Sen hakda..

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sen hakynda yazmak islap,otyryn men pikire batyp,
Yatlayaryn bile gecen gunlermizi gama batyp,
Gecmez boldy gunlerim men,gelmez boldy danlar atyp,
Na sebapden beyle boldy?Bu bir bize synagmydyr?

Gama batyp otyryn oz-ozumi yitirip,
Sen hakdaky duygularym kagyz yuzune getirip,
Gurrun bersem baryny,sen gashynda oturyp,
Na sebapden beyle bolyar?Ya-da bu bir arzuwmydyr?

Dogurdan hem sebap barmy, menden gaty gormage,
bilmen ya-da sebapsizmi, ozum oda salmaga,
Bu yollarym dowam etmez,sensiz dowam etmage,
na sebapden beyle boldy,ya-da bu bir bowetmidir?

yalabryaryn dyza cokup,gozlerine gozum dikip,
Name meni gynayarsyn,sen mahirli gulup bakyp,
"Soyyan" sozunin yerine,"dostum" diyip icim yakyp,
Na sebapden beyle diyyan,"soygi"dostluk bolyanmydyr?
....................................................

......."Senin ucin"!!

Oturyp bir ozum sesiz otagda,
Yazjak bolup,dine-dine senin u/n,
Bar pikirim jemlap,akyl hushumda,
Owrup bilsem shygra dine senin u/n!

atly-guycli sahyr dal men,kawagtjyk yazsam bile,
Yazan bolyan kawagtjyk,yurek takat etse bize,
Yazgym bilen gul yuznuze shatlyk cayyp bilsem size,
bilsem beyle boljagyny,yazjak dine senin u/n!

Shadyyan sen mydam sheyle gezaysen,
Bu yollary dine yenip gecaysen,
Wah yene-de bir azajyk osaysen,
Arzuw edyan bulan baryn,dine-dine senin u/n!

Durmush yoly agyrdyr,mun yanarsyn ocersin,
Tutan yolun bagtly yol,biraz kynrak gecersin,
Kyn gunleri gecip bilsen,ajap gune yetersin,
Yetmegini arzuw eylap,onam dine senin u/n!

Ay bolya-la yeter indi beyle kan hem yazmayyn,
"Gyz gowni bir nazikdir", birden gowne degmayin,
Yazanlama gownun yetse,sona bolup men kayyl,
"Sagbol sana"diysen bolyar,onam dine menin u/n!!
...............................................

Telpekler (8 kisiden 16 sany)

Bu yazgi ucin

 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella !"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"
 • BlueDomino 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "shahyr boljak bolyan my tuweleme"
 • azatovezov 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "erbet dal"
 • viola 1 telpek goyyar we yazyar: " Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sagbolun!!!

ey way sagjabolun "bir suri telpegim bolupdyrey, tm.ne gidip telpek sowdasyny etsemmi,namemi, onumiz hem gysh gowja sowda bolarey:):)
yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Agajan, tüweleme, telpek

Agajan, tüweleme, telpek baryny alypsyň, ýöne ýeke komment ýokla-how :)

Neme, ýöne "söýgi" bolup dur-la how goşgylaň:)
"Diňe seň üçin", "söýýän", "köýýän" we ş.m. :))

Aslynda, sen menden bir syr-a saklaýaň :) Aýdaýmaly-da how, 1 tel ýakynlygy aradaşlygymyz bar, kömek zat gerek bolsa :))

Pikir edýän-de, biri bar we oňa bärde içiňi döýän ýaly görnüp dursyň?!

Ha-ha-ha, erbet detektiwlik edýänmi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "agam gaty gowy detektiwligin u/n:):)"

shhhhh ata akga yuwashrak

shhhhh ata akga yuwashrak howw ile jar edyan!:)
senden agam gowy fbi ya kgb cykar:):)
sagboluney telpek shapkalr u/n !!!:):)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

ha-ha, bolýar, indikile

ha-ha, bolýar, indikile aýtmaryn :)

Telpek baryna eýe bolduň özi, näme etmekçi olar bn :)

gyş-ä gelýär, kelläň hezil eder :))

Goşgylaňa dowam et, olara geljek telpekleriňden bize-de eçileriň ýaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

natyang ata aga name edilyar

natyang ata aga name edilyar telpegi:)))))
menem goshgy duzayerinmika ,hany shugun bir zat etjek bolayyn:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

telpekler geýmek we

telpekler geýmek we eçilmek üçin alynýar, arhiwde saklamak üçin däl:))
ýaz, hany, goşgyňy, men hem eçilerin-dä:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Nahili echilmelika::))"

men gitdim, ol geldi, songra

men gitdim, ol geldi,
songra bolsa biz geldik,
onsang men gitdim,
olam gitdi,:)))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ha-ha, goşgy diýip şuňa diýäýseň:))"

Ol onda sen yzyndan giden

Ol onda sen yzyndan giden bolmaly :)), ya sen gapydan cykyp anyrrakda garashdyn, son ol cykanson bile gitdinizmi? :))

Howa onson name boldy

Howa onson name boldy? Haysynyz nireden chykdynyz?

men chepden ol sagdan song

men chepden
ol sagdan
song ilerden
song gayradan
ine sheydip dushushdyk
songra bolsa yurekde
yshk ody satashdy
.......

_____________________________________
Live in the present, not in the past

telpek berjekdim velin

telpek berjekdim velin beyleki blogda mana telpek berman diyipsin. al sana onda 0 telpek. "gaty gowy yazipsin, berekella":)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :))"

huday saklasyn haysy blogka

huday saklasyn haysy blogka diydim:)))?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

nadip Bilding?

nadip Bilding? maladis

_____________________________________
Live in the present, not in the past