Bärik näçe agza(kimleri) getirdiňiz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz?!

Kellä bir sorag geldi-laý:"Şu sahypa näçe agza(kimleri) getirdiňiz?!" diýip.
Gowy ýatlama (nostalgiýa) hökmünde ýazyp bileris diýen niýet bn.
Sizi biljek däl welin, men-ä öňki tanyşlarymyň hemmesini diýen ýaly mahabatlandyryp maildir mesaj we tel arkaly bildiripdim, gerekli maglumatlara öz içine alan käbir linkler bn birlikde.

Gelenler boldy, iň meşhurraklary:

1- Gadyr aga;
2- Style;
3- vVV;
4- Rüstem Sabyrogly;
5- mr_gurdow;
6- pyragy,
7- kakysh;
8- medman;
we ş.m. Garaz, 10-y arkaýyn geçýän bolmaly gowja sanasam. Bir tarapdan bolsa, san köplügi däl-de, hil beýikligi wajybrak görünýär sahypalarda pikir taýdan.

Sebäp bolan eden ýalydyr kanuny boýunça, olaryňam ýazgy sanyna eýe bolan bolup, paňlajak bolan bolşum-da şu :)

Ýöne bir tarapdan seretsem, gow pikir, maglumat we teklipleri goýdularmyka diýýän, umuman.

Siziňem bärik getiren agza(lary)ňyz barmy?! Näçe sany?! Kimler?!
Az-owlak ýazaýsaňyz gyzykly-ha bolarmyka diýýän!

Sag boluň!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ay men gaty kop kishini

ay men gaty kop kishini getirmedim,yone getirenlerimem az dal:DD
ashgabatdakam internet kafe gidenimde 4-5 kishini oz elim bilen register edipdim,yone nikleri yadyma dushenok:(
bardaki agzalaryn arasynda shu wagt in tanymaly selbishka,olam sheylerak bolup gechdi:
sho wagtlar birinin botdygyny shubhe edipdim we kimin haysy IP-den giryanligini barlap yordim.Barlap yorkam bir gyzyn nache gezek register bolanyny gordum,ozem birje gezegem girip bilmandir.In azyndan 15 gezega girjek bolandyr,her gezegem sho bir yalnyshy goyberipdir,yalnyshy yazsamam boljak welin selbini utandyrmayin diyyan...onsan menem onun mailine hat yazdym we nadip dogry zaregistrirovatsa etmelidigini owretdim.

ýekeje-de bolaýanda,

ýekeje-de bolaýanda, örän aktiw agza, gutlaýan, Mekan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ey way men hakda

ey way men hakda aytyangyzmy?
______________________________________
Live in the present, not in the past

yok mekan aga siz

yok mekan aga siz yalngyshyangyz , men yone bir gezek synanshyp gorupdip, aslynda girmek umydym yokdy , ay internetda oturanamda yuregim gysmasyn diyip giraydim , bir gezek synanshamda hem shol wagt atamyrat aga mang edil shol wagt parolymy ugratdy , siz meni biri bilen chalyshyangyz , h
hawwa yadyma dushyar ilkinji bolup manga orscha yazan bolupdyng aytjakdym orscha yazyp ozungi helaklap durma diyip men turkmen diyjekdim ay borla diyip yazmandym gep kopeler diyip:)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

ol men däl, bu ýeriň

ol men däl, bu ýeriň administaratory bolan Atamyrat bolmaly.

Ýöne Mekan sen barada ýazan bolmaly, sebäbi, olam moder we diýýänleri uly ähtimallyk bn dogrudyr, ýagny, saňa düşündirendir diýip pikir edýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bilyan ata aga shonung uchin

bilyan ata aga shonung uchin onga men Atamyrat aga diyyan
yok ol manga hich zat dushendirenok men bu tayyk girnemde hich hili kosenmedim , hemde bir gezekde men poralymy aldym , ol meni biri bilen chalyshyar
______________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, onda bolýar,

hmm, onda bolýar, düşnükli!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

way ahyr dushundirdim indam

way ahyr dushundirdim indam mekan aga dushundirsem :)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

yalnyshypdyryn

yalnyshypdyryn chyndanam:(
shu wagt bukjamy 10-njy sahypa chenli barlap chykdym,ol agza selbishka dal ekeni, selbish ekeni,shondan garyshdyrypdyryn oydyan.

ps.tanymal agzamam galmady:(

borla gechyan gunangi

borla gechyan gunangi :))))
yone men kop gyz agzany saljak boldum welin salyp bilmedim
______________________________________
Live in the present, not in the past

Aý, badyr-laý, hany,

Aý, badyr-laý, hany, Singapurdaky "patsanlar"-dan ýokmy getirenleriňden :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he

he he
______________________________________
Live in the present, not in the past

meni hem sen agza etdin

meni hem sen agza etdin dalmi, Mekan..?
:D
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

getirjek bolyan pahyrlary

getirjek bolyan pahyrlary yone olara pahyrlar achyp bilenoklar
men gidein nahar iymeli uffffffff shu tayngyng naharyny halamok______________________________________
Live in the present, not in the past

nirä gitdiň-aý, şeýle

nirä gitdiň-aý, şeýle isgyçgynç ýermi ol taýy?!
beh, görenem afrikaň garyp ölkelerinden birine gidensiňdir öýder bar-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wiý, meni bärik kimiň

wiý, meni bärik kimiň getirenini bilýäňizmi?!
kösä durmaýyn-laý, hiç kim getirmedi, özüm tapdym :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men kop sanap durmayyn.

Men kop sanap durmayyn. Bayramy getirdim diyip nokat goyayin :D

meň bar sananlarym+özüm <

meň bar sananlarym+özüm < Baýram

Daýow birini getiren ekeniň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga sag bol aslinda agza

Ata aga sag bol aslinda agza bolamsn kop wagtlap ulanmadim ve name ucindigini ozumem bilemok yone shu mahallar her gun shu tayda otyryn diymek edere ish yok bolmalida shondandyr.

Ha-ha, indi beýlekilerem

Ha-ha, indi beýlekilerem aktiw etmek galdy.
Aslynda, bir-ä dissertasiýasy üçin aýratyn blog açypdy, soň ýitdi, işi kändir-dä.
Birem kän blog açman, aram-aram ýazýardy, olam ýitdi, getireli öýdýän :)

Garaz, seň ýaly edýänlerem bar, etmeýänlerem. Diýmek, her kimiň aýry ileg we höwesleri bar bu babatda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay meng getirenlerima

ay meng getirenlerima woopshe aktiw dal.. Gownum uchin 1-2 gezek girip gacip gityanleri getirdim dinge..:)

ha-ha-ha :) Wagty gelende,

ha-ha-ha :) Wagty gelende, olaram aktiw bolar-la, ýokardaky Style-yň diýşi/edişi ýaly :)
Aý, özüňem ýetik-laý "na poka" :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Kimin hacan agza bolanyna

Kimin hacan agza bolanyna seretseniz , kimin getiryanci we kiminde getirilendigi dusniklije bolar :)

aý, ýok-la, beýle-de

aý, ýok-la, beýle-de däl! Meselem, meň agza bolanyma 1 ýyl 32 hepde, seňkä 1 ýyl 39 hepde bolupdyr. Sen şu ýere näçe agza getirdiň?! Ony biljek däl welin, men 10-dan köp agza getirenimi bilýän. Öwünmek däl-de, gyzyklansyn sahypa we bileli kä zatlary diýen niýet bn açdym blogy.

Ilkinji günler agza bolup, hiç-hili ýazgy ýazman we gyzyklanmadyk agzalaryň sany az däl bolsa gerek. Hatda, özüňem haçan agza bolupsyň, haçan aktiw ulanyp başlapsyň, bu zatlary pikir etmegiň ýeterlimikä diýýän näme diýjek bolýanyma :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga siz nira yitip

Ata aga siz nira yitip gitdiniz..?
agzalardan bilyan barmyka, Ata aga name boldy...
yandaki sohbetdeshlikde hem Ata aga bilen sohbetdeshlige girip bolanok, shol yerde sorayjakdym velin...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

men aydayynymy , yoklay

men aydayynymy , yoklay aytjak dal , aytma diyda:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ohow nadyanay Ata aga senem

Ohow nadyanay Ata aga senem :) , oye sapar edenim ucin hic zat yazybilmedim ozuma , onsanam mena ozum ir agza bolup kop adam cagyrdym diyjek bolmadymda, asyl sen yaly agzalary aytjak boldum , cagyrlanlan 90 % kone agzalar tarapyndan gelenlerdir , sony bildirayeyin diydim!

hawa, seňki dogry ekeni,

hawa, seňki dogry ekeni, goşulýaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men ýadymdan çykardym

Men ýadymdan çykardym getirenlerimiň baryny.
Borlaý, sanasymam gelenok.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gyzlan barynam men

gyzlan barynam men getirdim:):):)
oyun etyan
monte öytyan mena getirenima
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

monte bn başda uruşjak

monte bn başda uruşjak bolupdym bärde, soň 1 seretsem "swoý patsan" eken-ä , derrew habarlaşypdym :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

manty

manty ..............................yada monte_
_____________________________________
Live in the present, not in the past

monte_kristo "Elinden we

monte_kristo

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aha jorash getirenin uchin

Aha jorash getirenin uchin sag bol.

Life is just so wonderful!!!

senem ýaşaýaň-maý,

senem ýaşaýaň-maý, jigim :)
yssyň içinde heläk bolaňok dämi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay howa, gorshiniz yaly,

Ay howa, gorshiniz yaly, yashap yorin, hazira helak bolmajak bolup kondisioneryn ashagyndan chkman otyrys. ;-)

Life is just so wonderful!!!

gijäň sowugynda-damy?!

gijäň sowugynda-damy?! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yok, sebabi gijelemiz hem

Yok, sebabi gijelemiz hem yssy bolyar :-(

Life is just so wonderful!!!

hmm, bole-laý, ýöne senem

hmm, bole-laý, ýöne senem käbirleri ýaly, yssydan gaçyp, kondisýoneriň aşagynda uklap, soňam syrkawlap ýörme :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wah, yatmana wagt tapsam

Wah, yatmana wagt tapsam yatjakday, emma wagt yok.

Life is just so wonderful!!!

sheyle bir diyingde men

sheyle bir diyingde men nameleyin monty diyjek bolyangyzmyka dushindim :))) bir hili monty iyesim geldi shu wagt hemde gujujigimi goresim gelyar

______________________________________
Live in the present, not in the past

wah-wah, çagajyk

wah-wah, çagajyk :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga hazir aglatyangyz

ata aga hazir aglatyangyz meni :))) bir aglasamam goyup bilemok chiship gityan

______________________________________
Live in the present, not in the past

a-how, men degişýän-ow,

a-how, men degişýän-ow, jigim!
Mert bol, ahyryn!
Sen sabyrly, mert Türkmen gyzy dälmi eýsem näme!
Ýanyňda kakaň dagy hem barka bir müzzerjek bolma, jigim!
Ýakynda ol ýerdäki beýleki tm gyzlary bn hem tanyşarsyň, enşallah!
Senden öňem gyzlar barandyr ol ýerlere, olar nädip öwrenişen we çydan bolsalar, sen hem olar ýaly hötdesinden gelersiň aýralygyň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay hawala indi chajadan

ay hawala indi chajadan owrenshyan ongki yaly dal hudaya shukir :)))
hawa shu wagt turkem mashgalar bilen tanyshdym esasan turk kan eken ongirak oturlyshyk boldy erbet dal welin birinji gezek meng uchin bir hili boldy , ukym gelip dur zordan oturdym
______________________________________
Live in the present, not in the past

hawa-laý dünýäde 1 ýer

hawa-laý dünýäde 1 ýer bar bolsa, şol ýerde-de Türkler bar, hytaýlardan soň :)
öwrenişersiň, enşallah!
sabyr et azyrak!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gazaklaram bar ata aga olar

gazaklaram bar ata aga olar bilen orscha gepleshyan , turkler bilen inglisje gepleshyan kan turkche gurleship bilemok dushunyande gepleshmek kyn

______________________________________
Live in the present, not in the past

düşünişseň boldy-da

düşünişseň boldy-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena shu yere bir guycli

mena shu yere bir guycli agzany geitdim Mylayym nikli:) sebabi getiren guycli
ozumi ozum geitdim:)
ay menem 2 sany agzany akelipdim hazir yazasy gelse biri yazar bolmasada galarda hic kim bilman

tüweleme, syr doly ekeniň

tüweleme, syr doly ekeniň sen-ä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Guychla guychli diymek

Guychla guychli diymek gerek::)) Yazdymy ol getirenin:::)))

mylayym barmyng goresim

mylayym barmyng goresim gelip gitda gornengongka ?

______________________________________
Live in the present, not in the past

ehhh

ehhhhhh men barde koplenc onlayyn bolup otyrandyryn, yone barde otyramok, acyp gidyan her gelemde. ayyn 20-den bari ishde audit (krug) otyr , basagaysyrap ishlan bolyan bu gunler,

PS: dushushyk gunem sheyle boldy zordan gynanmasyn diyip dine toya yetishdik seninem elik ocuk toydan gaydyshyn jan edemde

wah baranymdan tapyr tupar

wah baranymdan tapyr tupar zaryady chokdida

______________________________________
Live in the present, not in the past

menem ozum gelipdim

menem ozum gelipdim :D
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Manty diydiniz welin, barde

Manty diydiniz welin, barde bir türkmen oglan bar, industriya (önümçilik) injenerliginde okayar. Zawodlara, fabrikalara kan gatnanson daway barde manty gazan yasadaly diyip pikir döredi onda. Manty gazan yasap hem Türkiyada okayan okuwçylara paylars, hem belkide türklen özüne satars diyip arzuwyny beyan etdi.

"Ey Azat, beyle zatlar kellane nirden gelyar?" diyip soradym.

"Aşgazanymdan, prosto manty iyesim geldi." diyip yylgyrdy.

----------------------------------------------------------

Hawa, el_mariachin jany sagbolsun, bizem barik çagyrdy, Puşkinin aydyşy yaly "i tam ya byl, i med ya pil, po usam teklo da v rot ne popalo" ;-)

M_K

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Mena shutak agzada getirmedim

garaz mane hich kimem getiremogam shutak akidemogam...
Ozumem bir hili azaship dushdum..
Kop vagitlaba ulanmadimam... garaz...

manga selmonelk aytdy gysh

manga selmonelk aytdy gysh toweregi america gaytmalydym gaydyp bilmedim, onsang american centere okuwa gidyadim onsang gumenje diyip giraydim beydip gyzygyp giderin oytmedim

______________________________________
Live in the present, not in the past

Ak Altyn'dan Tmolympiad'a

Ak Altyn'dan Tmolympiad'a gaty kop girilyane menzeyar, sebabi men 3 gezek bardym we her gezek ayry komp'larda oturdym, hemmesinin history'sinde-de tmolympiad'a girilendigi gorunyadi :))

P.S. Ak Altyn wopshe gorgi ekenlay, yarym sagat garashyan, yarym sagatjygam ulanyan !! Yone agshama yakyn gitsen 1.5 sagat dagy ulanyp bolyan ekeni !!

kawagtlar gowy ishlemeyar,

kawagtlar gowy ishlemeyar, kawagtlar sheyle gowy ishleyar
siz shonung gowy ishlemeyan wagtyna gabat gelensingiz :))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Gep nahili ishleyanliginde

Gep nahili ishleyanliginde dal, men "erbet ishleyar" diyip yazmadyma ?!!
Yone yarym sagat internet ulanmak uchin yarym sagat garashanyna degenok, t.e.
keypine ya-da Tmolympiad'da gurrun edeyin diyip mena shol yarym sagady garashmazdym.
Yone garashyp oturanlaryn arasynda owadanja gyzlaram az dal ekeni, olar bilen gumur
yamyr edip garashsan wagtam chaltrak gechyan ekeni.. :))

wo wo otayyng gyzlary yaman

wo wo otayyng gyzlary yaman owadan , yone achygrak gyzlar kop baryar ,samsyklaram baryarla. tanyshan gyzlang boldumy baranynga gora :)))
mena otayda okadym shonung uchin internetda oturyadym gelenime gora diyip :)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Men shol yerde TM'nin in

Men shol yerde TM'nin in owadan gyzlary oturyan bolsa-da yarym sagat garashyp oturmazdym, onda-da keypine internet ulanmak uchin, yone hokman internet gerek boldy telefonymdaky nomerleri gorup bilmamson, shondan bialach garashaydym. Gurleshilenson tanyshylyaram elbetde, yone men bu tomus tanyshlary goy, dost-yarlarym bilenem gezere elim degmedi !
Ok, indi barini flud'dan doldurmaly, yazsak mowzuga gora dovam edeli !

OK

OK

______________________________________
Live in the present, not in the past

menem gorenime aytyan, yone

menem gorenime aytyan, yone kopusi aktiw dal kan, yone Hermionany men akelipdim, name bolsa shola el degdigi giryar oza.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

yok ongler bu tayy hezildi

yok ongler bu tayy hezildi aktiw agzalar bardy , shu wagt bolsa yok:( shu wagt aktiw agzalar yok:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Muň birnäçe sebäbi bar.

Muň birnäçe sebäbi bar. Işi çykan bar, okuwy gaýgyly bar...
Ýöne esasysy biz bärde gepleşmedik tema goýmadyk, indi meniň kän özüme-de gyzykly däl. Näme kellä gelse gürrüň edip çykdyga...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry yazipsin! Berekella!"
  • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "ylham bereýin "sygyryň üçin paçak dograrsyňmy?" :)"

shoola chyn, hemmeler

shoola chyn, hemmeler birhili bashagay oydyan shu gunler, ay bir blok achayyn diysemem gurrung edilen tema bolup dur.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Meňem özüm gelipdim

Meňem özüm gelipdim bärik. Geçen ýyl okuwa başlamda uniwersitetde ýeke özüm bolamsoň internetden çykammokdym. Diňe şu taýda türkmençe gürleşilse başga näme etjek. Özümem gören oglanlaryma gyzlaryma aýdýan. Gelenlerem ba.

Bu günler bolsa hiç elim boş bolanok. Egzamen okuw başagaý hemme wagt. Borda wagt geler bizem aktiw bolars enşalla.

pachak

pachak dogralyan dowur gechdi oydyan...