oba durmushy

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

************************************************************************
obanyn durmushyn yashanlar biler,
seyle gyzyk bolyar oba durmushy,
kopler dync almaga obaga geler,
goya kurort yaly oba durmushy..
*************************
************************
saher turup gunin dogshuna bakyp,
chynaryn duybine bir keche atyp,
chaynege demlapjik gok chayy gatyp,
ine sheyle bashlar oba durmushy.
*************************
sayramaga bashlar gumry, serchesi
uzakdan eshidiler sulgunin sesi,
gatylyp. garyshyp bulan hemmesi,
saz bolup yanlanar oba duzinde.
**************************
saher bilen her kim ishli ishine,
ishlijedir yediden-yetmish yashyna,
dine korpe chagalar oz bashlaryna,
oyun bilen meshgul oba ichinde.
*************************
miraby her zaman yabyn boyunda,
dayhany atyzda, orak bilinde,
bagbany bag ichre,pili elinde,
zahmet gaynap joshyar oba yerinde,
****************************
tamdyra ot berer mahrem eneler,
tamdyr bilen ene -mukaddes olar,
bular ahkda gurrin achylsa eger,
hormat goylup yatlanar, oba ichinde.
*****************************
obany orizer jarchynyn sesi,
sesi yanlandyrar belendi pesi,
duyup toy habaryn uly-kicisi,
toya tayynlanar oba illeri
**********************
agsma yasulylar rugsat bererler,
shondan son sachaga nahar chekerler,
sheydip toydan on genesh ederler,
sheyle agzibirdir oba illeri
************************
saher bilen bashlar toyun showhuny,
gelnalja tayynlyk olan gohuny,
onun bile palow ysyny,
yeller gezdirerler, oba duzinde.
*************************
yashlar uzag bezar,atgulak dakyp,
sonra yola dusherler ak pata alyp,
berlen ak patany yuzlerine sylyp,
yagshy dilegde bor, oba illeri.
*************************
ynha gyzyn oyi dolup dashypdyr,
yadu-yakyn boydashlar,bary uyshupdir,
giyew boljak yigide bary gulship dur,
yigit derlap otyr,olan ichinde.
***************************
gyzyn hossarlary pata berenson,
gyzly oy gyzylly oy -boshap galanson,
gelinaljy hem name

 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme!"
 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "garabekewul ucin!"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • Comment viewing options

  Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

  berekella yöne entak telpek

  berekella yöne entak telpek yoklay:D

  berekellan yetik telpek hokmanam dalley:):)

  yurekde name bolsa dil shony diyer!!

  beydip birgiden blok achmada

  beydip birgiden blok achmada , bir bloga goshgular, diyip yazaymaly ekenig:)))

  _____________________________________
  Live in the present, not in the past

  öz goşgusy bolsa, aýry

  öz goşgusy bolsa, aýry blogda açsa bolýar-a, jigim! Eger başgalarynyň goşgusy bolsa, onda "Goşgulary söýýänleriň burçy" blogyna-da goýup bolýar.

  Hany, döredijilerimiziň höwesini bökdeme-le, jigim :))

  Agajan aga, basybermeli täze-täze düzen goşgylaryň bn :))

  "Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

  Telpekler (1 kisiden 1 sany)

  Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "siz mamala"

  Oz doredijiligimiz bolsa-da

  Oz doredijiligimiz bolsa-da hemmesini uyshuripjik 1 blog'da yazsak govy ata aga, sebabi blog diylen zat 10-12 post uchin achylanok, 1 goshgy bilen bolsa 40-50 postly blog doranok !!
  Hemmesini 1 blog'da goysan, onda olary tapmak hem ansat bolyar, "Palanyn shu goshgysy niredeka" diyip yormeli dal, hemmesi 1 yerde, arhivlenip duryar !

  Mergen, aslynda,

  Mergen, aslynda, diýýäniň bir tarapdan dogram welin, ýöne agzanyň açan bloglary arkaly hem tapsa bolýar-a ähli goýan goşgudyr ýazgyly bloglaryny!

  Ikinjidenem, eger goşgy üýtgeşik mowzuklary öz içine alýan bolsa, onda, elbetde, aýry bloglarda açylsa has amatly. Ýöne diňe söýgi baradaky goşgylaryny birje blogda jemlese welin, has amatly bolar, elbetde!

  "Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

  Ata aga, menin uchin blog

  Ata aga, menin uchin blog achylanda seredilmeli 1-nji kriteria "Ichinde yazjak bolarmy ?? Ya 6-7 post bilen, tozap galarmy ?" diyen soraga jogap tapmak !
  Eger her mowzukda azyndan ~40 post bolar oytse(Offtop dal, goshga degisli we shol toverekdaki post'lar), onda her goshgysyna mowzuk achmak adatyrak. Yone agzalar goshgylary 1 gezek okap gechmek bilen yetinyan bolsalar(koplench sheyle bolyar), onda name uchin oncha mowzuk achjak ??
  Gepin tummek yeri, maksat Tmolympiad'y "Az bolsa-da uz(mazmunly, manyly) mowzuklary bolan sahypa" etmek, sebabi bizi shu gune getiren blog'laryn sany dalde, olaryn ichindaki kop sany manyly postlarmyka diyyan!

  dogry, goşulýan,

  dogry, goşulýan, Mergen!

  "Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

  şol "eje-eje",wiý,

  şol "eje-eje",wiý, "söýgi" diýdiň durdyň :))

  "Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

  bagyslarsynyz!!!

  barde men taze nahili edilende gowy boljagyny bilemok! dogry yazgaryp bilersiniz,emma biraz owrenishsem hemme zat gowy bolar!
  (myhmany sheyle kabul etyanizmay, beyle bolsa mena gelenje yerime talyp.com a giderin howw:):)

  "yurekde name bolsa dil shony diyer!!"---

  aý, sen gowja:)) Meň

  aý, sen gowja:))

  Meň ýaly, her iki sahypada-da entäber :)

  men talyplara az barýan, bärä kän, sebäbi, men tmolympiad önümi, talyplary bäri arkaly tapdym. A sen meň tersim, şoň üçin her ikisine-de gelseň gowy-da, haýsysyna köp girjegiňi özüň karar berersiň :))

  "Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

  gownunge alma , ol oz

  gownunge alma , ol oz ishing, men yone aytdym:)))

  _____________________________________
  Live in the present, not in the past

  Name aytdyn sen

  Name aytdyn sen, mena dushunmedim:):)

  gownunie alma

  goynune alma selbishka name edyanini bilenok oydyan

  men yokardaky agama diyyan

  men yokardaky agama diyyan adyna bilemok yone :)))
  size degihli yeri yok, gorkma:)

  _____________________________________
  Live in the present, not in the past