26 Sentýabrda geçiriljek Halk Maslahaty barada pikirleriňiz

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bilşiňiz ýaly 26 sentýabrda Türkmenistanda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary duşuşygy geçiriljekdir.
Bu duşuşykda esasy serediljek baş meseleleriň biri Konstitutsiýa üýtgetme girizmek, Halk Maslahatyny ýatyrmak we ýerine Konstitutsiýa Toparyny döretmek barada bolup mundan başgada nebit-gaz, ykdysadyýet, oba hojalygy-ekerançylyk ýaly gündelik wajyp meselere serediljekdir. Meniň pikirimçe serediljek meseleriň arasynda iň ähmiýetlisi Konstitutsiýa üytgeşiklik girizmek bolany üçin şu meseläni açsam diýip pikir etdim, sizdenem öz pikirleriňiz we täze dörediljek Konstitutsiýa toparynyň peýdalary barada we geçiriljek maslahat barada öz pikirleriňizi beýan etmegiňiz.

Ähliňizi hormatlamak bilen
Keýmir Kör

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Entak maslahat bolmanka,

Entak maslahat bolmanka, ya-da konstitusia giriziljek uytgeshmelerin bir ujyny gorkezmankalar, biz barde name yazyp bileris ?? Bashda etjek ishlerini gormeli, shona gora komentirovat etmeli, etsem-goysamlaryny bilman halk maslahatyna degisli zat dine umumy gurrun bolaymasa, onunam kime hayry degjek..

Aslynda şu Narodnyý sowet

Aslynda şu Narodnyý sowet (=Halk maslahaty) SSSR döwrüniň mirasy.
Bolýa, ola hiç welin, Türkmenistanyň iň wajyp wakalarynyň biri. Ýa-da şeýle bolmaly. Bolýamy? Biljek däl. Boldy bolmady bir ýaly, türkmen halky kän täsirini duýanogam ýaly.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"