Kim bilmeshek!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ilki bilen agzalara yalkymly salam :))))

bir hili shu gunler dinge bloklaram, din hakda bolansong bir gyzyklyja blok achayyn diydim:)))

kim bilmeshek blogynda , herkim bir zat aytya, beyleki agzalar shony bilmeli, mysal uchin, kinodan yada aydymdan , goshgulardan, yada kop yazyan agzalarymyzdan ing kop ulanyaz yazyan sozuni bilmek , ay herhili zatlarda ......

ilki ozum bashlayan

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1.aydym Yalanchy oglan,

1.aydym

Yalanchy oglan, soyup bilmen

Soygungi duyup bilmen

manga mynasyp bolmaz

sening yureging mengki dal

arada soygi bolmaz

yalanchy oglan

ozi gyz aytya hany bilingda kim aytya?

2. aydym

Yok yok yalan yylgyryp bakangda

yok yok soyyan diyengde

yok yok belki bu sening uchin soygi

bulam aydymchy oglan aytyar hany biling?

galany song yazjak kinolardan , shu wagt okuwa gitmeli boldum, jyrayyn , hokman bilejke bolung!:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

1- njin aysymy bilmedingiz

1- njin aysymy bilmedingiz idi zum aytyan , dinglang

_____________________________________
Live in the present, not in the past

2-nji aydym

2-nji aydym


_____________________________________
Live in the present, not in the past

erbet aydanoklar,yone

erbet aydanoklar,yone chalaja arsary aksiendi bar oydyan,ya gownumemika?
bir oglanam erbet David Villa menzeyar ekeni.

biderek aydym, halamadym

biderek aydym, halamadym sazy bir hili gelshenok.
shuoglanini haysy klibinde gorseng barey, namesika ong?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ol oglanlan ikisinin asly

ol oglanlan ikisinin asly lebaply.Arsary bolup bilerler.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

slm

agzyndan 1 gep eshitjek bolup 46 sekund garashdym....

menyanak goni ortarasyny

menyanak goni ortarasyny gechirmelida:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ay hov

ay how in gyzykly sazynymy ayirayin, ing gyzykli yeride bashy:))

yok hich hachan men bashdan

yok hich hachan men bashdan dinglamok goni ortarasyndan bashlayan, eger gownume yarasa bashyna gechiryan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Sponsor

Laçyna daşary ýurtlarda beýle gymmat klipleri düşürmäge haýsy prodýuser sponsorçylyk edýärkany?
Sebäbi daşary ýurtlar biziň mary ýada aşgabat ýaly 150$-a klipli CD DISC taýýarlap berenoklar. Ýerli häkimiýetede ep-esli paç tölemeli we ýerli litzenziýaly bir firma bilen işleşmeli.
Hiç bir firmada gara gözüň - güler ýüzüňe seredip klip düşürip berenok.
Laçyn Annuş ýada Kerim bagşy ýaly her toýdan 1000$ alyp günde toşlarada çykyp ýören bir aýdymçy däl.
Kaseta satyp awtroskiý prawodan peýda görmegi barada pikirem edip otyrasy iş ýok.

Berekella prodýuserine, Dubaýda 1 DISC-lik klip düşürmek herkimiň işi däl.

Olar studia zat tutup,

Olar studia zat tutup, professional kameralar bilen, dashary yurdynkylar yaly hili yokary klip dushiryalermi name ?? Hol toylarda egninde goterip alyan kameralary yaly 1 zat ellerinde, 1 lodkajyk tutup ichinde dushmek uchinem adamdan rugsat sorap yorendirler oydemok, jaylaram dushirmek pully dal we etc...Lyubitel yaly bolup, oz-ozlerini alyan yaly bolup yorendirlerda, olaryn bolup oturyshlaryny goren araplaram "bular yaly klip'den ozleri chorek iyermika bize zat berer yaly" diyip, pach sorabam otyranokdyrlar :))

Sponsor

Keýpine Dubaýa el kol sallamaga 2 operator, grimýor, rezisýor we oýunçylar äkitde, 1 aýlap garnyny otelini töle, soňam birnäçe aýlap montaj edip bir klip ýasa, diýäýmäge gaty aňsat zat ýöne galanyny sen hasapla.
Aňsat howadan tutup suwdan gurlemek(hawadan tutup sudan konuşmak), emma kelledäki hasaplar durmuşa gabat gelenok, hasap hesibiňi edip gör bir.

Menä sponsoryna haýran, berekella

Dubaya keypine gidyaler

Dubaya keypine gidyaler diyen barmy ?? Onsonam nireden bilyan 1 aylap klip dushurmek uchin bolanlaryny ?? Hiy shol kliplerde 1 aylap dushuriler yaly zat goryanmi ?? Dashary yurdyn nahili klipleri 3 gunde dushurilyar, Lachynyn kameran onunde bokjeklemelerine 1 gunem kop...Galyberse-de, men gymmat daldir diyenimde "200$'a dushendir" diyemok, yone dashary yurtlylarynky yaly, 60k-80k hem chykarmayanlaryny bilyan, yone Dubay'a gitmek indi chaga oyunjagy, TM'liler anyrda-da udobstvalary pes arzan otelleri tapan, shon uchin 5 adam bolup dubaya gidip gelmegi, anyrda 1-2 hepde bolmagy agzyny dolduryp gurrun eder yaly pul gidenok, butin disk'in kliplerine 5-6 mun $ gitse bu "arzan" sayilyar entagem!!!

Kliplerindaki "effekt"-leri goremde bolsa "birnache aylap montaj edilen" zat daldigini sana 100% aydyp biljek, sen yagdayi biderek gozunde ulaldyan !!

Men sponsor

Men sponsor boljak onda mana lachyn bilen 0.5-disclik klip dushurup bersene, sen direktor(producer rejisyor operator ssenarist...etc) bolay.

Surpriz

Birine soz beripdim toyunda Lachini aytdyraryn nesip bolsa diyip, syurpriz bolar onada!

Men olar yaly "bosh" ishler

Men olar yaly "bosh" ishler bilen meshgul bolamok, bolyan bolsam yasap bererdim belki !

slm

nirde tapyanay beyle aydamlari???
sozleri erbedem dal ekeni yone aydim biderek bolup chikarlay:)))

siz kim aytyany bir aydyng,

siz kim aytyany bir aydyng, onsang ynanaryn:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

slm

berdi we MAhri
uzat elini soyga uzat.

yalngysh ____________________

yalngysh

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bulam menden hemme agzalara

bulam menden hemme agzalara sowgat , dinglang we azat agamyzyng aydyshy yaly iki elingiz tutup aglang:)))meng ing gowy goryan aydymym

_____________________________________
Live in the present, not in the past

slm

beytmeda jigim, senem bara:) beyle ach- achanlik bolsa mena yok onna.(syr aytmaklik).
we aydim hakinda bolsa, hich hili tasir etmedi, belki yurek sebaplidir?

wahey agladanym uchin

wahey agladanym uchin bagyshlang:))) men beyle size erbet tasir eder oytmedim, yene bir gezek bagyshleng:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

sana

sana mundan son rehimlilik yok:)

aýdymlaň eýesini biljek

aýdymlaň eýesini biljek däl, ýöne men agzalar barada kä soraglar soraýyn:

1- Kellesi iň köp tarakanlaýan agza?! :)
2- Iň köp "t.e. we IMHO" sözlerini ulanýan agza?!
3- Çopanly ertekileri bn meşhur agza?!
4- Golunda Ýasin süresinden 1 aýat bolan agza?!
5- Ejesine "mam, pliz"diýýän agza?! :)
6- Iň köp "jigim" sözüni ulanýan agza?!
7- Iň köp blogyň eýesi?!
8- 100 000$ girdeýjili ýanýoldaş gözlegindäki agza?! :)
9- Iň köp kellesine taýak degen agza?! :)
10- Iň gülkünç agza?!

Şu wagtlykça bular. Hemmesini bilene bar telpegimi berjekdirin :))

PS: Höweslenmäň, ilki telpek sanyma serediň, soň gynanyp ýörmäň :)

ps2: edit edildi

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy soraglar yone jogaplara garashyas"

indi men jogap berjek

indi men jogap berjek bolayyn:)))
1.Bayram agamyz
3.Aa agamyz
5.bilyan aytmana gorkyan
6. Ata aga
10. elmarchi. anna agamyz
belki dogrudyr diyip umy etyan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "synanyşanyň üçin!"

1, 3 6 dogry, aşakda Azat

1, 3 6 dogry, aşakda Azat has köp ýazan ekeni, ýagny, 2, 7 we 9-y hem bilipdir.

Hany, indi 4, 5, 8 we 10-y biliň-dä!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Meni geň galdyran bärdäki

Meni geň galdyran bärdäki täze agzalaryň, easanam Selbiniň, jogaplaryň käsine dogry jogap bermekleri :)
Ýa öň diňe okap, häzirem ýazýanlaryň hataryna girenindenmikä?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

menem geng goryan

menem geng goryan shona:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

agam

agam
4-njin jogaby Intizar?
5-bolsa Akgul bolmaly,
PS: mana telpek gerek daldir, yone bilmandirler shondan yazaydym, telpek bersenizem iki esse edip alarsynyz yzyna:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "synanyşanyň üçin!"

ha-ha, gör-ä muň

ha-ha, gör-ä muň akyllyjadygyny :)
hawa, ikisi hem dogry.
8 we 10-y hem bil, onsoň bar telpegim seňki:)

kynmaý şol ikisini bilmek, bolmasa azyrak goldaw bereýin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ing gülkünç agza VvV mi

ing gülkünç agza VvV mi yada vVv mi şoldaray:)

hawa, ýöne eýýäm

hawa, ýöne eýýäm jogaplanypdy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

JOGAPLAR

jogaplarm menin 3 hepdelik agzalygymA WE 2-3 AYLIK OKAN ZATLARYMDAN ALINAN

1- Kellesi iň köp tarakanlaýan agza?! :) ARASSACILIK BARADA TEMA ACHAN
2- Iň köp "t.e. we IMHO" sözlerini ulanýan agza?! SHU RUMINYALI mERGEN
3- Çopanly ertekileri bn meşhur agza?! ata
4- Golunda Ýasin süresinden 1 aýat bolan agza?! ALLA BILYA
5- Ejesine "mam, pliz"diýýän agza?! :) sELBI
6- Iň köp "jigim" sözüni ulanýan agza?! aGALAR
7- Iň köp blogyň eýesi?! BAYRAM
8- 100 000$ girdeýjili ýanýoldaş gözlegindäki agza?! :) gYZ BOLAN AGZALAR
9- Iň köp kellesine taýak degen agza?! :) mILAYIM
10- Iň gülkünç agza?! GARA-DAG

GOWNUNE ALAMSYN YOGSAM.....
2 TELPEK ISLEYAN..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "iş edineniň üçin Style-dan 1 telpek"

1- mende bary ýogy 1 telpek

1- mende bary ýogy 1 telpek bar, ýokarda ýatladypdym, şoň üçin 2 telpege hantama bolma menden :)

2- Jogaplaň ýarsyndan köpüsi ýalňyş, şoň üçin saňa 1 telpegem ýok :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

3 dogryň bar,

3 dogryň bar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga ona sana telpek

Ata aga ona sana telpek berdim shoni beray soranlara.

DOGRYLARYNY BERDA ONNA

pc USTI BILEN...

a-how, ýekeje telpegim bar,

a-how, ýekeje telpegim bar, düşüneňok-maý?! :)

Seret, men soraglary goýamda, telpek üçin şert hem goýupdym:"Hemme soraglaryma dogry jogaby berene bar telpegimi berjek!" diýip.
Seňki şertimiň daşynda, şoň üçinem ýok!

PS: Baýram derrewem çigip taşlar bu soraglary görse we jogaplamak islese welin... :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

HAYSILAR DOGRY

HAYSILAR DOGRY SHONU BBIR AYDA AGAM:))))

Wah, beýlekilere

Wah, beýlekilere "kopýa=şpargalka=göçürerlik" bolýar welin, bolýar-da, gel, saňa aýdaýyn:
2, 7 we 9

PS: Çaps Loçk-yňy aýyrsana, jigim, eýýäm 3 ýerde aýtdym bar-a:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

owwwwwwu agalar meng

owwwwwwu agalar meng aydymyng tanangda kimdigini:))) telpek berjek

_____________________________________
Live in the present, not in the past

dowam etyan kinolardan1."

dowam etyan kinolardan
1." olsem seningki , olmesem yeringki"

2. gyz bilen ogalan hindi kino. gyza-g, oglana-o harp goyyan
o-bir zad aytsam bolyamy
g chalt ayt men gitmeli
o-sen....
g-hawa ( gyz pikir etyar soyar diyip aydar oydup)
o-sen....
g-hawa?( gyz soyyar diymegine ongden bari garshyardy)
o-siz kowshugizi bitay geyipsingiz
g-(gahary gelyar)shu wagt shu moda diyyar:))

gyzlara bilyandir bu kinony, oglanlar nabileyin bilyan bolsa, eger oglanlar bilse 4 telpek berjek
_____________________________________
Live in the present, not in the past

selbishka wrote: 1." olsem

selbishka wrote:

1." olsem seningki , olmesem yeringki"

Haha :D
Ishini goraydina ol sozun Selbi ?!!
"Olsem yerinki, olmesem seninki" bolmaly...Aygytly adim'den,
Ayna bilen Artyk gara oyun yanynda svidania gechip durkalar
Aynan aydyan sozi, sonam alyp gachanson yene-de 1 gezek aydya !
Kitabyny okap gutaranyma 1 hepde bolanok :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry"

way yalgysh yazypdyrana,

way yalgysh yazypdyrana, sebabi her gezek aydamada sheyle aytyadym:))))
gulup hezil etdim, sagbol
hindini bilyangmi?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

dogry görnüşi: "Ölmesem

dogry görnüşi:

"Ölmesem seniňki, ölsem ýeriňki!" bolmaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga biri birngizing

ata aga biri birngizing yalngyshlary duzedip yormangde meng aydymlarymyng kim aytyany aydyng?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bilemok, aydym-sazdyr tans

bilemok, aydym-sazdyr tans bn gyzyklanamok, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

onda ashakda hindi kinodan

onda ashakda hindi kinodan bir parcha yazdym shony bilsengiz 5 telpek berjek:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aý, men hindi kino

aý, men hindi kino görýän haryt däl-ä, ekşin, horror, thriller diý maňa :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga siza hindi kina

ata aga siza hindi kina gormela :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aý, men "ormantik" kinolara

aý, men "ormantik" kinolara bolamog-a :)
özümem romantik bolup bilemok, utanjaň sebäbi.
Bir gyza "seni söýýän!" hem diýip bilmen-laý häli görseň :))
Diýdirjek bolsalar "düýe!" diýip goýberermikäm diýýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hindi kini gorrung ata aga

hindi kini gorrung ata aga romantik bolarsyngyz:)))))
bu yashyngda diymek name gerek ata aga , gelnejemiz tayyar bolsa bolyada:)))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, göz öňüme

hmm, göz öňüme gelýär:"Gelnim hindi kino gowy görýär we maňa bile görmegi teklip edýär. Iki bolup, ormantik kino görýäs, ..." aý, ýok, göz öňüme gelenok-laý:)

görjek däl, ormantigem boljak däl, geregem däl, ýöne gelneje gerek :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

meng pikirmche romantikler

meng pikirmche romantikler babnikler bolyar, dogry etyang hindi kino gormerang ata aga , oglana gelshenokla hindi kino goren bolup otursa, ozumem halamok:))))
gelneje gerek diyip, hachan lezginka etyas?:)))
_____________________________________
Live in the present, not in the past

Ata aga siz

Ata aga siz kinoda oglan gyza seni soyyan diysede utanyanlardanmy ya::))

hawa, şeýle. Ýöne

hawa, şeýle. Ýöne begenýänem beýleki tarapdan. Ehh, birden ormantikleşjek boldummy :)

Şrek-däki eşek näme diýýär: "Benim sewgiýe ihtiýajym war!" :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)))) _______________________

:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hindi kino ny bilmedingiz

hindi kino ny bilmedingiz shonung uchin ozum goyyan , ine shu kinodan

_____________________________________
Live in the present, not in the past

slm

1- Kellesi iň köp tarakanlaýan agza?! :) B.....m(gaty gorme agam-sizmika?)
2- Iň köp "t.e. we IMHO" sözlerini ulanýan agza?! SHU RUMINYALI mERGEN
3- Çopanly ertekileri bn meşhur agza?! Aa
4- Golunda Ýasin süresinden 1 aýat bolan agza?! style(???)
5- Ejesine "mam, pliz"diýýän agza?! :) (???)
6- Iň köp "jigim" sözüni ulanýan agza?! ata
7- Iň köp blogyň eýesi?! BAYRAM
8- 100 000$ girdeýjili ýanýoldaş gözlegindäki agza?! :) (???)
9- Iň köp kellesine taýak degen agza?! :) mILAYIM
10- Iň gülkünç agza?! el-marchi

agam haysilari dogry innni?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "synanyşanyň üçin!"

Yagdaylar

Yagdaylar gowumy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

o name?

o name?

1, 2, 3, 6, 7 we 9 dogry,

1, 2, 3, 6, 7 we 9 dogry, galanlary ýalňyş!

PS: Mergen ýa Baýram şaňkyldadyp taşlaýalar islesler welin, nämä garaşýakalar :)
1-2 sagat soň ýazylmasa, özüm doly jogabyny ýazmakçy:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mengli dogrymy yada azat

mengli dogrymy yada azat agangky?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ýokarda

ýokarda ýazdym-a?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokardada birini yazypsyng!

yokardada birini yazypsyng! ikinji gezek yazmak bolanok!
meng aydymy bilseng telpek berjek!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

olnahili

sen goymadin soragy
ata aga goydi ol hem chozer we olam jogap berer...
1 nji ber aydim uchin sonra, sana ynam yok.

men goymasam, bu blogy men

men goymasam, bu blogy men ashdym:))) onsang yokarda men jogap yazdym ,shondan gochurayipsing oytyan , bileyan yerleringi?

ilki aydymgyng kim aytyany ayt onsang telpek bereyin:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmmmm

hmmm , jogap kanagatlanarly dal,..

shunam biling aydym 1. Iki

shunam biling aydym
1. Iki dostung aklyn alan bir jana
Arzymyz bar dingle gyz sanga
Nireden ozung ayt sen manga
Nadip boldung beyle nayjar nurana
bla ba bla......., biljek bolung kim aydymchy ?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Shul aydymy

Shul aydymy men pikrimche adyna bilemok, yone 2 sany ekizmi namemi dogan bar, sholar aydyandyr, sebabi 2 dostun aklyny alan diyyar::))

Guljana, Guljana ady gerek

Guljana, Guljana
ady gerek manga aydymchyng ,

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bul aydymchynam bilmedingiz,

bul aydymchynam bilmedingiz, shu link tykla goyberaying :)))
http://www.youtube.com/watch?v=3jnKyfuchSQ

_____________________________________
Live in the present, not in the past

1.ing akylly agzamyz? 2.ing

1.ing akylly agzamyz?
2.ing kop urushyan agzamyz?
3.uly edip yazyan agzamyz?(yaltanman)
4. yaltanman okayan agzamyz?
5.kellamizi agyrtyan agzamyz(biderek sorag beryan)?
6.

_____________________________________
Live in the present, not in the past

1 - Mergen; 2 - Mergen; 3 -

1 - Mergen;
2 - Mergen;
3 - Azatçentury85;
4 - Mergen;
5 - Selbishka :)

PS: 2 üçin "uruşmak" däl-de "düzedýän" manysynda goýandyryn.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "5 njing yalngysh"

dura azat aga yangy geldi

dura azat aga yangy geldi welin , nadip bilyake agzalary?
onsangam nichesni bolyar, menem yazamsong mengkiden gochurip goyupdyr , b

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ay sena

ay sena gochurding diyidng durduna, yaz bilyan bolsan jogaplary yada gohlama:))))

1- Kellesi iň köp tarakanlaýan agza?! :) B.....m(gaty gorme agam-sizmika?)
2- Iň köp "t.e. we IMHO" sözlerini ulanýan agza?! SHU RUMINYALI mERGEN
3- Çopanly ertekileri bn meşhur agza?! Aa
4- Golunda Ýasin süresinden 1 aýat bolan agza?! bilemokkkk
5- Ejesine "mam, pliz"diýýän agza?! :) bayram
6- Iň köp "jigim" sözüni ulanýan agza?! ata
7- Iň köp blogyň eýesi?! BAYRAM
8- 100 000$ girdeýjili ýanýoldaş gözlegindäki agza?! :) selbisha
9- Iň köp kellesine taýak degen agza?! :) mILAYIM
10- Iň gülkünç agza?! selbisha

4, 5, 8 we 10 ýalňyş. 4

4, 5, 8 we 10 ýalňyş. 4 we 5-i 9-yň dogry jogabynyň eýesi dogry jogaplapdyr:)
indi 8 we 10 galdy diňe

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga Tapmacha

Ata aga Tapmacha cihinde tapmacha sorayanmy senem::)) 4 we 5i 9njy soragyn jogabyndaky kishi bilipdir, bilda kim diyen yaly::)))

aý, ýok, men ony sorag

aý, ýok, men ony sorag hökmünde soramadym-a, diňe ýagdaýy aýtdym :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)))

azatcentury85 wrote:

ay
8- 100 000$ girdeýjili ýanýoldaş gözlegindäki agza?! :) selbisha

gaty yalngyshdyng,men 100000000000000000000$ shunyalak girdeyjili oglany gozleyan:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ol

ol diyenin entega yok, yone Marsa gitsen bardyr:)?)

chyndanam marsda bamyka:)))

chyndanam marsda bamyka:))) onda manga bilet zakaz etsene, gayart etde:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

onna

onna credit yada debt card informationlarini ber, mendeya pul yok sana marslik bilete:)))
NASA arz edip gorerin belki:)

wayey bizar ozum gozlap

wayey bizar ozum gozlap tapmaly bolsa , oglan geregime dal, ondan ozum gowy okap sheyle ozum gazananym gowy:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

belki

belki:
yenede ozun bilersin, sana berip boljak ing gowy Deal:)))

Yykdynay::))

Yykdynay::))Men pikrimche ata aga 5.ji soragy dogry jogaplapdyr::))

+1 :))) "Elinden we dilinden

+1 :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok 5 sorag yalngysh .

yok 5 sorag yalngysh . aydayynmy kimdigini?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpega berjek dal

Telpega berjek dal, aydasyn gelse ayday::))

telpek soramkam natdinga ,

telpek soramkam natdinga , toba , gownumde de yokdy telpek soramak:)))
telpek berjek dal diyip gownume degengingiz uchin aytjak dal!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Wah sonunda bashardym

Wah sonunda bashardym.menem shol jogaby aydayma diyip, onunden nadip gownune degsemde olam aytmasa diyip pikir etdim, sonunda boldy::))Meni gaty begendirdinay, yone aytsan gynanardym::))

ata aga indi men kellangizi

ata aga indi men kellangizi agyrtyan boldumy:))))
"u" siz bilen

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ha-ha, nämä

ha-ha, nämä gatyrganýaň-ow, jigim, bäri bir degişme, ahyryn:)

hmm, onda kimkan-aýt, azatçentury85-mi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he:))))) ____________________

he:)))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

galan 4-si dogrumy?! beh,

galan 4-si dogrumy?!

beh, onda
5- ata bolaýmasa :))

PS:aşakda azatçentury85 ýazypdym, gaýdyp aldym, jogap men:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bu aydymmam menden

bu aydymmam menden soyushyanler uchin sowgat, elingizi tutubam aglang:)))
http://www.youtube.com/watch?v=YSF6OHGHJqM
songam agzalar sizden haysht aydymlary nahili gorengiz aydyp , oz pikiringize aydyng!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ay mena

erbet dal bilen yenede birhilimika diyyan

4,5 we 9-dan bashgasy

4,5 we 9-dan bashgasy jogaplanypdyr.

4-habarym yok.
5-jemal bolup biler.
9-ata aga meni gozonunde tutyamyka?(daldir diyip umyt edyan)

Mekan, seň ýazanlaň bary

Mekan, seň ýazanlaň bary jogaplandy we seňkileň hiç biri hem dogry jogap däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:DD 9-y yalnysh

:DD
9-y yalnysh yazypdyryn,onun yerine 8 bolmalydy.
5-i tak i tagam kafadan atdym,tutmady:(
10-Gurdow bolaymasyn?

8 we 10-da iň ýakyn

8 we 10-da iň ýakyn dalaşgärleri ýazypsyň :)

hmm, "hint" bermeli boldum:

8 - onuň üçin:"Pylany gyzyň gowusyna laýyk, beýle gyza garaşsaň, müjerret ötäýmeseň, IQ-sy beýik gyzy näme etjek.." we ş.m. hem ýazylypdy.

10 - uni 3.5 ýylda gutaran agzamyz (men şony ýazmagyňyzy isleýän, ýogsam el_mariaçi we mr.gurdow-ada söz ýok)

PS: Mr.Gurdow ýitip gitd-eý, näçe aýtdym welin, "iş köp" diýip gaçýar, başga sebäbi bar bolaýmasa :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men bu blog'yn bashyna uns

Men bu blog'yn bashyna uns bermandirin, Selbi 2'niz yene-de "kim nahili kino halayar" diyen gurrune girip gidenson "yzam sheyledir" diyip atledim...Goryaniz dalmi offtopic'in ziyanlaryny ? :))

8. Atamyrat. Ozem ">100k" yazan bolmaly :)
10. vVv.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry, telpek!"

Mergen, 10 soragy hem başda

Mergen, 10 soragy hem başda gören bolsaň, baryny 1 minutda jogaplardyň. 2 sanysyny jogaplanyň üçin 1 telpek saňa:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

10'ysyna-da jogap beren

10'ysyna-da jogap beren bolsam, 5 telpek dagy berayjekdinmi ? :))
Men telpek gytlygym yokla, sen govusy telpegi azyraklara paylaber
telpeklerini...hemem men name uchindir gyzygyny gidirdim telpek
almagyn/bermegin, gaty 1 gyzykly prikol, ya-da bet yazgy bolmasa telpek
moduly yadyma-da dushenok...Shona basyshdyrmaga owrenishmeli oza !

men bolsa telpegim kop bolan

men bolsa telpegim kop bolan bolsam illere paylardym

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Men bolsa beytmegi manysyz

Men bolsa beytmegi manysyz goryan, sebabi mugt yerden gelen telpegin sen uchinem gadry bolmayar, biderek telpek modulynyn manysyny yitirdyas...

mumkin:)))) _________________

mumkin:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

mendäki bar telpegi

mendäki bar telpegi berjekdim ilki sen jogaplan bolsaň, hatda, 9 dogry bilenem bolsaň. Ýöne sen şu wagt telpekleriň şasy, şonda-da sözümde durjakdym :)
Aý, men kän telpekli durasym gelenok, ýöne 1 ýerlerden geliberýär hemişe diýen ýaly. Meňem ýazgylarymy gowy görýänler ýok däl-ow :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, shu yerde

Ata aga, shu yerde googleden gyzyn gowusyna lay... diyip gozletsen goni atdashynyza ertyar
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

"hint"-i(ipuju -

"hint"-i(ipuju - türkmençesi nämaý?!) gowy beripdirin diýmek:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay Selbi, sen ol aydyan

ay Selbi, sen ol aydyan aydimlaryny kim bilerkanayt..? in barkisi ol hindi kinoda kimin oynayanini yazay
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

bolya , kim oynayany

bolya , kim oynayany aydayyn
kareena kapoor, and hritik roshan gyzlar aytmag oglanlar bilsinde

_____________________________________
Live in the present, not in the past

yakymly yatlamalar?

yakymly yatlamalar?

yok

yok yalngysh

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Ey in yalta agzany

Ey in yalta agzany agzamansynyzey gaty goryan :)

:))) ________________________

:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm

mna turkmen aydychylary kan belet dal..HAjy bolsa bilerdim..Haja geljek aydymchy yokdyr.))

Selbishka, yalnyshmasam sen

Selbishka, yalnyshmasam sen diyan filmin Dost, Dostluk yada Dostlashaly ya-da shuna menzesh bir zat bolmalymyka diyyan. Garaz dost sozi bolmaly shol filmin adynda. Bir gyz bashga yurtda (Londonda) yashayan soyguli yigidine bashga gyzyn adyndan hat yazyar...
------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

bagysha

bagysha yalngysh
_____________________________________
Live in the present, not in the past

Hany goreli kim

Hany goreli kim bilyar?

1.kim yekeje ozi tomuzaklara garshy urshdy?
2.kimler tarakanlary boyap,madagaskardan getirlen moy diyip zooparka satdy?
3.nirede chaganynyn 35 manadyny aldylar?
4.niresi gitdigiche garalyar?
5.kimler biri-birini spisoga gora gozlap tapyp bilenoklar?
6.uyrenogam dishlanogam?
7.kimin operasiyada yuregi 250 gezek uryardy?
8.kime koynek gerek dal?

hemmesini bilene surpriz sowgatlar bar:)

baybu

baybu:)))
kto hochet milliyoner bolupdyray bari:))

hmm, bolýar,

hmm, bolýar, synanyşaýyn:

1- GaraDag;
2- desantlar;
3- ?
4- Ýaponiýa
5- Turkmengyzy ýa Mergen
6- goýun;
7- ?
8- Mergen

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

2-nji,4-nji we 6-njy

2-nji,4-nji we 6-njy dogry,galanlary yalnysh.

hmm, onda

hmm, onda 1-Garynja;
spisok-daky hem - bäh, ýok, bilemok.
Meň bar bilşim Mekan, indi "atmaja" oýnaryn synanyşsam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

garynja hem dogry. hany

garynja hem dogry.
hany galanlaryny kim bilerka?

ata wrote: Kime koynek

ata wrote:

Kime koynek gerek dal ?
8- Mergen

:)))
Muny nireden chykardynay ata aga ?

Bu GaraDag'yn yazan hekayasyndan oydyan...Patyshan ogly
"Bagtly adamyn koynegini geysen bagtly bolyamyshyn" diyleninden
son koynek gozlap yorka, koyneksiz dayhanyn beryan jogabynda
barmydy namemi...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! dogry."

"Arassaçylyk" mowzugynda

"Arassaçylyk" mowzugynda aňsat-aňsat köýnek geýemok, geýsemem, arassalygyna örän üns berip geýýän...1.5 ýyl gowrak köýnek geýmedim..." diýen ýalyrak okapdym, şondan çaklap ýazaýdym-laý, ýalňyş ekeni :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

3. mary vokzalynda 5.

3. mary vokzalynda
5. ashyklar

bashgalary barada hich bir pikirim yok
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

3-nji yazanyn dogry bolmaly,

3-nji yazanyn dogry bolmaly, GaraDag mary'dan gelyakaniz poyezd'den galanyny, 35.000 mun manada gurleship 1 taksa munenini, ol taksistinem ony gachyp baryan esgerdir oydup chast'a akidenini yazypdy...Yone ol "35 manat" diyenson, men kone dovrun gurrunimika oytdum, t.e. 1 hekayadan zatdan...

bu lang nireden

bu lang nireden tapdyng?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

tmolympiada belet

tmolympiada belet agzalarymyz,esasanam Gadyr,Bayram,Ata aga we el_mariachi jogaplap bilerler oydyan menin soraglaryma.galanlaram gayrat etseler bilmekleri mumkin.

tomzok, moy diyip mena

tomzok, moy diyip mena onyanak zada gabat gelemok.

_____________________________________
Live in the present, not in the past

biraz tmolympiadyn taryhy

biraz tmolympiadyn taryhy eserlerini okap gor,gowam gabat gelersin.

shu wagt menin beren 8

shu wagt menin beren 8 soragymdan dine 5-nji we 8-nja jogap tapmadylar,galanyny tuweleme eyyam pachak etdiler.
ol iki soragam chozseniz yene tayyarlajak.

ps:elbetde biri telpek sponsorchuluk etse:)

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bar eken-ä ýeterlik

bar eken-ä ýeterlik telpegiň :)

Soraglaryň yn-laý, iň azyndan meňkä görä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yatdan chykyp

yatdan chykyp gidipdir.
jogaplary yazyan,bilmedinizay bah:(

1.kim yekeje ozi tomuzaklara garshy urshdy?
jogap: agsak garynja.shu tayda doly hekayany okap bilersiniz.
2.kimler tarakanlary boyap,madagaskardan getirlen moy diyip zooparka satdy?
jogap:desantlar
3.nirede chaganynyn 35 manadyny aldylar?
jogap: maryda.
4.niresi gitdigiche garalyar?
jogap:yaponiya
5.kimler biri-birini spisoga gora gozlap tapyp bilenoklar?
jogap:shagyzy we shazada
6.uyrenogam dishlanogam?
jogap:goyun
7.kimin operasiyada yuregi 250 gezek uryardy?
jogap:Hoja Nasreddinin yuregi kor ichegesini ayirdanda 250 gezek uryardy:)
8.kime koynek gerek dal?
jogap:bagt uchin dayhana koynek gerek dal.

jogaplara sheyle.biraz bet selfreklama boldy,gaty gormersinizda.
taze soraglary duzsemmi duzmesem bilemok,siz karar berin.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"
 • chikatilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Boyalan tarakanlar üçin,güldürdibildi:)))"

öngler gaty gyzykly

öngler gaty gyzykly yazilyadi... :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "\\:D"

Senem etmage ishin yok

Senem etmage ishin yok bolsa, oturyp kone mowzuklary okayanmy namemi Yhlas ? :D Sonam yirsharypjyk, "shunam active edeyinle, okamadyklar okasyn" dagy.. ?

Selbi

Salut!
Yalnyshmasam filmin ady "i v shatye i vgore vmeste."
Kino barada gysga maglumat:
Shahruh (yokary dereji adam) Kajoly(pes derejeli adam) halayar we oylenjek bolyar, yone Amittabh Bachan(Shahrugyn kakasy bolup oynayar) "oylensen men oyumden chyk" diyyar.Oda gyzy( gelnejesi we Karina Kapury (jigisi) hem bilelikde ) alypjyk Amerika gidyarler we anyrda galyarlar. Hritnik Roshanam(Shahrugyn jigisi) 10 yyldan son Amerika gidip, 2 mashagalanay 1 edip birleshdiryar:)P.S:shol aralykda-da Hritnik b.n Karina para bolyalar:)Info. koprak yazan bolsam bagyshlan-gowy goryan kinolammyn 1-i:)
2 nji kinonam-Hum Tum'my?Pritty Zinta b.n kasoy oynayar(kichilikden adyny dal-de klichkasyny tutup sheyle galypdyr:))

shu kinong ikisenem gowy

shu kinong ikisenem gowy goryan , yaman gyzykly kino , gowja dushurilipdir, hasam aydymlaryny gowy goryan iki kinong hem aydymlary gowy
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

1) 1 hindi film: kollejde 1

1) 1 hindi film: kollejde 1 sachy kesik gyz oglany-gowy dostuny halayar, yone ol oglan dashary yurtdan gelen gyz soyushyar.Gyzam sizin yolunyza bowet bolmayyn diyip , okuwyny tashlap, oyune gaydyar.Hysy kino?Bilene telpek:)
2) Gurlap bilmeyan ashyk oglan-hindi kino!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

1. meng ing gowy goryan

1. meng ing gowy goryan kinom ya , yuregimden tutyang ya , ady DURMUSHDA HER HILI ZATLAR BOLYAR .
2. sesiz soygi:D

_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Yetisikli senem, menden 2 min onde yazyp :D"
 • Abat 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! sonkylary biljeginizede shubhe yok:)"

1. Kuch Kuch hota hai 2.

1. Kuch Kuch hota hai
2. Koyla (Orscha "Lyubov bez slov" diyip terjime edipdiler oydyan)

Biraz kynyrak soramalyda :P

P.S. Telpek bu gezeklik menden bolsun, ozunde koooop bolanda basgalaryna paylarsyn :)

Erkekler hindi kino

Erkekler hindi kino goryandir oydemokdym, hindiche dagy adyny yazaydynyz welin lyubitelmisiniz?:)
P.S:ashakdaky kinolan hemmesi hindi:)
(*leokimie-ak gan keseli)
kyn bolmasa kinon adam yazylaysa?!

1) 3 burchly soygi: internet

1) 3 burchly soygi: internet usti b.n koop yyl gurleshyarler, hindistana baranda-da gyzy tanaman jorasyny halayar.
2) Ogullary kakasynyn dine pully wagtyny halayan ekenler, a 1 wagtda 1 yetime komek eden bolsa kyn gununde yetishyar..
3) esasy roly oynayanyn leokimie keseli bar..
4)Mayor Prasad Sharm-okuva gaydyp baryar:)
5)Esasy roly oynanayan-akmak:)
6)Kruizde bashlan soygi..
7)"V slovare Ardjuna netu-lyubov i proigrysh":)
8) oglan dostuny goyberyar- geljekgi gelnim men diyyanimmi seret diyip. Oda gidyar,gyza ashyk bolyar:)
9)Gyz radiostansiyada ishleyar, oglan povar..
10)2-nji derejeli oglan 1-nji derejeli gyza oylenyar, yone toydan son pikirleri den gelmani u.n gyz razvod sorayar; A oglan -bashda men oglumy dogursyn son nira gitse shona gitsin diyyar:)
Ine size kynrak soraglar :D

Muň bary hindi kinomy ýa

Muň bary hindi kinomy ýa başga ýurtlaryňkam barmy? Menem bir wagt kän görýädimow şolary.

Üç burçly söýgi ite dökünä hindi kinolarda. Ýöne birinji kinoda Karina Kapur oýnaýarmaý? Ady ýatdan çykda.

Aý umuman men yza galypdyryn, köpüsini bilemok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bu kinolaryn pochti

bu kinolaryn pochti hemmesini bilyan, yone kinon ady yadima dushenok
1)Hritik roshan, Karina kapur ve Rani oynayar esas rolda. Hritik Rani bilen yazyshyp gezyar gelibem Karina Kapur bilen soyushyar. kinon sonunda bir serkovda tapyshyalar Rani bilen.
2)bilemok
3)maglumat yetersiz, in barkisi leokimiya keselin namedigini ayda how...
4)Shahruh han birinin gyzyny goramak uchin bir koleje okuwchy bolup giryar. otayda bir mollyma(Sushmita sen) ashyk bolyar. her goreninde yaninda aydim saz chalynyp bashlayar hatta :D bir mollymyn tuykuriginden gachjak bolup Matrixdaki yali efektli hereketlerem edyar..
5)
6)
7)
8)yadima dushenok, yone gorupdim :)
9)Gyza priti zinta, oglanynam ady yadima dushenok tanymal biri. ilki tanyshlykdan we bir iki gezek dawa jenjelden son birbirini soyyaler we olar ikisi bile yashamana bashlayalar, son bolsa gyz gowreli bolanson oglan gachyp bashlayarlar. chaga islemeyar. urush-dawa ay garaz hemme kinolardaky yali mununam sony bagtly suyji bolup gutaryar.
10)bilemok
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

7)shu belki Kapriz bolup

7)shu belki Kapriz bolup biler eger glavniy rolda shahruh oynayan bolsa
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Onunden aydayyn atlaryny

Onunden aydayyn atlaryny bilemok, yone aktyorlary sanajak bolayyn!
1) Hritnik Roshan, Rani, Karina Kapoor, birem adyna bilemok yone "Muhabbatein" diyen kinoda oynaya shol oglan!
2)Munda-da yetim oglanyn rolyny Salman Khan oynayar oytyan, kakalygam Amitabh Batchan bolmaly!
(3-9)bilemok
10) Salman Khan oynayan bolmaly, gyzyn yazan gunlugini okap yryar oytyan! :)
aslynda 5,6,7 bu kinolaram gordum yone ady yadyma dushenok artistlerin! :D

Dine 3 si dogry yone,

Dine 3 si dogry yone, kinolan atlaram yazylaysa?!

Şu seredip oturşyma Abat

Şu seredip oturşyma Abat diýen agzada uly potansiýal görýän. Şu ýerine azajyk jan berip biljek agzaň alamatlary bar =)

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bir wagtlar belle sheyledi

bir wagtlar belle sheyledi ola yitdi indi:):)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gaty gowy analogiya.

Gaty gowy analogiya. Hakykatdanam, Belle ochup galdy :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

howes b.n synanyshyan:D

howes b.n synanyshyan:D berilen soragna ya yazan hatyna jogap berseler her 1 agza begenerdimika oydyan. A jogap almak u.n olarada jogap goymaly, sheyle dalmi?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Khmm, menem onda soragy

Khmm, menem onda soragy jogapsyz goymayyn :D
Howwa begenerle.. Birzat yazsan we hiç bir agza senin yazan zadyn yuzunede seretman geçse birhilirak :)

Dushunyan!!!

Dushunyan we duygudashdygymy bildiryan!!!

chynym aytsam begenyan, bu

chynym aytsam begenyan, bu site direltjek bolyang , bu gowy , ongler bu site sheyle bir gyzyklydy , shu wagt bu site asudalyk gityar,.

_______________________________ ,__________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Men-a ilkinji gezek sheyle

Men-a ilkinji gezek sheyle gowy sayt gorushim:ichinde issslanje mowzugy achyp okabermeli:) esasanam gyzlara yer berilyar, pikirleri alysh berish edilyar:)diysen gyzykly, yone sonky wagt kop adam girmansonmy namemi yuwashlady:(

Eh Abat men talyplyk

Eh Abat men talyplyk yyllarymyn 3 yyly şu yerde geçdi.. 4nji yylam aktif bolmasa-da şu yere hemişe jyklap duryan.. Gowy yatlamalar boldy, hemem bu sahypa mana gowy jora/dostlar gazandyrdy.. Hazirem agzalar kawagt girip çykyp durlar welin, gurleşmage mowzugam galmandyr dogrudanam..

Men kän gyzlara orun

Men kän gyzlara orun beremok, köne temalara göz aýlasaň jeňdir dawa kän etdim :)

Nätjek, ýaşrak bolupdyrysda... :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Berilen soraglara hich kimin

Berilen soraglara hich kimin jogap beresi gelenokmay? Gaty kyn dala!isleseniz komek edein!
1)Budesh so mnoy....?
2)Lyubov i ...
3)nastupitli ... ili net?
4)ya ... s toboy!
5)... ne odinok!
6)... vmeste!
7)Nu shto, ...?
8)ya ... ... ot lyubvi!
9)hindiler name diyip salamlashyalar?:)
10)Posle ...
hany indem bilmanda?!

1)budesh so mnoy

1)budesh so mnoy drujit?
2)Lyubov i nenovist (?)
3)Nastupitli zavtra ili net (Shahruh, priti zinta, yene bir yigit)
4)entagem ady yadima dushenok :)
5)Ty ne odinok (hritik roshan, Priti zinta)
.
.
.
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

4)ya ryadom stoboy :)

4)ya ryadom stoboy :)

1,3 we 5 dogry! kinolary kyn

1,3 we 5 dogry! kinolary kyn gormeseniz:24 kadra'dan tapyp bilersiniz!
hemmesini bilene telpek:)(sheydip yazdyraymasam:D)

ay borlay, telpek uchin

ay borlay, telpek uchin yazyan yali gorunmali :D
Garadag gelse bularyn hemmesini jogaplardy velin...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

muny bilseniz yzyny inlis

muny bilseniz yzyny inlis filmlerden chozdurjakdym:)olara anyk -oglanlan biljegini bilyan:)(melodrama bolar kopusi!)
Anaa, 4-em bildiler:) yene 6 sanyjagy galdy!

hays kino hakda?

hays kino hakda?
guyda dushyp bir gyza,
ya tebya lyublyu diydim,
aber barik bedirangi sanaram,
suw cekip ya nalyu diydim,
gelme raj yanyma,
bolit galawa diydi,
shaltay baltay nenado rajkapur,
matay otsuda diydi,
ay dewushka soymersing
meni name ucin diydim,
menikije bolmasada bbobijan,
bolmaly prichin diydim,
sebabi ty nekrasiwiy,
prichinim meng shol diydi,
po etomu sening bilen raj kapur,
siz yali nehachu diydi,
nu shotsh bobbijan togda ya poydu diydim
ne tolka na sweta sonaram
ritany ya naydu diydim
naze dushmez ey samsyk,
kuda ty poshla diydi,
nokonesto podhoyashiy oglany
raji ya nashla diydi

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Prizrakmy?

Prizrakmy? Rani we Shahruh oynayar..

menem bilemok Aksy

menem bilemok Aksy saparowyng bir aydymy ol gocuraydim yone:)

Köne "Bobbi" diyip kino

Köne "Bobbi" diyip kino bardy, Raj Kapoor oynayady. Ejemin yashlyk wagtynyn kinosy :D

aydym diyinda onda!kino

aydym diyinda onda!kino diysen sho filme menzeyar diyi yazyan mena!

Namehow yone tapmachalaryn

Namehow yone tapmachalaryn baryny hindi kino duzdinizlay :D
Gaharymy getirseniz youtube'dan hindi kinolaryn ustunden tutulyan prikolly wideolary goyaryn :D

Degishyanlay. Hindi kino menem goryadim welin, bir gowy ara beremson tazeden gormek kyn bolya. Hili gaty pes. Aktyerlyk ussatlyklary, ssenariyalar, ay bar zat pesdahow. Shu agrak owadan gyz tapsa aktrisa edayyaler (Golliwudam koplench sheyle emma edil bu dereje dal), sahel gelshikli oglan tapsalar, onam akter edyaler. Hindi pahyrlarynam kopusi garadan gelshiksizrakda, ya shondanmy...

Salman Han diydi, yene diydi... tekiz akterlyklary pesa. In gowy aktyer Amrish Puri bolmaly, gozi chykyan adam, olam yogalda :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay natdinizay muny Bayram

Ay natdinizay muny Bayram aga?!Amittabh Bachan, ogly, Shahruh,Mathuri, Rani, Kajol,Karina,Hritnik, o kasoy(ady yadyma dushenok:D)...barsy na menmi?At dakmow,sony erbet bolar!Tmolympiyad'yn gyzlary bolup topularys bolmasa!:D

Shahruk gyzykly akter.

Shahruk gyzykly akter. Hindilerin arasynda gowy, yone gelin dogrusyny dogry aydalyn, her kinoda goz yash dokup bilmek gowy akter manyny berenok. Ol-how, yone gurrun gidip durka-da gozune yash aylap otyra. Haysy erkek shon yaly hamsygyp otyr. "Chay getirayda... hmshuk... hmshuk... soygulim" diyibem aglajak yaly :D Erkekmi doly bellam dalow, bolshy nahilay?

Gyzlary owadan, Madhurini esasanam halayan, shon uchin tankytlajak dal. Kajolam gowy. Rani, Karina, Hritik... baram men yalyrak akter - yagny pes derejeli :D

Amitabh bolya, OK. Ogly kakasynyn abrayi bilen shol yerde, 1-2 emosiyadan bashga zat gorkezip bilmeyar. Ine barmy Matt Damon yaly hindi akter? Barmy Bruce Willis yaly? Barmy Toshiro Mifune yaly? :D

Sen bara, gowy akterlary goresin gelse ayt men sana kino aydayin. Dogville gordunmi? Manderlay? Ya Children of Heaven diyen Eyranyn kinosyny gordunmi? Akterlar sholar. Ya Color of Paradise?

Hindi kinolardan halanlarym bar, boynuma alyan, yone gaty seyrek. Meselem, Devdas'y haladym, olam klassiki eser boyuncha duzulen ekeni. Onson yene 3-4 kino haladym, Nepohishshennaya nevesta zat.

Ozum Hindistana gidip akter bolmaly oydyan :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Haha, Bayram hindiche tans

Haha, Bayram hindiche tans edip yörshun göz önume gelyä :D
Hindi kino hili pes yone name ucindir kawagt yaman yakymly gelya.. Kawagt yöne yere hindi kino göresim geliberyä meninä.. Sonam samsyk yaly aglap :D Shahrukh aglayshy tasir edyami name :D

Onki yazanlarymy bildirip

Onki yazanlarymy bildirip muny yazjakdym welin..borda.
Dahsary yurt filmlerinin soraglaryny hodurleyan:

1)kakasy oz islegi diyip okuwa barsada, chagalaryna komek edyar
2)Gyzy her gun ozuni soyduryar-gyza yol helakchiliginde 1 zat bolany u.n
3)prpiyutdan her gije gachyar achyk meydana,1 zady dinlemek u.n
4)kinodan pir parcha:
-Eger oljegini bilen bolsan sen edermidin shony?
-1 dem sachynyn ysy u.n,1 gezek dodagyndan opmek u.n, 1 gezek elini ellemek u.n men saylardym, onsuz butin sonsuzlyk bolanyndan! Birje!!
5)Adamsy oleninden sonam ayalyna hat gelyar:)
6)Enesinin doglan gununde toylaryny etjek bolyarlar, yone gyz beyle mahre chydaman toy mahrum edyar..
7)(men u.n kinoda halamadyk yerim)Oglanyn ruhy, soygulisi u.n bashga 1 jandaryn(biologicheski) tenine giryar..
8) oglan gyzy oldurjek bolya, son ozune mozahist diyyar(:D)sheydip soyguli bolyalar. son gyzyn sachyndan ysy geleni u.n yene 1 oglan gyzy oldurjek bolyar..
Hany shulary bir bilin hany:)

Kino gaty az göryänim

Kino gaty az göryänim bildiryä :D
dine 1.nji "again 17"mi name birzat oydyan.

Mendenem bir sorag. Bir

Mendenem bir sorag.
Bir firman bashlygy birgun ishden chykyp samalyoda munup bir ish saparyna gitjek wagty garawuly ony saklap: "Yoldash bashlyk, men duyn duyshumde samalyodyn yere gachyp icindakilerin hemmesinin oljegini gordum" diyya. Bashlyk muna ynanyp gidenok. Ertesi gun hakyt samalyot awariya bolup hemme yolagcylar olaypdir. Bashlyk ishe gelip garawula epesli pul berip ishden boshadya. Name ucin?

Erbet yorumy uchinmi? Duyshi

Erbet yorumy uchinmi? Duyshi gowa yormaly diyyaler turkmenler.

Ya kysmatyn onuni aljak bolany uchinmi?

PS Kinony goren daldirin, yone ozum chaklayan
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bu kino dal, yonekey

Bu kino dal, yonekey tapmacha. Jogaplaryn umumy manyda dogram welin bu tapmachan jogaby dalda :D

Adamlar men tapmaçam kino

Adamlar men tapmaçam kino dal, jogabyny bilenzokmay? :)

olumin oziha dal? ya

olumin oziha dal? ya bilgichmi?dushunmedim Akgul! ya jogabyny goni yazay! mena gaty bilesim gelyar(bolmasa sheylerak kinon bardygyny bilyan, ady punkt naznachenie!)

Uhhmm, Abat yokardaky

Uhhmm, Abat yokardaky soragymy okadynmy? Başlyk name üçin garawuly işden çykarypdyr diyip sorapdym welin..sen name diyip düşündin?

sowul bela ustumden diyip

sowul bela ustumden diyip kowyarmy?Men nirden bileyinay! ozumede gyzykly jogaby!

Duyn duyshumde diyya. Yagny

Duyn duyshumde diyya. Yagny garawul ish wagty yatypdyr, shonun ucin ishden chylarya.

Ay yatsan tursan akla

Ay yatsan tursan akla gelmejek jogaplay :)
Gunde duysh gorup yatyrlarmay biri-biri barada, menahow bir waka zat gurrun bererlik duysh kopden bari gormedim. Goryanim bolek-buchek zat, onam bir waka eder yaly dalhow, surat goryan yaly mena 1-2 sany :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay mena uytgeşik uytgeşik

Ay mena uytgeşik uytgeşik yaman kan duysh goryan, kino duzaymeli :))

Abat wrote: 2)Gyzy her gun

Abat wrote:

2)Gyzy her gun ozuni
soyduryar

"soyduryar" name diymek?

Muahahahahahaha... Eý bu

Muahahahahahaha...
Eý bu nähili boldaý? =)))

Jogaby "50 perwyh poseluew" bolmaly. Düşündim Abadyň näme diýjek bolanyna welin... =))
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ol kinoda gyza yolda bir

Ol kinoda gyza yolda bir helakcilik bolyadymy? Men choto yadyma dushenoklay beyle soydurilyan we helakcilikli yeri :))

Eý şol kinoda gyzyň

Eý şol kinoda gyzyň kellesi, ýagny beýnisi, ýagny ýady bilen problemasy bar. Awariýa bolan zadyna çenli hemme zady ýadynda, ondan soňky bolan zatlary her ýatanda ýadyndan çykarýar her gün.

Soň özüni "günde söýdürip başlaýar" :D Kelläň kemli bolsa günde şoň ýaly zatlary ediberýänsiňdä :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yokhow Bayram onda sen kinon

Yokhow Bayram onda sen kinon adyny yalnysh yalnyshyan, "50 pervih poseluyev" men yadyma dushunshine gora o kinoda gyz oyunden gachyp kakasynyn yanyna gidya. Kakasy deputatmy name, sonunda karyera bn gyzyn arasynda gyzy saylaya. Ya men yalnyshyamykam?

1, 6,7 bildiniz! 2)50 first

1, 6,7 bildiniz!
2)50 first dates

2 nji soragny yalnysh yazdymmy? 1 gun aglap, 1 gun harp okap bilmeyan diyip.. soyduryarda way!

Bahsga hili edip yazyan soraglary:
3)...Rush!(filmin ady shu)
4)yene 1 parcha:
are you a visitor?
yes
Who are you visiting Mr. Messinger?
you!
I don't need a visitor!
Are you in despair?
I lost a patien
You did everithing you could!
I was holding his heart in my hand when he died.
Then he wasn't alone!

yadafilmin ady: ... .. angels!
5)P.S: I... you!
7)17 yashlyja gyz taze kichijek shahere gochyar we o yerde 1 tutgayly oglan partadashy bolup chykyar:))Gyzlar bu kinony siz bilaymeli!

menema kan kino goryanmikam

menema kan kino goryanmikam diysem sena tuweleme ekenin.birinem bilmedim bu kinolan.:))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Inglische ady "50 first

Inglische ady "50 first dates" kinonyn, orschasyny "50 pervyh poceluev" diyip yadyma dushyar. Bilmedim shol atly bashga kino bar hem bolsa.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men garyşdyrdym oydyan..

Men garyşdyrdym oydyan..

garaz garanlygyngy boyun

garaz garanlygyngy boyun almajak bolup , hindileri gunakerleyangde:D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

--------------------------------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ahhahaha, oglan super tans

Ahhahaha, oglan super tans edya, gyz onaranok :))
2.32'de oglan gyzyn yuzune depaydimi? :D
Subtite'a hasam super.. Haha, hezil edip guldum, yaman prikol bolupdyr :))

Abadyn soraglarynyn 2

Abadyn soraglarynyn 2 sanjagyny bildim:D
6-Proposal(teklip)
7-Awatar
Men pikirimche:)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Wiy sheyledirow, sen

Wiy sheyledirow, sen jogaplary aydanson yadyma dushdi. 6 we 7.nji soraglaryn ikisinem "final sahnasyn"dan yazypdyr. Beylekilerem shu teoriya gora bilip bolarmyka?

cynym edip otyryp kino

cynym edip otyryp kino gormeli boldym, shuncha kinodan birinem bilmedim:(:(

yalnysh gitdi

yalnysh gitdi

on beren soraglarymyn

on beren soraglarymyn jogaby:
2)Nastupitli zavtra ili net?
6)My vmeste.Kajol,Adjay(gyzyn amnezia keseli bar)
7)Nu shto,vlyubilsa?Aishvariya,Rati
8)Ya shoju s uma ot lyubvi.Karina,Hritnik,Abhishek
9)Salame-namaste.Pretty,Saif(kasoy:))

dushunmedim, name Saif Ali

dushunmedim, name Saif Ali Khana kasoy diyyanizmay...:)))

5)PS: İ love you, shu kino hacandan bari kompda dur, yone hic gormane el degmedi...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Howa! Kasoy diyyan!;D

Howa! Kasoy diyyan!;D yalanmy?!yone aktyorun kinolary yarayar
P.S:"I love you" yaman bet kino. oglan aktyoryn(Gerard Butler) kop kinolary gyzykly eken..
Yene 4 sanyjak sorag galdy halayyk!:D

Sgu wagt 2 je matal yadyma

Shu wagt 2 je matal yadyma dushdi:

dashy gan yaly, ichi un yaly
Pessejek yerden gar yagar.
Koneje matal!Bildiniz?

1)igde 2)elek bilene?!!!:D __

1)igde
2)elek
bilene?!!!:D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Yhlas

yhlas wrote:

bilene?!!!:D

Bilene -yumruk:D oyundyr!yokardakylaram bilin, son telpek sizinki!

Dashary yurt filmlerinden

Dashary yurt filmlerinden bilinmedikler:
3)August Rush: wonderkind chaga-sazdan
4)city of angels
7)Twilight
sheylerak..