vVv, doglan günüň gutly bolsun!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün vVv-niň, ýagny, wäşi agzamyz Wepa Sähedowyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Wepa, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryň üçin içiňde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

Geljekki ýanýoldaşyňam seniň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňa sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun!
Firdews jennedinde-de maşgalalarymyz bir-birine goňşy bolsun, enşallah!

Doglan günüň gutly bolsun!"

“Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

“...................................
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini edýärin!

Täze ýaşyň(näç ýaşadyň-ow) ýaşyň gutly bolsun, Wepa!
Bu täze ýaşyňy ençeme haýyrlara we mekdepdäki wezipäňde-de başarnyga sebäp etmegini Beýik Biribardan dilemek bilen!

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu yazgi ucin

 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "AMİN"
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "Ata aga yeke yeke hemmesine goyup bilmedim siz paylarsynyz da gutlanlara:D"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gutlayan, iki tarapda da

gutlayan, iki tarapda da bagtly bolun..

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hany menem bir gezejik bir

hany menem bir gezejik bir ilkinji gutlanlardan bolup goreyin.

Wepa aga, doglan gununiz gutly bolsun. size İmanli bagtly durmush arzuw edyan. Alla sizi her hili bela-beterlerden uzak tutsun we her yerde ustunlik hemranyz bolsun.
yene bir gezek doglan gununiz gutly bolsun!
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Doglan gunin gutly bolsun

Allajan arzuwlarynyza yetirsin. edyan niyetinze gowsyn. Hic wagt guler yuzuniz solmasyn. Yasynyz uzak bolsun.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gutlaýan menem! Indi nädip

Gutlaýan menem!
Indi nädip original gutlajagymam bilemok dogrymy aýtsam.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

menem gutlayyn onda hemishe

menem gutlayyn onda
hemishe bagtly bol , yylgyryp gez , hemishe ishing ustunlik bolsun , uzak yasha :))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Vepa ildeş men hem seni

Vepa ildeş men hem seni doglan günüň bilen gutlaýaryn! Aňyň, ruhyň we teniň sagbolsun!
Diňe bir ýerdäki berekerleri arzuw etmän, gökdäkilerini hem Hudaýyň saňa bermegini arzuw edýärin!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Wepa ildesh :)), menem

Wepa ildesh :)), menem gutlap galayyn, telpek berersinmi nadersinmi? :))
Uzak yasha we bagtly bol, janynam sag bolsun, okuwlarynda dine 4-5-lik :)))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ha-ha, sen hemme bloglary

ha-ha, sen hemme bloglary okaňok öýdýän, Güýç :)

OAslynda, oň bn söhbetdeşligem gurnajakdym welin, bärik kän girip bilenok. ol häzir Balkanabat TTM-de mugallym.

Gaziantepdäki uniwersitetden 3.5 ýylda uçurym bolup gitdi. B-aly TTM-de belletmen/terbiýeçi bolup, ip az 1-2 ýyl-a işlän bolmaly ol. Mergeniň açan uçurymlaryň suratlary blogynda suratlary hem bar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gija galdym azajyk,

Gija galdym azajyk, shonda-da gutlayin..
Yashyk uzyn, durmushyn gyzykly, ozun, ileride mashgalan bilen
bagtly bol enshalla...Agtyk-chowluklaryn bilen doglan gun belleship
oturmak hem miyesser bolsun !

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

gutlayan..:)

gutlayan..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gutly bolsun dost.Gowy edip

Gutly bolsun dost.Gowy edip gutlardym welin birinji selbishka gapdy...
Hayirli yasha özüne,maşgalana,obanga,ilinge,yurdunga.Bular hemme wagt kiçiden ula gidyandir.Özüne peydaly bolmadyk hiç kime hem peydaly bolup bilmez.
Doglan güning gutly bolsun!

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gutlayan! Uzak we bagtly

Gutlayan! Uzak we bagtly yasa! Alla iki dunyade sana bagt bersin!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hemmanizden Alla razy

hemmanizden Alla razy bolsun! diyaymek galya .. şu aladaly günlerin ahyrynda sizden munun yaly gutlaglar eşitmek diysen begendiriji diysem yeridir.. Özüm hakda bolsa indi yazyp başlaymasam.. kabir kemrak maglumatlar bar yaly.. meselem okuw 3,5 dal de 3 yyl da gutardy.. we ş.m.. ay indi e-nete girmek azajyk ansat.. tel den giryan. yazmak kyn yöne...neyse.. saglygynyz.. men yazyp goyup son yelmarin şu yere ..sag bolun:D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gechen doglan gununi gutlayan! "

Wepa, gija galsamam gutlayyn

Wepa, gija galsamam gutlayyn diydim. Ustunlikler! Mydama shadyyan bolup gez :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "men telpek bermeli dalmay:D"

doglan gunin gutly bolsun.

doglan gunin gutly bolsun.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

öngem biri aytyar bir

öngem biri aytyar bir kinoda
Öy almaga islegim bar yöne pulum yok, a goyunjuk almaga bolsa pulum bar islegim yok diyyar, we Diyjek bolyan zadym goy hemişe seng islegleringi amal etmek üçin pulyn we güyjüng bolsyn, bu dünyeden Armanly gidenlerden etmesei Allajan!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

mekdep durmuşy barada taze

mekdep durmuşy barada taze bir blog açmal öytyan geçmişi yatlar yaly.. sebabi şu günler iç gysmaga yagday yok ekzamen barlamakdan lütüm çykyar..:D

neme

bah aradan bas yyl gecip baryaray ynanar yaly dal...
----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "altynjy yylda gelip bilmesegem ongunden gutlap goyayyn:)"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "aradan gecen 5 ýyl, wiy, doglan gunun ucin :)"

yene

yene menin doglan gunum ve... kim bilya kimler nirlerdedirler... men bolsa yene so onki gunlerin kuyseginde ... gutlanlaryn hemmesine yene bir gezek minnetdarlyk bildiraymek galya..

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Sahypanda başynda-da

Sahypanda başynda-da birinjilen hatarynda gutlapdyryn, bu gezegem doglan gününiz geçse-de yene gutlayan agam, Saglyk amanlykda işlan!

Aram aram menem barlerik aylanyp mowzuk okap giden bolyan, yöne hereket yok da, Taryhy galyndy bir galan içine giren yaly bolyan :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlag we menzetme ucin"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hayyrly, bereketli, sagdyn

Hayyrly, bereketli, sagdyn we sagatly we uzak yashañ tutush mashgalanyz bolup. Her iki alemde, enshallah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

vaaaauuv

tuweleme azam bolsa hereket bar yalyla ... begendim yammmman... Allajan nirde gezsenizem sag aman gezin ! sag bolun yagsy dilegler we arzuwlar ucin ! minnetdarlygymyn cagi yok..

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!