Türkmenistandaky täzelikler?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene bir zat: öňem bu babatda mowzuk ýa-da mowzuklar açylan bolmagy mümkin, ýöne täzedenem bir ýazaýalyň, öwrenäýeliň diýen niýet bn täze mowzuk halynda açmak ilsedim, enşallah, höküwmet heläk edäýmez-le :)

Şu wagda deňiç köne we täze täzeliklerden eşidenlerimiň sanawyny ilki özüm goýaýyn, soňam siziň goşantlaryňyza garaşýaryn bu babatda!

Aşakda başlaýan onda!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1-) 1 dolaryň bahasy

1-) 1 dolaryň bahasy häzirem 14 250 manat ekeni, ýöne täze manat eskizleriniň 2009-yň başynda ýöräp başlajagy we başga-da käbir sebäplere görä has hem düşjekmişin diýen myş hem bar ekeni.

2-) Tm-da şäherler we ülkeler arasy uçar biletleriniň bahalarynyň nyrhynyň galmagy( 4 aý öň asb-lon-asb biletiniň bahasy 330$-dy, indi 460$ bolupdyr, sebäbi, şol wagtlar 1$=19 800 manatdy, häzir bolsa 1$=14 250)

3-) Internet ulgamynyň Aşgabatda hyzmata başlamagy. Bu babatda www.turkmenpress.Com sahypasynda şeýle diýilýär:

Quote:

...Oguz aýynyň başynda internet babatda täze tilsimatlaryň gurulmagy bilen 2 müň abunalyk internet mümkinçiligi döredi. Hut şu hepdäniň özünde 20 öýe internet baglanandygyny habar beren Türkmentelekom ellerinde internete baglanmak üçin tabşyrlan 3 müň töweregi arzanyň bardygyny mälim etdi emma täze tilsimatlar arkaly diňe 2 müň abuna internetiň baglanyp biljekdigi habar berildi.
Raýatlar häzirki günde internetiň minudyny 192 manatdan ýagny sagadyny 11 520 manatdan peýdalanýar. Şeýle hem aýlyk 115 müň manat abuna tölegi tölenýär. Internet kafelerde bolsa minudy 500 manatdan

4-) Her ýerde bolşy ýaly, Türkmenistanda-da dynç alyş wagtynyň gutarmagy sebäpli, basym täze okuw ýylyna başlanar;

5-)Beijing-däki dünýä olimpiýadalarynda hiç-hili orna mynasyp bolup bilmänligimiz (link:şu ýerde )

6-) Dünýä bilim olimpiadalarynda ýaş talyplarymyzyň oňat orunlara mynasyp bolanlygy...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Meň bilmeýänlerim: 1-)

Meň bilmeýänlerim:

1-) Pagta ýygym we welaýatlara görä netijesi;
2-) Häzirki howa maglumatlary;
3-) Uniwersitetleriň bu ýyl näçe talyp kabul edenligi;
4-) Tm-niň häzirki ykdysadyýeti we ş.m.

Sizem bilýän täzelikleriňizi ýazyberiň!

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

uniwersitet

ata wrote:

1-) Pagta ýygym we welaýatlara görä netijesi;
2-) Häzirki howa maglumatlary;
3-) Uniwersitetleriň bu ýyl näçe talyp kabul edenligi;
4-) Tm-niň häzirki ykdysadyýeti we ş.m.

Nomer 2.

4000-e golay talyp kabul edildi TM universitetlerine.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Minnetdar, Bezirgen!"

No:3 bolmalydy jogabyň,

No:3 bolmalydy jogabyň, parhy näme:)
4-njinem bilýän bolmal-a sen, asyl ugruň dälmi şol şu wagt :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wiý, tomus 2008 boýunça

Wiý, tomus 2008 boýunça duşuşyklaryň gowşak geçenligi hem gelen habarlaryň arasynda :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

aytmasana ichim yanyp

aytmasana ichim yanyp bashlayar

______________________________________
Live in the present, not in the past

Aytmalyda onunden soraglar

Aytmalyda onunden soraglar telpekli diyip. Telpegin hakyny bereyin onda.

1. Pagta yygymy doly bilemok.
2. Shol adaty howa yagdayy turkmenistandaky. Shu linkdeaki turkmenistan_gov_tm chep tarapa seret. Howa maglumaty bardyr. 40 gradus shu wagtlar.

3. Uniwersitetlere 20000 golay dalasgar tabsyrypdyr, sholardan in 4000-i golayy saylanypdyr. Dasary yurda hem 1000-2000 toweregi giden bar diyyar Turkmen Dowlet Habarlary.

4. TM ykdysadiyeti name gazyn eksport bahasyna bagly-da umuman aydanda. Olam shu wagt $150, yone eyyam 2009 dan $220-290 arasyndan biri baha satar Russiya.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "habarlar üçin! "

ind-ä şänik edipsiň,

ind-ä şänik edipsiň, minnetdar!
Telpek köp bermeli welin, birini köp hökmünde kabul edäý menden :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Dasary yurda hem

Quote:

Dasary yurda hem 1000-2000 toweregi giden bar diyyar Turkmen Dowlet Habarlary.

Dinge Gyrgyza shu yil ilkinji sapar okuwa gelenlerin sany 4000 towerek bolmali.. Bu babatda Gyrgyz ilcihanasi resmi bolmadik gorkezme beripdi..

Alarmy

Sen satarsynda ors alarmy senden 1000m3-yna 290$-dan. Hich almaz.

gecenlerde esitdim indi

gecenlerde esitdim indi okuwcilar pagta tignamaga gitmeyarmis bu bir uly adim(step) osmek ucin. shu yil 10 okuw achilyarmis ve hydrocarbonlar barada taze kanun cikdi.

Esasy uytgeshikliklere shul ay garshylyar yagny dasary yurtly biri yada firma tmden oy alip yada is acip biljekmis ozbashyna. Ve in esasysy Gaz reservelerinin nace bardigin barlag geciryan firma shu ayda aciklayar. Men cin yurekden Turkmenistanin oz caklamali yada ozlerinin barlap aydan gas reservlerinin dogry bolup cikmagini arzuw edyan Ve elimden geldigiche dileg doga etjek. Shul ayip diyip yazipdirin velin ol Sentyabr ayi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy habarlaryň üçin!"

örän begençli habar,

örän begençli habar, minnetdar, Hajy aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hemishe men pagta yygasym

hemishe men pagta yygasym gelyadi televizorda gorup yone yekeje gezegim yygyp goren zadym dalde

_____________________________________
Live in the present, not in the past

menem sheyle diysem

menem sheyle diysem yalan bolmaz hic hili gidip goren yerim daldi 8 klasa cenli bir Tejen etrap hakimi mekdebe gelip Turk mekdebi bizi bir gunluk diyip akiddiler. Bizem turk mugallymlar bn gitmeli bolduk. hic kim razy dal onson mugallymlar bize sapak bermage baslady bu bir vatana hyzmatdyr siz sheyle zatlar etseniz gelejek nesillar siz hakinda yazarlar name ederler ony ederler muny ederler diyip bizi razy edip akittiler ve pushman boldylar. Bizde name hic meyan gormedik caga somalyot derman sepmek ucin ucup basladi bizem shon ashagynda ekinde uyshup ylgama bashladyk son obedden son gecip pagtalan ashagynda yatdyk garaz gunun sonunda 10 oglan bolup 1 kilo pagta yignadik.

yone hezila bolandyr ,

yone hezila bolandyr , yatlama galandyr
meng dwayurny doganym gurring beryardi korek syngshyp oynayas
diyip yaman hezil bolyar diyip mengem shonda gidesim gelyardi :))

______________________________________
Live in the present, not in the past

:)

Style wrote:

Bizde name hic meyan gormedik caga somalyot derman sepmek ucin ucup basladi bizem shon ashagynda ekinde uyshup ylgama bashladyk son obedden son gecip pagtalan ashagynda yatdyk garaz gunun sonunda 10 oglan bolup 1 kilo pagta yignadik.

eý, gülüp samsyk boldum-eý, indem açyljak bolup otyryn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

telpekler hakinda sorag

eger kop alinan yagdayinda name bolyar bir yarish zat barmi ya az alan yagdayinda barden kowulyanmi. Hany Tmde ishini doli yerine yetirmesen alip Turma (jail) iberyardi onki president.bizede sheyle zatlar garashyamy Ata aga?!Kabir yerlerde eger gowy ishlesen voucher diyip bir zat beryarler gidip ozun ucin bir zatlar alsan bolyar ve gisganch firmalar shonun ustunden Tax alyar... Ay garaz diymek isledigim ayan bolsa gerek.

salam hemmelere, Tm-de taze

salam hemmelere,

Tm-de taze passportlar berlip bashlanipdir. Indi bizin passportlarimizda hem 'expiry date' boljak.

Mekdeplerde Ruhnama dersi yatirlipdir(mishin). Anyk bilemok.

Indi mekdep yashindaki chagalari pagta yigmaga chagyrmak, meydanlarda ishletmek bolanok.

gowy habarlar, minnetdar,

gowy habarlar, minnetdar, Süleýman aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yenede Turkmenistana

yenede Turkmenistana avgustin icinde Hytayin Presidentide gelmekcimis

Şol sahypalardan alýaň

Şol sahypalardan alýaň dämi habarlary?!
turkmenpressde berlen habara görä hem "Prezident Berdimuhamedow ministrlere we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna 10 gün zähmet rugsady berdi.

TurkmenPress08 Iýul, 2008 11:30:34
Döwlet Baştutany Aşgabadyň halkara aeroportynda geçiren ministrler kabineti mejlisiniň ahyrynda, ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylaryna 7-nji iýuldan 17-nji iýul aralygynda gysga möhletleýin zähmet rugsadynyň berilýändigini aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Astanadan gelen ...dowamy

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sheylerak diysegem boljak

sheylerak diysegem boljak yone men habarlari gic alyan sebabi inlisce perewod edilyanca garasmali bbolyan ve Googledan turkmenistan news diyip search edyan ve ilkinji sahypa hemme yerde tm hakinda cikan habarlai aydyar. Topix diyip cikar sholdur birem Reuters diyip habalar gullugy bar olaram erbet dal.

ingilazçany söküpsiň

ingilazçany söküpsiň onda, men türkmen ýa türkçe habarlardan okaýmasam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem oz tazeligimi aydayyn

menem oz tazeligimi aydayyn nesip bolsa oktyabrda College S_
tationa Bilim ministri gelyarmish

_____________________________________
Live in the present, not in the past

wow, gör, nähili ajaýyp

wow, gör, nähili ajaýyp :)

Salam aýt biziň adymyzdanam. Bärigem garaşýalar diýip aýt :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu gunler yene saherde

shu gunler yene saherde panika bashlady dollar arzalajak mysh myshlar dorap; dine gybat yayrady

A sen

A sen gije 12-1 arasy yer titrejekmish diyip butin ashgabadyn dasharyda gezip yorenini duydynmy, olam bir mysh-mysh..tuweleme turkmen mysh-mysh yayratmakdan olimpiada gitse birinji bolarmika diyyan

menem şeyle zat eşitdim

menem şeyle zat eşitdim hat-da bolupdyram diydiler son habarlara seredip ugradym zat çykmady hudaya şükür.

bizin habarlar beyle

bizin habarlar beyle gynanclary habarlary bermeyarler. namemish turkmen halky erbet zatlary eshitmeli dalmish.Mena bir yerde biri diyipdi bizin yurdumuz bitarap gynancly habarlary Tv'lerde radiolarda aytmaly dalmish... gulup galanimi bilmandirin.Taryhda Hasan Sabbah diyip bir sha bolupdyr ol ozu yasama jennet yasadyp adamlary aldadypdyr ine olseninz shu yere gelyaniz diyip, bizinem onku president sheydip gitti bitaraplik alip berip bizin yurdy bu dunyanin jenneti edip gitdi ve shol sebabpli biz erbet gynancly habarlary eshitmeyas. Onson mysh myshlar doreyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "hasan sabbahy yatlanyng ucin.tuweleme taryhy gowy goryanlerem bar yaly"

Туркменская певица Лачин Маммедова примет участие в конкурсе «Пя

Известная в Туркменистане певица Лачин Маммедова примет участие в стартующем 28 августа в городе Сочи международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки стран СНГ и Балтии «Пять Звезд. Интервидение».

11 участников конкурса уже прибыли в российский город-курорт и в настоящее время готовятся к выступлениям. Молодых артистов ждет 3 конкурсных дня и гала-концерт. Победителя конкурса определят телезрители путем sms-голосования в прямом эфире. В следующем году конкурс пройдет в той стране, чей конкурсант завоюет победу в Сочи.

Лачин Маммедова родилась 9 ноября 1980 года в городе Балканабате в семье музыканта. Ее отец играл почти на всех народных музыкальных инструментах, на скрипке и гитаре, а дед был известным бахши. Лачин окончила музыкальную школу по классу дутар. Музыкальное образование она продолжила в Ашхабадском музыкальном училище при Туркменской национальной консерватории, на вокальном отделении.

Будучи еще школьницей, Лачин победила на велаятском конкурсе «Новые имена». Уже в 20 лет певица приобрела широкую известность и была удостоена звания заслуженной артистки Туркменистана. За профессиональное мастерство и яркий артистизм Лачин Маммедова трижды была удостоена премии Президента Туркменистана как победитель государственного конкурса среди творческих деятелей «Золотой век туркмен».

В основе репертуара молодой певицы лежат глубокие по содержанию песни, в которых современные ритмы сочетаются со старинными напевами, древними традициями музыкальной культуры туркмен. Для нее пишут музыку известные композиторы. Кроме того, Лачин сама сочиняет стихи и мелодии. Певица помогает детям школ-интернатов Туркмении, дает благотворительные концерты.

web sity yokmy?internetden

web sity yokmy?internetden ses berip bilyasmi?

biza

biza duyn mts sobsheniya iberyar "28-31.08.08 Soci saherinde gecirilyan estrada baslesigine gatnasyan aydymca 7777 belga sms yollamak arkaly ses berip bilersiniz, 1 smsyn bahasy 11.5 mun manat"

mena dogrymy aytsam shu yerde eshitdim nirede namanin estradasy bolyanny, bilemokdymam bu mts sms alanlar dushundilermika:)

Menem duyn Russia Today

Menem duyn Russia Today kanalynda (arapca boluminde)habar gordum , Hytayyn bastutanynyn TM gelmeginin asyl maksady gaz satyn almak diyar , eyyam bizden gaz satylmagyna gol hem cekiljek diyip habar berdiler , gaz Gazagystanyn ustinden geciriljekmis.

gaz

Gurban wrote:

Menem duyn Russia Today kanalynda (arapca boluminde)habar gordum , Hytayyn bastutanynyn TM gelmeginin asyl maksady gaz satyn almak diyar , eyyam bizden gaz satylmagyna gol hem cekiljek diyip habar berdiler , gaz Gazagystanyn ustinden geciriljekmis.

Hytaya gaz satmak meselesi eyyam 2005 tomsundan bari bar.
Onler 30 mlrd m^3 satyljakdy yone gechende Prezident olimpiya oyunlary ucin Hytaya gidende o 40 mlrd m^3 chykdy. Nesip bolsa 2009 gich bolsa 2010 da baslamaly. Gaz turbasy Ozbegistan, ondan son Gazagystan dan gechip Hytayyn Xinjang welayatyna(Uygurlaryn yeri) barmaly. Bahasy azyndan $200 bolmaly. Hytaya gaz satmak shu tarapdan gowy. Biz shu wagt dine Russiya satyadyk(yylda ~50 mlrd m^3, yone kopelmeli indiki yyllarda). 2 alternatif gaz liniyasynyn bolmagy bize gazyn bahasyny galdyrmak ucin mumkincilik beryar...

Shu wagta chenli Hytaydan 1nji gezek bir Prezident Turkmenistana geldi.
Russiyan Prezidenti Medwedew hem gelipdi gechende, ondan on Putin hem geldi. Bir Bushun gelmedigi galdy. Aslynda sheyle super dowletlerin prezidentlerin gelmegi TM nin strategiki taydan has wajyp bir yere baryandygyny gorkezyar...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "örän gowy analiz!"
  • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gelip gitmekleri gowy zat.

Gelip gitmekleri gowy zat. Birem TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-India) liniýasy bolmaly ýöne netijäniň näme bolay hakda pikirim ýok.

Gaz Meselesi

Harezmi wrote:

Biz shu wagt dine Russiya satyadyk(yylda ~50 mlrd m^3, yone kopelmeli indiki yyllarda).

Dine Russya dal Eysem Eyranada satyas...
Analizlarni usnlije etmegi maslahat beryan..
Adamlary yalnysh bilgilendirmesen govi bolar.
Maslahat!!!

Edil häzir Eýrana satyş

Edil häzir Eýrana satyş durdurylan ýagdaýda, şu 2008iň başyndan bäri
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Edil häzir Eýrana satyş durdurlanok

Gaty yalnishyan Bayram aga.
Belli bir dovur Turkmenistan saklady oz gazini sonra netija gelip taze baha bilen satmaga dovam edya..

Şeýlemi? Men bilmändim.

Şeýlemi? Men bilmändim. Bahanyň üstünde jedel gidýämikä diýýädim
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bir ýerden aldym şu

Bir ýerden aldym şu habary:

"Orsýedin Gubkin Nebit-Gaz Uniwersiteti Türkmenistanyň Politehniki institutynda öz bölumini açdy. Bu okuw ýylynda öz işine başlaýarmyş. Gubkin Uniwersitetiniň Orsýetden daşary Parižde hem bölümleri bar."

Gowy habar maňa görä!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

dogry menem esitdim inha linki

http://www.turkmenistan.gov.tm/_tm/?idr=1&id=080901a

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Internet'de TM'de mekdep

Internet'de TM'de mekdep okuwchylaryny pagta akitmekligi indi yatyrlan yaly habarlar
chykyar, yone men bilshime gora eyyam 2 yildan kop wagtdyr chagalar gidenok, dine mekdep ishgarleri gidyadi...Yagny uborshitsa'lar gezekleship we mugallymlaram hepdan sonlary ! Olarynam ozleri gidenok, yone yerlerine gitjeklerin hakyny toleyaler(Ejem mugallym, shondan bilyan mekdepdaki pagta akidilme yagdaylaryny) !!
Yagny, taze 1'je zat hem yok, onem gidyan mugallymlar yene-de gidyar, okuwchylar onem
gidenokdylar, Turkmenbashyn beydilmegini yatyranyna nache wagt boldy.

Öňler şäher mekdep

Öňler şäher mekdep okuwçylaram oba mekdeplerinde ýatmak şerti bn pagta ýygyma gelýärdi, hatda, orslar hem bardy içinde. Indi olar ýokdur welin, obaň mekdepleriniň uly synp talyplary gidýän bolup biler. Aslynda, jigime sorap göreýin-le, erbet tarapy "Red Leto" tarifi hem gutardy-da MTÇ-de.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Onler" diyyanin nache yil

"Onler" diyyanin nache yil on ??
Men habar berish serishdelerinin "okuwchyny pagta akitman" diyilenini hamala duyn aydylan zat yaly edip gorkezishlerine hayran galyan, sebabi bu zat eyyam ~3 yildir bar !! Oba mekdeplerini biljek dal, yone Kaka yaly shaherche mekdeplerinde men ozumi bilipdirin "yatymlyk pagta" diyip eshidemok !! Hemishe-de irden gidip agsham gelinyadi !! Garaz, bu-da Berdimuhammedow'yn "bilim siyasaty"-nyn ashagyna sokulyp goyulan 1 damkratmyka diyyan, bashga zat bolsa 3 yillik karary duynki yaly edip bermezdiler...Edil bizin Rumyniyada okayanlygymyzy "taze bilim siyasaty"-nyn 1 bolegi yaly edip gorkezjek bolushlary yaly, hamala bizi shol siyasatyn netijesinde, dovlet sponsorlygynda iberen yaly !!

10 ýyl dagy boluberendir

10 ýyl dagy boluberendir görenime.

Ýok, Mergen, umumy manyda sen dogry ýazypsyň, meň garşylygym ýok welin, gören zadymy aýtdym-la!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

maryda bar yatymlyga alyp

maryda bar yatymlyga alyp gidyardiler men bilyan dwayurlrym gityadiler, gorkunch, hapa, biderek, jaylar beryar diyadiler, men yalngyshmasam Hanhowuz diyyardilermi doly bilemok!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hawa, häzir ol ýere

hawa, häzir ol ýere Oguzhan etraby diýilýär we Mary welaýatyna degişli, Tejene-de ýakyn/goňşy bolmaly!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

önki plana göra 1000 manat

önki plana göra 1000 manat taze 1 manada deng boljakdy..
yany 3-4 günlikde plany üytgetdiler we 5000 manat taze bir manada deng bolyar.
yagny hazirki 10 mün manat, taze 2 manada deng bolyar.
we 1 dollar taze 2.8.. töweregi manat bolyar.
1 tenne hem önki 50 manda deng bolyar, in kiçi pul birligi şol.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

turkmenpress.com

ildeşler!
turkmenpress.com 'a name boldayt?! hey bilyan barmı?

update baradmy?! Köpden

update baradmy?!

Köpden bäri täze habar girizilenok öýdýän...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawala...

hawala...
in songky habar "...pudak yolbaşçylaryna zahmet rugsady berildi..." diyya...
şol rugsat bilen hem turkmenpress hem gitdi, gaydyp geljek dal öydyan...?! :)

Redaktory Merdan aga 9

Redaktory Merdan aga 9 Martdaky duşuşyga gatnaşypdy. Tehnik adminlerinden Shahyr hem.
Merdan aga kä zatlary aýdypdy portal habar barada. Kynçylyk we mümkinçilik meselesi hem ýok däl öýdýän. Garaz, 1 adama galsa kyn şeýle işler.

Biziňem sahypamyz ýatyr şooool köne ýazgylar bn, men sebäpli welin, ehh, bolýar-da...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bizin sahypamyz bolanda haysi bolya ?

Bizin sahypamyz bolanda haysi bolya ? Linkini yazsana goreli

yslam.info "Elinden we

yslam.info

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay

ay TM de heniz bu jelağaylada beyle işin yöremejekliği bellidi...