Remezan Bayramida gelip yetdi...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Gadyrdan agzalar ve myhmanlar.
Bilshiniz yali ertir Islam dunyasinin in uli bayramciliklarindan biri menem ertir girip bilmejegim ucin shu wagtdan sizlere ilki bn gutlayin ve shul aydimi paylashayin diydim. Biz hemmamiz azda-kande Turkche ilahiler(dini aydimlar) dinlandiris emma Inlischesine gelsek belki az dinlan bolup bileris. Men Londonda ulalan bir musulman talantly yakimli sesli oglanin bayram ucin tayyarlan aydimini sizler bn paylashayin diydim. Bash ustune dinlan lezzet alin.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Resmi habar hökmünde

Resmi habar hökmünde internetde "30-yna baýramdyr" yglan berildi, Saudy Arabystanda hem 30-yna Baýram!

Baýramyňyz mübärek bolsun!
ök

TÇ-de hem şugün, ýagny, 30-y, UK-yň kä ýerleri 1-nji Oktýanbrda, kä ýerleri 30-yna.

Indi takyk belli boldy, 30-ynadyr!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayramynyz mubarek bolsun,

Bayramynyz mubarek bolsun, tutan orazalarynyzam kabul bolsun enshalla!

Menem hemmaznizin

Menem hemmaznizin Remezan bayramynyzy gutlayan, Orazalarynyz ve dilegleriniz kabul bolsun hemmanizin...

Hemmanizi Bayramynyz bilen

Hemmanizi Bayramynyz bilen gutlayan! Tutan orazalarynyz, beren sadakalarynyz kabul bolsun. Indiki yyllara hem nesip etsin.

hemmaniz

Hemme TMolympiad agzalarynyn Bayramy gutly Bolsun, insallah tutan orzalarynyz kabul bolsun we inniki Ramazanda gorushmek dilegi bilen>

shu mahal oydkiler bn

shu mahal oydkiler bn gurleshdim velin olar gora bayramchilik ayin 2sinemish. Mena dogrysy name diyjegimi bilmedim. Bayramchilik 2ne bolup shona cenli agyz bekleyanlerde bolarmika yada olaram biz yali den vagtda agyz beklemani goyup dine bayramchiligi 2ne edyarlermika. Ata aga sheyle yagdayda agyz bekleyanlere harammidir yada bolyami. Halk dine TV'de diylene inanip agyz beklesede bolyarmi yada metjide gidip birilerinden maslahat soramagi makulmidir???

kyn sorag berýäň-dä,

kyn sorag berýäň-dä, Hajy jan!

Ýöne hakykaty aýdaýyn:

Remezan Baýramynyň ilkinji güni agyz beklemek haram.
Gurban baýramynyň 4 güni hem agyz eklemek haram.
Galan günler haram däl agyz beklenen ýagdaýynda.

Indi, jogapkärlik şol kalendary(imsakiýe) çykaran dini guramaňky ýa döwletiňki bolýar halka sebäp bolaýsalar. Halkdan kä ynsanlar hakykaty bilýärler, şolar aýtslaram bolýar ýanyndakylara "agyz beklemäň, eýýäm Remezan gutardy we baýramyň 1-nji güni..." diýip. Uly-iliň içinde belli etmeselerem, özleri niýetlerini bozup bilerler, ýagny, agyz açyp.

Kän zat ýazyp oturmaýyn-la, düşünensiňizdir!

Men hem bilýädim adaty ýagdaýdan 2 gün soň baýram belleniljegini tm-da. Bu dogry däl - DOGRY DÄL! Çäre tapaýmaly-da döwletimiz ýa jogapkär gurama şuňa!

Ynha, saudy Arabystan takyk bilmeýäni üçin, "...Remezan 30 güne çekip biler, 29-njy günden soň habar tutuň, Baýram 1-nji Oktýabr hem bolup biler, 30-njy Sentýabr hem..." diýip beýan edýär ýagdaýy we 29-yan aýy gören badyna jar çekdirýär "Baýram 30-njy Sentýabr" diýip. Nämä gerek şu ýagdaý bellikä halkymyzy 2 gün garaşdyryp. Bütin dünýä baýram belleýär, baýramlaşýar, begenýäler, a biziňkiler 2 gün soň!

Ehhh, bolýar-da. Biribar biziňem halkymyzy il deňinde, has takygy, musulman halklaryň deňide baýram gutlaýan halklaryň içinde etsin-dä iň gysga wagtda!

Şony dilemek bn!

PS: Ýene 1 gezek baýramyňyz gutly bolsun!
Bärdenem birnäçe agzalary gurladym welin, 1-2 sanysyndan jogap geldi-laý, GaraDag biri şolaň:) Allah razy bolsun, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sizinem bayramynyz

Sizinem bayramynyz yenede bir gezek gutly bolsun ata aga::))

menem heme agzalry oz

menem heme agzalry oz gezegimde gutlayan, hemme ynsanyng orasasy kabul bolsun:)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Dostlar menem hemmanizin

Dostlar menem hemmanizin mubarek Remezan(Oraza) bayramynyzy gutlayaryn!

Ramazan baýramyňyz gutly

Ramazan baýramyňyz gutly mübärek bolsun!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

agzalar, menem hemmanizin

agzalar, menem hemmanizin bayramynyz gutlayan, bayramynyz mubarek bolsun.
barde youtube achanoklay. yokardaki aydim Sami Yusuf'inkimi. komek etjek yokmay, nadip tc'den youtube girip bolar
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Baýramyňyz gutly bolsun!

Baýramyňyz gutly bolsun!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlag, suratlar üçin!"
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "suratlar uchin"

yene bir gezek, hemmanizin

yene bir gezek, hemmanizin Araza bayramyny gutlayan.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..