Türkmenistandaky keselhanalar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam ildeşler,
Şugün bir yakynymyng nasaglandygy barada habar aldym, TMden. Bilşime göra öykenden ejir çekya öydyan. indi size sorajak soragym Türkmenistanda şeyle derdine derman gözlap nira gitmeli? Haysy keselhana, haysy şaher? Umuman TM de keselhana we bejergi yagdaylary nahili? Bejergi şertleri nameler? Bu sorag bilen saglyk kepilnamasyny göz önünde tutyan. Bir mysal: ynha Türkiye'de eğer işleyan bolsan we saglyk kepilnaman bar bolsa (SSK diyyaler) şonun öwezine bejergi alyp bolyar. TMde barmy şunung yaly sistema? Sabyrsyzlyk bilen jogap we pikirlerinize garaşyan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Turkmenistanda-da bar

Turkmenistanda-da bar atiyachlandyrysh diylen zat, aylygyndan 2% alyadylar oydyan onler, we eger atiyachlandyrylan bolsan, onda derman we etc'ni doktor'yn haty bilen 10% bahasyna alyp bolyar. Men kakam yurek agyrylydy, shol 70$'lyk dagy dermanlary 7$'a alyady, keselhanalarda-da shona gorarak skidka edyadiler oydyan...

Men 1 bivim bagyr keseli bilen Bekrevedaki bolnisada yatdy, shol yerinin hemme zady hem gaty govydy diydi oza, ozem doktor bolanson, yagdayi bilyandirda !

Keselhanalar

Abi berbat durumda. Eşidiňime görä biriniň aýaly sezerýenle operatsiýaly dogum ýapýan wagty roddomda swet (elektrik kesilýär) öçýär. Näme üçin operatsiýa alanlary-da belli däl, jogap berýän ýok. Operatsiýonniý zalda çyra ýok. Garaňkyda edilen operatsiýadan netije alyp bilmedik dogtorlar ýaş geliniň matkasyny aýyrýarlar, indi çagalary bolup bilenok hiçhaçan. We bu ýagdaýlaryň yzy hem yzarlananaok. Meniň özüm täze açylan ene mähri merkeziniň gurluşygynda bolup gördüm, operatsiýonny zal in azyndan 100-150sany akumulýatorly UPS komnaty bardy. Başga ýerlerde ýok beýle zatlar. Garaz Hudaýjan özü gorasyn, işiň düşmesin. Näme haklary bar biriniň bagyny ýatyrmaga. Bilinmeýän wakalar gör nähili we näçe. Men muňa haýran galdym, jogapkäri kim, hasabat kimden almaly, kimden soramaly?

Aşgabatda puluň bolsa ýüz tutup biljek ýeke ýeriň bar olam ÇENTRAL HOSPITAL, mir2/1-de stadionyň garşysynda. Başgalaryndan derek ýok, iň gowy maslahat we ambulotar bejergini şolar berýärler. Ambulator bejergileri gymmadyrak emma olardan maslahat alyp soň başga tanyş bir doktordan bejergi alyp bolýar, içindäkiler hem şony maslahat berýärler.
Diagnostika baryp diagnoz alarsyň, emma olar bejergi edenok diňe diagnoz goýup berýäler, bejergi üçin bolnitsa barmaly, olar bolsa bular ýalňyş edipdir bar biziň öz diagnostikamyzdan geç diyip öz diagnostikalaryndan geçirýär. Sebabi her bolnitsanyň hozrasşýot edilen bölümleri bar, her kim özü pul tapmaly, başga biriniň ýazan diagnozyny kabul edenoklar öz bolnitsalary üçin ýene-de pul alýarlar kesellerden öz diagnostikalarynyň üstü bilen. Keselli ondan soň bejergä başlap biler. Otdeleniýelerde hem tölegli hemde tölegsiz palatalar bar(tölegsiz palatalar 90% ýeňillikden peýdalanylyp bolunýan palatalar), haçan barsaň tölegsizler dolydyr, tölegliler boşdyr.
Operatsiýa bolmakdn hudaý saklasyn ol özü öz başyna bir mowzuk temasy we ýazmak dogry gelermi bilmedim, edil başdaky ýaly.
Düşünensiňizle

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • shetdaly 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Tm-de eger ishleyan bolsana

Tm-de eger ishleyan bolsana 2% tutup galyarlar medstrahowka ucun, yone ishlemeyan bolsan welin polkinikandan med strahowka acdyryp sonyndan banka baryp her aya 5 mun manatdan tolap pecat basdyryp gaytmaly, we edilyan hyzmatlardan kop yerde 50% skidka alyp bilyarsin, (hokman med strahowkan kopiyasyny yanyn bilen akitmeli) yone dermanlar kan berilip durylanok skidka bilen, ya-da yazylan dermanlar tapyp bolanok med strahowka bilen,
Max James sen yokarda Turklerin Central hospitalyny owupsin welin, olarada barsan bir zat ucin hemme diagnostikadan gecmeli, olam epesli bahajyk bolup cykyar, ol gun kakamyn kici jigisi olarda ayagyndan ucin gecdi welin yone prosta barlatmak pocti 800-900 manat cykdy,
Maksat Sizin diyyan adamynyz oykenden name bolup ejir cekyar eger incekesel bolsa onda [/B]shu wagtlykca[/B] Selhozyn yokarsynda yerleshyan ince kesel bolnisady bar belki shol yere yuz tutup biler
yokarda garalan shu wagtlykca diymegim, tizden nesip bolsa indiki yylda Coganlyda uly, hemme uslowyalary bolan bolnisa gurulyp bolunjak, onson shol yerde yerlesher (Tuberkules bol, Kozwen, Gan banky, Infeksionyy, Spid centre,)

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Maglumat we aladaň üçin!"
  • shetdaly 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Kim guryaray ol

Kim guryaray ol bolnisany.Gechen yyl birine cyzyp beripdik bir topar bolnisa sholmykaray::))BAshlananmy shumahal shon gurlushygyna?

Aý kesel bolma iň gowusy.

Aý kesel bolma iň gowusy. Bolaýsaň, köp ýerde medisina gaty biderek diýdirýä. Amerikaňkydanam razy adam gaty az.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

"Itinem dertli bolmasyn"

"Itinem dertli bolmasyn" diyilenida. Alla dognmyza sepa etsin!