Geng soraglar

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

men barde size logika soraglarini berjek kopingiz bilandir belkem intagem bilinmeyanelrem bardir. yene de kellame geldigice barik soraglar yazip durjak. sizingem gowyja logika bilen baglanshikli soraglar bolsa beriberin. wakalara (eventlere) taze bir nukday nazar getirer diyyan.

1. sorag: Aman aga bir gun milyoner bolupdur. onga Aman aga bu ishing syry name diyip sorapdirlar. olam sheyle jogap beripdir. sowda edip, yone her alan zadymy yarpi bahasindan satip milyoner boldim diyipdir. (meselem 1000 manatdan rucga alan bolsa ony obasina getirip 500 manatdan satipdir)

beyle zat bolup biler mi?
Aman aga nadip milyoner bolupdur?

hani kim calasin kim caltgan (TV daki ilmirading yarishmasi yalak boldy bula....)

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "gerek bolar"
 • ata22 3 telpek goyyar we yazyar: "koprak sorag sora"

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "gerek bolar"
 • ata22 3 telpek goyyar we yazyar: "koprak sorag sora"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hmm, başda arzan satyp,

hmm, başda arzan satyp, hemişelik we ynamdar müşderiler/klientler edinendir, soň satýan zatlarynyň hil, mukdar we nyrhyny artdyryp baýan bolaýmasa?!
Ýogsam köýer-ä/bankrot bar puly?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

....

ata aga nyrhynda hic hili utgesiklik etmeyar. alan pahasynyn yarisina satyar adam elmydama

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

onda biljek däl, bolsa-da

onda biljek däl, bolsa-da ýeser ýaşuly ekeni ol, beh, nädip etdikan-aýt ol ýagdaýy:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

aydayyn welin bir zat

aydayyn welin bir zat barmy... TV sowgat beryarler siz name beryangiz?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

bilene 2 telpek menden

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

azlay onyng , bolanok

azlay onyng , bolanok

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bar, mendenem biri, aýt-da

bar, mendenem biri, aýt-da bol indi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay yok ony yazanygynga

ay yok ony yazanygynga degenok beyle bolsa
kopirak bering aydayyn:)))
40 sany bering aydayyn

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ha-ha-ha, işdäň soganam

ha-ha-ha, işdäň soganam alanok eken-laý, jigim :)

Avtmasaň aýtman geç, busa-ň özem aýdar hiç kim aýtmasa :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sogany sheyle gowy goryan

sogany sheyle gowy goryan shu wagt bir zat yadyma dushdi
gyzlar marda okayakak kwartirada bolyadyk obshydy halamokdym onsang ing kop iyyan sogan mendim guram iyip yoryadim, ing kichilerem mendim , onsang kayinch baryny beryardiler , sogan gutaryang diyip , shondada gizlenip iyadim :):::)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

wah, çagajyk :)) agzyňdan

wah, çagajyk :))

agzyňdan sogan ysy gelýä diýip yrsaranokmydylar?!

Beh, bärini fluda öwrüp barýas, jogap berjek bolsaň berdä-how :)

PS: Selbişka, jigim, täze blog açsana "Flud blogy" diýip, onsoň uklap galýançaň flud ediber:) Joraň Milkajygam bu babatda profesýoneldir, ynanmasaň, hanha, baş sahypadaky bloglaryna seret, 100-den geçýändir hemişe diýen ýaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokla olara zat diyenok yone

yokla olara zat diyenok yone klasdakylar helak etyadiler

_____________________________________
Live in the present, not in the past

sogany sheyle gowy goryan

sogany sheyle gowy goryan shu wagt bir zat yadyma dushdi
gyzlar marda okayakak kwartirada bolyadyk obshydy halamokdym onsang ing kop iyyan sogan mendim guram iyip yoryadim, ing kichilerem mendim , onsang kayinch baryny beryardiler , sogan gutaryang diyip , shondada gizlenip iyadim :):::)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aljyramasana, iki gezek

aljyramasana, iki gezek dagyn ýazypsyň tolgunyp:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

inet shu wagt bir hili

inet shu wagt bir hili ishlyar , inet utgeyar iki ikden da zyngyar oza
aytdyma 40 telpek berseng aytjak diyip

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

ata aga bu soraglar dinge ikingizi gyzyklandiripdir oytyan ha..?

yene bir gun garasip goreyin hickimden jogap gelmese men yazarin.

selbi jigi dogry jogabini ber mendaki telpekleng yarisi sengki bolar.:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

aý, ýok, beýle-hä

aý, ýok, beýle-hä däldir, indi gelýäler-ä dynç alyşdan talyplar.

Ýarpy telpegiň 19 eder, Selbişka, beýle pursady gaçyrýanyňa ynanyp bilemok bar-a:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hmmm,birinji bakyshda her

Hmmm,birinji bakyshda her alan zadyny yarty bahasyna satsan tizden bankrot boljak yaly yone pikirlenip gorsen her hili yagday dorap bilyar.Menin pikirimche sheyle bolandyr: Mashyn(yada kompyuter,telewizor...) alyp bir-iki yil ulanyp sonam yarty bahasyna satan bolmagy mumkin.sheyle yagdayda biznesini gowy alyp barsa girdeyji gormegi gaty ahmal.

yazanyma degyamika hany

yazanyma degyamika hany pikirleneyin men aytyma 40 telpek diyip

_____________________________________
Live in the present, not in the past

diýmek bileňok

diýmek bileňok ekeniň:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

ata aga turkmen elepbiyinde nadip yazyangiza?
ý yerine y yazyan y yerine y yazyan ň yerine bolsa ng yazyan ay garaz bolmajisini bolyanda.. owrenshipdirinem yone yenede turkmence yazangda turkmen elepbiyini ulansang gowy bormika diyyan.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

seňki windows

seňki windows wistamy?!
meňki şol. hemişe türkmençe ýazyberseň, werziş bolu gidýäň-le, başda men hem Baýramyň ýazyşyna menýädim, indi men hem şol hatara girdim :)
senem syna, senem girersiň:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

telpek berjek diymansonglar

telpek berjek diymansonglar yazjagam dal
shertime kayyl bolyan yoga :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

sen bilyan dal

sen bilyan dal bolaymasan.....bilyan bolsan 19 telpeklik teklibi gachyrma yogsa hazir yene biri bilip alar o telpekleri.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

...

yok menki windows XP

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

busa, aşakdaky linkden alyp

busa, aşakdaky linkden alyp bilersiň programmasyny, bolmasa-da, başga bir link bereýin saňa?!

http://www.tmolympiad.org/projects/arassaja/index.html

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

sagja bol ata aga.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

saňa-da 1 täsin

saňa-da 1 täsin sorag:

berlen link işiňe ýaradymy we nä derejede?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

wagt doldy

1. soragyn jogaby:

Aman aga söwda başlamazyndan öň milýarder ekeni. Söwda başlanyndan soň milýoner bolupdyr.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

2000 galam alandyr diýip

2000 galam alandyr diýip ýazaýyn diýip otyrdym welin, sen has ösdürip jogaplapsyňow :P
Maru Şahu Jahan

...

ynha 2. sorag

Geçen gün bazardan 25 sanak alma aldym (5 kilo). Ony klasa getirdim. Klasda 25 sany okuwçy bardy. Her birimiz bir alamany aldyk we sebedin icinde yene bir alma galdy.

Bu nähilek bolýar?
bolup biler mi? siz näme diýaňyz?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

siz sebedi bilen

siz sebedi bilen alansynyzda. herkime bir almadan dushyar, sizin payinizam sebedin ichinde
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • azat 3 telpek goyyar we yazyar: "golaylapsyn"

Ýazyşyňa seredip jogap

Ýazyşyňa seredip jogap berseň, 25 sany okuwçy bardy öten zamanda aýdypsyň, belki biri gidendir ýa-da ol sensiň we sebetde galan alma-da seň paýyň

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • azat 5 telpek goyyar we yazyar: "gowja aydypsyn"

yok beyle dal. ÇANG ÇIN

yok beyle dal.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

gerain aylayandyr....

mena biljek dal velin o yashuly gerain aylayan bolaymasa...halkyn gozunde ruchka satyan bolan bolup, saman astyndan suw goyberyandir...

Busa: 2 gun boldy barik

Busa: 2 gun boldy barik gelenime, on gelen bolsam yokarkynyn jogabyny yazardym :)), eyyam ozun yazypsyn...
agzalar yalandan jogap bermedik bolyan bolaymasalar, ansat soraglar oz-a...
2. jogaby: in sonky alan okuwca alma sebedi bn bile berildi.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! dogry. "
 • azat 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

men berjekdim soragyna

men berjekdim soragyna jogap yone shertime kayyl bolmadylarda :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

köp diýip azdan galdyň,

köp diýip azdan galdyň, 19 telpek az däldi, wallahi, az däldi!
Baýlyk isleseň, kanagat ýeter, jigim! Ýatdan çykarma!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

size bir syr aydaynmy ata

size bir syr aydaynmy ata aga:))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

....

syr aytmak ucinem telpek sorarsing sen.:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

mende az bolmadyk bolsa,

mende az bolmadyk bolsa, güldüreniň üçin saňa birini bererdim, Busa:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

yokla ata aga diymegingiz yeter. sagbolung

hazreti rabiyan diyishi yali menkem.
telpegi telpek isleyanlere ber. manga seni gerek seni

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bäý-bäh :)"
 • dasa 1 telpek goyyar we yazyar: "mendenem bir bay-bah"

:))

[quote=busa. manga seni gerek seni
munga dushunmedim

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, şu ýerde aýdaýjakmy

hmm, şu ýerde aýdaýjakmy :)
syr bolsa-ha bärde bolmaz, ýöne şeýle bir syr däl bolsa, bärde-de aýdyber :)

Sen meň açan "Syr" blogymy görmediň öýdýän :)

Hmmm, neme, bu syryň şu blog bn baglanşyklymy?! Däl bolsa, baglanyşdyyp goýber, ýogsam Mergen tersini edenleri heläk eder, biz hem ony heläk etmäli :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmmmmm men bir zat bilmesem

hmmmmm men bir zat bilmesem shert goyyan :)))ine syr
bu soraga kan uns bermandirin okasamam , yone kyn dal eken esasy zat kelle ishletmeli ken

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

dos barde soraglaring kinligi ya da angsatligi dal. bashdada aydipdim geng soraglar diyip.
barde maksat poslamana yuz tutan kelleleri ishe goymak. biraz pikirlendirmek. biraz oylandirmak. dogrymy aytsam unv. gutaranimdan song men kellami kan pikirlendirip gormedim. menki poslamana yuz tutupdur. birazajigam bolsa ishe yarar diyyan

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

...

ol hz rabiyang dilegining songundaki setirler...:):)

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

meň soragyma jogap

meň soragyma jogap bermediň-laý, busa?! Linke seret:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/3446#comment-79230

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "arassaja ucin"

...

yaradi yone biraz kulfeti kan ong her gezek ol yerik yazip song ony kontrol etmeli.

men birazdi pikirlenyan. windowsa kisa yol eklemeyi pikir edyan. belki tapip bilsem shony goshrin ol has angsat bolar diyip pikir edyan. meselem ng yerine Ctrl + n basan wagting ng yazyan. tapsam habardar edrin enshalla

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

....

3. SORAG

aydali elingizde 50 tengnge bar. ol 50lik tengngani N sapar yokarik tarap zyngyangyz.
indi hasaplami zat shu iki sapar yzly yzyna 50lik tarapi yada Niyazow tarapi gelme ahtimalligy nace?

hany goreli kimler name diyyar:)

aslinda harezmi dos pacak eder weli :)

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

S

busa wrote:

3. SORAG

aydali elingizde 50 tengnge bar

bizde 50 tenge barmy yada 50 lik tenge barmy

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

bildigin 50lik kopik diyeli

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

ashak seret 5 inja jogap

ashak seret 5 inja jogap yazdym dogrumy

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

mende name ucin 51 cikyar? sen shony dushundurmeli..

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

shuny ozung

shuny ozung aydasana

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

3. sorag kynyrak. basdan aydayin

inha angsadirak
4. sorag

elingizde 3,5,5,7,7 we 10 sanini ulanip 27 sanini tapmali. +,-,/ we * hasillarini ulanip bilersingiz. bashgada name bilyan bolsangiz ulanip bilersiniz.

birden kop cozgidi bolup biler. 2 cozuwni tapana menden 2 telpek.

hani sharikleri ishleding hani...

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

4

3x5/5+7+7+10=27

10x5/5+3+7+7=27

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • busa 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

...

5. sorag

Gecenlerde nike sport kowsi almak isledim. bahasy 45 dollar ekeni. yanimda pul yokdy. yanimdaki dostlamdan her birinden 25 dollar karz aldim. jemi 50 dollar etdi. menem nike sport kowsimi aldim alanimdan song. olaring herbirisine 1 dollar berdim. mende 3 dollar galdi. monga yoldagidip baryakam mojorna iydim. indi olara jemi 48 dollar bergim bar. mendaki 3 dollaram goshsam mende jemi 51 dollar boldygy bolya? bu nahilek bolyar?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

sho tayda siz 1$ majorna

sho tayda siz 1$ majorna iyipsingiz , 2$ galyar
wesalam

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

1 dollar kiming puly?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

nameng bir

nameng bir dolary
?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Iki sany dosty bar hersinden

Iki sany dosty bar hersinden 25$dollar alyar ondan 5o$ bolyar.5$galyar, hersine 1$ beryar
45/2=22,5
22,5+1$=23,5
ozungde galan 3$ dollaram iki bolyas
23,5+1,5$=25$ bolyar
umyt edyan dushenensing diyip

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

slm

wah dushundimmikam diyyan, yone harp yanlsihlarindan yana kynrak dushya. iki dalde ika bolyas. belki. 5 galyar dalde ayrilya diyseniz.

kowush 45 den ol

kowush 45 den ol dostlaryndan jemi 50 bolyar shu tayda ozune 5 galyar diyseng bolyar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

slm

ay bu kelle almayalay bugun dongdi eyyam, yatirmalimika diyyan.
ertir taze gun bilen, taze islegler bilen dowam ederin.
kop gyzykly zat bar okamana, sonra dowamy.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azat 1 telpek goyyar we yazyar: ":-)"

...

6. sorag

men obada yetishdim. men oba oglani. kan duye bakdim 1 yila golay, 2-3 yil sygyr bakdym. yene shoncada goyun gechi bakdim. kellame bir sorag geldi inha sheyle

name ucin ak goyunlar gara goyunlara garaningda kan ot iyyarler?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

sebabi olar akda olar

sebabi olar akda olar sebabini shu wagt dilime gelenok bir azajyk garsh
gara lar chalt yadayalarmy ozune gub shohlesini chekyarmi
aklar serpikdiryarler.ishdajiklerem gowy bolyar onang

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aklar gowja garalar

aklar gowja garalar erbet

_____________________________________
Live in the present, not in the past

....

7. sorag

3,3,7 we 7 sanlarini ulanip 24 sany elde etmeli ? nahilek?
kokli sanlar we uslu sanlar ulanman tapmali. dinge kopeltmek, bolmek, ayirmak we gosmagi ulanip.

hani goreli kim ongirti tapip bilerka..

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

...

6. soragyng jogaby sheyle

mende ak goyunlaring sany gara goyunlara seredengde tassan iki essesi bolup durlardi.
shong ucin ak goyunlarim gara goyunlara gora kan iyyadi :D:D

7. soragy jogabini biraz gijirak berjek. 3 telpek almak isleyan meng shertime gora chozibermeli..

8. sorag inha sheyle

12ing yarisi nadip 7 bolup biler?

ya beyle zat yok mi? :)

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

he he

he he

_____________________________________
Live in the present, not in the past

...

7. soraging jogabi

(3+3/7)*7 = 24

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

...

3. soraging jogaby

inha sheyle

[{(1+√5)/2}n+2- {(1-√5)/2}n+2]/2n*√5

8. sorag ucin intagem wagtingiz bar cozmek islesengiz..

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "goysanay..dörtburç hem bir yılan bormı??"

beýle sorag çözjekler

beýle sorag çözjekler tm-dan indi geläýmeseler, häzir kän islänoklar öýdýän çözmegi, ýogsam şänik edip taşlajaklar häzirem az däl-le!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ansatja bir sorag: yerde bir

ansatja bir sorag:
yerde bir olu yatan eken, yaninda hem sumkasy. eger ol olmezinden 5 minut ong shol sumkany achan bolsa onda diri galjakdy... sumkada name bar?
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

derman :)

derman :)

derman 5 minutda hassany

derman 5 minutda hassany sagaldyp bilmeza, dogry dal
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

rıskal

nahar bardırda..iymit...yemek..çörek..garını doyurjak zatlar..

LOL

Ol pahyry guychli zaherli

Ol pahyry guychli zaherli yylan chakandyr, sumkasynda-da antidote bardyr, yone ichmanson 5 minudyn ichinde olendir, ichen bolsa belki zaher yayramazdy we olmezdi..

P.S. Golyn beter bet ekenay :)

bomba

bomba bolaymasa?!
__________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

бах

ичинде демгысмалылан уланян дермены бардырда. Олун тапылан ери бир отаг болса отагын ачары бардыр сумкада. Бомба болуп билмезмика диййан; бомба ярылып олен болса сумка болмазды. Болсада йыртык сумка дийип айдылмаса гатыбир говы болмаз. Олу пычакланып олдурулен болса сумкада пистолет бар болаймаса. Газдан захерленип олен болсада противагаз бардырда. Намеден оленинин язсан догры жогап берип болар болмасада хеммеси бир идея болуп галар!

hee onda sheyle diyeli,

hee onda sheyle diyeli, kesellap olmandir. yagni yokardaky yazilanlar yalnish yilan hem chakmandyr, saglygy hem yerinde eken...
jogaby biraz gulkunchrak hem bolup biler:)
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

paraşut :D Maru Şahu Jahan

paraşut :D
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry!"

намека!

ай парашут диййарлер велин олам болмагы ахмал.
парашут ачылман ере сурат боландырда.
аслында олу ниреде тапылыпдыр(этажлан арасындамы? байырлыкдамы?) хем гара ган болуп ятырмы я-да олуси арассажа ятырмы? бир ваканы суратландырмак учин герек боляр.
сен шулара жогап яз менем сана эогабы тапайын!!

Hmm Jenap bilmedimay:) Mende

Hmm Jenap bilmedimay:)
Mende bar pikirlerin hemmesini beyleki agzalar yazypdyr.
Ayy ozuniz aydaysanyzlan:)
Telpek hem berjek aytsanyz:):):)

...

bu tuysli soraglaring birden kop jogabi bar. sebabi logika degisli. berilen jogaplaring kopisi bolup biler. yone soragy beren adaming jogabi bilen deng gelman biler. barde esasy zat pikirlenmek

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Alyň size sorag!

kiçikäm "Çto, gde, Kogda"-da sorapdylar! Öň başga ýerde de ýazypdym, bärigem ýelmäp goýberjek!


surtda, iki sany otly, biri aşgabatdan mara barýar, beýlekisi marydan aşgabada. ýöne ikisem bir otlyýoldan barýarlar. ol iki otlyny bolşy ýaly edip ýerlerini üýtgetmeli, ýagny ol iki otly biri birine ýol berip, ýollaryna dowam etmeli. otlylaryň ikisi hem 80 wagon uzynlygynda. emma x-y goşmaça ýoluna diňe 40 wagon sygýar we x-y goşmaça ýoly bilen x-z ýolunyň aralygy 30 dereje.
pikirleniň hany!

*** otlylaryň ikisi hem ýeke lokomotiwli, ýagny diňe öňülerinde lokomotiw bar!

Maru Şahu Jahan

agam shu soragynyzyn

agam shu soragynyzyn jogabyny yazayin indi...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

aslynda ýene birbaşgada bir ýoly bar ekeni, ýaňy kellä geldi :)


Maru Şahu Jahan

men tupoy öytyan:)

men tupoy öytyan:)

nämçin :). Maru Şahu

nämçin :).


Maru Şahu Jahan

Matematika'da yerlikli

Matematika'da yerlikli soraglarda ne az, ne-de artykmach informasia yer berilyar. Men shu wagt suratyny gorup, yokardaky surata seretdim we...30 dereje'lik burjy name uchin berenine dushunmedim. Yerliksiz info'my, ya-da men 1-2 minut seredenim sebapli ahmiyetini gorup bilmedimmi ?

))) aslynda ol ýokdy men

))) aslynda ol ýokdy men goşdym hawa, ýöne ýerliksiz däl. bilemok otly näçe dereje öwürlip bilýänini, ýöne şotaýdaotlyň öwürlip bilýän max. derejesinden az bolansoň ýazdym, bolmasa göni Marydan gelýän poýezdiň aýlap kellesini sokjak bolýanam tapylaýýar!


Maru Şahu Jahan

Ay nabileli, menem duyn

Ay nabileli, menem duyn ol 30 derejani goremson "Chozgudinde 30-60-90 burchly, goniburchly uchburchlyklardaky 1, 2, kok ashagynda 3 gatnashygyny ulanar" diyip oturshymdy :)

жогап

илки мары-ашг отлусы х-у ёлуна 40 вагон гоййар ве галан 40 вагоны билен ыза чекилйар. ашг-мары отлусы болса вагонлары ташлап локомотифини х-у ёлундакы 40 вагона дакяр ве гарашяр.
сон мары-ашг отлусы оз 40 вагонуны гоюп агш-мары-дан галан 80 вагоны аляр ве х-зе ёлуна гирйар. шол вагт агш-мары локомотифи марыдан ашгабада барян 40 вагоны алып ашгабада тарап бираз ёрейар ве дуряр. ондан сон мары-ашг локомотифи мара барян 80 вагоны х-зе ёлундан чыкаряр(ашгабада тарап) ве ашгабада барян 40 вагонам х-у ёлуна саляр. сонам ашгабатдан мара барян 80 вагоны алып мара ёлагчы боляр(мары-ашг локомотифи бу). эйлеки локомотиф болса х-у ёлундакы 40 вагоны оз ызындакы 40 вагоныны аркасына дакып ашгабада уграяр(бу ашг-мары локомотифи). шейлелик билен ёлагчылыр ёлуна гидйар эмма локомотифлергелен ерине гидйар.

ýakynlaşypsyň, ýöne

ýakynlaşypsyň, ýöne ýalňyş!

- Mr-Aş otlysy 40 wagon goýanyndan soň Aş-Mr otlysynyň kellesi x-y ğoluna syganok! ol eüüäm 41-nji bolýar.
- Seň çözümiňde Aş-Mr lokomotiwi wagonlarynyň yzynda galýar! (ýöne Aş-Mr lokomotiwini x-y ýoluna salyp, Mr-Aş lokomotiwinede ähli wagonlary çekdirse bolar welin, şonda da ýokardaky 1-nji sebäpden çözümiň ýalňyş! )

Maru Şahu Jahan

ай онда

онда 39 сансыны гоюп сонам ене 39 сансыны гояр ве галан 2 вагонам 3-нжи гезекде гошарда.

серет онда.

илки мары-ашг отлусы х-у ёлуна 39 вагон гоййар ве галан 41 вагоны билен ыза чекилйар. ашг-мары отлусы болса вагонлары ташлап локомотифини х-у ёлундакы 39 вагона дакяр ве гарашяр.
сон мары-ашг отлусы оз 41 вагонуны гоюп агш-мары-дан галан 80 вагоны аляр ве х-зе ёлуна гирйар. шол вагт агш-мары локомотифи марыдан ашгабада барян 39 вагоны алып ашгабада тарап бираз ёрейар ве дуряр. ондан сон мары-ашг локомотифи мара барян 80 вагоны х-зе ёлундан чыкаряр(ашгабада тарап) ве ашгабада барян 39 вагонам х-у ёлуна саляр. сонам агшабатдан мара барян 80 вагоны алып ене х-у ёлуна гирип гарашяр. агш -мары локомотифи болса тазеден х-у ёлундакы 39 вагонам алып ене агшгабада тарап ёрейар ве гарашяр. мары-ашг локомотифи болса мара барян 80 вагоны тазеден ашгабат тарапа гечирип ташлаяр ве марыдан ашгабада барян ве галан сонкы 2 вагонам х-у ёлуна саляр. сонам ашгабатдан мара барян 80 вагоны алып мара ёлагчы боляр(мары-ашг локомотифи бу). эйлеки локомотиф болса х-у ёлундакы 2 вагоны оз ызындакы 78 вагоныны аркасына дакып ашгабада уграяр(бу ашг-мары локомотифи). шейлелик билен ёлагчылыр ёлуна гидйар эмма локомотифлергелен ерине гидйар.

ýene de ýalňyş!

seň gürrüň berişiňe görä çözse bolýar, ýöne wagonlaryň ýerleri üýtgeýär. we seniň aýdyşyň kem, lokomotiwleri islän ýeriňe uçuraýýaňa how sen :), Aş-Mr lokomotiwi ilkinji 39 wagony alanda wagonlaryň yzynda galýar we goşmaça ýoldan çykanda Aşgabat tarapda galýar, ýagny ikinji 39 wagony aljak bolanda göni alyp bilmeýär, öňkü alanynyň yzyna dakyp biler, we ähli wagonlaryň yzynda galar. We wagonlaryň düzülişi üýtgeýär.

Wagonlaryň düzülişi üýtgemeli däl!
*** otlynyň jemi uzynlygy 80 wagona deň (ýagny 1 lokomotiw + 79 wagon)
Maru Şahu Jahan

давай

ене сораглар язынсана. биленжамизден жогап язалы

ilki ýokardakyny jogapla

ilki ýokardakyny jogapla :)
öň 1 çözümini bilýädim, pikirlenip otursam 2 tüýsli çözüp bolýan ekeni!
eger çözüp bilmeseň 2sinem ýazaýyn :D

Maru Şahu Jahan

Serdar ol üç burçlugy

Serdar ol üç burçlugy doly gursa bolanokmy?
Deň taraply üç burçlyk gursaň 80 wagon sygarda?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

haýsy üç

haýsy üç burçlygaý!
photoshop bolsa suratda hemme zat etse bolýar, ýöne soragyň şertinde diňe 40 wagon sygar ýaly ýol bar! :)
Maru Şahu Jahan

Seň suradyňa gije sagat

Seň suradyňa gije sagat 2:43de düşünip bolanok how. Ol ýol nirä barýar? Barsa-gelmezemi?
Barýan ýeri ýoga, näme, ýa portal barmy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

düşünjek bolmada ýat

düşünjek bolmada ýat onda :))
ýoklaý, ol ýol goşmaça ýol, diňe 40 wagon sygýar, ondan soňy tupik :)

айтмалыда вагонлан ерини уйтгетман дийип.

адамлары душурип ерини чалшсан болярмы?
илки икимиз шу затларда душуншели!!
бираз сораг хакда пикир бер!
меселе ёла гошмача бирзат эдип боярмы?
яндан ёл ясасан болярмы?
шол затлар!

adamlary düşürip yerini

adamlary düşürip yerini çalmaşyan dory jogap,hahahaha:)))))))

жогап

серет онда;
мары-ашг локомотифи башдакы 39 вагоны х-у ёлуна гоййар ве х-зе ёлуна гирйар.
ашг-мары локомотифи болса х-у ёлундакы 39 вагоны ызына дакып гарашяр.
мары-ашг локомотифи гелип мара барян 80 вагоны х-зе ёлуна чекйар ве гарашяр.
ашг-мары локомотифи болса х-у ёлундан чыкып ашгабада тарап бираз гидип ене гарашяр.
мары-ашг локомотифи 80 вагоны х-зе ёлундан чыкаряр ве оз вагонларындан ене 40 санагыны х-у ёлуна гоюп янкы 80 вагоны ызына дакып ене х-зе ёлуна гирйар. ашг-мары локомотифи болса х-у ёлундакы 40 вагонам алып ене бираз ашгабада тарап гидип гарашяр.
мары-ашг локомотифи 80 вагоны х-зе ёлундан чыкаряр ве оз вагонларындан сонкы 1 вагоныны х-у ёлуна ташлаяр ве 80 вагоны алып мара тарап гидйар.
агш-мары локомотифи болса галан бир вагонам ызына гошуп ашгабада гидйар.
серет онда эгер келлелери (локомотифлери) хем оз еринде болсун дийсен онам эдип билжек.
себаби сен шу мукдарда вагоны чекмаге гуйжи етйар дийип бир информация бермансин!

aý dost seň çözjegiň

aý dost seň çözjegiň çyn öýtýän :D hawa lokomotiwler çalşsa seň diýeniň bolýar!
onda men şertlerini goýaýyn:
- 1 lokomotiw maximum 119(özi bilen 120) wagon çekip bilýär!
- lokomotiwler, wagonlar, adamlar hiç zat çalşmaly däl, otlylary bolşy ýaly edip ýerini çalşmaly!
- demir gazyk - gün batardan öwüsýän şemalyň tizligi sagatda 80 km :))
Maru Şahu Jahan

soragyn jogaby name boldy ka

bayan yasuly nadip bayady

Köpden bäri şu soraglary

Köpden bäri şu soraglary soraýyn diýip ýördim welin pursat bolmady.

1.sorag
Bir otaga girmeli.Daşynda 3 sany priz ba.Içerde bir çyra bar.Jaýyň daşyndaky prizleriň haýsysy içerdäki çyrany ýakýa.Ýöne meseläň şerti şu jaýa bir gezek girme hakyňyz ba.

2.sorag
Iki ata iki ogly 3 ata mündürmeli.Nädip?

ansat soraglar. :) aslynda

ansat soraglar. :)
aslynda ansat dalde; hemme yerak yayran soraglar.
1njide; bir prize basyp, 4-5 minut garaşmaly we sonra ol prizi söndürip, 2nji prize basakam, jaya girmeli.
eger jaydaky lampa yanygly duran bolsa; jogap 2nji priz bolyar. eger yanmadyk bolsa; lampa elini degirmeli.
eger gyzgynjak, yyly bolsa, onda 1nji priz dogry jogap, yyly dal bolsa, sowuk bolsada onda 3nji priz jogapdyr.

2nji soragda;
megerem, agtyk, kakasy, we atasy bar.
we 2 ogul, 2 kaka (ata?) bolyar şonda.

priz

priz name?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

razedka sokulyan..troynik

razedka sokulyan..troynik zat diyyandirlerlay obalarda zatda..

aaaa dogry hmm birinji gezek

aaaa dogry hmm birinji gezek eshtyan
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bäh nätdiňaý dost muny.

Bäh nätdiňaý dost muny. Bolýada ýene 2-3 sorag ba jogabyny menem bilemmok.

1.sorag
Bir patyşa öz döwründe köprüden geçip barýaka kellesindäki täji gaçýa.Şol täji almak üçin 3 sany tussagy ugradýa.Eger tapsaňyz jezaňyzyň ýarysyny azaltjak diýýä.Bular tapýalar.Ýöne biri ömürlik jezaly bolupdyr.Patyşa oňa näme etmeli?

2.sorag
Iki adam ba.Biri hemme wagt ýalan aýda biri bolsa dogry.Bir ýere gitjek bolýaň olardan birje sorag sorap gitjek ýoluňy tapmaly.Şol sorag näme?

1nji soragda patyşa

1nji soragda patyşa bolsadym:
tussagy bir gün boşadym ertesi günem, yene türma sokardym, sonraky yene boş, ondan sonrakysynda yene türme. 1günden üytgap dursa bolar; yada beter yaltanylsa; 1 ay boş-1ay türme-1ayboş-1aytürme; ondanam beter yaltanylsa; 1yyl boş-1yyltürme-"yylboş-1yyltürme.. :D

...

batyok wrote:

Bir patyşa öz döwründe köprüden geçip barýaka kellesindäki täji gaçýa.Şol täji almak üçin 3 sany tussagy ugradýa.Eger tapsaňyz jezaňyzyň ýarysyny azaltjak diýýä.Bular tapýalar.Ýöne biri ömürlik jezaly bolupdyr.Patyşa oňa näme etmeli?

2sinede omurlik jeza bermekchidi, onson birine berya! yarysy

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

2nji

2nji soragyn jogaby:
haysam bolsa birine baryp, eger men beyleka haysi yol yalnish diyip sorasam name jogap berer diyip soramaly. Shonda olar dogry yoly gorkezerler.

dogry*yalnish=yalnish
yalnish*dogry=yalnish

Ýene biri Oglan köprüde

Ýene biri

Oglan köprüde dur.Iki tarapynda muny söýýän gyzlar ba.Her birisiniň elinde ýarag ba.Oglan birine söýýän diýse beýleki atjak.Beýlekä söýýän diýse beýleki.Oglan näme etmeli?

"kim meni söýýän bolsa,

"kim meni söýýän bolsa, yaragy suwa oklasyn" diýmeli. diyyarem oglan.
ikisem oklaýar şonda
seýdip yaraglaryndan halas bolýar..gyzlaram degip bilmezler, eger dzudoistka ya karateistka bolmasalar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella bildingiz!"

Tuweleme

Tuweleme bildingiz!!!

::::::: ******** ::::::::
Mestana yorincan gayry yurdunda,
Onup osen yurdunda ayrylma.
Magrur kakilik dey nebsin ugrunda
Dama dusup ganadyndan ayrylma.

ýada ikiňizem söýýän

ýada ikiňizem söýýän diýip srazu ýere ýatmaly :).


Maru Şahu Jahan

;)

xi; köprinin ujundaky gyzlar, i=1,2
min=x1+x2
x1+x2<=2
x1,x2>=0
lingo programmasynda çözülşi:
Rows= 4 Vars= 2 No. integer vars= 0 ( all are linear)
Nonzeros= 7 Constraint nonz= 4( 4 are +- 1) Density=0.583
Smallest and largest elements in absolute value= 1.00000 2.00000
No. < : 1 No. =: 0 No. > : 2, Obj=MIN, GUBs <= 2
Single cols= 0

Optimal solution found at step: 1
Objective value: 0.0000000E+00

Variable Value Reduced Cost
X1 0.0000000E+00 1.000000
X2 0.0000000E+00 1.000000

Row Slack or Surplus Dual Price
1 0.0000000E+00 1.000000
2 2.000000 0.0000000E+00
3 0.0000000E+00 0.0000000E+00
4 0.0000000E+00 0.0000000E+00

Rows= 4 Vars= 2 No. integer vars= 2 ( all are linear)
Nonzeros= 7 Constraint nonz= 4( 4 are +- 1) Density=0.583
Smallest and largest elements in absolute value= 1.00000 2.00000
No. < : 1 No. =: 0 No. > : 2, Obj=MIN, GUBs <= 2
Single cols= 0

Optimal solution found at step: 1
Objective value: 0.0000000E+00
Branch count: 0

Variable Value Reduced Cost
X1 0.0000000E+00 1.000000
X2 0.0000000E+00 1.000000

Row Slack or Surplus Dual Price
1 0.0000000E+00 1.000000
2 2.000000 0.0000000E+00
3 0.0000000E+00 0.0000000E+00
4 0.0000000E+00 0.0000000E+00

in optimumy dymmak :)

______________________________________________

Engineers Make Things, We Make Things Better.

sorag menden bolsun

bir şüşani içi boş alyarıs,içine kagyzy kiçigrak dolap onun içine atyarıs,esas indi bu elini degirman ol şüşanin içindaki kagyzy nadip çykarmaly,???
başga bir sorag:patyşa üç sany wezirini çagyrya olaryn önüne üç sany stakan getirdya,we bularyn haysının içinde zaher bar diyip soraya,birinjisi gelya birinji stakany görkezya,patyşa yok diyya tapmadyn diyya,2 wezir gelya 2 stakany görkezya patyşa tapmadyn diyya,üçünji wezir ol zaherli stakany nadip tapya ???

aman aga nadip millioner bolupdyr?

soragyn jogaby menden bolsun aman aga aslında optumçı bolupdur,ruçkalaram optum alıp yarı bahasına satıpdır,we şeydip obanyn millyarderi bolup gidipdir! :) dogrumy,