Kawagtlar nejis bolmaklyk gerekmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

kawagtlar durmushda nejis bolmaklyk gerekmika, ya hemme zada ay borlay diyip gecip gidibermelimi,
ol gun agsham bir tanshymyz mashyny bilen gelyanka awtobus besheniyy skorustdan gelip mashyny calaja syryp gecipdir, indi syrdy diyya hic hili saklama yok, mashyny betem ucup gidipdir yene-de, onson oyune gelipdir awtobuslaryn garazyna jan edipdir menin nomerim shunyn yaly, yanyja syryp gecdi hic hili saklama-da yok sheyle nomerli awtobus diyipdir, hic hili jan etmandirler habar tutmandyrlar, ertesi gun gelip men sholaryn zam ministrlerine jan etjek name ucin beydip gidyarler diyyar, bizem bolyalay kan uytgeshik zat bolmandyr hic zadam bolmaz diysek, bolyar menin mashyny bejerip ber diyip jan etjek dal, birinjilik bilena menden otunc soramagyny isleyan we indikide hem sheydip gacyp gitmezligi ucin sapak bolmagyny isleyan, men hic zat diymesem, indiki zat diymese onson ol gaty gider etjegini edip durar diyyar, shonun ucin onuni aljak bolmaly diydi,
Ashakda yene bir taryhy yazjak olam shona menzeshrajik kawagt arasynda nejisrak bolmalymy shu sorag gyzaklandyryar meni kawagtlar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Uzin sozun gysgasy: "GEREK" !"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

onson yene arada biri bir

onson yene arada biri bir magazine aljyrap ishine gerek zatlary alyp cykypdyr indi puluny tolap cek aljak bolyan diyya, cek berenoklar (kicijik kamerciskiy dal, ulyrajyk magazin bolmaly) o nahili man cek gerek men bu zatlary oyum ucin almaldym sizin borjynyz mana cek bermeklik, ishe otcet etmeli bar alynan zatlary diysemem yok beremizok diyip goyberipdirler, gahary gelip men hazir nalogywyy inspeksiya jan edip sholary satjak diyip gahary gelyar, ay borlay gerek dallay diysek, :men name ucin olaryn oz borclaryny yerine yetirmeyanleri ucin ozumu kan kosemeli, indi men zatlar ucin bashga bir magazine gidip hayys etmeli mana shu zatlara dokument yasap berin diyip mana shu zatlar name ucin gerek, farshiwiy dokument yasamak diyip gahary gelyar, hakyna seretsenem hemme magazinler cek bermeli

Ol adamyn shol alan zatlaryny

Ol adamyn shol alan zatlaryny yzyna goyup bashga yerden almak yaly yagdayy yokdymyka, bolmasa chek beryan yere gidaymeli eken yzyna goyup...Aslynda nalogywyy inspeksiya gidip aytsa gowam bolardy, sebabi ol her yazan cheginde dowlede pul girdeji bolyar, ve her yazmadyk chegi bn dowletden pul ogurlayan yaly bolyar men pikrimche, buda hemmekishinin hakyny iymek bolyarmyka diyyan...
Mena kamahal ish uchin zat alamda ozleri chek yazayynmy diyip sorayan yerlerem bardy...Yone men pikrimche munun yaly yerlerde nejis bolmak gerek diyyan mena, olar sen janyny yakyan bolsa sen olardanam beter bolmaly...

ay

ay howlykmac bolup alyp gaydypdyr, tapan yerinden indikide ol magazine gitmezda,

Aslynda oz hak we

Aslynda oz hak we hukularyňy talap etmeklik nejislik däl. Esasanam, seň şeýle taryp eden ýagdaýlaryňda.
Bizde adamlar hiç-haçanam öz hak-hukuklaryny talap etmezlige öwrenişipdirler, lal ýaly bary. Şeýle ýagdaýda, üýtgeýän zat ýok.
Işiňde öz hakyňy talap edip bilmeli.
Bir hyzmat alsaň hakyňy talap edip bilmeli.
Bir zat satyn alsaň hakyňy talap edip bilmeli.
Döwletden hakyňy talap edip bilmeli we ş. m.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

howwa ka wagtlar nejis bolmak GEREK.

yogsam bu dowring adamlari depange cikyarlar..

granissalaringi bildirmek ucin ka wagtlar nejislik gerek.

adamlari ozinge owrenishdirmezlik ucin gerek

kimdigingi tanatmak ucin ka wagt nejislik gerek...

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

senin aydan yagdaylarynda

senin aydan yagdaylarynda hokman nejis bolmaly,esasanam avtobusly wakada,hokman gidip mashynyny bejertmeli we shoferam kowdurmaly ekeni.bu gezek syryp gechdi indiki gezek kaksa name etjek?
oz hakyny gorap bilmeli.

meng pikirimche ol adamam

meng pikirimche ol adamam bilgeyshin eden daldir, ol gunaker ing erbet tarapam otunch soramandyr, shonsy bir hilirak

_____________________________________
Live in the present, not in the past

kawagtlar nejislik edip

kawagtlar nejislik edip birinin coreginden hem kesmeklik bolyarda, olam gowy bolanok yone gaty gidilse welin bolmaly oydyan arasynda nejisrajik

Dogry aydyan yone,

Dogry aydyan yone, choregem hallallap gazansan gowyda...Mysal uchin avtobus bir edara mashynyny kakdy diyeli, ol edarada yenil mashynyn shofyeryna oz guyjine duzelt diydi diyeli...Indi avtobusyn shafyora etjegini etmeli yone choreginden bolamly dal,a beyleki mashynyn eyesem chagalarynyn agzyndan kakmaly choregi...Adalatlylykmy?

Yokardaky berlen mysal'larda

Yokardaky berlen mysal'larda "nejislik" goremok mena, biraz yuzuni gatadyp hakyny
talap etmek bilen, nejis bolmak ayry zatlar...Onsonam "ogurlyk eden utanmaz, ustune
gelen utanar" diylenine uyup, sen mashyny ursalaram baryp hakyny talap etmekden
chekinip durmaly dal, uran adam durman gechip giden bolsa-ha hasam gozuni chykaryp soramaly onda galan hakyky...Hakyn bar yerinde hemishe-de ony talap hem edip bilmeli !

men hem şuny ýazjakdym -

men hem şuny ýazjakdym - goşulýan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Oglanlanlaryng biri..

Oglanlanlaryng biri; '' Bergim bar bolsa yatyp bilemmok'' diydi welin beyleki bir oglan;'' Mena yataryn, goy olar algym bar diyip yatyp bilmesin'' diydi. Prikol boldy. Bu erbet pikir, yöne yene-de..

- Nie kanvule, sunkutu -

beyle zat lar ginansakda

beyle zat lar ginansakda henizem bizde bar. Byramin aydishi yali herkim lal bolup yor oz haklarini soramani bilmeli, emma bolmayar. Bulam bizde orslar urup sowup hemishe adamlari horlapdirlar shol sebabpli adamalar oz ozgurluklerini (gaty gorman turkmencesini bilemok) yitiripdirler. men bu yazgini bir gazetde okadim shol adamin aydishi dogry bolsa gerek.bizin oz ozgurlugumu yitirenligimiz.Men dogrisini aytsam bizde chek berilyanini bilmeyardim dine YIMPAS' da berilyandir oydup yordum.

Men bashymdan gecen zadi aydayin. Yanwarda passport tazelamde banka gidip kwitansiya pul tolemeli(17000 manat) diydi. menem berdim son elime kwitansiya berende seretsem 15000 manam kwitansiya 1000 manat hizmat ucin diyip yazikli emma galan 1000 manada hic aydyan zat yok. Men kassire ol 1000 manat name ucin diysem sen shoni bermeli diydi. Men hem gissagli hemde kop adam garship otyr shondada dawalashmaga bashladim. Men barde jubimden cikan 1000 manat ucin gurrun edemok emma sen sheydip halki aldayan men muna razi dal sebabi kop adam 1000 manat ucin gara der bolup ishleya sen bolsa aldadip oz jubine alyan diysem. Mana erbet seredip sen yaman dillije diydi. Shondada 1000 manadi berenok edil shol mahal bankin uli vezipelilerinden biri geldi name boldi diyip blatnoysirap sorayar. Menem yagdayi aytsam olam on arkasini alip name jigim sen tmde yashanokmi diydi. Menem yashamok diysem barde yagday sheyle islesen razy bol islesen razy bolma. Onson men dayza(kassire) owrulip dayzajan men chin yurekden sadaka diyip berdim size diyip cikip gitdim. Passport stola barsam olar eyyam yapip gidipdir.

Bärde 1 waka boldy blog bn

Bärde 1 waka boldy blog bn baglanşykda:

Uly magazinlerde super/hiper marketlerde (shopping çentre) giriş we çykyşlarynda elektroniki apparaturalar bar. Çykyşda şolar magazine degişli önümleri kassiriň barlagyndan geçirtmän, ogurlajak bolýan müşderileriň(kliýent) alan önüm(ler)ini tanaýar we signal berýär. Gapyda garaşyp duran aýratyn goragçylar ylgaşlap, derrew ýaňkyny tutýalar we eline "naruçnik" (kelepçe) dakyp, polisiýa tabşyrýarlar. Şol ogryň alan zady, belki, 1 şekolatdyr, ýöne sistema nähili gowy tabyn bolunmadygyny subut edýär şol waka.

Bizde-de şeýle bolmaly!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay bizde on yali edip bir

ay bizde on yali edip bir gargchi goysan kabir isshiz oglanlar uyshup oni urmazlarmi? Birini tanayan Londona gelmanka klubda goragchy bolup ishlapdir shol shey diyyardi oglanlar hemishe gelip irsarayar ekenler.

mümkin, başda kyn bolar

mümkin, başda kyn bolar öwrenişmek, ýöne wagtyň geçmegi bn şol kynçylyk aşylar, elbetde.
Bar, disko-larda hemişe prob bolar, ýöne döwletiň kärhanalarynda beýle prob/kynçylyk bolmaly dälmikä diýýän, iň azyndan uzyn wagtlyk. Garaz, ýekej däl-de, birnäçe goragçy goýmak gerek. Gözden çykýan ynsanlary agyrrak jeza bn jezalandyrmak gerek. Gelsin, yrsarasyn-da onsoňam bar-a!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nejislik ýa-da öz hakyň

2-3 günlükde US-de 8 ýyl işläp öz işini gurnan biri bilen otyrkak gürrüň beren zadyna men haýran galdym. Bu gadyrdan irki baran wagtlary Gas Station-da işleýän wagtynda gaty lýuks awtoulagda gelip benzin alan bir aýal maşgala 1 sent(penny) gaýtargysyny bermändir. Sebäbi alaram öýtmändir. Emma az salymdan seretse ol aýal maşgala gitmäni algysyny almaga garaşyp dur diýýär, gaharlanyp bir gysym köpügi alyp äňüne goýupdyr "AL"-diýip.
Muny gören aýal maşgala aglamaga başlapdyr. "Sen näme üçin meniň hakymy bereňok, ol meniň HAKym ahyry"-diýip.
Ýalňyyna düşünen gadyrdan ötünç üstüne ötünç sorap öz ýalňyşyna düşünipdir.
Meniň pikirimçe ol aýalyň edeni nejislik dälde ÖZ HAKY.
Durmuşda nejis bolmaly!!!

tüwelem, doly

tüwelem, doly goşulýan!
paýlaşanyň üçin minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu zatlar nejislik

Bu zatlar nejislik bolmayara. Eto prosto spravedlivost'. Dogry aytyan avtobusly sluchayda. Olar yaly adamlara sapak berip nakazat' etmesen olar hich hachan bilmeyarler oz yalnyshlaryny.
A chek barada men bilen hem sheyle boldy. Bir gezek bazarda kanselkkyarskiy tovar alamda we check soramda yok diyip bashladylar, menem onda mana alan zatlarymyn spisogy bilen bahasyny yazyp, adynyz we gol chekip berin diydim, onson bolyar diydiler. A bizde kichi shaherde check beryan yerem yok, onson sheydip goyberyaris.

Life is just so wonderful!!!

Türkmenistany Amerikadyr

Türkmenistany Amerikadyr öýtdüňmi :))

Indi tm-da hem berlip başlan bolsa gowy ekeni bu "receipt"ler

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay yok, Amerika Turkmenistan

Ay yok, Amerika Turkmenistan bilen deneship bilmez ;-)

Howa indi bizde de magazinlerde sorasan beryarler receipt, sebabi magazinlerde olarda hokman bolmaly chekovyy apparat.

Life is just so wonderful!!!

yagdayini

yagdayini bilip nejisligem etmeli.
kabir adamlara nejis bolup gorunmesen gowulugu bilmeyaler.
aslynda bu menin dalde kakamyn prinssipi :)
mena aslym nejis welin nache nejislik etsemem bildirmeya :)

Men pikrim

Dogrusy men pikrimche adam perishde yalak bolmali eger einden gelse .. Her kime onarsa gulup bakmali. Shonda adam yashaysham yalak oler. Olendede govilik bilen yatlanar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "her kim başaraýýamy?!"
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "menem shony diyeyin diyip otyrdym"

hmmm

kemaltm wrote:

Her kime onarsa gulup bakmali.

ay sheyle etmegi mena indi kan basharamok, sebabi kabir adamlar gulup baksan olar sen samsykmyka oydup ustunden guljek bolyarlar:)
sonky gunler bir hili nejis bolmaklygy owrenesim gelyar, kabir adamlar mana nejislik etjek bolyarlar, ozlerinden beterajik bolmaly oydyan, hamala ellerinden coreklerini alyan yaly:(

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) "

ay onna

ay onna, bu amerikanlarin kopusi samsyk bolmalimi? shoalarama hachan gorsen yuzleri iki garysh bolup dur?:) ya menin gownumedir?nejislik gyzlara gelsihmeye, gelin sizler ozalkynyz yali boluberin:)

amerikanlarynky yasama

amerikanlarynky yasama yylgyrysh-a, erbetliklerini edibem son yylgyraymak adaty yaly olaryn kopusinde..
A Mylayym yaly bir pak yurekli adamlaryn yylgyryshy yurekden gaydar, bolmasa-da gorene yylgyryp dursa samsyk pikir ederler diyenine barar :)

inne

inne edil ozude: name uchin gorenine yilgirya? amerikanlar hem gorenine yilgirya:)
yone men ynanyan turkmen gelin-gyzlarinin yilgirshinin tuys yurekdendigine ynanyan.

off-top, bagyşlaň! inni =>

off-top, bagyşlaň!

inni => inDi
onna => onDa

:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "sizem onler barde in kop telpek paylayancydynyz:)"

Azat yokardaky sozlerin

Azat yokardaky sozlerin 2'sinden hich birinem ulanmandyr ata aga,
"inne" diyip bolsa "ine" sozuni yalnyshyp yazypdyr !

dogry, ýöne men onuň

dogry, ýöne men onuň şeýle ulanýany birnäçe ýerde görüpdim, ýöne bärde ýazaýdym, "inne" diýenine gözüm düşdi we ýadyma düşdi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogry

ata aga dogry aytyaniz, yazilshinin sheyle digini bilyande, yone okalanda yada aydilanda onna- inne diyilya, shonun uchin hem okayanlar uchin angsat bolsun diyip sheyle yazyan.

Kopimiz(98%) Turkmen Azat,

Kopimiz(98%) Turkmen Azat, shon uchinem turkmenche yazylshy yaly yazsan bizem has govy dushuneris. Herkim bir hili aydyan bolup biler, yone herkim aydyshy yaly yazmaly diyen zat yoga ?!! Men meselem "inni"/"onna" diyemok, "indi"/"onda" her 2 tarapdanam yerlikli !

Mergen jogaplapdyr, edil

Mergen jogaplapdyr, edil şony ýazmakçydym :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

howalay ongungden chykan hi

howalay ongungden chykan hi diyip yatyr, yone manga olang yylgyrshy sheyle yarayar, gaty mylaymlyk bilen yylgyryarlar nira barsangam ,
bizing bazarymyza baryp, kaputda meng zadymy satayana donyaler, zat almana chekinyang, haysy bazar barsangam yuzleri gaty agyr, jogap berishelrini hem halamok , bahasynagyny sorasng zordan agyz gymyldayar:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

name gerek adama nejislik

name gerek adama nejislik etmek! goy etsin manga yoe men bilyan ong etmeyar sheytan et
diryar! her bir adam dogulanda perishde yalak bolup dogulyar, pak yurekli, eyjejik:))
ualayyg sayamyz uytgeyas! yone hemme durkung bilen adama pak gowunli boljak bolmaly:))ozungi pak gowunlige iterjek bolmaly, eydip beydip yoluny gozlemili, hudaydan dileg etmeli
meng pikirimche
_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Siz dogry

Siz dogry aydyanyz. eger basharsan yerinde nejislik oran gerek sebabi kabir adam dusunyar ol sana asgermezcilik etse ya-da yamanlyk etse sen ony bagyshlap ay borlay diysen kabiri dusunyar a kabiri pikir edyar ol gorkyar, ol juda sada. Sen ony Allaha tabsyryanyndan bolsa habary bolmayar.

sanga nejis bolana sen hem

sanga nejis bolana sen hem yylgyr, seni daş bilen urany sen aş bilen ur,
JEPA KYLANA WEPA KYL:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sen şeýdýärmiň :)"