el_mariachi öylenyar !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dün türkmenistandaky oglanlara jan etdim.şonda annan klasdaşlary üyşüp oturan ekenler.1-2 sanagy bilen gepleşdim.oglanlardan biri mana şul ayyn 27'ne anna öylenyar diydi. mena ynanman gayta gayta soradym yöne eşiden zadym hakykat ekeni.
barde köp agza annany tananson size habar berayin diydim.
onda name yaşlaram bagtly bolsynlar. görjekleri gowy bolsyn.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • shetdaly 1 telpek goyyar we yazyar: "bagtly bolsunlar!"
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ramazan gutaranoga ayin

Ramazan gutaranoga ayin 27sine, toy Oktyabryn 27sinedir?!

Gelenler iyman giderleri

Gelenler iyman giderleri yalymyka?! :D Pul kop sowulmaz :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men hem geň galdym?! Gadyr

Men hem geň galdym?!

Gadyr gijesi bolýar özem Tm-da:)

Meň dostum hem kandilleriň birinde öýlenipdi. Hem gyzlar, hem oglanlar olary ýatyrmandyrlar şol gije, ýagny, 2 aýry otagda kandili gutlapdyrlar :)

Habar dogry, ýöne "7 ölçäp, 1 kes"-ilmedik ýaly göwnüme bolmasa?!

Men görüplikden däl-de, Annň bu zatlary bilibem, rugsat berşine geňiräk galanymy ýazmak isledim.

Hemmesi bir ýana welin, Anna jan, bagtly boluň! Hem-de her iki älemde!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yananomok:))) gozum bilen

yananomok:))) gozum bilen goresem:))) toya ayatjakdalmika:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Degishme bir gapdala. Annany

Degishme bir gapdala.
Annany gutlayan, bagt we berk mashgala arzuw edyan!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ehhh belki Annanyn aytman

ehhh belki Annanyn aytman oylenesi gelendir, senem aydyp goyberipsin:) oyun edyanlay menem eshitdim bagtly bolsunlar! bir birlerini soyup soyulup yashamak nesip etsin!

Gelin kimka giyw?? PS: Senin

Gelin kimka giyw??

PS: Senin tapip beren babulyanga oylenmez dalmi oziii??:)

mangada gyzykly shu wagt

mangada gyzykly shu wagt kimka gelin , way goresim gelyar :)))
pahyry mara baranda tapyr tupar oylendiripdirler :))) hazir bolung oglanlar oyungize baranyngyzda :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

meni hem şeýtmezlermikä

meni hem şeýtmezlermikä :))))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Ins.:D"

asyl bolyanlar hem bar ekena

asyl bolyanlar hem bar ekena :))) nesip bolsa ata ag shu tomus barsanga sizem bellesini etyarler ,

_____________________________________
Live in the present, not in the past

xexe )))

sheyderler :P
men kowus de'6aLun4!K

ata aga 7 olcap 1 kesjek

ata aga 7 olcap 1 kesjek bolup ganyrgap yorshunize nabileyinda
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

wah, şony diýsene :)) men

wah, şony diýsene :))
men hem oda düşüp başladym eýýämden, aýratynam, sen 10 000$ diýeliň bäri:)
Işdämi gaçyrdyň-a how, jigim :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gelni gyz jigisinin tanshy

gelni gyz jigisinin tanshy diyip eshitdim mena :)

eşitdim? hmmm...

eşitdim?
hmmm... eşidäýýälerlaý derrewjik?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gyz kimka diyip soralayyada,

gyz kimka diyip soralayyada, onson toya baryanlardan eshidilyar :)

Onsoň

Onsoň kimmişin?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

wii, bu soragyny shu wagt

wii, bu soragyny shu wagt gorup durun.
bilmedim, Bayram. name eshidenimi yokarda yazdym. artykmach gyzyklanmadymam.
galanyny Anna ozi aydarda.

Annadagam bagtly

Annadagam bagtly bolsunlar .Gazygynda garrasynlar !Cagyrmady diyip gaty gorman ,ol aslynda gyzlaraq aydyp dyr . Nace gyz ya-da oglan gelyan bolsa onunden aytsynlar diyip .Gidyan bar bolsa bas ustune .Olaryn toyunyn arzyly myhmany boljagynyza ynanyan!Siz beydip yorman ,belkide aytmaga eli degyan da;dir ,isi kop bolup bilera .

Men anyrdakam feyadan

Men anyrdakam feyadan eşidipdim şu toy barada. :)
gutlayan.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Menem Feyadan eshitdim. ol

Menem Feyadan eshitdim. ol habarlashanda Anna sms'de aydypdyr "toya gelin" diyip. bizem gideli diyip goyduk :) bagtlary bolsun!! Mashgalasyna guwanyp yashasyn!

bah, romantiklaryn birinden

bah, romantiklaryn birinden ha dyndyk oytyan:D oyun etyan.

bagtly bolsunlar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: ":-D"

Hawa, yashlar bagtly

Hawa, yashlar bagtly bolsun!!! :))

Anna entak bir gelsin,

Anna entak bir gelsin, telpege gomeli enshalla :))
Bagtly bol Anna, Allajan gelnin bilen gosh birikdirmeginizi
omrunizde beren in dogry kararlarynyzy biri boldursyn enshalla,
biri-birinizi soyup, kyn gunlerde dayanch bolup, chagalarynyza
guvanyp yashamak hem nesip etsin !

bulam

bulam menin sowgadym:)


Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! gowy aydym."
  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy aydym. "Yigit bu gun senin bagtly gunun...""
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy! Berekella!"

A hany mana .Oykelan boldum

A hany mana .Oykelan boldum .:D

Senem durmusha chykdynmy?

Senem durmusha chykdynmy?

Bora masgara etman .Cykjak

Bora masgara etman .Cykjak bolayamda ilki size hokman aydaryn .Beyle howlukmasanyza .

maya bilemok , shu tomus

maya bilemok , shu tomus barsam toy men hokman gormeli, bilemok oglan nireden tapsang tap shu tomus toy men hokman gormeli, beyleki gyzlarada ayt selbi sheydiyidi diyip:)))) ongem ichim yanyp dur doganym dowran kakamyng toyuny gorup bilmeyanime,, omrume garashyp yordum:)))
shu tomus men hokman gormeli toy:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

selbi çykmajak adamam

selbi çykmajak adamam çykarjakda eydip beydip :)
menem bu tomus dine doganyma ysrarap gecdim oylen diyip, gyz hem tapyp berdim welin etmedida.. garaşyanyn bar oydyan diyip ustunden düşüp gordum, onumi aç diyip gaharlandyryp gordum yone tasir etmedi.. oylenayenok :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ""...onumi aç diyip..." :))))"

ay bizem bahana bilen toy

ay bizem bahana bilen toy gormela , eydip beydip toy gormela,

_____________________________________
Live in the present, not in the past

akgül, önünden gutlayan

akgül, önünden gutlayan onda..
bagtly bol :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

a gyz doganını öylendirip

a gyz doganını öylendirip name etjegay...? :)
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

ejeme gelin gereklay :)))

ejeme gelin gereklay :)))

mena doganlamy oylendirmejek

mena doganlamy oylendirmejek bolup elimden geleni etyan , siz bolsa tersine :))) men aytyan eje kaka olar entakk chaga , olang gyz bilen kellesini agyrtmang, shony agzap bashlasalar , ozum helak bolyan agzatmajak bolup:)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

men doganym çaga dala,

men doganym çaga dala, kellesini agyrdybermeli :)

meng doganym hem anna agam

meng doganym hem anna agam yaly deng , yone meng gozume entegem chaga gorunyar:) oydekam sholary oylendirjek diyseler, oturyp aglayadym, songlar bigishleyin meni aglatmak uchin etyardiler:( ay yone mena shu wagt toy bolmagyny islamok:(

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ay dine ejene gelin

ay dine ejene gelin gerekligi üçin bolsa bolyala, mena anırsında başga zatlar bamıka diyipdirin :)))
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Bashga zadyn 1 ujuny yokarda

Bashga zadyn 1 ujuny yokarda aydypdyra, oyunly chynly bolsa-da "onumi ach" diydimi, gep gutardy, nesip bolsa toya, onda-da 2 tarapa-da gideris :))

mergen aga beyleki tarapyng

mergen aga beyleki tarapyng kimdigini aytsana , belki gowy tanayanym bolsa , koynek dikinjek , ongunden ::)))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

kimdigini gowy tanamayan

kimdigini gowy tanamayan bolsan koynek dikinjek dalmi name?:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha....Maladis :))"

Wah gyz yerik dikinjekle ,

Wah gyz yerik dikinjekle , oglan yerik tanamayanym bolsa, konelemi geyerinde:))))
dogurdanam akgul shu geljek tomus etsene , ey daway , beytme manga toy gorkezsene :))) bolung how , maya size de degishli, Mylayymada degishli:))) ey dur siz chyksangyz , dinge men galyan tmolympiada ay yok entak chykmang:)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Quote: ay yok entak

Quote:

ay yok entak chykmang

ok, entek çykjak dal :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry etyang, ir chykma:)"

Toya gidenimizde gorerisda

Toya gidenimizde gorerisda nesip bolsa, shu wagtdan palan diymage ir entak, in azyndan gudachylyk dagy bolmaly, son palan diymeli :)

Maya durmusha chykdyngmy?

Maya durmusha chykdyngmy? aytmadyk bolup asyl bir zat bar , wiiiiiiiii mahym hat yasyna , tazelik bar diydi welin:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hich ynanyp bilemok anna

hich ynanyp bilemok anna agamyng oylenyanine:))) gozum bilen gormesem ynanamok ,
ay onda yashlar bagtly bolsun , nesip bolsa azat agamayzyng goyan aydymnyda ozum tans ederin )))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Anna ildesh, men hem

Anna ildesh, men hem ildeshlerimize goshulyp, sizing tutyan nika toyunyzy gutlayan! Biribaryng doreden bu mukaddes we bereketli nikasynda bereketli bolmagynyzy arzuw edyarin! Sana bolsa Suleyman pygambering ayal hakynda aydan sozleri bilen gelinining sheyle bereketli bolmagyny arzuw edyarin: "Basarjaň aýaly kim tapyp bilýär?
Onuň gadyr-gymmaty jöwherden ýokarydyr. Äri oňa ýürekden bil baglaýandyr,
hiç zada mätäç bolmaz. Ol ärine ýamanlyk däl-de,bütin ömrüne ýagsylyk edýändir...Görmegeýlik aldawçydyr, owadanlyk puçdur, diňe Rebden gorkýan aýal taryplanýandyr."

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "menem gutlagyna goshulyan:)"
  • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "aydanyng gelsin, anna agagelyanche men jogap beryan:)))"

hmm

ay kopden bari girmamson menem hazir ynanman durunla...
yone cyn ekenle :P
anna aga oylenyamiş...
ahh su vagt tm de bolmak bardy :)
yaşlara bagt arzuw edyan!!

gutlayan

toyu menem gutlayan
kabir gyz agzalarmyz gidelin diyip teklip etdiler yone gidip bilmedim.
Anna, bagtly bolun!

Anna suratlary goysana edip

Anna suratlary goysana edip bilsen.

Bagtly bol, inshallah

Bagtly bol, inshallah maslahatlarimin peydasi degendir=)
Jonnuk

Indi toy chakylyklary online

Indi toy chakylyklary online forumlarda hem berilip baslapdyr.
Toy edyan oglan ishi kop bolsa, habar edip bilmedim diyip alada hem edip yormeli dal.
Barybir herkimin habary bolyar :)

Yone "Habary bolmak" 1 zat,

Yone "Habary bolmak" 1 zat, "Chagyrylmak" ayry zatda Bezirgen :)

Obada biri toy etse hemme adamyn habarym bardyr, yone hemme adam chagyrylan dal, shonun uchinem hemme adam barybermeli dal...Onsonam turkmenler biraz gedemrak bolanson, 1'ni chagyryp beylekini chagyrmasan, sonam "Eshiden bolsan gelibermelida how, bashagaylykda yatdan chykyan zada" diysen, "Chagyrylmadyk yerime barman" diyip, gaty gorensiran bolup yor :)
Eger adam gaty yakyn bolsa, onda gidibermelimikak diyyan, sebabi 95% toyun eyesi "Habary bar" diyip, yagny habarlydygyna arkayin bolup, yorite chakylyk getirmedik bolup biler ! Yone beter yakyn dal bolsan, onda gitmezlikde logika hem bar, sebabi her "yakyn dal" ozunden bilip gidiberse, toya hitay chozan yaly bolaymagy ahmal :))

ANNAAA, MEN SANA AYTDYM HOW

ANNAAA, MEN SANA AYTDYM HOW "ÖYLENME!" DIYIP :-D

Bagtly bol dost, mujyk :-)

Bizem poka-chto Sultan bolup gezeli...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

ay boljak iş bolupdyra

ay boljak iş bolupdyra eyyam dinge bagtly bol diyaymeseng!

sagja bolun ey doosss diyen

sagja bolun
ey doosss diyen bolup name sana tabshyran ishimi berjay etmansin...
ay borlay saglyk bolsun!!!

umuman sharp-shurp bo9ldy
men onler aytyadym
sheyle sheyle gyz bolmasa yok diyip welin onsan sheyle gyz tapypdyrlar-ejem,jigilem yalbaryp
-indi name edeli sana- zat diyip muzzerip durlar--eyle boldy beyle boldy menem cydaman
ok diydim - gowam bolupdyr mena
oylenin diyyan how:):):)
---yalta bolyan yöne-oturyp oturmakan düşekje yassyk aşagyna girip yetişya--naharyn önünde,idegin köpelyar...
umuman hezildaray:)
yöne pula gaty köp gityar ekeni..sag amöan sogulanyna begenyan...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Bagtlyja bol Anna !!!"

Quote: gowam bolupdyr

Quote:

gowam bolupdyr mena
oylenin diyyan how:):):)

Medoviy mesyac dowri bolanyndan sheyle diyyan bolayma how?! :D
Kop adamlara oylensen eyle beyle diyip onki gunlerinem kuyseyan yaly?! :)
Yene gutlayanda. Emendirdin, menem yalta, nahar bishirmegi halamok :(
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Senem gitdin-ow indi bizi

Senem gitdin-ow indi bizi tashlap :D

tm baran badyma sana jan

tm baran badyma sana jan etdim öyüne...kakan aldy iberdik ona diydi
mana 31 sent-de gitjek diyipdin damay ???

10 zat bn 10% meşgullananynda 1 zat bn 100% meşgul bolmak has gyzyklylay:)(sözleri oynadayman!)
toydan sonky nahara çagyrşyk başlanyar...yoklay diyip gidemokdym mena welin garyndaşlar,gonşular gaty gören bolup başladylar , gelenok diyip,şola ketjerak ekeni,mytdyklap gitmelida:)
sonam(4-5 gün son)klasdaş,kursdaş,obadaş,gullukdaş,işdeşlerini ayry ayry çagyrmaly ekeni

__________________________________________
no ashk no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hehe

el_mariachi wrote:

toydan sonky nahara çagyrşyk başlanyar...yoklay diyip gidemokdym mena welin garyndaşlar,gonşular gaty gören bolup başladylar , gelenok diyip,şola ketjerak ekeni,mytdyklap gitmelida:)__________________________________________
no ashk no dyrdyr only shamata only gyrgyr

maşynly alyp gidaymeli ekening gongshy bolsada işjeklerinde düşür, kan yöremez yaly:), bu idea ütgemedimay entak(no ashk no dyrdyr only shamata only gyrgyr)
Elde galam-keserim bar,
Yurekde ot-heserim bar,
Yazylmadyk eserim bar,
Chalarma bashym! Chalarma!

sona baka menem şeytdim

sona baka menem şeytdim welin,barsan senem oturmaly bolyar:)gelin gelsede ayal gyzdan dolyar ekeni...kelle agyry olan baran yerem:):):)

öylenyanleri kijjik maslahatlar beraysemmikaray ?

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gayrat et, edil gyssaga yok

gayrat et, edil gyssaga yok welin depoda saklarys.)

31. awgust diyendirin,

31. awgust diyendirin, sentyabr 30 gun bolya :D

bolya how masgara edip alyp

bolya how masgara edip alyp baryanlay...30.sentyabr ekenda 1 günün name derdi baray:):P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 2 telpek goyyar we yazyar: "bagtly bolung:)"

31 awgust diydim-how :),

31 awgust diydim-how :), awgustyn 31-ine geldim barik, bahana tapjak bolup dursun-ay :D

Menem doganym oyleneninde

Menem doganym oyleneninde oyde 1 hepde bolyancham
"Indiki tomus menem oylenmesemmi" diyipdim :))
Birhili, yanynda hemishe yoldash bolyan adam bolyar,
yuregin gyssa-da humurdeship oturybermeli chayin bashynda,
yeke ozun Tv ya-da PC'nin onunde oturanyndana govudyr :)

Anna aga, menem toyunizi

Anna aga, menem toyunizi gutlayan. bagtly yashan!

ey yone gelin diyip bizi unudaymanhow, barigem bir guuk diyip duryn:)
___________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

anekdot

KAKASY: gyzym sen şu gün gowja suwa düş gongşy obadan sanga gudaçylyga gelmekleri mümkün
GYZY: mena suwa düşsem, olar hem gelmese birhili bolar, gelensonglar düşayeyinle. hahahaha

gutly bolgay!!

Gutly bolgay Anna!! sen soygi hakyndaky yazyan zatlaryndan peydalanyadyk welin.... mowzuklarda gurrundeshlik etmek hezil bolya... veselyy 4elovek, priyatno obshatsa!! bu wagtlar TM-da bolanyn uchin internede giryan dalsin.... gorushyanchak =))
men kowus de'6aLun4!K

Anna sorag: Sen toýda

Anna sorag:
Sen toýda "şuny etjek däl" diýseň näme diýýäler? Meselem, "wals etjek däl"?
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

mena gyz jigim bn

mena gyz jigim bn gepleşdim-meni tanayan nirde name etmeli bolsa sen ayt senden başgasyny dinlemeyan diyip
onsan:
-bol,bol vals edin diyilya welin jigim assyrynlyk bn razborka tutuşyp halas etyar...birem dostlamdan 2 sansy yanymda durdy nirde name etmeli nirde etmeli dallleri aydyp otyrdy,gyz yerde gyzyn garyndaşlary:
-biz bn vals edin diyende özüm yok diydim,gaharlanyp seredip durdular , sona,utanyp yzlaryna gitdiler:)

yöne birgiden dap-dessur bar ekeni,gaty kanlay barynam öwrendim öylenende goltgy bereris nesip bolsa:)
kase döwmeli öye girende gyzyn ayagyndan basmaly, guşak çözdide kimi urmaly:)

Eşik geymek barada ak köyneklije çyk diyildi,menem:
-yok how toyumda kastyum geyman nirde geyeyin kimin öylenyani bir belli bolsun diyip enek edip geydim...

Juda içen adam bolaymasa islanini etdirip bolyar!toy senkida :)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Harezmi 3 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan. Bagtly yashan!"

el-mariachi tazeden gutlayan

el-mariachi tazeden gutlayan seni.
sana sorag: sallahlykdan mashgala durmushuna gechende, senin ozunde nameler uytgedi.
Birem uytgar diyip garashanyn, yone onkusi yaly galan zatlar bar my?

Mundan bashgada oylenjeklere bermeli maslahatyn bolsa, chekinme ;)

Bezirgen meň bilmeli zadym

Bezirgen meň bilmeli zadym bolsa habar edeweri :)
Menem begeneýinä?! :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

:))))..

:))))..

mena ökünyan

mena ökünyan indi-öylenmeli dal ekenim:)

way way muny inni name how,

way way muny inni name how, ejizlejek bolyanmay ? :D

toydan 2 hepde sonra gelin :

toydan 2 hepde sonra
gelin : taze kowu$ aldym,nahili bolipdir?
oglan : ezizim yaman owadan eken.gutly bolsin

6 ay sonra

gelin : taze kowu$ aldym,nahili bolipdir?
oglan : naca aldyn? erbet dal.

2 yil sonra

gelin : taze kowu$ aldym,nahili bolipdir?
oglan : name biderek pul sowup yorsun,nama gerek beyle gimmat zat

:):):)
no comment

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "toba"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

1 ay son -gerek zadyn

1 ay son

-gerek zadyn bamy?
-pul
-ok

2 ay son

-gerek zadyn bamy?
-pul

3 ay son

4 ay son

5 ay sonam ğytgeyan zat yok:=)

Gyzlaryn biri shu yazgyny

Gyzlaryn biri shu yazgyny gelneja yetirsinle :D
Ertesi gun goreris Annan yazyan zadyny :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

bu yyl artygy bn aljagymy

bu yyl artygy bn aljagymy aldymlay:)
indem taze işde in sonky proyekt exam etc-synam yanja berdim kastyum jalbarlyja jana bolup:):):)

:P

Gutlayan onda ... Hawwa indi

Gutlayan onda ...
Hawwa indi name planlarda ?

**Dine Özün gelsen bolya

**Dine Özün gelsen bolya diyenokmay ? :))
"Herşey paramı yaw..!?"