Haýsy sport görnüşini halaýarsyňyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Futbol
45% (10 votes)
Woleýbol
18% (4 votes)
Basketbol
5% (1 vote)
Tennis
9% (2 votes)
Göreş(karate, taekwando, boks we ş.m)
14% (3 votes)
Table-tennis
5% (1 vote)
Beýzbol
0% (0 votes)
Amerikan futboly
0% (0 votes)
Estafeta
0% (0 votes)
Ýüzmek
0% (0 votes)
Golf
0% (0 votes)
Başga
5% (1 vote)
Hiçbiri
0% (0 votes)
Jemi 22 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam hormatly agzalar we

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şäherli ses berlişik näçe wagtlap durdy, indi sport görnüşleri baradaky pikirleriňzi öwrenäýsek!

Ýokarda 10 görnüş dagyn ýazdym welin, belki, ýazylmadyk birnaçe görnüş hem bardyr. Olaram bildiräýersiňiz-dä ýazyp!

Meňki-hä woleýbol, soň futbol :)

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena futboly hemde tennisi

mena futboly hemde tennisi gowy goryan

_____________________________________
Live in the present, not in the past

menem futbol bilen voleboly

menem futbol bilen voleboly gowy goryan. yone futboly sayljaklaryn kopdugini bilip volebolu sayladym. hemem futbola gora voleboly has gowy oynayan...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

ediljek men ekeniň-dä

ediljek men ekeniň-dä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

aldayynda sizi, futboly men

aldayynda sizi, futboly men gowy oynayan :))))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

men hem ynandym :) "Elinden

men hem ynandym :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bir gezek marda tayynlyk

bir gezek marda tayynlyk okuwda bile bir otagda bolyan gyzym yoletenlidi, sholara gezmage gitdim, olaryng klasdashlary bilen meni bayyrlaryna akitdiler, iki oglan, gyzlaram 10 yada 15 sana gyz bardyr gowy yadyma dushenok , uyshup futbol oynadym iki topar bolup , shonda her oglan bir toparda , nache gyz bolup iki sanjak oglany utupbilmedik , sheyle hezil bolupdy , nache gunlap ayagym agyrdy , gap gara bolup gitdim shonda gaty hezil bolupdy
sheyle yoletening adamlary gowy eken :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ýolöten biziň goňşymyz,

ýolöten biziň goňşymyz, ýagny, türkmengalanyň.
Ol ýeriň ilatynyň aglabasy saryklar bolmaly, tüweleme, örän oňat ynsanlar, şähdiaçyk, mylaýym, myhmansöýer we ş.m.

Bäh, senem gyzlar bolup ol ýerde futbol oýnan bolsaň, onda senem sportsmenka ekeniň, ýöne 16 gyz bolup, 2 oglana ýeňilmegiňiz bolmandyr :)

Elbetde, endam-janyň zer-zaw bolar, ömrüňde 1 gezek futbol oýnasaň. Onsopam :...amerikan futboly oýnasym gelýär..." diýen bolýaň aşakda pakgaryp, onda dagyn, 1 aýlap galyp bilmän ýatarsyň öýňüzde, ägäräk/akyllyja bolgunyň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

futbol oynadyk songra bolsa

futbol oynadyk songra bolsa ho oyun bilyangmi dash duzmeli top gelmake shony oynadyk yaman hezil boldy gap gara boldum. gowy dynch alypdym shonda.
chynymy aytyan american futbola oynasym gelyar . topuna gozum gityar oza:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

"Top gelmqkq daş düzmek

"Top gelmäkä daş düzmek oýny" - beh, bu nähili oýun-a, men-ä bilemok?!
Aý, gör-dä özüň, aýtmady diýme soň. 1000 nesihatdan, 1 bela has täsirli" nakyly bolaýmasa seň üçinem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa bar shun yalak oyny top

hawa bar shun yalak oyny top gelmake dash dalde tapan tupan zadyngy duzup yetishmeli iki kamanda bolup oynanylyar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ynandym!"

men bilemokdym şol

men bilemokdym şol oýny!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu wagt men american

shu wagt men american futboluny oynasym gelyar :))) gygrshyp gyzlar bilen :))))
mardakak gyzlar bilen oyun oynayadyk , futbol yada 4 gyz bolup top zynyp oynayadyk , elingden gachyrsang ishing gaydy, , yada aydym aydyshyp oynayadyk , anektot aydyshyadyk bay hezil bolyada dinge gyzlar bilen nahlili goresim gelyar. iki yyl boldy gyzlary gormeyanime

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Gun geler kim bilyar golf

Gun geler kim bilyar golf oynarys...

matematikaçy we

matematikaçy we ykdysadyýetçidigiňi-hä bilýädik welin, asyl sen gumanistem(öňden görüji) ekeniň-ä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Estafeta nahili oyun

Estafeta nahili oyun bolyar?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

mysal bereýin: Ylgamak

mysal bereýin:

Ylgamak boýunça ýaryşyň bir görnüşi bolup, 4 ýa has köp bäsleşikçiden ybarat toparlar öz aralaryndan pellehana birinji barmak üçin ýaryşýarlar. 1-nji 2-njä, olam 3-njä, olam 4-ünjä elindäki taýagy wagtnda(iň öň) gowşurmak üçin jan edýär.

U got me :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dushundim"

oynap goresim

oynap goresim gelyare:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ata aga hicbiri dalde hicisi

ata aga hicbiri dalde hicisi diyaymelaaaa

birem haysyny has halayan
:)
mena ilki futbol son volley son basket yuzmegem olardan son welin olam sporta giryamay
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ýene ýalňyşypsyň

ýene ýalňyşypsyň reply-yňda:)

bäh, ony men ýazypdyryn-ow, dogrudanam. Hawa, seňki has amatly, aslynda welin, ýöne "hijisi" bolardy ýazaýamda-da:)

Hiçisi däl-how, däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hicisi how

hicisi how way:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

anna aga shu wagt turkiya

anna aga shu wagt turkiya sagady nache?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

08:38 _______________________

08:38
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

kop

kop sagbol

_____________________________________
Live in the present, not in the past

eý, araňyzda häkimlik

eý, araňyzda häkimlik etjek ýokmaý?! Gadyr aga-ha menlikdi öňki ses berlişik arkaly, başga dil-edebiýatçy ýokmy, Güýç (Baýat-Hajy), seslen-ä how :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

estafetamy ýa Amerikan

estafetamy ýa Amerikan futbolyny?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga size dinge reply ish

ata aga size dinge reply ish bolyar oytyar?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

düşnüksiz bolýar-da,

düşnüksiz bolýar-da, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

karateýi kim

karateýi kim yşaratlad-aýt:)
bilip goýaly-how öňünden, birden ýalňyşaýsak, "kýah" edip goýbermesin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa, men hem tekwando

hawa, men hem tekwando bilensirän bolýan welin, woleýboly has gowy göremsoň, ony yşaratladym :)

ýöne seňem aýdýanyň dogry, 4 görnüş birlikde bar ol ýerde.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogry

dogry aytyang

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Football 4 Ever!

Football 4 Ever!

ashik

ashik oynap bilyan bolsa oynalin!!!

futboldan son in gowy

futboldan son in gowy gorulyan sport volebolmay chyndanam, ya dine turkmenler volebolu gowy goryamika
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Türkmenlerde futbol ýokdy

Türkmenlerde futbol ýokdy öňler kän, topuň garasyny göremzokdyk biz-ä biz taraplardaky obalarda, ýöne mekdeplerde kiçijek çagajyklaram woleýbol oýnaýardy:)
Meselem, men mekdebimiziň woleýbol toparyna 5-nji klasda giripdim, köplenç daşynda otursamam, diýmek, has öňler başlapdyryn:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sport dal welin, kart

sport dal welin, kart oynamagy gowy göryan. :)
birem rolik süren bolyan öye baramda. :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..