Moonwalker (Süleýman) aga, doglan günüň gutly bolsun!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir hepde öň ulyrak agzalarymyzdan moonwalker, ýagny, Süleman aganyň doglan günidi. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gijirägem bolsa, gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Süleýmen aga, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryň üçin içiňde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

ýoldaşyňam seniň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňa sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun!
Firdews jennedinde-de maşgalalarymyz bir-birine goňşy bolsun, enşallah!

Doglan günüň gutly bolsun!"

Soňundanam, Süleýman aganyň ýazan ýazgylaryna görä, ol öýlenen bolmaly, şol sebäpli-de, oňa :

“Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!”

däl-de:

“...................................
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini edýärin!

25 ýaşyň gutly bolsun, Süleýmant aga! Bu täze ýaşyňy ençeme haýyrlara sebäp etmegini Beýik Biribardan dilemek bilen!

PS: Tel-de ýok ekeni, indi goýaýyn şu seň DOB-yňy :)

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • moonwalker 3 telpek goyyar we yazyar: "Minnetdar agam,aýdanyň gelsin! :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

garşy bolmasaň, bu blogy

garşy bolmasaň, bu blogy seň bn söhbetdeşlik hem etmekçi, Süleýman aga?!

Oň daşyndan bu aýda doglan Agajan we Yslamy hem gutlaýan doglan günleri bn!
Ýokardaky dileglerimi olar üçin hem gaýtalaýaryn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata agam heý sen

Ata agam heý sen söhbetdeşlik etjek diýer-de men ýok diýernmi? Kimiň näme soragy bolsa elimden geldigiçe jogap berjek bolarn, soragy bolan sorabermeli :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "kabul edeniň üçin!"

ata aga tuweleme siz menem

ata aga tuweleme siz
menem oz gezegimde gutlayaryn hemishe yashyngyz uzak bolsun !
hemishe yylgyryp gezing :)))durmushda hemishe bagtly yashang :))) Oraza ayynda eden dilegleringiz kabul bolsun:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "senem tüweleme:)"

sag bol selbishka! Siziňem

sag bol selbishka! Siziňem oraza aýynda eden dilegleriňiz kabul bolsun.

Gutlaglara

Gutlaglara goshulyan!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

sag bol Baýram!

sag bol Baýram!

ata aga biz bu ishi

ata aga biz bu ishi Selbishka bereli diyip durduk velin sen aldinda oturyberdinle. Henizem gic bolmasa muny Selbishka bereli eger ol kabul etse?!?!?!

Kemine sheyle diyipdir Magtymguly uzumin hoshalarin barisini yolup gidipdir bize dine galanlari coplemek galypdyr diyyan. Neyse diyjek bolyan zadym Ata aga kul edip yazypdyr bize yazara zat goymandira. Men gaytalayanam bolsam Suleyman kardesim Allah seni dinine ve vatanina hyzmat eden atsyz gahramanlaryn arasynda eylesin, Rasulallaha gonshy etsin.

Sorag.
Turkmenistandaky okuwcylaryn bn Maldiv adalsryndaky okuwcylaryn tapawutlaryny aytsan?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "meni öwme-le, jigim:)"

Utandyrma-da how, Hajy

Utandyrma-da how, Hajy :)
Beý diýme, özümi bir zatjykdyr öýderin men çopan:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sagbol Hajy, aýdan

Sagbol Hajy, aýdan dilegleriň kabul bolsun!

Maldiwli we Türkmen okuwçylarynyň tapawudy söhbetdeşlik blogunda ýazdym...

Doglan gununiz gutly bolsun,

Doglan gununiz gutly bolsun, Allajan omruniz otyancha soyyanleriniz
bilen bile, bagtly durmushda yashamak nesip etsin !

Mergen gutlaglar üçin köp

Mergen gutlaglar üçin köp sag bol!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • kemaltm 3 telpek goyyar we yazyar: "Doglan gunine sowgat!!!"

Süleýman aga, indi

Süleýman aga, indi söhbetdeşligi kabul edeniňe görä, men saňa öňki werziş bolan soraglarymy bereýin, olary jogaplasaň, kellä gelen wagty soraglara dowam ederin-da:)

Aý, ýok, aýratyn blog açmakçy, bärde täze ýaşyň bn gutlasynlar diňe:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Suleyman aga gutlish..:) PS:

Suleyman aga gutlish..:)

PS: Men yatladandirin, gadrymy bilgin..:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpegiňi öňem beripdim:)"
  • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "2 si ýetermi? :)"

Sag bol

Sagja bol Gadyr akga!

Gadryňy bilern :)

2 diýip birini oklapdyryn.

2 diýip birini oklapdyryn. Bilmän etdim. 1 telpek bergim bolsun :)