Aşakdaky maşynlardan haýsysyny has halaýarsyňyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
BMW
28% (13 votes)
Mercedes
20% (9 votes)
Audi
13% (6 votes)
Volkswagen
2% (1 vote)
Toyota
17% (8 votes)
Opel
2% (1 vote)
Honda
4% (2 votes)
Başga
13% (6 votes)
Jemi 46 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

kän maşyn görnüşlerini

kän maşyn görnüşlerini goýmadym, Aslynda:

1- Ford;
2- Porche;
3- Limuzin;
4- Alfa-Romeo;
5- Peugot;
6- Renault;
7- Hummer;
8- Citroen;
9- Mitsubishi
10-Mazda;
11-Lexus...

we ş.m. maşynlaram goýlup bilerdi. Ýöne bular Tm-de kän ulanylmansoň, ýokarda ýazylanlar has köp seçilip bilinensoň olary goýdum. Islän başgany seçip, şol ýerde-de haýsy maşynlygyny we näme sebäpdenligini ýazyp biler.

Men-ä Tm şertlerinde Toýotany diýýän, sebäbi, şaý-sepi arzan we tm şertlerine has çydamly hem-de arzan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata agchynymy atsam men

ata agchynymy atsam men mashyn tanamokL))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

slm

Honda Civic'ler benzin gowy save edya diyip bilyan. :)

hawa, men hem eşitdim,

hawa, men hem eşitdim, hatda, Baýramda şol bar bolmaly üýtgetmedik bolsa :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

slm

birhili bolmasin, mendede bardilay, hezil etyadim, eshek yali surduk ony.

Men Mercedes'e ses berdim.

Men Mercedes'e ses berdim. Bu bir arzuw, sebäbi hakyky durmuşda Honda ýa-da Toyota almak has manyly biz ýaly ekonomiki ýagdaýly adamlar üçin. Emma arzuw Mersedes we BMW :)

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

slm

ay agam sonki toyota 2008 bilen BMW, MErcedes 2008 lerin bahalari pochti dengmika diyyan.yagni turkmenistanda dal yoni.

Şeýlemi ýa? Aý onda

Şeýlemi ýa?
Aý onda Mersedesem süräýäýesim gelýä.
Ýöne hakykatdanam, soňky Honda Accord we Toyota Camry'lar gaty owadan we lýukse meňzeýär. Ýa Lexus. Pul bolan wagty pikir ederisdä :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

8lik Audi'lary halaňokmy?

8lik Audi'lary halaňokmy? Şolarama gowydyr özä! 4.5'lyklaryndan sürüp göräýsem diýdirýän maşyn:)

aý, men arzuw etmedim,

aý, men arzuw etmedim, hakykatçylrak bolan boldum-laý, sebäplerini hem ýazdym ýokarda:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

slm

agam bilshima gora 2009 toyota camry'ler 25.000$ yakin. we gaty owadan.
enshallah nesip ederda.

TM'daky aurionlar daşary

TM'daky aurionlar daşary ýurtlrlaryň köpüsinde Kamri bolup gitýär:( Aurion barada aýtsaňa, 31,600$ "Grande" aljak bolsaň:)

Ay bize BMW 5.25

Ay bize BMW 5.25 bolsada bolarlay, yylam 1996-97 zat bolsa, sholaram kop taze chykan mashynlarcha badyr, men arzuwymy pesrakden tutayayyn diydim::))Birem TMde shaylaram arzan diyyaler 5.25liklerin, birem sonky model mashyny anryk-barik degirmagede dozup boljak dallay::)))

Hudayjandan

Hudayjandan kop dile yone az berse hem kayyl bol diyyaler, shonun ucin dilane gora betiragini dile:)))

ah menin diyyan mashynym yok

ah menin diyyan mashynym yok eken, yogsam shona ses bererdim, TIIDA diyen mashyny gowy goryanay,
ay bu wagtlykca daywoo-do bolyalay biz pahyra, ehhh yone bu mashynam yokda barde golosowat eder yaly:(

Name eyyam

Name eyyam TIIDAnam sataydynmy? eshik chalshan yaly mashyn chalshyanay senem...DAEWOO alma yolda galarsyn::))))Luchshe ZAPPY alay::))

zappy nahili

zappy nahili mashyna?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

zaparožes, iň köne

zaparožes, iň köne maşynlardan. Motory yzky kapotynda bolan ýeke-täk maşyn öýdýän:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu wagt hich hili gozegime

shu wagt hich hili gozegime getirip bilemok

_____________________________________
Live in the present, not in the past

köplenç gök reňkde

köplenç gök reňkde bolýar, kiçijek gabarasy bar.
aşakdakyň gysga görnüşi:

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "kop kop sagbol"

Porschelarynky... zadynky

Porschelarynky... zadynky hem yzynda:)

aý, olaň ikisem tanymal we

aý, olaň ikisem tanymal we berk däl-ä, şoň üçin ýok olar bärde :)
Goýjak däl :))

daewoo özbekleriňkimi ýa oroginal :)
Bä, maşyn alyp-satar bolupdyrysda onda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:))) ________________________

:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

DaeWoo Koreylaryn mashyny

DaeWoo Koreylaryn mashyny bolmaly! Ozbeklerde dine filial diyen yali bir zady bar oytyan. Turkiyedaki Corolla'lar yali, onsonam yalnishmasam DaeWoo Bankrupt boldy.

Taura nadya?

tauradiyip hem mashin bar islesen!

o nahili

o nahili mashyn?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

iki gapyly mashyn

2 gapysy bar, kichijik, ol kone dowrun mashinlarina menzeyamika diyyan, has takik aytsam goyun bakmana gidende meydana surup gidibermeli.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek berayin dushunirening uchin"

kamaz ýaznynda geçende,

kamaz ýaznynda geçende, uçjak bolýan maşynmy?! Aý, ýok, gerek däl :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tazeden sheyle bir mashyn

tazeden sheyle bir mashyn suresim gelyar:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

wiý, sen maşynam sürüp

wiý, sen maşynam sürüp bilýärmiň :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

howa diyip aldayynda:)))

howa diyip aldayynda:))) oyun etya
surup bilyan bolsang nasin aytyang, tm barsam owrenermikam diyyan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Nissan-TIIDA:)

Nissan-TIIDA:)

AUDI'ni nadip yatdan

AUDI'ni nadip yatdan chykaryp bildin ata aga ? :))
Rumyniya'da gaty govy gorulyar Audi, berklik/price
boyuncha-da BMW'nin onunde goryan az dal, gaty bet
mashynlary bar...Gundelik yol uchin A4'den bashlap
A8'e chenli gowja mashynlary bar, yone R8 dagy
duran yerinde dovyalay...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "duran yerinden dovyalay. he he"

şu gezeg-ä edit etjek däl

şu gezeg-ä edit etjek däl ses berlişigi diýýän welin bolanok :)
Dogrudanam, ol nädip ýatdan çykyp ýör-aý, bäh, geň galaýmaly. Wolwo-nyň ýerine goýaýyn ony derrew :) Wolwo UK-da hodowoý gidýär, salgydy iň azlardan we çydamly bolansoň. Aslynda, ýewreýleň maşyny, bazarlaryny owy edýänem bolup bilerler. Şondan goýaýdym-laý, ýogsam, Germanlaryň maşynlary bn doldurjakdym diňeje, audi-ň ýatdan çykyşyny diýsene!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nissanam yatdan chykypdyr:D

Nissanam yatdan chykypdyr:D

audi goşuldy wolwo-nyň

audi goşuldy wolwo-nyň ýerine

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men sana ony "hokman gosh"

Men sana ony "hokman gosh" diyip diymedima how :)
Ses berilishigi edit etmesen govy ata aga, yogsa
kimin nama ses berendigi gidyar, seredip bolanok :)

Onler Audi TT govy goryadim, ak-gara renke boyanany
(usti we kapoty gara, gyralary ak) hasam owadan gorunyadi,
yone R8 ondanam owadan...Nesip bolsa bir gun ya TT, ya-da R8 munerin :D

Ynha, shular yalyrak 1 zat :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýatdan çykdy-how, goýjakdym:)"

çynym, ýadymdan

çynym, ýadymdan çykarypdyryn, ilki audi-ni goýmaly halyma-laý.
Mersedesden audi-ni has halaýan özem.
Aýratynam, şol TT we A8-i :)
Aberdeene baramda(6 aý öň) aýtdylar, 3 sanysy bar äher boýunça diýip. Ol şäher, umuman, baýlaň şäheri özem.

Owadan-laý ýöne ýaman, arzuw etseň şoň ýalysyny etmeli :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yesss

yesss. :)

Volkswagen-i hiç kim

Volkswagen-i hiç kim halanok ekeni, BMW bn Merçedes deňe-deň gidýär, göreli, haýsy ýeňerkä?!

Başga diýýänler ýazaýsalar amatly boljak ekeni maşyn markalaryny. Audi-ň ýokarky suratyny görenler, aşyk bolup seçerler öýdüpdim, beýle bolmady:)

Opel hem ýetim galmady => 1-se ses :)

Hem toýa, hem ota bolsa 3-ni orna mynasyp boldy şu wagt, näme-de bolsa "swoý"-da:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga prezitending suryan

ata aga prezitending suryan mashyng ady name ?
ana men shol mashyny arzuw edyan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

President kop mashyn suryar,

President kop mashyn suryar, haysysyny diyyan sen ??
Men gorenlerim: Lexus, Bentley, Cadillac...

Yone bular elite synp'yn suryan mashynlary, bulary goshjak bolsan onunden
Ferrari, Lamborghini we etc'ni hem goshmaly..Bolsada gora ses bermeli bolsa,
onda mena Bugatti Veyron surmek islardim :)


bu-da hakykysy !

biziňkini biljek däl,

biziňkini biljek däl, ýöne käbir prezidentleň ulanýanmaşynlary bar bärde

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ol sahypadaky hemme info

Ol sahypadaky hemme info dogry dal bolaymasa...Sebabi Presidentler
her yere her hili mashyn bilen gidyaler, anyrda bolsa 1-jigi
gorkezilen, + russian federation'ynkyny gordunmi ? Gadymskiy...

Bizin Presidentimiz bolsa shol yokardaky yazanlarymda gezyar, Bush'yn
yzyndan kowalayandyrda Cadillac'ly dagy :)

men şu ruslara telpek

men şu ruslara telpek goýdum bar-a. Öz öndüren önümlerini münýärler, garaz, milliýetçid-ä bu babatda. Ýöne biziňkileň önümi ýok-da beýder ýaly.

Hawa, Mergen, seň ýazanlaň dogry. Öňki ýaşulyň-a maşyn kolleksiýasy bar diýýädiler, örän owadan we berk maşynlary bar bolan bolmaly şeýle bolsa.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu suratdakam erbet dal:))

shu suratdakam erbet dal:)) bu mashyna birinji gezek goryan:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bmw

bmw mashyny gowy goryan yone bizin tm yollar uchi has agyr gelya.
men kakamyn mashynyny gowy goryan toyota, ozum surubem bilyan :)
surujilik shadatnamada aldym yorite okap :)
indi bolsa pikir etyan gerekmi sho mana..

men

men onler mashyn yarishlaryny sypdyrman goryadim onam sebabi oyde dine erkek oglanlar bolanson mana bashga gormage zat yokdy sholan goryan karateli, mashyn chapyshykly zatlaryny goraymesem..

Men klassyky mashynlary gowy

Men klassyky mashynlary gowy goryan, amerikan mashynlary hasam

ors mashynlar, Chaika:

Gaz 21/taze model (goremok yone beyle gornushini)

Zilem goyjakdym, yokarda goylupdyr

Bashga-da kabir klassyk

Bashga-da kabir klassyk mashynlar

1959 Cadillac eldorado

1969 Cadillac eldorado


holden (shulam bet mashyn eken, on bilemokdymam bular yalak mashynyn bardygyny :))

mun-a bilemok, yone gowy gordum, betje mashyn eken:

Bentley diyip biri bardyra

Bentley diyip biri bardyra mena shony gowy goryan. olam ses berilshikde yok. bashga diyip belledim.

Sonky dovur BMW X6'lary hem

Sonky dovur BMW X6'lary hem yaman govy gorup bashladym !!
Design'y wopshe super, X5'ler birhili beyikligi bilen shol mashyna
gelishmeyan yaly govnume, X6'ler bolsa has "smooth" gidyar
we beyikligine gelishyan shekilde design edilen !!
Ynha:

Goshlaryny mashyna dashap, ichinde yashabermeli :))

Yone shu kategoriadaky(SUV) mashynlardan Audi Q7 hem ondan pes galanok(imho)!

hawa, men hem görüp

hawa, men hem görüp şeýle pikir etdim, her ikisi hem örän gowy ekeni, arzuw edip galýan her göremde :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

BMW M6, Dodge Viper, Nissan

BMW M6, Dodge Viper, Nissan 350Z(Indi uytgeshik model chykaryp bilenoklar), Mercedes Benz SLR, Mini Cooper...Yone bu mashynlaryn arasynda Nissan 350Z'dan hemde Mini Cooper'dan galanlary gymmat! Buick'in mashynlary hem erbet dal.

Sonky Altima'lar hem gowy

Sonky Altima'lar hem gowy