Dini temalar barada duýduryş ýa tmolympiadyň hakyky diktaturasy

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adamlar ine size birnäçe duýduryşlar!
Bilşiňiz ýaly, 11 aýyň Soltany, mübärek Remezan aýynda gezip ýörüs. Men özümden närazy doly we dogry derejede ulanmaýanlygyma şu aýy, şoň üçin size diktatura goýmakçy şu sahypada.
Şu Remezan aýynyň içinde şeýle temalary bloklajakdyryn tä mübärek aý gutarýança:
1. Allany soraga çekýän. Barmy, ýokmy ýaly biderek soragly temalar. Şu aýda şuň jedelini etmek bolanok!
2. Kurany soraga çekýän. Kurany okap, şol barada 1 minut pikir etmedik adamlar gelip bärde Kuran barada sarkastiki tema açmasynlar! Şu aýda bolanok!
3. Hz. Muhammet barada gelşiksiz temalar we ýazgylar.
4. Gereginden kän dini jedeller. Alla öz dinini gorar. Eger diniňiz başga bolsa, onda arkaýyn boluň we musulmanlara ilişmäň şu aý! Ýok dinsiz bolsaňyz, şu aýyň dowamynda musulmanlara elementar hormady goýuň!
We beýleki bimany temalar we ýazgylar.
Meň elim degenok we temalaryň hemmesini ýa ýazgylaryň ählisini okamok. Eger ýokardaky ýagdaýlar ýüze çyksa, gaýrat edip maňa bildiriň!

Telpekler (6 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Goldaýaryn!"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • intizar1315 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry! goldamaly!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Menden goldaw geler bu

Menden goldaw geler bu babatda, Baýram!

Minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogry aytyang shu wagt okap

dogry aytyang shu wagt okap kellam chiship gitdi, sheyle bir gaharym gelyar, birinden chykaran oytyan shu wagt, name gerek jedel etmek , ynanyangmy oz dininge , ozungche ynan jedel etman!
kaputda Gurhanam oyunchak etdiler! gowy ayda gowy zatlar yazylsa gowy!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

herkim özüninki bilen

herkim özüninki bilen bolubersin, mana günde 100lerçe gezek, yslam dini barada aydyp beryaler, daş-töweregimde, yslam dini bilen baglanyşykly günde münlerçe zat göryandirin, her 20 metrde bir metjit, günde 5 wagtyndan köp hem, şaher azan sesi bilen yanlanyar,
we men şonda hiç hili gaharym gelenok, hiç-hili hem olary yumdurjak bolamok.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

"dine menki dogry", "men

"dine menki dogry", "men diyenim bilen bol", "adalatsyzlyk", "diktatura", "naman dogrydygyny özüm gowy bilyan", "kellami çaşyrdyn-da",
"köp gepleme, yazma", "kowaryn, pozaryn, yumdyraryn, öldürerin" we ş.m.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

edil oň ýal-a däl welin,

edil oň ýal-a däl welin, senem düşünipsiň öýdýän maksada, ýöne kabul etmek islemäňsoň çişiren ýaly göwnüme bolmasa?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Myrat ildesh yazanlarynda

Myrat ildesh yazanlarynda jany bar! Goni pikirini, onda-da yerlikli pikiring açhykdan aydyp bilyandiging uçhin telpek goyyan!

ata aga yokardaky

ata aga yokardaky yazylanlaryn maksady belli,
yöne daşyna "remezan ayy eşigi" geydirilayipdir.

- "jenap-che, sen yazma, yogsam... özünem barde islenilmeyan" yaly bir zat.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Myrat jan, Remezandan soňam

Myrat jan, Remezandan soňam bir ýazyp gör, seň diýeniň bolsa, onda sen hakly bolarsyň, ýöne şu ýagdaýda sen haky däl!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

belki-de.. "Araza ayynda aç

belki-de..
"Araza ayynda aç bolanson, çalt gaharym geler, sana söwmegim mumkin, sen ing gowysy, jenap-che, bu zatlary indiki ay yaz, garnym dok wagty köp jedel ederis.." :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

+1 :)))) "Elinden we

+1 :))))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

myrat aga geleningiz

myrat aga geleningiz bildiryade :))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Bu karara men düybünden

Bu karara men düybünden garşy,
Remezan ayy diymek, beylekileri yumdyrmak dal, gaytam, şunun yaly aylarda has köp yslam dini gürlenilmeli, has köp düşündirilmeli sizin gözüniz bilen "men yaly yalnyş düşünyanlere", "remezan ayy geldi, beylekiler yumsyn, dine bizin diyenimiz bolsyn" yalnyş düşünje.
Haçanda dinin üstünden gülsem, söwsem onda blog pozylyp bilner.
Yada eger dini blog islenilmeyan bolsa, tutyş yslama degişli ahli dini bloglaram pozmaly bolyar adatça.
tmolympiady diktatura içinde hiç-haçan görmek islamok, hiçkimem islanokdyr.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Quote: Haçanda dinin

Quote:

Haçanda dinin üstünden gülsem, söwsem onda blog pozylyp bilner.

Onson sen shu yazanyndaky "etsem-petsemlerin" men aydanyma garshymy?
Sarkastiki yazgylaryn bolmasa, beyle biderek soraglamasan yazyber.
Yone men seni inat yoluna gidenine gynanyan. Edip biljek zadymam yok. Yone gownuni goterip yormek bir gunden bir gun yadatdy.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yokarda nomerlap

yokarda nomerlap bellapdirsin-a,
meselem Allan bardygyny soraglamak. Şeytseniz pozjak diyipsin.
Şeyle edaysem, men dinin üstünden güldügim yada söwdügim bolyamy?
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Shu ayda - hormatsyzlyk

Shu ayda - hormatsyzlyk bolyar.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men hem goshulyan Myratyng

Men hem goshulyan Myratyng adyanlaryna!
Pikiriň uçin minnetdar! Hakykat ajy eşidilýandir, ýone soňy bilen peýdaly bolar!

Sylap shu yerde yazanyn

Sylap shu yerde yazanyn belki in bir bimany yazgylaryn biri.
Sebapleri:
1. Senem "bir Alla ynanyan" diyyan oglan we shony soraglayan we belki hormatsyzlykly yazgylara garshy bolmaly!
2. Dine hormadyn gerekligine ozun menden gowy dushunmeli
3. we bashgalar
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ha

baybe bu diplomat bilshimiz yali o diyen mylakatly hem dal ekeni, menem goshulyan diyyanchen oz akylyn bilen hereket etmani owren, shol tayyar yazilan zatlary gaytalap yorme.

diplomadynky yaly öz hakyky

diplomadynky yaly öz hakyky we dogry bılyan zadynga yapyşyançang we halkony biyançe ong aklyna at dakmagyng sendede akylyng azyrkdygyny görkezyar dostjan.. men hem myradyng tarapynda, Ramazan dıyıp agzyngy yumman gaytam gozlegde bolmaly, bılmeyan zadyngy owrenmeli, hemme zady hem analiz edip ögrenmeli, bolmasa guma yazylan yaly bolara, Ramazan ayy geçer bir şemal turar pozular gider ool zatlar, onsong hem kyrk gunlap bır zady gaytalap gezseng endık bolyar, edil şonung yaly hem dinimiz bilen baglanyşykly meselelerde bir birimizden üstün çykmak üçin jedelleşmeli dalde dogra dogry diymegi başarmaly, mung hem yoly bir birege pitjing atmak dalde agzybirlik

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hakykat sozlering uçhin sagbol!"

bagyşlang has gingiş bar

bagyşlang has gingiş bar ekena http://tmolympiad.org/?q=node/3338

jigim

jigimjan men senin yazanini yok diyip hasap edeyin, sebabi sen hich zatdan habaryn bolman yazyan, tuweleme ozunen gaty akillini chalt saylap bilyan ekeni we men senden nahili hereket etjegimi soramakji daldirin, sana eger berip biljek ing gowy maslahatym, git shu ayda koprak oka we uniwersiteti tamamlamana chalish, sonra goreris nahili guma yazilani okap bilshini.
islesen sen hich hili jogap yazma, sebabi sen asyl temani dushunmansin:)

1. Allany soraga çekýän.

1. Allany soraga çekýän. Barmy, ýokmy ýaly biderek soragly temalar. Şu aýda şuň jedelini etmek bolanok!(maksadymyz bir zat öwrenmek yada öwretmek bolsa pedogogikada bolanok diyip zat yok, hemmeler 1synp çaga ya samsyk dala)
2. Kurany soraga çekýän. Kurany okap, şol barada 1 minut pikir etmedik adamlar gelip bärde Kuran barada sarkastiki tema açmasynlar! Şu aýda bolanok!(bu diyyanleng hem Kuran okamaga yada ol hakynda 1 minut hem pikirlenmage hiç hili itergi berenok)
3. Hz. Muhammet barada gelşiksiz temalar we ýazgylar.(ylalaşyan)
4. Gereginden kän dini jedeller. Alla öz dinini gorar. Eger diniňiz başga bolsa, onda arkaýyn boluň we musulmanlara ilişmäň şu aý! Ýok dinsiz bolsaňyz, şu aýyň dowamynda musulmanlara elementar hormady goýuň!(goşulyan yone biz haçanda bir kapyry görenimizde yüregimiz agyrşy yaly bulang hem yüregi awayandyr diyip pikir etyan, olardan mena gaty göremok)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hormat esasy zat. Sebabi

Hormat esasy zat. Sebabi jedelde "menki dogry" diyen dushunje bar, hormadam yitya arada. Onson bashlaya iki taraplayin sarkazm. Gurrun shonda.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Onsonam gaty wajyp bir zat

Onsonam gaty wajyp bir zat bar. Bardakilerin aglabasy ozuni musulman diyip bilya we islanoklar, men dushunishime gora, shu ayda biderek jedelleri, gohlary we gowne degishligi. Bizem elbetde kopchuligin pikirine hormat goyyarys.
Biz az tarapyn pikirine hem hormat goyyarys we aydanlaryny dinleyaris. Many bar bolsa, razylashyas. Erbetmi name?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

goşulýan! garaz, şeýle

goşulýan!
garaz, şeýle bolsun-da şul aý!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay ozleri

ay ozleri bilyandirde name etyanlerinden!