:: internet hakda kelam agyz::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar! Hemmamizin bilşimiz yaly Türkmenistanda internet ulgamy yaybanlaşyp baryar. we internede girmek diysen ansatlaşyp baryar. Siz muna nahili garayarsynyz.. ? hatda Türkmenistanyn internet gelejegini nahili göryarsiniz..? internet bilen gelip bilayjek zyyanlaryn önüne geçip bolar my ? ya da sizin pikirinizçe nahili peydalary ya da zyyanlary bolup biler.. sizin has onat hem de peydaly maslahatlarynyz bardyr diyen umyt bilen önem şu tema hakda açylan blogy ginişleyin gaytalamak isledim..
Edil şu wagt TM de haysam bolsa bir MTS nomerini internete açdyryp bolyar.. muna nahili garayarsynyz.. sebabi internede yeke özün girmek uly şaherde yeke yalnyz galmak yaly bir zat.. hatda göni wyjdan bilen.. internet kesellerinin önüni nadip alyp bolar.. edil şu wagtam kabir yerlerde gije gündiz internete girip yören oglanlary göremson bu meselanin gelejek nesiller hem de bizin üçin öran wajyp hem de çynlakay meseledigini nygtap geçesim gelyar..

baş üstüne

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Wepa, degişli 2 link

Wepa, degişli 2 link goýjak, şolaň daşynda ýazylmadyk zat bar bolsa, çyrşarys-da gelip-gidip :)

1- http://www.tmolympiad.org/?q=node/1207
2- http://www.tmolympiad.org/?q=node/2271

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mena internet diylen zadyn

Mena internet diylen zadyn traffigine gora pul tolemegi yigrenyan adamlardan, TM'de bolsa 1 MB uchin 48 cent'mi namemi alyalar. Menden sorasanyza degenok !!!

:) Internet keselimi? Howa

:) Internet keselimi?
Howa diyanlerin dogry, internet basda, ylaytada taze owrenenleri neekes yaly edyar , giren wagtlary nace edip bilse azatlyga cykan yaly , bir zat bolsa girip cykya , saytlardan, emma belli bir wagt gecenson dusinip baslaya , her-kim ozine geljek zyyany-peydany iru-gic dusinya.
Turkmenistandada internet gowy yaybanlansa , basda gyr-yapyr bolar 2-3 belki 5-6 yyllap o keseller yayrar , yone sonunda kiparlar , onsanam her net kafe seredyanler o islerden soragly ediler , oyde bolsa ene-atalar goz-gulak bolar , bu islerde yeniljek okuw gecirse bolar halkyn arasynda , yone suncarak zyyany bolar diyip internetden halky mahrum edip bolmaz , goy halkyn dunyagaraysy bir azajyk ginelsin , dunyaden habarly bolsun , goy cagalarmyz video game leri owrensinler , hemme zatdada zyyanam bardyr peydada , mena internetden uytgesik zyyan geler oydemok.
Zyyan gelyan zatlardan anten bardy mundan on , cykayan wagtlary bir-hilek boldy indi bolsa , beyle dal her-kim ozune gerejik kanalyny gorya. Onsanam internetden alynjak zyyanlary internet bolmasada tapyar asly zanny yaman bolanlar.Mena yekeje % em internet yayramagyna garsy dal.

menem ineternet bolsa garshy

menem ineternet bolsa garshy dal
aslynda gurban aga goshulyan , yazyp oturjak dal

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Esasan wagt ulanmakda isrip

Esasan wagt ulanmakda isrip etmekde ullakan zyyany barmyka diyyan

öň biri internete DEJJAL diýipdi

Öň bir tanyşym, 9-10 ýyl mundan öň internet ýeke gözlü DEJJAL diýipdi. Menä wagtyň geçmegi bilen ony dogry diýip kabul edýärin käwagtlar.

ol telewizor

ol telewizor bolmaly :)
dejjaldan kasyt edilen, göz önünde tutulan tasiring ululygy bolmaly, telewizor hem internetten elyeterli we her yaşdan adam arkayyn ulanyp tasirinde galyp bilyar... elbetde bu pikir hazirki zaman için şeylerak mikan diyyan, gelejekte name bolar, Allahu alem...

Halaýyk araňyzda

Halaýyk araňyzda Türkmenistanda MTS tarapyndan hödürlenýän GPRS hyzmatyny ulanyp göreniňiz ulanýanyňyz barmy?
Tizlik ýagdaýy pul ýagdaýy we ş.m. nähili bilýänleriňizi aýdaweriň.

tizligi gowy. tolegi 1 MB'a

tizligi gowy. tolegi 1 MB'a gora alynyar. mts.tm sahypasy.