Erkek bilen Gyz arasynda dostlyk bolup bilermi ýada soňy diňe....

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Erkek bilen gyz arasynda dostlyk bolup bilermi, ýada bu wakalaryň soňy pajygaly ýagdaýlara getirýärmi.(Boyfriend & Girlfriend)
Ýada bu dostlykly gatnaşyk nahili araçäkde saklanylmaly.
Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

 • Yusup_Ahmet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yazipsin"
 • orazgarayew 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mena pajygaly yagday goremok

Mena pajygaly yagday goremok ... Vaabshe pajygaly sozi yalnishirak bolupdir.. Garaz bu suw kop saman surar izi bilen .. Govisi men yazmayin izini..

Quote: Hormatly oglanlar we

Quote:

Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Gaty kän umyt edýäň dälmaý?! :D
Remezan aýynda gezip ýörüs, muň ýaly gürrüňler azdyrmazmy?
Pajygaly sözüni näme manyda ulanandygyňa düşünip bilmedim menem. Borda...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

eger iki tarapda den dushrak

eger iki tarapda den dushrak bolsa dostluk gaty kyn bolar. Emma bir tarap uli olsa onda mumkin

bu blog boýunça men hem

bu blog boýunça men hem köp zat ýazyp oturmaýyn, ýöne, gysgaça "bolmaz!" diýmek bn, bu babatda has köp maglumatly öň açylan birnäçe blogyň linkini aşak ýelmemekçi, okalan wagty köpleň pikiri we dini hökümler hem bardyr, ynha, linkler:

1- http://www.tmolympiad.org/?q=node/2928
2- http://www.tmolympiad.org/?q=node/1984#comment-42155
3- http://www.tmolympiad.org/?q=node/3144

şular ýetermikä diýýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Dini hokum" diyyanin

"Dini hokum" diyyanin yzyndan hokmany suratda "IMHO"-ny yapyshdyrmaly
ekenin, sebabi ol blog'laryn arasynda oz shahsy/subjective pikirli
post'yna link beripsin, ustune-de bular yaly yerlerde oz yorumyny
belli chaklerde goysan govy bolaymasa, churt-kesik etjek bolmak gereksiz
zat, barybir beydip bolmayar !! Shol post'una-da degishli shu comment'im,
t.e. mana gora yzyndan hokman IMHO, belki 2-3 sanysy birden goyulmaly post !

pikir pikirdir-dä, men

pikir pikirdir-dä, men ýazaýdym.
Galyberse-de, ol höküm IMHO bolmaýar, üýşüp gelinen karar bolýar, şoň üçinem şeýle ýazylýar ylmyhallarda. Ol meniň goýan hökümim däl din boýunça!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

IMHO bolmasa OOHO goysunlar,

Ozune degishli dal diyyan bolsan, onda IMHO bolmasa IOHO goysunlar, ya-da sen olaryn adyna ITHO goy, sebabi shol karar yene-de belli adamlaryn shahsy pikirleri bolup galyar, arkasyna 70 sany argument getiryan bolsalar hem, ozleri nache guychli bolsalar hem ol ony "pikir"/"mana gora" diymekden alyp goyanok, sebabi bu subut edip bolyan zat dal, dine oz pikirini aydyp bolyar ozune gora dogry hasaplayan argumentlerine dayandyryp, yone olar gaty fakt bolmanson, bashga adam uchin oz argumentleri has guychli gorunmegi adaty zat.

Kurandan aýat delil

Kurandan aýat delil getirsemem, yzyndan IMHO goýmalydyr, Mergen?!

Men gerek göremok şony! Şoň üçin hem goýjak däl!

Rast, pikir soralypmy?! Içinde "ata, seň pikirleň gerek däl!" diýilmänmi?! Onda, yzyna islesem IMHO goýaryn, islesemem goýmaryn! Barybir, men öz okan, öwrenen we kabul eden pikirlerimi ýazdygym bolýar şol ýerde çeşmeler arkaly. Muňa düşünýänler düşüner.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dushunmesi gaty kyn zat

Dushunmesi gaty kyn zat yazdynda Ata aga...
IMHO islesen goy, islemesen oz ishin, yone mne "goyulaymaly" yerlerin
bardygyny bellap gechdim, sebabi shahsy pikirler umumylashdyrylmaly dal,
nireden ylham alynyp yazylan bolsa-da !
Kuran'dan delil getirsen, ol senin pikirin dal, anyrda IMHO dalde reference
goymaly, men senin shahsy komentarialaryn barada yazdym, beren post'yn hem
shuna degishli, ayat dagy yokdy!

seret, men

seret, men umumylaşdyrmadym. Şol ýazgyma siňe seretseň:"...gysgaça "Bolmaz!" diýip geçeýin" diýen manyda ýazdym, "umumy/takyk manyda bolmaz..." diýmedim. Diýenem bolsam, ýene özümi mamla görerdim. "Gyz bn oglan dostlugy - benzin bn oduň ýakynlaşmasy" meňzetmesi dogry maňa görä.

Iň başky goýan linkim bolsa, ylmyhalyň terjimesi. Mende şoň linki ýok şol çeşmäň, umumy manyda ylmyhallar bolýar, muňa sen gowy düşünýärsiň, aňyrsyna-da geçýärsiň!

Indi şl ýazgydan degişli ýazgylary aşakda-da goýmakçy, goý, nä derejede dogrulygyna özüň karar ber!

Şahsy pikirleriň yzyna "IMHO, pikirimçe" goýulmagy gowudyr, ýöne haýsy-haçana çenli olary goýup ýöreýin. Men ýazan bolsam, onda maňa degişli pikirdir-dä, hemmeleriň hökman kabul edäýmeli pikiri diýilýän zat ýog-a!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sagbol Atam

Curt kesik edaydikle atam ahli meselani
bashga yazanam yok onson

Yazynda how name dushunyan bolsanyz
Intersney sizem

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: ":-)"

linkleri okap gördüňmi,

linkleri okap gördüňmi, şol ýerde uzyn edip goýdum how birgiden ýazgy bu babatda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bolup biler,yone ikisem

bolup biler,yone ikisem ozuni elinde saklamagy basharmaly:)

menin pikirimca dost bolup

menin pikirimca dost bolup bilner, yone dashyndakylar bu yagdaya dushunenoklar biz dost diysenem ynanmazlar, ya gyzyn ya oglanyn halashyany bar bolsa bu zatlara duybinde gadagan eder,

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ine dogry pikrimika diyyan

ine dogry pikirmika diyyan, dunyade oglan uchin oglan dost gutarypmy yagni gyz dost ediner yali, yada gyz gutarypmy gyz uchin oglan dost ediner yali???
sizin pikirleriniz nahilirak? hany turkmenler nacherak uytgapdir bilelin?

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Guljemal 5 telpek goyyar we yazyar: "dogry pikir"

shuny sheylerak

shuny sheylerak aydayin,oglan uchin in gowy dost oglandyr.
gyz uchin in gowy dost yene oglandyr.
oglanlar has sada,gonumel we ynamly bolyarlar.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • tirkis85 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen mamla GaraDag :)"

Gyz 3in iň gowy dost "homo"

Gyz 3in iň gowy dost "homo" oglandyr, şeýle diýseň has dogry bolardy:D

gyz uchin?

gyz uchin gyz bolsa has yerlikli bolmazmy:)
gyzlar goy oz syrlaryny gyza aytsinlar.
dostyn ing gerekli yeri hem Syrdashdyrlar.
gyzlaryn hem belki ozlerine gora hem sypatlary bardyr?:)
mena oglan dost edinjek: shu agzalarmyzdan(gyzlardan) biri dostun bolaysaya ishin gaytdy hemme syryn belli bolar:)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hmmm

azatcentury85 wrote:

shu agzalarmyzdan(gyzlardan) biri dostun bolaysaya ishin gaytdy hemme syryn belli bolar:)

ha ha hamala barde kan gyz giryan yaly gurledinle, sonky dowurlere dost tutunayyn diysenem tutup bilmersin, gaty azaldy gyzlaryn sany:(
onsona tersine kabir yagdaylarda gyzlar gaty gowy saklap bilyaler syrlary,

sebäp nämekä?! oglan ýa

sebäp nämekä?!
oglan ýa gyz joralar bolup bilermikä?! Ýa dynç alyş?! ýa başga näme?!

garaz, şu dostluk sebäpli hem gaharlanýanlar, girmek islemeýänler we ş.m. bolup biler, elbetde.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena

ata wrote:

garaz, şu dostluk sebäpli hem gaharlanýanlar, girmek islemeýänler we ş.m. bolup biler, elbetde.

mena hic hili dushunemok nama gaharlanyandyklaryny, bidereklik gury adamlaryn yuregini agyrtmaklyk bolyar shol zatlar

her kimiň öz dünýäsi

her kimiň öz dünýäsi bar, şoň üçinem geňirgenip durmaly dälmikä diýýän.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

haysi sebaplerke?

haysi sebaplerde syrlary saklap bilyalerke? bilip bolmazmy?:)

hemme syrlary saklayarlar

hemme syrlary saklayarlar gyzlar, yone hemme syryng aydyp oturmaly dal:))))
gyanjygda gowunlik berip bilyar, kosheshdiryar, ( iki eling tutup anglangda):))))begenen wagtyng begenip bilyar dostung:))), yone gaty owrenishmli dal, hazirak bolmaly!oz arangda arachak goymaly:)))
esasy zat dost diyening ichingi dokmekmika diyyan:)) meng pikirim!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

tutynyp gal dost gyz az,

tutynyp gal dost gyz az, tmolympiadan:))))
iki elingi tutup agladaryn!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

senem bara

senem bara, valla oyun ederlik bar ekeni, iki de bir 2 elin tutup agladaryn diyip gaytalamasana?

men ,shun yalaka sozleri

men ,shun yalaka sozleri gowy yadymda galyar:)))))oyyn , birden aglayma:)) oyun etyan:))
dogrudanam gyz bilen oglan dost bolup bilermi?
meng pikirmche bolup biler:))) meng pikrimche oglanlar bilen dost bolsang gowy, chakden gechman ,:)) men pikir etyan!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bolanyok!

bolanok:) nokat.

"Gyz bn oglan dostlugy -

"Gyz bn oglan dostlugy - benzin bn oduň ýakynlaşmasy" meňzetmesi dogry maňa görä diýipdim. Indi, şol dostlugyň berip biläýjek netijeleri barada kä ýazgylary goýmakçy.

Ýokarda beren linklerimden ilkinjisinde şu bloga degişli ýazgylar bardy, şu ýere-de goýmakçy ähmiýeti boýunça:

"...3. Erkegiň nätanyş bir aýal bilen öwrat we gatnaşyk edebi:

Aýallaryň elleri we ýüzünden başga tutuş bedeni nätanyş erkekler üçin öwrat saýylypdyr. Seredilmegi ýa-da görüljek şekilde açylmagy dürs däldir we edepsizlik saýylýar. Erkegiň nätanyş bir aýala ýörite seretmegi dürs görülmändir we uly edepsizlik hasap edilipdir. Erkek adam biygtyýar aýalyň öwrat ýerlerine seretse, Allatagalanyň: "Mümin erkeklere aýt! Gözlerini haramdan sowsunlar" (Nur, 31) emrine laýyklykda, derhal gözüni ýumup, ýüzüni öwürmelidir. Erbetlige iteklemejek bolsa, zerurlyk ýagdaýda bir gezeklik seretmek dürs görlendir. Emma bakyşyňy ikinji gezek gaýtalamaklyga rugsat edilmändir. Ymam Agzam hem bu pikirdedir. Bu mesele bilen baglanyşykly Pygamberimiz döwründe şeýle waka bolýar. Pygamberimiz bilen Hezreti Aly köçede ýöräp barýarkalar Hezreti Aly (Alla ondan razy bolsun) nazary nätanyş bir aýala düşende, Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şeýle aýdýar: "Eý Aly, nazary nazara goşma. Birinjisi üçin saňa hiç hili günä ýokdur, emma ikinjisi seniň zyýanyňadyr" (Ebu Dawut).

Alym Kurtuby bu hadysy okandan soň, El-Jamyg atly kitabynda şeýle düşündiriş berýär: «Ynsan, umuman, ilkinji bakyşyna päsgel bolup bilmeýär. Şonuň üçin munuň jogapkärçiligi ýokdur. Emma kalplaryň arassa galmagy, erbet pikiriň döremegine ýol bermezlik üçin Allatagala hyjap aýaty bilen gatnaşyklaryň perde arkasyndan ýöredilmegini, gürleşende özüňe çekiji, maýyl ediji görnüşde gürlemezligi musulman zenanlara emr edendir. Yogsa, musulman erkekleriň we zenanlaryň nebis we şeýtan allaryndan uzakda bolmaklary mümkin däldir.»
Türkmen halkynda asyrlaryň jümmüşinden dowam edip gelýän yaşmak edebi bardyr.

Hylwat halynyň gadagan edilmegi

Rowaýata görä, Musa aleýhissalam bir mejlisde oturdy. Üstüne bir don geýnen halda şeýtan oňa görünýär we käbir sowal-jogap alşandan soň, "Ýa Musa, seniň üç zatdan ägä bolmagyňy ýatladýaryn" diydi we sözüniň üstüni şeýle ýetirdi: "Nika düşen bir aýal bilen ikiçäk galma, çünki mähremi bolmadyk aýal bilen hylwat halda bolan erkegiň ýoldaşy bolaryn. Onuň ýüreginde şol aýala, aýalyň ýüreginde-de şoňa garşy yşk we pitne oduny tutaşdyrýançam, olar bilen ýoldaşlygy dowam ederin ... " diýýär, Müslimiň habar bermegine görä, Amr bin As şeyle gürrüň berýär: Haşym ogullaryndan bir adam Umeýriň gyzy Esmanyň ýanyna giripdiler. Esma şol wagtlar Ebu Bekiri Syddykyň nikasynda ýaşaýardy. Hezreti Ebu Bekir olary Esrmanyň ýanynda görende, erbet bolýar we ýagdaýy Resullullaha şikayat edip habar berýär. Şeýle hem "Haýyrdan başga bir zat görmedim" diýýär.
Pygamberimiz aleýhissalam: "Şübhesiz, Alla Esmany şeýle erbetliklerden gorandyr" diýenden soň, münbere çykdy we: "Bu günden soňra bir adam ýanynda bir ýa-da birnäçe adam bolmazdan, äri öýde bolmadyk aýalyň ýanyna hiç kim girmesin" diyip aýtdy we biri-birine nika halal bolan aýallar bilen erkekleriň hylwat halda galmaklaryny gadagan etdi.
Hylwat halynda galmaklygyň iň howplusy garyndaşlar arasynda bolup geçýär. Umuman, gyz-oglan ýa-da zenan-erkek, tapawudy ýok, biri-birlerine nika halal bolmagyna garamazdan, aga-daýy, bibi-daýza, çagalarynyň ýa-da obadaşynyň bolandygy üçin, biri-birlerinden ägä bolmaýarlar. Pygamberimiziň şu hadysy beýle etmekligiň uly yalňyşdygyny görkezyär. Allanyň resuly sallallahu aleýhi wesellemiň sahabalara: "Öz nikalysy we mähremi bolmadyk aýalyň ýanyna girmäň" manydaky sözüne ensardan biri: - Eý Allanyň Resuly, hamw hakynda näme aydýarsyňyz?” diýdi. Pygamberimiz: "Hamw ölümdir" jogabyny berdi (Buhary).
Başga bir hadysy-şerifinde hamwyň aýalyň gaýyn atasynyň beýleki ýakyn garyndaşlarydyr diýip düşündirilýär.

Gaýynata we onuň ogullary äriň aýalyna mährem (nikalaşmak haram) bolandygy üçin, hylwat halda galmaklarynyň hiç hili zeleli ýokdur. "Äriň doganoglanlary we dolananlary oňa girmeýär, çünki olar mährem bolmadyk adamlardyr. Şeýle hem äriň aradan çykmagy sebäpli, gaýynlary we äriniň doganlarynyň ogullary mähremlikden aýrylýar.

Kazy Iýaz hem "Bir gelniň ýüwürjileri we gaýynagalary bilen ikiçäk galmagy dinde pitne we heläk ediji sebäp hökmünde ýeterlikdir. Ynha, bu ýagdaýy pygamberimiz ölüm diýip suratlandyrypdyr. Bu sözi aýdýarka sözüni gataldyp aýdypdyr" (A. Dawutogly, "Müslim terjimesi we şerhi") diýýär. Şeýle ýagdaýyň aslynda nähili howpludygyny beýan etmek eýýäm ýeterlikdir. Garyndaşlyk derejesi näme bolsa bolsun, biri-birine nika halal bolan adamlaryň ýapyk ýerde ikiçäk galmaklary zyna eltýän sebäplerden bolandygy üçin, anyk we kesgitli ýagdaýda haram kabul edilipdir.

4. Aýalyň ýat erkekler bilen öwrat we gatnaşygynyň edebi.

Ebul Ala el-Mewdudi, aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebi barada şeýle düşündiriş berýär: «aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebinde ikisi arasynda örän inçe bir tapawut bardyr. Ol hem şeýledir. Erkek adamyň ýaradylyşynda söýen ýa-da hoşal bolýan bir zat bolsa umuman oňa ýetmek üçin gaýrat görkezer çäre gözlär. Aýal bolsa diňe arzuw eder. Emma arzuwyna ýetmek üçin gaýrat etmek beýlede dursun, ony aýtmaga-da gurby çatmaz. Şonuň üçin pygamberimiz sallallahu aleýhi wessellem bu ýagdaýy nazarda tutup erkekleriň aýallara seretmezligi üçin berýän ähmiýetini aýallar hakynda kän bir görkezmändir. Hatta Äşe enemize söweş tälimi oýunlaryny görkezen Hebeşli adamlara seretmeklige rugsat edendir.»

Ümmi Seleme we Meýmune enelerimiziň kör bolan Ibni Ümmü Mektuma seretmeklerini Resullullahyň gadagan etmegi meselesini bolsa alymlar şeýle düşündirýärler: «Erkekler bilen aýallaryň bir mejlisde bile oturmaklary, dowamly ýagdaýda biri-birilerine seretmekleri dürs däldir.»

Ýokarda belleýşimiz ýaly, türkmen halky haýa-şerimiň dowamlylygyny gazanmak üçin aýallar bilen erkekleriň aýratyn otaglarda oturmaklygyny däbe öwürmek bilen bu hakykaty durmuşa girizipdir.

Ibnu Hajer el-Asgalany aýallaryň erkekler bilen gatnaşygynyň edebi hakynda şeýle aýdýar: “Aýallar elmydama erkekler görmesin diýip ýaşynýarlar. Metjide, köçä we sapara şeýle ýagdaýda çykýalar. Emma erkekler hiç haçan aýallar görmesin diýip başy ýalykly çykmaklary emir edilmändir. Şeýle ýagdaýda aýallar zerurlyk halatynda erkekleriň ýüzlerine seredip biler” diýip belleýär. Ymamy Gazaly hem şu pikirdedir.

Aýallaryň erkekler bilen gatnaşyklarynda berjaý etmeli edepleri şulardan ybaratdyr..."

Çeşme: Yslam.info/ylmyhal

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: ""Gyz bn oglan dostlugy - benzin bn oduň ýakynlaşmasy" ucin .Cydamadym!"

2 tarapam islese dost

2 tarapam islese dost bolunyar..
aslynda, tanyşyn has anyrragy dostdyrda, gowyja gatnaşdynmy, boldy.
dost bolandan sonra yzy söygüla geçip bilyar, sebabi gowy göryanlerin, halayanlaryn bilen gatnaşylyar.
bu dostlyk oglanyn başga birini söymegi, yada gyzyn başga söygülisi bolandan sonra yuwaş-yuwaş daşlaşyp başlar. we sonra gerek bolup durmayar.

size maslahatym, her hili adam bilen dost bolun.
yaş gyz bilenem, gelin bilenem, garry dayza bilenem, yaşuly bilenem, ogrysy bilenem, dindary mollasy, bayy, garyby, aydymçysy, kaskadyory, okuwlysy, çopany we ş.m. sebabi bularyn hemmesi bir gün gerek bolyar. :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Govja diyipsin.. sen yali achik adamlara hormat goyyan"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Tarapdar!"

Hmmm...Sonky setirlerin

Hmmm...Sonky setirlerin "adamy gerek yerinde ulanmak uchin on bilen "dost" bolmaly" diyen mana gelyami ?? Ol dostlukdanam bir zat bormy ??

yok başga tarapdan

yok başga tarapdan seretsene, belki bir gün seng olara kömeging deger haa?:)

Yok, sen biraz dykgatlyrak

Yok, sen biraz dykgatlyrak okasan onun "barysy bir gun gerek bolar" diyyandigini
gorersin, bu bolsa "sen olara bir gun gerek bolarsyn" diymekden oran tapavutly !!

BAGYSLAN MEN YOKARDAKYLARY

BAGYSLAN MEN YOKARDAKYLARY OKAMAGA YALTANYAN .
Yone GYZ BILEN OGLANYN ARASYNDA DOSTLUK BOLUP BILYAR .O yan yatsanyzam bu yan yatsanyzam bolyar .Mana bolmayanyny subut edin .

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Hehe :))"

Bular yaly gurrunlerde

Bular yaly gurrunlerde "Bolmayandygyny subut etmek" ansat dal, sebabi hemme oglan-gyz tanyshyn gatnashygynyn haysy derejededigini bilmek mumkin dal, a "bar" diymek uchin yekeje mysal hem yetyar...Bilyan mysalyn bolsa, yazybermeli, ichinde ozun bolsanam bolyar :)

bagyslan

bagyshlan men sizin isleginizi yerine getirmek uchin tazeden kan yazip bolmayar, shonun uchin subut islesen shol yokardakini oka(ata agan yazgisini), sonam iki tarapa yatanson mana nahili gyz- oglan dostun bolyanini dusundirsene?

1. bu bir yonekeyje pikir.
menin bir gyz halashyanim bar, gysgachasi men inniki yil mashgala gurmakchi, menem bolsa ya gullukda, ya dashary yurtda okayan. tomusda gelyan we senin ol oglan dostun bilen men oz durmush gurjak gyzymy bilelikde goryan. gurleshyaler, gulushyaler men olara seredip durun. Men onna name uchin gerek, gul yali guni bar ekena? name uchin menden bagtyny gozleyar, goy onun bilen bagt gursunda.
we edil shunun terside gyz uchin bolsun.

gepin tummuk yeri shu gelshiksiz waka. bu bir menin pikirim eger razy bolman bilersiniz yone hormat goyup yazalin.:)

Dost gutlayan, bagtly bol

Dost gutlayan, bagtly bol indiki yil oylenyan bolsan! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bu

bu yonekeyje arzuw yada pikira?
entek ir, sonam ulular barka kichilere dushmez beyle etmek:) sizlerde sonra:)

ooo gutlayan tans etyasde

ooo gutlayan tans etyasde onda:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

sizlerden

sizlerden song:)

way nadip yazypsyng, oz

way nadip yazypsyng, oz yazan zadynga dushunyangmi?:)
bu tayda siz bilen hashyar, yone onung dosty bar, name siz bilen halashsa dosty bolmaly dalmi!sheyle diyjek bolyangmy???
ujus zordan dushundim, dushunenim dogry bolsa , sheydiyjek bolyang gerek!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Dogry Selbis meselem

Dogry Selbis meselem kamahal senin gyzlar bilen jynyn jynkyrsmayar .Koplenc yagdayda gepin alysyanlar bilen gurlesmli geplesmeli bolyar .Gyzlaryn bolsa sol bir zatlar barada gepi bolyar ,Ol hemma ayan ,emma oglanlar ogogo basgaca .Olar oran gyzykly maslahatcy we sohbetdes .Gerek yerinde gyzlara gora gowy cykalga tapmaga komek edyarler .Gyzlar yaly bir birinden gabanmayarlar .Bilyan zadynam owretmani ,paylasmany cekinmeyarler .Has icgin yone belli bir cakde saklanylyan dostluk .
P.S Sen onun ahli syryny bilen onun bilen soyusmejegina ayan .:))

aha

aha name gyzlar name gabanyalarmi birbirlerini? mena bilemokdim?:)

aha , howala gyzalaryng

aha , howala gyzalaryng arasynda biri birini gawanyarlar
, yone mende on yalak yagday bolnok, yone shon yanak yagdaylary kop goryan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

At oynatmasanyza .Siz olary

At oynatmasanyza .Siz olary bizde gowy bilyarsiniz:))))

maya manga diydingmi yada

maya manga diydingmi yada azat aga?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

mana bildiryan

manga bildiryan yeri yok: atyng toynagy diyipdirler:

kime

kime diyang?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Selmonelk-e reply etjek

Selmonelk-e reply etjek bolup, saňa reply edipdir :)

PS: Reply sistemasyny öwrenmeseňiz kyn-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Azada diýipdir! PS: Reply

Azada diýipdir!

PS: Reply sistemasyny öwrenmeseň kyn-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tas shu taydan bakalymy

tas shu taydan bakalymy zyngyadym:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

wah

bilyan agam reply meselesini, kop wagtdan bari:)
yone gynansamda sizin uchin dal yone yakinlarda biri shikayet edyadi mana Reply et diyip(yone men reply edipdim), menem PM bolmany uchin jogap bermedim yoksam gowy bir diskussiya hem gidyardi:)

diymek oglan-gyz dost,

diymek oglan-gyz dost, herhili yatyp çyksada yene dost galyarda? :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

hawa, kime görä bolýar,

hawa, kime görä bolýar, kime görä-de ýok - bu özüňe bagly!

Eýläk-beýläk ýatyşyp ýörmäli-laý, ýokarda men-ä ýazdym hem öz pikirimi hem ynanç taýdan ýazgylar goýup, kanagatlanylmaýan bolsa, onda bärde erk we isleg meselesi bar diýmekdir.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gyzlar hakykatdanam oglanlar

Gyzlar hakykatdanam oglanlar bilen dost bolup biljeklerini pikir edyaler koplench. Azyndan men tejribam boyuncha. Oglanlar beyleki gyzlar bilen gybat edenok, kan gep yayradanok we bashga +lary bolya.
Emma oglanlar gyzlar bilen dost bolup bilmezler. Sebabi oglanlar bilyaler dost bolmak uchin gyza simpatiya bolmaly. Yagny dostuna simpatiya bolmaly, dine gyza dal. Bir simpatiya dorese, dostlashyanynam gyz bolsa, onda bashgarak pikirler akla gelip bashlaya. Ara-chak zat galanok.
Gyzlaram ya "yok, samsykmy sen?" diyip uzaklashmaly bolya shol oglandan, ya-da "bizin dostlugymyz soyga owruldi" diyip soyushibermeli bolya.
Gyzlara moral, dostum diyip arkayin bolman oglanlar bilen! :D Oglanlara moral, gyz dostunyz bar bolsa, hi dostun barada sheyle pikirler edilermi?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gysgajasy sheylerak

gysgajasy sheylerak. nokat.:)

hmm

Bayram aga rast aytdyn!!

Biraz kellanizi

Biraz kellanizi arassalap, kabir gyzlara bashgacha seretmegi owrenmeseniz,
ustune-de "ajyrak" bolsanyz, onda dogry, dostlugyn d'sy hem bolup bilmez,
yone "soyushmage gyz" bilen "dost bolmaga gyz"-yn tapavudyny bilip biljek
halda bolsanyz, onda bolmajak zat yok !! Ozumde ha birgiden gyz dost bar,
sholar bilen baglanyshykly hapa pikir kella-de gelenok, goz onune-de...
Hemme zat gelip kella direnyar, bashda ozuni shertlendirip, shony hem yzarlap
bilyan bolsan, bolmajak zat yok, yone duygylaryn guly bolup yorsen, onda
dine ozuni aldatdygyn bolar...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

onna

onna, ol diyyanin ayanda, yone senin arassa duygularin bilen dine dostun bolup biler, yone ol gyzyn durmush gurjak oglany arkayin yatip- turup bilaymi? bizler hereketlerimiz bilen dine ozumizi dal eysem dash- toweregimize effektleri bolya?
shu mysalin yerinde islsesek ozumizi goyalin? nahili dushunersin? ol oglan gyz yada oglan nebsini eline alip bilenlerden diyip biljegimiz barmyka?...

Men ayalyny her gymyldayan

Men ayalyny her gymyldayan zada garshy gabanmagyn tarapdary dal. Galyberse-de, ayal dost'lar bilen hokman keypi sapa surup, adamsyny gabandyrjak zatlary etmeli diylen zat yok !! Hemmesinden govusy hem, eger gyz dost'laryndan biri durmusha chyksa, onda olaryn adamsy bilen hem dostlashmaly, shu yagdayda ayalyny adamsynyn bolmadyk hich bir yerine chagyrmarsyn, adamsy yanynda gelenson, ozem chagyrylyp gelenson gabanyp durarmy ?? Garshy tarap aradaky distance'i saklap bilse, adamsy uchin gabanara zat goremok mena !!!
Onsonam ayalyn butin dunyasi ari dal, belki ol onun in govy goryan bolegidir, yone shonda-da hemmesi dal. Ayalynam gatnashyan, koneden galan dost-yarynyn bolup biljekdigini kabullanmaly, gabanmagynam suvuny chykaryp, her töňňä gabanyp, ony yerden yeke chykan yaly, dost-yarsyz, gatnashyksyz goymaly dal !! IMHO !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bu aydyanlaryn

Bu aydyanlaryn gowy pikir, dogrydanam her yerde gabanmagyn yerliksizdigi dogry. Menin dushundirjek bolyan zadym, dine keypi- sapa uchin gatnashykda dal, eysem adaty durmushda hem bu menin dostumaaa diyip, gulup- bile yada bir yerde oturanyny gorseler garshy tarapyn nahili reaksiyalar berjegi belli dal(yone gowa bolmaz). aslynda sen muny gowy baglanshyk gurupsyn, yagni mashgala guranson, adamsy bilen hem dostlashmak we sheydip dowam etdirmek:
Mashgala gurmazdan onga onna gaty yerliksiz bolarmyka diyyan?

Durmusha chykan 1

Durmusha chykan 1 mashgala bilen, keypine 1-1 dushushyp, guluship dagy oturasyn yokla ?!! Eger dushushjak bolsan, onda 1 sebap gerek, ol sebabi hem gelin adamsyna aydyp, rugsat alyp gitse govy, we gorushilende kopchulik yerinde gorushilse, problema name ?? Ish dagy bashyna dushende dostun dadyna yetishmejek bolsa...

Gyz wagty dostluk gurmakda-da mena hich hili ayip goremok, sebabi gyzyn gyz bolany sebapli pikiri gerek bolyar, ona-da 1 erkegin pikiri, goldavy we etc artykmach dal, kellanem belli chastotalarda uyushyan bolsa, onda dost bolubermeli...Mena kan howply zat goremok, asyl mohum bolany ozun gyzyn kellesindakini, onun sozlerinden dalde, umuman bolshundan bilip bilmek !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • orazgarayew 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Dostlyk

Bolup biler yone gyza bagly

hosh geldiniz site.:)))

hosh geldiniz site.:))) dushunmeyan yeringiz bolsa chekinman aydyp bilersingiz

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Salam

Gyzy bilen oglanyn arasynda dostluk bolup biler. Eger biri birine dost gozi bilen dalde dogan gozi bilen seretse

ine bu bahsgaja

ine bu bashgaja gurrungmika diyyan, menin hem dushunmeyan zadym oglan bilen gyzyn dost gozu bilen garap bilmejeklerimika diyyan, ay yone dogan gozu bilen baksalar hemmeler uchine hem hayirlisi bolarmyka diyyan. Sebabi hem, olar dash toweregindaki adamlara yalnish pikirler salmazmyka diyyan:

Hawa onson, nadip bilip

Hawa onson, nadip bilip biljek olaryn biri-birlerine dogan gozi bilen bakyp-bakmayandyklaryny ?? Ya-da "Men ony jigim yaly goryan" diymekleri yetyarmi ??

hawa,

edil shu soragyda Dost gozu bilen bakyp bakmadygyny nadip biljek? Menin uchine Doganym diyip aytmak, has takatly: dostum diyeninden dash- towerege!

goldayan, menem sheyle

goldayan, menem sheyle pikirde , edil doganyng yalak gormeli:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Azat, gayrat etde Reply edip

Azat, gayrat etde Reply edip yaz hatlaryny, yogsa yzygiderlilik yityar we ara 2-3 post dushenson, haysy post'a jogapdygyny bilmek kyn bolyar !!

Men sana ol soragy "dogan diysen ha diyeyin" diyenin uchin berdim, t.e. "dogan diyibem etjegini edip bilyar" diyjek bolmandym. Meni asyl gyzyklandyran zat, sen "halayan" gyzyna bashga oglanlar "dost" diyenlerinde inin tikeneklap, dogan diyenlerinde-de "bolyala" diydiryan sebabi bilmek. A ol "etjegi ichinde" adamlar uchin "dost"/"dogan" sozlerinin kan bir tapavudy bardyr oydemok mena, eger sen "dogan" diylende rahat bolyan bolsan, onda olar "doganym yaly goryan" diymekden chekinip durmazlar, arkayin bolay !! T.e. barde asyl gurrun gyz-bilen oglanyn arasyndaky gatnashyga berilyan at dalde, shol gatnashygyn sheklinde/gornushinde/maksadynda, sen bolsa yokardaky yazanlarynda 1-njisi bilen yetinyan !!

biri birine bağlı!

Men şeyle aytmakçı.Bu mesele çürt kesik ''dost bolup bilerler'' ya-da ''dost bolup bilmezler'' diylip çözülmeyar.
Yöne ansat ansat dost bolup galyp bilezler ,içindaki duygularına bağlı.Biri eğer söyyan bolsa ,eyleki de söyği yok bolsa.Onda dost galyp bilmezler.Aralarını açarlar.yöne şeyle biz dost diylip galıp bolayanok.Pajığalı yağday bolup bilyar.sebap diysen Islam dininde de yöne yere gadağan edilmedik.( nıka düşyan erkek bilen gyz bir otagda galmagı gadagan)Şol gapını açmazlık üçin gadağan edilen.

Ot bilen dari bi yerde durmaz.

Kendi Ülkemiz Anne,Başkaların Ülkesi Üveyannedir...

dogrudanam Remezan ayynda

dogrudanam Remezan ayynda şu bloga girenime puşman bolasym gelip gitday..:d

dost

dost bolup bilmeyarler.
men zat yazyp oturjak dal, yone azadyn hemme aydanyna goshulyan.
hemem ata agan ahli taraplayin dushundirip yazypdyra...

menem

menem goldajak bar ekena, aza hem bolsa:) belki oz pikirlerini yazarlar agzalar.

diymek, sen bolup bilmeyan.

diymek, sen bolup bilmeyan. sen ot yaly gyz bolmaly.. benzine yakynlaşma..

bolyanlar ne benzin , nede ot . :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

men pikirimce dost bolup

men pikirimce dost bolup biler yone dozany gecirmeseler.. ve eger gyzyn/oglanyn hic soyyani yok bolsa belki unslirak bolmaly bolar..eger simpatiya bar bosla soyga owrulmegi hem ahmal..yone soyga owrulse name erbetmi? birbirini dost hokmunde hem tanadylar, birbiri hakynda kop zady bilyaler..belki syrlaryny hem aytdylar..o kişin uje nahili geçmişinin bardygyny, düşünişip bilyanligini bilenden son söysen has gowymyka diyyan.. hiç tanamayan birine kabir sebapler yuzunden aşyk bolup, sonky gun hem "men seni beyledirsin oydemokdym" diyip oturmak has gowymy ya?

söýgä öwrüljek şol

söýgä öwrüljek şol dost başga, a başga-da oglan dost bolup bilermi diýen manyda bu blog?!
Söýýäniň barka-da dozany geçirmän oglan dost ýa dostlar edinibermeli gyz(lar)?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: başga-da oglan dost

Quote:

başga-da oglan dost bolup bilermi diýen manyda bu blog?!

nahili oglan bn dost boljagyna baglyda.. eger onden bari tanayanyn bolsa name üçin dost bolmasyn?

Quote:

Söýýäniň barka-da dozany geçirmän oglan dost ýa dostlar edinibermeli gyz(lar)?!

ay muna biljek dal ata aga.. kyn mesele..dogrymy yalnyş my biljek dal yone öz pikrim şeyle: gyzyn eger onden bari dosty bar bolsa, edil onkisi yali yakyn bolmaly dal yone arany hem sebapsiz yere polniy uzmeli dal we oglan şol gyzyn dosty bn tanyşmaly diyip pikir edyan.. gorsun şol öz soyyan gyzynyn dostlary, joralary nahili adamlar, nahili adamlar bn gatnaşya ve gatnaşypdyr, oglan şulary bilmek islemelidir diyip pikir edyan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry pikir edyanmikan diyyan :)"

garaz, şu mesele örän

garaz, şu mesele örän kyn. Meselem, Mergen şu ýagdaýdan gowy baş alyp çykýana meňzeýär ýazgylaryna görä, men muňa ynanýan. Senem dinimizi gowy bilýärsiň we amala aşyrmaga synanyşýarsyň başardygyňdan. Göwnüme hiç-hili şübhe getiremok ikiňiziňem niýetleriňize. Ýöne şu ýagdaýam bar, bizde nebis diýibem aýratynlyk bar, şeýtanam iň ýakyn dosty. Ynha, şul ikisi heläk edip bilýär bizi. Diýeli, bizi heläk edenok, bu gezek ýanýoldaşymyz/söýgülimiz/sözlümizňiň nebsi we şeýtany bar. Garaz, seň ýazanyňa görä säwlik bolmasa, ýagny, şol biziň ýarymyz/ýanýoldaşymyz bu babatda kynçylyk/nägilelik görkezmese, gaýtam, özem tanyşyp, olar bn maşgalalar hökmünde gatnaşmak islese, onda bolup hem biler, ýöne tersi bolsa, onda, şol ýazanyňa hiç-hili goşulyp bolmaz pikirimçe!

"7 ölçäp, 1 kesiljek" örän derwaýys we jogapkärlikli ýagdaý/waka şu!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

woobşe to howwa, iki bolup

woobşe to howwa, iki bolup pikirlenip bile karar bermeli bir mesele oydyan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "kabul edeniň ün:)"

dogry aydyan, dozany

dogry aydyan, dozany gechirmeli dal diyip.

akgul wrote:

eger simpatiya bar bosla soyga owrulmegi hem ahmal..yone soyga owrulse name erbetmi?

men pikirimche, erbet dal, eger soyga yol bersen, ya sony has gowy gatnashyklara eltjegine gozun yetip dursa. ne dost ne soyguli bolsa kyn. kyn yagdayda galmaz yaly, duyga erk edip "dost"-yndan yuwash yuwash dashlashmaly..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "+1 - berekellah!"

men pikirimçe şeyle

men pikirimçe şeyle yagdayda göni açyk gürleşmeli we belli bir netija gelmeli.. eger içinde "belki bolar, yone bilemokda" yali şubheler bar bolsa onda şony hem garşyndaka aytmaly we nokady goymaly.. yone gurleşman uzaklaşmak dogry dalmika diyyan.. belli dala belki ikisem söyyandirler biribirini, yone belli edyan daldirler..

Mährijemal kim

Mährijemal kim bolmaly?
Hatice'mi ýa bolmasa?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

....

hawalay, men shol. Synap gordum. Barde Mahriden kop zat yok eken. onson jemal diyip goshmakdan bashga zat tapmadym.. nick’imi uytgedesim gelyar. Hatice bolup galmagyny islamok indi. Uytgetsemem, “kimay” diyip bulasharlar oydubem name etjegimi bilemok..

Ýo,

Ýo, üýtgediber!
Mährijemal erbet nik däl, menem derrew tanadyma kimdigiňi :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

menem aytyan taze gyz

menem aytyan taze gyz gelipdir diyyan, kimka bu , gel bloklaryny goreyin diyip seretsem hatice bloglary , ay onsang bildim, adyngy nadip uytgetmela?:) menem uytgedeyinda::)

_______________________________
Live in the present, not in the past

Soňy barada hemem

Soňy pajygaly gutarýan wagtlaram bolýar dostlygyň.

hich kim bilen dost bolmaz

hich kim bilen dost bolmaz yaly etdingiz how:)))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gaty wajyp mesele? F1(kömek

Gaty wajyp mesele? F1(kömek edin)

Gaty gyzykly mesele.Shu wagt meng ing uly problemam.
Jogapda öye(Türkmenistana) baryakam bir gyz bilen tanyşdym.Menden nirde okayang diyip soranda meng onga hemme zady gurrung berdim.Gyz bizing uniwersitetimizi halady we geldi.Shu wagt okuwa bashlady.Gyzyng hich hili jorasy tanshy garyndashy hich zady yok.We kop meselede men komek etmeli bolyan.Ynanmayan yurdungda oz watanyndan gelen adamy(kimem bolsa gyz oglan tapawudy yok)hokman komek edersing.Bu gyza sapak dushundurmeli bolya yol görkezmelı bolya garaz manga ışı düşüp dur.Manga bır zat hayiş etse yok dıyıp bılmeyan.Çünkü ona kömek etjek hıç kım yok.

Şeyle situasiyada bolan biri üçin Yslam dinining hökmleri barada name diyyaniz?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty kyn yagday .. Alla kuwwat bersin."

Yene bir zat aydasim gelya

Yene bir zat aydasim gelya şol gelen gyz hakynda Türkmenistandaky durmuşunda(Aşgabatda) hiç hili dost hökmünde gatnaşyan jorasy bolmandyr.Hemme wagt oglanlar bilen dost bolupdyr.Türkmenistanda söyüşyani bar(Hakykatdanam söyyar)
Özüm barada aytsam men türk mekdebing terbiyesini alan oglan.Kabir zatlar manga gaty geng gelsede meng başga alajym yokmuka diyyan.Siz bolsanyz name ederdiniz?Barde tanyşdyrayin diysemem men hiç hili joram yok(Tm-den gelen gyz üçin)

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Hawa, az salymdan käbir

Hawa, az salymdan käbir zatlar üýtgäp biler.
Borlaý, men girmekçi däl şu tema
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Batýok, örän aňsat. Şol

Batýok, örän aňsat. Şol ýerlerde ynamdar gyz talyplaryň galýan aýratyn öýleri, elbetde, bardyr. Azeri, Türk we ş.m. milletlerden. Ynha, şolaryň ýanynda galar ýaly edäýmeli pikirimçe.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Eger Turkmenistanda omur

Eger Turkmenistanda omur oglanlar bilen dost bolan bolsa, yone soyyan oglanynyn yerinin ayrydygyny bilyan bolsa(Hakykatdanam soyyar diyshine gora), onda senem "yene 1 dost" sheklinde kabul edip bilera ?? Men pikirimche ol sheyle edyandirem, eger yokarda yazan zatlaryny 100% bilip(Hakykatdanam soyyandigini 100% bilmek biraz kynyragam welin..) yazan bolsan...Yone sen ozuni elde tutmagy basharmaly, t.e. birden ashyk bolup gidibersen, son biderek ozuni kosarsin, sebabi gyz TM'daki oglandan gechman biler(Gechmelem dal!!!). Yene 1 ahtimallygam, 2'nizem biri-birinize govun berip, ol oglany kidat edersiniz...Bu birhili yakymsyz variant welin, natjek, kamahal durmush'da munyn yaly zatlaram bolyar. Her nahili bolayanda-da, gyz erkek bolup, "soyyan" oglanyna bar hakykaty aytmaly, t.e. dost bolsanyz "Dost" diymeli, yok, eyyam govun beren bolsanyz, "Bagyshla, men bashgany halayan" we etc diysin, in azyndan ol oglany "bu bolmasa ol bolar" diyip, zapasda tutup durdygy bolmaz(Yogsa hemme gyzda diyen yaly "Plan B", yagny "Mun bilen bolmasa, ona barayaryn" diyen "el ashagyndaky oglan" bolyar ekeni).

Ata aga menem maksadym

Ata aga menem maksadym şolar bilen Azeri,Türk galyan gyzlar bilen boldurmak.Yagny şolar bilen yaşamasy.Şu wagt şol meselede işlap yörn.
Mergen sengem pikirleng üçin sagbol.Şu gyzyng okuwa gelmegining(iberilmeging diysek dogry bolar) maksady hem şol söyyan oglanyndan aralaryny açmak.Yaş tapawudy uly bolansong.Onsongam men hiç wagt söyüşmekçi dal(diyyan welin bilemmok öz elingde dal diyyarler)
Allajan şu yagdaydan(situasiyadan) sag aman abray bilen çykarsyn.

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Kader

Bun meselede biz sana name diysegem sen yenede oz govnundakijani edersin. Yone govnundaki mesele onemli. Misal uchin hakykatda niyetin name komek etmekmi. ya komegin otesinde bir zatlarmi?
Onsonam kaderdaki gorersinda:)

shu ayni meselani biz gecen

shu ayni meselani biz gecen hepde arkadaslarimiz bilen hem atrtishtik welin hic belli bir sonuca gelip bilmedik biza.Batyok aga sizingem bu blogyngyzyn sony solar yaly bolup gurtaraymasa.
bira aytyar meninga baram dostlarym hic hili erbet yagday goremok beylekisem ay yok mendedem bardy bir dost welin ing songunda ol meni halayandygyny aytdy diyyar.
meninga oz pikirim bolup biler meselem ozungden uly bolsa yani sho pajygaly yagday bolup bilmejek yashda bolsa arkayn arkadash bolsang bolar yone yashyng dengirak bolsa songy bir hili songa barjak yaly bolup durla gownume bolmasa.sen ozungi saklasangam karshidaki hic guven yokda.her kim ozung yaly bolmayara.Hic kimin icini bilip bolanokda.

türkçang ysys bar:):)

türkçang ysys bar:):) nireden gelyar ol ys:):)

ol mary-2008 ttm ucurimi

ol mary-2008 ttm ucurimi bolmali.. Shondan bolaymasa..:)

Yaş tapawudy diyseng

Yaş tapawudy diyseng aramyzda bir yaş bar ol menden uly.Garşymdakada yetirip dur Türkmenistandaky(sy).Meng garayşyma hiç zat bolmazmyka diyyan.Şu wagta çenli hiç hili gyz meselesinde problemam bolmady.Enşalla geljekdede bolmaz...

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

belki sende bolmadyk bolup

belki sende bolmadyk bolup biler.yone sening karsindakiye guvenin var mi seyle bolmajakdygyna?belki ol basga anlayandyr?sen onung kalbini acyp gorup bilnegoga name pikir edyanini?
bir keresinde seyle bolupdy.menin iki sany tanysym inetda gurlesyarler.birisa yone kak dost yaly beylekisi bolsa onga halayandyr oydup asyk magsuk bolup yor.oglanyng bolsa beylediginden habaram yok.gyzam menden sorasdyryar yone sol oglan nahili nirede okayar.falan filan.ay onnong seyle bolsa ne udobna meng ucina meselem.

Hereketler ynsanyng

Hereketler ynsanyng içindaki pikirleri daşyna çykaryandyr.Eger-de manga ol söyüşyani bilen bolan majeralary(prikluçeniye,event) gürrüng beryan bolsa entegem söygülisini yatdan çykaran daldir öydyan.İmkansız zaten.

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Batyok

Gyz hemme vagyt on tanayan erkegi barada aydip berer. Onam kime aydip berer kim bilen has yakin aragatnashik gurasi gelse. Eger on erkek tanamadik bolsa onda Kakasy barada yada oglan dogany barada aydip berer. Onsonam sen bilen on arasynda elektriklenme bolandir. Eger bolmadik bolsady sen buni bir ozun uchin mesele etmezdi. Tak chto serasap bol sen yola dushene menzeyan :) Bu men pikrim ...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Keymirow 1 telpek goyyar we yazyar: "yola dushene menzeyan :) -sözüň üçin"

men kop

men sonkylan kabirini okamadym yone oz pikirimi yazmagymy aydanlar bar yalyla :)
ilki bln dostluk name shony pikir edin!
Eger gyz bln oglan dost bolsa biri-birine sarylyp gujaklashyp bilerlermi!?
Aglan wagty biri beylekisinin gozyashyny syryp bilermi!?
Sacyny darap orup berermi!?
Oyune yatymlyk baryp bilermi!?
dostluk da yene kan zat bara sholaryn hemmesini GYZ bln OGLAN dost bolsa paylasyp bilermi!?
Eylak yatsanyzam, beylak yatsanyzam GYZ BLN OGLAN dost bolup bilmeyar...

jenap che

jenap che men ot yalylygym uchin bolup bilmeyar diyemok, belkem ot yalydyryn,
yone bolup biler diyaler, BOLAR diymeyarler, chunki bolmaya, bolayjak yaly gorunyandir, situasiyany gozonune getip aytyan bolmaklaram mumkin..
Towereginize goz aylan, hich yokdur..
bolayanda da yzy aydyshlary yaly pajygaly gutaryandyr.
Onda yzy pajygaly gutaryana bolsa bolmayar diymek.

Guljemal wrote: yone bolup

Guljemal wrote:

yone bolup biler diyaler, BOLAR diymeyarler, chunki bolmaya,

Ola "Bolar" diymekmish, men sana "Bar"/"Bolyar" diyeyin !!

Sen yokardaky yazgyn gulkunch yeri, alyp gyzlaryn arasyndaky yonekey zatlaram
hamala dostluga shert yaly edip goyupsyn..."Sachyny darap bilermi ?" -denem
bir kriteria bolarmay ? :D Guldiryan bara...

Men aglap problemalaryny gurrun beryan dostlarym bar. Sebabi yeri gelende men olar
uchin joralaryndan has yakyn bolup bilyan, sebabi men erkek we yagdayda erkek nukdayi nazaryndan seredyan, bu bolsa olaryn problemalarynyn bashga yuzuni gorup,
belli 1 derejede govunlik, yzyndanam maslahat bermage getiryar ! Edil shular yaly hem
gyz'lar barada aytmak mumkin, t.e. olam gyz bolany uchin, yagdaya gyz nukdayi nazardan seredyar we bu biri-birinizin yalnyshlarynyzy, pluslaryny arkayin aydyp, has govy/dogry kararlar bermek bilen netijelenyar!

Goshulyan! Dost bolup

Goshulyan!
Dost bolup bolanok, men tejribam sheyle diyya! :D
Gyzlar, dost boljak bolman men bilen, pajygaly gutarar :D

Yok, hakykatdanam. Yoldashlyk bolyar, emma dost bir yakyn adama, jana-jan dostun. On yaly halayan gyzyn bolsa, eyyam ady dost bolman, bashga zat bolyan bolmaly
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))"

Güljemal men seng bilen

Güljemal men seng bilen ylalaşammok.Oglan b/n gyz dost bolup biler.
Eger-de sen şol Türkmenistandan gelen gyzyng durumuna(situation) düşen bolsang name ederding?

Life is like a rumour
Everyone talks about it
But no one truly knows

sen

sen shona dostluk diymede doganlyk diysen has gowu bolardy.
men yashyna seretmezden eger erkek adamlyk ishim bolsa onda ona hokman doganym yaly gorjekdirin diyyan. yly bolsa dogan diyyan kici bosa jogim bolay diyyan we her 2 tarap uchinim rahat bolyan.

Shu pikirleringe tarapdar

Shu pikirleringe tarapdar Guljemal.Men ongem sheyle pikir edyardim.Bashga chykalga yok...

Pajygaly bir bolaýmaň how

Pajygaly bir bolaýnaň how. habardar boluň. Ýola düşüpsiň diýip dogry aýdypdyr.

Mena yone kopinginzing

Mena yone kopinginzing pikirleringize garshy.Yone menem shu gyz bilen tanyshmakam sheyle pikir edyardim.Pikirlem 120 dereje uytgedi shu wagt.
Gyz name sheytan dal yada ot dala yakar yali.Allatagalla adamzada erk beripdir.

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Gyz Sheytan dal

Dogry aydyan gyz sheytan dal. Yone Shu dovurde erkegin dizi bilen bili aralygna eye bolup bilse jennetlik diylibem yonelige diyilenok. .. Garaz govja pikirlen ayal halkin oyni kandir:)??? (Gizlar gati gormeshek yok hemmanize degishli dal)

kemaltm wrote: Yone Shu

kemaltm wrote:

Yone Shu dovurde erkegin dizi bilen bili aralygna eye bolup bilse jennetlik diylibem yonelige diyilenok. .

+ 2 dodagynyn arasy !!

dogry

dogry erk beripdir, yone eger bilyan bolsan bir beyik adamlan biri aytya yagny imanli, takwa birisi:
Yshym 60dan gechse de shu ayal-gyz mowzugunda ozumden ynamym yok. diya
Alla-tagala bizi biri-birimze dost bolmak uchin yaratmandyr.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

....

Guljemal wrote:

Alla-tagala bizi biri-birimze dost bolmak uchin yaratmandyr.

goshulamok, Guljemal shuna, dine sen pikirin sheyle bolup biler.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: ""Yzyndan IMHO yaz" diyaymeli :)"

howwa

sen goshulman bilersin, yone gynansagam seyle..

Men goshulmasam, ol

Men goshulmasam, ol goshulmasa, yene-de goshulmadyklar bar bolsa, nadip "sheyle" bolyar ?? "Sheyle" diyilmegine gaty subut barmy beyle emin aydar yaly ?? Ya-da "mana gora" diysen govy bolarmy shular yaly pikir yazylyshykda ?? IMHO ya-da shol manydaky gysgaltmalar/sozler bilen dostlashmagy maslahat beryan mena, almak ya-da almazlyk sen bilen! We herkimin sen mentalitedin bilen ulanmandygyny, gyzlary gujaklap, goz yashyny supurmek uchin hokman soyguli bolmaly dal diyip hasaplayan bolegin hem bardygyny yatdan chykarma, we olaram adam, we olaryn sen "sheyle" diyyanin bilen razylashmazlyga doly haklary bar, senin bolsa olaryn pikirlerini "name diysenem sheyle" diyip, subut'syz yatyryp bilmek yaly hakyn/hukugyn/derejan yok, ol asla hich kimde yok !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "süper. :D"

Ay shu wagta chenli

Ay shu wagta chenli praktikada ha hemishe arada intimate gatnahsiklar doreyar. Maslahat aranizda gatnashiklara dogri at berelin. Ay suwi chikan tema da bolsa iki setir.

Boldulay yapalinglay shu

Boldulay yapalinglay shu temany

konkretniy doyurda how...

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Yaramasa yazma how, gohunyz

Yaramasa yazma how, gohunyz namay ??
Hamala shu mowzuk 8-nji gezek achylyp, ichinde-de 170-nji
gezek hat yazan yalyla sen ozuni alyp barshyn ??? Doyan
bolsan bash ustune, doyurmadyk mowzuklardaky doymadyklary
doyur, barde bolsa entak doymadyklar doyubersin !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) 8. gezek, 170. hat :))"

Gelip gürrüňiň ýarysyny

Gelip gürrüňiň ýarysyny edenä özüň welin, arasynda çydamadyksyran bolup "ýapalyň" diýenem bolýaňmaý?! :D
Haha
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay men

ay men siz yaly gyz bilen dost boljak bolup ylgap yormeyan

Men ýokarkyny batýoga

Men ýokarkyny batýoga aýdypdym.
Şu ýerden şeýle netije çykýar batyok=kici gowunli

Ýöne dogry aýdýaň, men gyz bilen dost boljak bolup ylgap ýörün :D Ýokmaý?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Menem

Men hem batyogynky yaly soz yazypdym yone meninki bolgusyz bolupdyrda ayrylypdyr.

kichi govunli, adam shekilli

kichi govunli, adam shekilli dushundirdim sana PM'de "Shol yazgyny kakam
yazan bolsa-da ayirardym, personal hich zat yok" diyip, yene-de shol
yazgyny, yagny "boldey, yazman" manysyndaky yazgyny ayirilanina pritenzialy
sen...Men name sheyle yazan hemme adamyn ashagyna batyok'a yazan jogabymy
copy-paste etmelimi ?? 1'ini galdyryp, shona-da jogap yazsam, yetenokmy
sana-da ?? Ya "Men yazgymy goyup, shona "beytme" diyip reply et" diyip
oturshynmy shu ?? T.e. ayrylanyndan, oturyp "gep eshidenini" govy goryanmi ??

sen name

Sen name menin yazgymy has beyderek yazgy yaly etdiney bilmedik nahili pikir eder????
Men sana menin yazgymy eyit-beyt diyemok.
Sen shonda-da islanini edyarsin.
Sebabi senin elinde.
Yone menin elimde bolsa beytmerdim.

Hmm... Sen yazgyn

Hmm...
Sen yazgyn batyok'ynkydan kan tapavutlydymy ?? T.e. "Yokarda eyyam aydyljak zatlar aydypdyr, indi yazyp oturman" manysynda 1 zat daldimi ?? Batyogyn 1 soz bilen "doyurdynyz" diyeninden gaty dashda zatmy ?? 2'sem "indi shu yerde yazman, yokardakylar yetyar" diyip, yazjak adamyn onune bovet goymak, olaram oz pikirine tabyn etjek bolmak dalmi ??

Kashka 70 setir zat yazan bolsan derlap, yazan zadyn mowzuga gora 1 dal, yazjak adamlara-da "yazman" diyen manyda, ozem yekeje doly dal setir, shon uchin shuncha goh edyanmi ?? Sen offtop bolan 4-5 setirli yazgyny dagy ayirayan bolsam, Rumyniya gelip urushyp giderdinmikan diyip bashladym mena...

Mergen

Men urshyp, goh edyan adam dal.
Belklide men senin ucin seyle adamdyryn
Yone her zat yazyp masgaralap baryan hamala erbet zat yazan yaly.
Menin yazgym "Yokarda aydyldy aydylayjak sozler, bashga tema yokmay" belkide men uytgesik bir tema sorayandyryn.

Bir hadys bar: "Tekepbirin yanynda tekepbirlik sogapdyr"

Seni masgara etjek bolyan

Seni masgara etjek bolyan yok, sen ozun oz yalnysh yazan zadyn yzynda durjak bolyan... "Yokarda aydyldy aydylayjak zatlar, yazmaga bashga tema yokmy" diymek bilen sen illere moralniy pressure, limit goyyan, muna bolsan sen hakyn yok !! Eger yzyndan batyok yazmadyk bolsa, onda batyoga yazan zadymy senin yazgyna yazardym, we shondan son yazylan hemme yazga mysal hokmunde goyardym, yone batyogynky senden sonda bolany uchin, we many boyuncha 1 bolany uchin, 2'sinden birini "random" shekilde saylap, ashagyna "duydurysh" yazdym !!
Men shu yerde senin shu meselani shahsylashdyrmagyna dushunemok...Kashka men sen 70 sany post'yny nahak yere pozan bolsam, senem pritenziadan dolan bolsan, onda gaharlanmagyna belli 1 derejede dushunerdim, yone shular yaly ovnuk meselani, onda-da "nothing personal, 2'den biri ayrylmalydy, 1'ini random saylap ayirdim" diyemsonam uzadyp oturshyna dusuner yaly dal !!! PM'inde men ishim bilen baglanyshykly mana aydylyp bilinjek in gelshiksiz sozi aytdyn, mundan sonuny shahsylashdyrmazlyk uchin dovam etdirmekchi dal, yadadym 8 gezek dushundirmekden !!

Mergen

Menem sana dusundirmekden yadadym
Ulumsy adam yadamajak bol. Sonuna cenli dusundirmejek bolsan bashda bolashma. 8 gezek dusundirdim dusunmedin diyip ozuni beyle menam eylak zynyanmy

Dusundirmegin sony bolmasa,

Dusundirmegin sony bolmasa, dushunesin gelmese men oturyp sonsyza chenli gaytalayinmi shol bir zady ?? Bashda yalnyshyny kabul etmani owren, son adamlara palan diy !
Ulumsy adam ?? Adamlary asgermeyan ?? Sen bilen den bolsam gaty govy durdane sozleri yapyshdyrardym, yone beytmayin...Yone 1 zadyn aydayin, nick'ine 1 gram mynasyp dal ekenin, oz yalnyshyn sebapli illere shular yaly sozleri sarp edip bilyan bolsan, kichi govun anyrda dursyn, basic adamkarchiligini hem yitiryan ekenin !!

Gaytalamak gerek dal

"Tekepbirin yanynda tekepbirlik sadakadyr" diyip esitdinmi???

Men senden name ucin ayyrdyn diydim. a sen
"Soragyna jogabyny senden ashakda yazan batyok'a bermedimmi ?
ya ol jogap barden gaytdymy ?" diymek bilen ozune kimdirin oytyan eger sende adamcylyk bolsa birinji sapar adam yaly dusundirmeli. Men hemme zada dusunyan diyemok yone senin diyyan zatlaryna dusunyan.
sonam sen mana baha kesme. Men Allah ucin hereket edyarin men goz ucin zat etmeyan. Men senin ucin nahili bolsam bolayyn mana baha kesme.
Birinji ozuni tana. Senem menin ucin bir hili adam boldun men sana seyle ekenin diymedim. Sebabi men seni doly tanamok sende meni.

Quote: Senem menin ucin bir

Quote:

Senem menin ucin bir hili adam boldun men sana seyle ekenin diymedim.

O nahili diymedin ?? Sana 1 gram erbet soz aydylmanka, "ulumsy"/"asgermezlik edyan" diyen menmidim ?? Galyberse-de, yokarda yazan zatlarymyn namesi bar ?? [b]"Soragyna jogaby batyok'ky-da berdim, senem shony okansyn, ya ol jogap kanagatlandyrmadymy ?" manysynda yazylan 2 sozlemi name uchin oz kellane gora yorumlap, yzyndanam mana ulumsy diyyan ?? Kim ozune kimdirin oydya ?? Ozume kimdirin oyden bolsam, senin ne PM'ine jogap bererdim, ne-de shu wagt nache wagtymy gidirip jogap bererdim !! Men topugyma-da chykanok senin men hakda erbet zat pikir etmegin, yone men adamkarchiligimi yitirman, adam shekilli dushundirmek isledim biderek yere pritenzia bildiryandigini, edil ashakda sen bilen den zat yazanynam duydurysh alandygyny gorkezip !!!

Kim uchin hereket edyan bolsan oz ishin, men sen shahsy ishlerine burnumy sokamok, yone yokardaky sozleri diyibem, menin ishimi yerine yetirishime in biderek sozleri aydybam, yzyndan "seyle ekenin diymedim" diymeklik manyly gornenok mana!

mergen

birinjiden men "adamlary asgerman" diymedim "meni asgerman"
ikinjiden ulumsy diyip men sana baha kesmedim olam bir senin adyna dokazat bar. beyleki tarapda yazaryn.
Ola hic sen menin ucin basgaca adam. Men biderek yere edemok sen name ucin gunakar hasaplanok ozuni? men sana sheyle otwet bersem onda sen meni iymegin ugryna cykardyn.

hany, boldy etseňizläň,

hany, boldy etseňizläň, jigilerim!
Nämä uzadyp gidip otyrsyňyz-a şu ýagdaýy!
Maksada düşünilen bolmaly bireýýäm. Indi bir bes ediň, ahyryn!Haýyş!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga

Men kicelmani ozume kemlik bilmeyarin. yone yazan zadyn ayrylyp sonundan gowy jogap almasan agyr dushyar. ozum taze agzalardan. yone ayrylan, ayyrdym diyip hic eshdemokdym. son esitdim yone gowy jogap bilen esitmedim.
Ata aga sen bir zat diysen gep oldi, gurruni bolmaz.

Yzyny koche gurrune

Yzyny koche gurrune yazdyrdyn Kayum, dine koche-de "senin adyna dokazat bar" dagy diyyandirler orta-da adam shekilli zat yok wagty. Men ozumi gunakar hasaplamok, sebabi eden zadymyn dogrylygyna ynanyan ! Shu site shu hala sheydip geldi, sheyle-de dovam eder ! Iymegin ugryna chykar yaly sende arym koyup yatanok, seni tanayan adamam dal beyle dushunje-de bolar yaly, a sahypa-da bashga zat etmek uchin bolsa yazan sozlerin yeterlik, yone men shahsy pritenzialarym sebapli adamlara azar bermek gylygym yok, munam 1 gyra bellap goyay!

Mergen

Meni bagyshla gownune degen bolsam, gownune yaramanlygym ucin. Bu sayt seninki ekeni men pikir etdim ahlimizinki. Men pikir edyarin herkim ozunin geplejek gepini bilyarmika diyip. bu saytda dali ya-da samsyk yokdyra
Janyn saglygy.

Kaýum, sahypa diňe

Kaýum, sahypa diňe Mergeniňki däl, ol diňe jogapkär agza bärde. Öz işini edýär we degişli bolmadyk (flud) ýazgylaryň ýazylmazlygyny haýyş edýär. Ýazylaýan ýagdaýynda, öňden bäri şeýle ýazgylary aýyrjagyny aýdyp we aýryp gelýär. Munda säwlik ýok. Senem biderek ýere gatyrganma! Bäri pikir alyşylýan sahypa. Tankydam bolar, gldawam, düzedişem, ündewem we ş.m. Sen iň oňat ýagdaýda peýdalanjak bol, beýle kiçi-girim zat üçin gaharlanyp, öýkeläp ýörme!

Alsaň kiçiräjik maslahatym saňa!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Geling hemme zady goybalsyn

Geling hemme zady goybalsyn edeling, birden biring gownune degaymeling:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bagyshlang welin arangyza

bagyshlang welin arangyza giryan , yone kichigowunli size bir zat aytjak , meng ozumde bolan, menem kop biderek fludlar yazyadym , yzymdan bosyadylar , meng gaharym gelip , shun yalak dawa jenjel boldy, gongshy blogda, yone dushun men dushunman etyadim, sizem shu wagt dushenengzok,
men owagtlar elim bosh bolamsong gunung dowamy tmolympiadym, song mekdebe bashlap sapaklam sheyle kyn boldy , elim degmeyadi( hudaya shukur indi angsatlashdy) , men bir zada dsuhundim shonda, men mekdepde okap yetiship bilemok, yone mergen aga berekella diymeli, ol universiteteda okap , tmolympiada seretyar , ichini arasallayar bizing biderek geremjek zatlary ayyryar, biz dushunmeyas sebabi ozumiz edemzok,biz nache gezek , pikir edip gor mergen agang bashgy ishi yokdur oytyangmi, okamaly zady yokdur etyangmi,minnetdar bolsak hem az shu adminlere:))))
pikir edip gor siz islan zadyngy yasan, men oz islan zadymy yasam, ol islan zadyny yasa nahili bolar tmolympiada, song biri- biring sylanshygy hem gachyp bashlarmyka diyip pikir etyan....
menem elimden geleni etyan flud etmejek bolup, enshalla bolar.
bu bir meng pikirim, galany ozung bil

_____________________________________
Live in the present, not in the past

siz name goryang entak , siz

siz name goryang entak , siz bashlangyjyny goryang:)
jedel bloklar gat kop entak:))))ing gyzykly yeri indi bashlady:))) siz bolsa goyung diyen bolyangyzmy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Dine selbvishka

Dine sana dal hemmanize aydyaryn. eger menin shol sozum biderek bolsa meninem ozum biderekdirin sebabi yurekde name bolsa dil shony diyer. Hemmanize ustunlik arzuw edyarin. Allajan yarynyz bolsun.

--------------------
"Alla birdir, beyikdir Hz.Muhammet onun resulydyr"
"Biz Allahdan geldik yene Allaha doneris"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "gownunge alam hich zady"

siz nahili, men sizing

siz yalngysh dushunyangiz yene, men sizing yazgyngyz diyemok biderek diyemok, menem yazyadym , sholar hem pozulyardy, ol biderek gerek dal yazgylar degishmedi!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bolup bilmez.mena

bolup bilmez.mena basharamok, tiz kelle gocmek bilen bolyar:D cynymy aydyan. salam-salam dostlugy bolup biler,,praktikada kop gordum bu zatlary,,sen sorama men aytmayin::)))

Dogrymy aýdaýyn, adyň

Dogrymy aýdaýyn, adyň kiçi göwünli bolsun, ulu göwünli bolsun, ulumsy bolsun ýa batýok bolsun, halys etdiňizlaý nalynyp, zeýrenip?!
Entägem şu forumda moderler her edenini adam ýaly düşündirjek bolýalar, beýleki internediň uly forumlarynda-ha her täze gelene 100 gezek gaýtalap düşündirilýän zat ýok. Asyl düşündirjek bolýan ýok.
Şuny aýtman kän gezdim, emma forum her gelen täze agza üçin özüni üýtgetmeli diýlen zat ýok. Adyň kiçi göwünli bolsa, adyňa görä bol, sähel zada gaharlanan bolup adamlara ters ýazjak bolma! Maňa mundan köpünem aýtdyrma. Alsaňa ine forum şeýle, bolmasa gidiber göwnüňe ýaran foruma.
Ine menden saňa şeýleräk maslahat. Göwnüň kiçi bolsa, ýazanymy alarsyň we düşünersiň. Ýok özüňe aýdanymy iýdirip bilmeseň, çykyp gidersiň. Walla, haýsyny etseňem 1 sekundam gynanjak däl!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "heheh :D "

Bayram aga taze gelen

Bayram aga taze gelen agazadyrda , kop zatlary bilenok, enshalla owrener,beydip onga gaty diymaling, geling adamlaryng gownine degjek bolmalyng :))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Meninem shona gaharym

Meninem shona gaharym gelya-da, t.e. shu mowzukda 6 post yazdym dushundirjek bolup, 7 sany hem PM'ine jogap berdim, t.e. birgiden edip 13 sany yazgy yazamsonam, dushundirjek bolup jan edemsonam "Sen ulumsy", "meni asgerenok" diyya welin, nadip gaharyn gelmesin ?! Seni asgermeyan adam hiy 13 sany jogap yazyp, gepini dushundirjek bolarmay ?? "Bar oynap gel" diyip, aylanyp giderdi...
Selbin flud'yny pozanymda "gyuwwww, munam pozun" diyip, meni "uborshik"-in yerine goyanda gaharym depame urup, tas agzyma gelen hapa sogunchlerin barsyny yazyadym, zordan chydapdym...O-da gelip mana PM'de edil Selbishkan yazanyny yazyar...Oljekmi, galjakmy onson..

:((

Mergen wrote:

Selbin flud'yny pozanymda "gyuwwww, munam pozun" diyip, meni "uborshik"-in yerine goyanda gaharym depame urup, tas agzyma gelen hapa sogunchlerin barsyny yazyadym, zordan chydapdym...O-da gelip mana PM'de edil Selbishkan yazanyny yazyar...Oljekmi, galjakmy onson..

owunli yaly dushunemokdym,
wah bagyshla mergen aga , men owagtlar edil kichi gowunli yaly dushunemokdym, indi yagdayynga dushunyan, bagyshla:)))))
borla sabyrly bolung , bagyshlang kop adam dushunmeyade :)))sizing edyan gayratyngyza berekella beryan , ozum sizing deregingizde bolan bolsam, bir eyyam paralij kakardy , tuweleme yaltanman jogap yazyyangyz, enshalla indi onngki yalngyshan zadymy indi yalngyshman:))) geling gowne degishmalingda , geling birek birege hosh soz aydalyng, borla hemme zat gecherle , geshdigem bolsun :)))))
shu site adminlere kop sagbolsun aytyan edyan ishlerine:)))) menem bagyshlang arasynda gaharjygyngyzy getiryan bolsam:)geling dost , jigi, aga , jora , dogan , bolalyng !

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Yok, gurrun torsayilmakda.

Yok, gurrun torsayilmakda. Kabirleri pikir edyar, gelip barde hak talap edip bilyalermika diyip. Adamchylyk bar, bolmasa her hili jogap yazsanam gelship durlay.
Yokarda aydan zadymam yokhow, "kichi gowunli" (???) name jogap yazyar...

kichi gowunli wrote:

ay men siz yaly gyz bilen dost boljak bolup ylgap yormeyan

Tanamayan adamyn barada gurlemesen gowy, yone den bolman aydamok.
Sonky dine 1 ayin dowamynda 5-10 agza soraga aldy "moder kim, ol name, bu name, kim saylaya". Ahyr sabyr kasam tukener, bir wagt edishim yaly gowja jogap yazaryn shun yalylara.
kemaltm diylen her tema girdi bir shu temany gozgady, jenap_che, kichi gowunli we sh. m.

Forumy bolshy yaly halan oglanlar. Bolmasa KONSTRUKTIW gurlan. Beyle gelip torsaylan bolmak... Sizin hijinizem bizin arzyly myhmanymyz dal, ya nazini chekjek gyzymyz dal. Men shu forumyn ustunde gowy goryan we hakyky durmushda tanayan oglanlarym bilen, meselem Atamyrat aga bilen, gohlashdym. Siz yaly natanysh we "duyn" peyda bolanlar bilen goh etmek ondan 1000 esse yenil.

Aytjak konstruktiw zadyn bar bolsa ayt, bolmasa atyny oynatma! Oynasa ogly yener, chynyrgasa atasy.
Moder eyle, moder beyle...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bah

Quote:

kemaltm diylen her tema girdi bir shu temany gozgady, jenap_che, kichi gowunli we sh. m.

Forumy bolshy yaly halan oglanlar. Bolmasa KONSTRUKTIW gurlan. Beyle gelip torsaylan bolmak... Sizin hijinizem bizin arzyly myhmanymyz dal, ya nazini chekjek gyzymyz dal.

Bah Bayram aga Bey diyipsinow ... :(

Bayram

Men boldym etseme yene bir zatlar yazyanyzlay goyun indi goyjak bolsanyz ya bir zatlar tolemelimi. Men oz gushandymy gosayyn eger bolsa.
Seni zeyrendirmek ucin bilinip zat edilenok.
Bir zat ayyrdynyzmy adam yaly dusundirin. Barde samsyk yok kellesine gelen zady yazar yaly. yazyan zadyny bilip yazyandyr. Ona sizler jogap berjek bolman, belki agzalar jogap bererdiler.
"Adyň kiçi göwünli bolsa, adyňa görä bol, sähel zada gaharlanan bolup adamlara ters ýazjak bolma!" bu sozun ucin bolsa minnetdar.
Sizde bar gahar mende-de bar. Sylasyk iki tarapdan.
Meni bagyslan hemmanizden otunc sorayaryn.
Bagyshlan!!!

-------------------------------------------------
"Walla, haýsyny etseňem 1 sekundam gynanjak däl!"
olsemem gynanmarsynmy???
beytmede hoow biraz aglan bol.

Bolýa, gep

Bolýa, gep süýremäli.
Aýryldy ýazgyň, ýa has dogrusy aýrylypdyr, menä aýyrmamsoň detallaryny bilemok.
Emma Mergen düşündirjek bolýar, senem düşünjek bol geljekde. Bolmasa ýokardaky ýaly gaty göreniňi görkezmek gerek däl.
Nesip bolsa, biz biri-birimize düşündik.
Gepem öldi.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bayram aga koshesh hany,

bayram aga koshesh hany, yanyngda suwjagyz bolsa ich bir ozunge bir gel:)))))))
asyl hemmangiz remezanyng gutaryna garashyp duran ekengiza :))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bu bu

bu yerde kichijik 3 dunya soweshi dowam edyami? mena dogrymy aytsam shu yerden tema gora birzatlar yazilandir oytsem...
yenede gyzykly? hawa agzalar dostluk bolup bilyami?

bolup bilyar..:) Yone erkek

bolup bilyar..:)

Yone erkek zanit bolmali, we onun zanitdigini gyzam bilmeli..:)

Shundan bashga yagdaylarda koplenc iki tarapdan biri ejizleyar..:)

Bellik: Iskluceniyalar bolup biler..

Iki tarapdan biri sona baka

Iki tarapdan biri sona baka ejizlemese bolup biler.

"Erkek bilen Gyz arasynda

"Erkek bilen Gyz arasynda dostlyk bolup bilermi ýada soňy diňe...."
şu sony dine "..." name diyiljek boldyka? "bokçylyk?" yada "söygimi?"
söygi bolsa gorkara zat yok. "yok" diyersin gutararda.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

bolyalay:) mena oyuma

bolyalay:)
mena oyuma dostlam geldi gatnaşylyar ekeni son sonlaram!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr