatmalymydylar?! Sen näme ederdiň şol halatda?!

Quote:

Käbir ýagdaýlarda hristianlara we ewreýlere bu meselede başgaçarak çemeleşdiler, ilki bilen olary özleriniň kada kanunlaryna boýun bolmaga ultimatum goýdular,munuň sebäbi hem olaryň birhudaýlyga ynanýandygy üçin, öňki kitaplaryň olara berilendigi üçin şeýle çemeleşildi, emma olar hem diňe aýratyn salgyt salynmak esasynda dinlerinde galmaga rugsat berildi, öz dinleri barada asla gürrüň etmezlige mejbur edildiler. Bu sebäpden heniz hem ilsamdan başga dine geçmek şariat kanunlaryna laýyklykda ölüm bilen jezalandyrylýar.

Sylap, haýsy çeşmeden alyp ýörsüň-aý şu ýazgyňy?! Nirede hristiýanlara rugsat berilmänmiş öz ynançlary barada geplemezlige?! Galyberse-de, siziň haçly goşunyňyz dälmi eýsem az sanly musulmanlary ýer bn ýegsan etmäge näçe gezek synanyşan. Siziň hristiýan din alymlaryňyz dälmi olary Yslam älemine küşgürden?! Ýeňen wagtlary gul-gyrnak edip alan, eli gylyç tutanlary öldüren. Soňam talap bileni talan we öz ynanjymyzy ýaşamag-a beýle-de dursyn, gürrüň etmäge-de rugsat bermedik?! SSSR döwründe näçämiz Yslam barada bilýärdik, hä??? Iňňäni özüňe dürt, Sylap, ötmese kesekä!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata ildeş jogaplaryň

Ata ildeş jogaplaryň üçin köp sagbol! Özlerini goramak üçin uruşypdyrlar, Islamy başga ýerlere ýaýratmak üçin uruşypdyrlar. Bu zatlar fakt, munyň şeýledigini özüň hem aýdyp otyrsyň. Bular bolsa Isa Mesihiň taglymatyndan we Onuň özüniň we şägirtleriniň ýaşaýyş maksatlaryndan düýbünden tapawutly. Iň esasy zat hem eger Isa Mesihe üns berseň, Ol taglymatyny we durmuşyny syýasat ýagny ýerde patyşalyk sürmek bilen, goşun ýygnamak bilen, döwlet emele getirmek bilen baglanyşdyrmaýar, Meniň patyşalygym gökde we ynsanlaryň kalbynda diýip yglan edýär we bu üçin janyny gurban edýär, başgalaryň janyny alamaýar. Hatda gudratly bolsada, şol gudraty bilen adamlara Oňa zyýan etirselerde zyýan ýetirmeýär. Muňa meňzeşlikde Isanyň şägirtleri hem şol ýol bilen hereket etdiler, we janlaryny Hudaýyň gutulyş ýoluny wagyz etmek üçin bagş etdiler, olaryň hem hiç haýsy garşysyndakylar zyýan ýetirselerde ýamanlyga ýamanlyk bilen gaýtargy bermediler, özleriniň wagyzyny syýasylaşdyrmadylar. Elbetde soňra ýüzýyllyklaryň jümmüşinde, dini syýasatlaşdyryp, döwletleşdirip we ony syýasy we güýç maksady üçin ulananlar boldy, muňa mysal edip haçly ýörişler bolup biler, emma olaryň hemmesi hem Isanyň taglymatyna baglylykda nädogrudyr.
Bu sebäpden hem Hudaýyň gutulyşynyň wagyz arkaly ýaýramagy Isa Mesihde gelip we ol dünýäniň soňuna çenli dowam etmeli diýilipdi, emma başga biri 600 ýüz ýyldan soňra gelip başga hili taglymat getirdi, bu bolsa meniň üçin düşüniksiz we Hudaýyň Mukaddes Sözüne we planyna gabat gelmeýär.
Indi bolsa

Quote:

Quote:

Käbir ýagdaýlarda hristianlara we ewreýlere bu meselede başgaçarak çemeleşdiler, ilki bilen olary özleriniň kada kanunlaryna boýun bolmaga ultimatum goýdular,munuň sebäbi hem olaryň birhudaýlyga ynanýandygy üçin, öňki kitaplaryň olara berilendigi üçin şeýle çemeleşildi, emma olar hem diňe aýratyn salgyt salynmak esasynda dinlerinde galmaga rugsat berildi, öz dinleri barada asla gürrüň etmezlige mejbur edildiler. Bu sebäpden heniz hem ilsamdan başga dine geçmek şariat kanunlaryna laýyklykda ölüm bilen jezalandyrylýar.

Sylap, haýsy çeşmeden alyp ýörsüň-aý şu ýazgyňy?! Nirede hristiýanlara rugsat berilmänmiş öz ynançlary barada geplemezlige?! Galyberse-de, siziň haçly goşunyňyz dälmi eýsem az sanly musulmanlary ýer bn ýegsan etmäge näçe gezek synanyşan. Siziň hristiýan din alymlaryňyz dälmi olary Yslam älemine küşgürden?! Ýeňen wagtlary gul-gyrnak edip alan, eli gylyç tutanlary öldüren. Soňam talap bileni talan we öz ynanjymyzy ýaşamag-a beýle-de dursyn, gürrüň etmäge-de rugsat bermedik?! SSSR döwründe näçämiz Yslam barada bilýärdik, hä??? Iňňäni özüňe dürt, Sylap, ötmese kesekä!

Ine hadisden mysal (Sahih Muslim, Book 019, Number 4366) "Bu Umar b. Al-Khattabyň gürrüňlerinden, ýagny ol Muhammet SAW oňa şeýle diýendigini eşidipdi: Men Ewreýleri we Hristianlary bütin Arab peninsulasyndan kowup çykararyn we ol taýda Musulmanlardan başga hiç kimi goýmaryn."şeýleräk terjimesi.
Quranda bar zady men saňa ýazdym, ine munyň mysaly: "Hudaýa ynanmaýanlara, soňky Güne ynanmaýarlary, Onuň pygamberine ynanmaýanlary, hakyky din bolana ynanmaýanlary hatda olar Kitap Adamlary bolsada (ýagny Ewreýlere we Hristianlar) olara garşy uruş we olary özüňize boýun egdiriň we tä size jizza töleýänçe olara garşy göreşiň. (şeýleräk terjime) (Kuran 9:29) Ondan başga ýene (Kuran 5:54) Bulary men diňe saňa mysal hökmünde we edýän gürrüňlerimiň fakta esaslanandygy üçin aýtdym.
SSSR zamanasyny agzap geçipsiň, SSSr zamanasynda hudaý diýip ynanýan her bir din hem yzarlanylmaga sezewar edildi, isa Mesihiň yzyna hak ýüzünde eýerenler köp ezýet çekdiler, bu sebäpden SSSR gürrüňiň dogry gelmeýär bu taýa. Ondan başgada haçly ýörişleriň edenleri hem dogry zat diýip men saňa aýdamok, olaryň edenleri nädogry we olar dini syýasatlaşdyrmak we din adyndan uruş alyp barmagy aklamak pikirleri Isa Mesihiň we onuň ilkinji şägirtleriniň taglymatyna dogry gelmeýär. Bir ýurdyň başga bir ýurdyň üstüne çozuşy ýada goranmagy din bilen baglanyşdyrylmaly däldir we Isa Mesihiň Injildäki taglymaty muny goldamaýar. Bu sebäpden, hakykata göz ýetirjek bolsaň ilkinji çeşmä we şol taglymatyň esasyny tutuja ýagny Isa Mesihe we onuň ilkinji şägirtlerine seretmeli, Muhammede we onuň ilkinji şägirtleri, halyflaryna seretmeli, olaryň durmuşyna we öwreden zatlaryna seretmeli. Şolar esasynda gürrüň alnyp barylsa gowy bolar. Mergeniň Hajy üçin beren maslahatlary şu taýda hem ýerlikli bolarmyka diýýärin. Ata meniň saňa düşündirjek zadym Isa Mesihiň taglymaty bilen Muhammediň taglymaty we durmuşy çypraz gelýär, eger olar bir Hudaýdan bolsa onda bu beýle bolmaly dälmikä diýip pikir edýärin.

jgplar:

diplomat wrote:

.. Bular bolsa Isa Mesihiň taglymatyndan we Onuň özüniň we şägirtleriniň ýaşaýyş maksatlaryndan düýbünden tapawutly. Iň esasy zat hem eger Isa Mesihe üns berseň, Ol taglymatyny we durmuşyny syýasat ýagny ýerde patyşalyk sürmek bilen, goşun ýygnamak bilen, döwlet emele getirmek bilen baglanyşdyrmaýar, Meniň patyşalygym gökde we ynsanlaryň kalbynda diýip yglan edýär we bu üçin janyny gurban edýär, başgalaryň janyny alamaýar.

aşakda delil getirdim, şoňa seret.

Quote:

Elbetde soňra ýüzýyllyklaryň jümmüşinde, dini syýasatlaşdyryp, döwletleşdirip we ony syýasy we güýç maksady üçin ulananlar boldy, muňa mysal edip haçly ýörişler bolup biler, emma olaryň hemmesi hem Isanyň taglymatyna baglylykda nädogrudyr.

şuny boýun alypsyň bar-a, tüweleme!

Quote:

Bu sebäpden hem Hudaýyň gutulyşynyň wagyz arkaly ýaýramagy Isa Mesihde gelip we ol dünýäniň soňuna çenli dowam etmeli diýilipdi, emma başga biri 600 ýüz ýyldan soňra gelip başga hili taglymat getirdi, bu bolsa meniň üçin düşüniksiz we Hudaýyň Mukaddes Sözüne we planyna gabat gelmeýär.

2- “Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin onbinleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı”
(Tesniye, Bab: 33, âyet: 2).
a) “Sina’dan gelme”, Hz. Mûsa’ya Tûr-ı Sîna’da ilâhî hükümlerin verilmesini; “Sâir’den doğma”, Hz. İsa’ya İncil’in verilmesini ve “Paran dağlarında parlama” ise, Efendimiz’in Mekke’de çıkacağını ifade eder. Paran, Arapça okunuşuyla Faran, Mekke’nin eski isimlerinden olduğu gibi, Kitab-ı Mukaddes’in Tekvin Bölümünde de Hz. İsmail’in Paran çölünde oturduğu anlatılmaktadır
(Bâb: 21, âyet: 21).
b) İçinden gelindiği belirtilen mukaddeslerle, Peygamberimiz’in her türlü ayıptan uzak bulunan Âli’ne, Ehl-i Beyt’ine ve Ashâbı’na işaret olunmaktadır. c) “Sağda ateşli ferman”, İslâm Dini’nde Cihad’a işarettir. 3- “Taş, köşenin başı oldu... ve o, gözlerimizde şaşılacak iştir... Allah’ın melekûtu sizden alınacak ve O’nun meyvelerini yetiştirecek bir millete verilecek ve bu taşın üzerine düşen parçalanacak; o da kimin üzerine düşerse onu toz gibi dağıtacaktır”
(Matta, Bâb: 21, âyet: 42)
. a) Yukarıdaki âyette geçen “köşe taşı” Hz. İsa (as) olamaz; çünkü, Hz. İsa ve getirdikleri altında parçalanma, toz gibi olma meydana gelmemiş, bu Peygamberimiz’le olmuştur. Zâten, hükmeden Hz. İsa değil, Efendimiz (sav)’di; hükmetmek için gelmediğini söyleyen de bizzat Hz. İsa (as)’nın kendisidir.
(Yuhanna, Bâb: 12, âyet: 47).

b) Buharî ve Müslîm’in rivâyetlerinde, Peygamberimiz (sav), kendisinin Peygamberlik binasının köşe taşı olduğunu bizzat ifade etmekte ve dolayısıyle köşe taşı konmakla, yani Peygamberimiz (sav)’le Peygamberlik tamamlanmış olmaktadır. 4. “Rab, size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun”
(Yuhanna, Bâb: 14, âyet: 15).
“... O, size herşeyi öğretecek ve size söylediğim herşeyi hatırınıza getirecektir.”
(Yuhanna, bab: 14, ayet: 26).
“... Benim için o şehâdet edecektir...”
(Yuhanna, Bâb: 15, âyet: 26)
. “... gitmezsem, Faraklit gelmez... ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm için dünyayı ilzâm edecektir”

Umuman, ýokardaky deliller injilde Hz.Isanyň pygamberimiziň geljegi barada beýanlary bolup, garaldan ýerimde many taýdan şeýle diýilýär:

Hökmürowan bolan Hz.Isa däl, Hz.Muhammetdi(SAW). Hökmürowanlyk üçin gelmänini Hz.Isanyň özi aýdypdy.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata dost, şol bir zady

Ata dost, şol bir zady gaýtalaýarsyň, sende Injil bar şol mysal getiren ýeriňi Ýahýadan açyp başyndan soňuna çenli okap gör. Okanyňda bolsa kime aýdýandygyny, näme üçin aýdýandygyny, kim hakynda güwälik geçjekdigi barada sorag berip göräý?
Soňra kim hakynda aýdýandygy hakynda pikirlenseň gowy bolar!

sen saňa görä, men hem

sen saňa görä, men hem maňa görä düşünmek isleýşimiz ýaly düşüneris. Maňa görä hakykat Allah we Onuň pygamberi bolan Hz.Muhammeddiň(SAW) beýanlary.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ine hadisden mysal (Sahih

Ine hadisden mysal (Sahih Muslim, Book 019, Number 4366) "Bu Umar b. Al-Khattabyň gürrüňlerinden, ýagny ol Muhammet SAW oňa şeýle diýendigini eşidipdi: Men Ewreýleri we Hristianlary bütin Arab peninsulasyndan kowup çykararyn we ol taýda Musulmanlardan başga hiç kimi goýmaryn."şeýleräk terjimesi.
gözletdim, Müslimiň 19/4366 no-ly hadysy:
4366 - Hz. Huzeyfe raadıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Benden sonra şu ikiye iktida edin: Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhümâ."

diýip çykdy, many taýdan:
"Menden(pygamber) soň Ebu Bekir we Ömere boýun boluň!"

Quote:

Quranda bar zady men saňa ýazdym, ine munyň mysaly: "Hudaýa ynanmaýanlara, soňky Güne ynanmaýarlary, Onuň pygamberine ynanmaýanlary, hakyky din bolana ynanmaýanlary hatda olar Kitap Adamlary bolsada (ýagny Ewreýlere we Hristianlar) olara garşy uruş we olary özüňize boýun egdiriň we tä size jizza töleýänçe olara garşy göreşiň. (şeýleräk terjime) (Kuran 9:29)

Örän oňat terjime edipsiň, berekellah! Indi, şol aýatyň hakyky manysyna we maksadyna gelsek:
Ýöne ýere gidip, kapyrlar, hristiýan we ýewreýler söweşiň diýlenok bärde. Musulmanlaryň üstüne leşger çekip gelen kapyrlar, hristiýan we ýewreýlere garşy söweşiň diýilýär.
Galyberse-de, musulmanlarda bolşy ýaly, hristiýan we ýewreýleriň içinde-de azanlar, ynanýan ýaly görnüp, ynanmaýan munapyklar(ikiýüzliler) bardy we olaryň maksady Yslamy we musulmanlary ýok etmekdi, ynha, şolara garşy ýokardaky ýagdaýda söweşmek emri berilýär!
Ýogsam, Yslam taryhynda gury ýere hristiýanlara ýa ýewreýlere çozuşlyk bolmandyr pygamberimiz wagtynda. Meselem, Medine döwründe musulmanlary ýer bn ýegsan etmäge gelýän 100 000 esgerli hristiýan leşgerine Hz.Halid(r.a.) serkerdeliginde 3000 esgerli Yslam goşuny Mute diýlen ýerde garşy durýar. Ýewreýlerem dönüklik edensoňlar, olara garşy söweşilýär. Şertnama baglaşylan ýagdaýynda, hemişe ýa ýewreýler ýa kapyrlar bozýar, onsoň söweşmäge mejbur bolýalar köplenjem şol wagtlar. Ýogsa Yslama giren kowumlary gylyçdan geçirmäge gelenlere tomaşa edip durup bilmezdi pygamberimiz, elbetde!

Quote:

Ondan başga ýene (Kuran 5:54) Bulary men diňe saňa mysal hökmünde we edýän gürrüňlerimiň fakta esaslanandygy üçin aýtdym.

şu diýýän aýatyň hem, ynha, şeýle:
"54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. "
terjimesi:
"Eý, iman edenler! Sizden kim dininden dänse, Biribar olaryň ýerine şu aýratynlykdaky ynsanlar getirer: Allah olary söýer, olar hem Allahy söýerler. Olar müminlere mylaýym, kapyrlara batyrgaý we abraýly çemeleşerler. Allah ýolunda söweşerler. Olary göwnemeýänleriň tankytlaryndan hem gorkmazlar. Ynha, bu Allahyň bir lutfy(sowgady)dyr. Ony islänine berer. Allah lutfy köp we haky bilen bilendir."

Quote:

.. Isa Mesihiň taglymaty bilen Muhammediň taglymaty we durmuşy çypraz gelýär, eger olar bir Hudaýdan bolsa onda bu beýle bolmaly dälmikä diýip pikir edýärin.

munyň höküm etmek taýdan şeýledigini kabul edýärin, ýöne hakykaty beýan etmek taýdan welin beýle däl. Garaz, ikisi hem bende, ýagny, gul we Allahyň ilçileri. Biri garybam bolsa höküm edýär, beýlekisi edenok, has takygy, bu oňa berilmändir.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: munyň höküm etmek

Quote:

munyň höküm etmek taýdan şeýledigini kabul edýärin, ýöne hakykaty beýan etmek taýdan welin beýle däl. Garaz, ikisi hem bende, ýagny, gul we Allahyň ilçileri. Biri garybam bolsa höküm edýär, beýlekisi edenok, has takygy, bu oňa berilmändir.

Injil Isanyň Mesihdigini, ýagny Halasärdigini, Hudaýyň Sözüdigini, Onuň Gökdendigini, Onuň "Ýoldygyny, Hakykatdytyny, Ýaşaýyşdygyny we başgada kän ynsana degişli bolup bilmeýän titullar aýdylan. Bular Onuň aýratyndygynyň subutnamalary dälmi eýsem!

Hz.Muhammet hormatyna Hz.Isa

Hz.Muhammet hormatyna Hz.Isa ýaradyldy-laý, onça aýratynlyklaryna 1 tarapa goý-da, Hz.Isa diýip biri bolmazdy biziň pygamberimiz bolmasa :))

Degişme äheňli hakykat, ýagny, hadys şu beýan.
Ikinjidenem, Hz.Isa näme diýseňem bir ynsan, gul we ilçi, ýöne Hudaý däl!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nätdiňäý bäh!:) Bu

Nätdiňäý bäh!:) Bu diýýänleriň tersine Isa degişli zat! Eger Isa Hudaýyň Sözi bolsa, onda dünýäniň ähli zady Ol arkaly ýaradylandyr! Ozal başda Söz bardy, Söz Hudaýdady, Söz Hudaýyň Özüdi. Ol ozal-başda Hudaýdady. Hemme zady Ol ýaratdy, ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady. Onda ýaşaýyş bardy, ýaşaýyş bolsa ynsanlaryň nurudy. Bu nur garaňkylykda parlaýandyr, garaňkylyk ony öçürip bilen däldir. Hudaý tarapyndan iberilen bir adam bardy, onuň ady Ýahýady. Hudaý tarapyndan iberilen bir adam bardy, onuň ady Ýahýady. Bu güwälik etmäg, hemmeleriň ol arkaly iman etmegi üçin Nur hakda güwälik etmäge gelipdi. Onuň özi nur däldi, ol diňe nur hakda güwälik etmelidi. Ähli ynsanlary ýagtylandyrýän hakyky nur dünýä geldi. Ol dünýädedi, dünýä Ol arkaly ýaradylypdy; emma dünýä Ony tanamady. Ol özüniňkilere geldi, özüniňkiler Ony kabul etmediler. Emma Ol Özüni kabul edenlere, adyna iman edenlere Hudaýyň oglanlary bolma hakykny berdi.
Bulara näme diýjek Ata ildeş!:)

diýjek zadym: Bu injile

diýjek zadym:
Bu injile görä hakykat. Kurana görä-de belli möçberde hakykat.
hadysyň(Mevahib-i ledünniyye we Ymam-y Rabbaniniň Mektubatynyň 3-nji tomynda) manysyna sen näme diýdiň onsoň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Haýsy sözi?

Haýsy sözi?

sorag

sen name diyjek bolyan.Name Yslam gylyç bilen gurulduda hristiyanlık gül bilen guruldumy.Name sen o haçly yörüşlerdakile din üçin gitdiler diyyanmi.Eger şeyle bolsa name üçin İstanbul (o wagtky ady bilen Constantinople)talandy. Hristiyanlyk hany yslam ve beyleki dinler bile uruşuna hany ynandym din üçin edya.A öz içinde eden zatlaryna name diymeli.cennetden yer satan abbatlara name diymeli. Sen Maleeus Maleficarum diyip kitap eşitdinmi. Onsonam İsa Mesihin Özü hem özünden son geljek pygamber halynda aydyp gidipdir. Yslama Dil yetirjegine İlki ideologiyasyny onatja öwren. Goşuny Barmyş Hawwa bardy dinimizi yayratmaly dil bilen bolmasa tyg bilen. Sen bize Küdüste gylyçdan geçirilen admlary kimin öldürenini hem aydarsyn belki.yada şu sözün name manysy bar '' Siz hemmesini öldürün hudayın özü saylar'' eşidensin belki.Muny Diyen Musulman dal Hristiyan bir abbatyn sözü bu

Hawa, Istanbuly agzap

Hawa, Istanbuly agzap geçipsin.
Istanbuly name sebapden, Osmanly basyp aldy bilyan bolsan gerek.
Istanbulda bizanslylar yaşayardy, Osmanlylar çozdy basyp aldy. Birnaçe adam öldi. Nama gerekdi? Hany, yslam dini uruş islanokdy?? Uruş islanok-da , toprak isleyar! Hawa basyp alandan sonra gyrmadylar, azyndan biraz adamçylykly, yöne çyndana hak bolsadylar, olara çozmazdylar.
Çozmaklarynyn sebabi hem "Gurhanda, Istanbuly basyp alan serkerde gaty gowy serkerde" diylip öwülmegi. Ana kitap esasly, başgalarynyn topragy basyp alma mysaly.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hakykaty aýtmakdan çekinmeýaniň üçin!"

ялнышян

гурханда дал. ол бир хадыс.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol. yalnyşymy düzedenin üçin."

Olar Yslam dinine

Olar Yslam dinine chagirildi.. Kabul etmediler.. Netijede-de urush boldy.. Kabul eden bolsadilar urush bolmazdi we Istanbuli sheydip urushsiz alan serkerde-de ol hadysda adi agzalan serkerde bolardi.. Hadysda "urshup alan serkerde" diylenok.."Istanbuli alan serkerde we esgerler" agzalyar..

Gadyr, senem şol "almak"

Gadyr, senem şol "almak" sözünin namedigini, beterem şol döwürde name manyda ulanylyandygyny bilyandirsin.
Haysy logika sygyar "eger dinimizi kabul etmeseniz, biz siz bilen uruşjak, uruş islemeseniz dinimize girin." şumy yslam dini?
name diysenem şol yerde bizanslylar günali dal. Osmanlylaryn edyani yalnyşdy.
Yslam dininde beyle buyrulyar diymek islamok bu yagdayda, emma köp musulmanyn şu waka barada, Osmanlyny öwmekleri, begenmekleri yalnyş.

garaz gurrun gysga dal..

garaz gurrun gysga dal.. Mende bolsa wagtam yok sabyram.. Yone senin oz aydyanlarina na derejede inanyandigini bilmesemem ozumin oz aytyanlarima inanjym pugta.. we shular mana has logiki gelyar.. Sen bilen shu temada uzyn jedele girmek islamok..(nokat)

kabul etmeyanler gylyçdan geçirildimi

Bah hemme Mekkanin İlatyny gylyçdan geçirdilermi. Gen zat.Men Yslama garşy uruşanlary diyip bilyadim. Yöne olar hem Naçe kişika.5 10 anyry gitse 15 adam . Onsonam başga haysy milleti şeytdiler yaman bilesim gelya. Yahudylar Bilen Hristiyanlar Ehli kitap bolany üçin zat edilmedi.Yöne sen bir ülkede yaşayan bolsan şol ülkan kanunlarynada boyun egaymeli bolarsyn. Olar hem Arabystanda Yaşayady.

Quote: Hatda şaria

Quote:

Hatda şaria kanunlaryna esaslanan musulman jemgyýetlerinde başga dini wagyz etmek gadagan edilen, şeýle wagy eden adamlara ölüm jezasy berilen.

hany, çeşme?! Eger musulman bolup, hristiýanlygy ýa başga dini wagyz edýän bolsa, onda belki hem şeýle bolup biler diýjek welin, birinjiden-ä, beýle zady men-ä eşitmedim, ikinjidenem, beýtmek samsyklyk ýa dälilik bolaýmasa?! Haýsy akylly musulman ederkä muny?!
Hristiýan biri öz ynanjyny arkaýyn düşündirip bilen bolmaly. Muňa mysal hökmünde, Pygamberimiz Medinä baranda, ilkinji işi hristiýan we ýewreýler/ýahudiler bn oturyp şertnama baglanyşmagy görkezilip biler. Hökümlerinde hem olaryň öz kitaplaryny ulanmagyny özüňem mysal beripdiň bir-iki ýerde, hatda!
Osmanly Imperiýasyndaky görkezilen hoşamaýlyk we goldaw hem muňa mysal. Ýogsam, şol wagdam şerigat bardy.

Quote:

Eger islam zorluk bilen ýaýradylmadyk bolsa, onda näme üçin şeýle kada kanunlar gerek bolýar?

Şeýle kada-kanunlar Yslama şyltak atýanlar tarapyndan bar edilip görkezilýär, Sylap! Käbir hristiýan çeşmeleri we ynsanlary tarapyndan Yslamy garalap görkezmek üçin edilýär. Ynha-da, netijesi!

Quote:

Ondan başgada, islam orta çykyp başlan ilkinji döwürlerinden harby goşun döredildi, harby ýörişler edildi. Goşun bar ýerde, harby ýörişler bar ýerde elbetde zorluk we gan döküşlik bolýar. Bularyň hemmesi taryhy faktlar dälmi eýsem!

Näme, täze gurlan döwlete goşun gerek dälmi?! Ynha, biziň döwletimiz Garaşsyz boldy. Hatda, Bitarap hem bolduk. Indi doly ýagdaýda goşun gerek däl bolýarmy bize?! Allah görkezmesin welin, başga bir döwlet bize çozaýan ýagdaýynda, biz hiç-hili garşylyk görkezmän, tabyn bolaýmalymy?! Onda döwlet gurmagyň näme manysy bar?!

Özüň hukukdan mastera edip ýörsüň US-da, şu ýazanyňa özüň bir düşündiňmi?! Ýa degişip ýazdyňmy?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata ildeş şaria

Ata ildeş şaria kada-kanunlary bar ýurda baryp, bir Isa Mesih hakynda açykdan açyk wagyz edip gör, soň meniň aýdanlarymyň hakykatdygyna düşünersiň!:) Munyň şeýledigini taryhyň jümmüşine göz aýlasaň hem bilip bilersiň we şu günki günde şaria kada kanunlary bilen hereket edýän ýurtlar bolan mysal üçin Iran, Saudi Arabystan ýaly ýurtlarda bolup geçýän wakalar hem meniň aýdanymyň subutnamasydyr, ondan başgada şol döwürde ýaşap geçen Isa Mesihe ynanýanlaryň sanynyň ösmän galandygy, käbir halatlarda şol musulman döwletlerinde ýaşan mesihileriň wagt geçmegi bilen ýok bolup gitmegi hem munuň şaýadydyr. Isa Mesih barada açykdan açyk wagyz edilmäge ýol berilen bolsa we iman edenler yzarlanmadyk bolsa, bu günki gündäki ýaly köp adamlar Isa Mesihe bolan hak imana gelerdiler we olar ýok bolup gitmezdi, ýada diňe kiçijik bir topar bolup galmazdylar. Ondan başgada musulman dinden başga dine geçmeklik ölüm jezasy we başga kän jezalar bilen jezalanmasadylar onda köp adamlar iman edip bilerdiler. Praktikada şaria kanunlary bar ýerde, musulmana gürrüň bereni hem we şol musulmanyň Isa Mesihe ynanyp mesihi bolany üçin hem jeza berilipdir, köp ýagdaýda öldürilipdir. Munyň tassyklamasy hem Hadisde bar ine munyň bir mysaly: "Kimde kim islam dinini çalyşsa, ony öldüriň" (Bukhari, Volume 9, book 84, Number 57)
Bu kada kanun ähli ýerde prakika edilmeýär, emma şol döwürlerde we bu günki gün şaria kanuny bilen hereket edýän ýurtlarda heniz hem öldürilmek ýada agyr jeza bermek ulanylýar.
Harby goşun gurulmasyn diýmedim, ýada harby goşun gerek däl hem diýmedim, Isa Mesihiň syýasata, ýerdäki häkimýet gurmaga bolan hiçh bir hili gatnaşygynyň bolmanlygy we özüniň taglymatyny ýerdäki häkimýet bilen baglanyşdyrmandygy we özüniň hiç bir ýerde döwlet gurmaga çalyşmandygy we Isa Mesih Hudaýyň patyşalygynyň gurulmagyny ynsanlaryň kalbynda gurup başlamagy we ynsanlaryň kalbynda Hudaýyň patyşalygynyň emele gelmeginiň wajyplygyny ündeýär we şägirtleri hem şu ugurda durmuşyny bagş edýärler we bu dünýäniň soňuna çenli dowam etmeli! Emma 600 ýüz ýyldan soňra başga hili taglymat gelýär, ýerde patyşalyk gurmak we tertip düzgün emele getirmek üçin bolsa dünýäniň metodlary ýagny uruş, harby güýç, syaýasat ulanylýar. Bu beýle bolmaly däldir diýip men ynanýan çünki Hudaý Injilde aýdanlarynyň dünýäniň soňuna çenli bolmagyny aýdyp, alty ýüz geçip geçmänke, Hoş Habar dünýäniň ähli halklaryna ýaýramanka başga bir dini ýada başga bir ýörelgäni bermegi mümkin däl we gerek däl!

Ýokardaky hadysy-ha tapyp

Ýokardaky hadysy-ha tapyp bilmedim, ýöne many taýdan şeýle bir hadys bar:

"Bir kowumdan birnäçe ynsanlar gelýär we pygamberimize özleriniň ekerançylyk bn däl-de, maldarçylyk bn meşgullanýanlaryny aýdýalar we Medinäniň (howasynyň) özlerine ýaramandygyny aýdýarlar. Musulmanlygy kabul edýäler. Olara sütlerinden peýdalanmak üçin, düýeleriň ýeri salgy berilýär. Olar düýeleriň çopanyny öldürip, düýelerem alyp gaçýalar we dinlerinden dönýäler. Pygamberimizem olary "dinlerinden dönenleri öldürmegi" buýruk berýär. Buhârî, Muhâribin 16,17,18,

Sagadat asrynda mesihiligi wagyz edýän hristiýany öldürendiklerini bilemok, ýöne Yslamy wagyz edeni üçin, öldürülmek islenen Hz.Muhammed(SAW), Hz.Ebu Bekir(r.a.), Hz.Ebu Zerr(r.a.) we başga-da köp sanly sahabalary bilýän. Nejaşi bn gyýaby dostdular pygamberimiz. 70 hristiýan din alymy hem gelýär Medinä pygamberimiziň ýanyna. Olara hormat goýulýar, ol-a öldürmek ekeni.

Ikinjidenem, döwründe hristiýan äleminde Yslamy wagyz edýänleriň ýüzünden sypadylarmyka?! Olary sylglandyryp, hormat goýdularmyka?!

Ol-a ol eken welin, hristiýan bolan esgerleriň, naçar we hamyla musulman zenanynyň pyçak bn garnyny deşip, garnyndaky çagany alşlary beýan edilýär taryhda. Çeşmesini tapsa bolar, ermeni esgerleriň azeri zenana eden zulmy bolmaly şol.

Garaz, senem, menem delil taparys öz isleýän zatlarymyz barada, soňy gelmezmikä diýýän.

Ikimizem garalajak bolar otyrarys, bulam peýdaly däl, elbetde!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • necropolis 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

indi men ozumden gidip

indi men ozumden gidip bashladym, kellam uytgeyar shu jedelden

_____________________________________
Live in the present, not in the past

jigim, sen girme şu ýere

jigim, sen girme şu ýere mümkin bolsa. Men ilki soraglary bir jemläýin şu ýere "jogaplaryn soň..." diýenlerimden, soňam jogaplaryn, enşallah.

Kelläň garjaşjak bolsa girmeseň gowy bolar - ýene 1 gezek aýdýaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bolya ata aga"

seret

gyzjagazy gorkuzdun sana para telpek berip yslamdan daşlaşmyşdyr,belkide men yalnyşyaryn!!!!

3

Jenap-Che wrote:

"Gurhandaky sürelere menzeş süre yazyp bolmayar" diyilse, şonyn şeyle daldigini, adam şekilli düşündirmek islesem, başga nahili yazyp bilerdim, Bayram, ata, Reschik, 3niz gayrat edip mana aydayyn??

Kemaltm jogaplapdyr az-owlak, kanagatly dälmikä diýýän Myrat üçin, şol mynasybetli, men hem kä zatlary ýazaryn, enşallah.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Myrat, sen bir "mysal" hem

Myrat, sen bir "mysal" hem getiripdiň şol blogyňda. Ýöne saňa şuny aýdaýyn:

Hiç bir ynsan ýa jyn Kuranyň meňzeşini hem getirip bilmez, sebäpleri:

1- Getirilen, getiriljek mysallaryň, barybir, Kuranda bolmagy;
2- Kuranyň aýatlarynyň geçmişden, şugünden we geljekden habar bermegi;
3- Aýatlaryň bir-birleri bn örän sazlaşykly we baglanşykly bolmagy;
4- Meleklere, jynlara we ynsanlara ýüzlenmegi;
5- Bilimiň her-hili görnüşlerini öz içine almagy;
6- Allahdan gelýänligi;
7- Kyýamata çenli üýtgedilmän Biribar tarapyndan goraljakdygy;
8- Içindäki mugjyzalary

we ş.m. sebäpler üçin, hiç kim onuň meňzeşini ýazyp/ýasap bilmez!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Şol 8 kriteriyany öz

Şol 8 kriteriyany öz içine almayan münlerçe ayet bar, ynanay.
Gurhanyn ilkinji ayetleri:
1. Bismillahirrahmânirrahîm
2, 3, 4.Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6, 7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

meselem 5nji ayedinde, bilimden name bar? name mugjyza bar?
we şuna menzeş sözlem düzmek kyn diyjek bolyanmy?
Çynym hayran galyan. Şulary şeyle gözünizde ulaldyşynyza.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Hmmm... Birinjidena unslije

Hmmm...

Birinjidena unslije okamaga ozuni owrenishdir Myrat, yagny diagonallap, "Hava, indi name diyya bu nemesumaklar" attitude'i bilen dalde, adam shekilli, oz negative pikirlerini 1 yana tashlap okamaga owrensh. T.e. her setirini okap, ona 1 gep tapjak bolsan, mundan ansat zat yok, sebabi suyde syna seretsen gan goruner diyyaler, her yerdenem gozlenjek monjuk tapylar. Yone bashda ol yagdayi context'i bilen owrenip, "shu yerde name diyjek bolyar" diysen, onda belki 1 netija bararsyn. Elbetde, eger niyetin owrenmek bolsa !

"Shunyn yalysyny doretsinler" meselesine gelsek:
Deedat'yn video'laryny gormegi on maslahat beripdim size, yene-de ustunde durasym gelyar. Debate'ler in govy shekilde, argumentli, we 2 dinin + ynanmayanlaryn oturan auditoriasynyn onunde gechirilyar, we dine faktlar gurleyar !!

Sholaryn birinde hristian tarapy Deedat'a 1 kitap beryar "Qur'anyn challenge edyan zadyny yasadyk" diyip...Deedat shonda gulyar. Name uchin ? Sebabi ol kitap bashyndan "Bismillahirrahmanirrahim" diyip bashlayar. Yzyndan "Siz shular yaly plagiata "bizin gornushimiz" diyyanizmi ?? Gurhan'yn formatyny, onun yazylysh usulyny, ichinin manyly yerlerinden boleklerini bashga sozler bilen yazyp, muny "oz gornushimiz" diyyanizmi ??" diyip, oz gulushini argumentirleyar !!

Menem sana shony diymek isleyan: "Sen yazan zadynda Gurhan'da yazylandan uytgeshik name bardy ?? Senin "meninki" diyip biljek haysy duzeldishin bardy ??"...Beydip samsyklap "Jenap-che suresi, 1" diyip, yzyndanam men 5 yashly yegeniminem aydyp biljek derejedaki zadyny aytmagyn, nadip Gurhan'daky yazga deneljek zat bolsun ?? Shol kitabyn ustunin tozanycha-da yok shol sozlem, habaryn bolsun !

Men gaty arkayyn. we

Men gaty arkayyn. we özümem hazir at yaljak. :)
ol öz yazan önki sürami hem owadanlap tapdym, hiç-hili samsyklamak üçin yada oynaklamak üçin daldi.

Men çynym bilen aydayyn. Sizin we gurhanyn aytyan zadyna düşünemok. "Gurhanyn sürelerine menzeş süre yazyp bolmayar".
Men şol taze/menzeşini yazmak isleyan diyeyli. Deedatyn aydyşyna göra birje sözi hem (meselem beren mysalynda "bismillahirrahman" sözi) bolmaly dal. Taze bolmaly her sözi.
Onda men düybünden gurhanda bolmadyk manylyja söz tapayyn.
Meselem. "Adamlary gul we gyrnak edip almak öran erbetdir, adamlary öz gününe goyun we olary azat edin." sen diyersin, muny her kim aydyp bilyar.
Men-a name diyjegimi bilemok. Çynym düşnemok, we şol söz menin üçin gaty manysyz. bagyşlan.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Myrat, sen shunyn suremi

Myrat, sen shunyn suremi onson ?? Deedat'yn okan terjimesinde "Produce a chapter like this" diyyadi, yagny 1 umumy manyly, context'li chapter, 2 setir herkimin bilyan sozlemi dal !!! Yagny, 1 text'e menzesh zat yaz diyseler, sen 1'je "akylly", we gaty umumy sozlem yazyp, "ynha, shu sholar yaly" diyip bilersinmi ??

Sen yazanyna gelsek: Shu sozlem shol wagtyn context'ine uyyan zatmy ?? Yagny, herkim sen ustune chozyar, oldurip bilse oldurjek, utulan wagtyn eneni uwrap talap-oldurip gidyar. Onson sen utanynda, hich zat etmanjik, bolany bolan yerinde, ishe yarayan adamlary gul dagy etman, duran-duran yerinde goyup gitmelimi ?? Olar ertir yene gelmezlermi ustune ?? Senin urushda gidiren ishchilerin etjek ishinin ovezini kim dolmaly ?? Olary oldurenlerinde oldurdiler, indem azat bolmalymy garshy tarap ?? Haysy urushyn sonunda sheyle edilip gidildi ??

Bashga dinin adamlarynyn urushyjylaryndan tapavutlylykda, musulmanlar 1 shahere girenlerinde "Oyune girene degilmez" diyip giryan ekenler, yagny "Urushmasanyz, sizi olduren, degen bolmaz" diyip, tutup 1 uruchdan gyrma we etc bolmadyk kabir hach'ly yorishlerinde edishleri yaly !!

byah, beyle kösenjekdigimi

byah, beyle kösenjekdigimi bilemokdym.
sen göni başdan özüni doldyrypsyn, "gurhanda yazylanlar manysyna-düşünsem-düşünmesem dogry, emma jenap-che name yazsa yalnyş."

Sana gyrnaklygyn erbetliklerini düşündirip durjak dal.
Barde haçlylar barada gürrün gidenok. We her uruşda musulmanlaryn beyle mylayym hereket edendigine ynanamok. Men ynanşyma göra musulmanlar. "dinimizi kabul edin, yogsam üstünize çozyas, yada has güyçlirak bolsa salgyt alypdyrlar". Muny başga blogda uzyn hadyslar bilen owadanlap yazaryn sonra.

Şol döwür, name Allanyn sözi dogrymy-dogry dalmi diyip seredip durlarmydy? bir süre geldi diyilyar, we herkim şony kabul edyardi. Hiç kim garşy gidenokdy. Eger gityan bolsa ol musulman diylip kabul edilmeyardi. Bir gelen süre sonra düzedilmeyardi.
Men barde hazirem "Şuna menzeş yazyp bolmayar" diyşine we sizin şony gözünizde ulaldyşynyza çynym bilen hayran galyan.
Nokat. Başga gürlasim gelenok.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Dunya'de ynanyan zadyny

Dunya'de ynanyan zadyny gozlap, barlap ynanyan adam yeke sen dal Myrat, menem sen gununden gechip gordum 1 wagtlar, yone senki yaly ushak, kichi-kirim zatlaryn ustunde shuncha wagt dursadym, we niyetim monjuk gozlemek bolsady, onda belki shu wagtam soraglaryn yarysy jogapsyz bolardy !

Menem sana gyrnak alynmagyn shertleri, shol dovurin context'ini dushundirip durjak dal! We 1 sure gelende, kim aytdy sana hich kim onyn manysyny, hikmedini soranokdy diyip ?? Yone adamlar ony gurlemane goyman, "Ohooow, munyn name how ? Mundanam bir zat bormy ? Nahili manysyz zat" diyenokdylar, we ustunden gulenokdylar, adam shekilli dushundirishe garashyadylar, we ol context'i bilen, plus'lary bilen dushundiryadi hemme zady !! Onsonam adamlar Pygamberin sozlerini analizleyadiler, hich kimem samsyk yaly, dogma bilen yzarlanok. Meselem 1 soveshde pygamberimiz 1 plan chyzyar, we shonda goshundan biri "Shu sizin planynyzmy, ya-da Alla tagala'dan 1 ysharat bilen gelenmi ?" diyip sorayar, Pygamerberimizem "Men chyzan planym" diyyar, we shol wagt beyleki esger "Men pikirimche munyn shu tayi kem, o tayi kem, sheydilse govy..." diyip oz pikirini aydyar, Pygamberimizem "Men Pygamber, sen kim bolupsyn akyl satar yaly" diyenokda, "Bolya, onda muna gora hereket edeli" diyip, plany uytgedyar !! Diyjek bolyanym, Pygamberimiz oz shahsy yalnyshyny kabul edyar, sebabi dushunyar on kemchiliklerine, yone Allan sozuni dushundirende ona "shu sheyle bolup bilmezdimi" diyenlere kanagatlandyryjy jogap berip bilenson, hich hachan Allan sozi yalnysh diyen dushunja eye boljak bolanam bolmandyr.

Galyberse-de, sen shol dovur 1 adamyn gyrnagy bolanyny govy gorerdin urushdan son erkegin goldavyny yitirip, elden-ele gideninden !! Shu wagt ayagyny al-asmana tutup, keypine yatyrkan bolmanda ol sana dunyade in erbet zat bolup goruner, yone Gurhan dine shu dovurin keypli hallary uchin yazylmanson, shol dovurdaki problemalara-da chozgut getirmelidi !!

menzeş yazyp bomaya dogry

Bah nirde okadynay musulman bolun yogsam hemmanizi gyryas diyenlerini.Men Name üçin gabat gelmandirin.Gen Zat.Men dine bir gezek jöhitlere edilenini bilyan oda töwratda yazyan jezalardan berilya.O da olaryn öz islegidi.Dogry hemmamiz ölelin diyip etmediler yöne öz kitaplarynda yazan jeza şeyledi erkekler gylyçdan geçirildi.sebai hem yahudylaryn uruşda beren sözünü tutman butparazlaryn tarapyna geçmesidi. Yenede bir zat yesir düşenin jany bagyşlanyady.Başga kabir goşunlaryn etyani yaly gylyçdan geçirilenok.Yada başga Kabir Goşunlaryn Basyp alan yerindaki yaly ayal gyzlaryn namysyna degilmedi. Onsonam Sahabalaryn hemmesi senin pikirinçe lal yada samsykmy.Olaryn hem kellesi seninki yaly işleyadi.Şonun üçin hem garşy çykyan yokdy .Yslamyyetden bari 1600 yyl geçipdir .1600 yylda hiç akylly çykmadymy senin pikirinçe. Name Üçindir gurhan şol durşuna dur. Hiç kim üytgedip bilmandir.

Galyberse-de, yokarda ata

Galyberse-de, yokarda ata aga "Gurhanyn her suresi/ayaty shol 8 kriteria uyyar" diyip yazdymy ?? Nireden chykardyn her ayatda hokman bilim, mugjyza yaly zatlaryn birgideni bolmaly diyip ?? Yagny, 1 ayaty gorkezip, "Hany shundaky bilim, hany shundaky mugjyza" diymek logika uyyarmy ?? Yagny, sen bar kriterian ylym we mugjyza yaly, maddy zatlarmy ??

Menin okayshyma gora Mukaddes kitaplardaky ayatlar 4 kriteria gora analizlenyaler we bolunyaler, hemmesi yadyma dushenok, yone yadyma dushyanleri(nomerleri ozum goyyan, belki olaryn 2'si 1 bolume giryandir, yagny detal yalnyshlygy bolup biler, yone many yalnyshlygy yok !) :

1) Taze 1 zat owretmek(ylym, ynanch we etc, tapavudy yok)
2) Koneden gelyan yalnyshyn ustuni chyzyp, dogry usulyny duyurmak (Sizden ondakiler putlara chokunyadylar, siz beytman we dine yeketak Allaha chokunyn)
3) Bu dunya'de musulman bolup yashamak uchin gerekli shertler(ynha, 5-nji ayatyn shu kriteria uyyar, yagny "siz kime chokunmaly ? Kimden komek soramaly ?" diylen soraglara Allanyn gorkezyan yoly)
.
.
.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek!"

4

Beggeldi wrote:

meni şol döwür erkek adamlaryn birnaçe ayallar bilen öylenip yörmekleri, aralaryndaky yaş tapawytlary, birnaçe uruşdan galma gyrnaklara eye bolmaklary gaty geng galdyrdy.

Name üçin sahabalar bir-birinin gyzlary, dul ayallary bilen öylenyaler?
Muhammet pygamberin öwey ogly Zeydin ayrylyşan ayalyny Pygamberimiz alyar, çaryyar Alynyn gyzyny (Ümmü Gülsüm) çaryyar Omar alyar. (Omar, Muhammet bilen yaşytdaş yaşuly biri, Aly bolsa, Pygamberlik gelende 10ly yaşlaryndady öydyan, Alynyn gyzy bilen Hezreti Omaryn yaş tapawydyny özüniz hasaplap görayin.) Çaryyar Omar we Ebu Bekirin gyzlaryny hem Muhammet Pygamberimiz alyar, Pygamberin bir gyzyny Hezreti Osman yene bir gyzyny Hezreti Aly. şunun yaly öylenmeler köp bolupdyr ol döwür. Name üçinka?

men Möwlana dal, "Adam bol, sonra gel".

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Muna jogap barmy?

Muna jogap barmy?

Beyleki mowzukdan aldym,

Beyleki mowzukdan aldym, barde dursa has yerlikli boljak ekeni:

Beggeldi wrote:

Name üçin sahabalar bir-birinin gyzlary, dul ayallary bilen öylenyaler?

Barde dushunmez yaly ullakan zat yokmyka diyyan, eger yagdaya "gyz/dul" meselesini ayyryp seretsen. Yagny: Sen 1 gyzyn bolsa, ozem sana "Meni kime chykarmagy makul bilsen shona-da chykar, men sen kararyn bilen razylashyan" diyyan bolsa, onda ol gyzyny in bil baglayan, yarty yolda tashlap gitmejekdigine berk ynanyan, galyberse-de "govy/dogry adam" hasaplayan bir tanshyna chykarmak islemezdinmi ?? Eger jogap hava bolsa, onda oz gyzyny/dul ayaly yokardaky adamlardan has hayirli, ynamdar adamlara chykaryp bilern oydyanmi ??

Ozumden mysal bersem: Men 1 gyzyn adamkarchiligini/ynsaplylygyny/yuregi arassalygyny we sh.m hasiyetlerini yaman govy goryadim, bashga yanda-da yene-de shol hasiyetlere eye 1 oglan dostum bar, we ol oglanyn ol gyzy yarty yolda goymajakdygyna 95% ynanyan. Onson birini beyleka maslahat bermek, olary dushurjak bolmak, men nukdayi nazarymdan adaty we edilaymeli ish dalmi name ??

Aygytly adim'i okan bolsan, shonda Artyk jigisi Sheker'i dosty Ashyr'a bermage
razy bolyandyr, yogsa Ashyr 25 yashan, ozem dul galan erkek, a jigisi bolsa gulun suvy yaly, entak 16 yashyndaky gyz, yone Ashyr'a ynanany uchin, Artyk uchin onun dul bolany problema bolanok, sebabi turkmenler "onum bolandon sonum bolsun" diyyaler, we dogry hem aydypdyrlar !!!

yok,elbetde senin aydyanyn

yok,elbetde senin aydyanyn dogry,yone yokarda ydylshy yalagam arada 30-40 yil yash tapawudy bar.

Bolanda name ?? Eger 30-40

Bolanda name ?? Eger 30-40 yash uly adam, oz den dushlaryndan 100 esse kop peydaly zatlary owredip, oz yashdashlaryn arasynda hormat goyuljak dereje-de ylym ya-da ynsap/ahlak eyesi edip bilse, gyzam garshy dal bolsa, onda name uchin bolmasyn ??

Aslynda şu meseleler barada

Aslynda şu meseleler barada özümem kän pikir etdim. Biziň mentalitedimiz bilen ol döwrüň mentalitedi bir däl. Biz elbetde öz dünýägaraýşymyz bilen seredýäs.
Esasanam türkmende 50 ýaşly bilen 16 ýaşlynyň aragatnaşygy görülmänsoň, biziň beýnimizde muňa tabu bar.
Emma ol döwürde adam gowy bolsa, gyz razy bolsa, ene-ata razy bolsa, başga kriteriýa bolmandyr. Bilşiňiz ýaly, Ýewropada-da, Aziýada-da Yslamyýetden öň aýallara garaýyş gaty pes bolan. Yslam olara status berdi jemgyýetde, şol döwür üçin HAÝRAN GALMALY waka. Her aýal-gyza hormat görkezilmeli etdi, sebäbi olara ejeň ýa doganyň ýaly seretmelidi. Ejeleriň bolsa "aýagynyň aşagynda jennet bar" diýildi.
Emma soraglar meňem bir döwür kellämi agyrtdy...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ikiňe-de telpek!"
 • dido 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry yazıpsyn,sende 1 zatlar bar,tüweleme "

Galyberse-de, shular yaly

Galyberse-de, shular yaly mysal berilende name uchin Pygamberimizin(sav) ozunden kichi ayallara oylenishini myjjygyny chykaryp agzayalar, a Hz.Hatyja barada 1 gram soz aydanoklar ?? Hz.Hatyja 40 yashly dulka, Pygamberimiz(sav) 25 yashly oglan bolan. Ozem sovda satyk edip yoren, abrayly adamyn yegeni. Name, gyz gapyshypdymy oylenjek bolsa ?? Yone dul bolsa-da Hz.Hatyja oylendi ahyry ?? Galyberse-de, beyleki ayallary nache yash bolsa-da, Pygamberimiz ayallaryn arasynda Hz.Hatyja'nyn yerinin ayrydygyny aydanokdymy ?? We ol Hz.Hatyja yogalyancha, nache ayala oylenipdirmishin ???

Biraz ters tarapyna-da seretmeli yagdayin, mentalitede dushunjek bolmaly, dine "yash gyz alyalar, eyle, beyle" diyip oturmakdan hayir yok !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ikiňe-de telpek!"

jogap bar, Mekan! Gerekmi

jogap bar, Mekan!

Gerekmi ýa Mergeniň beren jogaby kanagatlandyrdymy seni?!

Men, çynymy aýdýaryn, şu soraga esewan/üns bermändirin, baryny jogaplandyryn öýdüpdim, ukylydym, hatda, muny degişibräk beýan hem edipdim aşakda, bir seretsem jogaplanmandyr, aslynda, gowy bolupdyr. Ýogsam ters zatlarm ýazardym :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga men hazir taze blog

Ata aga men hazir taze blog achyan shun yzyny sho tayda gurlesheli gowusy.

5

Quote:

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١

111:Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Qur'an: and who is more faithful to his covenant than Allah. then rejoice in the bargain which ye have concluded: that is the achievement supreme.

Türkmençe terjimesi:

"Şübhesiz Allah müminleriň janlaryny we mallaryny(baýlygyny)
özlerine beriljek Jennetiň ýerine(deregine) satyn alandyr. Artyk, olar Allah ýolunda söweşerler(hyzmat ederler),öldürerler ve ölerler. Allah muny Töwratda, İnjilde we Kuranda takyk ýagdaýda wada berendir. Allahdan has gowy sözüni tutan başga kim bar?! (hiç kim, elbetde.)
Şeýle bolsa, onda eden bu söwdaňyz sebäpli begeniň! Ynha, şu beýik başarnykdyr(gazançdyr)!" (Toba süresi, 9/111)

diplomat wrote:

Bu aýatdakylary duşündirsene, esasan hem"...jenneting deregine satyn alandyr"; ondan başgada "söweşerler, öldürerler we ölerler"? Kim bilen söweşerler? kimi öldürerler? näme üçin ölerler?
Injilde şeýle taglymat ýokdygy üçin maňa ýokardakylar hakynda duşündiriş berseň?!
Hormat bilen,
Sylap

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Degişli bir jogabym bardy,

Degişli bir jogabym bardy, 1 sagat gözledim-eý, täzeden ýazan bolsam boljakdy bar-a :)

Indi aýaty bölek-bölek ele alsak:

1-

Quote:

Şübhesiz Allah müminleriň janlaryny we mallaryny(baýlygyny)
özlerine beriljek Jennetiň ýerine(deregine) satyn alandyr.

Bir Yslam beýiginiň aýdyşy ýaly:"Jennet arzan däl we Jähennem hem gereksiz däl!" Ynha, şu ýagdaý boýunça, eger Biribar bizi ýaradyp, baky höziri gazanmak üçin, synaglar we sebäpler älemine bizi iberen bolsa we gerekli şertleri (meselem, Yslam şertleri - http://www.tmolympiad.org/?q=node/611#comment-5883) bildiren bolsa, hatda, bize Öz Rahman ady boýunça ryzyklar beren bolsa, onda biz ynsanlar hem öz baýlygymyz we janymyz bn hyzmat edip, şol Jenneti gazanjak bolmaly we Jähennemden halas boljak bolmaly dälmi eýsem?! Maňa görä-hä jogaby, elbetde, "hawa!" Bir ýerde "perzentleri bn hem synag" ediljegi geçýän bolmaly ýalňyşmaýan bolsam. Hz.Ibrahim we ogly Hz.Ismail aleýhissalam muňa delil, meselem. Garaz, şol zatlary ulanyp, Jenneti gazanjak bolmaklyk ündelýär bärde.
2-

Quote:

Artyk, olar Allah ýolunda söweşerler(hyzmat ederler),öldürerler ve ölerler.

"Söweşerler" diýende, "hyzmat ederler" diýmek bolýar bärde. Pygamberimiziň aýdan/buşdulan bir hadysynda:"Yslamyň namy jelili(gözel ady) dünýäniň ähli künjeginde duýular!" diýeni sebäpli, sahabalar we olary görelde alan/alýan ähli ärler we zenanlar şol ugurda öz janlaryndan geçip, ähli kynçylyklara döz gelip, hyzmat edýärler dünýäniň dürli ülkelerinde. Sagadat asrynda we ondan soňam birnäçe asyr mejbury ýagdaýda söweşmeli bolupdyrlar musulmanlar. Bu ugurda hem ölüp hem-de öldürmeli bolupdyrlar. Bu asyrda bolsa, bilim taýdan gylyç we galkan ýerine galam we kitap ulanyp hyzmat edýärler. Gerek bolsa, öz janlaryna pida edýärler, muňa mysal köp şu asyrda-da. "Ilkinjiler" atly blogymda bardyr azda-kände. Aslynda, ynha, Sylap, seniň özüňem şu ýagdaýda. Öz ynanjyňy bize duýurmak we gowy görkezmek, erbetliklerden uzaklaşdyrmak üçin, janyň, baýlygyň bn hyzmat edýärsiň, şeýle dälmi eýsem?!
3-

Quote:

Allah muny Töwratda, İnjilde we Kuranda takyk ýagdaýda wada berendir.

Bu ýeri aýdyň bolsa gerek?!
4-

Quote:

Allahdan has gowy sözüni tutan başga kim bar?! (hiç kim, elbetde.)

Bu ýeri hem aýdyňmyka diýýän.
5-

Quote:

Şeýle bolsa, onda eden bu söwdaňyz sebäpli begeniň! Ynha, şu beýik başarnykdyr(gazançdyr)!"

Hawa, muňa garşy çykjak barmyka?! Elbetde, bolandyr, bardyr we bolar hem welin, ýöne ýagdaýa takyk we dogry düşünen hiç kimem tersini etmezmikä diýýän. Gysgajyk we muşakgatly şu ömrüň ýerine, baky we hözirli ömri kim islemezkä?!

PS: Sylap, eger kanagatlanmadyk bolsaň, onda degişli ýeri bildir ýa sora!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Şübhesiz Allah

Quote:

Şübhesiz Allah müminleriň janlaryny we mallaryny(baýlygyny)
özlerine beriljek Jennetiň ýerine(deregine) satyn alandyr.

Bir Yslam beýiginiň aýdyşy ýaly:"Jennet arzan däl we Jähennem hem gereksiz däl!" Ynha, şu ýagdaý boýunça, eger Biribar bizi ýaradyp, baky höziri gazanmak üçin, synaglar we sebäpler älemine bizi iberen bolsa we gerekli şertleri (meselem, Yslam şertleri - http://www.tmolympiad.org/?q=node/611#comment-5883) bildiren bolsa, hatda, bize Öz Rahman ady boýunça ryzyklar beren bolsa, onda biz ynsanlar hem öz baýlygymyz we janymyz bn hyzmat edip, şol Jenneti gazanjak bolmaly we Jähennemden halas boljak bolmaly dälmi eýsem?! Maňa görä-hä jogaby, elbetde, "hawa!" Bir ýerde "perzentleri bn hem synag" ediljegi geçýän bolmaly ýalňyşmaýan bolsam. Hz.Ibrahim we ogly Hz.Ismail aleýhissalam muňa delil, meselem. Garaz, şol zatlary ulanyp, Jenneti gazanjak bolmaklyk ündelýär bärde.

Ata dost, beren jogaplaryň üçin köp minnetdar! Bu aýadyň islam boýunça düşündirilişi şeýledir, muňa gürrüňim ýok. Emma halas bolmak, jenneti gazanmak, baky höziri gazanmak, baky jahennemden halas bolmak we munuň şertleri diýen düşünje Injilde başgaça gelýär.
Ýönekeý dil bilen düşündirende, her bir adamyň Hudaýyň öňünde günälidigini, günäniň töleginiň ýagny jezasynyň ölümdigini ýagny Hudaýdan baky aýralykdygyny we hiç kimiň hem öz güýji bilen Hudaýyň öňünde öz özüni halas edip bilmeýändigi, jenneti hiç haçan hem gazanyp bilmeýändigi, olaryň muny başarmajakdygyny bilýän Hudaý adamzat üçin çykalgany Injilde, ýagny Isa Mesihde açandygyny we ynsanyň diňe günälerini boýun alyp, özüni arassalap bilmejegini boýun alyp Hudaýyň üpjün eden gutulyşyny kabul edip iman etmek bilen Hudaýyň öňünde dogry saýyljakdygy we jennet sowgadyna eýe boljakdygy. Bularyň barynyň bolsa Hudaýyň rehimi we merhemetidigini aýdýar. Men bu barada başga bir ýerde hem ýazypdym, ýagny Hudaýyň rehimi we merhemeti barada! Hatda, Ybraýym pygamberiň ogly Yshagy (islamda Ismayili diýip ynanýarlar, emma Töwratda Yshak ýagny öz aýaly Saradan bolan çagasy) gurbanlyk getirmek baradaky taryh hem Ybraýymyň oglunyň deregine Hudaýyň üpjün etjek gurbanlygyna bolan Ybraýymyň imany we Hudaýyň Yshagyň ýerine gurbanlyk goçy üpjün edendigidir. Bu bolsa iň soňunda Hudaýyň biziň üçin üpjün eden hakyky gurbanlygy, ýagny Isa Mesihdäki gurbanlygynyň simwoly bolup geçipdi. Isa Mesihiň halasgär bolup düný geljegi hatda Töwratda hem bir gyzyl sapak ýaly bolup geçipdir. Ýazgy muňa, "boljak hakyky zatlaryň saýasydyr" diýýär.

Quote:

Quote:

Artyk, olar Allah ýolunda söweşerler(hyzmat ederler),öldürerler ve ölerler.

"Söweşerler" diýende, "hyzmat ederler" diýmek bolýar bärde. Pygamberimiziň aýdan/buşdulan bir hadysynda:"Yslamyň namy jelili(gözel ady) dünýäniň ähli künjeginde duýular!" diýeni sebäpli, sahabalar we olary görelde alan/alýan ähli ärler we zenanlar şol ugurda öz janlaryndan geçip, ähli kynçylyklara döz gelip, hyzmat edýärler dünýäniň dürli ülkelerinde. Sagadat asrynda we ondan soňam birnäçe asyr mejbury ýagdaýda söweşmeli bolupdyrlar musulmanlar. Bu ugurda hem ölüp hem-de öldürmeli bolupdyrlar. Bu asyrda bolsa, bilim taýdan gylyç we galkan ýerine galam we kitap ulanyp hyzmat edýärler. Gerek bolsa, öz janlaryna pida edýärler, muňa mysal köp şu asyrda-da. "Ilkinjiler" atly blogymda bardyr azda-kände. Aslynda, ynha, Sylap, seniň özüňem şu ýagdaýda. Öz ynanjyňy bize duýurmak we gowy görkezmek, erbetliklerden uzaklaşdyrmak üçin, janyň, baýlygyň bn hyzmat edýärsiň, şeýle dälmi eýsem?!

"Hysmat ederler" diýýäniň gowy zat belkide islama uýýanlaryň köpüsi şu prinsip bilen ýaşaýandyr. Emma bu günki gün sany ösüp barýan islamçy radikal toparlar bu aýaty we muňa meňzeş başgada köp aýatlary gös göni manyda ýerine ýetirmäge çalyşýarlar. Bu bolsa gynançyly. Emma şol bir hatarda Isa Mesihiň we Onuň ilkinji şägirtleriniň "öldürerler" diýip aýtmandyklaryny we hiç kimi öldürmändiklerini belläp geçmek gerek. Bu bolsa meniň düşünmeýän zadym, ýagny Isanyň taglymaty we MUhammediň taglymatlary başga, emma şol bir hatarda islam Töwradyň, Zeburyň, Injiliň dowamy we şol bir Hudaýyň sözi diýilmegi. Töwrat, Zebur we beýleki Isa Mesihe çenli pygamberleriň ýazgylary-Köne Äht diýip aýdylýar, ýagny Injil gelmek bilen Hudaýyň öňden wada edeni TÄze Ähti gelipdi. Bu sebäpden bütin bibliýanyň iki bölege bölünmegi ýagny Köne Äht kitaplar we Täze äht kitaplar diýilmegi hem şol düşünjeden ugur alýar. Injil Hudaýyň başdan aýan edip başlan gutulyş planynyň ýerine ýetmegidir, bu sebäpden täze bir zadyň döremegi Hudaýyň Ýazgylaryna laýyklykda gerek däldir!
Seniň hem erjellik bolen imanyňy duşündirýändigiňe minnetdar!
hormat bilen,
diplomat

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gowja ýazypsyň!"

Allahyň rehim we merhemeti

Allahyň rehim we merhemeti barada aýdanlaryňa we şolarsyz jenneti gazanyp bolmajaklygyna goşulýan, Sylap! Hz.Isanyň halasgärligine-de ynanýaryn!

Yslamyň özünden öňki dinleriň dowamydygyna-da goşulýan, ýöne bir şert bn, olam: şol öňki hökümleriň takyk ýagdaýda düzedilmegi, has giňişleýin başga-da hökümleriň girizilmegi we dünýäniň ähli ynsan we jynlaryna ýüzlenilýänligi.

Eger radikal musulmanlar bar bolup, "her gören kapyryňy ýa başga ynançdakylary öldür" diýip düşünýän bolsa, onda ol Yslamyň däl, şeýle düşüneniň günäsi/säwligi.

Hz.Isanyň missiýasy köki bir bolmak bn, usulda başgarakdy, Hz.Muhammediňki(SAW) başgarak.

Ynsanlar öz pygamberlerini öldüripdirler öz peýdalaryna bolmany üçin, hak kitaplaryň kä aýatlaryny üýtgedipdirler şol bir sebäp bn, şoň üçinem, iň soňunda nokat goýjak din, kitap we ilçi iberýär, olaram Yslam, Kuran we Hz.Muhammed(SAW). Men-ä şolardan razy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

başga-da ýok öýdýän

başga-da ýok öýdýän "jogaplaryn soň" diýenlerimden?! Bar bolsa ýatlatsaňyz!

Öňem köp sanly dini bloglar açypdym, şolardan "Allaha iman" atly blogym hem örän peýdaly diýip pikir edýärin we şol mynasybetli, linkini aşakda goýýaryn:

http://www.tmolympiad.org/?q=node/3363

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

6

Jenap-Che wrote:

Gurhan bilime ters daldir diylipdir.

* Gurhana göra ilkinji adamlar (pygamberler) uzyn yaşapdyrlar. hz. Adamata 930 yyl, Hz. Nuh 950 yyl.
** Bilime göra ilkinji adamlar, hazirki adamlardan gysga bolupdyr, Hatda Rimliler ortaça 40 yyl yaşapdyrlar, indikiler bolsa 60-70.

* Gurhana göra Adamatan ogly Abyl dayhan, Kabyl çopan bolupdyr.
** Bilime göra dayhançylyk we çopançylyk, dineje sonky 10 mün yyllykda çykan zat. Önküler awçylyk we iymit yygnayjy bolup onupdyrlar.

we ş.m. ters zatlar bar..
Aslynda Gurhanda bilim barada kan zat yazylmayar.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

A- Kuran we bilim - bular

A- Kuran we bilim - bular bir-birleri bn baglanşykly bolmaly. Muňa delil hökmünde:

1- Kuranyň ilkinji aýatynda Pygamberimize bilimiň açary bolan "Oka!" ýagny, okap öwren diýen manyda buýruk bar! (Alak süresi, 96/1)

2- Kuranda 14 asyr öň çaganyň nädip ýaradylyşyny/doguşyny takyk ýagdaýda beýan edýän aýat bar, ony şol wagtyň tehnologiýasy we ynsanlarynyň aňy bn bilmek mümkin däldi. Pygamberimiz hem bu ýagdaýy bilip bilmezdi. Diýmek, Kuran bilim taýdan bir mugjyza we Allahyň kelamy/sözi; (Muminun, 23/14)

3- Fransuz diýip bilýän deňiz we deňiz jandarlary baradaky bilimler boýunça alym bolan Kapitan Kusto deňizde 1 ýerde hem süýji, hem duzly suwyň 1 ýerde akýanyny görüp, muny yglan edýär. Musulman tanyşlaryndan biri oňa 14 asyr öň munyň yglan edilenini aýdyp, Kuranyň "Rahman" süresindäki degişli aýaty görkezýär, netijesinde Kapitan Kusto musulman boldy diýip eşidipdim. (ýekeje mysal: www_habervitrini.com/haber.asp?id=154217)

4- Çyrany tapanyň Nur süresi 35-nji aýatdan peýdalanyp tapanyny;

we ş.m. aýatlar sebäpli, Kuranyň bilim bn baglanşyklydygy aýdyňdyr.

B- Hz.Adamyň uzak ýaşamagy barada Kuranda aýat bn delil geçenok diýip bilýän, diňe hadyslarda we taryhy çeşmelerde bar bolmaly. (www_sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=17369) Hadyslara ynanýan men, şoňa görä-de jogap berýän. Taryhyň takyk netijeleri bermeýänligi hem bolup bilýär. Ýöne sahyh hadyslar asla beýle etmeýär!

Ç- Hz.Adam atanyň ogullary Habil we Kabil barada Kuranda aýatlar geçýär (Maide, 5/27-31), ýöne aýatlarda olar üçin "maldarçylyk we ekerançylyk bn meşgul bolupdyrlar..." diýip geçenok. Ýöne bellikler arkaly "...Habiliň Biribar üçin oňat bir goýun, Kabiliň bolsa oňat bolmadyk gök-önüm bn gurbanlyk berjek bolanlary..." beýan edilýär. Men aýatlara ynanýaryn, çünki, ynanýan Biribarymyň kelamy. Galyberse-de, taryh nireden bilýärmiş 10 000 ýyl öň çopançylyk/maldarçylyk we ekerançylygyň başlanyny?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 5 telpek goyyar we yazyar: "ata aga size telpek"

An internet rumour and

Quote:

An internet rumour and disinformation which has been running since 1989 says wrongly that Cousteau became a Muslim upon seeing the Koran. [7]

Kustonyn musulman bolany yalan.
galanlarynada sonrak jogap bererin.
bashda yokarlaryny okayin.

Mekan, Kustonyň musulman

Mekan, Kustonyň musulman bolup bomanlygy bärde wajyp däl, aşakda Intizar uýamyz bn jedelleşipsiňiz(tartişma). Elbetde, her ikiňiz hem delil getirip, ýazgylar ýazypsyňyz! Göwnüm Intizar uýamyzyňkynyň dogry bolmagyny arzuw we dileg edýär, ýöne bolmadyk bolsa-da, Allahyň rehmeti oňa bolsun! Muny ulaldyp oturmaly!

Asyl mesele bolsa, ol 1 deňizde hem duzly hem süýji suwyň bileje aksa-da, bir-birine hiç-hili garyşman akýanyny görýär we muny ylmy gözleg we tapyş(buluş) hökmünde yglan edýär.
Bu ýagdaýyň ondan 14 asyr öň Kuranda Rahman süresiniň 19 we 20-nji aýatlary arkaly beýan edilenini görkezýär musulman tanyşy. Ynha, Kuranyň bilim bn ters däl-de, dogry gatnaşygynyň barlygyny beýan etjek boldum. Sen şu ýagdaýa seret.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yok Ata aga,Kusto beyle

Yok Ata aga,Kusto beyle achysh etmedi,men ashakdada yazdyp iki suwyn garyshmazlygy yaman yonekey zat we altynjy asyrda bir kitapda yazylmagy hijem gen dal.

şol-a geň, Mekan! Hany,

şol-a geň, Mekan! Hany, görkez çeşmäňi 6-njy asyrda şeýle zatlaryň bardygyny nygtaýan! Bilmek başga, delil görkezmek başga. 6-njy asyrdaky ynsanlaryň aňy bn şu asyrdaky ynsanlaryň aňynyň, şeýle hem, tehnologiýanyň deň däldigi aýan dälmi eýsem?!

Şu döwürdäki kosmonawtlary şol döwürdäki ynsanlara düşündirjek bolýanyňy bir pikir etsene we ş.m. ýagdaýlar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bolyar Ata aga,senin sheyle

Bolyar Ata aga,senin sheyle jogap berjek.
Senin aydyan ayatyn Rahman suresinin 19-njy we 20-nji ayatlary:

55:19 İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
55:20 Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.

Name uchin garyshmayandyklary dushundirilyarmi Gurhanda?Dushundirilenok.Beyle bolsa denizde iki suwyn garyshmayanlygyny gormek yetayyar,kitapda yazmak uchin name uchin beyle bolyanyna dushunmegem gerek dal.

Mekan, şol ýagdaý

Mekan, şol ýagdaý aýdylýar aýatda. Şol ýagdaýy başga nirede görüp bolýar şol wagta ýa ondan öňki çeşmelere salgylanp/esaslanyp?!
Bäh, meňem gara çynym-aý seň bn jedelleşip şu ýagdaýy :)

Sen näme üçin şuny mesele edýäň-ä?! Men Kuran bilim bn ylalaşýar, bilimi ündeýär diýip subut getirýän, sen getirilen subutlary tankyt edýäň-laý?! Ýa ýalňyşmy şol subutlar degişli mowzuk üçin?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hmm,ata aga,men ona cheshme

Hmm,ata aga,men ona cheshme tapyp biljek dal sebabi mohim we uly achylysh dal we taryhda hich hili rol oynanok.
yone birinjidena shonun chylshyrymly we kyn zat daldigini dushundurdim.
ikinjidenem Gurhanda name uchin beyle bolyanlygynyn dushundirilmeyanligini gorkezdim.
sen Yslamyn bilimi goldayanlygynyn subutnamasy hokmunde Kustonyn yokardaky ayat sebapli musulman bolanlygyny aytdyn(musulman bolmanlygy hakykat),son bolsa aslynda Kustonyn musulman bolup bolmazlygynyn mohumem daldigini(goshulyan mohum dal) aytdyn we sheyle ayatyn 6-njy asyrda yazylmagyny gudrat hokmunde gorkzedin,men bolsa onun sheyle daldigini subut etdim.

Quote:

Ýa ýalňyşmy şol subutlar degişli mowzuk üçin?!

Sizin getiren subutlarynyz yalnysh we kanagatlandyryjy dal.

subut-a etmediň, Mekan!

subut-a etmediň, Mekan!

Kuran ylyma ters däl, muny aýatlary subut edýär. Muňa ynansaň ynan, ynanmasaň öz erkiň, jigim!

Kusto birje sebäp bolup bilerdi, eger, çyndanam, şol aýat sebäpli. Kuranyň ylym bn baglanşygyny düşündirmek üçin, degişli aýaty ulanypdym subutnama hökmünde. Kusto bärde 1 sebäp, başga hiç zat däl. Sen kelläňi Kusto kilitläp goýma!

Şol aýatyň subutnamasy çeşme hökmünde has öňki asyrlar üçin ýokmy - ÝOK! Bolaýanda-da ylym bn Kuranyň ters düşdügi bolanok!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

A 2.Ilki bilen muminun,23/14

A
2.Ilki bilen muminun,23/14 ayady goreli:

Quote:

14. Sonra o özü bir damla kan, sonra kanı bir parçacık et haline getirip ondan kemikler yapıyor ve bu kemikleri etle kaplayıp insan haline getiriyoruz. Yaratanların en güzeli olan El İlah ne yücedir!

shumy senin takyk diyyanin? muny 6-njy asyra beylede dursun,bizin eramyzdan 2000 yil ong adamyn nadip dogulyanlygy barada pikirlenyan islendik birem aydyp bilerdi.Hemme kishin tak-i tagam bilyan zady bula we takyk dagy dal.Aydylyp bilinjek minimum aydylypdyr.

3.bu barada yokarda yazypdym,yalan.
4.cheshme?

B.
Senin aydyshyna gora Hadyslar ylyma ters dushyar.

C.
Antropologiya gora hazirki adamlaryn doranine takmynan 40000 yil boldy,Islam dinine gora nache biljek dal.Yone eger Habil we Kabilin biri dayhan bolsa beylekisem chopan bolup bilerdi elbetde.eger beyle bolsa Islama gora ilkinji adamlaryn eyyam dayhanchylyk we chopanchylyk bilen meshgullanandyklary bolyar,bu bolsa ylyma ters. 10 000 mun yil mundan ozal adamlaryn nadip ekaranchylyk we dayhanchylyk bilen meshgullanandyklaryny bilmek kyn dal ata aga.Tapylan gurallary,sunkleri analiz edip tapyp bolyar,bu uzyn gurrun yone eger isleseniz bu barada ayratyn gurleship bilers.

yokardaky ayat

Kemiklerin Kasla Sarılması

Çok yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak anne karnında geliştikleri sanılıyordu. Ancak yapılan son araştırmalar çok farklı ve insanların hiç farkında olmadıkları bir gerçeği ortaya koydu. Şöyle ki; anne karnındaki bebekte kıkırdak dokunun sertleşmesiyle önce kemik oluşur, daha sonra kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokulardan oluşup kemiği sararlar.

Oysa bilimin yeni keşfettiği bu gerçek, Kuran'da 1400 sene önce insanlara bildirilmiştir:

"Sonra o su damlasını bir alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak'ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir." (Müminun Suresi, 14)

(Keith L. Moore, The Developing Human - Clinically Oriented Embrlyology, W. B. Saunders Company, 1983, Canada, s. 374a)

Kısacası insanın Kuran'da tarif edilen oluşum aşamaları, modern bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Alemlerin Rabbi olan Allah bu gerçeği yüzyıllar öncesinden insanlara bildirmiştir.

(www_harunyahya_net)

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "goldawyňyz üçin!"

Harunyahyanyn aydyan zatlary

Harunyahyanyn aydyan zatlary takyk we dogry dal we dogry cheshmelere salgynan dal.

Quote:

Çok yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak anne karnında geliştikleri sanılıyordu. Ancak yapılan son araştırmalar çok farklı ve insanların hiç farkında olmadıkları bir gerçeği ortaya koydu. Şöyle ki; anne karnındaki bebekte kıkırdak dokunun sertleşmesiyle önce kemik oluşur, daha sonra kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokulardan oluşup kemiği sararlar.

shunyn scientific articliny tapyp cheshme hokmunde gorkez kyn gormesen.

yazylgy.

(Keith L. Moore, The Developing Human - Clinically Oriented Embrlyology, W. B. Saunders Company, 1983, Canada, s. 374a)

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Kapitan Kusto hakynda

Kapitan Kuston ozi shu vagt yashamayanlygy uchin, musulman bolandigi ya-da bolmandygy hakynda in uly "delilimiz" elimizde yok.

Musulman daldi diyyanlerem guychli "kaynaklara" seredip aydanoklar..

http://www_victorynewsmagazine_com/TheQuranandNewZealandGiantSquid_htm

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

ozuna cheshme talap edyan we

ozuna cheshme talap edyan we ozunem yalandan gorkmayan iki musulman chshmesini getiryan oz cheshman hokmunde,bah!

Quote:

English translation by Dr. William F. Campbell:

Fondation Cousteau

Monsieur Charles TUCKER
11A Chemin de Pennachy
69230 ST GENIS LAVAL

FC/DC
Paris, November 2, 1991

Sir,

We have received your letter and we thank you for your interest in
our activities.

We state precisely to you that Commander Cousteau has not become a
Muslim and that this rumor passes around without foundation.

Very cordially,

Didier CERCEAU
chargé de mission

Kusto Foundationyn yazan haty.
original fransuz hatynyn fotokopiyasy:

Jaques Cousteau died Wednesday morning, June 25, 1997. His last fairwell was held at the Notre Dame Cathedral in Paris.
has kop maglumat uchin www_cousteau_org

Men sana edil yokardaky hat

Men sana edil yokardaky hat yaly hat yasap berjek 100 adam tapyp bereyinmi?

ya da sana shu yokardaky haty yazyp berjek 1000 sany dinsiz?

in uly delilin Kapitan Kustodygyny aytdym. Ol yok, diymek ne sen delilin gecherli ne de menki!

birem "yalanchy" diymankan, 100% "emin" bol Kuston musulman bolmadygyna!

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

birinjidena men musulman

birinjidena men musulman boldum diyip yazylan haty tapyp ber,ikinjidenem shu habaryn musulman bolmadyk bir cheshmeden gorkez.
uchunjidenem suyji suw bilen deniz suwunyn garyshmayanlygynyn namesi gen? olar elbetde garyshyar,yone kop wagtlap dursa,dykyzlygy we shepbikleri uytgeshik bolany uchin iki durli suwuklyk yaly hereked edyarler we hersi bir yerde uyshyarler.hatda shol bir hadysany gyzgyn-sowuk suwda,arassa-shekerli(duzly) suwda gorsenem bolyar.
shon uchinem yalanchy saytyndan getirme gaydyp quote.

?

senka hezillik bolaydy!..

bilim bu zatlary "achiklanson" barde shir kimin gurlemek ansat!! yok namesi genmish?! eger sheyle ansat bolsa, name uchin bu hakykaty taze tapdylar?

btw, mana gaydyp sheyle quote getirme diymek haky sana kim berdi? islan yerime islan quote'imi yazaryn.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Taze tapyldy diyip,namesini

Taze tapyldy diyip,namesini tapjak munun?
hany kim tapyp achysh etdim diyipdir?

reference

GaraDag wrote:

shumy senin takyk diyyanin? muny 6-njy asyra beylede dursun,bizin eramyzdan 2000 yil ong adamyn nadip dogulyanlygy barada pikirlenyan islendik birem aydyp bilerdi.Hemme kishin tak-i tagam bilyan zady bula we takyk dagy dal.Aydylyp bilinjek minimum aydylypdyr.

bir zat yazylanda, hany reference diyip soramany bilyan bolsan, ozun bir zat yazanda reference gorkezmani yatdan chykarma hayisht edyan.

yokardaky yazanlaryn yalandygyny subut edyan reference gorkezdim in yokarda.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

plasenta

Zumer suresi 6. ayat.

6-O, sizi bir tek candan yaratti. Ayrica ondan da esini meydana getirdi.

Size etlerini yemeniz icin deve, sigir, koyun ve keciden erkekli ve disili olmak uzere sekiz cift hayvanin helal oldugunu vahiyle bildirdi.

O sizi annelerinizin karninda uch (3) karanlik icinde cesitli yaratilis safhalarindan gecirmektedir. Iste gercek Ilah olan Allah, bunlari yapan Rabbinizdir. Butun mulk ve hakimiyet O'nundur. O'ndan baska tanri yoktur. Hala nasil oluyor da hak yoldan vazgeciriliyorsunuz?

Kabir alymlara gora 3 garanky gat, enan garny, enan rahmi ve plasenta.

bashgalarynyn dushunshi, enan rahmi, plasenta ve "amniyotic sac".

1400 yil mundan on yazylyp giden plasenta, ve "yaratilis safhalari"ny, bilim hachan oylap tapandyr oydyaniz?

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"

gowreli goyuny kes,sho bir

gowreli goyuny kes,sho bir netija gelersin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "1 sözlem. nokat. :)"

bilim

bilimin shu "gercegi" hachan tapanyny bilesim gelya!

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

sen placenta we amnyotic

sen placenta we amnyotic sac-in namedigini bilyanmi?
placenta ebrionyn dashyndaky "gap".
amniotic sac-embrionyn dashyndaky suwuklyk.
eee muny bilmek kynmy?

:)

Garadag, dushunmeyan zadymy sana dushundirjek bolmazdym.

beyle sheyle kyndyr muna ynanmak, yone men amniotic sac'am, placenta'nam gaty govy bilyan.

yene yokarda beren soragymy sorajak: beyle ansat bolsa name uchin beyle gich tapyldy?

sen oturan yerinde, 21.nji asyrda, elin ashagynda bir topar bilimin tapan zatlary bilen gurleyan. gurlemek ansat.

anyway, men bilyan zatlarymy, sen dushunip biljek sheklinde yazdym. an ya-da beyin manysynda diyemok, sen dine garayshyny goz onunde tutyan.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

intizar bagyshla welin sen

intizar bagyshla welin sen aydyan zatlaryn belli bir derejede manysyz.placenta,amnyotic sac,enan rahmi edil adamyn eli yada ayagy yaly zat.gravitasiya yada elektrichestvo yaly tapylyan zat dal.
elementar zat,nadip dushnenok hayran galyan.shu wagt plasentany,rahmi tapmak kyn diyjek bolma,kes islendik haywany injele,goz-gortele gornup duran zat.kletka yaly kichi zat diysen dushunjek welin beylede dal.6-njy asyrda shony onarmasalar ozlerinden gorseler,gidip 10-15 asyr ong beyik piramidalar guruldy,demiri karbon bilen guychelndirmani owrendiler,goyun kesip goren daldirler oydyanmi?
ikinjidenem aslynda placenta voobshe embriony gaplanogam aslynda.placenta chagany naharlap we othodlaryny alyan doku.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "menem-a hayran galyanay şolara. :)"

?

Garadag men pikirimche "tam" tersine..sen elementar zada dushunenok. dunya kabul edya Musulmanlaryn bir wagtlar ylymda ondedigini..sen kabul edenok.

meselem men bir adam, ylymsyz, okamam yazmam yok..bolya goyuny kesdim diyeli, icinden bir topar zat cykdy..men nireden bileyin ol zatlan "function"yny..birem ylmyn yok yerinde, "jahyl" arap "toplulugunda"? cholde gezip yoren biri muny nireden bilsin?

Yslam gelenden son osdi ol topraklar. belki taryhdan bilyansin, musulmanlar hazirki Ispaniya baranda, Yevropa garanky dowruni yashayady. men musulmanlar Ispaniya ylymy eltenini bilyadim, yone muny ozlerinin kabul edyanini bilemokdym. gechende ispaniyan taryhyny aldym, ve musulmanlaryn yevropa getiren ylmyna olan dilinden shayat boldym.

Ispaniyan in osen chaglarynyn biri eken shol dowurler. yone son musulmanlar ol yerlerden kovulyalar.sebabem dinlerinin uytgeshik bolmaklary.men sorag soradym Dr. rankin'e: eger beyle peydaly bolsalar name uchin kovdular, name gerekdi kovmak? diyip..olam, musulmanlardan bilim ovrendiler, sonam dinleri tapavutly diyip chykadylar diydi..sonam, musulmanlan komegi, getiren ylmy sebapli, ylym yevropa Ispaniya'dan yayrady diydi!

ynan bashga diyjek zadym yok. sebabi bilyan zatlarymy sana doly dushundirip bilemok. sebabi bashgalara dushundirer derejede govy bilemok. umydym, bir gun diyyan zatlaryma dushunmegin.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Minnetdar!"

Men hi musulmanlar ylymda

Men hi musulmanlar ylymda osmedi diydimmi?Osduler,belli bir dowurde ylymda gowy aranam achdylar,men muna ters zat diyemok.

Quote:

meselem men bir adam, ylymsyz, okamam yazmam yok..bolya goyuny kesdim diyeli, icinden bir topar zat cykdy..men nireden bileyin ol zatlan "function"yny..birem ylmyn yok yerinde, "jahyl" arap "toplulugunda"? cholde gezip yoren biri muny nireden bilsin?

birinjidena goyun barada beduinler we chopanlary gowy bilyandirler.Onsan ol chykan zatlaryn funksiyasy senin beren ayadynda aydylanok,on uchin o funksiyalary bilmegem gerek dal.Enan gowresinin dashynda uch gatlak barmy?yaz uch gatlak diyip gutardy gurrun.

Näme, indi Kuranda şoňa

Näme, indi Kuranda şoňa meňzeş zatlaryň ählisi ýazylmalymy, Mekan?! Onda Kuran nähili bolup giderdi şeýkle bolsa?! Kuran şu dünýäniň, onuň tebigatynyň, ynsanlaryň we ş.m. zatlaryň gurluşy barada umumy ýagdaýda düşündirýär, bize bu babatda ýol görkezýär.

Onsoňam, goýun - beduin -3 gatlak diýip, seň maksadyň näme?! Şol aýatyň ýalňyşdygyny subut etmekmi ýa bilim bn Kuranyň bir-birine tersliginimi?!

PS: Intizar uýamyz bal ýaly düşündiripdir, gerekli çeşmeleri hem görkezipdir, senem şyltak atypsyň, hatda, buýruk zadam beripsiň - dogrumy onsoň şul seň üçin, Mekan?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Zumer suresi 6.

Quote:

Zumer suresi 6. ayat.

6-O, sizi bir tek candan yaratti. Ayrica ondan da esini meydana getirdi.

Size etlerini yemeniz icin deve, sigir, koyun ve keciden erkekli ve disili olmak uzere sekiz cift hayvanin helal oldugunu vahiyle bildirdi.

O sizi annelerinizin karninda uch (3) karanlik icinde cesitli yaratilis safhalarindan gecirmektedir. Iste gercek Ilah olan Allah, bunlari yapan Rabbinizdir. Butun mulk ve hakimiyet O'nundur. O'ndan baska tanri yoktur. Hala nasil oluyor da hak yoldan vazgeciriliyorsunuz?

Kabir alymlara gora 3 garanky gat, enan garny, enan rahmi ve plasenta.

bashgalarynyn dushunshi, enan rahmi, plasenta ve "amniyotic sac".

1400 yil mundan on yazylyp giden plasenta, ve "yaratilis safhalari"ny, bilim hachan oylap tapandyr oydyaniz?


gok edip bellan yeri bilen ylalashamok,name uchin ylalashmayanlygymada argument getiryan.Yokardaky ayatda yazylan zadyn uytgeshik bir zat daldigi gorunip dur,menem shony dushundiryan.
postskriptumda aydan zatlaryn bilen ylalashyan,gyzmalyk edipdirin,yalnyshypdyryn,yone name uchin sen menden hasap sorayan? sana bu haky kim berdi?

Ilki bilen-ä, 1400 ýyl

Ilki bilen-ä, 1400 ýyl öň Kuranda umumy we oňat düşündirilen maglumaty gaty ýönekeý edip, soňam şony has öň hem has oňat ýagdaýda tapyp biljeklerini beýan edip, soňam çeşme getirmän erteki otarma bärde! Şol wagtlar "plasenta, embriýo, epidems, kutikulus, korteks..." ýa şoňa meňzeş termler/sözler bn ylmy gorag geçirip, onam neşir edendirler diýýärmiň?! "Hawa!" diýýän bolsaň, ynha, Alyň ala meýdany - ÝAZ!

Ikinjidenem, ýönekeý agza hökmünde men hem Intizaryň getiren delilini getirsem, onda maňa-da gönükdirilip bilerdi şol buýrugyň! Şol sebäpli-de, sen ýönekeý agza bol ýa moder - maňa tapawudy ýok, şol hak sende ýok. Eger tapyp, bizi hasaba çekýän bolsaň, şeýle etmezligiňi aýtmaga we bu babatda seni hasaba çekmäge-de biziň hakymyz bar!
Barmy edip biljek zadyň, hä?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Garadag, bilimin, shu wagtky

Garadag, bilimin, shu wagtky dowurdaki in yokary tehnologiyanam goz yetirip bilmeyan zady kop... Bilim-a anyk goz yetirip bilmedik zadyny gummi-summa urayyar (meselem adamyn ruhy bn baglanshykly kabir meseleler). Onsonam, dine biliminkini dogry hasaplap yashajak bolsan, bilemok mumkin sen adamlaryn maymyndan gelip cykanyny hem kabul edyandirsin?

dur dost biz barde uytgeshik

dur dost biz barde uytgeshik gurrun edyas.Yokarda biri Gurhanda bilim barada ayatlaryn bardygyny aytdy we bizem shony tartyshyas...
maymynly gurrune gelsek,hmm...men evolyusiya ynanyan we evolyusiya gora adamlar maymynlardan gelip chykmady,yone sho(yada shona menzesh) stadiyadan gechdi.o ayry gurrun elbetde,bu barada men yakynda taze blog achmakchy.

Men shu tayda bir zady

Men shu tayda bir zady aydayin oglanlar/gyzlar!!! Men gechenlerde bolan fiasco'ny aydayin.
Archbishop of Canterbury boynunda Hz Isa wagtyndan galan diyen bir CROSS geyip yoren eken ve munun gizlin bir yerde Anlgiyanin icinde kone materialdan yasalanini subutladilar. Shon ucinem bularin beryan yada aydan ilmi zatlarina doly ynanman anyk barlamak gerek. Ya bolmasa Hakykaty gizlemek uchin British Museumda faraonin hakykysyny gizlin yerde goyup ve kan bilgi bermeyishleri meni gen galdiranok. Eysem bu denizin ashaginda Allaha inanip saci ve derisini shol durshuna donanligigini Kuran aydmayarmi bize. Shon ucine Garadag bular Custonin musulman bolandigini gizlemek ucin her zat edip bilerler.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • intizar1315 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

faraon

shol faraon hakyndaky ayadam yazmaly oydyan. yadymdan chykypdyr mena.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Bagyşlaň, Türkçe:

Kuranyň 10-njy süresi bolan Ýunus süresinde aýat sany boýunça şeýle diýilýär bu babatda:

90. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, "İsrailoğulları'nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım" dedi.

91. Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

92. Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu âyetlerimizden gerçekten habersizdir.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Kul edipsin Ata aga!"

A.2: "Takyk" diýende,

A.2: "Takyk" diýende, "dogry" beýan edipdir diýjek bolupdym, indem gaçýar diýip pikir etme. Has giňişrägini Intizar uýamyz hem goýupdyr aşakda, Allah ondan razy bolsun!
Indi, şol aýatyň beýany we bilim bir-birine tersmi?! Men ters däldigini subut etjek bolup ýazýan şony. Sende art niýet-hä ýokdur, Mekan?! Eýýäm şu 2-nji ýagdaý, entäk aşakda-da birgiden ýazgylaryň bar, şeýle pikire iterýär meni-hä. Mümkin, ýalňyşýandyryn?!

Galyberse-de, sen şu asyrda özüňem fizikaçy bolup, bu babatda aglabamyzdan birnäçe boý ýokarda durup, öwrenen zatlaryň arkaly kä zatlara ynandyryp bilersiň, ýöne 14 asyr, hatda, seň aýdyşyňa görä:"...muny 6-njy asyra beylede dursun,bizin eramyzdan 2000 yil ong adamyn nadip dogulyanlygy barada pikirlenyan islendik birem aydyp bilerdi.." diýeniň düýbinden goşulamok! Muňa islendik birem şeýdermikä diýýän :))
Ýa gara çynyňmy şu babatda?! Eger şeýle bolsa, onda ilkinji beýan bu babatda Kuran aýatlaryna degişli, ondan öň bar diýýän bolsaň, hany, görkez deliliňi!

Görkezäýeňde-de men tersini diýmen -le, maksadym Kuranyň bilim bn baglanşygynyň bar we dogrulygyny subut etmek, ýene bir gezek aýdýaryn!

3. Bolup biler, maňa näme?! Galyberse-de, ýokarda-da ýazdym bu babatda öz pikirimi. Musulman bolmanlygyny öz agzyndan eşiden ýaly takyk gürläpsiň. Aşakda delil goýupsyňam öýdýän welin, şeýle delileriň musulmanlygyna degişlisini hem getirse bolýar.. Şeýle 1 wajyp däl ýöne bu.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa shu 2000-li gurruni oz

hawa shu 2000-li gurruni oz agzymdan gurledim,yone men beyle diymegimin sebabi detaillara uns bermezligim. "bir damja et doreyar,son sunkler doreyar,sonam dashyny et gaplayar"-indi shuna nadip takyk diyjek?Hany nervler,sachlar,dyrnaklar? Yagny altynjy asyrda chagan doremegini suratlandyrjak bolsam,shon yaly yoneke,"bir damja et,son sunkler,sonam dashyny et-ham gaplayar"-diyip dushundirerdim.
Galybersede,sunkin etden on doreyanligi hem takyk dal,yanymdaky biologiya kitaba gora,organlaryn kopusi(shol sanda sunklerem) bile doreyarler.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

döreme prosesi barada sen

döreme prosesi barada sen menden has gowy bilýänsiňdir, munda şübhäm ýok, Mekan. Ýöne Allah hemmämizden hem has gowy bolýär - bu 2+2=4 diýlişi ýaly şeýle. Mümkin, döreme prosesi boýunça, süňk bn etiň ýok diýiljek ýagdaýda az tapawut bn döredilen bolmagy mümkin Biribar tarapyndan. Anyways, meň maksadym Yslam-bilim meselesi, döreme prosesi däl.

We seň şol "islendik herkim" ýazgyňa geň galypdym, diýmek, üns bermän ekeniň - düşündirdiň, düşündim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

A:4 - Men şu ýazgyny ýa

A:4 - Men şu ýazgyny ýa "Ögretmenin not defteri" kitaplaryndan birinde okapdym ýa-da şoňa meňzeş kitaplaryň birinde. Şol ýerde çeşme hem görkezilýärdi. Asyl-a, häzir internetden hem gözledip tapyp bilerin. Ýöne aşakdaky ýazgylaryňa-da gerekli gören jogaplarymy ýazaýyn ilki. Garaz, çeşme bar şoňa.

B - Mekan, güldürýäň-eý :)
Hawa, onsoň nädip şu netijä geldiň-ä, örän gyzykly meň üçin?!
Men beýle diýmänimi welin, saňa bal ýaly düşündirerin seň jogabyňdan soň, enşallah!

Ç- Allah Adam atany we How enäni ýaratdy, olardan ynsanlygy - munda ylalaşýas gerek?! ("..Men ateist.." diýipsiň bir ýerde, gaharyňa bäs gelip bilmän şeýle diýen bolsaň we ateist däl bolsaň, şu sorag ýerlikli, eger, hakykatdanam, ateist bolsaň, onda ylalaşmarsyň!) Eger şeýle bolsa, onda şolaryň maldarçylyk we ekerançylyk bn meşgullanany çyn. Bu näçe müň ýyl öň bolup geçipdir, muny bir Allah biler, "antroplogiýa" hekaýalary hemişe-de bolar. Nädip ynanjak takyklygyna olaň. Käbir ynsanlar hem bir gural ýasap: "...şu taryhy ölçeýär, ynha, şu süňk 15 müň ýyl öň bar ekeni..."

Garaz, Allaha ynanýan biri hökmünde, Onuň kelamy bolan aýatlara-a ynaýaryn, musulmanlara, hatda, Allahy we Kurany tanap sylaýan haýsydyr bir baga ynanja eýe bolan ynsanlara/alymlara görä-de mundan gowy delil hem dünýäde ýokmyka diýýän.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

senin

senin shu 40000 mun yil ong adamlan dorapdir diyyanin jypdyrma yalan eken:)
1nji bilen gozlaymeli ekeninde yazmazdan ong:

men-ä ýatmaga, ýogsam,

men-ä ýatmaga, ýogsam, gaharlanyp zat edip, söwüp başlaýmaýyn, galyberse-de, men häzir ukyly, onsoň dini ýazgylarymda "...neme, men söýýän, pylany..." diýip başlarynmy nämemi :P

Ýalňyş ýazmagym ähtimal-la, şony diýjekdim, şeýle bolsa, onda aşkdaky goluma ters amal etdigim bolar:

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hawa,Kicigowunli gel barde

Hawa,Kicigowunli gel barde gurlesheli.
nadip bilyan onsan Gurhanyn takyk we dogrydygyny?

Men sana

sana soragym
Bizi kim yaratdy?
Seret hemme zat yerbeyer acyk howwa, yer hem asman bu zat oz-ozunden bolmayar. Kim muny yaratdy? Ya oz-ozunden bolaydymy?

____________________________________________________
"Alla birdir, beyikdir Hz.Muhammet onun resulydyr"
"Biz Allahdan geldik yene Allaha doneris"

wi sen shu soraglara jogap

wi sen shu soraglara jogap berip bilemyanligin uchin Gurhana ynanyanmy?Name uchin Injile dal?yada name uchin buddistlerin kitabyny okap gormedin?..
Indi soraglaryna gelsek.
kim yaratdy?
oz-ozunden boldy.

Quote:

Seret hemme zat yerbeyer acyk howwa, yer hem asman bu zat oz-ozunden bolmayar. Kim muny yaratdy?

birinji bilena hemme zat yerbe-yer diyeninde munyn sebabi bar:Natural selection.Shu wagt asman,dunya adam uchin yerbe-yer,yone nache durli haywanlar uchin uytgap duran dunya yerbe-yer dal.Shon uchinem olar olyarler.Olaryn yerine tazesi(bu dunya yerbe-yer bolanlary) doreyar.bu dunya name uchin sen we men uchin gul yaly yer? sebabi biz shu dunya uchin tebigat tarapyndan saylanyp alyndyk.eger adam howan basynjyna chydap bilmeyan bolsady,adam oler nesil gutarardy.yeterlik kislorod bolmasa,oler nesil gutarardy.biz kak raz shu basynja,shu howa uchin ideal adamlar,shon uchinem hemme zat yerbe-yer.A beyleki tarapda bu dunyade dunyade hemme zady yerbe-yer bolmadyk milyonlarcha jandarlar doreyarler we yashap bilmeyanlikleri uchin olyarler,yagny bu dunya aslynda idealnyi dal,dine shon shertlerine uyyanlar uchin idealnyi.
asman yer...madda maddany chekyar,agyr ashak,yenil yokary.planeta gravitasiya sebabi togalak,asman ozon gatlagy sebapli gok,gen yer name dushunmedim?

tebigat tarapyndan ynsanlar

tebigat tarapyndan ynsanlar seçilipdir, a tebigaty ýaradan we biz ynsanlary şu dünýä tebigatyna goýan Allah dälmi?! Men şu göz bn seredýän ýagdaýa, başgaça-da seretmek islämok.

Tebigatyň seçme haky ýok, sebäbi, onuň özi bir mahluk. Seçen biri bar bolsa, olam Allah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Allaha sukur

Allaha sukurler bolsun. Men bilyarin hemme zady Alla yaratdy hemme zat onun elinde men ol soragy sana berdim, men bilem son sorag berdim. Ol soraglara dine jogaba dal delilem getirip biljek.
Heyde birzady gowy tanaman ynanyan diyip bolarmy.
Yone bos yere bir zat etmegi hallamayan siz dusunjek bolsanyz bu wagtda cenli dusunerdiniz.
Gurhanda hemme zat jemlenen we sizin sular yaly dawa edip sorag baryny berip jogap berilsede dusunman durjakdygynyz bar, ine men gorup durna son nadip ynanmayyn.

"Alla birdir, beyikdir Hz.Muhammet onun resulydyr"
"Biz Allahdan geldik yene Allaha doneris"

sen jedelden gachyan,sebabi

sen jedelden gachyan,sebabi elinde delil yok.
"dushunjek bolsanyz dushunerdiniz","ine men gorup durun son nadip ynanmayin" yaly geplerden peyda yok.Bar bolsa delil gorkez.
yogsada,shu gun(bolmayan halynda ertir) Gurhan,Islam we Hadyslar barada taze blog achmakchy,seni sho tayda garashyan.Habaryn bolsun.

namediyyanini

namediyyanini bilaynmi?
Men jedeldena dal urshmakdanam gaytmayan.
men bilyarin sana delil dal sana dawa gerek Gurhanda sizler barada gaty kop aydylyar.
eger sen bir zat almak, dusunmek isleyan bolsan men edil senin ozun barada delil getirip dusundirerdim.

"Alla birdir, beyikdir Hz.Muhammet onun resulydyr"
"Biz Allahdan geldik yene Allaha doneris"

Bah,beyle garadan gaytmaz

Bah,beyle garadan gaytmaz bolsan name haliden bari bosh gep edyan?

O namanin

o nahili bosh gep?
Men senin bilen dawa edere wagtym yok, wah sen dusunjeli bir zat bolan bolsan men sana dusundirerdim.
sen howlukma Birinjidena Allaha ynan ynanmasanam gaty uzakda daldir janyny tabsyran, Alla janyny alan wagty gorersin. sen kime dolanyp baryan.

"Alla birdir, beyikdir Hz.Muhammet onun resulydyr"
"Biz Allahdan geldik yene Allaha doneris"

:DD name uchin men

:DD
name uchin men dushunjeli dal diyip pikir edyan,shony bir bilip galaly.

Sen

sen dini tarapdan dusunjeli dal dusunjeli bolsan Yslamy kabul ederdin. Turkmenistanda ulalyp ateist bolanyna hayran

ha,men dini tarapdan

ha,men dini tarapdan dushunjeli dal...bolyala beyle bolsa:)

Ata aga kop sag bol. Yaman

Ata aga kop sag bol. Yaman gowy tema achdyn. Sylap, Myrat ve icimizde musulman bolupda soraglari bolan agzalar name soraginiz bolsa shu yere yazin bilyanlerimiz jogaplaris. Ata aga men son bare bir sorag sorajak yone ony in sonuna garashjak.

Men barde bir iki sani bilyan zatlarimi yazjak eger gerekli bolayan yagdayinda tapip linkide goyjak sebabi shuna menzesh temani men gecenl yil Hristiyan ve Hindular bn diaylog hokmunde gurleshipdim ve shonda okan zatlarimi aydipdim ve aytmaga bashlayan.

Ilki bn aytjak zadim shu dunyade adamzada name erbetlikler gelen bolsa bu West'den geldi men skopka icinde kimlerd diyeyin Hristiyanlik ve Yewreylik.2 gezek dunya urshuni cikarip bir nace biguna adamlari oldurdiler.

Hristiyanlik.

SSSR

Stalinden onurti nace adam urushda oldu?Milyonlarcha. Stalin dowrunde nache adam?yene milyonlarcha.Biz gaty gowy bilyas SSSR'in musulmanlarin ustunde yoreden politikasi.Hemme zat etmek gadagandi mun ucin bir yerleri gozlemage gerek yok, ozumiz sholarin victimleri(gurbanlari).Bu dine musulmanlar ucin emma Orthodox'lygy yayratmak ucin shu mahalki Eastern Europe bolegindaki birnache Katolikleri ve Protestanlarida oldurip olari hem Orthodox'luga zorlan.

USA

Ilki bn Vietnamdan bashlajak, son Mexica yerin ustunde nace milyanlar gitdi ve in sonunda Californiya amerikan shtaty boldy. Geleli shu mahal edyan oyunlarina seret, Irakda 600 munden gowy bigunani oldurdi, Afganistan sanyny bilemok yone epesli bar.
Afrikada name edyanleri belli hem dal.

Britain

Bashlayin ilki bn slave trade. Nace adamlari masgalasinda ayirdilar akidip satdilar. Muna acyk mysal oz yurtlarina getirdip UNDERGROUND gurdurdilar.South Afrikada nace adami oldurdiler yer ucin baylik ucin. Irak ve Afganistanda yene bular bar. Musur(Egypt) hachanda Osmalilardan alnanda gidip nameler etmediler hattda dini hem gadagan etdiler.
Britain ucin name diysen hem az sebabi hemme dashin ashaginda cikyarlar.
Oz dindeshlerine edenleri, Shotlandiyada, irlandiyada eden zatlari sanar yali dal, Yakin taryha gelsek Falkland Island, Argentinlerden almak ucin nace adam oldurdi.

Germaniya

Martin Luther dowrunden bashla bulan garanki taryhyny okamak adamin sheyle icini gysdyryar. Urushda olenler sansyz diri diri yakilanlar azmi eysem. 6 milyon yewreyi gysga vagtin icinde yok etdiler.

Fransiya

Algeriada massacre edenleri 7 milyandan gowy, bu Algeriyanin arhiwinden cikdi gecenlerde sanini berdiler. Moroccoda nace adam? belli dal. Congo, Angola, Jubutide edneleri belli dal.

Gollandiya(Holland)

South Afrikada Inlisler bn yer ustunde yarisha girdiler ve nace biguna yersiz halki yok etdiler. Gitdiler Indonesiayin basip aldilar.

Italiya

Mena haysisini aytjagimi bilemok.Kone taryha gitmayin Eyyam Ata aga aydip gecdi.

Ispaniya

Hakimligi musulmanlardan ellerina alanson nace milyoni oldurdiler. Latin amerkada edilen zatlardan hic birimizin habarimizda yok, kim bilyar nace yerli halk itdi otayda.

Portugaliya

Braziliyani eysem natdiler. Eger bular zorlanmadik bolsa bu yurtlarin adamlari name ucin sholarin dillerini gurleyarler.Sebabi Hristiyanlarin zalimligindan bular sheyle etdiler.

Indiki EU

Bosniyada nameler etmediler. Adamlari toply-toply oldurdiler.

Bularin hemmesi taryhyn bir cunkunde yazilgi hic kim yatdan cikarmaz.

Yewreyler.

1948'den bari Palestiniyada etmedik zatlari galmadi, Ayallari zorladilar,erkekleri hemmanin gozunin onunde oldurdiler. Gazze'de 1.5 milyon yashayar ve bular acik tussag. Iyjekleri icjekleri Israel tarapyndan berilyar.Bulan onku taryhyna gitmek gerek dal yone sana yatlama Sylap Hz Isani oldurmage niyetlendiler emma bizin dinimiz boyuncha yokara cekildi senin dinin boyuncha oldurildi ve birnache gun son direlip goge gitdi.Lebanon'da sheytdiler. zorlamalar son oldurmeler. 2005 yilinda eysem yatdan cikdimi 3 gunu icinde shaherleri natdiler ve halki nahili gyrdylar. Gonshylarinin hemmesini terorist diyip urush turuzyarlar aslinda habarlari yok ozleri terorist.

Hindistan bn Hyatyi ayratin yazayin sebabi bularda biraz uytgeshik din kan ve hasy din esasinda hereket edilyar belli dal.

India

Shu mahal Kashmirde nameler edyar, musulmanlarin gununi jehenneme owuryarler.1960'larda Pakistani natdi bir gunun icinde 800 tank bn girdi Islam topraklarina. Sho mahallar Pakistanda goshuninda 800 tankin adi hem yokdi. yeke care ozlerini bomba sarap tanklan onundyarmak sheydip olari tasirsiz etmek boldi.

Hytay

Tibetde nameler edenoklar. Thaiwanda name etmediler. Indi bolsa komunism systema bn oz halkini name edyar.

Ermeniler

bashlayin olan taryhda name edendigini. Osmanli esgerleri ursha gidyar bular izinda galan halki olduryar. Namartlikdir bu. 1915 wakasi shudur.hazir Azerbayjanda natdiler. Yokari Karabakhda yashayan Musulman zenanlarini zorladilar sheydip Azeriler terk etti indi bolsa Ermeniler bizin yerimiz diyip otyr.

Geleyin Islam adalatina.

Osmanli 6 asir adalt bn yoretdi. Palestinida halka agzybir yashayardi, ta dargayanch.
Hindistan 1000 yillap Islam hakimliginde adalat bn yashadildi.Topraklarinda yashayan ahli dinler adalat bn yoredildi.
Eger Gylych bn zorlanan bolsa Sylap shu wagt Hindistan tutush Musulman bolardi.
Indonesiya ve Malasia taraplarina hic hili IOslam goshuni gitmedi olar oz-ozleri kabul etdi.Turk dunyasi hakinda Ata aga yazdi gaytalamga gerek yok.

Men henizem sana dushunemok Sylap name ucin sen gelip Islam sheyle Islam beyle diyyan. Eysem senin hristiyanlik taryhyn nahili ine sana getirip goydum sen bulara jogabyn barmy.

Myrat bu zatlar sanada degishli. Namede bolsa sen Islama garshy bir phobiyan bar yada bilgeshleyin edyan.Hany beyleki dinler hakinda name gurlanok. sen pikir etme beyleki dinler hakinda gurlesende biz bir zat diymeris diyip. eger tankit tohmet bolsa biz sana garshy duraris. Sen arkana gecip ha bu din beyle bu din eyle diyip sana goltgy berlesi yok.Bir gun gelyan Islam beyle diyyan beyleki gun gelyan Men azan sesinden yadadim diyyan. Hamana seni Turkiyada musulmanlar zorlap saklayan yali edip gurleyan. Git Musulmanlarin az yerinde yasha shonda icin rahat eder. Yogsam Herkimi yadadyan. Bayramin sana dushundirmekden dili sallandi, name o bendanin ishi guyji sen yazan zatlani barlap sana dushudirip ve senin yazyan zatlany sensor etmekmi. Ol yadadi sen yadamadinmi. Yuwash yuwashdan beylekilerem yadatyan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "eýý, ýaltanmadyňmaý:)"

yhlasyňa, berekellah,

yhlasyňa, berekellah, bar-a, Hajy aga!

Tüweleme, şunça ýazgy ýazypsyň. Londonda özara gürrüňleşilýändir bu zatlar. Medeni konferanslarda mümkin boldugyça dile getirenoklar, ýöne käbirlerinde "debate" hem bolýar, aýratynam, beýleki ynançlylardan bilesigeliji ýa görip we ş.m. ynsanlar bar bolsa. Jikme-jik sorap ykýar hemme zadyna çenli, özem ýalňyş tapjak bolup ölüp-öçüp barýana çalym edýäler.

Garaz, ýazgyň we goldawyň üçin minnetdar, Hajy aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga men beyle zatlarin

Ata aga men beyle zatlarin boljagina hich garashmayardim. Oylendim velin bu soraglan izi uzulmedi. Bir tarapdan dushundirdim bir tarapdan oz dinlerinin nahilidiginede aytdim. Sebabi ozleri ak juyjemika oydyarler. Ayalimin mashgalasi ve joralari meni gormanka biz Musulmanlara garakchy diyip yoren adamlar. bularda diysen yalnish informasiya bar biz hakinda. Shony subut etmek uchin men kan yol gozledim in sonunda gelin nahara, otyralin soraglara jogap bereyin sizede soraglam bar bolup biler diydim. Shondan son gulak dyndy. Indi gaydip yeke sorag soranoklar. gaytam kamahal oz dinleri hakinda gelip menden sorayarlar, menem olara oz dinimizin garayshi yali edip aydip beryan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy edipsiň!"

dogry, ýanýoldaşyň heäk

dogry, ýanýoldaşyň heäk edendir seni :)

Bärde hakyky hristiýanlaram bar. Allahyň barlygyna we birligine ynanýan we Hz.Isanyň pygamberligine ynanýan, ýöne Yslam barada hiç öwrenmek islänoklar ýa-da çekinýälermi - biljek däl. Garaz, gaça durýalar-da. Käbirleri bn bolsa gürrüňdeş bolsa bolýar, meselem, är-äýäl gelýär, äri ateist, aýaly hristiýan. Başlaýalar ondan-mundan gürrüňe. Äri aýdýar:"...men Hudaýa ynanamok welin, şu musulmanlaryň dinleri hristiýanlaryňkydan has logiçny, sebäbi, olarda ybadat etmek, toba etmek, şeräp içmezlik ogrulyk etmezlik we ş.m. bar we örän berk durýalar bu babatda, a hristiýanlykda bolsa, ...." sanap başlaýa :))

Ýöne bärde şeýle demokratiýa bar, her ynanja eýe bolsaňam sylaýalar, umuman!
Türkiýede %10 hem ýokmuka diýýän bu babatda.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Türkiýede %10 hem

Quote:

Türkiýede %10 hem ýokmuka diýýän bu babatda.

Shu setirleri men yazsadym, 100 yerden al-petimden alardylar bara,
yone seret, sen yazyan, sesini chykaran bolmaz :))
Sheydip objective bolaberelin how, bize sheyle bolmak gelishyar :)

Hajy aga, yokardaky

Hajy aga, yokardaky yazgyn fakt, argument nukdayi nazardan gaty govy, yone illerin Yslam'a gep yetirmezligi uchin ulanylmagy yerlikli argumentlermidir ?? Men pikirimche dal...
Sebabi meselem 1 akylly adama "Ey haywan, sen palan garyndashyn palan biderek zatlary edyar" diyseler, ol yzyna "Ay sen namani name edeyin, sen ozune seret, bajyn kunti bolup yor, doganyn narkoman, eylan eyle, beylan beyle" diyip jogap bermez shol zatlar fakt bolayanda-da, ya-da sheyle jogap bermeli dal...Name uchin ?? Sebabi bu jogap, senin "Palan garyndashyn palan biderek zatlary edyar" diyleni bilen hich hili baglanysygy yok, senem sogunje sogunch bilen jogap berdigin bolyar, we bu senin garyndashyny 1 gram hem aklanok, dineje beylekin agzyny yumdyryar we onun garyndashlaryny hapalayar.

Diyjek bolyanym, gelin biz musulmanchylygyn parahatchylyk baradaky wagyz-nesihatlaryna uyup, "Ozune yokarda goymak uchin, gonshyn kellesinden basyp, ony pesde gorkezmeli" diyen pikirden el chekelin !! T.e. eger "Musulmanlar palan milleti gyrdylar" diyyan bolsalar, sholara bu yagdayin shu, shu sebapli, shol dovurin context'inde "urush" statusy bilen, "gyrlan" dalde, "oldurilendigini" faktlar bilen subut etmek bilen garsy duralyn, beytmegin yerine alyp "Hachly yorish edenler name Kudus'te musulmanlary gyrmadylarmy ?! Ispaniya'da palancha mun musulmany asmadylarmy ?!" diymek bizin musulmanchylygymyza 1 gram plus getirenok, gayta tersine, hamala "Hawa, musulmanlar gyrdylar, oldurdiler, yone sizem etdiniz.." diyip, ol yagdayi boyun alyan yaly gorunyas !!
Hemmesi IMHO! Razylashyansynyz diyip umyt edyan, tankyda achyk !

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Mergen jan gaty dogry aydyan. "
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

HUdayy' sozi Pygamberlere nahili gelipdir?

Jamal
Allatagalany' Pygamberlerini' iki yagdayy bar diyilip aydylyar. Biri - Olar biz yaly adam, ikinjisi bolsa - yakylan lampa yaly Biribara birigip Onu' sozini adamzada ayan edyan wagtlary. Chakli zady' Chaksiz zada an yetirip bilmeyshi yaly, Hydayy' sozini' Pygamberlere inishi hem bizi' anymyzdan dashardadyr.

pygamberler

BEYİK ALLAHU TEALA PYGAMBERLERE İNSANLARDA YOK BOLAN GÜYJİ BERYAR,YAGNY MUCİZELER PYGAMBERLERE MAHSUSDYR,DİYYARLER,TÜRKLER,YAGNY ALLAHU TEALA YEKE TAKDİR WE ONUN GÜYJİ ÇAKSİZDİR,MESELEM GEÇEN PYGAMBERLERDE İSA ,NUH ,MUSA ,MUHAMMET(S.A.W)BULAR MUCİZELERE SAHİPDİRLER, İSANYN ÖLÜP DİRİLİŞİ,MUSANYN DENİZİ BÖLÜP GEÇİŞİ ,MUHAMMET(S.A.W)JEBRAYIL BİLEN HABARLAŞMASY YALI MUCİZELERE ALLAHU TEALA BERYAR!!!
BİSMİLLAHİRAHMANİRAHIM,

1)EŞHEDU ENLA İLAHA İLLALLAH VE EŞHEDU ENNA MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUH!!!!
BU SÖZLER İNANÇ BİLEN AYTSANYZ,SÖLERDE GÜÇ BARDYR,
ALLAHU EKBER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

yalanchy saytyndan getirme gaydyp quote

Jamal

Yalanchy sayty, yalanchy dalden nahili tapawutlanyar? Bir gozimizi acy'

Kabir saytlar,meselem

Kabir saytlar,meselem harunyahya, Islamy propaganda etmek uchin gozgortele yalan zatlary yazyarlar. Bilimden bashy chykmayan adamlaram sholara ynanyarlar.Meselem yokardaky aydylshy yaly,arassa we ajy suwun garyshmayanlygyny gudrat yaly gorkezyarler we fizikadan bashy chykmayan adam muna derrew ynanyar.
aslynda bolsa ajy we arassa suw iki uytgeshik suwukluk yaly hereket edyarler we hersi bir yerik uyshyar.
Muny altynjy asyrda yazylanlygynyn hich gen yeri yok,ki onem kan has gen achyshlar edilipdi.

:)

Garadag, birhili gurrunlerinde musulmanlary bilimsiz edyan yoly gorunyan..yone bir zady yatdan chykaryan, men sana PHD'li bir topar fizikachy tapyp bereyin shu sen "propaganda" diyyan zatlaryna ynanyan, dine ynanmak bilen galman subut edip bilyan..

bu platformda beyle jedeller gaty chakli galya.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

suyji we ajyn suwyn

suyji we ajyn suwyn garyshmayanlygyny gen goryan PHD fizikchi tapyp beray kyn gormesen.

şeýle fizikaçy 6-njy

şeýle fizikaçy 6-njy asyrda-da bar ekenmi, Mekan?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

GaraDag, men sana

GaraDag, men sana matematikadan aaaaazajyk bashy chykyan adam hokmunde kabir nokatlarda maslahat bermek isleyan.
Ahtimallyk teoriasy sheyle 1 gin zat, we 1 wakanyn bolma ahtimallygyny hasaplamak uchin on ichine 1000'lerche faktor goshmaly, a ol faktorlaryn her biri birnache gornush'den biri sheklinde alynyan zatlar. Yagny, "2'den biri bolmaly" diyayeninde-de, 100 sanyja faktor bolayanda-da, onda edil 1 takyk wakan bolma ahtimallygy 2^(-100), bu bolsa 10^(-10) bolyar, we matematikler 10^(-13)'den sonlaryny "bu ahtimallyk "bolup biler" diymekligi hak edenok" diyyaler.

Natural selection'a gelsek: Muna ynanyan alymlar "Palancha milliard yilin dovamynda oz-ozunden, pes bolany galyp shu hala geldi" diyyaler. Ahow, ahtimallyk teoriasynyn yanynda, palancha milliard yil namejik ?? Men sana 1 gulun yerden chykmagy uchin gerek bolan naache faktor sanap bereyin, we her 1 faktoryn yuze chykmagy uchin 10'larcha shert...T.e. yer yuzinde yashayish bolmagy uchin suyji suw gerek, suyji suw uchin yagysh dagy yagmaly, yagysh yagmagy uchin okeanlar bugarmaly, on uchin gun gyzmaly, gun gyzmagy uchin hydrogen'ler yarylmaly we yere govurmajak dereje-de, edil takyk graduslar arasynda gyzgynlyk bermeli, ozon gatlak yere bize beter ziyanly bolmadyk shohleleri, takyk amount'da goybermeli, ol shohlelerden we meteoritlerden goramaly, yer shary oz okundan chykmanjyk aylanmaly, onun uchin yer chekim guyji takyk bolmaly, yer chekim guyjinin takyk bolmagy uchin elementler biri-birlerini takyk guych'de(radiuslaryna proporsional) chekmeli, we etc...T.e. her shert uchin "takyk" diylen soz gaty mohum(crucial), sebabi bu shertlerin hersini gaty kop faktor yerine yetiryar, t.e. Name uchin yerin average gravity'si 9.8 m/s^2 ?? Name ol avarage 10 m/s^2 bolup bilmezdimi ?? t.e. Natural selection'a gora, bu-da bolup gormeli daldimi arasyndan in uyumlysynyn 9.8'digi sechilmegi uchin ?? Yagny, takyk 9.8'de durmak uchin, tebigat shol ahtimallyklaryn barsynyn ustunden gechmeli daldimi ?? Bu sanlaryn nachedigini men sanap oturmayinla, ha ?! Diyjek bolyanym, natural selection bilen shol 9.8'in sechilmek ahtimallygy, belki 10^(-100), onson ona bagly zatlar yzyny dovam edip gidyar, we olaryn barysynyn birden yuze chykmagy uchin, ahtimallyklar kopeldiryar...Indi sen hasaplay, shoncha 10^(-100)'ler kopeldilse, orta nache katrilyon, ya-da umuman aytsak sanap bolmajak variandyn chykyanyny ??

Men 1 matematik hokmunde, wakalara dine ahtimallyk gozunden seredenimde-de ynanyp bilemok hushy yok elementlerin, oz aralaryndaky fiziki kanunlary ulanyp, ozem very precise derejede ulanyp, shular yaly perfect yagdayi emele getirendiklerine! Galyberse-de, ol fiziki kanunlaryn olarda bolushy hem 1 ayry gurrun...

Men arylaryn oylerini "perfect hexagon" sheklinde yasayandyklarynyn sebabini owrenimde tas yuregimden tutupdy, sebabi men berilen "n" uzynlykdaky(length) yup bilen, meydany(area'sy) in uly boljak shekilde yasalan polygon'yn hexagon bolyandygyny subut etmek uchin nache wagt gara der dokupdim. A ol arylar enelerinden dogduklaryndan, hamala bilyan yaly, in az chykdayjy bilen in kop ary bal saklap boljak oyjukleri yasayalar, eger bu meselani olaryn tebigatyndan gorsek, onda bu olaryn geometriany bizden has govy bilyandiklerini anladyar, men bolsa munyn bilen razylashyp biljek dal, sebabi munyn uchin guychli "akyl" gerek, ol akyllary bolsa ol arylar butin omurlerini hyzmat edip, bal dashap gechirmezdiler, gidip gullerin arasynda keyp edip yatyp, bileje uchushyp gechirerdiler !!

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "1000 telpek!"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • intizar1315 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bir tarapdan gaty logichno

Bir tarapdan gaty logichno yazypsyn,ichinde kabir yalnyshlyklar bolsada,ana fikirine dushundim we sende name uchin ahtimallygyn beyle pes bolyanlygyny dushundirjek bolayin.yone bashda elbetde gravitasiya degjek.

Quote:

Name uchin yerin average gravity'si 9.8 m/s^2 ?? Name ol avarage 10 m/s^2 bolup bilmezdimi ?? t.e. Natural selection'a gora, bu-da bolup gormeli daldimi arasyndan in uyumlysynyn 9.8'digi sechilmegi uchin ?? Yagny, takyk 9.8'de durmak uchin, tebigat shol ahtimallyklaryn barsynyn ustunden gechmeli daldimi ??

Senin aydyshyna gora yer-chekim guyji natural selectiona gora saylanmalydy.Yone bu beyle dal.Gaytam tersine yerin chekim guyji "nature" hokmunde duryar.Yerdaki jandarlar we osumlikler shona gora evolusiya gechiryarler. 10 bolup bilerdimi? bolup bilmezdi? shu agyrlykdaky,shu radiusdaky her planetan chekim guyji 9.8m/s2 bolyar. Galybersede bu o diyen mohumem dal,eger yer chekim guyji 14 bolsa,biz gechiren evolyusiyamyzy shona gora gechirerdik we biz kichi,sunklerimizem has iri bolardy,eger yer chekim guyji 7 bolsady biz has uzyn we inche bolardyk.Guller,agachlar we beyleki osumliklerem has uzyn we inche bolardy.
Indi ahtimallyga gelsek

Quote:

Men sana 1 gulun yerden chykmagy uchin gerek bolan naache faktor sanap bereyin, we her 1 faktoryn yuze chykmagy uchin 10'larcha shert...T.e. yer yuzinde yashayish bolmagy uchin suyji suw gerek, suyji suw uchin yagysh dagy yagmaly, yagysh yagmagy uchin okeanlar bugarmaly, on uchin gun gyzmaly, gun gyzmagy uchin hydrogen'ler yarylmaly we yere govurmajak dereje-de, edil takyk graduslar arasynda gyzgynlyk bermeli, ozon gatlak yere bize beter ziyanly bolmadyk shohleleri, takyk amount'da goybermeli, ol shohlelerden we meteoritlerden goramaly, yer shary oz okundan chykmanjyk aylanmaly,

sen gulun bolmagy uchin bir topar shert sanapdyrsyn,yone senin bu sanayish metodyn yalnysh.Sen gulden yza gidyan.Gul uchin suyji suw gerek diyip bir shert doredyan,aslynda bolsa sho gul sho tayda suyji suwun barlygy uchin suyji suw ichyan gul bolup evolucionirovat etdi.Yene bir mysal hokmunde ozonovyi sloyi alaly.Ozonovyi sloy belli bir derejede ultrafiolet shohleleri ozune sindiryar yada yzyna serpikdiryar,belli bir mukdaryny bolsa gechiryar.Bizin derimizem sho gechirilen ziyanly shohlelerden gorajak shekilde evolucionirovat eden.Eger ozon shohlesi has kop gechiryan bolsady,derimiz uytgeshik evolyusiya gechirerdi we yenede sho gechyan shohlelerden gorardy.Eger voobshe ozon gatlagy bolmadyk bolsa,yer yuzindaki jandarlaryn kopusi gije yashayan,gundiz bolsa gowaklarda yatyan bir jandarlara evolyusionirovat ederdi.Meselem yuzi durshy suw bilen gaply planetada elbetde denizde yuzyan(we belkem uchyan) jandarlar yetisher,gunden chala dashrakda bolan planetadaky jandarlar has solak we goyi renkli bolarlar(gun shohlesini ichine almak uchin),has yakyn planetada jandarlar poluslarda yasharlar...bizin planetamyzda okeanlar,gury yerler,atmosfera,deryalar,choller bar.Yer yuzindaki bar jandarlaram shona gora evolusiya gechiryarler....Gepin gysgasy yer chekim guyji,ozon gatlagy we shuna menzesh zatlaryn nahili bolyanlygy kan mohum dal(belli bir range-in ichinde bolmagy mohum yone),yer yuzindaki jandarlar bashdan shona adapte hokmunde evolusionirovat edyarler zaten.Bu zatlary,,yagny tebigaty sen faktor hokmunde almaly dal.olara bi kere bar eyyam.Mysal uchin 1000 sany kerpich bolsa,sho kerpichlerin oz-ozunden bir bina gurulmagynyn ahtimallygyny sen 10 uzeri -plancha diyip hasaplap bilersin,emma sho kerpichlerin sho tayda duranlygy fakt.Yer(Dunya) we Gun hem shon yaly(Dunyan doreyshinin evolyusiya bilen baglanyshygy yok),olar eyyam bar we janly jandaryn doremesi uchin shertler hem bar.
Indi gel evolyusiyanyn ahtimallygyny tazeden hasaplaly.
bashda bir organic maddenin(bary yogy 2-3 elementden emele gelyan gaty simple mehanizm) doremesi uchin suw,yilylyk,basynch we beyleki gerekli elementlerin hemmesi bar.sho organic madda belki dine belli bir temperatura we belli bir basynchda dorap bilyandir,emma gin dunyada islendik range-de yilylygam,basynjam tapylyar,Sen bir organic compoundyn doremesi uchin trilyon reaksiyan gerekdigini aydyp bilers(dogram diyersin) emma belki dunyan durli kunjeklerinde her sekundda milyardlarcha reaksiya gechyandir,sholaryn biri dogry gechse boldy...uzadyp durjak dal,yone organic madda,son hujre,son bashga gornushli hujrelerin we etc sheklinde dorap gitmegi gen dal we gaty olasy zat.zaten alymlar marsda(we beyleki planetalarda) ilkinji bilen suw gozleyarler.Name uchin?sebabi suw bar bolsa,janly zadynam bardygyna ynanyarlar.

ozon gatlagy

ozon gatlagy hakyndaky ayaty yazmanlygym yadyma dushdi:

KORUNMUŞ TAVAN
Kuran'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelliğine şöyle dikkat çeker:
Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)
Dünya'yı çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

sen türkçe bilyan bolsan,

sen türkçe bilyan bolsan, öz yazan ayedini oka. hiç hili üytgeşik zat yok.
Yokaryk göge seretsen, şol zady aydyp boljak zat.
Men asyl gyzyklandyryan, hazirki bilim bn ters düşyan zatlar:
meselem:
1. Nahl/15/16: Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.
7nji asyrda, yollaryn hem Huday tarapyndan yaradylandygyna ynanylyandygyna men-a hiç hayran galamok.
2. Hicr/19: Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.
Önki döwürde yer togalak dal-de tekiz diylip bilinyardi. Adatça pygamber hem öz bilyanjelerini paylaşypdyr.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

:)

Jenap-Che wrote:

sen türkçe bilyan bolsan, öz yazan ayedini oka. hiç hili üytgeşik zat yok.
Yokaryk göge seretsen, şol zady aydyp boljak zat.
Men asyl gyzyklandyryan, hazirki bilim bn ters düşyan zatlar:

sonky sozlemin gaty unsumi chekdi..kellame kop zatlar geldi, yone yazyp sen hakyna girjek dal. beyle niyetim yok.

yone bir zatlar hakynda ovrenmek niyeti bolsa adamyn, dine negative dal-de positive zatlara-da seredyamika diyyan. yazan ayatlaryny "arashtirip" jogabyny yazjak bolaryn, shu vagt ishlirak azajyk.

sana yazan ayatym hakynda..hava men turkce bilyan, bilmeyan bolsam ol ayaty tapyp goymazdym bu yere, has dogrusy goyup bilmezdim.

ayatda gok yuzuni size goragchy etdik diyyar. sen bolsa asmana seretsen shona dushunip bolyar diyyan. nadip? shonam dushundirsen. sebabi asmana seredip sen nireden bilyan (eger bu ylmy achys bolmasady) ol zadyn filter yaly zatdygyny? 2+2=4 diyer yaly zat dal bul.

"The ozone layer was discovered in 1913 by the French physicists Charles Fabry and Henri Buisson."

http://en_wikipedia_org/wiki/Ozone_layer

eger sheyle ansat zat bolyan bolsa, bilim name uchin ozony 20-nji asyrda tapdy?
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

hehehe..Hamana, Muhammet

hehehe..
Hamana, Muhammet Pygamber, "ozon gatlagy diyilyan zat bar, we şol, gün yşyklaryndan gelyan we ş.m. dürli zyyanly zatlary filter şeklinde geçirip duryar.." diyen yaly etmesene gayrat etde. :)
Hatda, Muhammet Pygamber, name sebapden, "gorayar" diyendigem belli dal, şol ayady aydan wagty, özi ozon gatlagyny hazirki bilimin düşündirşi yaly doly düşündirip bilermidi??! Yok. Yokaryk seretsen, gök renkde patolok yaly zadyn bardygy belli, we şol wagt, şon daşyndan gelyan jisimleri gorayar şeklinde pikir eden bolmagy mümkin. garaz, çynym şu temada gaty uzyn gürlap otyrmak gerek dal. Düşnüklije zat. "wow!" diyiljek zat yok.

meselem, demokritis diyip grek filosof, alymy bar, baryp bizin eramyzdan ön 300li yyllarda, "atom" diyen sözi ulanyar. yagny, "ahli maddy jisimler atom diylen kiçijek bölüp bolmayan zatdan ybaratdyr" diyyar. şol atom, doly görnüşde, sonky 200 yyllykda düşündirilyar.
Demokritis hem pygambermi? Alladan öwrendimi? Yok, yöne uly adam. Muhammet Pygamber, şol ylmy açyşlary edayen bolsa hem, men gözümde uly alym bolup galardy. Pygamber diymezdim.

**"yerin tekizdigini aytyan ayat" barada, nameler diyerkan, çynym bilen bilesim gelyar. :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Birinjiden-ä, ýokardaky

Birinjiden-ä, ýokardaky aýat, hadys däl!
Ikinjidenem, Hz.Muhammed(SAW) hökman alym bolmalymydy pygamber bolmak üçin?!
Üçünjidenem, hany şol Demokritis atomly meselesi üçin deliliň?
Dördünjiden, ynanjak bolýan adam ynanardy gören, eşiden, okan we tapan ýeterlik maglumatlary arkaly Mukaddes beýan bolan aýatlara we ýene-de pygamber sözi hadyslara. Beýdip, "buz üstünden tozan gözlemek" arkaly ynanmag-a beýlede dursun, garalyp bildikçe garalamaga, şyltak üstüne şyltaga iterer.

Men bilýän meň usulymyň ýalňyşlygyny. Myradam, Mekanam, Sylabam, hatda, Yslamy goldaýan birnäçe agzany hem gaharlandyrjak hüjüme meňzäp duran ýazgylarym bn, ýöne şol hörpde ýazgylar göremsoň, hörpümi hörplerine görä üýtgedäýýän-dä gaharlanyp!

Allah maňa sabyr hem-de dogry usul bn amal etmegi, Özüne ynanmaýanlara ýa-da ýalňyş ynanýanlara-da dogry ýoly görkezip, hidaýet etsin-dä, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga; beyle howsala

ata aga;
beyle howsala düşüp, ulaldyp, şahsylaşdyryp, gaharlanyp yazmak hökman dal.
Men, mekan, diplomady gözünizde "duşman" şekline getirip, garşymyza mejbury tizden-tiz hereket etmelidirsiniz, bir zatlar diymelidirsiniz, eger etmesiniz, janynyz, watan elden gidip baryan yaly duyman, eger şeyle duyyan bolsanyz. Arkayynlanyn. :)
Yazgyn başyna "aga" diyip başladym. Yagny menem türkmen, senem türkmen, hiçimiz adam iyiji dal. Mylakatly, edep-ahalk içinde yazyşsak has gowy bolar. Başda men özüm, öz yazanlaryma üns berjek bolup gayrat edyan, ahli agzalar hem şeyder diyip umyt edyan.
yazgynda "indi yazjak dal" diyen bolsadyn jogapsyz goyardym.
Yöne beyle zat yazmanyn üçin; jogap yazmak isleyan.
1. Ayat we hadys'yn arasynda uly tapawyt bardygyny bilyan. Yöne şol gürrüni gityan yer, "ayat/hadys" sözünin üstüne gidip durmagyn yeri dal. Sebabi intizar anyrda; "ozon gatlagy düşündirilyar" diyipdi; menem "şol yazylanyn hazirki ylymyn ozon gatlagyny düşündürilişi yaly daldigini, we şol asyra mynasyp yönekey düşündirişdigini" bildirmek islapdim. Yagny tema ayat/hadys barada dal-de; gurhandaky "ozon gatlagy" barada. Elbetde, yalnyşymy düzedenin üçin minnetdar. :)
2. "Alym bolmalydy" diyen yerim yok. Yöne pygamber bolsa, elbetde beyleki adamlary ynandyrmak üçin, kabir açyşlar, gudratlar görkezse, işi has netijeli bolar diyip pikir edyan. Özüm hazir, Muhammet Pygamberde we beyleki pygamberlerin şeyle açyşyny/gudratyny göremok. Eger anyk bir zat bolsady elbetde; herkim ynanardy. :)
3. Demokritis mysalyny, aslynda "ozon gatlagyny" Muhammet Pygamber tapan/açan bolayanda hem (ki men ynanamok) ol pygamberligini doly subut etdi manysyna gelmeyar. Sebabi Muhammet Pyagmber hem adam, we öran akylly adamdygy belli. Şol akylly adam, Hudayy ulanmazdan, öz aklyny ulanyp hem "ozon gatlagyny" tapyp bilerdi. Yagny "ayy 2a bölmek" bn "ozon gatlagyny tapmak" ayratyn zat. Şol döwürde Ayy Hudaysyz 2a bölüp bolmayar. Emma ylmy açyşy her yönekey adam bar bolan akyl/beyin bilen etmek mümkin. Mana düşünensiniz diyip umyt edyan.
Demokritisin "atom" barada aydan zatlary, başlangyç himiya kitaplarynda yazyglydyr. Üytgeşik delil isleyan mesele dal.
4. Ynanan adama kabir maglumatlar yetyar diymek, Hakykadyn şeyledigi manysyna gelmeyar.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "pagyş-para boldum:)"

eý, eredip taşladyň-a

eý, eredip taşladyň-a meni, Myrat jan :))

gysgaça, jogabyň üçin minnetdar, jigim! hawa, ikimizem türkmen-laý, seret, men hem saňa "jigim!" diýip ýüzlenýän :)

Men seni gowy görýän-laý, ýöne häzirki ýagdaýyňa gynanýan. Yslam baradaky kä ýazgylaryňa-da gaharlanýan we şoňa görä-de aram-aram gaharly jogaplar ýazaýýan, 1 çemçe ganymy geçeweri, jigim!

Ýadyňa düşýän bolsa, Serdar01 (häzir oň agzalyk ady birnäçe nokatdan ybarat) doganyň bn seni deňeşdiripdi we ynanyp bilmeýänini aýdypdy, şol ýerde men hem şu manyda 1 zatlar diýipdim:"...Enşallah, ynanjymyzyň netijesinde 1 gün hemmämiz jennetde tmolympid agzalary bolup üýşüp, şu günleri ýatlarys, şuňa men ýürekden ynanýaryn..." diýipdim. Şuňa entägem ynanýaryn.

Bu babatda, ýagny, Allah, Yslam, Kuran we Hz.Muhammed(SAW) barada, seni, aýratynam, Mekan we Sylaby ynandyrmak örän kyn. Siz göz bn görüljek ýagdaýda ylmy delili isleýäňiz. A mende şol ýagdaý ýok. Mergen gowja düşündirýär math arkaly. Baýram hem himiýa arkaly düşündirip biler, aslynda. Gowja mysallar tapyp biler azyrak gaýrat etse. Kakajan Kömür aga mätäç bolýas biýologiýa taýdan, meselem, arynyň baly nädip ýasaýşy we ş.m. barada. Medisina taýdan medman (Aman Soltan), hatda, GaraDag-yň özi fizikadan gowy deliller getirip bilerler we ş.m.

Garaz, ahyrymyzy Biribar haýyr etsin we ahyrky demimizde imanly gitmegimizi dilesin we jennetinde biziň üýşüp, gowy günleri ýatlamgymyzy dilesin, enşallah!

Ýokardakylaryňa jogaby aşakda bermekçi, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ATA AGA

ata agam sen namaz kylyarmysyn? namaz kylyan bolsan,ALLAHU TEALA kabul etsin,yöne birzat aydıp geçmek isleyan gahar şeytandandyr diyip pikir edyarin,men yalnyşyan bolsam mana gaharlanyp bilersin!!!

1- Intizar uýamyz diňeje

1- Intizar uýamyz diňeje nazara/dykgatymyza ýetirdi şol ozon barada yşarat edýän aýaty. Hökmany ýagdaýda ozon gatlagy ýa-da suw hilleriniň düzümidir reaksiýalary barada beýan etmegini gerek ýok aýatlaryň, sebäbi, Kuran diňe ylmy kitap däl, ýöne içinde bilim barada hem beýanlar ar yşaratlar arkaly. Ahyrete, bu dünýä, ynsanlara, bilime(himiýa, fizika, biologiýa, matematika, medisina we ş.m.) degişli birnäçe beýanlar bar.

2- Men hem şony diýjek boldum-da, ynha, meselem, seniň özüň 2-nji ýazgyň soňunda "...Eger anyk bir zat bolsady elbetde; herkim ynanardy..." diýipsiň. Men şoň üçin diýdim "Alym bolmagyna gerek ýok pygamber bolmagy üçin" diýip. Ýogsam, Sagadat asrynda-da "...melek gelse bolanokmy pygamber bolup, näme üçin ynsanlaň içinden, onda-da garyp, sowatsyz we ýetim biri gelýar?!.." diýmezlerdi. Ýöne pygamberlere delil we tassyknama hökmünde Biribardan mugjyzalar berlipdir. Aşakda aýratyn goýjak türkçe maglumat şy aýy 2-ä aýyrma barada delilleri bn. Anyk zat hem görkezilip bilerdi, hatda, görkezilýärem, şonda-da ynananoklar ynanmaýanlar, meselem, duran agaj köklerini ýerden sogrup, ýöräp gelýär Pygamberimiziň ýanyna we kelime-i şehadeti(şaýatlyk sözi - kelemäni) aýdýar we yzyna gidip, täzeden kök urýar. Muňa "gözbagçylyk" diýýäler. Şu ýagdaýlar boýunça hadyslaram, aýatlaram bar delil isleseň?!

3- Men düşündim saňa, bulam 2-njiň içine girýär. Muhammed pygamber(SAW) hem diňe alym bolmak üçin gelen däl bu dünýä, Onuň has wajyp wezipesi bardy. Şol mynasybetli, Biribar tarapyndan geljekden habar bermegi, mugjyzalar görkezmegi, ylma yşarat edýän kä beýanlary we ş.m. bolupdyr, hadys kitaplary (Kütübi Sitte) muňa aýdyň şaýat! Senem maňa dogry düşünersiň diýip umyt edýärin!

4- Ynanan adama diýemde, Kuran, Hadyslar we olaryň şerhleri bolan güýçli eserler, aýratynam, Risaleler barka, şolary okap, ynanmazlyk birhiliräk gelýär maňa-ha. Garaz, bir gün, enşallah, sizem akyl taýdan takyk ýagdaýda ynanarsyňyz diýip myt we dileg edýärin. Ýöne şu hakykaty unutmaň: akyl hemişe dogry we kanagatlandyryjy netijä barman biler, aýratynam, gaýby we ahyrete degişli mowzuklar boýunça. Ynha, şu ýerde welin, kalb, Allah we Resulynyň beýanlaryna ynanç ara girse has amatly.

Şony dilemek bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

indi bolsa şu aý

indi bolsa şu aý mugyzasyny türkçe ýazaýyn delilleri bn:

"...Şakk_ı Kamer Mucizesi Nedir?
Insikak-i Kamer; ayin ikiye bölünmesi, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in mucizelerinden biridir. Kur'an-i Kerîm ve hadîs-i serifle sabittir. Buhârî ve Müslim'in rivayet ettigine göre hâdiseye bizzat sahit olan Abdullah b. Mes'ud söyle nakleder:

"Ay, Hz. Peygamber'in zamaninda iki parçaya ayrildi. Bir parçasi dagin bir tarafinda, diger parçasi dagin diger tarafinda idi. Hz. Peygamber bize sahit olunuz." dedi. (Buhârî, Tefsir, Sûretu'l-Kamer, 1; Müslim, Kiyame, 44). "Kiyamet saat(i) yaklasti, ay yarildi. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve "süregelen bir büyüdür" derler. " (el-Kamer, 54/12).

Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. Ali, ibn Mes'ûd, ibn Abbâs, Huzeyfe, Enes, Cübeyr ibn Mut'im, ibn Ömer gibi zatlarin bildirdigine göre; Peygamberimiz (s.a.s.) müsriklerin istekleri üzerine Mina'da ay yarilma mucizesi göstermis ve bu vakayi görenlere "sahit olunuz" deyip onlari tanik tutmustur. Hâdisenin meydana gelisi ayet ve sahih hadisle sabit olup inkâri mümkün degildir. Ebu Nuaym el-isfahanî'nin ibn Abbâs ve ibn Mes'ud'tan bildirdiklerine göre olay söyle meydana gelmistir: Müsriklerden Velid b. Mugîre, Ebu Cehl, Âs b. Hisam, Esved b. Abd-i Yagus, Esved b. Muttalib, Zem'a b. Esved, Nadr b. Hâris ve daha bir çoklari toplanarak Peygamberimiz'e, "Eger, sen gerçekten peygambersen, bize yarisi Ebu Kubeys dagi, yarisi da Kuaykian dagi üzerinde görülmek üzere, Ay'i ikiye ayir." dediler. Peygamberimiz onlara; "Eger, bunu yaparsam, iman eder misiniz?" dedi. "Evet iman ederiz" dediler. Ay'in, bedir oldugu, iyice göründügü ondördüncü gecesiydi. Peygamberimiz, müsriklerin istedikleri seyin olmasini Yüce Allah'tan diledi. Allah da, o gece ayin yarisini Ebu Kubeys dagi, yarisini da, Kuaykian dagi üzerinde dogdurunca, Peygamberimiz: "Ey Ebu Seleme b. Abdu'l-Esed Erkam b. Ebi'l-Erkam! sahit olunuz! sahit olunuz!" diyerek seslendi. ibn Mes'ud'a göre, Kureys müsrikleri bu mucizeyi görünce (peygamberimizi kastederek) "Bu da Ebu Kebse'nin oglunun bir sihridir." dediler. içlerinden Ebu Cehil ise "Gelecek yolcularinizi gözetin. Muhammed, sizi büyülemege güç yetirse bile bütün halki, bütün yeryüzünü de büyüleyebilecek degil ya! Onlara bir sorun bakalim. Onlar da sizin gördügünüz seyi görmüsler mi?" dedi. Gelenlerden sordular. Müsrikler bu mucizeyi inanmak için degil, islâm davasina engel olabilecek bir sey gözüyle baktiklari için, hâdiseyi gördükleri halde inanmadilar, "Süregelen bir büyüdür" dediler.

"Insikak-i Kamer mucizesi, bütün peygamberlere verilen ayetlerden hiçbiri kendisine kiyas olunamayacak derecede büyüktür. Çünkü bu mucize, gökyüzü cisimleri içinde parlak bir surette göze çarpan bir küre üzerinde izhar buyurulmustur. Bunun için insan üzerinde tesiri büyüktür ve en açik bir burhandir."

Kur'an-i Kerîm bu hâdiseyi, Kiyametin yaklastiginin büyük alâmeti olarak saymistir. Tirmizî'nin bir rivayetinde hâdisenin hem meydana geldigi zamani, hem de yeri ve keyfiyeti tayin edilerek Abdullah ibn Mes'ud demistir ki: "Biz bir kere Resulullah ile Mina'da idik. Ay iki parçaya bölündü. Bir bölügü dagin arkasinda, öbür bölügü de berisinde idi. Bunun üzerine Resulullah: sahit olunuz! Kiyamet yaklasti, yarildi kamer, buyurdu. Bir baska rivayette, Hira Dagi'ni ayin iki bölügün arasinda gördükleri ziyadesi vardir. (Tirmizî, Tefsir Sureti'l-Kamer, 1, 3, 5; ibn Hanbel, I, 456-465)..."

has köp maglumat hem bar, ýöne ýokardakylar ýetermikä diýýän bu babatda. Myrat, aslynda, saňa 19-njy Mektup-y okamagy maslahat berýärin bu babatda! Şol ýeri okabam birpikir edip gör, hany! Şeýle güýçli, ynandyryjy, kanagatlandyryjy we deliller arkaly beýan edýär. Adaty ýagdaýda ynanmazlyk mümkin däl diýiljek ýagdaýda!

Gysgaça şol mugjyza boýunça bolsa, hem aýatlar hem-de hadyslar bar hakykatlygyna. Muňa çar tarapdan gelen kerwenbaşy we ynsanlaryň şaýatlyklary hem aýdyň delil. Hatda, kapyrlaram inkär edip bilmändirler, ýöne "Muhammediň gözbagçylygy aýa-da täsir etdi" diýipdirler.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Myrat menem shu yerde

Myrat menem shu yerde bir pikrimi beyan etmek isleyan egerde garshy bolmasan:)
Kur`an ylymy doly shekilde achyp gorkezmez adama, ol dineje adama yol gorkezer, shol yoly yzarlabam adam shol ylmyn doly netijesini alyp biler.Ylmyn sonky baryp duran yeri hem mugjyzan barsindaki basganchakdyr...Bu men pikrim...

Yokarda Evolution

Yokarda Evolution sozunin, yagny maddalaryn doreyshinden son uytgeyishleri bilen, jandarlaryn yashayan sferalaryna gora uytgemeklerini 1 yere getirilen yaly bolupdyr. T.e. gulun condition'lara gora doremegi bilen, madda'laryn condition'lara gora fiziki properties'lere eye bolmagy 1'i 1-ne girdi...Men 2-njisinin ustunde durup, yagny maddalaryn shol hallara gelmegine chenli tapgyry goz onunde tutup, son gulun emele gelmegi uchin gerek bolan condition'laryn bellenendigini aytdym...Bolmanda oncha zadyn "biz sheyle bolaly, gulem yetishsin" diyip bolmany dushnukli, yone shol zynjyr emele gelipdir, we ol perfect zynjyr, oncha zadyn 1 yere gelmegi, onda-da oz-ozunden, ahtimallyk tarapdan seretsen gaty az...Onsonam, name uchin 1'je reaksia yetyamishin ol hadysan emele gelmegi uchin ?? CERN'de yakynda gechirilen experiment'in netijesinde yerin orbitasyny destabilize eder diyenler chykdy, a olaryn alymlary "bular yaly collision'lar dunyan her yerinde natural halda naaache gezek bolyar, yone gorshuniz yaly, bolyan zat yok" diyip jogap berdiler ! Yagny, sen diyishin yaly "1'je reaksia" yetik dal bolmaly, ol reaksian guyjinin beyleki millardlarchanyn arasyndan one gelip biljegi az ahtimallyk, we yzyndan ol reaksian bar yerde gechmegi, t.e. yzyndan goni bashga reaksia bilen uytgeman, 1 duzgune girip ishlap bashlamagy...Gaty, gaty az ahtimal !!!

Onsonam, 1 hadysanyn nadip emele gelenini aytmak beter kyn zat dal, t.e. matematika-da 1 sorag chozmek, ya-da 1 fizikin yasan guralynyn nadip yasalyshyny bilmek ansat, alyp kitabyny okasan "Bashda shurup yasaldy, son gayka, son purjynlar, son magnit, son palan, son pismidan, son bular 1 yere geldiler we sheyle boldy, eyle boldy...". Garaz Ok, sen on yasalshyny owrendin, yone shol oz-ozunden boldugymy ?? Shol parchajyklaryn hersinden million sanagyny 1 yere goysan, yene 1 mln yildan shol gural oz-ozunden yasalardymy gerekli himiki reaksialar gechirip, shemal itende provodlar chatylyp dagy ?? Garaz, men hazir Bayramyn gechiryan kabir experimentlerini owrenip bilerin "Bashda elementleri sheydyan, son palan bilen reaksia gechiryan, son palan, son pismidan edyan" diyip, yone beyle perfect yagdaya, t.e. tebigy 1-2 sany process, belli derejede basysh we kop wagt gechmegi bilen emele gelmejek derejede complex netijanin oz-ozunden bolanyna ynanmak kyn !! Gepin tummek yeri: Tebigat maddalara belli hasiyetleri berip biler belli himiki reaksialaryn kop wagtlap, ya-da gerekli basyshda emele gelmegi sebapli, yone ol maddalar hich hachan 1 complex, diyeli "mashyn" yaly complex zady emele getirip bilmezler, a janly-jandar, hatda gulem ol mashyn'dan zatdan nache esse complex gurlushygy we yasalyshy bar !!

Mergen men dushunshime

Mergen men dushunshime gora Garadag oz aydyanyny dogrulajak bolsa, yagny dunya, gun, ay , planetalar on bardy, beyleki zatlaram evolution gechirdi diyjek bolsa onda, demirem oz ozunden purjyna , bolta yada gayka owrulmeli bolyar oydyan,belki demirler oz aralarinda dilleship daway palan yerde basysh sheyle, palan beyle, shol yere gidip, yadanam basyshyn palancha bolan yerinde demirler dilleship shu yerde palan mashyn emele getirsen bolyar diydimika. Shuny chaga aytsanam goysanay diyermika diyyan.

Hawa, "Muhammet Pygamber

Hawa, "Muhammet Pygamber okap hem bilenokdy, emma şunça zady nirden bilyar?" diyilyar.
We köpüniz şu sebapden hem ynanyan bolmagynyz mumkin. 1nji bilen-a okap bilmezlik, "ansyz" diymek dal,
elbetde okamagy bilsedi, has köp any ging bolup bilerdi. emma şol döwür, söhbetdeşlik, dil arkaly
öwredip bolyardy, weköplenç tejribe şeyle usulda geçyardi taze nesile.
Muhammet Pygamber nirden öwrendi??
Aşakdakyny okap göreylin, we pikirleneyli:

Quote:

Varaka bin Nevfel (Arapça: ورقه بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي),

Muhammed'in eşi Hatice'nin kuzeniydi. Nasturi rahibi olan Varaka Mekke'nin rahibi ve vaiziydi. Tevrat ve İncil'i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti. Muhammed'in Hatice ile olan evliliğinde başkanlık etmişti. Genelde kabul görmüş klasik kaynaklarda Hatice'nin Muhammed'i ilk vahyin ardından Varaka'ya durumu açıklaması için götürdüğü geçer. Varaka anlatılanları dinledikten sonra olayın bir vahiy olduğunu, Muhammed'e peygamberlik verildiğini ve eğer genç olsaydı onun destekçilerinden olmak istediği belirtir.

Türk tarihçisi Enver Behnan Şapolyo'ya göre, Muhammed 15 sene boyunca onun tarafından eğitilmiş ve Tevrat ve İncil'de yer alan bilgiler ona öğretilmiş ve yetiştirilmiştir.

tr.wikipedia.org 'dan aldym. (elbetde has ginişleyin öwrenmek isleyan, öz çeşmelerinizden öwrenip bilersiniz.)
sorularlarislamiyet.org da hem şu barada bardy. emma hazir ol sayt işlanok eken.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Ol "tarihchi" diyyan

Ol "tarihchi" diyyan adamynyn objective'lik derejesini belli 1 derejede familiasy hem garalap durmyka diyyan, uns bersen ol "Sapolyo", yone shonda-da "turk tarihchisi"...Bu biraz shubheli bolsa-da, kan mohum dal, aydyan zadyna geleli !

15 sene ol adam tarapindan egitildi diymek ansat, a subutnama nirede ?? Ya Newton 1 achysh edende 1 alymyn yanyna gidip "dogrymyka ? sen name pikir edyan ?" diyip sorasa, olam 1-2 sany comment edip, "Sen uly alym bolarsyn, men ol gunlerde sen yanynda bolmak islardim" diyip goyberse, boldy, "Newton palancha yillap shol adamdan sapak aldy, bilenjesini shondan owrendi" diyip bilerismi ?? Hany subutnama ?? Haysy bir samsyk taryhchyn edyan komentariasyna ynanjak ?? t.e. Senin ayak aldygyna sorayan Subutnaman nirede??

Onsonam, 15 yillap birinin dyzynyn ashagynda Tovrat, Injil owrenersinde, entagem yazmagy-okamagy owrenmersinmay ??? Name samsykmy ol mugallym, oz okap bilyan zadyny okamagyn uchin sana 1-2 aylap yazyp-chyzmagy owretman, 15 yillap ozi okap dagy berer yaly ??

Garaz, 1 gram argumentsiz, 1 din dushmany taryhchynyn arkayin yazyp biljek yalany. Subutnama tap, bular yaly "iddaa" dal !!

Kabir samsyklar Pygamberimizin Gurhany sovda etmek uchin giden yerindaki gorushen 1 hristian ruhanysyndan owrenendigini one suryar...Ahow, bu sana broshurka dala 10 sahypaly 1-2 hepde-de yazyljak info toplar yaly. Injilde-de, Tovratda-da yok zatlardan doly, ozem 1 tom kitap...Olar yaly kitap yazjak bolsan, onda-da ichindaki deniz, dag infolary bilen, dunyan ylmyny owrenmeli, dine dini ylymam dal !!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • intizar1315 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Şu jedelleriň şu wagta

Şu jedelleriň şu wagta çenli gysgaça netijelerini ýazaýsaňyz biriňiz kyn görmän :D
Gaýrat ediň!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

"bimany" diýipsiň-ow

"bimany" diýipsiň-ow gysgaça:)
dogry diýipsiň! Kän goşulmajak bolýan welin, kämahal durup bilemok-da. Enşallah, dogry wagtda dogry usul bn bu babatda ýazgylar ýazjak bolaryn.

Netijesiz bolýar köplenç, ynha, subuty ýokarda we käbir goňşy bloglarda!

Sag bol, Baýram!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

muncha zady okajak

bu giden zady okajak bolsan bashga derdem gerek dal:)
ing gowysy netijesini okayaris:

Kuran mucizeleri we gaýtalanýan jedeller

Düýn otyryp Kuran mucizeleri - I diýip bir CD seretdimlaý. Diňe suwlaryň garyşmaýany däl, reativity teoriýasy, kosmosyň giňelmegi, daglaryň Ýeri çüý ýaly sakamagy, ýyldyz we planetalaryň bir ýol (ýörünge) bilen aýlanmagy, demiriň başga ýyldyzlardan gelmegi, etc. etc.

Entek II we III CDleri bar. Nesip bolsa barsyny görjek.

Ýagny GaraDag we diplomat, birine ýa-da ikisine bahana tapsalaram, hemmesine birden hiçkimem bahana tapyp bilmezmikä diýýän. IMHO.

Birem inkär edýänleriň argumentlerem şol Gurhanda bar eýýam.

(Al-Baqarah, The Noble Quran Translation, Dar-us-Salam Publications)

Quote:

6. Verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you (O Muhammad Peace be upon him ) warn them or do not warn them, they will not believe.

7. Allâh has set a seal on their hearts and on their hearings, (i.e. they are closed from accepting Allâh's Guidance), and on their eyes there is a covering. Theirs will be a great torment.

13. And when it is said to them (hypocrites): "Believe as the people (followers of Muhammad Peace be upon him , Al-Ansâr and Al-Muhajirûn) have believed," they say: "Shall we believe as the fools have believed?" Verily, they are the fools, but they know not.

Ýagny diýseňem bir, diýmeseňem bir. Siziň sabredip düşündirip otyrşyňyza haýran menä. Siz adam däl-de perişde bolaýmasaňyz...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

bya, gaty üytgeşik

bya, gaty üytgeşik "gudrat" eken!?
Aslynda her bir gurhan süresi yaly; bu beren mysalyn hem yönekey söz; we ynanyanlar gözlerinde "aşa" ulaltyalar.
Türkmençeleşdirsen; "ynanmayanlara naçe aytsanam ynanmazlar" diyilyar.
Dünyade ateistlikden musulmanlaryn düşündirişleri bilen musulman bolan adam kan ahyryn?
Emma Gurhan name diyyar: "Ynanmayanlara naçe aytsanyzam peyda etmez, olar yeen ynanmaz." Musulmanlyk nadip yayrady? Ynanmayanlaryn ynanmagy bilen dalmi?
Diymek namemiş, köp aydanda, ynanmayan adam hem ynanyp bilyarmiş.
Meselem men ynanamok diyeyli we sen şol sürani men üçin ulanyarsyn;
sonra men birden ynanaysam; (bolup bilmejek zat dal) we gurhanyn aydan zady yalnyş boldygy bolyar.

Myrat shu yere kopdendir

Myrat shu yere kopdendir yazamokdym, yone sen yazyan zatlaryn bilen bizem yazmaly edyan, yazmayanlaram hakykatdanam sabyrly diyip pikir edyan...Sen oz yazyan zatlaryn arasynda ozun bulashyp yorsun, bolup yorshuna bizin ynanjymyz butinley toslama yaly edyan, sonundanam `` birden menem ynanaysam (bolup bilmejek zat dal) diyyan``, diymek senem ynanyan, yone ynanyanyna ozunun ynanasyn gelenok, sebabi kabir zatlar senin bedenine agyr gelyar diyip pikiir edyan...ashakdaky yene bir kommentine yazjak ondan sonam goybolsun etjek...

жейхун васёк!! хайыш!!

давай васил кан шу темалара гирмалин!!
эйлеки огланлара-да айтдым. васил давай бу меселелерин сувуны чыкармалын.
манада агыр гелйар васил оз говы горуп ынанян задыма дил етирилсе.
менин хем эже хем кака тарабым икисем ахундан гелйар. билйан сенинем какан эжен болмасада энен атан муслумандыр.
шонун учин давай гойболсун эделин!!
васёк сен душунжек оглана мензейан. мен сенден хайыш эдйан.

Seret gardaş.Men hiç-hili

Seret gardaş.
Men hiç-hili erbet dil yetiremok. Barsi forum bolsa; ayyp zat dal; ynanyan zadymyza düşünip ynansan gowy dalmi?
2 tarap üçin hem düşünişmek peydalydyr.
Öz köleganden gaçyp gezip bolmaz-a? Yagny anyrsyna yetman, ynanyp yörmek, kemçilikleri görende, üstüni yapjak bolup howsala düşüp, haçana çenli gidip bolar?
Sen meselem, okamak islemeyan bolsan; girman bilersin.

Sana bir maslahat

Sana bir maslahat, bir soz bardy, oz ene-atana sowme...oz ene -atana nahili sowersin, bashgasynynka dil yetirsen, ozunka dil yetirdigin bolar...Sen diyjegini diyip, etjegini edip, sonam gunani forumun ustune atma gayrat etde... Forumda yazyanlaram ynsan, ynsanynam kalbi, gymmat goryan zatlary bar.Shonun uchin forum forum diyip gechme, bu biderek bahana, adamlaryn gownune degme, kimin hachan garshyna name bolup chykjagy belli bolmaz...
Yene bir soz bar, Sen shu yerde bar yazyan zadynyny , ynanyan zadyma gowja dushuneyin diyip yazyanmy, yada adamlaryn janyny yakyp bir keyp edeyinle diymek ucinmi.Eger owrenmek ucin bolsa sen muny basharanok men pikrimche...
``Anyrsyna yetman ynanyp yormek,kemçilikleri görende, üstüni yapjak bolup howsala düşüp, haçana çenli gidip bolar?`` diyyan we gaty yalnyshyan, kemchilik sen inkar edyan zadynda dalde, ony sana dushundirjek bolyan bizde,we hakykata ynanybam ynanyanyny kabul etmejek bolup depinip duran sende, shahyslar sebapli hakykatyn yuzini suwajak bolma....

Aslynda ignore goymak yaly

Aslynda ignore goymak yaly bir zat goyup bolyan bolsa yaman gowy boljak shular yaly forumlarda, meselem men Bayat-Haja ignore goyyan we gaydyp shon yazyan zatlarynyn hic haysynam goremok :) bir tarapdan tersem dal-ow :)

Aslynda gowy pikir

Aslynda gowy pikir, sheyle zat bolyan bolsa etselera gowy bolar...Shol bir zady okap shol bir zady yazmakdanam yadadyk indi...bir duran yerinden maksimum 1 metr toweregine adim adip yene shol bir nokada gelyar, dine adim adishi tapawutly, bir sapar 1 metrdan, bir sapar 10 smden...Yadadygay...

ёк васил!!

ыслам дини бейле душундуриленок.
илки яшап горкезмели. шонун учинем сиз бири биринизи горманинизсон мен шей диййан.
гаты горме!!
болмаса менем сана гаршы язардым велин бейдип(чекишипя-да жеделлешип) дин анладылмаяр.
давай васил бири биримизин говнуне дегмалинде шейле тема кан гирмалин.
мен омрумде колегамден гачмадым. Ёне дини темалары бейле гидишип душундирмек бирхили гелйар.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Ýaşap görkezmeli üçin! Berekella!"
 • dido 1 telpek goyyar we yazyar: "vasil ve yaşap görkezmeli sözlerin üçin:D"

Ýaşap görkezmeli...

Ýaşap görkezmeli! Dogry diýýäň.
Menä indi şu temaň ýanynada barjak däl.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • дайхан 1 telpek goyyar we yazyar: "Сагжа бол!!"

jemshit wrote: Diymek

jemshit wrote:

Diymek namemiş, köp aydanda, ynanmayan adam hem ynanyp bilyarmiş.
Meselem men ynanamok diyeyli we sen şol sürani men üçin ulanyarsyn;
sonra men birden ynanaysam; (bolup bilmejek zat dal) we gurhanyn aydan zady yalnyş boldygy bolyar.

Jemshit senin shu logikana shuwagt gulup otyryn.. Bagyshla welin.. Ol yerde aydiljak bolyan zat, "hotjetlik" bolmali.. Yagni turkcelap aytsan "inat" bolya.. "Agzin bilen gush tutsanam, name etsenem men sana inanmarin" diyip shol diyenlerinde name waka bolsa-da inanmajaklar uchin aydilyar.. Sen bolsa ilki shol klasda bolsanam, inanan badina shol klasdan dashlashyan..

Garaz Gurhanin aydyaninda bimany zat yok IMHO..

Dinsizleriň janly we

Dinsizleriň janly we jansyz barlyklaryň ýaradylyşy barada öňe sürýän üç sany garaýyşy bardyr:
1. Ähli zadyň ýaradylyşynyň esasynda sebäpler ýatandyr.
2. Ähli zat öz-özünden emele gelýär, döreýär.
3. Ähli zadyň ýaradylyşy tebigydyr. Ýagny, tebigatyň täsiri bilen orta çykýar.
Bar zadyň Allanyň eradasy bilen ýaradylandygy hakykaty bilen bir hatarda dinsizler tarapyndan öňe sürülýän bu üç garaýyşdan başga ynsan aklynyň kabul edip biljek başga hiç hili garaýyşyň ýokdugyna görä, eger dinsizleriň bu üç garaýyşynyň üçüsiniň hem batyldygynyň, hakykatdan ençeme menzil uzakdadygynyň subut edilmegi, mejbury ýagdaýda ynsany hakykata — ähli barlyklaryň ýeke-täk Alla tarapyndan ýaradylandygyna iman etmäge gönükdirer.
• DİNSİZLERİŇ ÖŇE SÜRÝÄN BİRİNJİ GARAÝYŞY:
Bu garaýyşyň ýüzlerçe çüýrük we esassyz taraplary bolup, olardan diňe üç sanysyny mysal getirmek bilen çäklenýäris.
Birinjisi mysal: Bir dermanhanada ýa-da tejribe otagynda içinde dürli himiki elementler, maddalar saklanylýan ýüzlerçe ululy-kiçili çüýşejikler bardyr. Bu elementleri ulanyp durmyş taýdan örän uly ähmiýeti bolan derman ýasalmak islendi. Munuň üçin bolsa, çüýşe gapjagazlardaky elementleriň her haýsyndan öňden ýörite kesgitlenen ölçegde we mukdarda, birinden iki gram, beýlekisinden dört gram, ýene birinden bolsa dokuz gram alyndy. Eger ýalňyşyp, dermanyň düzümindäki onlarça elementden diňe biri iki gram artyk ýa-da kem goşulan bolsady, ol garyndy dermanlyk häsiýetini ýitirerdi. Durmuş taýdan şeýle ähmiýetli dermany elde etmek üçin elliden gowrak elementiň hersinden belli mukdarda, ýörite ölçelip, garynda goşulypdyr.
Şu halatda, seresaplylygy talap edýän bu işi sebäpleriň ygtyýaryna bermek, ýagny äpişgeden giren güýçli şemalyň çüýşejikleri ýykmagy bilen we ýykylan çüýşejiklerden derman üçin gerekli bolan suwuklyklaryň tötänleýin ýokarda agzalan ölçegde akyp gelip, bir başga gapda birleşip we öz aralarynda reaksiýa girip durmuş taýdan zerur bolan dermany emele getirjekdiklerini -bagyşlaň welin - samsyklaryň samsygyna-da ynandyrmak mümkin däldir.
Ýokardaky mysaldan görlüşi ýaly, ähli janly-jandar hem -fiziki taýdan- aýry bir garyndy, aýratyn bir birleşme hökmündedirler. Bir-birinden parhly, dürli görnüşdäki maddalaryň belli ölçeg esasynda birikdirilmegi netijesinde emele gelendirler. Olaryň ýaradylyşlaryny sebäpler bilen baglanyşdyryp "sebäpler ýaratdy" diýmek, tejribe otagyndaky çüýşeleriň ýykylyp, olardan akan suwuklyklaryň birleşip täze bir derman emele getirmegindäki bikärlige, manysyzlyga ynanmak diýmekdir. İkisiniň arasynda hiç hili tapawut ýokdur.
Ikinji mysal: Eger ýaradylyş hakykaty ýeke-täk Allatagala bilen baglanyşdyrylmasa, mejbury ýagdaýda mikroskobik jandarlardan haýwanat äleminiň ýüzlerçe tonnalyk äpet göwreli agzalaryna çenli ähli janly-jandaryň ýanlarynda olary ýaradan sebäpleriň hem bolmalydygyny kabul etmeli bolar. Munuň iň ýönekeý mysaly, kiçijik bir siňegiň akylynyň, pikirlenme ukybynyň ýokdugyna görä -munyň şeýledigini bu gün dünýä derejesinde alynyp barylýan ylmy gözlegleriň netijesinden sähelçe habary bolan iň nadan adam hem kabul edýär- onuň uçmagyndan iýmitlenmegine, gözlerini gyrpmagyndan üstüne abanan howpy öňünden syzyp, ol ýerden uzaklaşmagyna çenli ähli hereketini ugrukdyrmak üçin, "ýaradyjysy bolan" sebäpleriň hem onuň bilen bile bolmaklary hökmanydyr. Ähli hadysany sebäplere baglap, bu hadyslaryň Kadyr-y Züljelalyň çäksiz gudraty bilen baglanyşygyny görmezlikden gelýän dinsiz üçin hem beýle zadyň bolup bilmejekdigi köre hasa bolsa gerek.
Üçünji mysal: Fiziki bedenleriň, daşky keşpleriň ýaradylyşyny sebäplere baglaýan "akylly" nadanlar, "Hiç bir maddy sebäp bilen baglanyşdyryp bolmajak ynsan we beýleki ähli janly-jandaryň ruhlaryny ýaradyp, bedenlerine ýerleşdiren, olara söýgi, mähir, gahar, gazap, gorky ýaly onlarça duýgyny bagyş eden kim?" soragynyň garşysynda lal-jim bolýarlar.
• DİNSİZLERİŇ ÖŇE SÜRÝÄN İKİNJİ GARAÝYŞY:
Ähli zadyň öz-özünden emele gelip, özüçe we garaşsyz ýagdaýda hereket edýändigini, öz-özüni dolandyrýandygyny öňe sürýän bu garaýyşyň hem batyldygyny, esassyzdygyny tassyklaýan ençeme subutnamasy bolup, olardan diňe üçüsiniň üstünde durup geçmegimiz hem bu garaýyşy düýbi-tekrary bilen sogrup, ýok etmek üçin ýeterlikdir.
Birinji subutnama: Ynsan bedeni ýaradylyşy taýdan, ajaýyp köşk mysalydyr. Onda millionlarça janly öýjükler gije-gündiz diýmän, irmän-ýadaman işleýärler. Eger sen bu öýjükleri Allanyň kanunlaryna görä hereket edýän kiçijik gullykçylary ýa-da onuň tabşyryklaryny ýerine ýetirýän esgerleri hökmünde kabul etmeseň, onda diňe seniň gözüňdäki öýjükleriň her birine şeýle bir göz gerek bolar welin, seniň bedeniň ähli tarapyny görüp bilmeli, seniň ähli tanyşlaryňy, dost-ýarlaryňy tanamaly, gezen-gören ýerleriňi ýatda saklamaly we ynsanyň häzirki aklyndan has kämil derejedäki akla eýe bolmaly. Sebäbi, bir esger patyşanyň güýçli we birleşen goşunynyň güýjüne dayanmazdan, duşmanlara garşy özbaşdak hereket etjek bolsa, ol ýeke esgeriň tutuş bir goşunyň güýji ýaly ägirt uly güýje eýe bolmagy gerek.
Görlüşi ýaly barlyklaryň Ýaradan bilen baglanyşygyny kabul etmezlik, mikroskop arkaly hem görmek mümkin bolmadyk öýjükleriň hersinde ynsanyň häzirki aklynyň ýüzlerçe misli akyllarynyň we ynsan gözünden has kämil gözleriniň bardygyna ynanmak diýmekdir. Beýle zady bolsa, ynsanlaryň iň nadanyna hem kabul etdirip bolmasa gerek.
İkinji subutnama:Ynsanyň beden köşgüni emele getirýän daşlar mysaly janly öýjükleriň bir-biri bilen el-ele berip, ajaýyp nyzamy döredişleri; birleşip, dil we göz ýaly her biri dünýä malyna taý gelýän beden organlarymyzy emele getirişleri hem olaryň gizli bir el tarapyndan dolandyrylýandygyny görkezýär. Eger haýsydyr bir güýç olaryň ählisini öz emirlerine tabyn edip, öz gözegçiligi astynda işletmesedi, onda her öýjük öz-özüni dolandyrmaly bolardy. Bu öýjükleriň öz-özlerini dolandyryp, umumy bir maksat ugrunda birleşip, şeýle organlary döredip bilmekleri üçin bolsa her biriniň aýratyn aklynyň bolmagy zerurdyr. Mikroskoplar arkaly hem görmek mümkin bolmadyk bu öýjükleriň her birinde ýüzlerçe Eflatunlaryň akylynyň bardygyny kabul etmegiň ýerine, olaryň hersiniň ýönekeý esger hökmünde, beýik bir ýaradyjynyň buýruklaryna tabyn bolup, onuň emirlerini ýerine getirmek üçin bitewi bir göwrä öwrülip, umumy bir maksat bolan ol hökmürowanlygy soňsuz hökümdaryň tabşyrygyny berjaý edip, razylygyny gazanmak üçin işleýändiklerini kabul etmek hakykata has laýyk bolsa gerek.
Üçünji subutnama: Eger ähli barlyklar Alla tarapyn ýaradylmadyk bolsa, onda her bir jandaryň, her bir agajyň, her bir ösümligiň, her bir daş bölejiginiň, her bir öýjügiň döremegi üçin aýry-aýry we iç-içe tebigy galyplar gerek bolar.
Eger elimizde bir hat bolsa, ony başdan aýaga, kätibiniň ylmyna daýanyp ýekeje galam ýazandyr. Eger bir galam tarapyndan ýazylandygy iňkär edilse we öz-özünden ýazylypdyr diýilse, hatda geçen her bir harp üçin aýratyn basma galamyň bolmagy we şolar bilen çap edilmegi gerek. Eger şol bir harp, hatyň içinde baş harp ýa-da kiçi harp görnüşinde gelen bolsa, inçe ýa-da ýogyn ýazylan bolsa, iş has hem çylşyrymlaşar we ýekeje harp üçin galyp görnüşinde onlarça basma galam gerek bolar.
Eger, beýle galyplaryň bardygyny gözümizi ýumup kabul eden ýagdaýymyzda-da, bu galyplaryň hem kimdir biri tarapyndan ýasalandygyny kabul etmäge mejburdyrys. Ýogsam bolmasa, ol galyplaryň ýasalmagy üçin hem aýratyn galyplar we ol aýratyn galyplar üçin hem ýene başga galyplar gerek bolar. Çünki galyplaryň bolmagy üçin, olaryň nähili ýol bilen hem bolsa ýasalmagy, döredilmegi gerek.
• DİNSİZLERİŇ ÖŇE SÜRÝÄN ÜÇÜNJİ GARAÝYŞY:
Bar zadyň ýaradylyşyny tebigat we tebigy hadysalar bilen baglanyşdyrýan bu garaýyşyň hem ençeme nogsanlyklaryndan, esassyz düşünjedigini subut edýän taraplaryndan, mysallardan diňe üçüsi barada gürrüň etmegiň ýeterli boljakdygyna ynanýarys.
Birinji mysal:Ýerdäki aýna döwüjeklerinde görünýän günüň şöhlesi gökdäki ýeke-täk Güneşe daýandyrylmasa, bu kiçijik aýna bölejiklerinden her birinde aýnanyň durkuna ýerleşdirilen, tebigy, Günüň ähli häsiýetlerine eýe, görünüşde kiçi emma ähmiýeti taýdan uly we gurluşy taýdan örän çylşyrymly aýratyn Günüň bardygyny kabul etmeli bolar.
Hut şonuň ýaly hem, ähli barlyklarda, aýratyn hem janly-jandarda görülýän ajaýyp ýaradylyş hakykatlary gönüden-göni Allanyň çäksiz gudraty bilen baglanyşdyrylmasa, her bir janly-jemendäniň içinde özbaşdak döredijilik häsiýetine eýe onlarça enjamyň, çäksiz gudrat we eradanyň, soňsuz ylymy we hikmeti bolan bir tebigatyň bardygyny kabul etmeli bolar. Her biri ylahy sungat eseri bolan janly-jandarlardaky bu aklyňy haýran edýän ýaradylyş hakykatlaryny tebigatyň üstüne ýüklemek bilen, tebigatçy ýoldaşlar(!) özüniň paýhassyzlygyny ýene bir gezek orta goýýarlandyklarynyň parhyndamykalar?!
Ikinji mysal: Eger şeýle nyzamly, mizanly hikmetli şu töweregimizdäki barlyklar, soňsuz Kadyr bolan Ýaradyjy tarapyndan ýaradylmadyk bolsa, her ýyl gülleriň al-elwan reňke bürenip açylmagy, daragtlaryň datly miweleriniň ýetişmekleri üçin her garyş topragyň içinde ýüzlerçe öndüriji zawodlar we kämil enjamlar bolmagy zerurdyr. Sebäbi, gül golçasyndaky bir gysym topraga bir-birinden tapawutly gül tohumlaryndan birnäçesini bir wagtda eksek, wagtyň geçmegi bilen toprakdan ol tohumlaryň hersinden aýry bir gül, aýry bir ajaýyp sungat eseri döreýär. Eger olaryň ähli zada hökmüni ýöredýän bir ýaradyjy tarapyndan ýaradylandygy iňkär edilse, ol käsedäki toprakda, her bir gül üçin aýratyn bir enjam, aýratyn bir galyp bolmasa, görki göreni haýran edýän bir birinden tapawutly onlarça gülüň bir toprakdan ýetişmegi mümkin däldir. Çünki tohumlaryň hem ynsandaky spermalar we ýumurtgalar ýaly asyl maddalary birdir. Kislorod, wodorod, karbon we azot ýaly hiç hili akly bolmadyk maddalaryň birleşmesinden emele gelen howa; suw; ýylylyk; Gün şöhlesi ýaly zatlaryň hem hiç haýsynda akylyň ýokdugy aýdyňdyr. Akyly bolmadyk zatda döredijilik ukybynyň bolup bilmejekdigi bolsa, jedelsiz hakykatdyr. Netijede tebigatçy ýoldaşlar(!) mejbury ýagdaýda ýa Allanyň ýaradyjylygyny tassyklamaly ýa-da her gysym toprakda bihasap enjamlaryň, öndüriji zawodlaryň bardygyny kabul etmeli bolýarlar. Eger, ýene tekepbirlik edip, Allany iňkär etmek üçin ikinji ýoly saýlasalar, ýagny topragyň her garyşynda şeýle kän tebigy fabrikdir-zawodlaryň bolup biljekdigine ynanýarys diýseler, onda bu gezek "Eger şeýle enjamlaryň bardygyny kabul etsek, olary ýaradan we belli bir nyzama görä, ýalňyşsyz we dowamly işledýän kim?" soragy hytaý diwaryna öwrülip öňlerinde keserip durýar we olary bu keçjallyklaryndan, tekepbirliklerinden ýüz öwürip, gözlerini giňden açyp hakykatlary görmäge we tassyk etmäge çagyrýar.
Üçünji mysal: Kemakyl adamlardan biri, bir gün örän ussatlyk bilen gurlan ajaýyp köşgüň üstünden barýar. Köşgüň içinde aýlanyp ýörkä samsyklygyny edip, onuň binagärini hem köşgüň içinde duran we köşgüň zynaty üçin goýulan zatlaryň arasyndan gözlemäge başlaýar. Emma, haýsy zada seretse, ol ýarty akly bilen hem bu zatlaryň şeýle ajaýyp köşgiň binagäri bolup bilmejekdigine düşünýär. Ahyr soňy, köşgüň gurluşygy baradaky maglumatlar, bellikler, degişli permanlar we buýruklar ýazylan depderçäni tapýar. Ne eli, ne-de gözi bolan ol depderçäniň şeýle görkli köşgi bina etjegine gundagdan ýaňy çykan çagany hem ynandyrmak mümkin däldi. Emma, aklynyň kemterligi zerarly, depderçäniň içindäki belliklere esaslanyp, onuň içindäki emirleri, buýruklary beren we hasabatlary ýazanyň depderiň hut özüdigine ynanyp, ony ägirt uly we görkli köşgüň binagäri hasap edýär we beýtmek bilen, hem gülkünç ýagdaýa düşýär hem-de özüniň samsyklygyny ýene bir gezek görkezýär...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Örän ýerlikli jogaplar beripsiň we gowy mysallar getiripsiň! "
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "1nji klas çagalary rowayatlara ynandyrmak diyip at goysan has gelşikli bolardy. Asyl "Batyl ynanç", dinin düşündirişidir."

gaty gowy zatlar

gaty gowy zatlar

Ateistleriň ýaradylyş

Ateistleriň ýaradylyş baradaky aýdýanlaryna ynanmak üçin gaty uly iman gerek. Ateistler Hudaýa ynanýanlaryň imanyny kritikläp, özleri bolsa aýdýan teorialaryna 'kör imanly' bolup galýarlar. Ýagny özleriniň ýaradylyş barada öňe sürýän zatlaryny subut edip bilmeseler-de, bize şolara ynam bilen kabul etmegi öňe sürýärler. Emma hakyky ylym-bilim bolsa ýaradylyşyň bir "Akylly-bilimli Ýaradanyň" ýaradandygyny subut edýär. Ýaradanyň bardygyny bu günki günde ýüzlerçe alymlar ylmy we filosofia, logika prinsipleri bilen subut edýärler we käbir asyrlaryň dowamynda emele gelen ateistik düşünjäni derbi-dagyn edýärler.
Bu sebäpden ine Injilde aýdylan ine şu sözler dogry aýdýar: "Çünki Hudaý hakdaky mälim zatlar olara bellidir, muny Hudaý olara belli edendir. Çünki olar ötünçsiz bolar ýaly, Onuň göze görünmeýän zatlary, ýagny ebedi gudraty, Hudaýlygy dünýä döredilenden bäri ýaradylan zatlar bilen düşünilýär, görülýär. Ýöne olar Hudaýy tanasalar-da, Ony Hudaý hökmünde şöhratlandyrman, Oňa şükür etmän, öz düşünjelerinde batyl boldular, pähimsiz ýürekleri garaňkylykda galdy..."

Ýaradyjynyň bardygyna düşünmek göräýmäge ýönekeý bir zat, çünki şeýle owadan, täsin we takyk bolan bizi gurşap alan tebigatyň, älem-jahanyň öz-özünden döremejegi belli zat. Meniň ateistlere düşünmeýän zadym, ýönekeý bir adam tarapyndan ýasalan iň bir ýönekeý zadyň adamsyz öz özünden döremejegine ynanypda, şeýle täsin, owadan we takyk bolan bizi gurşap alan dünýäni Döredeniň boljagyna ynanmaýanlyklary!?

Men kabir soraglaryn

Men kabir soraglaryn jogabyny tapyp bilemok, kömek etseniz, pikir alyşsanyz begenerdim.

1. Kuranda adam palçykdan(toprakdan) yasalypdyr diyya. Yöne adam bilen topragyn düzümini deneşdirende den gelenok. Adamyn 97%inden gowragy C,O,Hden meydana gelya. Toprakda O, silicon, aluminium bar esasan. Yöne toprakdaky O adamlaryn ulanyan oksigeninden dal. Kuran teswiri adam ösümlik iyya, ösümlik bolsa toprakdan meydana gelya diyya. Yöne ösümligem düzümindaki köp zady howadan we suwdan alya. Fotosintez etyar.

2. Kuranda Yer yasalypdyr yzyndanam yildizlar bn bezelipdir diyya. Yöne yildizlardan önürti yerin yasalmagy birhili astronomiya bn düşündirmek kyn dami? Kosmosda hemme zat denagramlylykda.

soraglar gaty gyzykly. menem

soraglar gaty gyzykly.
menem dinlere naçe jan bilen ynanjak bolsam-da başarmadym.
bolanok-da, hiç zat itergi berenok, dinlere köp adamam özi islani üçin ynanyarmyka diyyan; yagny menem özüm zorlap dinlere ynansam bolardy, emma men "hakykady" görüp ynanasym gelyar, özümi zorlap dal.
özüni zorlap yokardakylara jogap tapyp bolar.

tema bilen baglanyşykly yene bir zat aydasym gelyar.
gurhanda yerin tekizlenendigine menzeş bir ayet bar. şol ayede esaslanyp 7nji asyrdan başlap naçe asyr, belki 10-11nji asyrlara çenli yer tegelekdigi bilinsede, (tegelekdigi: ay tutulanda, dünyanin kölegesinden bilnipdir) togalak dal-de tekiz diylip bilinyadi. ahli hikmetli, geljegi göryan ymamlar, pirler hemmesem "yer tekiz dal togalakdyr" diymedi; hatda pygamberinem beyle açyk aydan sözi yok.
sonra-sonralary yerin togalakdygy bilinyar welin, derrew önki ayet teswirleri yalnyş düşünildi diylip çykarylyar.
şu mysala menzeş; gelejekde ewolusiya has güyçli ylmy goldawlar tapayan yagdayynda hem, "önki teswir yalnyş düşünildi" diylip; gurhanda ewolusiya seslerini taparlar diyip çaklayan.
şu palçykly ayedi ewulusiyany goldayar diyip ulanmak gaty ansat düşer. suw, toprak palçygy emele getiryar, ewolusiya göra hem janly jandar başda suwda dörapdir, sonra topraga geçip adam şekline alyar; muny ulansan bolar. :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen ynanmada yashaber gabat gelen vagty ynanarsyn yogsam hokmanam dal"

soraglara yene birini

soraglara yene birini goşasym gelyar.
4. Ayetlerin ilkinjisi gowakda gelyar, sonra öyüne gelyar 1-2 gün yatyar; name bolyandygyna düşünip bilmeyar we Hatyja ilkinji gezek ona goldaw beryar we yslam dogyar. Şol ilkinji ayetden sonra, bilşime göra, 2nji ayet 2-3 yyl aradan sonra gelyar; we sonra yslam güyçlenip başlayaram welin, gaty tizden tiz gelip başlayar; ka yerlerde bir öye giryar, çykanda derrew "mana ayet geldi" diyip çykyar, uruşlaryn arasynda hem Jebrayilin gelip ayet getiryandigi aydylyar, hatda ka yerde bir yolagçylyk wagtynda agajyn yanynda dynç alyalar, derrew şol yagdayda hem ayet gelayyar.
Diyjek bolyanym gaty köp we normal adam üçin adatdan daşary yagdaylarda gelip bilyan ekenler. Men pikir edişime göra; eger ol pygamber dal bolsa, özi yazyan bolsa, hökman yalnyşlyk goyberaymeli; ine şol yalnyşlyklar:

Gurhanyn köp yerinde "Diy ki.." yada "Ayt.." (arapçasy "kûlû") diyip başlayan ayetler bar. Köp musulmanyn çagalykda yat tutyan süresi Yhlas süresi muna mysal. "Kulhu Allahu Ahad" diyip başlayan sürenin türkmençesi "Diy ki "Alla yeke-takdir" bolyar..
Gurhan Hudaya degişli bolany üçin, adatça "pygamberi" Muhammede Jebrayil getirende, "Diy ki", "Ayt" yaly sözler ulanylyar. Emma kabirlerinde bu söz yok. Beyle yagdayda bolsa teswirçiler skobkan içinde (Diy ki) diyip goyyalar, arapçasynda yok bolsada şony bar yaly düşünmeli diyilyar. Ol sözün kabirlerinde bolup , kabirlerinde bolsa bolmazlygy, Muhammedin kate unydyp, kate unytmandygy diyip düşünyan men. Yokardaky yaly howlukmaç wagtlarda aydyp geçen ayetleri diyip düşünyan. Sebabi yüzlerçe yerde "Diy ki" ulanypdyr emma dineje 4-5 yerde ulanmandyr; yagny "unydypdyr".

"Diy ki" sözünin aydylmadyk yeri. Köp musulmanyn yatdan bilyan süresi Fatihada bar. (mealler E.Hamdi Yazıra degişli)

Quote:

5. Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
6. Hidayet eyle bizi doğru yola!

Hany Gurhan Hudaya degişlidi? Hudayyn özi özüne doga edyarmika? bolup bilmejek zat, bu bolsa bolsa Muhammedin yalnyşlygy diyip kabul edyarin.
yene bir mysal.
hud- 11/2:

Quote:

2. şöyle ki, Allah'tan başkasına kul olmayın! Ben size O'nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!

türkçe düşünseniz, barde göni manyda "men sizin pygamberiniz" diyyar yagny Hudaymy diyyar? Yok pygamber diyyar. Diymek kitap Hudaydan dal-de pygamberin yazan zady.

beyleki "diy ki" unydylan ayetler:
Zariyat - 51/51; Enam 6-104;
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Ata ildesh kopden gorunenok,

Ata ildesh kopden gorunenok, eger kimde kim habarly bolsa habaryny berse gowy bolardy! Sagaman gezip yorandir diyip umyt edyan. Gyzykly gurrunler edyardi, sonky wagtda hich chykanokla!...

Hakykat

Özümi akylly görkezmek niýetim ýok, ýöne biz bu ýerde
ýokarkylar barada jedel edýärkäk, olar eýýäm biziň garşymyza
ýene bir täze ýarag oýlap tapdylar.

_________________________________________
Uzaklygy mydama özüňden ölçe!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "kimka "olar" we nameka ol "yarag"?"

Ey Huday...Bir wagtlar gaty

Ey Huday...Bir wagtlar gaty sabyrly chagalar ekenigay :D