Aşakdaky pudaklardan haýsysy bilen has köp gyzyklanýarsyňyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Halkara gatnaşyk
6% (2 votes)
Ekerançylyk
3% (1 vote)
Habarlaşma-žurnalistika
0% (0 votes)
Ykdysadyýet
6% (2 votes)
Medisina
9% (3 votes)
Söwda-satyg
3% (1 vote)
Bilim-terbiýe
26% (9 votes)
Sport
9% (3 votes)
Ekonomika we finans
21% (7 votes)
Maldarçylyk
0% (0 votes)
Medeniýet
0% (0 votes)
Gazuw-agtaryş
12% (4 votes)
Başga
6% (2 votes)
Jemi 34 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

okan, okaýan ýa-da okajak

okan, okaýan ýa-da okajak; işlän, ileýän ýa-da işlejek bölümleriňiz bn baglanşykdaky pudaklary seçip bilersiňiz, ähli pudaklar, elbetde, ýokdur bu ses berlişikde!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agzalar näme üçin ses

Agzalar näme üçin ses berlişige aktiw gatnaşanoklarka?!
Ýa entägem köp sanly agza tm-de dynç alyşdamyka?!
Häzir girýän agza sany hem azyndan 50 barmyka diýýän. Aktiw bolmasa-da ses berlişik agzalaryny hem hasaplasak :)

Garaz, ýa şu ses berlişik wagty az bolýar, ýa dynç alyş wagty sebäpli, bärde az agza bar.

Ýöne girýän agzalar bir yşaratlasalar-da!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga men bara galanlara

ata aga men bara galanlara derek , shutka :)))
mena mugallym bolmak niyetimde bar , yone bilmedim , allajan arzuwalrym yetirseda, shol zat hakda kop meni gyzyklandyryp bilyar:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aý, sen tüwelem-ä

aý, sen tüwelem-ä :)

hemme agzaňam özüne mahsus/degişli aýratynlyklary bar, jigim!
Bilmek gyzykly-da, mümkin, kä zatlary öwreneris!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogry aytyang, yon name

dogry aytyang, yon name uchindir hich gyz agzalarymyzy goremok?, dinge yeke ozum betchilik edip yorun siteda:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

dynç alyşda köpüsi.

dynç alyşda köpüsi.

Aý, mail bn bizar et joradyr uýalaryňy "geliň, ýazyň!" diýip :)
Üýşüp ýaramazlyk edäýseňiz-ä tutdyrmarsyňyz ýöne, onsoň diňe Mergen däl, ähli jogapkärler bolubam kyn bolar sizi ýola getirmek :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atamyrat aga bilyana

Atamyrat aga bilyana turkmeninki ekeranchylyk we maldarchylyk :D
Potrata gidip (ekaranchylyk), mallara (maldarchylyk) ot alyp gelmeli =)

Onsonam sonky dowur yaman kan anketa etdin welin, ha bir netije chykmadymy entek?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

seň "bilim-terbiýe" bn

seň "bilim-terbiýe" bn gyzyklanýanyňy ýazmaaňam bilýän-le, jigim :D

Baýram, men anketalary sahypa gyzyklansyn diýip açdym. Öňler sen jan edýädiň şu sahypany gyzyklandyrjak bolup, hatda, şu sahypa ýüzünden göwne-de degýärdiň kä agzalaryň, mundan, elbetde, habaryň bardyr!

Soňky döwürler bolsa, sende passiwleşme bar. Mümkin, okuw, iş we ylmy gözlegdir makalaryň sebäpli şeýledir bu ýagdaý. Azda-kände-de höwessizligem ýok däl öýdýän,sebäbi, öňler näçe işli hem bolsaň, gelip ýazardyň 1 tonna ýazgy, indi welin beýle däl?!
Şol mynasybetli, seň şol wezipäňi(gyzykdyrmak) wagtlaýynça men alaýdym ýa-da alandyryn öýdýän :)) Şu wagt ýazyp bilýärkäm ýazsam gowumyka diýýän?! Belki, ýakynda islesemem bärde ýazyp bilmeýän, takyk biljek däl...

Galyberse-de, men şol anketalarym arkaly näme netije aljak ýaly görünipdirin saňa?!
Men diňe gyzykly bolsun diýip açdym, haýsydyr bir agza barada ýörite gyzyklanma, netije alma ýaly niýetim ýok. Hmm, şeýle görünäýdimmikäm ýa?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýo men umuman sorapdymlaý.

Ýo men umuman sorapdymlaý. Seň gyzyklandyrjak bolýanyňa düşünýän.
Men ýazamok käbir sebäplere görä, arasynda öz sanan sebäpleriňem bar.
A göwne degmek meselesinde. Atamyrat agam men gaty gönümellige we açyklyga öwrenişipdirin. Umuman göwne degişip, gohlaşyp ýören adama däl welin, prinsipial soraglarda hijem yza çekmeýän, we näme kelläme gelse aýdýan. Göwne degýänmi? Degýändirin, islemesemem. Ýöne edäýjek işim ýok. Häsiýedim şol.
Ýöne men umuman adamlaryň göwnüne seýrek degýän, azyndan hakyky durmuşda. Degsemem, has seýregem puşmanlyk duýýan. Göwne degmezlikden öň özümi dogry görmesem, göwne degmeýän.
Şeýleräk.
Men umuman ýazyp biljek ýene, ýöne muň üçin diňe wagtdan başga, stimulam gerek. We ýazarnam. Emma sorag haçana çenli men şuny süýremeli? Bir wagt menem ýazmagy goýaryn. Şoň üçin, häzirden öwrenişmelidä tmolympiad şu ýagdaýa...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Düşnükli,

Düşnükli, Baýram!
Goşulýan ýazanlaryňa-da!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga siz nahili, hazir

ata aga siz nahili, hazir meni aglatyangyz, bey diymangde gitjek diyip!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, mümkinçilikler we

hmm, mümkinçilikler we ölüm - bu babatda ýeterlik sebäpmikä diýýän, şoň üçin, käbir agzalaryň wagtyň geçmegi bn aktiw bolmazlygy örän adaty zatdyr, muny geň görüp ýa gynanyp oturma, jigim! Ynha, Baýram agaň hem şeýke diýipdir, ýogsam, bir wagtlar Mergen bn Baýram şu sahypany gyzykdyranlaryň başynda gelýärdi. Häzir ikisem şeýle bir aktiw däl.
Kän gowy we aktiw agzalar bolar ýöne gidenleriň ýerine, içiň gysmaz-laý, arkaýyn bol :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

owrenshen adamlaryngdan

owrenshen adamlaryngdan ayrylshmak sheyle erbet, adama erbet tasir etyar
men marydakam bir otagda bolan gylarymdan ayrylamda 3 aylap aglapdym , goresim gelip
name uchin ilki owrenishyang hezil gunler bolya , song bolsa ayrylyshmaly bolayar, ing yigrenyan yerim

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Ata aga, diyeli kompyuter

Ata aga, diyeli kompyuter programist bolup yetishyan oglanlar haysysyna ses bermeli ?? IT'chilerda umuman... Bilim-terbiya goshup bolmaza olarynkyny ?!

Mergen, seň diýeniňem

Mergen, seň diýeniňem dogry welin, indi men edit etjek däl ses berlişikleri. Onuň sebäbini özüň aýdypdyň.

Ses berlişik açamda, mümkin boldugyça köp mümkinçilikli seçişe laýyklykda açjak bolýan welin, ýene bolanok-da!

Bolýar-da, sen şony ýa bilim-terbiýe ýa başga diýip yşaratlaýmasaň?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men ugrumyn yarysy

Men ugrumyn yarysy matematika bolanson, "bilim-terbiye" diyip ses bersemem bolman duranok, yone dineje kompyuter, onda-da mugallym bolmajaklaryn nama ses berip biljeklerine seredip tapmamson yazaydym...Yone edit etmek gerek dal, dogry karar :)

bashda, mowzugy adyny okap

bashda, mowzugy adyny okap anketa seredenimdaa bilim-terbiya yada sporta ses bermek gldi aklyma. yone ashagynda ishlejek bolumlerinize gora diyip yazan yerinize seredemson velin kellamde sorag doredi. injenerlik okayanlar haysini sechmeli? bashgani saylaymali bolaymasa...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

meňem kelläme geldi,

meňem kelläme geldi, aslynda. Özümem inženerlik okapdym.

ykdysadyýeti yşaratlaýmasaň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ykdysadiyet bilen finance we

Ykdysadiyet bilen finance we ekonomika bir menzes zatlar bolmali yone ziyani yok. Birden kopusini isleyan bolsan name etmeli? Tuweleme iki-uc sanysy dagi mese malim bolup dur. Bizem nebsewurda :)

Hawa, "ykdysadyýet" bn

Hawa, "ykdysadyýet" bn "ekonomika we finans" ýakynrak

soňkylarda 2-3 sanysyny birden seçer ýaly edäýmesek :)

Seçiljek pudaklar, barybir, köpdi, onsoň, 2-3-läp seçer ýaly etmäýin diýipdim.

Gadyr aga ööööööň bir poll açan ekeni :

Sorag: Siz haýsy pasly halaýarsyňyz:

Jogaplar:

1- Bahar;
2- Tomus;
3- Güýz;
4- Gyş;

Indi şuny köpeldip, täzeden açsa bolar, meselem ýokardaka goşmaça hökmünde:

5- 1 we 2;
6- 1, 2 we 3;
7- hemmesini;
8- 1 we 3;
.
.
n- hiçbirini

aý, sanasaň sogaby kän=dä, garaz:)

Onsoň, şu ses berlişigi nädip açmaly?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men-a (gyz) gazuw-agtaryşy

men-a (gyz) gazuw-agtaryşy sayladym.
ondan sonra (gyz) söwda-satuwa geçmegim mumkin. :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

:) ses berýänler

:)

ses berýänler köpleýär, tüweleme.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"