Hekayat

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Rowayat kylypdyrlar ki, Hudaytagala Adam aleyhessalamynyng ruhlaryny yaradypdyr. Hachan ki atamyz Adam aleyhessalam aytdy:" Ya Huday! Hayyshym bar, ki menden onjek ahli adamlaryng ruhlaryny manga gorkezgil! " Hudaytagala emr kyldy we ahli dunya gelip gechjek ruhlar dort ruh bolup geldiler. Birinji ruhlar geldiler ki, adam aleyhessalamnyng ruhlaryna eylak baryarkalaram sejde kyldylar, gaydyshynam yene sejde kyldylar, Ikinji ruhlar geldiler ki gidishin sejde kyldylar, gaydyshyn sejde etmediler. Uchunji topar ruhlar geldiler ki, gidishin adama sejde etmediler, emma gaydyshyn sejde kyldylar. Ing songky dordunji ruhlar Adama ne gaydyshyn, ne gidishin sejde kyldylar. Adam alehesallam aytdyky:" Huday! Bu na alamatdyr?!" Hudaytagala aytdyky ki:" Ya Adam! Birinji ruhlar sholardan ki, dogulanda-da musulman bolup dogulanyrlarwe olenlerinde-de musulman bolup otjeklerdirler. Ikinji ruhlar. Size gidishin sejde etdiler, emma gaydyshyn sejde etmediler, olar sheyle adamlardyr ki, dogulanda musulman bolup dogulyp, otenlerinde kapyr bolup otjeklerdir. Uchunji ruhlar sheyle adamlar ki gidishin Size sejde etmediler, emma ki gaydyshyn sejde kyldylar. Bular dogulanda kapyr bolup, olenlerinde musulman boljak adamlaryng ruhlarydyrlar. We dordunji ruhlar sheyle adamlaryng ruhlarydyrlar ki, dogulanlarynda-da we otenlerinde-de kapyrdyrlar!"

SHERIGAT YOLUNY TUTAN MUKMUNI MUSULMANLARA ALLATAGALA PANYDA ABRAY, BAKYDA AK IMAN BERGEY!Allahi ekber
Omin!

Telpekler (5 kisiden 13 sany)

Bu yazgi ucin

 • azat 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • shetdaly 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "peydaly zatlar yazanyng ucin"
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

pikir

selbishka wrote:

SHERIGAT YOLUNY TUTAN MUKMUNI MUSULMANLARA ALLATAGALA PANYDA ABRAY, BAKYDA AK IMAN BERGEY!

Jigim, şu ýerde ýeke-täk ýol hökmünde Şerigat ýoluny tutmak hökman däl her iki älemde bagtly bolmak we şol dilege laýyk bolmak üçin. Garaz, men diňeje aýdýaryn. Mysal hökmünde tm we tç-däki köp sanly musulmanlary görkezse bolar. Şerigatyň bar bolan ülkelerindäki musulmanlaryň aglabasyndan has Allaha ýakyn bolup bilýärler!

Ýokardaky dileg, aslynda, ähli müminler(Allahyň bardygyna we birdigine ynanýan ynsanlar) üçin edilmeli dileg, diňeje şerigata eýerýänler üçin däl!
Kiçijek maslahat :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol"

Ýokardaky wakanyň takyk

Ýokardaky wakanyň takyk bolup bolmanlygyny bilmezlik bn birlikde, aslynda, örän oňat teswir edilen ekeni ynanç taýdan adamzat görnüşleri. Başga nädogry ynanja eýe bolanlar hem 2 we 4-e degişli bolup biler diýip pikir edýän 4 aýratynlygyň içinde aýtmaly bolsa.

Jigim, çeşme näme, nireden we haçan tapyp ýörsüň bu ýazgyny?!

PS: Gowy ýazgy ekeni, telpegiň ýokarda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Namaz her bir oye" kitap

"Namaz her bir oye" kitap bar shondan aldym, okapdym, bashgada gzyklyja zatlar bar ichinde enshalla yene goyarys:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ýaltanman ýazdyňmy onsoň

ýaltanman ýazdyňmy onsoň senem ýa "çopy-paste" etdiňmi:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ilki yazyp otyrdym welin

ilki yazyp otyrdym welin birden ochdi bir gaharym geldi , yene tazeden yazyp bashladym:))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "azatcentury85-iň islegi boýunça :)"

slm

baybu gyzlar gaharlansa erbet bolyan ekenay.
we sagbol gowy zatlar yazipsinmika diyyan.
menin telpegim az, yone sana telpek berlen yali goray.
:)))
PS: ata aga 1 telpek bersene yene, ya gayrat.

kime, saňamy ýa

kime, saňamy ýa Selbişka?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

name gaharlanyp duranymy

name gaharlanyp duranymy gordungmi?:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hekeyan awtoryna?

hekayan awtoryna berayin, azap edipdir, gowy zatlar hem bar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

guldurding telep beren yaly,

guldurding telep beren yaly, kop sagbol,

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Al onna sowgat.!"

ay hawa

hemishe gulmek nesip etsin, yone telep diymek namay diyip 15 minut dushundim son aklim aldi telpek diyjek bolanyna.

dushunmek kyn , kawagtlar

dushunmek kyn , kawagtlar yazgylara

_____________________________________
Live in the present, not in the past

tuweleme Selbishka

tuweleme Selbishka gecenlerde birinde okapdim sen turk mali dal diyip gecipdin turk mali dalem bolsan din temasinda gowuja yetisdiripsin ozuni. Huday yarin bolsun hazir oye baryp yetemde sana telpek goyjak

tuk maly diyenim ,

turk maly diyenim , turkmenche diyjek boldum

_____________________________________
Live in the present, not in the past

selbishka wrote: Uchunji

selbishka wrote:

Uchunji ruhlar sheyle adamlar ki gidishin Size sejde etmediler, emma ki gaydyshyn sejde kyldylar. Bular dogulanda kapyr bolup, olenlerinde musulman boljak adamlaryng ruhlarydyrlar.

Yokarda garalap goyan yerim bilen razylashyanyzmy ?? Hachandan bari taze dogulan chaga "kapyr" ya-da "musulman" diyip, 2'a ayrylyar ?? Hemme chaga musulman bolup dogulyp, sonundan ene-atasy ya-da oz erki bilen bashga dinin agzasy edilenokmy name ??

Mergen asyl diyyan zadyn

Mergen asyl diyyan zadyn dogry. Menem sheyle diyip otyrkam senden ha diyman jogap geldi. yone men shu manyny cykardym hekayadan: asyl diymek isledigi doglan dalde yetginjeklik chagyna yetip dinden responsible(sorumlu, turkmencesini bilemok) bolandan sonky durmushy hakyndamyka diyyan.Yone muny in gowy jogaby hekayany yazan asyl awtor name diymek isledi ony soramak. Bilyan mumkin dal ondan soramak.Umuman diyyanine goshulyan

men razylashyan,

men razylashyan, :)))
allajan bey nahili adam siz , yaman ownukchyl :)))
ey allajan mena nadip dushundirjegimi bilemok,
ich yakynch sorag beryang ,biderek sorag shu beryan soragyng!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

jigim, sen darykma

jigim, sen darykma gaýtam!
Mergen hemişe-de ýazgylardan şeýle oňat manylar çykaryp, örän oňat derňewem edýär, tankydam edýär, pikirem berýär we ş.m. Onuň seň şahsyňa bolan kini, gahary ýa içýakgyçlygy ýok, diňeje ýazgylar barada pikir ýöredýär - iň gowusyny hem edýär!
Sen gaýtam begen, seň ýazgyňa derňew getiripdir, käbirleriniň ýazgylaryna seretmegem isleýän däldir ol ýogsam. Garaz, seniň ondan öwrenjek köp zadyň bar, belki, onuňam senden öwrenjek kä zatlary bardyr, şoňa görä bolup ýazybermeli, jigim!

Akylly ynsan öňkileriň tejribelerinden peýdalanýandyr, säwliklerini düzedene gaharlanýan däl!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry atyang ata aga "

ata aga men yalngyshdym ,

ata aga men yalngyshdym , mergen agang biderek kellesin agyrdym oytyan , bagyshlarda
kellam sho wagt bir mysal cozjek bolup agyryp durdy, biderek zat yazanymam bilmedim,
adamyng gahryny getirmek gownumda yokdy,
siz dogry aytyangyz ata aga:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "beýkligiň üçin!"

(No subject)

Namaz tertibi
1. Namazbamdat.( ertir namazy)
Hachan, kim atamyz Adam aleyhessalam Behishtde gunaker bolansong Allatagala ony yer yuzune dushurdi. Dushuren wagty yary gijedi. Adam aleyhessalam " garangkylykda nadip yasharkam" diyip gamgyn bolup kop aglady. Birnache wagtdan song dang atyp bashlady. Seretdi, gordi ki, gayra yagtylyp ileri garangkyrap dur. Derrew kesgitledi: " Ha, bi iki dunya ekeni! Gayradan girip ilerden chykyp gidaymeli. Biz bu yerik synag uchin iberilipdiris!" - diydi. We shonung shukuranasyna 2 rekagat namaz okady. Ol hem ertirlik namazy boldy. Ertir namaz atamyz Adam aleyhessalamdan galdy. Namazwamdatnyng 2 rekagat parzy Adam aleyhessalamdan parz boldy

dowamy bar.....

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "örän täsin"

2. Namazpeyshi (oyle

2. Namazpeyshi (oyle namazy)
Hachan kim Ybrayym aleyhessalam Nemrud patyshaga " Iman getir " diyip emr etdi. Nemrud Ybrayym aleyhassalamy oda atdyrdy. Ybrayym aleyhassalam Allatagaladan towakga etdi " yandyrma!" diyip. Allatagala oda "yandyrma!" diyip emr etdi. Ybrayym aleyhessalam odung ichinde dushende yanyp duran otlar yanmasyny duruzup gulzarlyga owruldi. Allatagalanyng gudraty bilen. Shol pursatda Jebrayyl aleyhessalam gelip Ybrayym aleyhassalamnyng dangylgy gollaryny chozup Behishtden namazlyk alyp berdi we namaz okamany taglym berdi. Ybrayym Halilulla 4 rekagat namaz okadylar, otdan salamat galanynyng shanyna shol wagt oyle namaz wagtydy. ol hem bizlere Ybrayym Halilulladan parz boldy.

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"

tüweleme

selbishka wrote:

...Allatagala oda "yandyrma!" diyip emr etdi..

Şu ýeri barada aýat bar Kuranda, many taýdan şeýle:

"(Eý, ataş, Ibrahim üçin) sowuk/mylaýym we salamat bol!"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

entak yzy bar ertir yazaryn

entak yzy bar ertir yazaryn , nesip bolsa:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

telpegiňi alar

telpegiňi alar ýörersiň-dä :))

dowamyna garaşýas, jigim! Minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga chynymy aytsam buny

ata aga chynymy aytsam buny telpek uchin yazamok!:))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, men telpek üçin ýaz

hmm, men telpek üçin ýaz diýdimmi :)

Hawa, dogry edýärsiň, jigim!

Allahyň razylygy üçin etmeli her haýyr işiňi. Haýsydyr bir bendesini ýa bendelerini razy etmek üçin däl. Elbetde, olam bolup biler, ýöne başda Allahyň razylygy gelýändir. Bu babatda aýatda many taýdan şeýle diýilýär:

"Siziň üçin iň beýik mertebe - Allahyň razylygydyr!"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aytyangyz"
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "alla onna: tuweleme!"