Ene mahri

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

shu tayda sheyle gynanchly youtubede tapdym ene mahri barada , mena aglatdy sizi bilemok, siz bilen paylashym geldi, herkim shu hakda bir kelam soz yazsalar, dushunjelere gora:)Telpekler (5 kisiden 19 sany)

Bu yazgi ucin

 • busa 5 telpek goyyar we yazyar: "ejemjan yadima salaning ucin"
 • orazgarayew 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • garabekevul 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Gulnara 3 telpek goyyar we yazyar: "sag bol! Agladym, oran gowy, sag bol"
 • Wepa 5 telpek goyyar we yazyar: "Ejemin mahrini yatladanyn uchin Selbishka"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

haysht etyan songuna chenli

haysht etyan songuna chenli okang:)hemde oz pikirleringizi yazsangyz, hemde nahili ozungize tasir edeni yazsangyz!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

shu ayydymam

shu ayydymam dinglang:(((

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "sheydip gowyja aydimlari paylashyaning ucin"
 • batyok 5 telpek goyyar we yazyar: "Ing halayan aydimimdi"

....

annaberdi attanow ng aydimlarini sheyle gowy goryan.
birem songky dowirler owezgeldi tekani gowy goryan...
nameden ka?

bul aydimam gowy ekeni.. sagja bol paylashaning ucin

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

eý, şolary men hem gowy

eý, şolary men hem gowy görmeli we birnäçe aýdymlaryny öwrenmeli bar-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:))) name halamayangyzmy?

((( name halamayangyzmy? mena gunde dinglap ejemi yatlayap, aglap oturyan:(((((

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Mert bol, jigim!"

ullakan gyz-a row sen

ullakan gyz-a row sen :)

Hany, mertje bolsana, jigim! Gör, bärd seň ýagdaýyňda näçe agzadyr myhmanlar bar, şolary pikir et. Entägem seň ýanyňda kakaň bar, a köpüsinde olam beýle däl! Garaz, hemme zat gowy bolar, enşallah, wagtyň geçmegi bn! Sabyr we şükür et sen!

Aýdym barada bolsa, men hem olaryň eserlerini halaýaryn, ýöne köp diňlemändirin, indi aýratyn öwrenjek bolýan olaryň käbir aýdymlaryny. Nostalgiýa we hususy sebäpden :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "allajan dileglering kabul bolsun!"

Ol aydymchylarynda

Ol aydymchylarynda name diysen barda,hen, many, originallyk.Shol sebaplem halap bashlansyn sen olary...

dogrymy aytsam

dogrymy aytsam, manada yurek agyrysy tasirler edipdi,(ozal bir dostum gorkezipdi) bu enelerimizin bize garshy nahili mahirlidigini gorkezyan yekeje mysallardan biri,mena, Alla tagallanyn komegi we ejemin yhlasy bilen shu gunlere geldimmika diyyan(belki kabirlei uchin kakalarydyr) ine sheylerek dushunjeler:

dogry aytyang siz

dogry aytyang siz mamala:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

nahili ejemi goresim

nahili ejemi goresim gelyarle, bu tayygam owrenshemok, shol Turkmenistan gozegime gelyar:((((
ejemjanyng yylgyryshy, mang kayishi nahilli kuyseyan:(((

_____________________________________
Live in the present, not in the past

men vidyony gorup

men vidyony gorup bilemok, soz bn dushundirsenan manada?

Ejeming dinge bir gozi bardy

Ejeming dinge bir gozi bardy ony
yigrenerdim, chunki meni diyseng utandyrardy.
Mashgalamyzy dolandyrmak uchin mekdebizing naharhanasynda ishleyardi.
Okuw dowrunde bir gun ejem meni sorap synpa gelipdi.
Yering teyine giripdim,Muny ejem manga nadip dozupdir.
Ejeme ser salman, yuzumi yela sowup gachdym.
Ertesi gun okuwda bir synpdashym manga " ayy seng ejeng yeke gozu bar ekena diydi" c
Buny eshidenimdena yering teyine girmegi ozgorerdim.
Ejeming yitip gitmegini diledim, ejem gorenimde "meni masagara edeningden olup gidening hem gowy?!!!"! diydim.
Ejem jogap bermedi........

dowamy bar yone ertir yazaryn:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Ýazyp oturma, jigim! Men

Ýazyp oturma, jigim!

Men öň goýupdym bu hekaýany/wakany, ynha:

Eje mähri

"Kiçijek çagajykdy. Yrakda bir şäherde ýaşaýardylar. Mekdebe ýaňy-ýakynda gidip başlapdy. Onuň ejesi hem maşgalasyny dolandyrmak üçin mekdepde aşçy bolup işleýärdi, sebäbi ýanýoldaşy söweşde wepat edipdi. Onuň ýeke gözi bardy. Çagasy bu ýagdaý sebäpli örän utanýardy we ejesi bilen bile görünmek islemeýärdi.
Bir gün ejesi ogluny görmek üçin synplaryna geldi. Şonda ogly örän utanypdy. Synpdaşlary oňa ejesiniň bir gözüniň barlygyny aýdanlarynda, ýere giräýjek bolýardy. Ol ejesine gaýdyp gözüne görünmezligini aýdypdy şol wakadan soňra.
Ol örän köp çalyşyp, Singapurda bir üniwesiteti gazanypdy we ol ýere okamaga gidipdi. Örän oňat netije bilen gutaryp, örän oňat ýerde-de işe başlapdy. Öýlenipdi we çagajyklara eýe bolupdy.
Bir gün ejesi ogluny görmäge gelipdi. Gapyny açan agtyklary oňa gülüpdiler. Ogly bolsa ýene oňa özüni görmäge gelenligi üçin gygyrypdy we kowupdy. Ejesi bolsa öýi ýalňyşyp gelenini bahanalap, örän gamgyn aýrylypdy ol ýerden.
Bir gün ogluna çakylyk gelipdi, uçurymlar güni bellenýärdi we ol hem çagyrylypdy. Aýalyna iş bahanasy bilen Yraga gidýänini aýdyp, oturlyşyga gatnaşypdy. Bir bahana bilen öňki öýlerine hem gidip göreýin diýip, köräneje we çalam-çaş bolup duran öýlerine barypdy. Oňa goňşulary ejesinden bir hat berdiler, hatda şeýle ýazylýardy:
“Salam oglum! Seniň işdäki başarnyklygyna guwanýardym. Uçurym oturlyşygyna gelýäniňi eşidip, örän begendim, ýöräne men bu hassa halym bilen seni görmek üçin ýerimden hem turup bilmäýmesem diýip, örän gorkýaryn!
Bilýärmiň, oglum, sen kiçijekkäň pyçak bilen oýnap, gözüňi ýitiripdiň. Seniň şol ýagdaý boýunça ömür boýy utanyp gezmegiňe eje ýüregim çydam edip bilmezdi. Men öz gözümiň birini saňa berdim. Bu ýagdaýa, ýagny, seniň ýene-de iki gözüň bilen ýaşap başlanyňa diýseň guwanyp gezdim. Soň bolsa gijämi gündiz edip, senin mekdepde okamagyň üçin, birnäçe ýerde saçymy sübse edip işledim, elbetde, bu ýagdaýlary saňa aýtmadym.
Singapura gelip, çagalaryň ýanynda seni gynandyranym üçin, şu wagta çenli seni gynandyran we ynjydan bolsam, meni bagyşlamagyňy dileýärin, oglum! Hakyňy halal et!
Hemişekisi ýaly, iň oňat arzuwlarym we mährim bilen, ejeň!”

Eje mähri şeýle bolsa, onda Biribaryň bendelerine bolan mährini özüňiz pikir edip görüň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • busa 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Yaman gyzyklandyrdy.

Yaman gyzyklandyrdy. Dowamyna garashyan :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ejeler barada bolanyna

Ejeler barada bolanyna görä, öňki degişli we gowy bloglaryň linkini hem aşak ýelmäýin, hökman göz aýlaň, mümkin bolsa, doly okap, pikir bildiriň:

1- http://www.tmolympiad.org/?q=node/2002 (ata)
2- http://www.tmolympiad.org/?q=node/696 (Mergen)
3- http://www.tmolympiad.org/?q=node/1025 (Y. Amangeldi)
4- http://www.tmolympiad.org/?q=node/2022 (ata)
5- http://www.tmolympiad.org/?q=node/2380 (ata)
6- http://www.tmolympiad.org/?q=node/2069/57148 (ata)
7- http://www.tmolympiad.org/?q=node/606 (Myrry)
8- http://www.tmolympiad.org/?q=node/208 (Tagan)
9- http://www.tmolympiad.org/?q=node/1611/33576#comment-33576 (rahat_islam)

Başga-da känddir welin, şular bn goýaýyn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ine shu yerde-de:

ine shu yerde-de: http://www.tmolympiad.org/?q=node/2156 (garabagyr)
ene barada goshgy bar
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

ilkinji goşgyňmydy , özem

ilkinji goşgyňmydy , özem ene barada :)

bäh, bolsa-da gowy goşgy ekeni, telpegem beren ekenim :)

Ýöne uslybyňa haýran-laý seň, jigim :)
Berekellah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sag bolun ata aga, yone

sag bolun ata aga, yone uslyp name bolyar, manysyny aydayin.
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

uslyp - bir zady ýerine

uslyp - bir zady ýerine ýetirmek üçin, maksada laýyklykda yzarlanýan/ýörelýän ýol.
Garaz, usulda ukyp!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bu bir hekaya,yone elbetde

bu bir hekaya,yone elbetde bolup biljek hekaya.belkem bolandyr.
menem kaka barada bir video goyayin.
shunam gorun.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Bet yarysh - Bet Kaka !!"

Salam Selbijan

gaty gowy Eneme bolan soygum artyp, mana Enemi yatlatyar.
Allajan meni shu dereja yetireni ucin Allaha shukur.
Elhamdululllah

Selbijan

Selbijan gowy yazypsyn. seni nireden tapyp bolyaray

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "he he he "

:)))

kici gowunli wrote:

Selbijan

diymek gerek dal, selbi jigim diyaying:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

selbi jigim

oknodan seret men seni gorup durna

shu jagazam okang , mena

shu jagazam okang , mena haladym yaman:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ejejan men seni söyyan

Ejejan men seni söyyan :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

ene

Soranmis bir wagt ay gune bakip,
Dunyanin gorki ne aydyp bersene?
Gun hen diyenmis dizina cokup,
Dunyanin bar gorki enedir-ene.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "3. klas ene dili kitabi yadima dushdi..:) "
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Molodes."
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dert....

dert alynmaz yone yere,
kim bashyn hesrete goshyar?
yone welin enelere,
uleshkede shu pay dushyar...

telpek

munun yalı telpek goyjagynyzy bılsem yene bır gosgy;

Eje-eje ay eje,
Sen men ucın yekeje
Eger betlık edaysem,
Gulagymdan cek eje.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ay yok bu goshgyny hemmamiz

ay yok bu goshgyny hemmamiz bilyasa:)
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

youtbe bara

name goyanınıza göremmok..yöne barde türkiyede gadagan bolanson link dalde klibin adını aytsanız ..bir yolunı tapıp görerdikdaa...

LOL

Dogrusyny aytsam men-a adyny

Dogrusyny aytsam men-a adyny bilemok, yone bu yerde "Ene mahri" diyip yazylgy dur. Yone Hanym gelende nireden tapandygyny aydaymasa sebabi shu blogy hem shol achypdyr. Yone oran gowy klip eken. You should see that:)

ay aglarsyngyza:) Ene Mahri

ay aglarsyngyza:) Ene Mahri diyip yazyp gor hany:) Goz bardyr , aydym dalde dinge okamaly:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ejem bilen yangy gepleshdik

ejem bilen yangy gepleshdik welin ikimiz hem gepleman aglap otyrykdyk yaman goresim gelyar shu gunelr ejemi

shu wgat shu aydymy dingap otyryn

________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy aýdym!"