In uly armagan(sowgat) Kuran'dyr

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doly bir yyllap Kurandan uzak galanlarda Remezanyn nurly yklymynda edil suwsan yaly Kelamy-Ylahydan kowser icmage(owurtlamaga) ylgarlar. Sebabi bu bagyshlanma ayynda, umumy her yerde edilen adatda mukabeledir(iki taraplayin amal). Kuran Allah tarapyndan dunyaye inderilishi(dushurilishi) yaly goralmagy, ayat we suralaryn tertibinin dogry shekilde tesbit etmek(anyklamak)we muny barlamak ucin Hz Jibril (a.s.) her yil Remezan ayinda, bir rowayata gora Remezan ayinin her gijesinde, Resuly-Ekrem(s.a.w.)e gelerdi. Allah Rasuly(a.s.) Kuran ayatlaryny Jibril(a.s.)a okardy we son onun okayshyny dinlardi.
Ine Kainatin Iftihar Tablosu bn Jibrili- Eminin Kurany bu shekilde garshylykly okamalaryna "Mukabele" diyilipdir.Hem o mukaddas yatlama hormatyn(sylagyn)bir tezahur hokmunde hemde Kuranyn Remezanda gelmegi we esasanda bu ayda Kuran okamanyn gat-gat sylaglandyrylmagynyn bushlanmagy sebapli mominler Remezanyn bashynda sonuna metjitlerde we oylerde"Mukabele" okamagy we hatym etmegi gozel adat(endik)halyna getiripdirler.

Selefi-Salihin efendilerimiz(ulularymyz) Kurany her ay bir gezek hatym etmegi ona garshy wepalylygyn in ashaky dereje yagny in sonky nokady diyip kabul edipdirler: ayda bir gezek okamayanin ona garshy wepalylyk etmandir we terk edenlerden(tashlanlardan) diyip bellap gecipdirler.Bu sebapli Remezanin mubarek gunlerini peydalanmak we ayda in azyndan bir gezek Kurany hatmetmek ucin ozumize endik edinmelidir, bu bizin ucin bir bashlangych bolsun we bolmadym diyende mundan son Kelamy-Ylahyya garshy wepaly bolalyn.

Aslynda bilmeyanlerde, hemishe ony owrenmage we dushunmek ucin gayrat etmeli. Bilenlerde butin akyl we ihsas(anglamak) guyclerini ony dogry owredip dogry dushndirmekde ulanmaly we onun okalyp dushunilmegini has yayratmalidirlar. Eysemde dushunulmek we dushundirilmek ucin Allah rahmedinin ynsan akyl payhasyna in uly sowgadydyr.Ony okamagy owrenip manysyny dushunmek hem bir wezipe hemde beyiklik: dushundirmek bolsa onun nuryna matac(muhtac) konullere hormat we wepanyn beyanidir.

Bu ygtybar bilen Kuran okamany bilmeyan bolsak Remezany-Sherifi manalap(bahanalap) derrew owrenman yoluny gozlemeli; Kabir ayatlan dushundirilishini oz icine alan bir meal(terjime)e seretmeli yada has gowusy(takygy) bir tefsir kitaby mutalaa(pikir etmek) etmeli we bu bir ayi hakykatdanda Kuran ayi hokmunde peydalanmaly. Selefi-Salihin efendilerimize ittibaen(eyermek) jany-konulden Kurana dogrulmaly(yuzlenmeli,yonelmeli). Kelamy-Ylahiya garshy kalb(yurek) gapylarini sonuna cenli acmali we Jenaby-Hakyn marziyatini kelamynda dushunme hususynda Remezanyn kutsiyetine(mukaddesligine) yarashjak shekilde bir gayrat orta goymalidiris.

Bu bir terjimedir eger yalnislaiklar bar bolsa menin yalnishliklarimdir. Umyt edyan hemmamizi bir pikire elter ve bir zatlar etmek ucin gymyldadar.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpek!"
  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

HATMETMEK diyip name manyny

HATMETMEK diyip name manyny beryar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bu soz aslynda turkmencedede

bu soz aslynda turkmencedede sheyle bolup gecyar asyl manysy Kurany bashdan sona chenli okamak. Bu soraglara ata agadan rugsatsyz jogap bermek bir terbiyesizlikdir velin ozleri ululyklaryny bildirip bir zat diymezde

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol"

Ownukchyl bolmak islamok

Ownukchyl bolmak islamok welin, Turkmen dilinde hachandan bari "Kuran" sozi ulanylyarka ??

haýyş:

Style wrote:

.. Bu soraglara ata agadan rugsatsyz jogap bermek bir terbiyesizlikdir velin ozleri ululyklaryny bildirip bir zat diymezde

Gaýypdan bir ýumruk ibermeli öýdýän:)
Agşam naharynda temmiňi bererin bolmasa-da:)

A-how, beýtme-dä öwm-ä meni! Laýyk däl-ow men, däl!
Onsoň okanam meni ýa öwünjeň ýa-da köp bilýän biri diýer, her ikisem däl, aslynda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gurhan diyilyarmi

Gurhan diyilyarmi bizingkide?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Style 3 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme birinji bolup okanyn ucin"

Men aslynda shuny kop

Men aslynda shuny kop wagtdan bari kellamde sorap yordum name ucin bizde Gurhan diyilip ve bashga dillerde Kuran diyilyar?! Men asyl arapchada Kur'an diyip gechenson sheyle yazaydym. Aslynda bilmek isleyanim name ucin Bizde Gurhan diyilyar.

Her dilin "alynma sozler"-i

Her dilin "alynma sozler"-i oz dilinin duzgunlerine, ya-da seslerin chykarylyshyna uyduryp alma hasiyeti bar. Yagny, dilinin owrulshine has yatgyn shekilde alynyan yagdaylary kop.
Kur'an sozunde-daki "K" harpy bilshin yaly "kelem"-daki "k" yaly dal, has kop "balak"-daky, bogazdan gelyan k'e yakyn, yone belli 1 dereje-de bogazdan gelyan "G"-ye hem yakyn. Gurhan'daky "G" hem anha shol G'lerden, yagny bogazdan chykaranynda belli 1 dereje-de bogazdan gelyan K'e yakyn(inche k'den has yakyn).
"H" harpynam shol wagtky gurleyishe uyduryp goyandyrlarda, "Allah"-daky "h" harpyny
ayyryp, ya-da eshitdirman ulanylyshy yaly, belki ol "H" hem yazylsa-da eshitdirilman okalyp, "Gur'an" yaly soz chykan bolmagy mumkin !

P.S. Shu gurruni shu wagtlykcha goyjak, yogsa mowzugyn ugruny bashga yana sowar !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gaty dogry,sen sheyle diyde

Gaty dogry,sen sheyle diyde kabul et men diydima yalnishliklar menkidir diyip

koplenc gurhan diyilyar men

koplenc gurhan diyilyar men yone 3-4 yerde okadym kuran diylip yazlypdyr. ozem bu kitaplar basga dillerden terjime edilen dal. yene de shona menzes, alla dal-de allah sozune-de gabat geldim birki sapar. diymek, ulanylyar bu sozler emma bizin habarymyz yokmyka diyyan...

Bäh, tüwelem, Hajy aga,

Bäh, tüwelem, Hajy aga, telpek saňa!

Men bärde soň ýazmakçy, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men reply edemokdyryn,

men reply edemokdyryn, Mergen! Goýjak diýipsiň welin, men bu babatda öz pikirimi aýdaýyn:

Türkmenlerde "Alla" we "Gurhan" ulanylýar, sebäp bolsa, seňem ýazyşyň ýaly, hemme daşary ýurt sözleriniň diýen ýaly dilimiziň kada-kanunlaryna laýyklykda kabul edilişi ýaly kabul edilmegi şol beýik sözleriňem. Bu ýagdaýyň daşynda bolan dünýewi käbir sözler bar, meselem, iňlisçeden, soňam rusçadan dilimize geçen "awtomobil, kampýuter, telewizor,..." we ş.m. Aslynda, bir tarapdan gowy hem, sebäbi, dünýäň ähli ýerinde has gowy düşünişmäge sebäp bolýar. Indi, mübärek "Alla" we "Gurhan" sözleriniň asly (Arapçadaky) bolan "Allah" we "Kuran" sözüni hem şol bir sebäp üçin ulansak, has amatly bolmazmy?!

Men seň diýýänleriňi ulanypdym şu sahypad-da köp wagtlap, tä aA aganyň bu babatda bir ýazgysyny/maslahatyny okana dek! Şony okamsoň, aslyndakysy ýaly ýazmaga başladym has makul görüp!

Garaz, her ikisinde-de bir garaw ýokmuka diýýän, has takygy, aslyny ulanmakda diýeýin, pikirimçe!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shol yazgin linkini goysana agam.

ata wrote:

Men seň diýýänleriňi ulanypdym şu sahypad-da köp wagtlap, tä aA aganyň bu babatda bir ýazgysyny/maslahatyny okana dek! Şony okamsoň, aslyndakysy ýaly ýazmaga başladym has makul görüp!

Garaz, her ikisinde-de bir garaw ýokmuka diýýän, has takygy, aslyny ulanmakda diýeýin, pikirimçe!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga shol okan yazgynyng linkini goysana menem okayinla?
ya gayrat.

eý, ony tapmak ýaman

eý, ony tapmak ýaman kyn-ow, bilmedim-dä, jyklap bir göreýin, tapsam goýaryn ýöne söz beremokdyryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tapyp bilemok, ýöne saňa

tapyp bilemok, ýöne saňa şuny aýdaýyn:

Men şony aA agadan öwrendim, şu meň ýazanymy şonuň ýazany hökmünde abul edäý ýa-da aA aga PM iber şu ýeriň linkini görkezip, olam tassyklar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Indi, mübärek

Quote:

Indi, mübärek "Alla" we "Gurhan" sözleriniň asly (Arapçadaky) bolan "Allah" we "Kuran" sözüni hem şol bir sebäp üçin ulansak, has amatly bolmazmy?!

Hmm...Nireden gelen "Kuran" asyl arapcha gornushi bolyaray ?? Turklerin nache goteriminin shol "Kuran" yazgysyny "yalnysh" okayanyny gormedinmi ?? Yalnysh'y gosha dyrnaga aldym, sebabi olaram dillerinin owrulshinden okayalar, olara gora yalnysh dal !
Asyl arapcha الله we قرآن yazylyar, shundan bashga luboy yazylyshyna "asyl" diyilmegi bilen razylashamok mena, sebabi barybir olaram arapchasyndaky yaly okanoklar/yazanoklar !

jgp

Mergen wrote:
Quote:

Indi, mübärek "Alla" we "Gurhan" sözleriniň asly (Arapçadaky) bolan "Allah" we "Kuran" sözüni hem şol bir sebäp üçin ulansak, has amatly bolmazmy?!

Hmm...Nireden gelen "Kuran" asyl arapcha gornushi bolyaray ?? Turklerin nache goteriminin shol "Kuran" yazgysyny "yalnysh" okayanyny gormedinmi ?? Yalnysh'y gosha dyrnaga aldym, sebabi olaram dillerinin owrulshinden okayalar, olara gora yalnysh dal !

Seret, orslardan alnyp, üýtgedilmän aýdylýan sözleriň tapawudynda bolşy ýaly, elbetde, arap elipbiýindäkiden(alfabet) latyn elipbiýi hem tapawutly bolar, ýöne "Alla" my ýa "Allah" diýseň, onda, elbetde, ikinjini seçerin men-ä! Gurhan-Kuranda hem şeýle. Türkler "kaf" diýýär, türkmenler hem "gaf" diýýär şol başyndaky harpa, umuman. Ýöne Mekkedäki ymamlaryň okaýşyny diňleseň, "kaf" ýa-da şoňa has ýakyn, şoň üçin Kuran has amatly gelýär maňa, galyberse-de, "Gurhan"-da "h" harpy hem bar artykmaç, has takygy, "jezm" ýerine goýlupdyr diýmek. "Kur'an" diýip okamak iň amatlysy, elbetde.

Quote:

Asyl arapcha الله we قرآن yazylyar, shundan bashga luboy yazylyshyna "asyl" diyilmegi bilen razylashamok mena, sebabi barybir olaram arapchasyndaky yaly okanoklar/yazanoklar !

Bu babatda saňa goşulýan, ýöne meňem näme diýjek bolanyma düşünensiňdir-le ilki ýazgym üçin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, senin 1-nji

Ata aga, senin 1-nji paragrafda yazanyn, her dilin "yazylysh we okalysh" kadalarynyn barlygyna garshy gelyar. T.e. sen eyyam arapchadaky "kaf"-y, jezm'i bilyan adamyn gozi bilen seredyan we "sheyle-de okalyn/okalyar" diyyan, edil ruscha bilyan Turkmenlerin rus sozlerini ruslar bilen den okayshy yaly..Yone obadaky, orscha bilmeyan chagalar orscha sozleri nadyaler ?? "Makloshka", "Tuvlet", "Telvizor", "Majorna"...Diyjek bolyan zadym, eger 1-nji synp'a gidyan turkmen chagan onune shol "kuran" sozuni goysan, ol shony "kaf" ulanyp okarmy ?? Mekke'daki ymamlar elbetde dogry okayandyrlar, yone bashga halklar arap dilini, onda-da harplaryn in dogry okalyshy bilen bile owrenyandirler oydyanmi ?? Yok, belki olar dineje shol 2-3 sozi aytmak isleyandirler, we ol 2 soz diyip olara "kaf/jezm" owretjek bolsan...Ish bar diymek !
Gepin tummek yeri, barde gurrun "Arapcha bilmeyan Turkmen'inem dogry okap biljek sheklinde yazmak" barada gidyar, shu kriterialara gora-de "Kuran" we "Gurhan"-dan saylamaly bolsa, mena Gurhan'a ses bererdim, yone h'ni ayirip "Gur-än" yaly 1 soz etseler, onda 2-nja ses bererdim, yone bu bizin grammatikamyza gora dogry bolman biler ! Kuran sheklinde-de yazylsa garshy bolup yatmak uchin mende uly sebap yok, halk barybir agzynyn owrulshine gora okar onam, yone Turkmen dilinde dilchiler "gurhan" yazyan bolsalar, senem "kuran" yazmak islesen, onda birinji bilen turkmen dilindaki Gurhan'y "Kuran" etmeli, son makala we etc'lerimizde "Kuran" sozuni ulanmaly, t.e. 1 sozun 7 durli yazylyshyny chykarmak gerekdir oydemok !

umuman, goşulýan

umuman, goşulýan diýipdim, ýöne ýokardaky käbir sözleri rusçada bolşy ýaly alypdyrlar, arapçadakynam şeýdip alaýmaly ekenler diýjek boldum. Elbetde, alfabet, gramatika we okalyş taýdan arapça rusça garanyňda has tapawutlyrak bolup biler. Şoňa garamazdan aslyna has ýakyn Kuran ýakymly gelýär maňa Gurhan-a görä, men şony beýan etdim.

Netijede, Gurhan hem Kuran hem bir manyny berýär, şu wagda deňijem Gurhan has köp ulanylypdyr. Asyl maksat: Allahyň kitabynyň ýeterlik derejede bilinmegi we amal edilmegi, atlar şeýle bir wajyp hem däl, ýöne meňki bir pikir beýany sende bolşy ýaly.

Garaz, dilçilerimiz hem "Kuran" ýa-da "Kur'an/Kur-an" diýip öwrenişdirip bilerler wagtyň geçmegi bn eger isleseler.

Uly bir problema däl bu ýagdaý.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men asil temani yazamda hich

men asil temani yazamda hich beyle Kuran yada Gurhan diyip yazishmalan orta cikamsin hic pikirlenmandim son ozum shuni barlamak uchin oye jan etdim ve oydakilerin kabirlerinden soradim hani gepin gelshine gora nahili seslendiryaler diyip.Bzinkilerin yarisi diyen yali edebiyatchi yada jurnalistikani okan shol sebapli barlayin diydim. Gepin gelishine gora olar Ayat-Gur'an diyip aydip gechyarler. belkide bilyarler belkide hich beyle zat kellelerinede gelman bolup biler shon uchin men sheyle netija geldim elbette ilki bashlarda bizdede dogry ulanilipdir emma vagtin gechmegi bn halkimizin jahyllyk dowrune girmegi bn belki diyilme de uytgap bilendir diyen netija geldim

Mergeniň ýazyşy ýaly

Mergeniň ýazyşy ýaly edýäler Türkmenler. Türkleňem aglabasy şeýfýär, ýöne türkçe ýazylyşda Kur'an ulanýalar. Garaz, 1 tarapdan Mergeniňki hem dogry.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Haý, Hajy jan, Türkmen

Haý, Hajy jan, Türkmen diliňi ösdürmeli bolupsyň, türkmençedir öýdüp, köp sözi türkçe ýazana çalym edýärsiň, meňki ýaly iki-ýeke ýerde geçse-de kabul etse bolar welin :)

Gowy ýazgy, gowy pikir - minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay natdinay Ata aga gomup

Ay natdinay Ata aga gomup tashladynay indi biza name yazjagymyzam bilemizok. Birinde men eyyam yazdim muny ine shu linke seret diyip bir link goyyan taryhynya seredyan velin 1-2 yil mundan ozal yazylilypdyr. Terjime etsek turkce yazipsin diyyan indi mena gurlemagede gorkyan sizin yaninizda yalnis sozlem guryan diyip tutaymasan.Onda beylekini siz terjime edin menden hayir yok indi.

ha-ha, aý, onda men-ä

ha-ha, aý, onda men-ä gidiberjek :)
Beh, tel-de aýtsam gülýäň, bärde aýtsam gatyrganýaň-laý, men-ä oýnajak däl :)

dowam et, Hajy aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

slm

ay bilshiniz yali dowam ediberinlay, hokman dalmika diyyan 3-4 gornushini tapmak?:)))

Style, meal we tefsirlerini

Style, meal we tefsirlerini okasan hem bolyar diyipsiniz, haysy meal, ya-da kimin yazan tefisrine ynanyp bolar? Turkce bolsa hem bolyar, munun jogabyny bilyan herkim yazyp biler.

Jgp men-da...

men gecenlerde zaman gazedinde internetde okapdim. Yalnismayan bolsam yaziji Ali Unal'in ya terjimesi yada tefsiri bar.Mence shonda gowusy bolmaz eger ol tapilmadigi yagdaydada haysam bolsa birini alip okasan bormuka diyyan. Men shu wagta cenli turkche terjimelirinin uygun bolmayan skekilde terjime edilipdir diyip eshitmedim. Yone inlischelerinden seresap bolmali.

aksiýon žurnalynda

aksiýon žurnalynda ýazýan ekeni şol we eseri(hem tefsir, hem meal) barada.
Türkçe bolansoň, goýmaýyn, linke seredäýiň!

Umuman, Ali Ünal, Suat Ýyldyrym ynamdar ýazyjylar, terjimeçiler. Birem MUHAMMED HAMDİ YAZIR bar tefsir boýunça ägirtlerden.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha yenede biri bar olam Suat

ha yenede biri bar olam Suat Yildirim diyip bir cok iyi bir yazar, prof, doctor bar shonam yazan tefsiri yada meali bolmali shonam wesyet berip bilerin.

şu ýerde linki bar, ýöne

şu ýerde linki bar, ýöne namaz gözleginiň netijesi.
www_kurandaara_çom sahypasynda bar, ýöne köp meal bar, aşagrakda bar bolmaly, oň daşyndan käbir çeşmelerde bar bolmaly, hatda, kompýuterlerimizi dörüşdirsek,tapybam bileris bir ýerlerden :)
Hä, tefsirlerem bardyr, belki :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

türkmenler, birinjiden-a

türkmenler, birinjiden-a Gurhany okap bilenoklar, okasalar hem arapçany bilenoklar,
we gaty köp türkmen hem türkmençe manysyna düşünip görmedik,
Gurhanyn terjimesini/mealini bilmeyaler.
emma Gurhan diyilse, derrew hormat goyjakdan, sylajakdan, ynanjakdan.
gaty üytgeşik yagday. :S
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

hawa

edil menin yali, yone yenede okamana dowam edyasss, yone sen janini yakma, sen beyle zatlardan uzakda duruber, we sen ahiryetini garantiya alanlardan bolup bilersin yada inanmayanlardanam bolup biler, yone gynansamda senin yali ejizlere(gynansamda)we provakatorlara bu yerde we T-nda geljeginizin yokdygyny bilip goy we ozalkin yali uytgeshijek yagdaylara kelle dowuber...:))) gaty uytgeshik yagdaymi?(ilkinji gezega?)

name üçin geljegimiz

name üçin geljegimiz yokmyş?? name etmekçi?
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

name

name uchin senin geljegin bardygyny ynanayin?? senin yali nacherajikkk ler galdyka?
kop diysenema olaram gutaryp barya? we birzatlary men etmesem boluberer, habaryn hem bolmaz senin! eger habaryn bolsady beyle samyrdap yormezdin, samsyk(bonofide) soraglan bilen.

asyl sen yagdayin gaty gen

asyl sen yagdayin gaty gen galdiriji. Sen shol yerde doglup ulalan hem bolsan heniz naman namedigine goz yetirmensansin. Yadina sal turkmenler bir nace vagtlap koloniya bolanda din meselesini goy olar ilimdan bilimdende iza galdi. name hemme zadi sana sheydip atmalimi. olar bilmesede oz bioldikleriche hormat goyyar a sen name edyan shu bolsunada yene men bir zatlar bilyan diyyanmi. Allah sana iman bersin.

gaty umumy alnan yalnysh

gaty umumy alnan yalnysh jogap bolupdyr, edil shu taydan oturan nace kishi Gurhany hem arapca okayandyr, hem mealini okayandyr. yone asgermezciligi gorkezmek ucin yazylan jogap bolupdyr...

Bu derdi

Magtymguly Bu derdi goşgusynda Kuranyň agyrlygygöz öňünde tutulýär. «Bu dert» Kuran derdidir, Kuran ýüküdir. Bu barada Kuranda şeýle aýat bar. Bu Kurandyr, eger ony daga indiren bolsadyk, Allaha bolan çuň hormaty we tagzymy sebäpli, dagyň başyny egip bölek-bölek bolşuny görerdiň. Ynsanlara hem şuny maslahat berýäris, düzgünli düşünip gerek derslerini alsynlar. (Haşr, 59/21). Pederiň bize myras goýan derdi Kurandyr. Ölmek-dirilmek Kuranyň kelamydyr.
Kurandaky bu tejelliniň güýjüne yşarat eden başga bir aýatda şeýle diýilýär: Ol şeýle Kuran, eger ylahy kitap bilen daglar ýerinden üýtgediljek, ýer-ýüzi bölek-bölek ediljek we ölüler dirildiljek bolsa, bular diňe Kuran bilen mümkin bolardy.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme agam! gowy"