GOŞGULARYŇYZY OKAÝALY!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Öz goşgularyňyzy goşuň-da beýlekileriňkini okaň! Gowja goşgular üçin telpek gysganmaň...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Heý ýigit! Gidýän men bu

Heý ýigit! Gidýän men bu dünýeden, Seret!
Menden soň galýan zat barmydyr?
Galsa-galmasa mäňa indi nä gerek?
Saňa galsyn meniň wesýetlerim!

Ene-ataňa mynasyp ýaşamak gerek
Olara hormat goý, olara seret!
Haramlyk edýän bolsaň, düýbinden beset
Bu dünýäden jezasyz giden barmydyr?

Baý bolmak üçin işlemek gerek
Hiç biri der dökmez saňa derek.
Söýgüliň bilen boljak bolsaň ýüregini eret
Söýgidir bu dünýäň bagtyň açary.

„Türkmen“ adyna mynasyp bolmak gerek !
Sada bol, halal bol, ruhubelent, gerçek !
Bulara ýetmek üçin hem ýeke zat gerek
Onam saňa aýdaýyn: Oka! Öwren! döret!

Ynha şeýleräk-dä gadyrdanlar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

kiçijek maslahat sanga sen

kiçijek maslahat sanga sen bogun sanlaryny deng etjek bol goşgy yazangda, :D

gaty gowy

gaty gowy yazypsyn berekella telpek berjek welin telpek bolmasa nadeyin

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "sowgat!"