DOGLAN GUNUNGIZ BILEN BAYRAM AGA

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly Bayram aga doglan gunungiz bilen gutlayarys gutlamak bilen size hemishe bagt hemde uzak yash dileyaris :)))
YASHA, SOY WE GUL. BULAR HEMISHELIK HEMDEMING BOLSUN! YAHSYNG NACHE BOLSA BOLSUN, DUNYANG BUTIN GOWLUKLARY SIZ BILEN BOLSUN! DURMUSHYNG BUTIN ALADALARYNYNG SIZDEN UZAKDA BOLMAGYNY DILEG ETYAN! GULMEK ENDIGINGE OWRULSIN , EGER AGLAYSANGYZAM DINGE BAGTLYLYKDAN AGLANG!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Baýram agaňy doglan güni bn gutlanyň üçin!"
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "tuwelemwe yetisikli!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Agyz, sizde entak 29'y

Agyz, sizde entak 29'y bolanoga, name eyyam gutlashdyryp otyrsyn ?! :)

Bayram, doglan gunun gutly bolsun, onumizdaki yillaram kop-kop ustunlik
bilen doly yillar bolsun, sag aman oylen, chaga-chuga garysh, umuman bagtlyja bol!

sizden bir haysht! manga

sizden bir haysht! manga agyz diyseler sachym huyjeryar :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Bayram doglan gununi bizem

Bayram doglan gununi bizem oz gezegimizde gutlayas. Ay shol kopluk sanda yazanimi yekelik diyip kabul et. Men birhili bir zat yazmali bolsam hokman yalnishlik goyberyan sonam okaman name yazan bolsam post edip goyberyan. Ildesler urushmanhow bu gun icimizde birimizin doglan guni. Herkim shadiyan bolmali... Uzadip oturmayin yene bir gezek Bayram doglan gunun bn. Milletine ve dinine hyzmat etmek miyesser etsin. Bize sen yali ilimli bilimli yaslar gerek.

Ey durup bilmedim bir zat yazayin, bolan zat gyzlar sachym hujjerya ya bolmasa hazir urarin diyse seresap bolun. Meni birnace yil mundan ozal Ashgabatda bir gyz gaharimi getirme hazir uraryn diyse men prosto gurleyandir oytdum, sharpildap bir shappat iyenson bilip galdym. Selbishka sen ustune alma, yone Mergen seresap gyzlan gaharyny getirme birden PC'nin ekranindan cikip gelip uraymasynlar... Bilyansin gyz uranda yuzuni gyzardyp durmakdan bashga etjek zadyn yokdur...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:D"

adyngyza bilemook welin

adyngyza bilemook welin bagyshlarsyngda . ay heyde oglany urup bormy ...
... ogyz diyanging kellesi yerine daldir
bir zat sorayynda erbet agyrdymy:)))
birinji gezek eshtyan

______________________________________
Live in the present, not in the past

adimi aydip bashlayin. Adym

adimi aydip bashlayin. Adym Hajy( Xadji). Gyz kellelimi yada dalmi ony aydip biljek dal. Agyrdyp agyrtmama meselesinde agyrtmady. Bolmanda da gyz agyrtjak shekilde guycli bolmayarmika diyyan. Yone sho mahallar Turkmenistanda yanynda oglanlar ustinden gulup bilyarler gyzdan uruldyn diyip... Indi bilmedim ponyata nahilidigini. Indi Tmye gidemde gaty gitse 2 hepde bolup bilyan onson yzyma gaytmaly.

hajy aga ay borla yone

hajy aga ay borla yone aydaydym yone ondada manga geng :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Baýram, men hem köneje we

Baýram, men hem köneje we gowuja gutlaglarymy ýazaýjakdym welin, belki, Intizar gelneje-de gutlap biler diýen pikir bn, diňeje goşgudan ybarat bolan ikinji sitatany goýmakçy, aý, şolam nesip etse, iň bagtly ynsanlardan biri bolýaň, galyberse-de, 1-nji sitata ýazgy we ikinji sitata-da goşgydan ybarat bolan bir-biri bilen birmeňzeş gutlaglar pikirimçe. Hawa, Baýram, saňa:

“Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Dilegim onuň bilen maşgala gurmak,
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini edýärin!

Täze ýaşyň gutly bolsun, Baýram! Bu täze ýaşyňy ençeme haýyrlara sebäp etmegini Beýik Biribardan dilemek bilen!

PS: Selbişkajyk, görüp ýetişdiňmi eýýäm :) Açyp gowy edipsiň, berekellah! Sen açmadyk bolsaň, başga biri hökman açardy, telpegi hem hak etdiň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayram aga doglan gununiz

Bayram aga doglan gununiz gutly bolsun,berk jan saglyk,uzak omur,bagt we shona menzesh zatlar arzuw edyan.

Sag boluň

Sag boluň baryňyza.
Dogrymy aýtsam, soňky döwür eşek ýaly işlämsoň, ýatdanam çykýa. Ýöne ýatlatdyňyz. Indem otyryn pikir edip, nädip bellesemkäm diýip.
Sag boluň!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram doglan gunun gutly

Bayram doglan gunun gutly bolsun, bar diyen arzuwlaryna yet, keypin elmydama 100 bolup dursun, janyn sag bolsun

Doglan günüň gutly

Doglan günüň gutly bolsun.
Üstünlik hemraň bolsun.

Bayram doglan gunun

Bayram doglan gunun gutly bolsun, hemisheki yaly beylekilerin aydanlaryna goshulyan, esasanam ata aganynka...

doglan günün gutly

doglan günün gutly bolsun......

bayram aga

bayram aga chagararsyngyza?:)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Nämä çagyraýyn? Boljak

Nämä çagyraýyn? Boljak zadama ýok ýaly... :)
Hemmäňize ýene bir gezek sag boluň!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

he he :)) janyngyz sag bolsa

he he :)) janyngyz sag bolsa bolyar bayram aga :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

bayram gutlayan.omrune

bayram gutlayan.omrune bereket dileyan biribardan, manyly omur, il icinde abray dileyan. mydam bashyn dik, alnyn acyk bolsun...dileg bn
bir dost

Doglan gunun gutly bolsun

Doglan gunun gutly bolsun...
Yashyn uzyn, janin sag ishin rovach bolsun....

Ohow tasdan gija galan

Ohow tasdan gija galan ekenim , sayta 1 hepde bari gelmamson barde nameler bolup yorennem bilmandirin , asyl barde toy ekena , donulsyk gidyar diyip aydanzogamay :D...
Bayram gutlayan! Uzak yasa , yasan yyllaryndada bagtly yasa , yasan yyllanda hem bu dunyan ucin gazan , hemem o dunyan ucin! Bagtly bol!

Bula oynatga dondi .Yone

Bula oynatga dondi .Yone sondada gutlayan .!GUTLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!:)

maya name oynatgasy ongki

maya name oynatgasy ongki eyleki blog muny tae ashdyk_

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Doglan Guniniz Gutly bolsun,

Doglan Guniniz Gutly bolsun, Bayram aga!!!
JElayu vsego samogo nailuchshego, I really mean it.

Life is just so wonderful!!!

Doglan günüň gulty

Doglan günüň gulty bolsun, uzak we haýyrly ýaşamak miýesser etsin.

Häzir oglanlar bilen ertirlik edinmäge gitjek ana şo taýda içjek gara çaýymy seniň doglan günüň mynasybetli içjek :)

Alla ýaryň, üstünlik hemraň bolsun!!!

Tüweleme, Solomon,

Tüweleme, Solomon, köpelýňizmi ol ýerlerde Türkmen sany boýunça?!
Wiý, neme, maşgalaňyz üçin diýmedim, entäk irdir-laý welin, iňlis dili ýa başga sapak boýunça Türkmen mugallym(lar) gelýämi diýjek boldum :)

Baýram, sered-ow, Süleýman akga dagy öýlenip, derrewem Maldiwlere äkitmek bn boldy, senem äkidersiň-dä, ýogsam US-da saňa kyn düşer :) Galyberse-de, taýýar nahar, ütüklije eşikler we ş.m. :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Türkmen sany şol duran

Türkmen sany şol duran ýerinde durlaý, yöne birnäçe türk geldi, ana şolar bilen birlikde bir ýerde bolýan. Gowja oglanlar...

Agam taýýar nahar zat diýýäň welin käwagtlar nahary özüň taýynlamaly wagty hem bolýandyrhow ýöne uly ili özdürip gargyşa galaýma hehe :)

tüweleme, onda maldiwlerde

tüweleme, onda maldiwlerde 2 sanjak tm mugallym bar-da?! Ýa beýleki gaýtdymy yzyna we sen ýekeje bolup galaýdyňmy?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gyzgyn corba utuklije zat

gyzgyn corba utuklije zat diyip gulaga munjek bolyanyzmy ata aga:0)))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

nä ýalanmy eýsem

nä ýalanmy eýsem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mumkin ______________________

mumkin

_____________________________________
Live in the present, not in the past

onsuzam gyzgyn corba

onsuzam gyzgyn corba gityale:D
utugem gonsy dayza alyp cykyar:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

illeňk-ä şeýle

illeňk-ä şeýle bolaýýar, hezillik :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mumkin ______________________

mumkin

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Jigim, Mergen geläýsä

Jigim, Mergen geläýsä işiňi görer:)
Galyberse-de, kän gowy däl şeýtmegiň!
Ýene "mümkin" diýersiň welin, hemme ýerde şeýdip tassyklap ýörmek hem dogry däl pikirimçe!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mumkin ______________________

mumkin

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, saňa näme boldy,

hmm, saňa näme boldy, jigim?!
Keýpiň ýok-la?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wah indi ongkiler yaly

wah indi ongkiler yaly degship bilmeyan ertirden bashlap

_____________________________________
Live in the present, not in the past

okuwyň başlaýamy ýa

okuwyň başlaýamy ýa nä,e?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa okuwam bashlayar welin

hawa okuwam bashlayar welin agzy beklenchikde bir hili bolup yoryang akyllyja bolsang gowuda
tmolympiada az girenmikam oytyan

_____________________________________
Live in the present, not in the past

tüweleme, sen haçandan

tüweleme, sen haçandan bäri oraza tutýaň?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

utandyrmasana ata aga ,

utandyrmasana ata aga , natyangay

_____________________________________
Live in the present, not in the past

wiý, men sorag soradym-how,

wiý, men sorag soradym-how, utandyrmadym:)
jogabynam alamok:)

men-ä 16-ymdan bäri tutaýýan öýdýän.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem her yyl bekleyan weli

menem her yyl bekleyan weli doly beklap bilemokdym
marda okamda uzak gun okuwda onsang kan beklemedim agyr dushyadi , ozum iyermenje bolamsang :))
ya nesip enshalla shu yyl doly tutjak

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "al onda telpek! doly tutup bilseň ýene birini berjek :)"

suleyman aga gecen yil-a

suleyman aga gecen yil-a gutladilar sizin doglan gununizi welin bu yil hic kimin yadina-da dushmedilay..???:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýatladanyň üçin!"

Gadyr aga menä geçen ýyl

Gadyr aga menä geçen ýyl gutlananyma monça bolup gezip yörüpdirin, hehe :)

Gady akga, meň

Gady akga, meň telefonlarymy taladylar bu gezek tm baramda, onsoň no we DOB(date of birth) ler hem bilelikde gitdi.

Garaz, olam bahana welin, oňadrak bahana-da iň azyndan:)

Minnetdar ýatladanyň üçin, sylagyň ýokarda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayram aga! menem doglan

Bayram aga! menem doglan gununizi chyn yuregim bilen gutlayan.
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

menem gutlayan..:)

menem gutlayan..:)

name tutman ata aga ikisini

name tutman ata aga ikisini oklasana

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "1i ýokarda, ynha-da 1i, doly tut, ýene 1i bar!"

aý, doly tutjak diýýän

aý, doly tutjak diýýän bolsaň, al onda telpek, ýöne söz ber doly tutjagyňa:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he ondan hemmesini

he he ondan hemmesini bereaysene :))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

sen telpekler üçin oraza

sen telpekler üçin oraza tutýaňmy ýa Allahyň razylygy üçin, beýtme-how, jigim!
Sen telpek diýip, aýna bölejigini almaz/zümrüt ýerine isleýän ýaly bolýaň! Baky hözir bn bärdäki kiçijik we az salymlyk şatlyk/hözir bir bolmaýar, muny unutma, jigim!

Telpek dert däl meň üçin ýogsam, bar telpegim 6 sany, onça telpek beripdirin, indi 6-syny bermenmi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Selbi, "mumkin"-lerin bilen

Selbi, "mumkin"-lerin bilen sonky 2 gun gaty kellani agyrdyan, men sen gulyn dal
yzyndan musoryny supurip yorer yaly, yene sheydip biderek yere forumy "mumkin"-lerden
dolduraysan, onda men sonky/agyr charelere bash urmaly bolaryn !! Hemme zat 1 yere
chenli, flud we keypine samsyklamak hem shon ichinde !!!

P.S. Yene-de "mumkin" yazyberse hich kim jogap bermesin, sebabi barybir pozular
we zahmedinize jalko bolar !