Baýat-Hajy we Gurban - doglan günleriňiz gutly bolsun!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bugün Gurban-yň, düýnem Bayat-Hajy-nyň doglan günleri ekeni.

Şol mynasybetli, ikiňizi hem täze ýaşyňyz bn tüýs ýrekdn gutlaýaryn!

Biribardan sizi okuw, iş we durmuşyňyzda başarnykly etmegini we özüňize mynasyp ýanýoldaş bermegini dileýärin!

Uzak, bagtly, haýyrly we bereketli ýaşaň!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ay, duyn acmalydynyz, gecip

ay, duyn acmalydynyz, gecip gidenson gerek dal :))

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Gerek bolmasa-da kabul et shulary ha :))"
  • selbishka 5 telpek goyyar we yazyar: "sowagatjyk"

"hiçden giç ýagşy"

"hiçden giç ýagşy" diýip eşitmänmidiň, Güýç?! :))

Şol-da meňem edýänim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

eý, alada edip gutlaýan,

eý, alada edip gutlaýan, sebäpkärlerden birem şeý diýýä-dä, bolanog-eý munyň :))

"U siz bn" diýýämi biri :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "goy, zeyrenip oturma ata aga :))"

hiçden giç yagşy

hiçden giç yagşy diyipdirler.:) ikinizin hem doglan güniniz gutly bolsun. Allajan hayırly ömür nesip etsin.
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

selbish sag bol, Mergen name

selbish sag bol, Mergen name "kabul et shulary diyibem 1 telpek beryan? :))

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 4 telpek goyyar we yazyar: "Haha...Dogry aydyan, 1'i 5 etmek yatdan chykypdyr !!"

gutlayan , hemangize uly

gutlayan , hemangize uly bagt dileyan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

gutlayan! yitip

gutlayan!
yitip gitdinahow...
In gowy arzuwlaryn hasyl bolsun!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

sag bolun, size-de doglan

sag bolun, size-de doglan gunlerinizde (ya-da bir gunden son :)) sheydip telpek almak nesip etsin :))

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "menem sowgatjyk berayin:)"

Menem Gutlayan, ikinizide

Menem Gutlayan, ikinizide jan saglyk,bagt, okuwynyzdan ishinizde ustunlik yaran bolmagyny Alladan dileyan!

Menem onde eydylanlara go

Menem onde eydylanlara go sulyan !Ikinizede uzak yas ,bagt ,jan-saglyk arzuw edyan !

Guych, Gurban menem sizi

Guych, Gurban menem sizi gutlayan! elmydama janynyz sag we bagtly bolmagynyzy arzuw edyan! okuwynyzda, ishinizde ustunlik we yurekde beslan arzuwlarynyz hasyl bolsun.

gutlayan 2nizem, durmuşdan

gutlayan 2nizem, durmuşdan lezzet alyp yaşan. :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

menem ikinizem doglan

menem ikinizem doglan gununizi gutlayan. gich bolanda-da yene nache kop dileg edilse karli siz bolyaniz.

Alla sizin 2 dunyanizi abat eylesin!
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

gija galdym

gija galdym, onda-da ikinizem gutlayan.. Toyunizda-da gutlamak nesip etsin!!

Kop sag bolun doganlar

Kop sag bolun doganlar hemmanizden minnetdar!
Ayyn 14-ine Kairden 6-sagatlyk yol uzaklykda , Sharm-Elshekyh saherne 3-gunlik dync almana gitdim , dogulan gunimem so yerde gecdi , net e girmane bolsa kan el degmedi 5-minutjyk girip cykdym , denizde yuzdim , dagda kawasaki surdim , Aqua Park diyilyan yere girdim , galan wagtymam name....in gowy goryan endiklemden biri bolan , yatmak bilen :) myhmanhanada yatmak gaty rahat , lezzetli , umsimlik bolyar eken , oydaki yaly "turey dezurnany et" diyip duran yok , oz elin , oz yakan , gaytam uysip sana hyzmat edyaler , ana seydip dynjam aldyk bu gunem Kaire geldimde net e girip otursym.
Bayat Hajy aga senin hem dogulan gunin gutly bolsun! uzak hem bagtly yasa , arzuw edyan zatlaryna gowus , Allajan iki dunyan abat bolsun! Hmmamize bagt yar bolsun doganlar!

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 2 telpek goyyar we yazyar: "menden sowgatjyk"

Yashyngyz uzak bolsun!!

Yashyngyz uzak bolsun!!
120 yillap doglan guni bellemek nesip etsin ikingizesede!!

...

dos 120 yil diyipsing weli bu alkish mi ya gargish mi mena dushunmedim.???
:))) :(((

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Ey su yerik suraty nadip

Ey su yerik suraty nadip goyup bolyaray?

imageshack_us bilen; yokarda

imageshack_us bilen; yokarda kop soralyan soraglarda bardyr...

Gurban, muny ayryp, ikinji

Gurban, muny ayryp, ikinji "forum" diyip duranyn yanyndaky linki yelmap gor, surat gelmeli oz-a :))

Nireday ol :) ? Bayat Hajy

Nireday ol :) ?
Bayat Hajy aga messengerin bar bolsa bersene , seni kopurak biynjalyk etmeli boljak men su gezek gayrat et :).

Aqua Park

Myhmanhanada

Horajykdyryn guldiki yokdur 56 kg. :)

Aqua Park 2

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

egninge bir koynek bir

egninge bir koynek bir alamly ekening!ya da paletensia dolamlay ekeing !

_____________________________________
Live in the present, not in the past

:) ol yerleri dursna suw ,

:) ol yerleri dursna suw , onsan koynek geyip bolanok , hemme oyunlaram suwly oyunlar , 100-150 metrlik suwly turban icine salyp, asagmada balon berdilerde iteklap goyberdiler , aylanyp-aylanyp basym aylanyp , in sonundada basseyne kellelikgan zynylyp gacdym. Koynek-moynek galan daldir , bagyslarsyn edepsizlik bolsa :).
Gelin Musure dync almana gowja yerler bar , ozem arzanjak , kop yerden.

http://img370.imageshack.us/m

PS: Ol edepsiz gyz men bilen daldir , totanden dusipdir nebir suraty zayalap , gozuni juytjerdip , pormyn gursyn :(

tuweleme, yaltanman surat

tuweleme, yaltanman surat baryny goyupsyn! o yerde okap hezil edyan ekenina :)
Musur'de gidip bolsady bir gun.

Gurban wrote:

PS: Ol edepsiz gyz men bilen daldir , totanden dusipdir nebir suraty zayalap , gozuni juytjerdip , pormyn gursyn :(

bah, ozaa yanyndajyk dushupdir, sonam o gyz "edepsiz" bolayya :)) ozi gelip dushayende-de zayalapdyr bolanoga. wii, hemem, suratda onun yalanachlygy kan gornenok kabirlerinika garanda :D

bah

Hatice wrote:

tuweleme, yaltanman surat baryny goyupsyn! o yerde okap hezil edyan ekenina :)
Musur'de gidip bolsady bir gun.

Gurban wrote:

PS: Ol edepsiz gyz men bilen daldir , totanden dusipdir nebir suraty zayalap , gozuni juytjerdip , pormyn gursyn :(

bah, ozaa yanyndajyk dushupdir, sonam o gyz "edepsiz" bolayya :)) ozi gelip dushayende-de zayalapdyr bolanoga. wii, hemem, suratda onun yalanachlygy kan gornenok kabirlerinika garanda :D

:D :D :D bay aylap urmana okday , kabirlerninki diyip oturman senki diyayda :D , ay mena erkek adam ozumem mercedec balakly dalde uzyyyn sortikli , a o bolsa basgaca , ay on b/n men isim yoklay , yone men suratyma gosulypdyrda rugsatsyz.

.

.

(No subject)

http://img88.imageshack.us/my

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

...

bu yerler niresay dos?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

(No subject)

(No subject)

(No subject)

Su gun barik nadip surat

Su gun barik nadip surat goyulsuny owrendim , owrendimem welin , surat baryny goyup keypden cykdym :) onde-sonda etmedigimi etdim. Dync alys gunlerinden kabir suratlary sizin bilen paylasyaryn.

howa, bildirya:)))hezil

howa, bildirya:)))hezil etding oytyan:)))
bu taylary musurmi? yaman owadan yer eken, dynch alangda shun yalak alaysang:))))
suratlar gaty ullakan , agzalar yadyndan chykarmasyn meng yuzumi diyip, gaty uly, gaty
uly goyupsyng.!
_____________________________________
Live in the present, not in the past

Yok Selbishka yorite uly

Yok Selbishka yorite uly goymadym , dogrusy ozumem halamadym gaty uly bolupdyr , nadip kici goyulsuny bilemok, suraty yany owrendim :).

musurmi diyenim godek

musurmi diyenim godek bolupdyr , diyjek bolyanym Egypt-my diyip sorarjak boldum:)))
yaman owadan yerle men pikir edemokdym, egyptda mun yalak oowadan yerler barmyka oydup:)))
oyun edyanle:))) menem bilemok, sho suratlang nadip kichi edip bolyanly:)))gowy dushulipdir owadan yerler bar eken:))))yok, gowy suratlar. men yone oyun etdim,:)))turkmenche egypt diysem musur bolyar olam bir hili bolyar.
eger kyn gormesngiz Egypt nahili uytgeshik, geng zatlary hakda gurrung beraying:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

M harpyny uly

M harpyny uly bilen yazan bolsan, oz dilimizdaki sozi ulananda edepsizlik bolmazdi::))

harp kichi gidipdir, edil

harp kichi gidipdir, edil musur diyen yalak bolupdyryn:)))men Egyptda mun yalak owadan yerler bardyr diyip kellame gelenok, men pikir etyadim tosap yatan choldur etyadim:))
_____________________________________
Live in the present, not in the past

ay 85 million halk gybyrdap

ay 85 million halk gybyrdap yorse col galmazla , onsanam Musurin dine 20 % yerinde yasayys bar , galan yeri dogurdanam col , yasayys yeri hem col bolsunmy :) ?

...

20% ti bolsa kan ekeni..
turkmenistaning 85% col
15% yerinde yashayish bar. 10% towregem daglik
adamlar 5% toweregi yerde yashayar..
birem ilatina sereding 5 millyon

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG