Degishmeler-5

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam, Orazanyz kabul bolsun.
Gelin dostlar degisme yazysalyn. ilki men yazyaryn Sizem yazyn.

Dasary yurtlaryn birinde okayan bir yash student wagt gecirmek ucin, arassa howada dync alyp oturan bir yasulydan hajathanany sorayar
- yashuly! Hajathana barmy, nirede
- ol cayhanany goryanmi
- hawwa
- ol cayhananyn eyesi hazir dashary yurtda yashayar..., sen shondan saga sowularsyn, biraz yoresen bazar bardyr...
- onson yashuly
- bazar juda uly daldir, bazar kom gowy seretmeyar..., bazaryn arka tarapynda hajathana bardyr
-yashuly indi balak dikilyan yerini salgy bersene

Telpekler (4 kisiden 12 sany)

Bu yazgi ucin

 • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Ata Demirer:)"
 • vatan 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Axiom 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"Ata Demirer""
 • Gulnara 5 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

dusunmedim

"Ata Demirer"

seň ýazan degişmäň Ata

seň ýazan degişmäň Ata demireriň "stand up show"-laryndan alynan, şoň üçin ýazypdyr ony.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kiçi göwünli, sen bu

kiçi göwünli, sen bu blogyň adyny "Degişmeler-5" edip üýtygedäý, sebäbi, men öň açypdym "no-4"-ü, ynha, aşakda linki bar:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/2074

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga

ata aga siz gaty kop bilyaney

nireden çykardyň-a ?!

nireden çykardyň-a ?! :))

ýa bulam bir degişmemidi :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogrymy aydyan

Men okap yetismeyan Siz bolsa jogap yazyp yetisyaniz ya-da ansat usuly barmy

beýleki tarapda ýazdym

beýleki tarapda ýazdym jogabyňy :))

öňem bir çopan bar diýýär, ol kompýutere, kompýuter hem oňa seredýär diýýär :))

Neme, şol çopan men-dä :))

PS: Gaty gülkünç bolmadyk, biderek degişmedir bulam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bula bir hili boldy copan dal

Copan diyjek boldynyzmy siz kompyutere a men basga ylyma gyzyklanyan internetden gerek zadymy bilyarin. Ozunizi owmek gerek dala

Kaýym jan, ilki bilen-ä,

Kaýym jan, ilki bilen-ä, men özümi öwjek bolmadym, gaýtam, özüme çopan diýdim, ynanmasaň, şu çep tarapdaky gözleg aýratynlygyna "çopan" ýazdyryp, gözledip gör, şonda özüme bir giden ýerde çopan diýenimi görersiň!

Ikinjidenem, meň agzalaň üstünden gülme ýaly häsiýedim ýok! Ýalňyş düşünme!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bagyslan

Ata aga bagyslan dusmezlik bolup bilyara

Name ucin

Name ucin degisme yazyan yoklay hic kimin digisesi gelenok oydyan

degisme yazmasanyz hazir ozum bir makala yazaryn welin hemmaniz kyrk sapar okamaly bolarsynyz

sheytesene :)))) men

sheytesene :))))
men yazjakla, yone degishmeler tm galdy:))))yazyngsana bir zatlar gulelingla:)) agzalar hany yazyngsana

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Selbijan

Selbijan ozun bir degisme yazaymasan yazjak yok baryny keypi ukuda oydyarin

biring achy bitlapdir,

biring achy bitlapdir, onsang biri maslahat beripdir, bir ala meydana chykda,gaty ses bilen gygyr diyipdir ,bar yokgalyng diyip , hemmesi dusher diyipdir, yone yylgyrma diyipdir,onsang bulam edipdir hemmesi dushup gelyarmishin, ing songundaky bir bite yylgyrypdyr , bit aytyamyshyn beyleki bitlere , ey oyun etdi how yorung yzymyza diyipdir :)))
men bar yazyshyp ongyryp yazyp bilemok:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "nirede gülmel-aý :)))"
 • vatan 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpek

telpek goyjak welin senin beren telpegini geymekci basga telpekyok

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Ay borla :)) gulkingi tutsa

Ay borla :)) gulkingi tutsa bolyar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

he he, okap bashlamda

he he, okap bashlamda gulesim gelip durdy velin sonuna yetemde gulkim ayrilaydi:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

naqme uchin, mune dilde

naqme uchin, mune dilde aytsang gowy , yazmak gowy dal:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ata aga bite gulyan yerinde,

ata aga bite gulyan yerinde, chalaja yylgyrayyng:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

:) şeýdipmi :) anha,

:)

şeýdipmi :)

anha, ýylgyrdym

:))))

aý, indem güldüm-ä:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gaty owadan gelsihyar,

gaty owadan gelsihyar, hemishe yylgyryng:))))sheydipjik men yaly

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ependin ayali gaty

ependin ayali gaty betnyshan(bedroy) eken. ol vagtal vagtal yuz gorulyan aynada oz betnyshanlygyna gynanyp seredip durar eken. her gezegem "ay shu men arime geregim shuda..." diyip oz ozune gowunlik beryan eken:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "goluň üçin!"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: ":):) bahhhh seresap bolmali.."
 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "ependin ayalam komikmi :))"

quote=Ata aga

Ata aga wrote:

Telpekler (3 kisiden 3 sany)
Bu komment ucin
ata 1 telpek goyyar we yazyar: "goluň üçin!"

Ata aga, golum her commentimde bara. olar uchinem telpek berjekmin:)))

____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

1-nji gezek gördüm,

1-nji gezek gördüm, jigim!

şeýle begendim, telpek eçiläýdim-dä netijesinde.

Eý, semem menden 5 beter telpek hantama-laý, a men seni hemişe-de sylaglandyrdym-a, ýöne mukdar taýdan az ekeni-dä :))

Senem telpekleriňi paýlaýan we şoň üçinem agzalary gyzyklandyrýan agza. Mundan beýläk şoňa görä bolmakçy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 3 telpek goyyar we yazyar: "Name ata aga telpek paylamakdan yaryshyanyzmy::))"

yoklay Ata aga, telpek uchin

yoklay Ata aga, telpek uchin dal, golymy gowy gorenliginizi sizden yene bir gezek eshitmek isledim:)

Ata aga, mena shol golum koneldi, indi chalshayin diyip bashga bir uytgeshik setirler gozlap yordum. onda dursun yene 1-2 hepde, son uytgederin
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

ata aga telpek

ata aga telpek echilmekde yaryshyanyz oydyan::))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

1- näme? (geň galdym:) 2-

1- näme? (geň galdym:)
2- kim bn?
2- nirede?
3- haçan?
4- näme üçin?
5- nädip?

ha-ha, 5 N, 1 K oýnaýan ýaly bolup gitdi :)

Ýaryşmak däl-laý, birgiden agzaň telpekleri biderek dur, şolary ulanyp, sahypany gyzyklandyrmak, gowy ýazgylary sylaglandyrmak isledim. Ýöne netijesi erbedrägem bolupdyr, sebäbi, meň telpeklerini paýlan kä agzalarym bloklanypdyr, olar men däl ýöne, başga agzalardy, rugsat alyp, kodlaryny hem bir ýagdaýda alyp, telpeklerini paýlapdym...

PS: Telpekler üçin minnetdar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onem

bir gun iki sany dali nabelli bir yerde ici palcykly cukura gacyarlar olar nace cykjak bolup dyrjasyarlar yone cykyp bilmeyar dalilerin biri su saparam cykjak bolup synansaly cykyp bilmesek yzymyza gaydalylay

gulun bolmasa agzalykdan yayyryan.

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • vatan 3 telpek goyyar we yazyar: " :)))"

gulmek üçin şantaž

gulmek üçin şantaž edýärmiň, Kaýum :))

"agzalykdan aýyrýan" diýip, "bu blogdan şol degişmäni pozýan" diýjek bolduňmy?!

Şeýle bolsa men-ä güldüm :))

Hany, giňişräk bolsana-how, her ýazgyň üçin 1 zatlar garaşjak bolmak dogry däl, ynha, meň käbir bloglarym gugaryp ýatyr, ýöne onuň özboluşly sebäpleri bar, hopugamog-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay

ay kawagt gulmek isleyan welin gulere zat yok ay borda ata aga siz birzat diyaymesen.

Ata aga talyplar.com-da size hat yazdym okadynyzmy "Nadip bolar" temada

:) aý, gowy bor-laý hemme

:)

aý, gowy bor-laý hemme zat, enşallah:)

hawa, men hem saňa jogap ýazypdym, diýmek, görmänsiň :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

allajan shu wagt yekeje de

allajan shu wagt yekeje de degishme yadyma dushenokda , ong kop gyzlar bilen aydhyshyadyk, tekiz yadyma dushenokda shu wagt
biri yadyma dushdi
Dalihanada bir dali doktary kowalayan eken , ay kowalap dyr elinde de pychagy , bir den ika , ikiden bira ahyryn yadapdyr doktar
-ay indi olsem olup gecheyin indi yglajak dal diyip durupdyr :
ol dali
- shu pychakda chorek keseng bolyamy diyip sorapdyr

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Shonun bashga wariantam

Shonun bashga wariantam bar, onda dali kowalayar doktor gachyar, in sonunda name bolsa shol bolsun diyip duryar doktor.Dali gelyarde elindaki pychagy doktora berip, indi kowalama gezegi sende diyyar::))

her hilisi bar daling

her hilisi bar daling anektody , yone bulam gulkunch eken :)
______________________________
Live in the present, not in the past

Dalihanada daliler

Dalihanada daliler yygnapdyrlar, indi doktorlar ichinde bir sagalany barmyka diyip, bir otaga salyp , doskada mator chekip sheyle sorag beripdirler
- kim shu matora munse oyune gityar diyip
hemmesi ylgapdyr, ichinde yekejesi otyrmyshyn, doktorlar geng gorup ,
- bula sagalypdyr- oytyas diyip yanyna barypdyrlar,
yanyna baryp -
- ( doktor )sen name uchin matora munengok diyip sorapdyrlar,
olam shey diyipdir-
-( dali) aydaymangn welin hich kime achary mende :))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "degişmeli 6-7 sany bloglary oka ilki:)"

Men-a shu sahypada okan

Men-a shu sahypada okan anekdotlarymyn icinde in halanym, bir arabyn Amerika gitmek ucin wiza almaga baranyndakysy :))

sometimes male sometimes

sometimes male sometimes female mi?menem yaman kop guldumay şona

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

"male, female, sometimes

"male, female, sometimes camel" :)))))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ay siz meni masgara etyangiz:)))"

hayysh

Agamjan menaaaa shol degishmani tapmadym.Bilyan bbolsan yazay yada nirededigini aydayy, gyn gormesen

Quote: 18+ Submitted by

Quote:

18+
Submitted by mc_merw on Fri, 2007-09-28 19:45.

Bir arap USA viza üçin söhbetdeşlige barypdyr
- Your name ?
- Saleh bin Tariq bin Khalid Al-Fulani ...
- Sex ?
- 3 times a day
- No, no. Male or female ?
- Male, female sometimes camel.

Ey dost yaman tanysh

Ey dost yaman tanysh anektodlay.Sen nirden eshitding?
Bize hojalardan biri anlatipdi...

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

yokarda dur-a, "submitted by

yokarda dur-a, "submitted by mc_merw" diyip, ooon yazylypdy, men birinji gezek shonda eshitdim :))

mena hich zada

mena hich zada dushunmedim:((((
______________________________
Live in the present, not in the past

"18+" yazypdyrlar-a.. yaşyn

"18+" yazypdyrlar-a.. yaşyn kiçi bolyar sen :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bay ulam gepledi?"

selbiii

selbi dushunmedinmi shu gun jan etjek shonda aydaryn ozum.

gaty gulkunch

Sag bol Bayat-Hajy oran gyzykly eken, ilkibashda dushinmedim weli sonra dushunip hezil edip guldumayyy.Sag bol

gizlin emailime ataysana ,

gizlin emailime ataysana , mena shu wagtam dushunemok, 10 sapar okadym welin , hich gulkim tutmady , meng telefonymda shu wagt pul yok , ichine pul salmaly:))) enshalla salamda geplesheris , shu gun bayamarmykam:))) shu wagt 100$ bolsady:) wah
______________________________
Live in the present, not in the past

Wahhhhhhhhhh Selbijan

Bolyar Selbi, manysyny emailina yazayaryn.Sana jan etyan weli jogap bernok diyyanlee, puly yok eken ahyry.Ayyyyyyyyyyyy Selbijan bizin hachan bayajagymyz belli daldeee.

bayarsynyz

bayarsynyz Enshalla

ey, aslynda ikinize-de

ey, aslynda ikinize-de bolanok bu anekdoty okamak :D, siz erteki zat okan gidip :D...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "onda name goyyang:)))) erteki aydyp bersene:)))"

Ol anekdoty goymankan

Ol anekdoty goymankan nirededi kellan ? :D
17 yashly uchin yorite goyyan, ustune-de "18+" yazgysy bilen...
Senem onaryanay Guych :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy yazypsyn, hehe :D"

Shu yerdaki kichijik dialog

Shu yerdaki kichijik dialog sheyle meni gyjyndyrdy. Dushunmedim, dushundim, jan edip aydaryn, dushundirerin. Hazir bir turkmenchelap, bizin obamyzda aydylyshy yaly aydaryn welin...
Zor saklayan ozumi, borda walla...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "bagyshlang bayram aga indi gaytalamajak bolaryn"
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Selbijan sana goshulshyan.Indi gaytalanmaz Bayram aga."

han-aý, giňiş bol-la

han-aý, giňiş bol-la walla :)

aslynda, şeýle degişmeler gerek däl hijem welin - bolaýýarmy?!

Bolýar-da, her goýun öz aýagyndan asylar. goýýan üçinem, ýatladýan üçinem, okaýan üçinem we ş.m. şeýle Başga näme diýeýin....

Wiý, obaçalama-how, wapşe edýäň-ä sen, onsoň başlarys ýene ýazyşmaga :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yone bayram aga dushunmedik

yone bayram aga dushunmedik yazgynga dushunemok diyseng bolyarmy, yada indi on yanak soramayynmy?
______________________________
Live in the present, not in the past

ýok-laý, ol göni manysyny

ýok-laý, ol göni manysyny betgelşik/biedep ýagdaýda ýazaýsammykam diýene meňzeýär, siziň "düşünmedim"iňize seredip, içi byjyklap :)

ýa beýle dälmi :)

PS: Siziň göwnüňize degjek bolup ýazanok ýaly ol, garaz!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yogla ata aga gownume degjek

yogla ata aga gownume degjek bolup yazmadygyny bilyan, ozum samsyk ote gechyan wagtym bolyarda,
bir bedre ganymy geching( ey yoone shuny agzamany owrenipdirin, gowa dal, shu tmolympiadan owrendimda:)
______________________________
Live in the present, not in the past

haha

Selbi senin bu beryan ganlaryn bilen sende zat galandygam belli dallll.Menem shol sozi senden owrendim, on bilemokdym, dogrysy indi arasynda ulanyan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "+1 :-)"

Mumkin

Olam mumkin Ata aga.Bilmedim.

Atamyrat aga men

Atamyrat aga men owrenipdirin aydylan zat howadaka gapyanlary. Yone yokardaky gurrun gyjyndyrdyda, ay men dushundim, yok men dushunmedim...
Daldahow. Biri "pylanyn babegi bolupdyr" diyse, bashga biri chykyp shol yone gaytalap oturan yaly "dushundirsenizle nadip? nadip bolupdyr? kim garnyna salypdyr?". Men bolamokda, adam oynaklayan yalylay.
Borda, ishde kop oturanymdandyr.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

işde köp oturypsyň, bar

işde köp oturypsyň, bar gidip ýat indi sen :)

ýogsam bu bolşuň näm-ow seň:) Hany, düzelip ýördüň :))

Endik diýip 1 zat bar. muny gowy bilýärsiň. Örkleseňem durmaz diýilse-de, wagtyň geçmegi bn üýtgedilip boljak zatmyka diýýän. Ýöne gowy tär bn, zyýanly däl. Ynha, wajyp zat şunda. Şoňa görä boljak bol-da.

Onsoňam, agzalaryň ruhy hallaryny hem pikir et. Aýratynam, sebäpkärler üçin. Şonda näme diýjek bolýanyma düşünersiň.

Umuman, agraslyk we merhemetlilik - ynha, Biribaryň we Onuň Ilçisiniň (SAW) söýýän iki häsiýetleri! Başarsaň şoňa eýer!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Selbi men inkwizitor dal. On

Selbi men inkwizitor dal. On sana bir yerde yazdym nahili yazyanyny we gaty gorersin diyip onam pozup ayirdim. Atamyrat agan aydyshy yaly, her kim oz ayagyndan asylar. Emma welin sen yashyn baryp Gulnarankydanam, yenankidenem ula!
Sen uly gyz, aytdyrma welin, sen yaly yashdaky gyzlary are beryaler. On ustune, onki dowur, senden 4-5 yash kichilerem are beryan ekenler. Sen yazgylaryny okap men ozum hayran galyan, bilgeshleyin yazyanmy ya hakykatdanam sheylemi. Ozem dine bu yazgy dal, umuman sen ozuni gaty chaga shekilde gorkezyan.
Alla bar, hakykatdan sheyle bolsan, menden sana hich sozem yok. Yone shu yasha gelip sheyle sada bolsan... onda mena name diyjegimi bilemok.

Yokarda dushunmedim diyipsin, men yaman erbet dushundiresim geldi obamyzyn sozleri bilen shol anekdoty. Borda, beytmayin.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ha-ha, agzalar baradaky

ha-ha, agzalar baradaky soňky ýazgylarymy okamadyňmy :)

bolýar-la, sen ynsany ýazgylaryndan tanaýa bolmaly. Göwne degişlik ýok ýaly ýazgyňda, ýöne ýene-de seresap bolmak has amatlysy, umuman!

şony dilemek bn

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga

Ata aga men hakynda yazmasyna, yada men taze bolup meni tanamansonmy?Yada shol agzalar baradaky yazgy onkiiiii agzalar baradamy.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "gulnarjan otayda siz hakda gidenok"

bäri degişme blogy - sen

bäri degişme blogy - sen barada näme ýazmaly bärde?! Gulnara degişgen, özem az gepläp/ýazyp köp diňleýär/okaýar diýäýmesem :))

Hawa, täzeler barada kän bir pikire eýe däl men, ýöne sen barada gysgaça "agras" diýip biljek - bulam ynsanlar üçin iň gowy häsiýetleriň başynda gelýär!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Olam bolyar

Ay Ata aga olam bolyar.Gozel gownun halanyny yazay.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "agras, düşbi we pespäl - indi boldy :)"

bolyar

bolyar ata aga senin diyenin bolsun

soragym bar

Bayram aga shu dowurde hakykatdanam bizin yashymyzdaky gyzlary are beryarlermayyyyy.

Hawa, bizin obamyzdaky

Hawa, bizin obamyzdaky buluch gyzlary altynjy klasda wagtam beryadiler. Shaperimi, Nazperimi birina beripdiler, klasdashymmy ya menden bir yash ulymy. Son mekdepde gorunmedi.
Diyeli ol okuwa bizden 2-3 yil son bashlandyr. Shonda-da 9-njy klas gyzyn yashy bolya gaty gitse.
Men bar aytjak bolyanym, gelin gurleshme derejamizi bir basganchak galdyralyn! Atamyrat aga nadibem bolsa shol derejelerde gurleshya, men basharamok.
"Men ejeme aydaryn", "mena aglajak", "men dushunmedim wayyda"... ARGH!

Yashynyz bir chene yetdi, indi azajyk yokary derejede gurleshin. Ya men gidip yatayin gowusy, kellami durulayin :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "kakama aydaryn:)))"

ay borda men gowusy

ay borda men gowusy dymmayyn, mundan beter soz eshtmakam, indi gozum yumup geshek , dushunmesem dushunman gecheyinle, name gerek shony biljek bolup, ay ozumdenda
belki chagalyk hasiyetim bardyr , ay asyl chaga diysengem bolyarda :)
are name diymeka diyip otyrdym, halden bari, ay her kim huday her hili yaratyada, hemmamizi bir mengzesh yaradayanok, men nabileyin ol anektodyng erbetdigini, indi soraman , eger shong erbet digini bilen bolsam men dushunmedim diyip gechmezdim, utanyp hich zat yazmazdym, yone shon yanak samsyk zatlar yazmaly dal , barde kichilerem giryar, gowy dal
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "+1"

Ine problema gelip yetdik.

Ine problema gelip yetdik. Sen kichi dalhow! Sen psihologiyan nahili? Negrler sen yaly yashda iki sany chagan ejesi bolup yorler! Amerikanlara seret, sen yaly yashda eyyam 2 ishde ishleyarler.
Ozuni chaga gorsen, infantilniy hasiyetlerin gorunyar, yapon multiklerindaki personajlar yaly.
Borda, sen chaga bolsan, chagalygyny yasha. Wagtyndan on ulaltjak bolup azara galmayin. Chaga yaly bolup galmak gowy zat, her kime bashardanok. Biz pahyr sen yashynda dunyan bar problemasyny nadip chozmelidiginin gamyny iyip yorduk :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

toba chaga diyip meni ,

toba chaga diyip meni , salanchakda yatan chaga dondurdingizle:D
men negrler, pegrler bilen ishim yok, men dinge ozumi bilyan:), men ozum uchin yashyan , adam bilen ishim yok meng ,
menem alada etyan how, okuw barada , gije gundiz okuwa girarmikam yada girmezmikam:)men durmush barada ulang etyan pikirlerini edesim hem gelenok, etjegim dal, etmelem etdirmesin, uly geplemayin:)
her bir zadyng wagty bar, wagty gelende bizem goreberisda
ay borla kop samyrdamayyn,:))))

______________________________
Live in the present, not in the past

Selbijan

Selbi mena indi shu temany yapasym gelyar.Sebabi birinin gownune degesim gelenok yada degdiresim gelenok.Bilmedimdaaa, mena indi goshuljak dalllowwwwww

Inlis

Inlis sapagyna dondirdinize anektot bilmeyanizmey bizem gulelide hoooow

gulmegin, anekdot

gulmegin, anekdot bilmezligin inlis sapagy bn name baglanşygy baray?:)

dusunmedin oydyan.

Akgul ozin yazay bir gowuja zat

anekdot

Alo, doktor, menin yatkeshligim yok name maslahat berip bilersiniz?
siz, 010203 jan edin.
ha, bolyar, kop sag bolun, diyip trubkany goyyar we tazeden jan edyar
alo, doktor yanky nomer nache diydiniz ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "biz okaýanlardan :))"

bagyshla welin nirede

bagyshla welin nirede gulmegini bilmedim :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

başka bir

başka bir waryanty.
hassa:dogtorjan men skeleroz keseline uçradym name edeyin
doktor:haçandan bari dayza
hassa:name haçandan bari

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

ey hich hili glkim tutmady ,

ey hich hili glkim tutmady , bir hili manysy yok:)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

okroshka

biri sorayar : inglischede " okroshka" name bolyar?
beyleki: "Oh, baby"

yatyrsynyzmay ?

agzalar hemmaniz suyji ukudamay? hich kim gulenoga, men bolsa jan edip anekdot yazyaryn, onda menem gidip yatjaklay.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "onda yhlasyng uchin goyyan"

salam jigit! nämä

salam jigit!

nämä yrsaraýaň-aý bize :)

neme, ýazanyňa derrew jogap ýazylar ýa telpek beriler öýtme, sabyrlyrak bol, şeýtseň şat bolarsyň :)

PS: Hoş geldiň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Salam Ata

men yrsaramok, yone anekdot diylen zady gyzgyny bilen okamasan, son sowanson gyzygy yok, mana telpek hokman dal,chynynyz bilen gulup berseniz ya-da gulkunch bolmasa aglap berseniz bolany.

men hem islesem telpek

men hem islesem telpek berýän, bu babatda alada etme, jigit!

Eger göwnemeýän bolsaň, onda telpegi göwnüňe ýaran haýsydyr bir ýazga berip goýber!

Täze agza bolaňsoň, gaty-gaýrym ýazgydyr öýdersiň öýdüp degişjek däl!

Aý, öwrenişer ýörersiň-dä!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

jeren, jennet, jemal atly 3

jeren, jennet, jemal atly 3 sany jora. uchusinin hem yatkeshligi yaman biderek eken. bir gun jeren bln jennet yolda dushushyalar. hal-hatyr sorashanlaryndan son jemallara myhmanchylyga gitmegi yuregine duwyaler. son jemallarda-da bir salym oturyp chay ichipdirler, nahar iyipdirler. jemallardan chykyp gelyakaler jeren jennete diyyar:
-jemalam gaty gysyk ekenay, bize chay hem beraymedi...
-sen jemaly nirde gordun?
:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

indem Temel agent bolupdyr.

indem Temel agent bolupdyr. bir gun James bond bilen dushushyar. gidip onun bilen tanyshmak isleyar. James bond hemishekisi yali medeniyetli salam beryar:
- i am Bond, James Bond
temelin birden kellesi garyshyar, bir iki salymlyk pikire batyar we jogap beryar:
- i am Mel, Te-mel
:)))

Temel entagem agent eken. bir gun bişr yewrey agenti, bir amerikan agenti we temeli tutyalar. olara gizlin işleri gurletmek için bir birden gynap başlayarlar.
ilki yewreyi toga tutyalar, sayrap bashlayar.
son amerikan agenti toga tutyalar, onun bilen aytdyryp bilmeyarler. dyrnaklaryny goparyp bashlayalar, ol hem chydaman gurleyar.
gezek Temelde, onu ilki toga tutyalar, aytamya, son suwa salyp demikdiryaler ve suwa tok tutyalar, yene aytmayar. dyrnaklaryny dishlerini goparyp chykyalar... garaz hich aydanokda. ay bolmady diyip kamera dykyp gidyaler.
gije bir ses gelyar. name boldyka diyip yanki Temelin otagyna kamera bilen seredip gorseler, Temel kellesini diwara urup dur we nayinjarlyk bilen:
-yadina sal, yadina sal, yadina sal... diyip gaytalap duran eken
:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gülüp samsyk boldum:)"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "duynjek shuny bir gyzdan hem eşitdim :)"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty kulkim gelmedi yone"

indi aýňalt-da:))) öňem

indi aýňalt-da:)))

öňem eşidipdim, ýöne ýene hezil edip güldüm, sagja bol, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bir garrynyn yzynda ajal

Bir garrynyn yzynda ajal gelipdir .Garram ondan gacyp sadige cagalaryn arasyna barypdyr.Olar sol wagt kasa iyip otursa olam ajal sowa gecer diyip aldygyndan iyip baslapdyr .Sol wagt ajal
-Korpe name edyan .
-Mamma iyyan
-Mammany iy sonra hoppa gideli diyipdir

Bir gun haywanlar uysup oturmasak edeli edipdirler .Ahli zady alypdyrlarda torty yatdan cykarypdyrlar .Akelmek ucin bije cekipdir .Bije pysdyla dusupdir .Pysdylyn gidenine 2 sagat bolupdyr ,emma gelen bolmandyr .Mojek gaharyna
-Ursa giden geldi pysdyl bolsa yok .Yolbars giden bolsa 1 salymda gelerdi diyip gygyrypdyr
Pysdyl:
- eger kayeseniz gitjegem dal diyip gapydan garapdyr .

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "gulup hezil etdim yene:) ertir shunu kursdashlara perewot edip aydip berjek:"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "maya taze owrendingmi?"
 • zlatkaameylis 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

menem degishme goshgyjygyny yelmayyin barik

jandan yalbaryaryn, jana jan enem,
mana gelin b/n mashyn aberin,
bashyna doneyin gul yuzli atam,
mana gelin b/n mashyn aberin..

diyse diyseler-de zorlan-zory men,
sallahlykdan yana, itin hory men,
bir tazeje mashynynda zary men,
mana gelin b/n mashyn aberin...

pulunuz bolmasa tapyn caresin,
karz dilap aylanyn oban arasyn,
gelinligim ishlap uzer barysyn,
mana gelin b/n mashyn aberin..

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

onki degishmelerde kopusi

onki degishmelerde kopusi pozulupdyr,menem sho tayda yazylan kabirlerini shu tayik yazjak.

Drakon tokayda gidip baryar,gorse bir gyrada mojek dur.Yensesinden tutup galdyryar:
-Seret mojek bloknodyma yazyan:Mojek,bir sany,agsham 7-de men gowagyma gelyar.Men seni iyjek.Soragyn barmy?
-Yok-diyyarda gynanyp gidyar pahyr mojek.
Drakon tokayda gidip baryar,gorse bir gyrada yolbars dur.Yensesinden tutup galdyryarda:
-Seret yolbars bloknodyma yazyan:Yolbars,bir sany,agsham 8-de men gowagyma gelyar.Men seni iyjek,soragyn barmy?
-Yok-diyyarda yolbarsam gynanyp gidyar.
Drakom yoluna dowam edyar,gorse bir gyradan tilki gechip baryar.Tarp tutyar yensesinden,galdyryarda:
-Seret tilki yazyandyryn:tilki,bir sany,agsham 9-da gowagyma gelyar.Men seni iyjek,soragyn barmy?
-Hawa.
-Name?
-Gelmesem bolyarmy?
-Bolyar.Onda bloknodymdan pozyandyryn...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • tarymlah 1 telpek goyyar we yazyar: "menden semizje baslik"

Ependi barmyshyn,bir gorse

Ependi barmyshyn,bir gorse yokmyshyn.

Travmatalogiyada glavvrach(G) hirurg(H) bilen hassanyn otagyna giryar:
G-Nasag Meredow,gynansagam sizin chep ayagynyz kesmeli boljak!-diyyarde elindaki paltany hirurga beryar.
H-Tarp!!!
G-Ayak diydim!!
H-Tarp!!!
G-Chep diydim!!
H-Tarp!!!
G-Meredow diydim!...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahah :D"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

degishme..

- nesip bolsa, yazda oylenmekchi – diyip, yuz yashly goja zhurnaliste interwyusynda aydyar.
- Yuz yashda oylenjek bolyanyzmy?!
- Ozum-a olup ochup baramok welin, kakam halys goyanokda…
:))

goşgyng adyny doly bilemok!!

OMOR HAYYAM 80 YAŞYNDA ÖYLENİPDİR MEN NAME ÜÇİN 60 YAŞYMDA ÖYLENMELİ DALMİŞİM DİYEN ADAMA KERİM AGAN BERİP BİLMEDİK JOGABY
bu niçiksi akyl bu niçik pal sen,
ne bolar il gününg gözüne ilseng
Hay-dan song YAM bolsang hijemle welin,
WAN bolanyng üçin mynasyp dal sen!!:):)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "çüýläpsiň-ä :)"
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "maladis"

110 yashli bir garry aglap

110 yashli bir garry aglap oturan eken. biri gelip ondan name boldy diyip sorasa "doganym urdy" diyip jogap beripdir. son yanki gidip doganyndan name uchin uranyny sorapdyr. olam "kakamyn aydanini edenok" diyip jogap beren eken
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

bir yaşuly bar eken 50

bir yaşuly bar eken 50 yaşynda oylenipdir.ol giç oylendim diyip gaygy gama batar eken.oylenenden 1 2 hepde son otyrka yoldan gelinalyjy maşyn geçip gidipdir welin yaşuly:bah menden gija galanam bar ekenlay,diyipdir

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • zlatkaameylis 5 telpek goyyar we yazyar: "hahahahaha"

zlatka meylis bilen dr

zlatka meylis bilen dr turkmen???:(

bir adam 90 yaşly garry

bir adam 90 yaşly garry ejesini razy etmek üçin arkasyna alyp gezdiryan eken.bir gunem ejesini arkasynda gezdirip yorka oban mollasy onunden çykp:
oglum sen ejeni razy etjek bolsan ony bir ayalsyz adama durmuşa çykar diyya.ogly bolsa:
ahow molla name diyyan sen 90 yaşyna gelen ayalam bir durmuşa çykarmay diyipdir welin arkasyndaky ejesi:
oglum gurleme sen name molladan gowy bilyan mi diyipdir

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "toba:)"
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :D"

bir gun oban adamlary bolup

bir gun oban adamlary bolup trabzonda tokayda agaç kesyan ekenler byçgy bilen.birden bir adamyn barmagyny byçgy kesipdir.barmagyn uç tarapy ayrylypdyr.adamlar derrew howlugup barmagy hassahana akidipdirler.doktor barmaga seredip:
barmagyn eyesi haysynyz diyip sorapdyr welin,bir laz:
name olam gelmelimi diyip jogap beripdir

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "bay shu lazlaram bara...:)"

bir hili

bir hili dushunmedim
______________________________
Live in the present, not in the past

barmagy yarsyndan kesilipdir

barmagy yarsyndan kesilipdir welin adamlar dine yarty barmagy akidipdirler barmagyn eyesini alyp gitmandirler

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

wi indi dushundim, gulup

wi indi dushundim, gulup hezil etdim, kop sagbol, telpek beredim welin hich men gedayayng telpegi yoga:)))
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "telpekden bir gysylmalyng"

duüşünen bolsan bolyalay

duüşünen bolsan bolyalay telpek gerek dal

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

yene Temel Temel bir gezek

yene Temel

Temel bir gezek mashyn surup yorka, tormozy otkaz beripdir we avariya edip, bir nache kishinin olumune sebap bolupdyr. miliseler son ony soraga chekyar eken.
(M)- dushundir hany bolan vakany
(T)- yokardan batly gelyadim velin, birden tormoz ishleman galdy. shol vagt bir tarapymda bazar bardy, beyleki tarapymda bolsa chagajyk bardy...
(M)- senem shol chagajyk tarapa owrulaymeli da, olse bir chaga olerdi dine
temel bolsa:
-wah menem shol chagajyga tarap owurdim mashyny, emma chagajyk bazara tarap ylgap gitdi
:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

turkiyede LAZ milleti bar,

turkiyede LAZ milleti bar, olaryn hasiyetini bir hili tersrak bilyaler. temel hem shol lazlardan chykan.

obada "shu lazlaryn kellesi gije 12den son hich ishlanok" diyip gep yayrapdir. bir laz hem shunun yalnishdigini subut edip gorkezmek islapdir.
son gije 12a 5-10 minut galanda sagadyn onune gechip oturypdyr. niyeti sagat 12ini gechyancha shol yerde oturyp kellesinin ishleyandigini gorkezmekmishin.

edil 12 bolyaram velin yanki, hayranlik bilen oz ozune:
-ey o sagadyn kichi dili nira gitday??? diyipdir
:D
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

ön bilyan bolmagynyz hem

ön bilyan bolmagynyz hem ahmal yone men şonda da aydayayyn.
bir gun pil bir garynja ketegi basgylapdyr.muna gahary gelen garynjalardan bir gyz garynja pile dyrmyşyp çykypdyr.maksady pile kayemek eken.onsan pil bilen göz göze gelipdirler we biri birine aşyk bolupdyrlar.pil ejesini garynjalara gudaçylyga ugradypdyr.garynjan kakasy hem gyzyny bermandir pile.onsan pil garynjany alyp gaçypdyr.muna gahary gelen kaka garynja eline tüpenini alyp pili atmana gidipdir.haçanda elindaki tüpenini pile dogry nyşanlanda pilin onune ayaly garynja geçipdir we:
kaka arkamdaky pile nebsin agyrmasada garnymdaky pile nebsin agyrsyn.men hamile diyipdir.
gulmeli yeri yetdi gülün:)))

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: ":D :D"

Taze ucastkovoy bolan

Taze ucastkovoy bolan towshan tokayda gidip barya, onunden mojek cykya. Towshan:
-Sen kim?
-Men gurt kopegi.
-O nahili?
-Kakam gurt, ejem it.
Towshan yene tokay bn gidip barya, onunden yene bir haywan cykya. Towshan:
-Sen kim?
-Men duyegush.
Towshan ozunden gidya. :))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ";D"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :)"

Guych aga hem shunyngada

Guych aga hem shunyngada dushunmedim, name uchin towshan ozunden gityar?
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha :D, sen dushunmeyishinem in gyzykly anekdot :D"

ehımm, ehımm, kakasy düye

ehımm, ehımm, kakasy düye ejesi guş bolsa çagajaygy satyn almaga hassahana gidenlerinde name ulaga münüp gitdilerka diyip pikir etyar towşan:):):):):)

guyc gaty dogry aydipdir

guyc gaty dogry aydipdir yokarda.. Selbishkanin dushunmeyshi hem in gyzykly anekdot..:)

namesini dushunjek ong guler

namesini dushunjek ong guler yalagam zadam yoga ong , ay borla gaharym gelip bashlady
ongem shu wagt ichim yanyp dur:(((
______________________________
Live in the present, not in the past

hany gelin, bir iki stakan

hany gelin, bir iki stakan suw ichip gaydalin..:)))
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

haha, selbishka, sen

haha, selbishka, sen robot-may? :D

ay indi diyya da... iki sany

ay indi diyya da... iki sany alkaş bit yene içip içip bardan çykypdyrlar.. biri beylekisine aydya diyya.. " ey .. peşgom giddelimi ya da bir sany güjük saklalymy?..":D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

milise(M) gidip baryar,gorse

milise(M) gidip baryar,gorse kochan gyrasynda chaga(C) chagede bir zatlar yasap oturanmyshyn:
M-oglum name yasayan?
C-milise yasayan.
M-nadip yasayan?
C-gum goyyan,suw goyyan,bok goyyan-milise bolyar-diyyar.
milisan keypi bozulup gidyar.
ertesi gun yene milise sho kocheden gidip baryarka yene yanky chagany goryar.
M-oglum name yasayan?
C-milise yasayan.
M-nadip yasayan?
C-gum goyyan,suw goyyan,bok goyyan milise bolyar.
milise gahary gelip oz yoly bilen gidyar.
ertesi gun yene sho yolda gidip baryarka yene yanky chagany goryar.
M-oglum name yasayan?
C-dogtor yasayan-milise begenyarde:
M-nadip yasayan?
C-sum goyyan,gum goyyan dogto bolyar.
M-a bok name uchin goshanok?
C-bok goshsam milise bolyar.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :)))"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Gitler yewrey, hristiyan we

Gitler yewrey, hristiyan we musulmany tutyar.
we soragyna dogry jogap berse, goyberjekdigini aydyar:
gitler: musulman, sen ayt Titanik haysy yylda batdy?
musulman: 1912 (halas bolyar)
gitler: hristiyan, titanikde naçe adam öldi?
hristiyan: 910 (bulam halas bolyar)
gezek yewreye gelyar..
gitler: yewrey, yanky ölenlerin atlaryny aydyp ber..
Nokat. :D

Menen duyn eshitdim gowja

Menen duyn eshitdim gowja anektod eken

Temel bilen Dursun amerika gidyaler.Bular ajigyalar welin Hot Dog gabat gelyar.Temel Dursuna terjime edip berya yssy gujik diyip.Song bulara gowy Hamburger tayyarlap berseler Temeling ongunden sosiska chikyar.Onsong Temel aydya Dursuna:
-Bah munga seret gujuging niresi dushdi manga?

Maksat soygi ugrunda olmek dal
Ugrunda olunjek soygini tapmakdyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, dash anekdot eken :D "

ejesinden

ejesinden Temele hat
eziz oglum temel men bu haty sen çalt okap bilmeyanin üçin yuwaş yuwaşdan yazyan.biz indi onki sen ulalyp ösen öyünde yaşamzok.kakan gazetde şeyle okapdyr:''adamlar in kop öylerinin 2 kilometr yakynlarynda awariya bolyalar''şon üçinem öyümüzden göçtik.Sana taze öyün adresini berip bilmeyarin sebabi:önki bu öyde yaşan adam adresleri üytgemesin diyip gapy nomerini söküp aly gidipdir.
barde yagyşam yaman az yagyar oglym.meselem geçen hepde dine 2 gezek yagyş yagdy.birinjisi 3 ikinjisi bolsa 4 gün sürdü yagyşlan.mana iber diyen possununy iberdim.yöne on ilikleri goçak goçak eken welin agyr bolar diyip olary söküp possunun jubisine goydum.
pulsuzlukdanam kösenyansin oglum sen.sana pul iyberayjekdim welin haty konwerte salyp ugradanymdan son yadyma duşdi.
seni janyndan ey goryan ejen......
''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • zlatkaameylis 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

temelin ayaly durmuş

temelin ayaly durmuş guranlaryndan bari temele garşy hiç hili yumşaklyk görkezmandir.bir gun temel ayalyny synap görmek üçin
T:men ertir daşary yurda,amerika,gitjek diyipdir..
Ayaly:bor nira gitsen şona git diyipdir.
ertesi temel ir bilen yola çykypdyr we temel gidenden son ayaly hem oyden çykyp gidipdir.
temel 20 minut son yzyna dolanyp gelipdir we öyünde gizlenip oturupdyr.biraz wagt son ayaly dursun bilen içeri girip betçilik etmane başlapdyrlar.temelem içinden şeyle diyyarmiş:''Arman amerikada bolayyanda şu wagt yogsama size etjegimi bilyanle welin''

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

salam agzalar!mendenem bir

salam agzalar!mendenem bir degişmejik:
-iki sany Azeri otur diyya,biri beylekisine
-Ay şu Azerilerem yaman goyunlay...
-baa baa...
p.s:manada telpek berayinda gyşam duşdi..kelle uşemesin..:))

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "soaranyng uchin yogsa anekdota dushinmedim welin"
 • Bayat-Hajy 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • el_mariachi 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ceriumoxide 2 telpek goyyar we yazyar: "goýunlaý diýen däldir, "goýondyyyyy" diýendir :D kelläň üşemesin :D"

Gowja anektod eken Amelin

Gowja anektod eken

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

salam....aslymarly:sizin

salam....aslymarly:sizin obanyzda goyunlar baaa edip ses chykaranokmy??:)
mena telpek edinjek bolup yazaydymlay...sag bolun..gysh gechyancha yeter shu 3-4 telpegem:))

Nicin Nicin Nicin Nicinler dolu icin Bu nicinler nicin Arkadash olduğumuz icin.

temelin kellesine bir sahypa

temelin kellesine bir sahypa kagyz dushupdir. temel hem kagyzdaky yazgini okapdyr-da, chashypdyr.
name uchin chashypdyr? sebabi kagyzda "kerpich" diyip yazilan eken
_____________________________
cennet cennet dedikler
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "wuaaahahahahahahahahahaaa "
 • zlatkaameylis 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "hem goluň, hem degişmäň üçin:)"

selbi dushundinmi munga? :)

selbi dushundinmi munga? :)

howwa shunga dushundim ,

howwa shunga dushundim , welin gulkim tutmady , nireden gulmelini bilmedim:(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "dushunenin uchin:)!"

2 sany aç talyp çilim

2 sany aç talyp çilim çekip otyr.
- bir ýerden çişligiň ysy gelýämaý!?
- çilimiň ujundaky siňegi aýyr!

onem biri

onem biri tazeje kurta alyar (gymmat baha bolmaly) ol bir hajathana giryar we kurtkasyny chykaryp asyp goyyar hemde onun ustunden kagyza "men dunya boyuncha ady belli boksyor" diyip yazyarda ony kurtkanyn ustunden asyp goyyar
hajathana girip chykyar gorse kurtka yokda onun yerine kagyz asylgy dur ol kagyzda "men dunya boyuncha ylgamakda birinji"

Oz kurtgang yadinga dushdi

Oz kurtgang yadinga dushdi oydyan Kayum... :D:D

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Ata demirer

Ata demirer ish boldylay onun kitaplaryny internetden nadip okap bolarka?!

yaman gowy degishmejikler

yaman gowy degishmejikler bar eken gulup hezil etdim. kate problemalaryny yatdan chykarjak bolsang degishmejik okayyan, menem siz e bir iki sanjagyny yazayyn, gulup lezzet alyng!
degishmelem yone ors tiplirakdir.
Iki dost barda otyr. Biri gatykly chusheli otyr, gatyk ichipjik, beylekisi sorayar:
-o, name arajyk ichenoklay? taze yyla bun gun?
-sen gechen taze yyl yadynga dushyarmi?
-hawa
-a ,meng yadyma dushenok!
Leyla

yene birini yazayyn 8nji

yene birini yazayyn
8nji mart guni oglanjyk ejesine bir chemen gul akelyar, ejesi:
-oglum, bu owadan gulleri nireden aldyng?
-gongshymyzdan
-gongshymyz bilyarmi?
-way, hawa bilyar, ol meni kowolap gel-da!
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • zlatkaameylis 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yene gerekmi?gitdi

yene gerekmi?
gitdi onda...
bir kichijek gyzjagaz birinji gezek toyda ejesinden sorayar:
-eje, name uchin gelin ak koynekde?
-sebabi, ak bagtylylygyng renkidir?
-onda, nae uchin oylenjek oglan garada?

yene gerek bolsa guk diyaying, jigim tmdan bir kitap ugratdy, menm ichim gyssa okap hezile edip gulyan!
Leyla

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogruny aydyaningizam gowy zat..."
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "gulup hezil etdim. guk guk guk yene goyber"

telpek goysanyz dagyn,

telpek goysanyz dagyn, kanrak yazjaga :)D
ine, yene biri
bir kichijek gyzjagaz bilen jorasy:
-ay, ayazbaba gaty gyssyk ekelay!
-ha, name uchin bey diyyang?
-alyp ejeming shkafyndaky gurjagy yolkang ashagynda goyayypdyr-da!

yene, gerekmi? gitdi, onda...
Gayy yolda bir mashyny duruzyar:
-Agam ishgilimingay? hany, uflesene
mashyndaky 100 mung uzadyar.
-ay, yok gatyrak uflesene
mashynadky 50 mung uzadyar bu gezek.
-munynga bolanok, 1nji ufleyshing yaly uflesene!
shu wagt bolany shu, galanynam yadyma dushse yazaryn.
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Bella al sanada telpek, yenede kopurak yazmagyn uchin"

ha ha ha

ha ha ha indi telpek yokdyr ozum geymekchi howwa gaty sowuk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Al sana telpek gerek bolsa, usheman"

yene yadyma dushdi... iki

yene yadyma dushdi...
iki dost sapakdan chykyp baryar. birinjisi
-duzmani natding?
-ay, hich zat yazman bosh kagyzy yzyna tabshyraydym.
-senemmi? way, mugallym indi bize gochurdik diyyer.

oglanjyk gygyryar:
-ayzababa manga konstruktor sowgat ber!
ejesi:
-yuwashyrak oglum, ayazbaba pyshyrdasangam eshidyar!
-yok, eshitmez, kakam otagynyng gapysyny yapdy.

yene biri:
bir dashary yurtly metroda gidip baryar. Indiki astonowka "12nji sentyabr" diyip aydyralar. olam eylak beylak yoreshdirip:
-o, nahili? ondan ong bolanokmy?

Gayy bir mashyny duzuryar.
-Siz ichgilimi?
-hawa-la gyzymyng doglan gununi belledik.
-siz bu durshungyza surup oye yetersiniz oydyangizmi?
-ha, name yorap oye yeterin oydyangmi?!
shu wagtlykcha boldy edayin?
Leyla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Beee oz paylan tellpeklerin barysyny ozun aljak bolyarmyn?? Hehehe indi mundan kan berjek dal, aljak bolsan yenede payla onam bereyin"

way, berjekle shu ata agang

way, berjekle shu ata agang yzyndan yetjek bolyan!
Leyla

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 2 telpek goyyar we yazyar: "Al onda sizi denleshdirjek bolayyn telpekden, yone denlesheninden sonra yzyna gaydyp bermelidir"

ba

ba Ata aga bilen basleshyanmi
hany mana telpek bersene eger gysganmayan bolsan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Gysganyp name bar, Moderlerin jany sag bolsun tuweleme telpege zar edenoklar"

beryanin

beryanin birje telpekmi berda hoow 10-15 sanysyny

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "10-15 sanysy yokda gynansagam indi"

ýok zady (onça) nädip

ýok zady (onça) nädip eçilsin-aý, senem giň ýeriniň gürrüňini edýäň, ýene-de şeýle jomart ekeni jigimiz, berekellah! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bee name 10-15 sanysyny ber

Bee name 10-15 sanysyny ber diyip goyup giden zadyn bar yaly etdinle.(Degishyanlay) Men hemmesini bersem sen mana yzyna gaytaryp berermin????? Ayy yokla sen bermersin, sen dine almany bilyan ahyry, yzyna barjegine soz ber onam barysyny bereyin.

gulnar ata aga telpeklerini

gulnar ata aga telpeklerini berjek bolyangmy?
Leyla

Yoklay Ata aganky onsuzam

Yoklay Ata aganky onsuzam koplee. Yone shu kichi gowunlide telpekden doymany gechdidaa, bir iki sanysyny bersem yene ber diyyar.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 2 telpek goyyar we yazyar: "beyle telkeksizdirem oytme al beren telpegini"

Adam chagasynyng

Adam chagasynyng hyrsy/islegi gutarmayar.Berseng sorar durar.Gaty echilibem durmang telpeging gadry gachar...

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "howwa sowuk shonun uchin sorapdymlay"

Gulnardan

Gulnardan telpek alayman yene
son yzyna sorayandyr :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 5 telpek goyyar we yazyar: "Al telpek Yzyna bermek gerek dal"

Hehe agamjan senema arasynda

Hehe agamjan senema arasynda guldurmani basharyanay, yone tuweleme arasynda erbet gaharymy getiryan mahallarynam bolyarda

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 4 telpek goyyar we yazyar: ":("

Gulnar berme diyyan shol

Gulnar berme diyyan shol oglan kop telpek. :)
Telpegi bar ongem ong.Duynjik bazara gidip geldi ;)

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

INdi berjek dalaaa.

INdi berjek dalaaa.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "al onda bermesen men beryan"

bäh, ýaryşa

bäh, ýaryşa goşulaýsammykam-aýt :)
degişme zat ýada düşenog-a, bar bilýänimi hem ilkinji degişme blogyny açyp ýazypdym-a "anekdotlar" ady bn :)

A telpek barada bolsa, bu gidişip bn meni derrewem geçermikäň diýýän, jigim!

Men garradym-a, indi seň ýaly ýaşlar geçmeli bizi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Okula yeni gelen

Okula yeni gelen öğretmen ilk dersinde ögrencilere ilginç
bir çağrıda bulunmuş:
- Kendini geri zekalı hisseden varsa ayağa kalksın...
Sınıfta çıt yok. Nihayet biri kalkmış:
- Sen kendini geri zekalı mı hissediyorsun?
- Hayır, demiş çocuk, ama sizin tek başına ayakta kalmanıza gönlüm razı olmadı da... :))

Niçin Niçin Niçin Niçinler dolu için Bu niçinler niçin Arkadaş olduğumuz için.

men yazan degişmame

men yazan degişmame duşunen bar may???shu azeriler hakynda yazdyma shona dushnmandir yekeje agzada:((Dushunen bar bolsa bar telpegimi berjegow....

Niçin Niçin Niçin Niçinler dolu için Bu niçinler niçin Arkadaş olduğumuz için.

siz turkeche yazypsyngyz,

siz turkeche yazypsyngyz, hatda men turkmencha dushunemok, sizingkadagy olsemem dushunmen

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hawwa Mr.Mary

Hawwa Mr.Mary dushundim.Sholang arasynda 1.5 yildir.Bizem yuwash yuwash malemani owrenyas :D:D:D

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Gyzjagaz ejesi bilen nahar

Gyzjagaz ejesi bilen nahar iýip otyrka soraýar:
-Eje, name üçin kakamyň saçy az?
-Sebäbi gyzym, kakaň akylly adam. Ol köp pikir edeni üçin saçlary dökülýär.
-Eje-eje, seň saçyňa dökülmändir. Kän hem uzyn....
-Geplemän iý!!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha haa:)))) mende-de gaty kop we gur"

mendenem

mendenem goshgujyk.

Полюбил ýürek seni,
Пожалей ahyr meni.
Почему hat ýazaňok,
Наверное söýeňok.
Если любишь напиши,
Ýürek ody потуши.
Iki üç söz от души,
Ýalbarýaryn напиши!

Baýramala barýan otlyda.

Baýramala barýan otlyda. Prowodnik biletsiz bir buluç bilen gygyryşýar, jerime töletjek bolýar. Buluç hem tölemejek bolýar. Halys gahary gelen prowodnik gaharyna buluçyň çemodan-yny daşaryk oklap goýberýär.
-Siz meni bir bizzar etdiňiz, munam azz görüp meniň oglumy hem daşaryk zyndyýyzzmy!? Waý Gulam jan, oglum!!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :))"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "way dali bolup guldim:)"

shu gunler

shy gunler kop yurtlarda sowuk dushyanini bildiryar
gaty telpek barada kop gurrun bolyar hemme kishi geyyar oytyan telpeklerini:)

Maryly biri türma düşüp

Maryly biri türma düşüp yyly,sany dolup dolanyp gaydypdyr,şaherde aylanmyp yörka,
taze metjidi görüp:(gümmezinin salnyp sonam sökülip başlan wagty ekeni)
-Hay namani name edeynin gerrişleri,zelenynam sökp başlapdyrlaroow
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Oňem bir oglanjyk

Oňem bir oglanjyk Kompýuter(informatika) sapagyndan ikilik alýar.Mugallyma gündelige geçirýär.Okuwçy öýe gelende ol sahypany ýyrtýar.Ertesi gün kompýuter sapagyndan mugallym gündeligini görýärde
-Oglum hany seň geçen sapak alan bahaň nirede?
-Mugallym depderimden udalit(delete) edip gündelige hem formatirowat(format) etdim.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

degishme

onem zastawoda birnache esgerler gulluk edip yorkaler birden komandir gelyamish diyen mysh mysh bolyar son nachalnik hemme esgerleri yygnap tayyarlyk goryar ,ilki bn nyzama duryarlar son salamlashmany turgunleshik gechip bashlayar salam yoldashlar ,salam yoldash polkownik ,,,,bir iki diyip son jogap bermeli ,zastawanynam towuklary atlary bar ozunde 1 iki sany oy hayawanlary bar garaz ,shunluk bn komandir gelyar nachalnik zastawa doklad edyar komandir gelip salam yoldashlar diyyar 1 ,2 ,,,,,3 bolmanka hindi towuk gaty sesi bn gulu gulu gulu diyip gygyryar garaz hindi towuk jogap beryar komandir bn towuk salamlashyar esgerlerin barysy gulyar ,komandir hindi towugyny hemme kimingoz alynda soyduryp ony bishirmegi buyuryar.....bu hakykat anikdodam dal

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"