Ýaş Amangeldiniň wepat habary

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýakynda bir habar aldym. 2001 Buzmeyin (Abadan) Türkmen-Türk Mekdebiniň uçurymy bolan, soňam Türkiýäniň ODTU(Orta Dogu Teknik Uniwersiteti – METU) uniwersitetiň Gaz we nebit inženerçiligi bölüminde okap, iň oňat orunlardan birine mynasyp hökmünde uçurym bolan we derrew Türkmenistana gidip, Çalyk Enerjide işe başlan hem-de geçen aýyň soňky hepdesi (25-nji Iýul öýdýän) öýlenen Amangeldi Mammetöwezow 3 Awgustda awariýa sebäpli, amanadyny(ruhyny) Allaha tabşyryp, bakyýete göçdi. “Şehit hökmünde wepat etdi” diýlibem beýan edildi. Aşakdaky onuň suraty:

Image Hosted by ImageShack.us

Onuň maşgalasyna, dogan-garyndaşlaryna, dost-ýarlaryna, aýratynam, 10 günlük ýanýoldaşyna Biribardan güýçli sabyr dileýärin!

Merhuma bolsa, Allah rehmet etsin! Hakykyky şehitlik mertebesini bersin! Jaýyny hem jennet etsin!

Onuň işlän ýeri bolan Çalyk Enerji, Insan Kaynaklari Müdürlügünin bildiren taziyesinde (baş saglygy bildirişi, teselli) türkçe şeýle diýlen ekeni:

Çalık Enerji İnsan Kaynakları Müdürlüğü wrote:

Türkmenistan YSH Projesinde görevli Sondaj Mühendisimiz Amangeldi MAMEDOVEZOV, 3 Ağustos 2008 tarihinde geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze bugün (Türkmenistan saati ile) saat 10:00’da Yaşlıktan kalkmıştır. 6 Ağustos 2008-Çarşamba, 10 Ağustos 2008- Pazar günü merhumun duası Ahal wel. köy Yaşlyk: Magtymguly 16/2. adresindeki evinde okutulacaktır. Merhuma Allahtan Rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır dileriz.

Mümkinçiligi bolan agzadyr myhmanlarymyzdan haýyş: merhumyň ruhyna Fatiha (Alham) süresini okaýsaňyz!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Onuň ýaş wagta gitmegi,

Onuň ýaş wagta gitmegi, ölümiň kime, haçan, nirede we nädip geljeginiň gümanalygyny, şol sebäpli-de, hemişe ölüme taýýar ýagdaýda bolmagy ündeýän ýaly göründi. Durmuşynda, belki, uly hyzmatlar bitirendir, iň azyndan, ODTU-ny wagtynda oňat orun bn gutarmak hem uly hyzmat/iş. Başga-da birnäçe haýyr işleri edendir. Elbetde, muny klasdaşlary, kursdaşlary has oňat biler. Ýöne ölümi bn hem ol bize sapak berýän ýaly göründi.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga habaryn ucin sagbol.

ata aga habaryn ucin sagbol. gaty gynandyryjy waka. ne azaplar, alyn derleri bn gowy gunlere yetenson beyle yagday diysen gynandyryjy.yzynda galanlara cunnur duygudashlyk bildiryan.iki dunya serwerinin ogly yogalanda ``gowun gamgyn bolar, yurek giyilar yone agyzdan erbet (kupur) soz cykmaz`` manysyndaky sozuni yatladyp, allatagalladan atdash dosta-da jayinyn jennet bolmagyny dileyan...

allajan yatan yeri yagty

allajan yatan yeri yagty bolsun
ata aga meni aglatyangyza ongem shu wagt zordan goz yashymy saklap duryn
______________________________________
Live in the present, not in the past

jigim, hakykatlar agyr

jigim, hakykatlar agyr bolýar, ýöne ynsan ogly ony öz gerdeninde göterip bilýän ýagdaýda ýaradylypdyr!

Sabyr et we Biribardan giňişlik we kuwwat dile!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

allajan her gun gije dileyan

allajan her gun gije dileyan sabyr ber diyip
______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sabyr dileýäniň we "reply" edeniň üçin!"

şu gezeg-ä reply eden

şu gezeg-ä reply eden ekeniň, berekellah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga men hergezegem reply

ata aga men hergezegem reply etyan yone bilmedim
______________________________________
Live in the present, not in the past

Yatan yeri yagty

Yatan yeri yagty bolsun.
Olum hacan senin gapyny kakyp geljegini bilip bolanok.
Yanyja habar okadym, Gyrgyzstanda samolyot aeroportdan chykyp chykmanka awariya bolup 100+ adam aradan chykypdyr...

Ispaniýada-da şol bir

Ispaniýada-da şol bir sebäp bn 140 adam giden ekeni.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ol diyyaniniz gyrgyzstan dal

ol diyyaniniz gyrgyzstan dal bolaymasin..??

ata aga beydim bir gorkuzma

ata aga beydim bir gorkuzma men yzymada gaytmala men
alajan hemmesing yatan yerleri yagty bolsun
______________________________________
Live in the present, not in the past

1 tarapdan dogry diýipsiň,

1 tarapdan dogry diýipsiň, ýagny, şahsy gorkyň barada. Ýöne hiç kimem ajaly gelmese ölmez, mysal hökmünde, bir uçar tehniki näsazlyk arkaly ýere düşýär. Köp ynsanlar ölse-de, içinde 1 çagajygyň burnam ganamandyr, bu gazetlerde habar berlipdi bir wagtlar.

Garaz, gorkma, Allaha töwekgel bol! Bela-beterden Oňa sygyn! Yzyndanam rahatlamaga çalyş!
Bu günlerem geçer, jigim! Mert bol!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bor ata

bor ata aga
______________________________________
Live in the present, not in the past

Allah Rahmet Etsin!

Habar uchin sagbolun.

Allah rahmet etsin

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Yatan yeri yagty bolsun.

Yatan yeri yagty bolsun. Yashekini, gorjegi onunde ekeni, emma ne nam vybirt' skol'ko jit'.
Howa adam pahyr, hachan, nirede nadip bu dunya bilen hoshlashjagyny bilenok, poetomu pojaluysta, ne obijayte drug druga. Biz bilemozoga ertir name boljagyny belli dal, sen shu gun birinin gownune degip, a sonra bagyshla diyjek bolsan, a ol adam uje yok bolsa, name etjek?
Men sonky wagtlary shu barada (olum) kop pikir etyarin, sebabi yan yakynda menin mamam(babushkam) odin iz samyh dorogih mne lyudey aradan chykdy, we men sonky wagtlarda olum arada kop eshitdim.
I esho jivite kak butdo kajdyy den' osobenny. Ne jdite osobennogo dnya, potomuchto kajdyy den' eto podarok sud'bu.

Hemmesine bagtly we uzak omur arzuw etyarin.
Hemmesin yatan yerleri yagty bolsu.

Life is just so wonderful!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah mamaňa rehmet etsin! Jaýy jennet bolsun!"

hawa, her günüňizi örän

hawa, her günüňizi örän ähmiýetli ýaly ýaşaň, sebäbi, her bir gün Allahyň bize beren aýratyn sowgady hökmündedir.

Ölümiň gelişi näbeli bolany üçinem, birek-biregi ynjytmalyň!

Bulara goşulýaryn, minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yatan yeri yagty bolsun.

Yatan yeri yagty bolsun.

Gynançly, esasanam ýaş

Gynançly, esasanam ýaş maşgalasy üçin. Näderkä indi?!
Alla rehim eýlesin!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Gynandym

Bu habary men on alypdym Gaty gynandym dogrisi...
Habary eshiden gunlerimde menem olum barada azajyk oylandyrdy.. Bir hili kellamden chikman yordi.
2 gun on Menem agyr kaza gechirdim.. Mashinda gruzyani gutaryp gelen 5 oglan bardy. Menem sholon biridim . Men onude otirdim.
Arkadashlarla kan bir jemlenmek kin bolyadi. Sho gun nasip guni eken jemmlenip agsham 9 lara Chulidaki Maral restorana gitdik. Restorandan gaydip gelyakak. Mashin yoldan chikip agdarildi.Mashidaki iki oglan agyr yaralandy.. Men bilen beyleki 2 ikisi gul yali hich zat blmadi..
Belki yaralanan oglanlari tanayan bardir.
Olar shu vagit Ashgabatdaky central hospitalda yatir.
Atlary:
Ataniyaz Kerimow. - Bashkent TTM
Yazmurad Muradow. - Nebitdag TTM
Ziyaret etmek isleyanlere adress
2 etaj 1 palata .. Ikisem bir yerde yatir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Biribardan dostlaryňa şypa dileýärin!"

Gruziýada okap gelen bir

Gruziýada okap gelen bir dostum bar meňem bärde, 3 ýyl öň çurym bolan. Ol tanaýandyr onda olary. Aşgabatda ýene biri bar.
Ýazgytda bardyr, diýmek, olara ýene BIribaryň Özünden şypa dileýärin!
Siziňem çöregiňiz bütin ekeni, ýogsam, hemmäňizem wepat edip bilerdiňiz ýa agyr ýaraly bolup bilerdiňiz! Beren sadaka(lar)yňyz bar ekeni, Allah sowupdyr beladan, size-de şükür etmek galýar Oňa!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: ýogsam,

Quote:

ýogsam, hemmäňizem wepat edip bilerdiňiz ýa agyr ýaraly bolup bilerdiňiz!

Shol garaldilan yerde wepat bolup has yerlikli bolardi.. Wepat bolmak adamlara baglanyan bir soz welin, wepat etmek Alla tagalla bilen baglanishikli soz yali bolup dur.. Birem ol soz edil beyle yagdayda ulanilmayar diyp bilyan..:)

PS: Hasap yitip gitdi ata aga..:)

muň ýaly kiçi-girim

muň ýaly kiçi-girim zatlary hasaplap ýöremok men :))

"Allah wepat etdi" däl, "wepat etdirdi" ulanylýar. wepat etmekmi ýa bolmak diýseň, elbetde, seňki has dogry! Men köp säwlik edýän-ä, indi inkär edemok, Gadyr akga :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Amangeldi ildeshimizing bu

Amangeldi ildeshimizing bu dunyaden yash gidendigine gynanjymy bildiryarin! Yzynda galan kowum-garyndashlaryna Huday rehim etsin diyip dileg edyarin!
Bu yagday bize hasda durmush hakynda we oluming reallygy hakynda oylanmaga we ona tayyarlykly bolmagy yatladyarmyka diyip oylanyaryn!

men bir yerde okapdim Allah

men bir yerde okapdim Allah oz halayan gulyny basym yanyna almak isleyarmish diyip.Amangeldi yali ya bolmasa yene de birnace yogalan yash yigitler Vatanimizin osmegine uly rollar oynajaklardi ve halka peydali boljaklardi emma yazilan gitmekmish ve gittiler.Belki bizinde gapymyzy bir gun ajal kakar Alla bize shol vagta tayyar bolmak ve olumi yenillik bn ve gulup garshylamak miyesser eder diyyan. Men kan esittim adamlar yatan yerinden turman ayrilipdir diyip bu bir gowy yashanliginin alamatydyr diyyan.
Amangeldin ruhuna bolsa Fatiha okayan ve Alla Tagaladan dileg edyan ony Firdevs jennetinde pygamberimize ve onyn egindeslerinine gonshy etsin.

Amin

Amangeldi aga bilen geçen

Amangeldi aga bilen geçen yyllaram bile okayadyk, son Balkanabatda 6 ay mugallym bolup işledi, yogsam injiner bolup hem işlap bilerdi, işi bardy.
Gowy oglan, herkim halayardy, ir gidenine gaty gynanyan..
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Yatan yeri yagty

Yatan yeri yagty bolsun.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end