Mübärek gijelerden (kandil) iň köp haýsysy barada eşitdiňiz?!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Mewlit
2% (1 vote)
Regaib
0% (0 votes)
Miraç
12% (5 votes)
Beragat
0% (0 votes)
Gadyr
86% (36 votes)
Jemi 42 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam hormatly agzalar we

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz!

Allahyň beren bir gününi hem sypdyrman ýaşap ýörsüňizmi onsoň :)))

Neme, men şu aý gutarýança, has takygy, Remezan baýramy geçýänçä, şu mübärek günler barada haas köp maglumat almak we maglumat bermek üçin, şuny açaýyn diýip karara geldim, enşallah, hemmäňiz/köpüňiz hem meni bu babatda goldarsyňyz diýip umyt we dileg edýärin!

Men aşakda öz pikirimi we kandiller barada degişli linkleri goýmakçy, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

respect

it is really good. nobody will not say that it is bad.

gayrat etde turkmenche

gayrat etde turkmenche yaz!bu tayda inglische dushunmeyanler bar!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Başda seredemde, maňa-da

Başda seredemde, maňa-da Gadyr gijesi ýaly göründi. Ýöne pikir edip otursam, Mewlit gijesi Pygambrimiziň (SAW) dogluşy baradaky ähli maglumatlary öz içine alýan(sebäp bolýan) gije bolany üçin, Mewlit gijesi barada has köp eşitdim diýip pikir etdim, şoň üçinem şony yşaratladym.

Bu babatda köp sanly bloglar açypdym we açypdylar, gözleg ýerinde "Hz.Muhammed(SAW)" ýa "Pygamberimiz" diýip gözletseňiz, oňat netijä gowşarsyňyz diýip pikir edýän bu babatda!

Ýöne köpüňiz Gadyr gijesini yşaratlaýmasa uly ähtimallyk bn:)

Diňe yşaratlaman, eýsem-de bolsa, şol gijeler barada bilýänje maglumatdyr wakalaryňyzy hem biziň bn paýlaşaýsaňyz!

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ses berlişige degişli maglumatlar:

"Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak" atly blogymda örän oňat maglumatlar bar, aşakda linkerlini bermekçi:

http://tmolympiad.org/?q=node/3455

Musulmanlar ýylyň 5 gijesine şol gijelerde wajyp wakalaryň bolup geçenlii sebäpli, aýratyn ähmiýet berýärler. Şol mübärek 5 gijäniň dördüsi mübärek 3 aýlaryň içinde bar. Ynha, olaryň sanawy:

1- Mewlit Kandili - Pygamberimiziň Rebiulowwal aýynyň 12-nji gijesinde, ýagny, Hijri ýylyna görä 1428 ýyl mundan ozal dünýä geldi. Şol sebäpli, bu aýyň 12-nji gijesi Hijri ýylynyň ilkinjisi Mewlid kandilidir;

2- Regaib Kandili - mübärek 3 aýlaryň ilkinjisi bolan Rejep aýynyň ilkinji juma gijesi Regaib kandilidir;

3- Miraç Kandili - mübärek 3 aýlaryň ilkinjisi bolan Rejep aýynyň 27-nji gijesi hem Miraç kandilidir;

4- Beragat Kandili - mübärek 3 aýlaryň ikinjisi bolan Şaban aýynyň 15-nji gijesi bolsa Beragat Kandilidir;

5- Gadyr gijesi - mübärek 3 aýlaryň üçünjisi bolan Remezan aýynyň 27-nji gijesi bolsa Gadyr gijesidir.

Bu gijelerden nesiplenmek we peýdalanmak üçin, aşakda aýratyn ýazgy goýmakçy, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 3 telpek goyyar we yazyar: "iki sapar gol cekipsiniz:)"
 • BlueDomino 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

wah, şol dilegi(goly)

wah, şol dilegi(goly) näçe ýazsaňam az, elbetde, dileg hökmünde we amal etmek taýdan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

In kop eshidenim Gadyr

In kop eshidenim Gadyr gijesi meninka, birhili TM-de kan bilinenok, yone kabirlerinin adyny name bolup gidyani bilyan daldirin, Meret ayyn 14-ni kicilikden bari eshidip gelyan,

eh menin bir kommendim

eh menin bir kommendim gidyance Ata aganyn 3 kommendi gidip:)

taýýarrak

taýýarrak maglumatlardyr-da, ýa kellede bardyr, şapyrdadyp ýazylaýýar aram-aram :)

gowşapsyň ýa-da :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gadyr gije=Mirac Kandili

Gadyr gije=Mirac Kandili dalmay?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

yok, olaryn ikisi bir dal.

yok, olaryn ikisi bir dal. Gadyr gijesi – Remezan ayynda, Miraç gıjesi Rejep ayynda. Ata aganyn goyan link’lerinde has ginishleyin berilendir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "ejekemiz tüweleme .. :)"

degişýämiň ýa gara

degişýämiň ýa gara çynyň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gara cynymdy...

gara cynymdy... utandyryanyz-ay, bilmesen sorabermelidir-da :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Sorabermeli Guych. Soramak ayip dal, bilip bolyaka bilmezlik ayip :)"

habarynyz bardyr Ata aga,

gynansakda, Gadyr gijesinin asyl manysyny bilyan az. yagny shol gijanin ahmiyeti we Gurhanyn inenligini kop kishi bilenok. bu hakyky, mena kop dush geldim, entagem dush gelyan bu gija "oturma gije" diyip, "chigit chakaly, butin gije yatman oturaly" we etc. diyip dushunyanler kop turkmenlerin ichinde... elbetde, gyybat hem edilyar. bilyanler dushundirip gurrun bereninde we Alla dileg etmelidigini we bu gijede ybadat edene bir omrun sogabynyn barlygyny aydanynda hayran galyalar. kop zady bilmediklerine gaty gynanyalar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "hawa"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

men yeniji..:)

men yeniji..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "1-njiligiň üçin :))"

gaty arany açypsyň-a

gaty arany açypsyň-a how:)

hawa, onsoň haýsy pasly gowy görýärsiň :)

Kandillerde Tm-da bolsaň, dogrudanam, kän ýadyňa düşenok, sebäbi, tel ýok, a TÇ-de bu mümkin däl diýen ýagdaýda, aýratynam, Gadyr gijesi:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kici wagtymdan bari in kop

kici wagtymdan bari in kop Gadyr gijesi barada eşidyadim, tr gelenim bari hemmesini hem kop eşidyan.. in kop Gadyr ve Mewlid, cunku beyleki 3si koplenc tmde kanikulda wagtyma den geldi :))

yone trde bolsan yadyn düşmese de düşüryaler sms atyp :D